Beslutningsprotokol

onsdag den 18. december 2019 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Jens Bundgaard Nielsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen, Erik Udlall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/48, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/55869, Sagsinitialer: lnn

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af kommunens kasse- og regnskabsregulativ, at der på økonomiudvalgets møde i november/december skal forelægges en sag omfattende de afskrivninger, der er foretaget i debitorsystemet i løbet af det seneste regnskabsår.

   

  I Aabenraa Kommune sker afskrivninger på følgende grundlag:

  • krav der er 3 år eller ældre,
  • dødsboer, når boet afsluttes som boudlæg,
  • gældssaneringssager, og
  • frivillige akkorder, når sagen er afsluttet.

   

  Krav, som er opstået i løbet af et regnskabsår, og som afskrives i samme regnskabsår, sker via samme driftsområde som anvendt i forbindelse med påligningen af kravet.

   

  I regnskabsåret 2019 afskrives  6,224 mio. kr. af krav på tilgodehavender m.m.. Dertil kommer afskrivning på pant/sikkerhedsstillelse for lån til boligindretning jf. servicelovens §116 på 0,199 mio. kr. I alt afskrives 6,423 mio. kr.

   

  Heraf afskrives  0,179 mio.kr., der hovedsageligt vedrører gebyrer og madservice på driften, mens de restende andel svarende til 6,245 mio. kr. afskrives over kommunes egenkapital.

   

  De store afskrivninger i 2019 skyldes 3 specifikke forhold:

   

  • Der er ekstraordinært afskrevet i 3,628 mio. kr. vedr. et mellemkommunalt krav, hvor Aabenraa Kommune har tabt en ankesag i Landsretten. Sagen er behandlet i Økonomiudvalget i august 2019.
  • I regnskabsår 2018 var der tale om ekstraordinært store afskrivninger fra SKAT.
   Vedr. beboerindskud er der afskrevet yderlig 1,478 mio. kr., hvoraf beløbet primært vedrører en opgørelsen først modtaget ultimo 2018 fra SKAT.
  • En beboer på et plejehjem uden indkomst – det var ikke muligt at foretage bo udlæg, afskrivningen er opgjort til 0,279 mio. kr. vedr. husleje og madservice.

   

   

  En uddybning af afskrivningerne kan ses i bilag 1.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der i 2019 afskrives i alt 0,179 mio. kr. via driften, og

  at der i 2019 afskrives 6,245 mio. kr. via egenkapitalen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-12-2019

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/60419, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Grundsalgsudvalget skal i denne sag tage stilling til forslag til reviderede generelle salgsbetingelser for erhvervsjord.

   

  Formålet med forslaget er, at de generelle salgsbetingelser bliver gjort mere tidssvarende og håndterer nogle af de problemstillinger, som de nuværende generelle salgsbetingelser er stødt imod.

   

  De generelle salgsbetingelser er netop generelle og vil altid efter forudgående politisk beslutning kunne afviges.

   

  Forslaget til de reviderede generelle salgsbetingelser er vedhæftet, som bilag. Forslaget tager udgangspunkt i de nuværende generelle salgsbetingelsers overskrifter og tekst. Herefter følger forslag til ny tekst og bemærkninger til de ændringer, der er foretaget.

   

  Af bemærkninger til den ændrede tekst fremgår der en kompetenceafklaring for overskrifterne vedrørende Reservation og Arealernes beskaffenhed, ligesom der er indsat en overvejelse om depositum i forhold til overskriften Reservation.

   

  Forslaget vedrørende Byggetilladelse og tilbageskødning er en samling af de nuværende generelle salgsbetingelsers overskrifter vedrørende Byggetilladelse og byggepligt og Tilbageskødning og Købers ret til, at træde tilbage fra handlen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de reviderede generelle salgsbetingelser godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-12-2019

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen.

   

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/56732, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  En gang årligt fastsættes salgspriserne for erhvervsarealer og parcelhusgrunde, hvorefter arealerne offentligt udbydes til salg på kommunens hjemmeside og ved annoncering i dagspressen. 

   

  Erhvervsarealer:

  Erhvervsarealer foreslås udbudt til salg i henhold til de godkendte principper. Se bilag – der indeholder forslag til salgspriser for erhvervsarealer 2020.

   

  Storparceller:

  Storparceller foreslås udbudt til salg i henhold til de godkendte principper. Se bilag – der indeholder forslag salgspriser for storparceller 2020.

   

  Parcelhusgrunde:

  Parcelhusgrunde foreslås udbudt til salg i henhold til godkendte principper. Se bilag – der indeholder forslag til salgspriser for parcelhusgrunde 2020.

   

  Det foreslås, at priserne på parcelhusgrundene på Hipholm reguleres til det nuværende marked.

