Beslutningsprotokol

onsdag den 27. november 2019 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Jens Bundgaard Nielsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/48, Sagsinitialer: hlp

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Godkendt idet sag 190 tilbagesendes til Teknik- og Miljøudvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/60052, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe v/byrådsmedlem Ejler Schütt har i henhold til

  styrelseslovens §11 den 14. november 2019 fremsendt følgende beslutningsforslag:

   

  ”At byrådet beslutter, at placeringen af statuen Sønnen fastholdes i Genforeningshaven, jfr. beslutningen i Kultur - og fritidsudvalget, sag nr. 86 den 25-6-2019.

   

  Vi finder det aldeles urimeligt, at der med en såkaldt formandsbeslutning, som kom som et lyn fra en klar himmel, træffes en beslutning, som underkender det store flertal i udvalget, som den 25-6-2019 besluttede at fastholde placeringen af “Sønnen” i Genforeningshaven.

   

  Sagen, som har stor offentlig bevågenhed, bør afgøres af byrådet og ikke blot med en orientering i udvalget om, at formanden har truffet en formandsbeslutning.”

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Beslutningsforslag ikke godkendt.

   

  For stemte: O, Jens Bundgaard Nielsen (Ø) og Dorrit Knudsen (A).

   

  Imod stemte: V, S, C, F og A (Karsten Meyer Olesen, Christian Panbo, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Egon Madsen, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase og Erik Uldall Hansen).

   

  V og S stemte imod med følgende begrundelse: Vi er enige i formandsbeslutningen om en flytning af H.P. Hanssens statuen "Sønnen", idet en tilbagemelding til initiativet bag den private indsamling til dækning af alle omkostninger og tidspresset fra en fremskreden byggeproces nødvendiggjorde en hurtig stillingstagen, som formanden tillige havde afsøgt med medlemmerne af udvalget, at der var opbakning til fra et meget stort flertal.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/59369, Sagsinitialer: mtha

  Sagsfremstilling

  Kommissionens opgave er at behandle og afgøre sager vedrørende vandløb og søer, der danner grænsen mellem Danmark og Tyskland.

   

  Kommissionen vælges for seks år ad gangen, og ledes af et kommissionsmedlem udpeget af den danske regering og et kommissionsmedlem udpeget af den tyske regering, som hver især fungerer som formand i tre år. Kommissionen består i alt af otte medlemmer, hvoraf ét medlem udpeges af Aabenraa Byråd.

   

  Nuværende kommissionsperiode udløber i marts 2020, så der skal udpeges et medlem til kommissionen blandt byrådets medlemmer, samt en suppleant. Medlemmerne skal være neutrale og have et vist kendskab til sammenhænge i vandforvaltningen. Dog må medlemmerne ikke til dagligt beskæftige sig med opgaver vedrørende grænsevandløb.

   

  Den nye kommission vil skulle fungere fra 30. marts 2020 og seks år frem.

   

  Aabenraa Byråd har senest udpeget Arne Leyh Petersen (suppleant Hinrich Jürgensen).

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges et byrådsmedlem samt en suppleant til Den dansk-tyske Grænsevandløbskommission med virkning fra 30. marts 2020.

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Udpeget blev Arne Leyh Pedersen som medlem, og Hinrich Jürgensen som suppleant.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57804, Sagsinitialer: mtha

  Sagsfremstilling

  Den erhvervsdrivende fond, Arena Aabenraa, har til formål at fremme kultur- og idrætslivet i Aabenraa Kommune ved at sørge for faciliteter, der skaber sundhed, oplevelser og glæde for borgerne i Aabenraa Kommune, herunder at drive og udvikle Arena Aabenraa, Aabenraa Stadion og udendørsanlæg efter nærmere aftale med Aabenraa Kommune.

   

  Bestyrelsen for Arena Aabenraa består af i alt 7 medlemmer, hvoraf de tre medlemmer udpeges af Aabenraa Byråd; ét medlem fra Aabenraa Byråd og to medlemmer uden for byrådets midte.

   

  Der skal, jf. vedtægten, udpeges en personlig suppleant for hvert bestyrelsesmedlem.

   

  Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode på 2 år med undtagelse af det medlem, der er udpeget fra byrådets midte, der er valgt for hele byrådsperioden.

   

  Udpegninger

  Aabenraa Byråd har senest udpeget følgende til Arena Aabenraas bestyrelse:

   

  - Valgt blandt byrådets medlemmer: Lars Kristensen (suppleant Jette Julius)

  - Udpeget uden for byrådet 2018-2019: John Riisberg (suppleant Jan Nielsen)

  - Udpeget uden for byrådet 2019-2020: Kaj Damm Rasmussen (suppleant xx)

   

  Perioden for John Riisberg og suppleant Jan Nielsen udløber således 31. december 2019, og der skal foretages en udpegning for en 2 årig periode gældende fra 1. januar 2020.

