Beslutningsprotokol

onsdag den 30. oktober 2019 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Jens Bundgaard Nielsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Erik Uldall Hansen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/48, Sagsinitialer: hlp

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2019

  Godkendt idet sag 172 behandles først.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/55511, Sagsinitialer: SLM

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget består af Borgmesteren og 10 af byrådets øvrige medlemmer.

   

  Kim Brandt (A) ønsker at udtræde af Økonomiudvalget.

  Der skal udpeges et nyt medlem.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Kim Brandt fritages for hvervet i Økonomiudvalget, og

  at Byrådet udpeger et nyt medlem med virkning fra førstkommende møde i Økonomiudvalget.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2019

  Godkendt idet Erik Uldall Hansen udpeges.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/55691, Sagsinitialer: mtha

  Sagsfremstilling

  Erik Uldall Hansen (A) ønsker at udtræde af Børne- og Uddannelsesudvalget.

   

  Der skal udpeges et nyt medlem.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Erik Uldall Hansen fritages for hvervet i Børne- og Uddannelsesudvalget, og

  at Byrådet udpeger et nyt medlem med virkning fra førstkommende møde i Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2019

  Godkendt idet Signe Bekker Dhiman udpeges.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/55696, Sagsinitialer: mtha

  Sagsfremstilling

  Christian Panbo (A) ønsker at udtræde som stedfortræder til Børn og Ungeudvalget.

   

  Der skal udpeges en ny stedfortræder til Børn og Ungeudvalget.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Christian Panbo fritages for hvervet som stedfortræder til Børn og Ungeudvalget, og

  at Byrådet udpeger en ny stedfortræder med virkning fra førstkommende møde i Børn og Ungeudvalget.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2019

  Godkendt idet Dorrit M. V. Knudsen udpeges.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/55964, Sagsinitialer: mtha

  Sagsfremstilling

  Karsten Meyer Olesen (A) ønsker at udtræde af Det Sønderjyske Koordinationsudvalg.

   

  Der skal udpeges et nyt medlem.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Karsten Meyer Olesen fritages for hvervet i Det Sønderjyske Koordinationsudvalg, og

  at Byrådet udpeger et nyt medlem med virkning fra førstkommende møde i Det Sønderjyske Koordinationsudvalg.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2019

  Godkendt idet Erik Uldall Hansen udpeges.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/55651, Sagsinitialer: mtha

  Sagsfremstilling

  Karsten Meyer Olesen (A) ønsker at udtræde af bestyrelsen for Business Aabenraa.

   

  Der skal udpeges et nyt medlem.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Karsten Meyer Olesen fritages for hvervet i bestyrelsen for Business Aabenraa, og

  at Byrådet udpeger et nyt medlem med virkning fra først kommende bestyrelsesmøde i Business Aabenraa.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2019

  Godkendt idet Erik Uldall Hansen udpeges.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/55643, Sagsinitialer: mtha

  Sagsfremstilling

  Kim Brandt (A) ønsker at udtræde af Bestyrelsen for FGU Sønderjylland.

   

  Der skal udpeges et nyt medlem.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Kim Brandt fritages for hvervet i Bestyrelsen for FGU Sønderjylland, og

  at Byrådet udpeger et nyt medlem med virkning fra førstkommende bestyrelsesmøde i FGU.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2019

  Godkendt idet Rasmus Elkjær Larsen udpeges.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/55680, Sagsinitialer: mtha

  Sagsfremstilling

  Dorrit Knudsen (A) ønsker at udtræde af bestyrelsen for Marie Thomsens Mindelegat.

   

  Der skal udpeges et nyt medlem.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Dorrit Knudsen fritages for hvervet i bestyrelsen for Marie Thomsens Mindelegat, og

  at Byrådet udpeger et nyt medlem med virkning fra førstkommende bestyrelsesmøde i Marie Thomsens Mindelegat.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2019

  Godkendt idet Christian Panbo udpeges.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/55656, Sagsinitialer: mtha

  Sagsfremstilling

  Karsten Meyer Olesen (A) ønsker at udtræde af den politiske følgegruppe for Strategisk Energiplanlægning Sønderjylland (SEP).

   

  Der skal udpeges et nyt medlem.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Karsten Meyer Olesen fritages for hvervet i den politiske følgegruppe for SEP, og

  at Byrådet udpeger et nyt medlem med virkning fra førstkommende møde i følgegruppen for SEP.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2019

  Godkendt idet Erik Uldall Hansen udpeges.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/6728, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 9. oktober 2019 behandlet forslag til budget 2020 og overslagsårene 2021-2023.

   

  Budgetforslaget svarende til spillerum 6 er fremsat af Økonomiudvalget den 1. oktober 2019 og danner udgangspunkt for budget 2020-2023.

   

  Efter byrådets 1. behandling er der udarbejdet tekniske ændringsforslag, der vedrører følgende:

  • Tilskud på  §16 og endelig tilskudsudmelding
  • Endelig udmelding på afregning for aktivitetsbestemt medfinansiering KMF
  • Regulering af elevtal for folkeskoler og privatskoler og efterskoler
  • Flytning af demografimidler fra Økonomiudvalg til Social- og Sundhedsudvalgets ramme
  • Udligning af demografistigning i overslagsårene
  • Teknisk rettelser til Lov og Cirkulæreprogrammets udmøntning
  • Flytning af 3 projekter mellem drift og anlæg.

   

  De tekniske ændringsforslag fremgår af bilag 2 og er indarbejdet i spillerum 7.

   

  Spillerummet inkl. tekniske ændringer viser følgende: 

  Spillerum 7B (excl. Inv.strategi)

  2020

  2021

  2022

  2023

  Indtægter

  -3.972.351

  -3.943.171

  -4.030.321

  -4.103.321

  Driftsudgifter incl. renter

  3.870.547

  3.930.003

  4.029.050

  4.113.834

  Resultat af ordinær drift

  -101.804

  -13.168

  -1.271

  10.513

  Anlæg incl. jordforsyning

  98.285

  93.277

  100.000

  120.000

  Resultat

  -3.519

  80.109

  98.729

  130.513

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  1.100

  8.494

  26.515

  26.461

  Finansforskydninger

  -18

  -18

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdning

  -2.437

  88.585

  125.226

  156.956

  Forventet kassebeholdning ult. 2019

  -117.800

   

   

   

  Investeringsstrategier m.m.