   

  Der er i alt 8 grunde til salg i Varnæs.

  5 grunde er beliggende på Hipholm. Udstykningen er fra 2009, og der er ikke solgt nogen grund på Hipholm af denne udstykning. Den gennemsnitlige byggemodningsomkostning pr. grund var i sin tid på 269.930 kr.

  2 grunde er beliggende på Bækvej og en storparcel på Gl. Skolevej 3 A.

   

  Priser på parcelhusgrunde i Varnæs og Bovrup er :

   

  Adresser:

  Udstykningsår:

  Gennemsnitlig m2-pris:

  Gennemsnitlig pris:

  Varnæs – Hipholm

  2009

  210 kr./m2

  202.743 kr.

  Varnæs – Bækvej

  -

  59 kr./m2

  42.538 kr.

  Varnæs – Gl. Skolevej 3 A (Storparcel)

  -

  60 kr./m2

  325.455 kr.

  Bovrup

  1979

  48 kr./m2

  42.074 kr.

   

  Varnæs – Hipholm:  

   

  Udstykningsår:

  Gennemsnitlig m2-pris:

  Gennemsnitlig pris:

  Nuværende pris:

  2009

  210 kr./m2

  202.743 kr.*

  Foreslået pris:

  2019

  52 kr./m2

  50.000 kr.

  *Priser 190.664–220.871 kr. udgør den gennemsnitlige pris.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler, at grundpriserne på Hipholm nedsættes til 50.000 kr. Priserne er inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter.

   

  De nye salgspriser er gældende fra 1. januar 2020.

  Lovgrundlag

  Kommunen skal handle økonomisk forsvarligt, hvilket betyder, at kommunen skal sælge til den højeste pris, der kan opnås i handel og vandel – markedsprisen.

   

  Ved at kræve markedsprisen for et jordareal sikres, at der ikke ved salget ydes ulovligt tilskud til enkeltpersoner eller virksomheder. Det medfører på den anden side også, at det ikke vil være tilstrækkeligt, at kommunen sælger til en pris, der dækker omkostningerne ved jordkøb og byggemodning, hvis markedsprisen ligger højere end dette beløb. Der gælder altså ikke et ”hvile i sig selv-princip” på jordforsyningsområdet, således som der gør for kommunernes forsyning af borgerne med el, gas, vand mv.

   

  Har en kommune imidlertid købt og byggemodnet jord i berettiget forventning om, at dette vil være en økonomisk forsvarlig disposition, og det senere viser sig, at det mest økonomisk forsvarlige er at sælge jorden, selvom markedsprisen ikke skaber dækning for de samlede omkostninger, vil et sådant salg være lovligt.

   

  Kommunen skal dog stadig handle både økonomisk og moralsk ansvarligt, hvorfor der nødvendigvis skal gå et vist antal år, før prisen kan nedsættes betragteligt.

   

  Konkret er der i Hipholm udstykningen ikke blevet solgt nogen byggegrunde af de etablerede 5 grunde.

   

  På den baggrund kan priserne nedsættes til 50.000 kr. pr. grund.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at grundpriserne på Hipholm nedsættes til 50.000 kr. inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter, og

  at salgspriserne, gældende fra 1. januar 2020 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/12188, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal tages stilling til en omplacering af bevilling i sagen om vinduesudskiftning på Skelbækvej 2 samt frigivelse. Resultatet af licitationen var, at det afsatte beløb ikke rakte til de sidste 11 vinduespartier på syd facaden mod nord/øst. De 11 vinduer blev efterfølgende finansieret af puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse for at sikre et ensartet udtryk på alle sydvendte facader og en rationel udskiftningsproces.

   

  I budgetforliget 2020 blev puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse under Teknik- og Miljøudvalgets politikområde Ejendomme, løftet med et tilsvarende beløb på 1,120 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  Der er givet en anlægsbevilling til ”Skelbækvej – renovering af facader” på 15 mio. kr. Der ønskes i 2020 at tilføre anlægsbevillingen de 1,12 mio. kr. fra ”vedligeholdelsespuljen” under politikområdet ”Ejendomme”, Teknik- og Miljøudvalget. Den samlede anlægsbevilling vil således udgøre 16,12 mio. kr. Dermed kan der aflægges et samlet regnskab for projektet ved projektets afslutning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at der gives et tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling 1,12 mio. kr. i 2020 til projektet ”Skelbækvej – renovering af facader”, således at den samlede anlægsbevilling udgør 16,12 mio. kr., der finansieres af politikområdet ”Ejendomme” under Teknik- og Miljøudvalget, som frigives.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/51411, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 fremlægges sag til frigivelse af restrådighedsbeløb på anlægsprojektet Gasværksvej etape 1. Ved periodiseringen af anlægsbevillingen i april 2019 blev der placeret et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. til dækning af omkostninger tilløbet projektet i afslutningsfasen.

