Beslutningsprotokol

onsdag den 28. august 2019 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Jens Bundgaard Nielsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Erik Uldall Hansen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen, Martin Ugilt Thomsen
Bemærkninger: Afbud: Jonas Haase
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/48, Sagsinitialer: hlp

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2019

  Godkendt, idet sag 132 behandles først.

   

  Afbud: Jonas Haase.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/38151, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Denne sag omhandler behandling af forslag vedrørende betalingsparkering på Toldpladsen i Padborg. I budgetaftalen er beskrevet, at sagen drøftes med Padborg Transportcenter. Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at Teknik- og Miljøudvalget skal behandle problemstillingen.

   

  Kultur Miljø & Erhverv har bedt Padborg Transportcenter om udtalelse og stillingtagen til indførelse af betalingsparkering. Henvendelsen er bilagt.

   

  Padborg Transportcenter har besvaret henvendelsen og til besvarelsen involveret Bov Lokalforum.

   

  Det fremgår af besvarelsen, at der ikke anbefales betalingsparkering på Toldpladsen, bl.a. fordi det forventes at medføre yderligere lastbilparkering på områdets mindre veje, herunder boligveje. Besvarelsen er bilagt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at der ikke indføres betalingsparkering på Toldpladsen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2019

  Godkendt.

  Arne Leyh Petersen(O) stemmer imod med den bemærkning, at han og DF-gruppen finder det helt og aldeles urimeligt at toldpladsens drift finansieres af skatteborgerne i Aabenraa Kommune.

  Herefter begærer Arne Leyh Petersen(O) sagen i Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2019

  Godkendt, idet

  8 stemte for (V, S, C, A)

  2 stemte imod (O)

   

  Ejler Schütt og Arne Leyh Petersen (O) stemmer imod, idet Dansk Folkeparti finder det helt og aldeles urimeligt, at toldpladsens drift skal betales af skatteborgerne i Aabenraa Kommune.

   

  Lars Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Jonas Haase.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/25083, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Byrådet beslutter hvert år, hvor og hvornår næste års ordinære byrådsmøder skal afholdes. Mødeplanen bliver offentliggjort i lokale medier.

   

  Af hensyn til mødeplanlægningen er det relevant at få møderne for 2020 reserveret nu.

   

  Mødekalenderen er vedhæftet, og indeholder til orientering også forslag til mødedatoer for Økonomiudvalget.

   

  Foreslåede mødedatoer for Byrådet for 2020 er:

   

  29. januar

   

  26. februar

   

  25. marts

   

  29. april

   

  27. maj

   

  24. juni

   

  Juli

  Sommerferie

  26. august

   

  16. september

  1. behandling af budget

  7. oktober

  2. behandling af budget

  28. oktober

   

  25. november

   

  16. december

   

   

  Der er som udgangspunkt temamøder forud for alle byrådsmøder fra kl. 14.30-16.00 med undtagelse i august.

   

  Der afholdes budgetseminar den 31. august til 1. september 2020.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Byrådets mødekalender godkendes,

  at møderne begynder kl. 17.00,

  at møderne holdes på Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa, og

  at datoer for temamøder reserveres forud for møderne i ultimo 2019.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Jonas Haase.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36351, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

   

  Formålet med en finanspolitik er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af kommunens finansielle portefølje under hensyn til de risici, man påtager sig. Grundlæggende indeholder finanspolitikken 3 elementer. Dels fastsættelse af kompetenceforhold, dels fastsættelse af risiko og dels andre særlige forhold.

   

  Byrådet besluttede i mødet den 24. april 2019, at der skal fremlægges et forslag til en finanspolitik inspireret af vækststrategien 2018-2030 og med afsæt i risikominimering.

   

  Staben har rådført sig med kommunes 2 kapitalforvaltere og har på baggrund heraf udarbejdet vedlagte forslag til en revideret finanspolitik.

   

  Kompetenceforholdene er uændrede i det reviderede forslag. Risikomæssigt ligger Aabenraa Kommunes finanspolitik på linje med andre kommuner, og det vurderes, at det er et fornuftigt niveau set i forhold til mulighederne for positive og negative udfald. Der er indarbejdet et nyt begreb til at fastsætte risiko i forslaget til en revideret finanspolitik. 