   

  Dernæst er der ikke udpeget en suppleant for Kaj Damm Rasmussen, så der skal ligeledes udpeges en suppleant for den resterende periode, altså indtil 31. december 2020.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges et nyt medlem og en personlig suppleant uden for byrådets midte til bestyrelsen for Arena Aabenraa for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2021, og

  at der udpeges en personlig suppleant uden for byrådets midte for Kaj Damm Rasmussen indtil 31. december 2020.

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Udpeget blev Jan Stubberup som medlem og Jan Nielsen som personlig suppleant.

  Hans Peder Thomsen udpeges som personlig suppleant for Kaj Damm Rasmussen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40404, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag indeholder et samlet overblik over de bevillingsmæssige ændringer på indtægter, drifts- og anlægsrammen, som følge af bevillingskontrollen pr. 30. september 2019.

   

  Bevillingskontrollen viser samlet set en tilførsel til de likvide midler på 0,353 mio. kr. over årene.

   

  På serviceudgifter forventes der et mindreforbrug på ca. 8,9 mio. kr. i 2019. Heri er indregnet ca. 10,7 mio. kr. vedrørende omplacering af pulje under ØU til AU’s overførselsudgifter.

   

  Samlet set over årene udgør det budgetterede mindreforbrug på serviceudgifter ca. 6,5 mio. kr., hvilket primært kan henføres til omplaceringen af førnævnte pulje.

   

  Opfølgningen viser stigende udgifter særligt indenfor det specialiserede børne- og voksenområde. På Børne- og Uddannelsesudvalgets område er der merudgifter som følge af flere børn i specialundervisning og Særligt Tilrettelagt Undervisningsforløb (STU) samt merudgifter til befordring primært som følge flere børn på specialundervisningsområdet, samlet søges en tillægsbevilling på 5 mio. kr. i 2019.

   

  På Socialudvalgets område er der stigende udgifter på handicap og psykiatriområdet, udfordringen løses indenfor udvalgets budget.

   

  På Teknisk udvalg er der stigende udgifter til den kollektive trafik, der i 2019 løses indenfor rammen.

   

  Servicerammen forventes overholdt i 2019, omend forbruget forventes at slutte tæt på kommunens andel af den samlede ramme på landsplan.

   

  Det endelige forbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering er i år fastlåst til at være lig med budgettet.

   

  Rammen til overførselsudgifter og forsikrede ledige forventes, under ét, overholdt. Der omplaceres ca. 10.8 mio. kr. fra pulje under ØU til AU, til finansiering af forventede merudgifter på overførselsområdet. Til gengæld søges budgetværnet vedrørende beskæftigelsestilskud (Forsikrede ledige), på ca. 14,4 mio. kr. overført fra 2019 til 2020.

   

  På anlægsområdet, er der på nuværende tidspunkt ca. 120 anlæg i gang. Heraf forventes ca. 30 projekter afsluttet i forbindelse med regnskabsafslutningen. Der er et korrigeret budget på netto ca. 291 mio. kr. (inkl. Jordforsyning). Heraf overføres ca. 67 mio. kr. til 2020 i forbindelse med denne bevillingskontrol og 0,6 mio. kr. tilføres kassen. Hertil kommer 12 projekter, som er afsluttet og har et samlet mindreforbrug på ca. 4,8 mio. kr., der i en særskilt sideløbende sag tilføres anlægspuljen i 2019.

   

  De enkelte udvalg har derudover behandlet omplaceringer indenfor eget bevillingsområde. En samlet oversigt for hvert udvalg fremgår af bilag 1.

   

  Bilag 2 viser en Økonomisk oversigt pr. 30. september 2019 samt forventet korrigeret budget.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set ansøges om følgende bevillingsmæssige ændringer i 2019 – 2023, hvilket er uddybet i de 3 efterfølgende sager:

   

  Område *)

  (beløb i 1.000 kr.)

  2019

  2020

  2021

  2022

  2023

  2019-2023 i alt

  Indtægter:

   

   

   

   

   

   

  Skatter og generelle tilskud

  -794

  0

  0

  0

  0

  -794

  Indtægter i alt

  -794

  0

  0

  0

  0

  -794

  Udgifter:

   

   

   

   

   

   

  Serviceudgifter

  -8.865

  2.389

  0

  0

  0

  -6.476

  Aktivitetsbestemt medfinansiering

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Overførselsudgifter

  (inklusive Forsikrede ledige)

  -1.854

  14.418

  0

  0

  0

  12.564

  Renter

  -5.047

  0

  0

  0

  0

  -5.047

  Driftsudgifter i alt (inkl. renter)

  -15.766

  16.807

  0

  0

  0

  1.041

  Anlæg

  -46.635

  46.035

  0

  0

  0

  -600

  Jordforsyning

  -20.797

  20.797

  0

  0

  0

  0

  Anlæg i alt

  -67.432

  66.832

  0

  0

  0

  -600

  Låneoptagelse og afdrag

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Ændringer i likvide midler

  -83.992

  83.639

  0

  0

  0

  -353

  *) + = tillægsbevilling med træk på de likvide midler og - = negativ tillægsbevilling med tilførsel til de likvide midler

   

  Det kan anføres, at alle fagudvalg har behandlet bevillingskontrollen, for deres respektive områder, på udvalgsmøder, og har indstillet godkendelse heraf, i overensstemmelse med indholdet i nærværende samlesager for bevillingskontrollen pr. 30.9.2019.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at den samlede oversigt over de bevillingsmæssige ændringer i 2019 - 2023 tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40404, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag indeholder bevillingsændringer, der påvirker kassebeholdningen.