   

  Ved periodiseringen af anlægsbevillinger i april 2019 blev der placeret et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2019 på Gasværksvej etape 1 til dækning af yderligere omkostninger på projektet.

   

  Med frigivelse af restrådighedsbeløbet på 0,4 mio. kr. kan anlægsprojektet omfattende gennembruddet fra Haderslevvej til Gasværksvej afsluttes, men omkostningerne til afslutningen medfører, at der ikke er økonomi til at fortsætte planlægningen af de næste etaper eller til at gennemføre VVM-proces (vurderinger af virkninger for miljø) og evt. sideløbende lokalplanlægning. Omkostningerne omhandler håndtering og bortskaffelse af forurenet jord opgjort endeligt på sagen.

   

  Der er ikke afsat rådighedsbeløb på investeringsplan 2019-2023 til fortsættelse af de næste etaper af Gasværksvejs ombygning og forlængelse. Derfor anbefales det ikke at igangsætte yderligere planlægning eller VVM, der omfattes af relativt kortvarige gyldighedsperioder.

   

  Økonomi og afledt drift

  Afledt drift er bevilget ved den første frigivelsessag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til projektet Gasværksvej etape 1, finansieret af rådighedsbeløbet på 0,4 mio. kr. i 2019, som frigives, og

  at yderligere planlægning for projektet udsættes til der er truffet beslutning om finansiering af projektets næste etaper.

   

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019

  1. at anbefales godkendt, og

  2. at godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/60226, Sagsinitialer: TSN

  Sagsfremstilling

  Denne sag handler om frigivelse af anlægsmidler til cykelstiprojekter. Der ønskes frigivet en anlægsbevilling til cykelbaner langs Rødekrovej Vest mellem Gl. Ribevej og en nyetableret samkørselsplads, samt til en udvidelse af cykelbaner mellem ny rundkørsel ved motorvejens tilslutningsanlæg og Kometvej. Cykelbanerne vil bidrage til en sammenhængende cykelforbindelse mellem Kometvej og Gl. Ribevej og sikre lette trafikanter på strækningen. Trafikmængden på strækningen er forøget som følge af trafik til og fra Sønderjyske Motorvej.  Se kortbilag.

   

   

  Vejudvidelse med cykelbaner langs Rødekrovej Vest, mellem Gammel Ribevej og ny samkørselsplads ved Sønderjyske Motorvej:

   

  Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. i 2020 investeringsoversigten 2020-2023 til projektet ”Cykelbaner Rødekrovej Vest”. Projektet er en del af budgetaftalen, og for at kunne igangsætte udarbejdelsen af projektmateriale til grund for udbud og anlæggelse, er det nødvendigt at få bevillingen frigivet.

   

   

   

  Vejudvidelse med cykelbaner langs Bodumvej, mellem rundkørsel ved Sønderjyske Motorvej og Kometvej:

   

  Vejdirektoratet har i forbindelse med tilslutningsanlægget ved (70a) Rødekro etableret cykelbaner fra pendlerpladsen og mod vest, gennem rundkørslen. Ved etablering af 200 meter cykelbane på Bodumvej, sikres god adgang til pendlerpladsen for lette trafikanter kommende fra Rødekro. For at kunne igangsætte udarbejdelse af projektmateriale til grund for udbud og efterfølgende anlægsarbejde er det nødvendigt at få frigivet bevillingen. Cykelbaneløsningen kan gennemføres for 0,6 mio. kr., såfremt arbejdet her kan udføres i sammenhæng med cykelbanerne ved Rødekrovej Vest. På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb i 2020 på 1,0 mio. kr. til Cykelstipulje. Der er frigivet 0,4 mio. kr. til en tillægsbevilling vedr. projektet ”Cykelsti Plantevænget”. Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler de resterende 0,6 mio. kr. af anlægsbevillingen frigivet.

   

   

  Med ovenstående to stykker cykelbaner er der sikret en samlet cykelløsning langs vejsystemet nærmest motorvejens nye tilslutningsanlæg. 

   

  Der er på det nuværende projektstadie ikke erkendt behov for ekspropriation i forbindelse med gennemførelse af projekterne. Skulle der opstå behov for ekspropriation vil bemyndigelsen hertil fremsættes på et senere tidspunkt.

   

   

   

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsoversigten 2020-2023 er der afsat et rådighedsbeløb i 2020 på 1,1 mio. kr. til projektet ”Cykelbaner Rødekrovej Vest”.