   

  Tabellen i afsnit 2.3 viser rammerne for fordeling mellem forskellige aktivklasser:

   

  Aktivkategori

  Minimum

  Maksimum

  Kontantkonto og aftaleindlån

  0%

  50%

  Danske børsnoterede statsobligationer, realkredit og særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO)

  25%

  100%

  Emerging Markets obligationer

  0%

  10%

  Disse 4 kan maksimalt udgøre 25%

  Virksomhedsobligationer (investment grade)

  0%

  25%

  Virksomhedsobligationer (high yield)

  0%

  10%

  Aktier

  0%

  15%

   

  Fordelingen mellem aktivklasser foreslås videreført i uændret udgave.

   

  Varighedsbegrebet, som hidtil har været anvendt som måltal for risiko, er et udtryk for en obligations rentefølsomhed. En varighed på 5 som er maksimum i den nuværende finanspolitik indebærer, at obligationsporteføljen maksimalt må have et kursudsving på 5% ved en renteændring på 1 %. Varighedsbegrebet er ikke egnet til at beskrive risiko på andre investeringer end danske obligationer

   

  Kapitalforvaltere anvender begrebet VaR (er en forkortelse for ”Value at Risk”) som mål for, hvor stor risiko der er for tab. VaR er et brancheanerkendt måltal for porteføljens forventede maksimale tab på 12-måneders horisont indenfor 95% sandsynlighed. I måltallet indgår såvel kontantindskud, aftaleindskud og placering i værdipapirer og investeringsforeninger.

   

  Aabenraa Kommunes kapitalforvalter har beregnet det maksimale tab, hvis rammerne i tabellen ovenfor udnyttes til det mest risikobetonede. Her udgør VaR 5,44%. Det betyder, at der med maksimalt (95% sandsynlighed) kan forventes et tab på 5,44% indenfor 12 måneder.

   

  VaR  indgår i den løbende rapportering, som modtages fra kapitalforvalterne, og det foreslås derfor, at VaR indarbejdes som måltal i politikken, og at grænseværdien afrundes til 5,5%.

   

   

  Andre særlige forhold

  I finanspolitikkens afsnit 2.4 har Aabenraa Kommune beskrevet, hvilke typer af investeringer der ikke må investeres i. I den nuværende udgave af finanspolitikken omfatter det virksomheder, der overtræder internationalt anerkendte normer vedr. våbenproduktion, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption.

   

  Der er et tiltagende fokus på, hvilke typer af virksomheder kommunerne investerer i. Kommuner bliver bl.a. listet i forhold til, om man har taget stilling til at fravælge investeringer i virksomheder, der har omsætning baseret på fossile brændsler. Derudover kan der være et etisk aspekt i at fravælge virksomheder baseret på alkohol, tobak samt indtægter fra spil.

   

  Et fravalg af områder, der må investeres i, skal kunne realiseres i praksis, hvorfor der i det vedlagte forslag til en revideret finanspolitik er indarbejdet en ny afgrænsning, som omfatter virksomheder, hvor mere end 5% af omsætningen kommer fra fossile brændsler (olie, gas, kul), alkohol, tobak samt spil. Der er etableret investeringsforeninger, hvor der fravælges sådanne virksomheder, hvorfor det således er muligt at omsætte beslutningen i konkrete investeringer.

   

  Baggrunden for at grænseværdien ligger på 5% og ikke en nultolerance er, at der så vil være en lang række virksomheder, som der ikke kan investeres i. Eksempelvis luftfartsselskaber, som en 0% omsætningsgrænse for alkohol vil afgrænse, da de fleste selskaber har en mindre omsætning, der relaterer sig til salg af alkohol.

   

  FN´s verdensmål, som ligger til grund for vækststrategien, indeholder 17 mål og langt over 100 delmål. Kommuner må kun investere i virksomheder via investeringsforeninger, og dermed er vi begrænset til, at vi kan vælge mellem de foreninger, som er udbudt i markedet.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at en investeringsstrategi, som tager hensyn til FN´s verdensmål, kan realiseres ved, at man vælger at investere i investeringsforeninger, hvor der foretages en aktiv indsats i forhold til at påvirke virksomhederne i den ønskede retning. Dette foregår ikke nødvendigvis direkte med afsæt i verdensmålene, men med afsæt i det såkaldte ESG regime (Environmental, Social og Governance) – det vil sige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige - forhold.