   

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 viser et samlet mindreforbrug på 16,560 mio. kr. på driftsudgifter samt renter og skatter i 2019. Der søges 16,807 mio. kr. overført til 2020. Set over hele perioden 2019 – 2023 er der et netto kassetræk på 0,247 mio. kr. på driften inkl. indtægter og renter.

   

  De primære forklaringer på mindreforbruget i 2019 er følgende:

   

  Merindtægter/mindreudgifter:

  • 14,418 mio. kr. vedr. Forsikrede ledige, budgetværnspulje 2018, der overføres til 2020 (AU)
  • 5,047 mio. kr. vedr. renter m.v. (ØU)
  • 1,3 mio. kr. vedr. efterregulering af grundskyld (ØU)

  Mindre indtægter/merudgifter:

  • 5,0 mio. kr. vedr. flere børn i Specialundervisning og STU, merudgifter til befordring af flere elever og flytning af Fjordskolen og et forventet mindreforbrug på almenundervisning (BUD)
  • 2,7 mio. kr. vedr. Facility Management pulje (FM) (ØU)

   

  Forklaringerne er uddybet i vedlagte bilag.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger:

   

  Bevillingsområde *)

  (i 1.000 kr.)

  TB 2019

  TB 2020

  RK 2021

  RK 2022

  RK 2023

  Skatter og generelle tilskud

  -794

  0

  0

  0

  0

  Renter

  -5.047

  0

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  -191

  1.279

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  5.000

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  -310

  310

  0

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  -800

  800

  0

  0

  0

  Vækstudvalget for Land og By

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg – overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg – Aktivitetsbestemt medfinansiering

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg – overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg –

  Forsikrede ledige (ovf. udg.)

  -14.418

  14.418

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg - overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  KASSEFORØGELSE/ -TRÆK

  -16.560

  16.807

  0

  0

  0

  *) + = budgetudvidelse/kassetræk og - = budgetreduktion/kasseforøgelse

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at ansøgningerne om negative tillægsbevillinger i 2019 på i alt 16,560 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres likvide midler, godkendes, og

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2020 på i alt 16,807 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40404, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører en bevillingsmæssig opfølgning på anlæg i 2019 samt overførsel af mindreforbrug fra 2019 til 2020.

   

  Pr. 30. september 2019 er der et samlet korrigeret nettobudget på anlægsområdet (inkl. Jordforsyning) på 290,9 mio. kr. Heraf udgør budgettet til jordforsyningsområdet 23,1 mio. kr.

   

  Det forventes et samlet netto anlægsforbrug på ca. 160 mio. kr. i 2019 (svarende til ca. 180 mio. kr. i bruttoanlægsforbrug). I nærværende sag søges ca. 67 mio. kr. overført til 2020 som betalingsforskydning.

   

  Et evt. resterende mindre forbrug på igangværende anlægsprojekter overføres ved regnskabets afslutning i marts.

   

  Der søges om en negativ tillægsbevilling (indtægtsbevilling) på 0,6 mio. kr., der tilføres kassen, i forbindelse med forventede indtægter på salg af ejendomme.

   

  Mindreforbruget vedrører betalingsforskydninger på en række projekter, hvoraf de beløbsmæssigt største overførsler vedrører:

   

  • 13,454 mio. kr. vedrørende en række byggemodningsprojekter (VLB)
  • 9,0 mio. kr. vedrørende Grønningen, ny plan (SSU)
  • 7,344 mio. kr. vedrørende Arealerhvervelse til erhvervsformål 2019 (ØU – Jordf.)
  • 6,9 mio. kr. vedrørende Køb af ejendomme til nedrivning (ØU)
  • 6,68 mio. kr. indtægt vedrørende Sundhedshus (SSU)

   

  Statusbeskrivelse på alle anlægsprojekter fremgår af vedlagte bilag. Herudover er vedhæftet to investeringsoversigter for 2019 – 2023, der viser investeringsoversigten hhv. eksklusiv og inklusiv de i nærværende bevillingskontrol ansøgte tillægsbevillinger.