   

  På investeringsoversigten 2020-2023 er der afsat et rådighedsbeløb i 2020 på 1,0 mio. kr. til Cykelstipulje. Der er frigivet 0,4 mio. kr. til en tillægsbevilling vedr. projektet ”Cykelsti Plantevænget” Der resterer således 0,600 mio. kr. i puljen.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har skønnet omfanget af afledt drift på de nye anlæg samlet til 0,02 mio. kr. årligt, som skal tilgå Teknik- og Miljøudvalgets politikområde ”Vejdrift” fra anlæggets færdiggørelse sidst i 2020.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til projektering og anlæg af ”Cykelbaner Rødekrovej Vest”, finansieret af rådighedsbeløbet i 2020, som frigives,

  at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet ”Cykelbaner Rødekrovej Vest” på 0,6 mio. kr., finansieret af det resterende rådighedsbeløb i ”Cykelpuljen” på 0,6 mio. kr. i 2020 som frigives, og

  at der ved projektets afslutning tilføres politikområdet ”Vejdrift” under Teknik- og Miljøudvalget 0,02 mio. kr. årligt til afledt drift, finansieret af puljen ”Afledt drift” under Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44096, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  Der er på investeringsoversigten 2020 – 2023 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til ”Landdistrikternes materialepulje” i 2020. Heraf reserveres 0,05 mio. kr., som materialepulje til Høje Kolstrup bydel i hvert af årene.

   

  Byrådet skal i denne sag tage stilling til frigivelse af anlægsmidler.

   

  Landdistrikternes materialepulje har til formål at give midler til materialer og byruminventar.

   

  I 2019 blev Vækstudvalget for Land og By bemyndiget til at godkende de specifikke rammer for udmøntning af midlerne. Vækstudvalget for Land og By besluttede at fordele midlerne til et bredere formål og rammer end blot materialer.

  Det overordnede formål er fortsat at understøtte frivillige indsatser i landdistrikterne, som giver fællesskaber i bevægelse.

   

  Forvaltningen anbefaler, at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til at godkende de specifikke rammer for udmøntning af midlerne.

   

  Midlerne til Høje Kolstrup bydel vil stadig være omfattet af rammerne for Landdistrikternes materialepulje.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling i 2020 på 1 mio. kr. til ”Landdistrikternes materialepulje”, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, der frigives, og

  at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til at godkende forudsætningerne for udmøntning af 1 mio. kr.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-12-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt, idet Økonomiudvalget ønsker at Vækstudvalget for Land og By prioriterer projekter ind til bæredygtighedspuljen fra materialepuljen.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57931, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag søges en anlægsbevilling til ombygning af Aabenraa Musikskole.

   

  Aabenraa Musikskole har siden 1992 haft til huse i Nygadeskolens ene fløj, Nygade 21. I 2001 planlagde man en væsentlig ombygning af huset til musikskolen, hvoraf 1. etape gennemførtes i 2001-03. Senest er en ombygning af øverste etage samt en del af 1. sal blevet gennemført i 2013-18, og der henstår nu to etaper for, at hele bygningen er gjort egnet til musikskolebrug.

   

  Etape 1

  Ombygningen omfatter den sydlige ende af kælderetagen (det tidligere fysiklokale for 10. Aabenraa), som omdannes til musikskolebrug med et stort slagtøjslokale, to mindre øvelokaler, hvor elever kan øve på egen hånd, samt et længe ønsket opholdslokale til elever. Endvidere blev der etableret nødudgang (sydligst mod Nygade) forsynet med udvendig rampe i stedet for trappe af hensyn til instrumenttransport. Af hensyn til trafikken vendes rampen, så den bliver etableret i gården og ikke ud mod Nygade.

   

  Etape 2

  Færdiggørelse af gangareal på 1. sal (loft, belysning og indgangsparti) samt 4 toiletter, der stadig står i samme stand, som da de senest blev renoveret – formodentlig i 1960´erne eller 70´erne.

   

  Etaperne er i prioriteret rækkefølge, da musikskolens behov først og fremmest er at få flere undervisningslokaler.

   

  Der er i den sydlige ende af kælderen, som ønskes ombygget, konstateret væsentlige fugtproblemer, som i samarbejde med Kommunale Ejendomme søges løst inden renoveringen blandt andet ved dræning af ydervægge.

   

  Aabenraa Musikskole ønsker at kunne ibrugtage lokalerne ved skolestart 2020/2021.

   

  Der er i budget 2020-2023 afsat 1,450 mio. kr. i 2020 til ”Ombygning af Aabenraa Musikskole” på investeringsoversigten. Med henblik på at træffe beslutning om udbudsform og tilknytning af rådgiver for at kunne igangsætte projektet primo 2020, søges bevillingen på 1,450 mio. kr. frigivet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,450 mio. kr. til ”Ombygning af Aabenraa Musikskole” finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2020, som frigives.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-12-2019

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen.