  58.260

  -12.450

  -6.261

  -4.382

  Forventet ult. Kassebeholdn.

  -61.977

  14.158

  133.122

  285.697

   

  Driftsinvesteringer samt et stød på 50 mio. kr. på indtægtssiden holdes udenfor den økonomiske politiks målsætninger.

   

  Budgetforslaget inkl. de tekniske ændringsforslag overholder den økonomiske politik i 2020 på målene: 

  • Ordinær drift
  • Kasseforbrug        
  • Ultimo kassebeholdning

   

  Budgetforslaget er baseret på følgende skatter fra 1. januar 2020:

  • 25,6 procent indkomstskat
  • 18,9 promille grundskyld, beboelse og erhverv
  • 9,45 promille dækningsafgift af grundværdi offentlige ejendomme
  • 8,75 promille dækningsafgift af forskelsværdi af offentlige ejendomme
  • 4,1 promille landbrugsjord/produktionsjord
  • 0,0 promille dækningsafgift for erhverv

   

  Skatteindtægterne beror på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der er udarbejdet et særskilt notat om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af generelle tilskud og skatteindtægter for 2020, jf. bilag 1.

   

  Det anbefales at vælge statsgaranti for 2020.

   

  Takster for 2020 er vedlagt som bilag 7 og 8 og indeholder takster på alle områder. 

   

  Investeringsoversigt samt projektbeskrivelserne fremgår af bilag 5 og 6.

  Det bemærkes, at for de enkelte anlægsprojekter gælder, at det rådighedsbeløb for 2020, der fremgår af projektbeskrivelsen som ”frigivet ved budgetvedtagelsen” automatisk er givet som anlægsbevilling i oktober, hvor budgettet vedtages, jf. bevillingsreglerne i de generelle bemærkninger (bilag 4).

   

  Der er udarbejdet en bevillingsoversigt (spillerum 7), hvor de tekniske ændringsforslag er indarbejdet.

   

  I budgetforslaget inkl. tekniske ændringsforslag udgør anlægsrammen 137 mio. kr. brutto, hvilket er 55 mio. kr. under anlægsrammeloftet. Servicerammen er opgjort til 2,741 mio. kr. og svarer til aftaleniveauet. Aabenraa Kommune bidrager således med, at kommunerne samlet set kan overholde økonomiaftalen.

   

  Der er indgået politiske ændringsforslag fra Enhedslisten. 

  Ændringsforslaget fremgår af vedlagte bilag 3.

  Høring/udtalelse

  Budgetforslaget har været i høring i henholdsvis HMU, Seniorråd og Handicapråd.

  Indkomne høringssvar fremgår af bilag 10 og 11.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at de tekniske ændringsforslag, jf. bilag 2, indarbejdes i budget 2020-2023,

  at der vælges statsgaranti for generelle tilskud og skatter for 2020,

  at takster for 2020 godkendes,

  at bevillingsniveauet fastlægges, som anført i de generelle bemærkninger, jf. bilag 4,

  at der tages stilling til de politiske ændringsforslag fra Enhedslisten, jf. bilag 3,

  at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes ændringsforslag bl.a. begrundet i høringssvarene, og

  at bemærkninger tilrettes med budgetforliget samt de godkendte ændringsforslag.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2019

  1.-4. at anbefales godkendt.

  5. at vedrørende ændringsforslag fra Enhedslisten anbefales ikke godkendt.

  6. at ingen ændringsforslag på baggrund af høringsforslag.

  7. at anbefales godkendt.

   

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Afbud: Jan Riber Jacobsen og Kim Brandt.

   

  Beslutning Byrådet den 30-10-2019

  1.-4. at godkendt.

  Enhedslistens ændringsforslag nr. 1-11 ikke godkendt.

  7. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/49565, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Byrådet fastsætter i henhold til lov om folkekirkens økonomi en kirkeskatteprocent, der skal sikre, at det af provstiudvalget fastsatte ligningsbeløb bliver opkrævet. 

   

  Det fastsatte ligningsbeløb finansierer landskirkeskatten, som fastsættes af Kirkeministeriet samt kirke- og præstegårdskasser og provstiudvalgskassen.

   

  Aabenraa Provsti har den 1. oktober 2019 fremsendt et budgetforslag for 2020, der indeholder et ønske til den kirkelige ligning på 73,532 mio. kr.

   

  Fremsendt budget

   73,532 mio. kr.

  Kirkeskat 0,95% (statsgaranti)

  -73,532 mio. kr.

  Budgetforslagets likviditetspåvirkning

     0,000 mio. kr.

   

   

  Ligningsbeløb til kirke- og præstegårdskasser, provstiudvalgskassen samt landskirkeskatten pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune.

   

  Dette indebærer, at kommunens valg mellem det statsgaranterede og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag også er bestemmende for valget af udskrivningsgrundlag i forhold til kirkeskatten.

   

  Det er forudsat, at Byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020, som indstillet af Staben. Dette medfører, at nedennævnte ligningsbeløb er endelige, og at der dermed ikke kommer en regulering heraf i år 2023.

   

  Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten for Aabenraa Kommuner er i 2020 fastsat til 7,740 mia. kr. Provstiet har indstillet, at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,95%, hvilket er samme niveau som i 2018. Med denne kirkeskatteprocent forventes indtægter på 73,532 mio. kr., hvorved kirkens mellemregning med Aabenraa Kommune ultimo 2020 forventes at udgøre 0,013 mio. kr. i kirkens favør, hvilket er uændret i forhold til ultimo 2019.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Aabenraa Provstis indstilling, om at kirkeskatteprocenten for 2020 fastsættes uændret til 0,95%, godkendes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Afbud: Jan Riber Jacobsen og Kim Brandt.

   

  Beslutning Byrådet den 30-10-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/31604, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Der skal i denne sag tages stilling til overførsel af opsparede midler over 4 % jf.

  retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring:

   

  ”Mindre forbrug over 4 % overføres ikke. Opsparede midler kan, ved fremsendelse af

  ansøgning inden 1. september, ansøges overført til efterfølgende år. Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af formålet med og tidshorisonten for opsparingen. NB: der

  kan kun søges overført opsparede midler til fysiske ting og aktiviteter (f.eks. anskaffelse af en bus, renovering af en legeplads, udskiftning af inventar el. l.)”.