   

  Herudover henvises til den sideløbende sag ”Tilførsel af mindreforbrug fra anlægsprojekter til anlægspuljen i f. m. bevillingskontrollen pr. 30.9.2019”, der indeholder 12 projekter, der er afsluttet, hvor et mindreforbrug på i alt 4,802 mio. kr. søges tilført anlægspuljen i 2019.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 udviser følgende ansøgninger (beløb i 1.000 kr.):

  Udvalg *)

  TB i 2019

  TB i 2020

  RK i 2021

  RK i 2022

  Økonomiudvalg

  -5.901

  5.301

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  -4.332

  4.332

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg

  -18.965

  18.965

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  -11.520

  11.520

  0

  0

  Vækstudvalget for Land og By

  -5.917

  5.917

  0

  0

  Anlæg i alt

  -46.635

  46.035

  0

  0

  Jordforsyning – Vækstudvalget for Land og By

  -13.453

  13.453

  0

  0

  Jordforsyning – Økonomiudvalget

  -7.344

  7.344

  0

  0

  Jordforsyning i alt

  -20.797

  20.797

  0

  0

  ANLÆG I ALT = LIKVIDITETSVIRKNING

  -67.432

  66.832

  0

  0

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb fra 2019 til 2020 på i alt 66,832 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, og

  at der meddeles en negativ tillægsbevilling (indtægtsbevilling) på 0,6 mio. kr. i 2019, vedrørende salg af ejendomme, der tilføres de likvide midler.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen.

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40404, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  På Økonomiudvalgsmødet den 13. marts 2018, blev det besluttet, at der skal etableres en anlægspulje til opsamling af mer-/mindre forbrug på igangværende anlægsprojekter.

   

  Formålet med etableringen af puljen er at opsamle mindreforbrug til at kunne prioritere anlægsprojekter, hvor der opstår uforudset merforbrug eller til at prioritere til helt andre formål.

   

  Midler til puljen tilvejebringes på følgende måder:

   

  • Hvor der som følge af evt. tilbudsgivning er et mindreforbrug (tilføres anlægspuljen)
  • Ændringer i materielle forudsætninger, der medfører mindre udgifter
  • Andre forhold, hvor mindre forbrug på et afsluttet anlæg i år, tilføres puljen

   

  I forbindelse med bevillingskontrollen afsluttes 12 anlægsprojekter, hvor der i alt tilføres ca. 4,8 mio. kr. til mer-/mindreforbrugspuljen.

   

  Der forventes disponeret 2 mio. kr. til legeplads ved Fjordskolen jævnfør særskilt anlægssag. Der resterer herefter ca. 2,8 mio. kr. i puljen, hvor der pt. ikke er andre kendte projekter i pipeline. Set i lyset af at der er mindreindtægter på FM puljen på 2,7 mio. kr.  anbefales det at mindreforbruget tilføres likvide midler ved regnskabsafslutningen.

  Økonomi og afledt drift

  Nedenstående viser hvilke mindre forbrug på anlæg, som tilføres anlægspuljen ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 (beløb i 1.000 kr.):

  Projektnavn (udvalg)

  Beløb (i 1.000 kr.) *)

  Anlægspulje (ØU)

  18

  Erstatning – skjulte fejl og mangler (ØU)

  58

  Fjordskolen (BUD)

  1.231

  Terapibassin (BUD)

  787

  Anlægstilskud Museum Sønderjylland (KFU)

  5

  Fællesmagasin Museum Sdr. Brunde (KFU)

  1.469

  Cykelsti Genner/Løjt (TMU)

  341

  Ombygning af kommunale veje i industri Brunde (TMU)

  69

  Cykelstipulje 2017 (TMU)

  -80

  Sorte pletter 2016 (TMU)

  161

  Parkeringsfond Nygade 23 B-C (TMU)

  306

  Industrifornyelse Padborg (VLB)

  437

   I ALT

  4.802

  *) + = tilførsel til anlægspuljen og - = hævning på anlægspuljen

   

  De enkelte anlægsprojekter er beskrevet nærmere i den sideløbende anlægssag ”Tillægsbevillinger anlæg – Bevillingskontrol pr. 30.9.2019”.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at der meddeles en negativ anlægsbevilling på de i tabellen anførte anlægsprojekter, i alt 4,802 mio. kr. i 2019, der tilføres som rådighedsbeløb til mer-/mindreforbrugspuljen under ØU.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen.

   

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/30577, Sagsinitialer: TSN

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes flytning af stiprojektet fra den østlige til den vestlige side af Hærvejen, og der tages stilling til økonomien i projektet.

   

  Baggrunden for anbefalingen er følgende:

   

  Placering af stien

  Den planlagte ekspropriation til en dobbeltrettet sti viser sig at blive indgribende (nærhed til vej og fjernelse af hæk og store træer), hvilket kræver ekstra grundig dokumentation for ekspropriationens nødvendighed, og dermed dokumentation for alternative placeringsmuligheder for stien.

   

  Selvom ekspropriationen gennemføres vil afstanden mellem stien og Hærvejen blive lille, og det er uheldigt for netop denne strækning med dens mange særtransporter.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har fået lavet en linjeføringsanalyse på hele strækningen fra Hjordkær til Rødekro. Strækningen Hjordkær-Rødekro er indeholdt i kommunens stiplan, hvorfor det har været nødvendigt at se stiprojektet til Plantevænget i sammenhæng med placeringsmuligheder for sti på den øvrige del af strækningen.