   

  Det foreliggende forslag til finanspolitik lægger således op til, at Aabenraa Kommune vælger både at afgrænse udvalgte områder og samtidig vælger at investere i virksomheder, statsobligationer og statslige selskaber ud fra en ESG-betragtning. Det er vurderingen, at det er den bedste metode til både at skabe sammenhæng til vækststrategien og samtidig have fokus på risikominimering.

   

  En implementering af den nye strategi vil medføre en omlægning af de nuværende investeringer i virksomheder. Der er omkostninger forbundet hermed. En straksomlægning vurderes at koste i omegnen af 0,3 mio. kr. Hvis en implementering f.eks. skal være gældende fra 1. januar 2020, er der 4-5 måneder til at foretage en omlægning, hvorfor denne kan indtænkes i den løbende omplacering af investeringerne, og således skal der i mindre omfang foretages ekstraordinære omlægninger med deraf følgende ekstraordinære omkostninger.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at den reviderede finanspolitik godkendes med ikrafttrædelse 1. januar 2020

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Lars Kristensen, Arne Leyh Petersen, Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Jonas Haase.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/30000, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Aabenraa Kommunes Boligstrategi 2019-2025 godkendes.

   

  Boligstrategien skal som overordnet rammesætning sætte retning for og sikre den nødvendige kapacitet og udvikling af kommunens boligtilbud herunder pleje-, botilbudsboliger og midlertidige boliger.

   

  Boligstrategien understøtter Aabenraa Kommunes vision om ’Det Gode Liv’ byggende på fem centrale strategiske pejlemærker og parametre.

   

  • Hjemlighed og tidssvarende boliger:

  Vi vil skabe attraktive hjem, der er placeret hvor borgerne efterspørger dem, på en måde så borgerne har råd til at bo i vores boligtilbud. Kommunens boligtilbud skal gennem fællesskabelse blive en integreret del af det omkringliggende samfund. Boligtilbud der er tidssvarende så boligerne lever op til de stigende krav teknologien, bygningsreglementer mv. stiller såvel dagligdagen som arbejdsdagen.

   

  • Fleksibilitet:

  Vi vil arbejde med fleksible boligtilbud der kan indeholde flere målgrupper og dermed indrettes fleksibelt efter behov. En del af fleksibiliteten ligger ligeledes i eksempelvis at bygge uden for Almenboligloven i form af midlertidige boliger eller ved at lade private aktører opføre boligtilbud. Udnyttelse af eksisterende og ny teknologi skal yderligere bidrage til at øge fleksibiliteten i anvendelse af boligmassen.

   

  • Bæredygtighed:

  Bæredygtighed har mange betydninger, også i Boligstrategien, hvor begrebet både dækker økonomi, faglighed og miljø. Vi vil etablere økonomisk bæredygtige boligtilbud med en faglig tyngde, der sikrer det nødvendige faglige miljø samt overholder de energi- og miljømæssige krav til kommunale bygninger.

   

  • Kapacitet:

  Vi vil sikre, at et boligtilbud er en mulighed, når behovet opstår, i overensstemmelse med borgernes behov og kommunens serviceniveau. Herunder behov for midlertidige boliger. Udvidelsen af boligkapaciteten vil ske med et klart fokus på at undgå en overkapacitet.

   

  • Kompetencer og trivsel:

  Kommunes boligtilbud er udover at være borgernes hjem ligeledes en arbejdsplads. Derfor vil vi sikre et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Et arbejdsmiljø med fokus på de rette kompetencer og høj trivsel. Og når vi ikke selv har de rette kompetencer, køber vi adgang til de boligtilbud, der har dem.

   

  En nærmere beskrivelse af parametrene fremgår af Boligstrategien for Aabenraa Kommune 2019-2025.

   

  Boligstrategien tager sit udgangspunkt i forvaltningens vurdering af boligbehovet i perioden 2019 til 2025. En vurdering, der har anslået et samlet behov på 80-100 yderligere boliger på udvalgets område. Med udgangspunkt i et ønsket forsigtighedsprincip er dette behov indledningsvist reduceret til en udvidelse på 73 boliger, fordelt på 66 plejeboliger og syv botilbudsboliger, da man ved at anvende forsigtighedsprincippet ønsker at reducere risikoen for at etablere en overkapacitet af boliger. Som eksempel på løbende behov for tilpasning af foreslåede udvidelser er, at en privat investor har besluttet at opføre 66 private plejeboliger i Aabenraa Kommune, hvilket ændrer behovet for flere kommunale boliger på kort sigt.