   

  Der er modtaget tre ansøgninger fra Børne- og Uddannelsesudvalgets område. Forvaltningen anbefaler, at alle tre ansøgninger imødekommes.

  Økonomi og afledt drift

  De modtagne ansøgninger fordeler sig således på udvalg (i 1.000 kr.):

   

  Udvalg

  Forventet garantioverførsel fra 2019 til 2020 *)

  Ansøges overført til 2020 – udover garantioverførsler

  Økonomiudvalg

  -

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  -

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  682

  450

  Kultur- og Fritidsudvalg

  -

  0

  Social- og Sundhedsudvalg

  -

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  -

  0

  Vækstudvalget for Land og By

  -

  0

  I ALT

  682

  450

  *) omfatter ”kun” de i ansøgningen omfattede institutioner/områder, svarende til

  garantioverførslen på 4 %.

   

  Ansøgningerne udgør i alt 0,450 mio. kr. og omfatter efterfølgende tre ansøgninger:

   

  • 0,150 mio. kr. vedr. Genner Univers (Børne- og Uddannelsesudvalget - renovering af madkundskabslokalet)
  • 0,200 mio. kr. vedr. Svalen Holbøl (Børne- og Uddannelsesudvalget - installation af brandalarmeringsanlæg)
  • 0,100 mio. kr. vedr. Vestermarkens Børnehus (Børne- og Uddannelsesudvalget - etablering af legeplads med videre)

   

  Som bilag er vedhæftet en oversigt over alle de indkomne ansøgninger samt en samling af

  institutionernes/områdernes ansøgninger.

   

  Der er i budget 2020 spillerum 4 indarbejdet en pulje på 1,3 mio. kr. til finansiering af

  overførsler fra 2019 til 2020.

   

  Det anbefales at overførslen på de 0,450 mio. kr. indarbejdes i budget for 2020 som en teknisk korrektion finansieret af puljen til overførsler.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at ansøgningerne om overførsel af i alt 0,450 mio. kr. fra 2019 til 2020, jf. foranstående og

  vedhæftede bilag, imødekommes, og

  at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,450 mio. kr. i 2019 og merudgiften i 2020 indarbejdes som en teknisk korrektion finansieret af puljen til overførsler.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Afbud: Jan Riber Jacobsen og Kim Brandt.

   

  Beslutning Byrådet den 30-10-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/47190, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  I denne sag anbefales en frigivelse af bevilling til forbedring af parkeringsmulighederne ved ankomsten til Fladhøjhallen.

  Efter anlæggelsen af Børnehuset Fladhøj har Fladhøjhallen været skjult, og parkeringsmulighederne er blevet forringet. Det har bevirket, at der i større grad er bilister, som kører ind til hallen frem for at parkere på de eksisterende og nyanlagte parkeringspladser. På byrådsmødet den 18. september 2019 blev der frigivet midler til at forbedre vejforholdene omkring skolen og børnehuset.

  Efterfølgende blev det også ønsket undersøgt, hvordan ankomstforholdene til Fladhøjhallen kan forbedres.

   

  Der er to mulige løsninger til at løse udfordringerne med parkering og indsigt til Fladhøjhallen:

  1. Udvide eksisterende parkeringsareal og flytte parkeringen så tæt på Fladhøjhallens indgang som muligt men stadig fastholde at parkeringen er vest for cykelstien.
  2. Anlægge en vejadgang, som vist i lokalplanen, og etablere op til 30 parkeringspladser direkte foran Fladhøjhallens hovedindgang samt sikker krydsning af hovedsti.

  Løsningerne er skitseret i bilaget.

   

  Det vurderes, at udvidelsen af parkeringen vest for hovedstien (løsning 1) vil koste 0,52 mio. kr. og anlæggelsen af parkeringspladserne foran Fladhøjhallens hovedindgang samt sikker stikrydsning (løsning 2) vil koste 0,73 mio. kr.

   

  Ved løsning 1 vil afstanden fra parkeringsplads til hallens indgang være ca. den samme som før opførelsen af Børnehuset Fladhøj. Ved at holde parkeringen vest for hovedstien gennem området, løses konflikten mellem cyklister og hallens daglige brugere som ankommer i bil. Servicevejen vil dog stadig kunne bruges til varelevering og til driften af området. Denne løsning forhindrer ikke, at løsning 2 etableres på et senere tidspunkt, da det er en mulighed i lokalplanen. Ud over parkering forbedres vejvisningen til hallen med skilte samt træer og buske, som skærmer for hallen, ryddes.

   

  Ved løsning 2 vil hallens daglige bilbrugere kunne parkere direkte ved hallen, men skal dog krydse hovedstien gennem området. Dette kræver, at der etableres en sikker krydsning, så det ikke går ud over sikkerheden for elever til og fra Hærvejsskolen. Servicevejen til Fladhøjhallen forbliver i grus.

   

  Ved begge løsninger etableres parkeringspladser i grusbelægning og med parkbelysning.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten 2019-2022 afsat 5,0 mio. kr. til ”Afledte infrastrukturomkostninger ved nybyggeri.” Puljen kan anvendes i forbindelse med større byggerier og infrastrukturprojekter, hvor der erkendes behov for at supplere de eksisterende vej- eller adgangsforhold. Der resterer et rådighedsbeløb på 1,269 mio. kr. i puljen.

   

  De forventede afledte driftsomkostninger for anlæggene er på 0,01 mio. kr. årligt for parkering vest for hovedstien (løsning 1) eller 0,015 mio. kr. årligt for parkeringspladserne foran Fladhøjhallens hovedindgang (løsning 2).

  De afledte driftsomkostninger vil for løsning 1’s vedkommende belaste skoleområdet og for løsning 2’s vedkommende kultur- og fritidsområdet.

   

  I tabel 1.1 ses saldo på puljen for afledt drift under Økonomiudvalget pr. 22. august 2019.

   

  Tabel 1.1: Puljen til afledt drift pr. 25. september 2019

  (1.000 kr.)

  2019

  2020

  2021

  2022

  Afledt driftspulje

  871

  1.956

  2.173

  3.373

   

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling til løsning 1 på 0,52 mio. kr. til udvidelsen af parkeringen vest for hovedstien, som finansieres af rådighedsbeløbet i 2019 fra puljen ”Afledte infrastrukturomkostninger ved nybyggeri” der frigives, og

  at der ved projektets afslutning tilføres politikområdet ”Drift” under Børne- og uddannelsesudvalget 0,01 mio. kr. årligt til afledt drift, finansieret af puljen ”Afledt drift” under Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-10-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen (V)

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Afbud: Jan Riber Jacobsen og Kim Brandt.