   

  Analysen er vedlagt som bilag 1, og den anbefaler en placering i Hærvejens vestlige side. Med en vestlig placering berøres to boliger, mens der berøres seks boliger med en østlig placering. Men en vestlig placering skal stien krydse to veje, mens den skal krydse fem veje ved en østlig placering.

   

  Alternativet med enkeltrettede stier til Plantevænget i hver vejside mindsker behovet for ekspropriation, men der vil fortsat skulle eksproprieres, og pladsen vil fortsat være trang på østsiden. En enkeltrettet løsning skønnes at blive ca. 25% dyrere end en dobbeltrettet løsning.

   

  Samlet set anbefaler forvaltningen derfor, at stien til Plantevænget placeres på vestsiden af Hærvejen.

   

  Projektets økonomi

  De seneste anlægsoverslag viser, at bevillingen på 0,5 mio. kr. ikke er dækkende for anlæg af stien til Plantevænget. Der kræves en anlægsbevilling på mellem 0,9 mio. kr. (uden krydsningshelle på Hærvejen) og 1,15 mio. kr. (med krydsningshelle på Hærvejen). Overslaget på 0,9 mio. kr. vil også gælde for en østlig placering. Anlægsoverslag og kortbilag fremgår af bilag 2.

   

  Ved krydsningen af Hærvejen ved Plantevænget er der gode oversigtsforhold i begge retninger. Da placering af yderligere heller og skilte på Hærvejen vil være til gene for de mange særtransporter, som kører på strækningen Hjordkær-Rødekro, anbefaler forvaltningen, at der indledningsvist ikke anlægges en krydsningshelle over Hærvejen ved Plantevænget.

  Såfremt trafikanter ønsker at krydse vejen via en helle, kan hellen længere mod nord benyttes. Dette giver dog en cykelrute som er ca. 500 meter længere. Se bilag 3.

   

  Der er mulighed for at finde den manglende finansiering via frigivelse af dele af rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. til Cykelstipulje på investeringsoversigten for 2020.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet har den 28. november 2018 frigivet 0,5 mio. kr. til anlæg af en dobbeltrettet cykelsti fra Plantevænget til Ringvejen, langs den østlige side af Hærvejen i Rødekro, og har efterfølgende også godkendt, at der eksproprieres.

   

  På investeringsoversigt 2019-2023 er der afsat et rådighedsbeløb i 2020 på 1,0 mio. kr. til Cykelstipulje.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektændringen med placering af en dobbeltrettet cykelsti på vestsiden af Hærvejen godkendes,

  at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling til projektet ”Cykelsti Plantevænget” på 0,4 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. i 2020, som frigives, og

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Eivind Underbjerg Hansen (V) deltog ikke i punktet pga. inhabilitet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen.

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Udgået.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/14410, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Baggrunden for lokalplanen er Aabenraa Friskoles ønske om at udnytte det åbne område, som ligger vest for skolens nuværende arealer, og dermed udnytte de muligheder, der er indarbejdet med en udvidet ramme i Kommuneplan 2015.

   

  Friskolen ønsker at benytte udendørsarealet til forskellige aktiviteter, herunder mulighed for boldbane, legeplads og anden aktivitet. Desuden er der et ønske om at kunne udnytte dele af arealet til lejlighedsvis parkering. Friskolen har lejet matr. nr. 1589 af Aabenraa Kommune til formålet.

   

  Den nuværende lokalplan for friskolen indbefatter ikke disse arealer, og det er derfor

  nødvendigt med en udvidelse af eksisterende lokalplan M87 og samtidig en revidering af gældende bestemmelser.

   

  Det er vurderet, at der ikke skal laves miljøvurdering.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning – lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

   

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter – lovbekendtgørelse

  448 af 10. maj 2017.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er omfattet af ramme nr. 1.1.101.D i Kommuneplan 2015 for Aabenraa

  Kommune. Området må lokalplanlægges til offentlige formål som undervisning, institutioner,

  kulturelle formål, offentlig administration, sygehus og lign samt desuden boliger.

   

  Det ønskede er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

   

  Den del af området der ikke er lokalplanlagt ligger i landzone og bliver overført til byzone med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 118. Den øvrige del fastholdes i byzone.

   

  Der er en eksisterende lokalplan for en del af området, lokalplan M87, vedtaget af Aabenraa

  Byråd i 1997. Lokalplanen erstattes helt af lokalplan nr. 118.

  Økonomi og afledt drift

  Da lokalplanområdet ejes af Aabenraa Kommune, er der indgået en aftale om betaling af lokalplanen fordeles 50/50 mellem Aabenraa Friskole og Aabenraa Kommune.

  Høring/udtalelse

  Forslaget forventes at blive sendt i offentlig høring i 4 uger i december.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til Lokalplan nr. 118 for Aabenraa Friskole vedtages og udsendes i offentlig høring i 4 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planerne og at denne afgørelse offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen.