   

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/60898, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  I denne sag anbefales en frigivelse af anlægsbevilling til renovering og udbygning af Bylderup Skole.

   

  Der er på investeringsoversigten i budget 2020 - 2023 under Børne- og Uddannelsesudvalget afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 3,474 mio. kr. i 2020 og 1,315 mio. kr. i 2021 til projektet, svarende til i alt 4,789 mio. kr.

   

  Bylderup Skole ønsker at renovere/udbygge skolens gamle bygning fra 1950’erne.

  Den huser i dag indskolings- og mellemtrinsafdelingerne, og er derfor ofte nye forældres første møde med skolen og de omgivelser, som deres børn dagligt skal færdes og undervises i fremover.

   

  Fløjen er i dag i udmærket stand udvendigt, men indvendigt fremstår den i store træk med de samme materialer, farver, belysningsarmaturer m.m. som da den blev bygget.

  Toiletterne er placeret i den tilstødende fløj, men for at benytte dem er det dog nødvendigt at gå udenfor først.

   

  Klasselokalerne i fløjen er ikke store, knap 50 m2, og der er ikke umiddelbart grupperum eller andre steder hvor det er muligt at undervise mindre grupper, eller hvor eleverne kan trække sig tilbage, enkeltvis eller i større eller mindre grupper. Gangarealer i fløjen giver heller ikke store muligheder for bevægelse og fysisk udfoldelse indendørs.

   

  Skolen ønsker en tilbygning på ca. 110 m2 mod gangarealet og med store åbninger mod dette, hvilket vil give mulighed for at indrette grupperum, læsehuler og faciliteter til bevægelse i undervisningen m.m. Der vil hermed blive meget bedre muligheder for, at undervisningen i højere grad kan understøttes af et tidsvarende undervisnings- og læringsmiljø.

  Gulv-, væg- og loftsoverflader ønskes renoveret i den eksisterende gang sammen med ny belysning og tidssvarende akustisk regulering.

   

  Herudover ønsker Bylderup Skole en ca. 15 m2 stor tilbygning ud for indgangen til de udvendige toiletter, hvorved der kan skabes mulighed for, at adgangen til disse toiletter kan ske direkte fra det indvendige gangareal. Det er meget vigtigt for skolen, at de yngste elever har rigtig gode og indbydende toiletfaciliteter.

  Planmæssige forhold

  Den ønskede tilbygning vil overholde den gældende lokalplans bestemmelser, herunder med hensyn til byggeriets omfang og placering, materialer og den for delområdet tilladelige maksimale bebyggelsesprocent. Der vil ikke være krav om høring af bestemte parter.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten i budget 2020 -2023 afsat i alt 4,789 mio. kr. i rådighedsbeløb fordelt med henholdsvis 3,474 mio. kr. i 2020 og 1,315 mio. kr. i 2021 til renovering af Bylderup Skole.

   

  De forventede årlige udgifter til afledt drift som følge af udbygningen af skolen er opgjort til 0,025 mio. kr. Der er under Økonomiudvalget afsat en pulje til afledt drift, hvor der resterer følgende midler til afledt drift i 2020 - 2023:

   

  Beløb i 1.000 kr. (2019 pl)

  2020

  2021

  2022

  2023

  Pulje til afledt drift

  945

  842

  2.042

  2.042

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 4,789 mio. kr. til renovering og udbygning af Bylderup Skole finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2020 og 2021,

  at de afsatte rådighedsbeløb på henholdsvis 3,474 mio. kr. i 2020 og 1,315 mio. kr. i 2021 frigives, og

  at der ved anlægsprojektets afslutning tilføres Bylderup Skole under Børne- og Uddannelsesudvalget 0,025 mio. kr. til afledt drift finansieret af Puljen til afledt drift under Økonomiudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-12-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson og Signe Bekker Dhiman

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/60907, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  I denne sag anbefales en frigivelse af anlægsbevilling til udvidelse af gymnastiksalen på Ravsted Børneunivers.

   

  Der er på investeringsoversigten i budget 2020 – 2023 under Børne- og Uddannelsesudvalget til projektet afsat et rådighedsbeløb på 1,882 mio. kr. i 2020.

   

  Ravsted Børneunivers ønsker, at en eksisterende sceneopbygning og to mindre og utilstrækkelige redskabsrum i forbindelse med skolens gymnastiksal fjernes for at få et større og mere anvendeligt gulvareal. I den forbindelse vil det være nødvendigt at udskifte salens gulvbelægning.

   

  Som erstatning for de fjernede redskabsrum og som udvidelse af kapaciteten ønskes opført en tilbygning.

   

  Der vil være en del mindre følgearbejder i forbindelse med projektet, såsom lukning af et eksisterende dørhul, en ny dør med mere.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten i budget 2020 – 2023 afsat 1,882 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2020 til udvidelse af gymnastiksalen på Ravsted Børneunivers.