   

  Beslutning Byrådet den 30-10-2019

  Godkendt, idet 29 stemte for.

   

  Erik Uldall Hansen og Signe Bekker Dhiman undlod at stemme.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2382, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  Lokalplan nr. 100 og Kommuneplantillæg nr. 19 forelægges til endelig

  vedtagelse.

   

  Lokalplanens formål er at fastlægge bestemmelser for bevaring og udvikling af det

  særlige bygnings- og kulturmiljø i de dele af Aabenraas historiske midtby, som udgøres af

  Persillegade, Nygade, Store Pottergade, Lille Pottergade, Vægterpladsen og Møllegade.

  Lokalplan nr. 100 skal ligeledes sikre klarere og enklere planlægningsrammer for

  udvikling og bevaring af området, som i dag er omfattet af forskellige lokalplaner og

  kommuneplanrammer samt en bevarende deklaration.

   

  Foruden overordnede rammer for områdets udbygning og bevaring, indeholder

  lokalplanen udførlige bestemmelser for reguleringen af bygningernes ydre fremtræden.

  Lokalplanforslaget tager afsæt i Kulturarvskommuneprojektets stilhæfter og vejledning, som

  ligeledes er bilag til lokalplanen. Disse er udarbejdet med støtte fra RealDania og

  Kulturarvsstyrelsen.

   

  Lokalplanen hovedtræk består af en opdeling i tre delområder. Delområde I:

  Nygadekvarteret, delområde II: Pottergadekvarteret og delområde III: Møllegadekvarteret.

  Delområde I og II har særligt høje bevaringsværdige by- og gademiljøer og er derfor omfattet

  af flere restriktioner end delområde III. Delområde III har lempeligere krav og flere

  udviklingsmuligheder.

   

  Det særlige ved denne lokalplan er, at det er en lokalplan med bevarende bestemmelser for

  eksisterende og fremtidigt byggeri. Lokalplanen fastlægger derfor, hvilke særlige hensyn der

  skal varetages ved restaurering, ombygning, tilbygning og nybyggeri i de tre delområder. Ud

  over de specifikke krav og regulering af bygningernes ydre fremtræden, fastsætter lokalplanen

  ligeledes bestemmelser for bevaring af karaktergivende træk for de tre delområders gaderum

  og -struktur.

   

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanrammerne 1.1.006.C, 1.1.007.C, 1.1.008C,

  1.1.016.C og 1.1.017.C og indgår som en del af Bymidten, som omfatter samtlige af

  rammeområderne 1.1.001.C – 1.1.020.C samt rammeområde 1.1.051C.

   

  Med kommuneplantillægget sker der ikke justeringer af anvendelsesbestemmelserne til

  centerformål, men alene regulering af den maksimale bebyggelsesprocent.

  I forbindelse med lokalplanen lægges der op til en harmonisering af kommuneplanrammerne. Med

  Kommuneplantillæg nr. 19 udvides rammen 1.1.007.C, så den omfatter hele

  lokalplanområdet. Samtidig reguleres den maksimale bebyggelsesprocent fra 110 til 130, mens

  der fortsat er mulighed for bygninger i maksimalt 3 etager og 12,5 meter.

   

  Høring/udtalelse

  I forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillægget fra den 4. juni – 6. august 2019, indkom der 2 høringssvar. I høringsperioden blev der den 13. juni afholdt et informationsmøde for beboere og interessenter i og omkring området. De to høringssvar er blevet selvstændigt behandlet i høringsnotatet, som er vedlagt sammen med lokalplanen. Det er forvaltningens vurdering, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer eller justeringer af planforslagene.

   

  Lokalplan nr. 100 forventes offentliggjort primo november 2019.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kommuneplantillæg nr. 19 vedtages endeligt, og

  at lokalplan nr. 100 vedtages endeligt

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 10-10-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Jan Riber Jacobsen og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7817, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 122 Jollehavn og strand ved Loddenhøj og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 har været offentligt fremlagt i 8 uger fra den 9. april 2019 til den 4. juni 2019. Der var sammen med de to planforslag fremlagt en miljøvurdering af disse.

   

  Der har i efteråret 2018 været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c, hvor der indkom 111 høringssvar. Der skal indkaldes ideer og forslag forud for kommuneplantillæg, der f.eks. ændrer i et områdes anvendelse, eller når afgrænsningen mellem forskellige anvendelser ændres.

   

  I forbindelse med fremlæggelsen af planforslagene og miljøvurderingen indkom der i alt 47 høringssvar.

   

  Høringsvar fra 2 foreninger og 17 høringssvar fra borgere indeholder bemærkninger mod lokalplanen, idet disse ønsker, at der ikke åbnes mulighed for etablering af den jollehavn, som Kystdirektoratet gav tilladelse til den 24. september 2014 – senere forlænget til 2022. Flere af høringssvarene omhandler, hvorvidt lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kystdirektoratets tilladelse og indsigelser mod jollehavnens negative påvirkning af strandområdet og naturforhold ved Loddenhøj. Der er nedlagt påstand fra en kreds af borgere om, at have vundet hævd på nuværende nordlige bade- og bådebro ved Møllebækken. 25 borgere havde fremsendt kortfattede bemærkninger om opbakning til en jollehavn ved Loddenhøj. En forening har fremsendt ønsker om mulighed for opstilling af vinterbadevogn i vinterhalvåret enten ved Barsø Landing eller ved Loddenhøj. Høringssvarene mod jollehavnen handlede ikke om forslag til justeringer af planen, men at denne ikke vedtages, hvorved jollehavnen ikke kan realiseres.

   

  Forvaltningen har i juni 2019 modtaget en pressemeddelelse fra Planklagenævnet om en afgørelse i en anden kommune, hvor det fremgår, at kommuner ikke har hjemmel efter planloven til at fastsætte bestemmelser for søterritoriet og heller ikke håndhæve bestemmelser i en lokalplan, der omhandler søterritoriet. Dette gælder også vandarealer inden for en havns dækkende værker. Som konsekvens heraf indstiller forvaltningen til, at lokalplanforslaget såfremt det vedtages, ikke fastsætter bestemmelser om bådestørrelse, antal af både eller bestemmelser om de anlæg, der i henhold til Kystdirektoratets tilladelse kan etableres i havnebassinet. Det er således tilladelsen fra Kystdirektoratet, der alene må regulere dette.

