Beslutningsprotokol

onsdag den 9. oktober 2019 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Jens Bundgaard Nielsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Erik Uldall Hansen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/48, Sagsinitialer: hlp

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 09-10-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/6728, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 1. oktober 2019 fremsat forslag til budget 2020 og overslagsårene 2021-2023.

   

  Budgetforslaget indeholder driftsudvidelser for i alt 34,728 mio. kr. i 2020 og 7,160 mio. kr. i overslagsårene i forhold til basisbudgettet.

   

  På anlæg investeres der netto 95,9 mio. kr. i 2020, 93,277 mio. kr. i 2021, 100 mio. kr. i 2022 og 120 mio. kr. i 2023.

  Der henstår en ikke udmøntet pulje på 7,434 mio. kr. i 2022 og 62,514 mio. kr. i 2023.

  Det bemærkes, at for de enkelte anlægsprojekter gælder, at det rådighedsbeløb for 2020, der fremgår af projektbeskrivelsen som ”frigivet ved budgetvedtagelsen” automatisk er givet som anlægsbevilling den 30. oktober, hvor budgettet vedtages.

   

  Budgetforligsteksten er vedlagt som bilag.

   

   

  Budgetforslaget indeholder følgende forudsætninger:

   

  Skatter:

  En uændret skatteprocent på

  • 25,6 procent indkomstskat
  • 18,9 promille grundskyld, beboelse og erhverv
  • 9,45 promille dækningsafgift af grundværdi af offentlige ejendomme
  • 8,75 promille dækningsafgift af forskelsværdi af offentlige ejendomme
  • 4,1 promille landbrugsjord/produktionsjord
  • 0,0 promille dækningsafgift for erhverv

   

  Skatteindtægterne beror på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Stillingtagen til evt. valg af selvbudgettering vil ske ved 2. behandling af budgettet.

   

  Indtægter/finansiering:

  Skatter og tilskud tager udgangspunkt i statsgarantien og KL’s tilskudsmodel for overslagsårene med et anlægsniveau i overslagsårene på 17,8 mia. kr.

  Der er indregnet en risikobaseret indtægtspulje i overslagsårene på 54 mio. kr., svarende til størrelsen på finansieringstilskuddet i 2020.

   

  Takster:

  Taksterne beror på de budgetforudsætninger, som fremgår af basisbudgettet. Taksterne vil blive justeret som følge af udmøntning af engangsønsker, driftsudfordringer samt øvrige justeringer af budgetrammen.

  Taksterne godkendes endeligt i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

  De takster, der påvirkes af evt. ændringsforslag, vil blive forelagt som en enkeltsag i november måned 2019.

   

  Særtilskud samt låneansøgninger:

  Der er indregnet et forventet tilskud fra § 16 på i alt 4,9 mio. kr. Svar på § 16 ansøgning forventes den 7. oktober 2019. Evt. merindtægt herfra vil indgå som ændringsforslag mellem 1. og 2. behandling af budgettet.

   

   

  Anlægsniveau og servicedriftsrammen:
  Anlægsrammen i økonomiaftalen er fastsat til 19,1 mia. kr. Den forholdsmæssige andel for Aabenraa Kommune svarer til 193,3 mio. kr. I budgetforslaget udgør anlægsrammen 139,6 mio. kr. brutto.

  Servicerammen for Aabenraa Kommune er opgjort til 2,741 mia. kr. i budgetforslaget og svarer til aftaleniveauet. 

   

  Tidsplan:

  I henhold til tidsplanen kan der indsendes politiske ændringsforslag. Ønskes der administrativ bistand til at beregne konsekvenserne er fristen den 11. oktober 2019.

  Lovgrundlag

  Det fremgår af byrådets forretningsorden, at man ved 1. behandling af budgettet ikke stemmer om sagens realitet, men kun om dens overgang til 2. behandling.

  Der kan godt stemmes om hvorvidt de formelle krav anses for overholdt. Anses de formelle krav for overholdt, kan budgettet oversendes til 2. behandling.

  Man kan således ikke stemme imod denne oversendelse, hvis man alene er uenig i budgettets prioriteringer.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomiudvalgets udmøntning af budget 2020-2023 udviser følgende budgetforslag:

   

  Spillerum 6B Budgetforslag

  2020

  2021

  2022

  2023

  Indtægter

  -3.961.864

  -3.943.171

  -4.030.321

  -4.103.321

  Driftsudg. Incl. renter

  3.873.434

  3.940.300

  4.049.569

  4.147.162

  Resultat ordinær drift

  -88.422

  -2.871

  19.248

  43.841

  Anlæg incl. jordforsyning

  95.900

  93.277

  100.000

  120.000

  Resultat

  7.478

  90.406

  119.248

  163.841

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  1.100

  8.494

  26.515

  26.461

  Finansforskydninger

  -18

  -18

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdn.

   

  8.561

   

  98.882

   

  145.745

   

  190.284

  Forventet kassebeh. Ult. 2019

   

  -117.800

   

   

   

  Investeringsstrategier

  58.260

  -12.450

  -6.261

  -4.382

  Forventet ult. Kassebeh.