   

   

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/24993, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget ansøgning om delvis ophævelse samt ændring i anvendelsesbestemmelser vedr. Lokalplan 6.02 – Rekreative formål, Uge Hulvej, Uge. Området huser campingplads med tilhørende fodboldgolfbane.

   

  Ansøgning kommer fra ejer af naboejendommen, hvorpå der drives et kvægbrug. Ejer ønsker at lave justeringer i dyreholdet på ejendommen, hvilket udløser krav om miljøgodkendelse. Med den nuværende afgrænsning af lokalplanen er det, jf. Husdyrbruglovens bestemmelser om lugtgener, dog ikke muligt at søge og opnå miljøgodkendelse pga. nærheden til det lokalplanlagte område.

   

  Der fremlægges således et forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 6.02, der har til formål at foretage de ønskede ændringer; en ændring i afgrænsning samt en ændring i anvendelse for et mindre område. Dermed muliggøres en ansøgning om miljøgodkendelse.

   

  Ændring i afgrænsning

  Lokalplanen søges ophævet på områdets østligste matrikel. Denne del af lokalplanområdet ejes af ansøger. Området er udlagt til rekreative formål såsom skov, søer til småbådssejlads m.v. samt bygninger og anlæg i tilknytning hertil. Der ligger en sø samt en landbrugsejendom i området. Resterende dele af arealet dyrkes landbrugsmæssigt.

   

  Ændring i anvendelse

  Lokalplanen søges endvidere ændret for et nyt Delområde 1b. Denne del af lokalplanområdet ejes af campingpladsen. Området er udlagt til rekreative formål såsom, campingplads, lejrplads, lystfiskeri, småbådssejlads m.v. samt bygninger og anlæg i tilknytning hertil. Der ligger en fodboldgolfbane på arealet.

   

  Jf. afgørelse i Miljøklagenævnet sidestilles campingpladser med sommerhusområder og byzoneområder, hvorfor disse opnår den højeste lugtbeskyttelse. Derfor ønskes campingplads fjernet fra anvendelsesbestemmelserne. Dog sikres campingpladsens mulighed for at beholde fodboldgolfanlægget, samtidig med at lugtbeskyttelsen mindskes.

   

  Forslag til Tillæg nr. 1 for Lokalplan nr. 6.02 er screenet i forhold til, om der skal udarbejdes en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer ud fra screeningsresultatet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Såfremt udvalget træffer endelig afgørelse, om ikke at udarbejde en miljøvurdering, skal denne offentliggøres sammen med planforslaget. En afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen.

  Høring/udtalelse

  Ejer af campingpladsen har underskrevet en fuldmagt, der giver Aabenraa Kommune tilladelse til at udarbejde et tillæg til lokalplan 6.02 for ejendommen jf. ovenstående ændringer.

   

  Forslaget til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 6.02 fremsendes i offentlig høring i 2 uger, da der er tale om en lokalplan af mindre betydning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Tillæg til Lokalplan 6.02 vedtages og fremlægges i offentlig høring i 2 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af tillægget og at denne afgørelse offentliggøres sammen med forslaget til tillægget.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen.

   

   

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57535, Sagsinitialer: OLD1_sbro

  Sagsfremstilling

  Anlægsregnskaber skal aflægges særskilt, når det enkelte anlæg overstiger 2 mio. kr. I nærværende sag foretages aflæggelse af anlægsregnskaber for Fjordskolen og terapibassin i tilknytning til Fjordskolen.

  Økonomi og afledt drift

  De udarbejdede anlægsregnskaber er opgjort, selv om der endnu ikke er foretaget 1 års-eftersyn, og inden der er foretaget endelig afregning af åbentstående forhold. Derfor er der i de enkelte anlægsregnskaber afsat forventede poster til afslutning af anlægsarbejder.

   

  Anlægsregnskaberne udviser følgende:

   

  Anlægsprojekt

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Fjordskolen

  54.250

  53.019

  1.231

  Terapibassin

  15.800

  15.013

  787

  ialt

  70.050

  68.050

  2.018

   

  I anlægsregnskaber er der indregnet hensættelser på 1,875 mio. kr. til Fjordskolen og 0,235 mio. kr. til terapibassin. 2,110 mio. kr. anbefales henlagt til færdiggørelse af de to byggerier.

  Samlet udviser de to anlægsregnskaber et mindreforbrug på 2,018 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at anlægsregnskaber for Fjordskolen og terapibassin godkendes,

  at samlet mindreforbrug på 2,018 mio. kr. overføres til likvide midler, og

  at 2,110 mio. kr. overføres til færdiggørelse af Fjordskolen og terapibassin finansieret af mindreforbruget på byggerierne.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-11-2019

  1. at anbefales godkendt,

  2. at anbefales godkendt med bemærkning om, at mindreforbruget overføres til anlægspuljen vedr. mer-/mindreforbrug under Økonomiudvalget og

  3. at anbefales godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Signe Bekker Dhiman

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen.