   

  I forlængelse af forsigtighedsprincippet er der indlagt en fleksibilitet i form af en række kapacitetsudvidelsesmuligheder, såfremt behovet stiger udover niveauet, der er lagt i henhold til forsigtighedsprincippet.

  Høring/udtalelse

  Uddrag af høringssvar fra Handicaprådet vedrørende Boligstrategien 2019-2025:

  ”Handicapra°det anerkender […] den samlede Boligstrategi […], som på sigt vil kunne tilbyde flere muligheder for at samle borgere med samme handicap og funktionsniveau i et støttende miljø.”

   

  Uddrag af høringssvar fra Seniorrådet vedrørende Boligstrategien 2019-2025:

  ”Seniorrådet er på linje med de fremførte strategiske parametre for etablering og drift for boliger på social- og sundhedsområdet:

  1) Hjemlighed og tidssvarende boliger

  2) Fleksibilitet

  3) Bæredygtighed

  4) Kapacitet

  5) Kompetencer og trivsel

   

  og kan derfor tilslutte sig den foreslåede boligstrategi.”

   

  Forvaltningen bemærker, at for så vidt angår Handicaprådets bemærkning om placeringer, henvises der til den videre behandling af boligkapacitetsplanen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Aabenraa Kommunes Boligstrategi 2019-2025 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-08-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Lars Kristensen, Arne Leyh Petersen, Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Jonas Haase.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/37797, Sagsinitialer: JFH

  Sagsfremstilling

  Der blev i 2015 udstykket 6 grunde på Sejsbjerg, hvoraf der kun er to grunde tilbage, som

  begge p.t. er reserveret. Der er tre grunde tilbage fra en tidligere udstykning.

  Der udstykkes i alt 6 nye parcelhusgrunde.

   

  Byggemodningsprojektet er godkendt af Byrådet den 25. april 2018.

   

  Grundsalg har udarbejdet forslag til salgspriserne.

   

  Priserne på grundene er bl.a. fastsat under hensyntagen til følgende faktorer:

  - Byggemodningsberegningen

  - Vurdering af området

  - Sammenligning med andre parcelhusgrunde

  - Grundstørrelse

  - Beliggenhed

   

  Grundpriserne fra og til:

  245.000 – 435.000 kr. inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter.

   

  Grundstørrelserne fra og til:

  770 m2 – 1.361 m2.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de 6 parcelhusgrunde udbydes offentligt til salg til de mindstepriser, der fremgår af forslag

  til grundpriser,

  at grundene sælges for højeste bud, dog minimum til de priser, der fremgår af forslag til

  grundpriser,

  at indkommer der flere ens bud på samme grund, laves der ny budrunde blandt de

  pågældende, og

  at udbuddet i øvrigt sker på de vilkår, der fremgår af de generelle salgsbetingelser for

  parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Erwin Andresen deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

  Afbud: Lars Kristensen, Arne Leyh Petersen, Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Jonas Haase.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/37846, Sagsinitialer: JFH

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 25. oktober 2017 udstykning og byggemodning af 8 nye parcelhusgrunde på Lyreskovvej i Bov.

   

  Grundsalg har udarbejdet forslag til salgspriserne.

   

  Priserne på grundene er bl.a. fastsat under hensyntagen til følgende faktorer:

  -      Byggemodningsberegningen

  -      Vurdering af området

  -      Sammenligning med andre parcelhusgrunde

  -      Grundstørrelse

  -      Beliggenhed

   

  Grundpriserne fra og til:

  240.000 – 295.000 kr. inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter.

   

  Grundstørrelserne fra og til:

  1.047 m2 – 1.680 m2.

   

  Parcelhusgrundene er endnu ikke tilsluttet fjernvarme, da Padborg Fjernvarme afventer en afgørelse fra Energiklagenævnet. Først når der foreligger en afgørelse, kan parcelhusgrundene udbydes offentligt til salg.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at parcelhusgrundene først udbydes offentligt til salg, når der foreligger en afgørelse fra Energiklagenævnet,

  at de 8 parcelhusgrunde udbydes offentligt til salg til de mindstepriser, der fremgår af forslag til grundpriser,

  at grundene sælges for højeste bud, dog minimum til de priser, der fremgår af forslag til grundpriser,

  at indkommer der flere ens bud på samme grund, laves der ny budrunde blandt de pågældende, og

  at udbuddet i øvrigt sker på de vilkår, der fremgår af de generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Erwin Andresen deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

  Afbud: Lars Kristensen, Arne Leyh Petersen, Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Jonas Haase.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/28153, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling til projektet ”Poppel Allé”.