  Molerne og stranden bliver derimod til landareal, når de er etableret, hvorved bestemmelserne i lokalplanen træder i kraft for disse.

   

  Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse i henhold til miljøvurderingsloven. Denne fremgår af høringsnotatets bilag C og skal indsættes i plandokumenterne i stedet for miljøvurderingen.

   

  Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat, dateret den 3. oktober 2019.

   

  Forvaltningen fremlægger 2 beslutningsmuligheder:

   

  1. at forslag til Lokalplan nr. 122 og Kommuneplantillæg nr. 26 vedtages endeligt med de ændringsforslag, som fremgår af høringsnotat af 12. september 2019.

   

  2. at forslag til Lokalplan nr. 122 og Kommuneplantillæg nr. 26 ikke vedtages endeligt.

  Planmæssige forhold

  Planområdet ligger delvist på søterritoriet og delvis på landareal i landzone. Ved opfyld på søterritoriet vil disse arealer også blive landzone.

   

  Ændret anvendelse i henhold til bestemmelserne i lokalplanens § 3 samt bebyggelse og anlæg i henhold til bestemmelserne i §§ 5 - 10 i delområde 1, 2 og 3 kræver ikke efterfølgende landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, idet lokalplanen med denne bestemmelse indeholder bonusvirkning, jf.  planlovens § 15 stk. 4.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Lokalplan nr. 122 og Kommuneplantillæg nr. 26 vedtages endeligt med de ændringsforslag, som fremgår af høringsnotat af 12. september 2019, og

  at den sammenfattende redegørelse, der er udarbejdet i medfør af miljøvurderingsloven godkendes og indsættes i Lokalplan nr. 122 og i Kommuneplantillæg nr. 26.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 10-10-2019

  Anbefales godkendt.

   

  For stemte Erwin Andresen (S), Jette Julius Kristiansen (O), Søren Frederiksen(V) og Philip Tietje (V).

   

  Imod stemte Erik Uldall Hansen (A), Egon Madsen (A) og Michael Christensen (F). Socialdemokratiet med bemærkning det strider mod lokalbefolkningens ønske om at bevare Loddenhøj naturstrand.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2019

  Anbefales godkendt, idet

  7 stemte for (V, O, S)

  2 stemte imod (A)

   

  Imod stemte Karsten Meyer Olesen og Povl Kylling Petersen, Socialdemokratiet, med bemærkning: Det strider mod lokalbefolkningens ønske om at bevare Loddenhøj naturstrand.

   

  Afbud: Jan Riber Jacobsen og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2019

  Godkendt, idet 18 stemte for (V,O,S) og 13 stemte imod (A,F,Ø,C).

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/29818, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune vil gerne bakke op om og understøtte det lokale engagement, fællesskaberne og de attraktive landsbyer. Handleplanen for lokalsamfund i landdistrikterne sætter retning for, hvordan kommunen i tæt samspil med borgerne gør det endnu mere attraktivt at bo, arbejde og bosætte sig i lokalsamfundene.

   

   

  Handleplanen tager afsæt i Vækststrategien Sund Vækst 2018-2030 og specifik afsnittet Fællesskaber i Bevægelse. Den er udarbejdet på baggrund af workshops med Det fælles udviklingsråd og politiske udvalg, løbende input fra lokalråd og generel viden på området.

   

  De overordnede principper, som Aabenraa Kommune vil arbejde strategisk med i lokalsamfundene er:

  -         Udvikling i landdistrikterne tager afsæt i lokal initiativ og engagement.

  -         Samarbejde i og på tværs af lokalsamfund er centralt for bæredygtig udvikling.

  -         Fællesskaber og de lokale potentialer er af central betydning for attraktive lokalsamfund.

  -         Kommunen sikrer gode rammer for det frivillige lokale engagement.

   

  Handleplanen er delt op i tre fokusområder

  -         Livskraftige bosætningsbyer

  -         Samarbejde og styrkede frivillige lokalsamfund

  -         Attraktive og aktive lokalsamfund

   

  Under de enkelte fokusområder beskrives indsatserne og de konkrete handlinger, som Aabenraa Kommune vil arbejde med de næste år.

   

  Handleplanen gælder i perioden 2019 – 2023 og synliggør det vi gør og det vi fremadrettet vil indenfor de økonomiske rammer der er på landdistriktsområdet i dag. Det betyder, at de nye indsatser, som skal iværksættes primært finansieres af de ca. 0,300 mio. kr., som Vækstudvalget for Land og By i dag har til projekter på landdistriktsområdet.

   

  Handleplanen spiller godt sammen med FN’s verdensmål og særligt verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, hvor vi skal gøre byer og lokalsamfund inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

   

  Øvrige verdensmål, som er relevante i forhold til indsatser i handleplanen er bl.a.:

  -         Sundhed og Trivsel – sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper (Mål 3)

  -         Ansvarligt forbrug og produktion – sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer (Mål 12)

   

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Høring/udtalelse

  Lokalråd i Det fælles udviklingsråd har haft mulighed for at komme med høringssvar. De indkomne svar er behandlet og nogle er indarbejdet i handleplanen.

   

  Notat vedrørende behandling af høringssvar er vedlagt sagen sammen med høringssvarene i deres fulde længde.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Handleplan for lokalsamfund i landdistrikterne godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 10-10-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Jan Riber Jacobsen og Kim Brandt.

   

  Beslutning Byrådet den 30-10-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32059, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med de ændringer af folkeskoleloven, der blev vedtaget af Folketinget henholdsvis den 28. februar og den 2. maj 2019, er der udarbejdet oplæg til reviderede udgaver af styrelsesvedtægterne på skoleområdet: styrelsesvedtægt for folkeskoler, bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler og styrelsesvedtægt for børneuniverser.

  De reviderede udgaver af styrelsesvedtægt for folkeskoler og bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler har været sendt i høring hos skolebestyrelserne i perioden 6. juni til 26. august 2019. Den reviderede udgave af styrelsesvedtægt for børneuniverser har været sendt i høring hos børneuniversernes fællesbestyrelser i samme periode.

   

  Udover de ændringer, der følger af lovændringerne, indeholder oplæggene forslag til øvrige ændringer og tilpasninger af styrelsesvedtægterne.