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/37070, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Fjordskolen er pr. august 2019 flyttet til nye lokaler i Kruså. I forbindelse med denne flytning har der været udgifter til etablering af legeplads.

   

  Belægninger, indhegninger, faldunderlag, sandkasser m.m. er elementer, der normalt ikke uden videre kan flyttes, og derfor vil disse være omfattet af et entrepriseudbud, hvilket også er tilfældet ved projektet til Fjordskolen.

   

  Udgifterne til legepladsudstyr er typisk ikke en del af anlægsprojektet, da det betragtes på linje med løst indvendigt inventar. Ved flytning er den grundlæggende forudsætning derfor at dét legepladsudstyr, der umiddelbart kan demonteres, genopsættes.

   

  Fjordskolen fik i foråret 2018 en privat legeredskabsrådgiver/købsformidler til at vurdere flytteomkostningerne ved en flytning af legepladsen fra den eksisterende matrikel til Kruså. Rådgiveren vurderede, at den eksisterende legeplads var i så dårlig stand, at det ikke var muligt at flytte størstedelen af legeredskaberne.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede den 28. august 2018 sagen ”Ønske om optimering af Fjordskolens pavillon og udeareal i Kruså”. Beslutningen blev, at finansiering af flytteomkostninger (herunder legeplads) afholdes af Fjordskolen med bemærkning om, at udvalget er indstillet på som minimum at videreføre den procedure, der har været for de seneste skoleflytninger.

   

  I foråret 2019 indhentede Fjordskolen et tilbud på nye legepladser til Fjordskolen i Kruså, og fik etableret de nye legepladser, således at de stod klar da eleverne startede i skolen i august 2019.

  Prisen på legepladserne udgjorde 2 mio. kr., som er betalt af Fjordskolens driftsbudget.

   

  Anlægsprojektet for byggeriet af Fjordskolen og det tilhørende terapibassin er afsluttet med et mindreforbrug på det samlede projekt på 2 mio. kr.

  Mindreforbruget på de 2 mio. kr. fra de 2 anlægsprojekter vil blive tilført mer/mindreforbrugspuljen under Økonomiudvalget i en særskilt sag, der behandles i Byrådet i november.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der afsættes et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. finansieret af anlægspuljen vedr. mer/mindreforbrug under Økonomiudvalget, og

  at der meddeles en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til Fjordskolens legeplads, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, som frigives.

   

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-11-2019

  1. at anbefales godkendt og

  2. at anbefales godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Signe Bekker Dhiman

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen.

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36509, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes beskæftigelsesplanen for 2020.

   

  Med dette års proces er der lagt særlig vægt på at udvikle beskæftigelsesplanen som formidlingsprodukt. Den indeholder således uddybende beskrivelser af indsatserne på beskæftigelsesområdet med vægt på tilgang, holdninger og værdier. Planen henvender sig hermed til en bred læserkreds både i og udenfor kommunen, og den er udtryk for en tydelig tilkendegivelse af, hvad Aabenraa Kommune mener og står for, når det kommer til beskæftigelse.

   

  Beskæftigelsesplan 2020 fremhæver en række fokusområder og indsatser, som er målrettet både borgere og virksomheder. Heraf kan nævnes:

  • Fokus på opkvalificering og rekruttering i virksomhedssamarbejdet. Herunder øget fokus på jobrotation, voksenlærlinge og elever.
  • Løbende vejledning om mulighederne for repatriering.
  • Gennemgående løft af indsatsen overfor borgere med helbredsudfordringer igennem kommunens nye investeringsstrategi KIJOS. Hertil hører et øget fokus på revalidering.
  • Øget indsats for borgere i ressourceforløb.
  • Videreførelse af investeringsstrategien KIK II, der skal nedbringe antallet af borgere på kontant- og uddannelseshjælp til under 800.
  • Fortsat fokus på forebyggende og tværgående indsatser overfor udsatte unge samt fokus på alternative veje til uddannelse igennem fx FGU eller ny mesterlære.
  • Fokus på ledige borgere med funktionsnedsættelse.

   

  Beskæftigelsesplanen indeholder forslag til 8 lokale målsætninger, der er fordelt på planens 7 kapitler:

   

  Flere skal med

  1. Aabenraa har en større andel af befolkningen på offentlig forsørgelse end hele landet. Denne forskel skal reduceres

  Samarbejdet med virksomhederne

  1. Der fremlægges årligt en opfølgningsrapport om rekrutteringsindsatsen

  Ledige borgere klar til job

  1. Andelen af langtidsledige på a-dagpenge må ikke overstige 20 %

  Integration og flygtninge

  1. Mindst 70 % af borgerne omfattet af integrationsindsatsen skal være selvforsørgende

  På kanten af arbejdsmarkedet

  1. Antallet på kontant- og uddannelseshjælp reduceres til under 800 inden maj 2022
  2. Ledigheden blandt fleksjobvisiterede må ikke overstige 10 % 