   

  Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat anlægsbudget på 3,0 mio. kr. i 2019 og 1,085 mio. kr. i 2020 til renovering af Poppelalléen.

   

  Den nuværende Poppelallé er plantet omkring 1950 på nyanlagte diger langs den omlagte Mølleå. Dengang blev poplerne plantet som små, etårige træer, og de har nu en alder på knap 70 år. Det svarer til poppeltræers forventede levetid. Poppelalléen er udtjent, og træerne skal fældes inden for kort tid.

   

  Poppelalléen blev tegnet og projekteret af J. P. Junggren Have og C.Th. Sørensen og er et

  kendt afholdt by-element i Aabenraa og i arkitekturen.

   

  Alléen er en dobbelt allé med to rækker på den nordlige side med en fællessti i mellem og to rækker på den sydlige side af åen.

   

  Når træerne er fældet vil digerne blive forhøjet, idet digerne har sat sig.  Oprindeligt er digerne udlagt med en topkote på ca. 2 meter over vandløbsbunden, det vil sige ca. kote 2,3 m mod øst og 2,7 m mod vest. Digerne er nogle steder i dag i 1,4 m – 1,5 m.

  Digerne skal give en større sikkerhed for større regn hændelser, f.eks. en 100 års hændelse, og højden øges til kote 2,5 m.  Den eksisterende fællessti på norddiget vil blive genskabt, dog i slotsgrus i stedet for asfalt.

   

  Alléen genplantes i plantesæsonen efteråret 2021. Der plantes træer af eksisterende popler, de stiklinger som blev taget i januar 2019 først kan have en størrelse, som er store nok til plantning på dette tidspunkt.

   

  Alléen og genplantningen vil som udgangspunkt indgå som et tema- og landskabselement i de

  fremtidige planer for Campusområdet.

   

  Renoveringen af poppelalléen kræver en række tilladelser: vandløbsreguleringen, diger, ny bro mv. og fra Natur, § 3 beskyttelsen (NBL), Åbeskyttelseslinjen (NBL), landzonetilladelse (Planlov).  Status på ansøgningen er at ansøgningen er fremsendt til myndighedsbehandlingen og en tilladelse kan først gives medio august 2019.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten 2019 – 2023 afsat i alt 4,085 mio. kr. i rådighedsbeløb fordelt med 3,0 mio. kr. i 2019 samt 1,085 mio. kr. i 2020 til renovering af poppelalléen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 4,085 mio. kr. til projektet ”Poppel Allé”, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 og 2020, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Jonas Haase.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/1758, Sagsinitialer: tbkn

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv ønsker i samarbejde med vandløbslaug og berørte lodsejere at etablere en række sandfang i offentlige vandløb med henblik på at forbedre de fysiske forhold i vandløbene og lette oprensningen af sand.

   

  Desuden ønskes mulighed for at gennemføre vandløbsreguleringsprojekter, som kommunen har en særlig interesse i at bidrage til, f.eks. et skitseprojekt vedrørende eventuel regulering af Søderup Å-systemet.

  Økonomi og afledt drift

  Jf. investeringsoversigten for 2019-2022 er der afsat en pulje på henholdsvis 0,500 mio. kr. i 2019 til afvandingsprojekter og en pulje på 0,250 mio. kr. i 2019 og 2020 til Sandfang i vandløb. Jf. budgetforligsteksten er der anbefalet én anlægspulje til de to projekter, hvorfor de to projekter anbefalet slået sammen til ”Pulje til afvandingsprojekter og sandfang i vandløb”.

   

  Der forventes ingen udgifter til afledt drift på projekterne.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0,750 mio. kr. i 2019 til projektet ”Pulje afvandingsprojekter og Sandfang”. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbene på 0,500 mio. kr. til ”Pulje afvandingsprojekter” og 0,250 mio. kr. til ”Sandfang i vandløb”.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Jonas Haase.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/19817, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  På grund af Folketingsvalget har BoligSyd i første omgang ikke kunne opnå godkendelse om regaranti ved Landsbyggefonden for den kommunegaranti Byrådet godkendte den 22. maj 2019 pkt. 95, i forbindelse med renovering af deres afdeling 2. Afdeling 2, der består af 80 boliger fordelt på fire afsnit, som er beliggende på Klosterkløften og Åbjerg, Parkvej, Slipskoven og Vestervang i Kruså. Begrundelse herfor er, at Landbyggefonden afventer forhandlinger af boligaftalen, da den nuværende ikke er forlænget.