   

  De forventede årlige udgifter til afledt drift som følge af udbygningen af skolen er opgjort til 0,015 mio. kr. Der er under Økonomiudvalget afsat en pulje til afledt drift, hvor der resterer følgende midler til afledt drift i 2020 - 2023:

   

  Beløb i 1.000 kr. (2019 pl)

  2020

  2021

  2022

  2023

  Pulje til afledt drift

  945

  842

  2.042

  2.042

   

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,882 mio. kr. til udvidelse af gymnastiksalen på Ravsted Børneunivers finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2020,

  at det afsatte rådighedsbeløb på 1,882 mio. kr. i 2020 frigives, og

  at der ved anlægsprojektets afslutning tilføres Ravsted Børneunivers under Børne- og Uddannelsesudvalget 0,015 mio. kr. til afledt drift finansieret af Puljen til afledt drift under Økonomiudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-12-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson og Signe Bekker Dhiman

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/56132, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Arwos har fremsendt forslag til takster for 2020 til godkendelse.

  Taksterne er godkendt af Arwos’ bestyrelse den 17. september 2019.

   

  Affald - renovation, forbrænding og deponi

  Følgende takster stiger:

   

  • Taksten for 180 liter beholdere er ændret, så taksten pr. liter er den samme som for andre beholdere
    
  • Taksten for brændbart affald til nedknusning stiger som følge af nyt udbud

   

  • Taksten for affald til deponering stiger på grund af blandt andet udgifter til håndtering af perkolat

   

  • Genbrugstaksterne for erhverv stiger med hhv. 20 kr. og 25 kr. pr. aflevering afhængigt af affaldstypen. Dette skyldes, at behandlingsomkostningerne er steget

   

  Der er tilføjet følgende nye takster:

   

  • Ekstra tømning af beholdere
   Takster på henholdsvis 240 kr. og 320 kr. afhængig af beholderstørrelsen. Ydelsen er til brug for borgere, der har glemt at sætte beholder ud ved tømning men stadig ønsker beholderen tømt.

   

  • Undergrundsløsninger
   Taksten er beregnet ud fra, hvor mange gange årligt der bliver kastet affald i beholderen.

   

  • Genbrugstakst – flexboliger
   Taksten svarer til sommerhustaksten.
    

  Affald - forbrænding

  • Forbrændingstaksterne for erhverv og husholdninger

  Taksterne stiger, da den nuværende aftale med Sønderborg Kraftvarmeværk om forbrænding af affald udløber 1. marts 2020. Opgaven er i udbud, og Arwos forventer højere behandlingspriser.

   

  • Brændbart affald direkte til forbrænding henholdsvis mellemdeponi
   Taksterne er kommet til som følge af ændringen i takster for erhvervsaffald til forbrænding i efteråret 2019. De tidligere takster ”affald direkte til forbrænding” henholdsvis ”brændbart affald til mellemdeponi” er blevet opdelt i affald fra erhverv og affald fra husholdninger.

   

  Spildevand

  Tilslutningsbidragene er steget som følge af lovbestemt indeksregulering.

   

  Der er tilføjet en ny takst for genbrugsvand. Taksten bruges ved afledning af opsamlet regnvand brugt til fx tøjvask, toiletskyl osv.

   

  Der er tilsvarende tilføjet en ny takst for spildevand fra krydstogtsskibe.

  Taksterne svarer til det almindelige vandafledningsbidrag.

   

  Vand

  Anlægsbidrag samt årligt bidrag for sprinkleranlæg uden måler er steget som følge af indeksregulering.

   

  Tidligere har prisen for byggevandstilslutning til erhverv og stikledningsbidrag for stikledninger større end Ø 40 mm været efter regning. Byggevandstilslutning for erhverv og priser for stikledningsbidrag op til Ø 160 mm er fremadrettet sat til en fast pris.

   

  Øvrige takster er uændrede.

   

  Anlægs- og driftsbidrag, der ligger udenfor de i takstbladet fastsatte takster, skal aftales skriftligt mellem vandforsyningen og forbrugeren. Aftalen skal godkendes af kommunen i hvert enkelt tilfælde.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at taksterne for Arwos 2020 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019

  Anbefales godkendt.

  Supplerende sagsfremstilling

  Staben bemærker, at det ikke er Byrådets kompetence at godkende takster på vand/spildevandsområdet, men foretage en legalitetskontrol.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/56134, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) er et fælleskommunalt interessentskab, som varetager de opgaver, der påhviler kommunerne jf. lovgivningen om bortskaffelse af farligt affald.

   

  MOTAS har fremsendt forslag til takster for 2020 til godkendelse. Takstforslaget er fastlagt på baggrund af budgettet for 2020 og er godkendt af repræsentantskabet i 2019.