  Den udvidede ungeindsats

  1. Andelen af unge under 30 år på offentlig forsørgelse må ikke stige

  Når sygdom rammer

  1. Antal økonomiske fuldtidspersoner i jobafklaring og på sygedagpenge må ikke overstige henholdsvis 275 og 443 i 2020

   

  Derudover indeholder beskæftigelsesplanen ministerens 3 udmeldte mål for 2020, der videreføres fra 2019:

   

  1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
  2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
  3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

   

  Det vedlagte notat gennemgår forslagene til mål for 2020 og vil i august 2020 og februar 2021 blive fremlagt for Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med opfølgning på beskæftigelsesplanens målsætninger.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at beskæftigelsesplan 2020 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-11-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen.

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36824, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til forslag om placering af yderligere digitale informationstavler.

   

  Byrådet har for 2019 på investeringsoversigten for 2019 -2023 afsat midler med henblik på opsætning af yderligere digitale informationstavler. Der er afsat 0,5 mio. kr. til anlæg af informationstavler. Beløbet dækker både indkøb af udstyr og selve etableringen. Forvaltningen skønner, at der inden for denne ramme kan etableres 2 nye digitale informationstavler som supplement til de fem eksisterende.  

   

  Forvaltningen foreslår følgende steder for placering af digitale informationstavler. Stederne er angivet i prioriteret rækkefølge:

   

  1. Ved Hjelm Alle / Arena Aabenraa
  2. Langs ”trafikafløb” fra den nye motorvejsafkørsel
  3. Grænseovergangen ved Padborg grænse i nordgående retning

   

  Begrundelsen for prioriteringen er, at der i forhold til 1. og 2. er tale om placeringer, som eksponeringsmæssigt vil nå ud til en stor gruppe mennesker. Hjelm Alle i forhold til besøgende til Arena Aabenraa, hvor mængden af forbipasserende øges ved store events. ”Trafikafløbet” i forbindelse med den ny motorvejsafkørsel: Her forventes eksponering at ske dels for de personer, der kommer via motorvejsafkørslen og dels for en del af de, som har besøgt Arwos miljøstation.

   

  Grænseovergangen ved Padborg har også en stor mængde trafikanter, hvor en stor del sandsynligvis ikke er bosiddende i Aabenraa Kommune. Det er dog tvivlsomt, om alle budskaberne på informationstavlerne vil opfattes som relevante for de, som passerer grænseovergangen.

   

  Forvaltningen foreslår, at der arbejdes på etablering af informationstavler, der er af samme type eller lignende, som de eksisterende. Det vil sige skærme, der primært er rettet mod kørende trafik.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 0,5 mio. mio. under Vækstudvalget for Land og By til indkøb af udstyr og arbejdet med etablering (strøm, tilladelser, fragt, montering mv.). Det er forventningen, at der for det afsatte beløb kan etableres to digitale informationstavler.

   

  Den efterfølgende drift varetages af Kultur- og Fritidsudvalget

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Vækstudvalget for Land og By anbefaler prioriteret rækkefølge for etablering af digitale informationstavler, og

  at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om prioriteret rækkefølge for etablering af digitale informationstavler.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-09-2019

  Udsat.

  Supplerende sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By ønskede ved deres behandling af sagen  yderligere forslag til placering af digitale informationsstandere. Vedlagt bilag 2 til denne sag indeholder forslag til mulige placeringer i Løjt Kirkeby ved Bodumvej, Kliplev ved Bjerndrupvej samt Padborg ved Østre Viaduktvej

   

  Forvaltningen bemærker, at af de i alt 6 placeringsforslag, angivet i bilag 1 og 2, er det placeringen ved Padborg som forventeligt vil give den største eksponering af budskaberne på informationstavlen. Det baseret på antal indbygger i området, samt tilgængelige trafikmålinger, der viser, at den gennemsnitlige trafikmængde er størst her.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Vækstudvalget for Land og By anbefaler prioriteret rækkefølge for etablering af digitale informationstavler, 

  at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om rækkefølge for etablering af digitale informationstavler, således at de placeringer det prioriteres først, er de steder informationstavlerne først etableres, og

  at der gives en anlægsbevilling til digitale informationstavler (”pyloner”) på 0,5 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb som frigives.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-11-2019

  1. at godkendt idet udvalget anbefalede Kultur og Fritidsudvalget følgende prioritering 1. Kliplev, 2. Løjt, 3. Hjelm Alle,

  2. at tages til orientering, og

  3. at anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Erwin Andresen.

   

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2019

  1. at tages til orientering,

  2. at godkendt idet Kultur- og Fritidsudvalget tilslutter sig Vækstudvalget for Land og Bys anbefaling. Informationstavlerne prioriteres i den nævnte rækkefølge, og

  3. at tages til orientering.

   

   

  Signe Bekker Dhiman (A) og Christian Panbo (A) deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen.

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57773, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen.

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/48, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  -