  De foreslåede ændringer fremgår nedenfor. Der er udover de foreslåede ændringer indarbejdet redaktionelle og faktuelle ajourføringer i oplæggene.

   

  Styrelsesvedtægt for folkeskoler

  Kapitel 1: Indledning

  § 1 Afgrænsning: Det har hidtil fremgået, at børneuniverserne og Fjordskolen ikke er omfattet af vedtægten. Vedtægtens indhold er dog også gældende for børneuniverserne og Fjordskolen. Derfor foreslås det, at afgrænsningen tilpasses, så det fremgår, at børneuniverserne og Fjordskolen også er omfattet.

  Børneuniverserne vil ikke være omfattet af § 3, stk. 2, 2. pkt., som vedrører valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen, da der er andre regler for valg af medarbejderrepræsentanter til børneuniversernes fællesbestyrelser, hvor både medarbejdere fra dagtilbuds- og skoledelen skal være repræsenteret.

   

  Kapitel 2: Skolebestyrelsen

  § 3, stk. 2: Det præciseres, at medarbejderrepræsentanter vælges på initiativ af medarbejderne.

   

  § 3, stk. 2: Det foreslås, at hver medarbejder har 1 stemme i stedet for 2 stemmer i forbindelse med valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.

   

  Kapitel 4

  Kapitlet, der omhandler pædagogiske råd på skolerne, fjernes, da de pædagogiske råd ikke længere eksisterer.

   

  Bilagsoversigten er opdateret, så det fremgår, hvilke dokumenter der udgør bilag til vedtægten.

   

  Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler

  Punkt 1: Fjordskolen har hidtil ikke fremgået af bilaget. Bilagets indhold er dog også gældende for Fjordskolen. Derfor foreslås Fjordskolen tilføjet, så det fremgår, at skolen også er omfattet.

   

  Punkt 2.2 (Valgfag): Det tilføjes, at skolerne skal tilbyde praktiske/musiske valgfag i 7.-8. klasse. Dette er en del af ændringerne af folkeskoleloven, der fulgte af lov om styrket praksisfaglighed, som blev vedtaget af Folketinget d. 28. februar 2019.

   

  Punkt 2.10 (Lejrskoler, ekskursioner, hytteture, skolerejser): Det præciseres, at skolebestyrelserne beslutter, om forældrene skal sørge for elevernes forplejning på ekskursioner, og om der opkræves betaling for forplejning på lejrskoler og skolerejser.

   

  Punkt 3.2 (Klassedannelse): Det foreslås, at kompetencen til at tillade klasser med et elevtal over 28 og op til 30 uddelegeres fra Byrådet til Børne- og Uddannelsesudvalget.

   

  Punkt 3.3 (Friere skolevalg): Det præciseres, at skolechefen efter dialog med skolelederne på distriktsskolen og den ønskede skole er bemyndiget til at dispensere fra den kommunale bestemmelse vedrørende indskrivning af ikke-distriktselever på alle årgange som besluttet af Byrådet d. 30. november 2016.

   

  Punkt 3.3 (Friere skolevalg): Det præciseres, at en skoleleder kan afvise at optage et barn, der er visiteret til et specialklassetilbud, hvis skolen ikke har et tilbud, som er relevant for barnet. Det præciseres samtidig, at forældrene ikke kan vælge et specialundervisningstilbud, der er mere vidtgående end det tilbud, barnet er visiteret til.

   

  Punkt 4.9 (Kulturcenter og Den Åbne Skole): Beskrivelsen af kulturcenteraktiviteter og den åbne skole foreslås præciseret med udgangspunkt i folkeskolelovens bestemmelser herom.

   

  Punkt 5.1 (Valg til skolebestyrelserne) og 5.2 (Fællesbestyrelser): Det foreslås, at valgperioden kan være 2 år for forældrerepræsentanter, der ønsker dette. Dette er en del af ændringerne af folkeskoleloven, som blev vedtaget af Folketinget d. 2. maj 2019.

   

  Punkt 5.4 (Valgret og valgbarhed): Sætningen ”Stk. 2. § 5, stk. 2-5, gælder tilsvarende for personer, der tillægges valgret og valgbarhed efter stk. 1” fjernes, da det er en sætning fra folkeskoleloven, som ikke er relevant i forhold til det øvrige indhold under punktet.

   

  Punkt 6.3 (under Skolebestyrelsens beføjelser): Punktet fjernes, da skolebestyrelserne ikke træffer aftaler om arbejdstidens placering, og da antallet af skoledage er fastsat til 200 under punkt 4.3 (Ferieplan for skoleåret).

   

  Ændringerne foreslået under punkt 3.2, 5.1 og 5.2 kræver separat godkendelse. Der skal derfor træffes beslutning om, hvorvidt kompetencen til at tillade klasser med et elevtal over 28 uddelegeres fra Byrådet til Børne- og Uddannelsesudvalget, og om valgperioden kan være 2 år for forældrerepræsentanter, der ønsker dette.

   

  Styrelsesvedtægt for børneuniverser

  Titlen foreslås ændret til ’Styrelsesvedtægt for børneuniverser (samdrevne institutioner med dagtilbud og skole oprettet efter folkeskolelovens § 24 a) i Aabenraa Kommune’.

   

  Indledning

  Det foreslås præciseret, at vedtægten samt de lokale styrelsesvedtægter for børneuniverserne udgør et bilag til styrelsesvedtægten for folkeskoler, og at børneuniverserne er omfattet af styrelsesvedtægten for folkeskoler og dertilhørende bilag samt vedtægt for kommunale institutioner under dagtilbud med undtagelse af bestemmelserne omkring skole-/forældrebestyrelser. Undtagelserne skyldes, at der er særskilte regler for fællesbestyrelserne, som er beskrevet i styrelsesvedtægten for børneuniverserne og de lokale vedtægter.

   

  Fællesbestyrelsens sammensætning

  Forældrerepræsentanter: Det foreslås, at valgperioden kan være 2 år for forældrerepræsentanter fra skoledelen, der ønsker dette (se foreslået ændring til punkt 5.1 og 5.2 i bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler).

   

  Elevrepræsentanter: Det præciseres, at der vælges 2 elevrepræsentanter, som det også fremgår tidligere i afsnittet.