   

  Med afsæt i det, har Landsbyggefonden skitseret et løsningsforslag om førtidsinvestering, som fremgår af vedhæftede notat, så BoligSyd kan igangsætte arbejderne og ikke skal i fornyet udbud, med forventet øgede priser til følge.

   

  Landbyggefondens forslag har den betydning, at kommunens samlede garanti forventes, at øges med 0,431 mio. kr.

   

  I sagen Byrådet godkendte i maj, godkendte kommunen at stille kommunegaranti for 32,644 mio. kr., hvoraf Landsbyggefonden skulle regarantere for 50 %, hvilke for den del ville give en kommunegaranti på 16,322 mio. kr. Ud over dette godkendte kommunen at stille garanti for yderligere 10,994 mio. kr. for den ustøttede del. Samlet godkendt kommunegaranti var 27,316 mio. kr.

   

  Efter byrådets godkendelse i maj, har det vist sig, at der ikke er behov for, at der stilles kommunegaranti for den ustøttede del på 10,994 mio. kr.

   

  Med Landsbyggefondens løsningsforslag og da der alligevel ikke skal stilles garanti for den ustøttede del, så vil ovenstående have den betydning, at den samlede kommunegarantien skal hæves med 0,431 mio. kr. til 27,747 mio. kr.

   

  BoligSyd har tilkendegivelse fra Landsbyggefonden om, at regarantien vil blive godkendt, så snart ny boligaftale er forhandlet på plads. I givet fald vil regarantien gøre, at kommunegarantien halveres.

   

  Endelig kommunegaranti kendes først, når byggeregnskab forligger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at den samlede kommunegaranti hæves med 0,431 mio. kr. fra 27,316 mio. kr. til 27,747 mio. kr.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Jonas Haase.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/42350, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Løjt Børnehus har ansøgt Aabenraa Kommune om en kommunegaranti for en byggekredit til finansiering af den planlagte udvidelse. En sag som blev behandlet i økonomiudvalgets møde 18. juni 2019 (sag 163).

   

  I denne sag redegøres for rammerne for kommunal garantistillelse for selvejende institutioner, og der lægges op til, at der træffes beslutning om omfang og vilkår for en eventuel kommunal garantistillelse.

   

  En kommune har hjemmel til at stille garanti for lån, der optages af selvejende institutioner med kommunal deltagelse. En byggekredit sidestilles med et lån.

   

  Herved forstås dels, at der er kommunal involvering i driften (der udbetales driftstilskud) og dels at lånet optages med henblik på kommunale formål. Da udvidelsen af Løjt Børnehus er begrundet i dagpasning, har Aabenraa Kommune i den konkrete sag hjemmel til at stille en garanti.

   

  Byrådet har den 29. november 2017 vedtaget, at garantier for lån, der optages af almennyttige/ kulturelle institutioner generelt skal være vederlagsfri. Begrundelsen herfor er, at garantistillelse ikke giver anledning til forskelle mellem de kommunale og de selvejende institutioner. Følgelig vil en beslutning om at stille en kommunegaranti ikke udløse garantiprovision.

   

  Selvejende institutioner kan ikke afløfte moms af såvel driftsudgifter som anlægsinvesteringerne før de optages i kommunens regnskab – typisk ved årets udgang eller ved færdiggørelse af et anlægsprojekt.

   

  Udgangspunktet er, at Aabenraa Kommune ikke kan stille garanti for udgifter, som kommunen ikke har hjemmel til at afholde, og i og med, at momsen ikke er en kommunal udgift kan garantien maksimalt stilles for et beløb svarende til anlægsudgiften ekskl. moms.