   

  Takststigninger

  For første gang siden 2013 øges taksterne. Dette skyldes en lovændring i starten af 2019, som forhindrer kommunerne i at opkræve administrationsgebyr hos virksomhederne.

   

  Tidligere var kommunens administrationsudgifter til MOTAS indeholdt i kommunens administrationsgebyr til henholdsvis virksomheder og borgere. I praksis har Arwos stået for opkrævningen af administrationsgebyret.

   

  Kommunernes ret til at opkræve administrationsgebyr ved virksomheder blev imidlertid ophævet af Folketinget i starten af 2019.

   

  Der pågår forhandlinger om evt. udligning igennem bloktilskud. Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet og det er usikkert, om samtlige udgifter til affaldsadministration vil blive dækket.

   

  For at håndtere den nuværende situation, reducerer MOTAS administrationsgebyret til kommunerne med ca. 1/3.

   

  For at kompensere for de resterende udgifter til administration og samtidig opnå et ”0-resultat”, øges de fleste af taksterne.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at MOTAS’ takster for håndtering af farligt affald for 2020 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019

  Anbefales godkendt.

  Supplerende sagsfremstilling

  Staben bemærker, at det ikke er Byrådets kompetence at godkende takster på vand/spildevandsområdet, men foretage en legalitetskontrol.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/35567, Sagsinitialer: JHENN

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 31. oktober 2018, at igangsætte erhvervelse af rettigheder til placering af vand- og spildevandsledning mellem Aabenraa og Kassø ved ekspropriation, såfremt der ikke kunne opnås forlig via frivillige aftaler.

   

  Der er afholdt forligs- og ekspropriationsforhandlinger, herunder åstedsforretning, med berørte lodsejere. Den endelige beslutning om gennemførelse af ekspropriationen blev forelagt de politiske udvalg i starten af året. Der er ikke taget beslutning i sagen, og den 22. maj 2019 besluttede Byrådet at udsætte sagen.

   

  Den 11. juni 2019 meddelte Apple, at de ikke vil fortsætte datacenterbyggeriet i Kassø.

  Kultur, Miljø & Erhverv vurderer som følge deraf, at erhvervelse af rettigheder ikke kan gennemføres ved ekspropriation, da projektet ikke længere opfylder kravet om aktualitet og samfundsmæssig nødvendighed.

   

  De berørte lodsejere er blevet tilbudt erstatning for rettighederne. Erstatningernes størrelse er fastlagt iht. landsaftale indgået mellem Landbrug og Fødevare, Dansk Vand- og spildevandsforening (DANVA) og Danske Vandværker.

   

  En del af erstatningsbeløbet dækker et grundbeløb for fremmøde til forligsmøder og åstedsforretning. Forvaltningen vurderer, at grundbeløbet bør udbetales til lodsejerne, selvom ekspropriationen ikke gennemføres.

   

  Erhvervelsen af rettigheder via ekspropriation er behandlet på vegne af Arwos, hvorfor omkostninger afholdes af Arwos. Arwos er indforstået med at udbetale grundbeløb for fremmøde.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at erhvervelse af rettigheder ved ekspropriation ikke gennemføres, og

  at berørte lodsejere tildeles en erstatning for deltagelse i forligsmøde, åstedsforretning m.m. svarende til grundbeløbet i henhold til den aftale, der er indgået eller lagt op til med ejeren.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Eivind Underbjerg Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Godkendt.

   

  Carina Underbjerg Hansen (V) og Eivind Underbjerg Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/21268, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 126 - Fiskergade 7 og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 har været offentligt fremlagt i 4 uger fra den 9. oktober 2019 til den 6. november 2019.

   

  Lokalplan nr. 126 omfatter matr. nr. 156 Aabenraa, ejendommen Fiskergade 7. Området ligger mellem Nyvej og Fiskergade. Lokalplanen giver blandt andet mulighed for etablering af et nyt hotel i eksisterende bygninger. Derudover må der ikke opføres andet end mindre bygninger som skure, udhuse, garager/carporte og bygninger til områdets tekniske forsyning. I lokalplanen reserveres et areal til parkeringsplads med afgang fra Nyvej og udlægges et grønt opholdsareal ned mod Nyvej.

   

  Der har sammen med lokalplanforslaget været fremlagt et kommuneplantillæg nr. 31. Formålet med kommuneplantillægget er at ændre anvendelsesbestemmelserne således, at der kan lokalplanlægges for publikumsorienteret serviceerhverv (hotel) og virksomheder i miljøklasse 1-3. Mindre hoteller er miljøklasse 3.