   

  -50.980

   

  35.453

   

  174.936

   

  360.838

  - = índtægter/overskud/kasseopsparing

  + = udgifter/underskud/kasseforbrug

   

  Budget 2020 giver et kassetræk  på 8,561 mio. kr., hvilket overholder den økonomiske politiks målsætning om, at der må bruges op til 20 mio. kr. i 2020.

  Overskud på ordinær drift skal ifølge den økonomiske politik minimum udgøre 60 mio. kr. i 2020. Dette overholdes i 2020.

  Ultimo kassebeholdningen er ligeledes overholdt i 2020.

   

  Der er udarbejdet generelle bemærkninger samt projektbeskrivelser, der svarer til budgetforslaget.  De specielle bemærkninger indeholder derimod ikke ændringerne som følge af budgetforliget. Disse ændringer vil blive indarbejdet efter den endelige vedtagelse.

  Høring/udtalelse

  I perioden fra den 2. – 9. oktober foregår høring af de høringsberettigede organisationer.

  Høringssvar vil blive udsendt den 10. oktober 2019.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Økonomiudvalgets budgetforslag 2020-2023 oversendes til 2. behandling.

  Beslutning Byrådet den 09-10-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/27090, Sagsinitialer: PBRU

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Havns bestyrelse har på bestyrelsesmødet 16. september 2019 besluttet at indstille Ole Ingrisch som nyt eksternt bestyrelsesmedlem i stedet for Lars Rolner, der tidligere er udtrådt af bestyrelsen. Byrådet skal godkende indstillingen.

   

  Aabenraa Havn er som kommunal selvstyrehavn en selvstændig virksomhed ejet af kommunen og styret af byrådet, som i henhold til havnelovens §9 sammensætter havnebestyrelsen og fastsætter de overordnede økonomiske rammer og retningslinjer for havnens drift og udvikling. Ejerstrategien for Aabenraa Havn henviser til disse rammer og retningslinjer.

   

  Bestyrelsen for Aabenraa Havn består af syv medlemmer og en medarbejderrepræsentant som observatør. De 4 bestyrelsesmedlemmer er valgt af og blandt byrådets medlemmer og de 3, der skal have særlige kompetencer, som opfylder de af havnen definerede behov, er udpeget af Byrådet efter indstilling fra havnebestyrelsen.

   

  Aabenraa Havn lægger vægt på, at Ole Ingrisch har stor erfaring og indsigt i den maritime branche. Han var direktør for Esbjerg Havn fra 2003 til marts 2019, hvor han gik på pension, og har fortsat adgang til et stort nationalt og internationalt netværk, der også omfatter potentielle emner for Aabenraa Havn. Dernæst har han gode strategiske evner til at arbejde med udvikling inden for et politisk styret miljø. Ole Ingrisch er bestyrelsesformand for organisationen Danske Havne, bestyrelsesmedlem i stiftelsen Georg Stages Minde, bestyrelsesmedlem i Scandic Aalborg og bestyrelsesformand for LifeLadder.


  Der er ingen interessekonflikt mellem Ole Ingrisch’s bestyrelsesposter og Aabenraa Havn.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at nyt eksternt medlem af bestyrelsen for Aabenraa Havn udpeges.

  Beslutning Byrådet den 09-10-2019

  Ole Ingrisch udpeges som nyt ekstern medlem af bestyrelsen for Aabenraa Havn.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/52679, Sagsinitialer: SLM

  Sagsfremstilling

  Byrådet indstillede på det konstituerende møde 6. december 2017 Gert Larsen som medlem af Hjemmeværnets distriktsudvalg.

  Gert Larsen har meddelt Aabenraa Kommune, at han ønsker at udtræde af udvalget.

   

  Hjemmeværnets distriktsudvalg træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet.

   

  Distriktsudvalget består af fire til ti medlemmer. Formanden for udvalget udpeges af Forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra landets byråd. Distriktsudvalgets funktionsperiode følger byrådets funktionsperiode, dvs. 2018-2021.

   

  Byrådet kan indstille personer, der ikke er medlem af byrådet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der indstilles et medlem til distriktsudvalget for den resterende del af byrådets funktionsperiode.

  Beslutning Byrådet den 09-10-2019

  Jens Wistoft (V) indstilles som medlem til distriktsudvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/53772, Sagsinitialer: tck

  Beslutning Byrådet den 09-10-2019

  Godkendt idet Borgmesteren bemyndiges til at forlænge tidsfristen frem til køberetsaftalens udløb den 27. juni 2020.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23799, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 09-10-2019

  Godkendt.

   

  30 stemte for og 1 (Ø) undlod at stemme.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/54055, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-10-2019

  Indstillingsudvalgets indstilling af Karen Storgaard Larsen anbefales godkendt.

  2. at anbefalet godkendt.

  Beslutning Byrådet den 09-10-2019

  Indstillingsudvalgets indstilling af Karen Storgaard Larsen godkendes.

  2. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/48, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 09-10-2019

  Godkendt.