   

  Aabenraa Kommune har afsat et rådighedsbeløb på 7,980 mio. kr. til udvidelsen af Løjt Børnehus. Aabenraa Kommune kan udbetaler anlægstilskuddet i rater men først det år, hvor rådighedsbeløbet er afsat. Der vil derfor være tidsmæssig forskydning mellem den selvejende institutions afregning af moms til deres leverandører og Aabenraa Kommunes afregning af anlægstilskud inkl. moms. Staben har beregnet, at med den foreliggende betalingsplan vil en udbetaling af 1. rate af anlægstilskuddet den 1. december 2019 med 2,400 mio. kr. samt 2. rate den 1. december 2020 med 5,580 mio. kr. betyde, at det samlede likviditetsbehov maksimalt udgør 7,575 mio. kr. Følgelig har den selvejende institution likviditet til at mellemfinansiere momsudlægget, når byggekredittens maks. er 7,980 mio. kr.

   

  Ved sagens behandling i Økonomiudvalget den 18. juni 2019 blev der anmodet om belysning af 2 forhold, dels en second opinion på projektet udgiftsniveau og dels en beskrivelse af, hvordan den selvejende institution vil overholde de udbudsretlige regler.

   

  Forvaltningen har udarbejdet en second opinion på projektets udgiftsniveau, hvor det planlagte byggeri/ombygning er sammenholdt med etableringen af Stubbæk børnehave. Endvidere har den selvejende institutions bestyrelse redegjort for, hvordan de udbudsretlige regler er overholdt ved valg af rådgiver. Begge forhold er beskrevet i vedlagte bilag.

  Økonomi og afledt drift

  En kommunegaranti til Løjt Børnehus vil udløse krav om, at der foretages deponering -alternativt at der modregnes i den låneadgang, som Aabenraa Kommune har jf. den årlige lånerammeopgørelse. Den normale praksis i Aabenraa Kommune er, at garantistillelser modregnes i lånerammeopgørelsen. Dette er administrativt det mest enkle, og for garantier der løber over en årrække er det den mest hensigtsmæssige metode. Alternativet er deponering af likviditet, der frigives i takt med at garantiforpligtelsen nedskrives.

   

  Den konkrete garanti forventes at løbe i max 2 år, hvorfor Staben vurderer, at deponering er den mest hensigtsmæssige løsning.

   

  En beslutning herom skal træffes i forbindelse med udarbejdelsen af lånerammeopgørelsen, som ligger til grund for sagen om låneoptagelse, der forelægges til politisk behandling i marts måned hvert år. De bevillingsmæssige korrektioner af valget kan indarbejdes i sagen om låneoptagelse.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at svar vedr. projektets udgiftsniveau og overholdelse af de udbudsretlige regler tages til orientering,

  at der meddeles en garanti for en byggekredit på maksimalt 7,980 mio. kr., og

  at der ikke opkræves garantiprovision samt at der skal deponeres i forbindelse med sagen om låneoptagelse

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2019

  Godkendt, idet der gives anlægsbevilling og frigives 2,4 mio. kr. i 2020 og 5,580 mio. kr. i 2021 finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

   

  Afbud: Jonas Haase.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/16477, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 3. april 2018 Forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2022 for Aabenraa Kommune sammen med udkast til afgørelse om ikke pligt til miljøvurdering af planen.

   

  Tillæg nr. 1 til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018-2022 giver mulighed for, at der kan

  erhverves arealer til anlæg af 2 regnvandsbassiner og diverse ledningsanlæg i Løjt Kirkeby.

   

  Tillægget giver desuden mulighed for separatkloakering af 8 ejendomme, som ikke er kommet

  med i Spildevandsplan 2018-2022 sammen med resten af kloakprojektet i Løjt Kirkeby.

   

  Alle borgere, som er direkte berørt af spildevandsplanen, har modtaget et brev om høring af

  planen. Derudover har forslaget været i offentlig høring i 8 uger på kommunens hjemmeside. Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar eller henvendelser vedrørende tillægget.

   

  Screeningsafgørelsens klagefrist er udløbet. Der er ikke indkommet klager over denne afgørelse.

   

  Ekspropriation

  Det er kommunens forsyningsselskab, Arwos, der skal gennemføre ledningsarbejdet, ligesom

  det er Arwos, der senere skal drive ledningsanlægget og dermed have adgang til anlægget.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv vil sammen med Arwos arbejde for, at der indgås frivillige aftaler med ejerne af de ejendomme, hvor ledningerne skal passere og/eller, hvor der skal sættes brønde, for på den måde at sikre, at ejendomsejerne bliver kompenseret, dels for rådighedsindskrænkning og dels for deklarationer på deres ejendomme.