   

  Tilsyn

  Det præciseres, at tilsyn med dagtilbudsdelen sker efter dagtilbudslovens § 5 og § 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

   

  Derudover har høringssvarene angivet anledning til nedenstående ændringsforslag:

   

  Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler

  Punkt 2.6 (Undervisningstilbud på 10. årgang): Det tilføjes, at der er mulighed for at etablere 10. årgang for elever med behov for vidtgående specialundervisning på Fjordskolen.

   

  Punkt 4.2 (Befordring): Det tilføjes, at kommunalbestyrelsen, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 2, skal sørge for befordring til og fra skole af syge og invaliderede elever.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Høring/udtalelse

  Der er afgivet 10 høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt for folkeskoler og bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler. 3 af disse høringssvar vedrører ligeledes styrelsesvedtægt for børneuniverser. 1 skolebestyrelse har afgivet et fælles høringssvar med den pågældende skoles MED-udvalg.

   

  6 høringssvar indeholder bemærkninger til ændringsforslagene. I 1 af disse høringssvar har skolebestyrelsen angivet, at den udover bemærkningerne tilslutter sig ændringsforslagene.

  I de resterende 4 høringssvar har skolebestyrelserne angivet, at de tilslutter sig ændringsforslagene, ingen bemærkninger har til dem, eller at de tager dem til efterretning.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at kompetencen til at tillade klasser med et elevtal over 28 og op til 30 uddelegeres fra Byrådet til Børne- og Uddannelsesudvalget,

  at valgperioden til skolebestyrelserne gøres 2-årig for forældrerepræsentanter, der ønsker dette, og

  at de reviderede styrelsesvedtægter for folkeskoler og børneuniverser godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-10-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Jan Riber Jacobsen og Kim Brandt.

   

  Beslutning Byrådet den 30-10-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2844, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes revideret kvalitetsstandard for hjemmehjælp for 2019 - 2020. Efter behandlingen i Social- og Sundhedsudvalget den 7. august 2019 er forslaget til kvalitetsstandard hørt i Seniorrådet.

   

  Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig

  og praktisk hjælp m.v., samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter

  Servicelovens § 83 og 86.

   

  Kvalitetsstandarden er revideret med baggrund i en afgørelse fra Ankestyrelsen, der medfører, at der i særlige tilfælde skal tilbydes hovedrengøring eller omfattende oprydning til borgere, der modtager hjælp til rengøring.

   

  Hjemmeplejen i Aabenraa Kommune har særlig fokus på rehabilitering af borgerne, og hvorledes borgeren understøttes i at leve et liv med selvbestemmelse og mulighed for at

  vælge.

   

  Opgaverne i hjemmet løses med udgangspunkt i den ”Rehabiliterende tilgang” og med fokus på værdighed. Medarbejderne har fokus på at løse kerneopgaven sammen med

  borgeren; at understøtte borgerens sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om, at deltage i sociale fællesskaber.

   

  Seniorrådets bemærkning vedrørende skærmbesøg er indarbejdet i forslaget til revideret kvalitetsstandard.

  Økonomi og afledt drift

  Det korrigerede budget 2019 til § 83 hjemmehjælp udgør netto 134,201 mio. kr. ekskl. centralt tilførte midler. Heraf udgør den kommunale leverandørs andel (81%) og den private leverandørs andel 25,436 mio. kr. (19%).

   

  Der er i budget 2020 prioriteret midler til hovedrengøring eller omfattende oprydning.

  Høring/udtalelse

  Forslaget til revideret kvalitetsstandard for hjemmehjælp er hørt i Seniorrådet den 19. august 2019.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at revideret kvalitetsstandard for hjemmehjælp godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2019

  Anbefales godkendt.

   

   

   

  Afbud: Ditte Vennits Nielsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Jan Riber Jacobsen og Kim Brandt.

   

  Beslutning Byrådet den 30-10-2019

  Godkendt.

   

  Signe Bekker Dhiman deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2844, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes revideret kvalitetsstandard for madservice for borgere i eget hjem. Efter behandlingen i Social- og Sundhedsudvalget den 7. august 2019 er forslaget til kvalitetsstandard hørt i Seniorrådet.

   

  Kvalitetsstandard for madservice beskriver sammensætning og kvalitet af udbragt mad til borgerens hjem. Beskrivelsen tager udgangspunkt i det nuværende serviceniveau.

   

  Kvalitetsstandard for madservice skal en gang årligt godkendes i Byrådet og skal sikre sammenhængen imellem budget og det ønskede serviceniveau.

   

  Der er kun foretaget redaktionelle rettelser i den reviderede kvalitetsstandard for madservice.

   

  Seniorrådets tilføjelse vedrørende ”Hvad koster maden” er indarbejdet i forslaget til revideret kvalitetsstandard.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2019 er der afsat 0,042 mio. kr. til visiteret madservice, idet de øvrige omkostninger er brugerfinansierede.

  Høring/udtalelse

  Forslaget til revideret kvalitetsstandard for madservice i egen hjem er hørt i Seniorrådet den 19. august 2019.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at revideret kvalitetsstandard for madservice godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2019

  Anbefales godkendt.

   

   

   

  Afbud: Ditte Vennits Nielsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Jan Riber Jacobsen og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2019

  Godkendt.

   

  Signe Bekker Dhiman deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2844, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes forslag til revideret Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse og revideret Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning. Efter behandlingen i Social- og Sundhedsudvalget den 7. august 2019 er forslaget til kvalitetsstandarder hørt i Seniorrådet.

   

  I forhold til tidligere godkendte kvalitetsstandarder er der sket en del ændringer i forhold til organisering af opgaven, men ikke ændringer med indflydelse på serviceniveauet.

   

  Der er fortsat fokus på, at borgerne skal kunne anvende digitale løsninger for at supplere eller modtage genoptræning.

    

  I den daglige tilrettelæggelse af træningsopgaven er der fokus på, at både vedligeholdende træning og genoptræning skal have et mål og være tidsbegrænset. Borgeren kan dog godt få to eller i særlige tilfælde flere forløb i forlængelse af hinanden.

   

  Genoptræning og vedligeholdende træning skal ses i sammenhæng med den samlede rehabiliterende indsats.

   

  Fokus på målrettet indsats også i forhold til vedligeholdende træning betyder, at flere borgere får et mere målrettet tilbud og herefter overgår til et tilbud udenfor kommunalt regi. Tilbuddene har en tidsbegrænset karakter.