   

  I de tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed igennem frivillige aftaler, foreslås rådighedsindskrænkninger og deklarationer gennemført ved ekspropriation.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2022 godkendes,

  at Byrådet udtrykker ekspropriationsvillighed, og

  at forvaltningen overdrages kompetencen til at gennemføre ekspropriation.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Lars Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Jonas Haase.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/8661, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 107 Padborg Transportcenter og forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 har været fremlagt i fornyet høring fra den 8. maj 2019 til den 22. maj 2019. Formålet med den fornyede høring var at give borgerne og virksomheder mulighed at tage stilling til muligheden for et streetsportscenter på adressen Lejrvejen 8b i henhold til byrådsbeslutning af 27. marts 2019 sag nr. 54.

   

  Der var indarbejdet lokalplanbestemmelser for et streetsportscenter i de to planforslag og miljøvurdering, der var i fornyet høring.

   

  I forbindelse med den fornyede høring indkom der i alt 2 høringssvar. Disse høringssvar kom fra Dansk Gas Distribution og Energinet og var en genfremsendelse af deres høringssvar til det oprindelige lokalplanforslag og således ikke relateret til spørgsmålet om indarbejdelse af et streetsportscenter. Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat dateret 13. juni 2019 med resumé af de indkomne høringssvar i den fornyede høring, forvaltningens bemærkninger hertil og forslag til beslutning.

   

  Forvaltningen fremlægger to løsningsforslag:

   

  1)     At Lokalplan nr. 107 Padborg Transportcenter og Kommuneplantillæg nr. 11 vedtages endeligt uden mulighed for et streetsportscenter på adressen Lejrvejen 8b og kun med de ændringer, som Byrådet besluttede den 27. marts 2019.

   

  2)     At Lokalplan nr. 107 Padborg Transportcenter og Kommuneplantillæg nr. 11 vedtages endeligt med mulighed for et streetsportscenter på adressen Lejrvejen 8b med de ændrede bestemmelser, som blev fremlagt i den fornyede høring.

   

  Økonomiudvalget bad desuden på deres møde den 19. marts 2019 forvaltningen fremlægge forslag til udvidet tilsyn på overnatningsforhold i lokalplanområdet. Forvaltningen fremlægger dette forslag med en særskilt sagsbehandling inden lokalplan nr. 107 vedtages endeligt i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 107 Padborg Transportcenter aflyses de 10 nuværende lokalplaner og 2 byplanvedtægter. Lokalplanen medfører ikke ændringer af zoneforholdene.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Lokalplan nr. 107 Padborg Transportcenter og Kommuneplantillæg nr. 11 vedtages endeligt og offentliggøres med de ændringer, som er foreslået i høringsnotat af 20. februar 2019, og

  at der ikke indarbejdes et streetsportscenter på adressen Lejrvejen 8b i den endelige Lokalplan nr. 107 Padborg Transportcenter og Kommuneplantillæg nr.11.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 27-06-2019

  Erwin Andresen(S) fremsatte et ændringsforslag, som går imod at der placeres et streetsportscenter i erhvervsområdet, og at det undersøges om det kan placeres i tilknytning til et eksisterende fritidsanlæg.

   

  For stemte Søren Frederiksen(V), Philip Tietje(V) og Erwin Andresen(S).

  Imod stemte Erik Uldall Hansen(A), Egon Madsen(A), Jette Julius Kristiansen(O) og Michael Christensen(F). Dermed bortfalder forslaget.

   

  Løsningsforslag 2 anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

  Økonomiudvalget fremsætter følgende ændringsforslag: Hensynet til det overordnede mål om at lokalplanplan 107 i sin helhed, får bred opbakning i Byrådet, står over den principielle modstand mod et streetsportcenter i hjertet af Padborg transportcenter. Økonomiudvalget indstiller derfor, at forslag til lokalplan nr. 107 Padborg Transportcenter og Kommuneplantillæg nr. 11 inklusiv løsningsforslag 2 (det vil sige inklusiv Streetsportscenter) og notatets punkt 3a vedrørende vejbyggelinjer vedtages endeligt og offentliggøres.

   

  Afbud: Lars Kristensen, Arne Leyh Petersen, Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2019

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

   

  Ø undlod at stemme.

   

  Afbud: Jonas Haase.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/41788, Sagsinitialer: JFH

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Erwin Andresen deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

  Afbud: Lars Kristensen, Arne Leyh Petersen, Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Jonas Haase.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/48, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 28-08-2019

  -

   

  Afbud: Jonas Haase.