   

  Udredning af en borgers træningspotentiale sker typisk på anmodning fra visitationen, da denne udredning skal anvendes i sagsbehandlingen og indgå i beslutning af, om borgeren kan visiteres til træning.

   

  Der visiteres således til en ramme i form af pakker i forhold til opgaven, og det er terapeutens opgave sammen med borgeren at tilrettelægge træningen ud fra borgerens behov og indenfor den givne ramme.

   

  Borgere på plejehjem visiteres ikke til vedligeholdende træning, idet det indgår som en del af den daglige opgave. Borgere på plejehjem bevilliges dog på lige vilkår med borgere i eget hjem hjælp til genoptræning.

   

  Seniorrådets bemærkning vedrørende digitalt understøttet træning er indarbejdet i forslaget til revideret kvalitetsstandard for genoptræning.

   

  Seniorrådets forslag om, at behandlingstiden for en ansøgning om vedligeholdende træning nedsættes fra de anførte 6 uger til max. 4 uger, samt at tilbuddet ikke skal være af tidsbegrænset karakter, er ikke indarbejdet i forslag til revideret kvalitetsstandard for vedligeholdende træning.

  Økonomi og afledt drift

  Det korrigerede budget 2019 til visiteret træning udgør 16,280 mio. kr. fordelt med 11,403 mio. kr. til § 140 genoptræning, 1,571 mio. kr. til §86 stk. 1 træning og 3,306 mio. kr. til træning jf. §86  stk. 2 træning.

  Høring/udtalelse

  Forslagene til reviderede kvalitetsstandarder for genoptræning og for vedligeholdende træning er hørt i Seniorrådet den 19. august 2019.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at revideret kvalitetsstandard for vedligeholdende træning godkendes, og

  at revideret kvalitetsstandard for genoptræning godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2019

  Anbefales godkendt.

   

   

   

  Afbud: Ditte Vennits Nielsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Jan Riber Jacobsen og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2019

  Godkendt.

   

  Signe Bekker Dhiman deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/43491, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg, der er tilpasset i forhold til gældende organisation og lovændring samt lovteksten.

   

  Tidligere har de forebyggende hjemmebesøg været reguleret efter et såkaldt vejledende serviceniveau, som kunne godkendes i Social- og Sundhedsudvalget. Lovændringen betyder, at det fremadrettet er et krav, at de forebyggende hjemmebesøg tilrettelægges med en kvalitetsstandard, der skal godkendes i Byrådet en gang årligt.

   

  I forbindelse med organisationsændring i Social & Sundhed blev de forebyggende hjemmebesøg flyttet fra HjælpemiddelHuset til Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse (CSF).

   

  Folketinget har med virkning fra 1. juli 2019 vedtaget lovændring vedr. målretningen af de forebyggende hjemmebesøg. Lovændringen indebærer, at kommunen som noget nyt skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alene boende borgere i deres fyldte 70. år. Lovændringen betyder også, at kommunens pligt til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg fastholdes i forhold til alle 75-årige, mens alderskravet for tilbud om årlige besøg flyttes fra det fyldte 80. år til det fyldte 82. år. Kommunen skal fortsat tilbyde alle 80-årige et forebyggende hjemmebesøg.

   

  Opsporing af enker og enkemænd har været en integreret del af de forebyggende hjemmebesøg i Aabenraa Kommune, og CSF har fra 1. juli tilpasset praksis, så de forebyggende hjemmebesøg flugter med gældende regler. Formålet hermed er opsporing og forebyggelse af ensomhed i de år, hvor mange er i risiko for at opleve ensomhed. Dette kan eksempelvis være i overgangen fra arbejdsliv til pension eller ved dødsfald.

   

  I Seniorrådets høringssvar foreslår rådet vedrørende de aldersbaserede besøg, at der i forbindelse med et årligt hjemmebesøg efter det fyldte 82. år følges samme procedure som for borgere på henholdsvis 75 og 80 år, således at der med tilbuddet om et hjemmebesøg er en konkret mødedato, som borgeren skal reagere på.

   

  Seniorrådets forslag vil betyde, at borgere over 82 år fremadrettet aktivt skal fravælge det årlige forebyggende hjemmebesøg, når de modtager det årlige tilbud. I kommunen er der nuværende omkring 1636 borgere over 82 år, som modtager under 2 timers hjemmehjælp, og som ikke er på plejehjem. Disse vil i Seniorrådets forslag modtage et tilbud med dato. Det vil sige, at hvis borgeren forholder sig passiv efter modtagelse af tilbuddet, da vil den forebyggende medarbejder møde op hos borgeren på det planlagte tidspunkt. I den nuværende tilgang skal borgeren aktivt tilvælge besøget, hvis de mener, at det giver mening for deres situation.

   

  I den nuværende tilgang er det omkring 19 %, som tilvælger et besøg. Det svarer til 322 borgere årligt. Når tilbuddet indeholder en konkret dato ønsker omkring 66 % et besøg. Det svarer til 1080 besøg årligt.

   

  Såfremt Seniorrådets forslag skal indarbejdes i kvalitetsstandarden, er forvaltningens vurdering, at det vil medføre 758 ekstra besøg om året. En fuldtidsmedarbejder aflægger omkring 546 forebyggende hjemmebesøg årligt, hvilket vil betyde 1,4 yderligere årsværk til at udføre besøg, hvilket vil betyde en driftsudgift på 0,608 mio. kr. årligt.

   

  Seniorrådets forslag er ikke indarbejdet i forslag til kvalitetsstandard.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at der i 2019 er afsat 0,747 mio. kr. til forebyggende hjemmebesøg. Dette beløb er uændret i budget 2020-2023.

  Høring/udtalelse

  Forslag til kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg er hørt i Seniorrådet den 19. august 2019.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2019

  Anbefales godkendt.

   

   

   

  Afbud: Ditte Vennits Nielsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Jan Riber Jacobsen og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 30-10-2019

  Godkendt.

   

  Signe Bekker Dhiman deltog ikke i behandling af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/28406, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Jan Riber Jacobsen og Kim Brandt.

   

  Beslutning Byrådet den 30-10-2019

  Sagen sendes tilbage med henblik på genudbud.

   

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/8301, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Jan Riber Jacobsen og Kim Brandt.

   

  Beslutning Byrådet den 30-10-2019

  Godkendt.

   

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/48, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 30-10-2019

  -