   

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse af planforslagene indkom der i alt 2 høringssvar. Høringssvarene omhandler spørgsmål om lokalplan nr. 126 medfører begrænsninger for en ejendom omfattet af lokalplan M 107 og parkerings- og adgangsforhold på Nyvej. Høringssvarene giver ikke anledning til at ændre den endelige plan.

   

  Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af planforslagene, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af disse efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen har kunnet påklages inden 4 fra offentliggørelsen af byrådets afgørelse. Der er ikke klaget over byrådets afgørelse.

   

  Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat dateret den 11. november 2019. Høringsnotatet indeholder resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger hertil og indstilling til beslutning.

   

  Planmæssige forhold

  Området er beliggende i byzone. Zoneforholdene ændres ikke.

   

  Lokalplanområdet ligger i rammeområde 1.1.011.C i Kommuneplan 2015. Rammeområdet omfatter karreen Skibbrogade, Skibbroen, Nyvej, Søndergade og Fiskergade. Rammeområdets afgrænsning forbliver uændret. Med den endelige vedtagelsen af Kommuneplantillæg nr. 31 suppleres de gældende anvendelsesbestemmelser med publikumsorienteret serviceerhverv. I de bygningsregulerende bestemmelser ændres etageantallet til maks. 4 etager. Den maksimale miljøklasse ændres til 3.

   

  Den del af Lokalplan M 107, der ligger inden for lokalplan nr. 126 aflyses med den endelige vedtagelse.

  Høring/udtalelse

  Der har forud for offentliggørelsen af forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c. Der indkom ingen ideer og forslag.

   

  Lokalplanen offentliggøres medio januar 2020.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 31 vedtages endeligt, og

  at Lokalplan nr. 126 - Fiskergade 7 vedtages endeligt.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-12-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23437, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Aabenraa Kommunes beslutning om at bygge et nyt plejehjem i Tinglev, der skal erstatte det eksisterende plejehjem Grønningen. Det nye plejehjem - Ny Grønningen - skal placeres øst for det tidligere Tinglev Rådhus på det grønne areal kaldet Parken.

   

  Formålet med lokalplanen er at skabe et samlet, opdateret og fremtidssikret plangrundlag for Tinglev Midt. Det omfatter opførelsen af et nyt plejehjem med tilhørende serviceareal. Samtidig sikrer lokalplanen samspillet mellem det nye plejehjem og dets omgivelser, hvor plejehjemmet skal være med til at generere liv og aktivitet i lokalområdet.

   

  Lokalplanen muliggør endvidere en nedrivning af det eksisterende plejehjem Grønningen samt bygningerne på Grønnevej 32 og samtidig skabe mulighed for nye funktioner på matriklen.

   

  I høringsperioden har der været en offentlig debat omkring fremtiden for Grønnevej 34, som har vejanlæg mod vest og syd og yderligere får vejanlæg mod vest. Som konsekvens heraf, er der udarbejdet en række scenarier for alternativer til nuværende projektering. Scenarierne er vedlagt som bilag.

   

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af lokalplan nr. 1.01.f, der fastlægger området til boligformål samt offentlig og privat service. Lokalplanen aflyses helt i forbindelse med vedtagelse af lokalplan nr. 120 for Tinglev Midt.

   

  Området ligger inden for rammeområde nr. 4.1.002.M, som er udlagt til blandet byområde med mulighed for fortsat udbygning og indpasning af centerfunktioner samt boliger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at scenarie 1B vedtages, således at nuværende indkørselsvej vest for Grønnevej 34 blindes og at der opsættes støjmur øst for ejendommen samt mod Grønnevej 30, og

  at lokalplan nr. 120 vedtages endeligt med de ændringer, som er foreslået i høringsnotat af 22. november 2019.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-12-2019

  1. at anbefales godkendt med den ændring, at der arbejdes videre med scenarie 1 b, og endelig udformning og eventuelt mageskifte afklares i dialog med grundejer.

   

  For stemte Philip Tietje (V), Erwin Andresen (S), Jette Julius Kristiansen (O) og Søren

  Frederiksen (V).

  Imod stemte Egon Madsen (A), Erik Uldall Hansen (A) og Michael Christensen (F) med begrundelse om, at forslag 2a giver bedre adgangs- og parkeringsforhold til det nye plejehjem.

   

  1.  at anbefales godkendt.

   

  For stemte Philip Tietje (V), Erwin Andresen (S), Jette Julius Kristiansen (O) og Søren

  Frederiksen (V).

   

  Imod stemte Egon Madsen (A), Erik Uldall Hansen (A) og Michael Christensen (F) med begrundelse, at adgangs- og parkeringsforhold ikke er afklaret.

   

   

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Økonomiudvalget anbefaler, at scenarie 1B modificeret, således at nuværende indkørselsvej vest for Grønnevej 34 blindes, og at der opsættes et hegn øst for Grønnevej 34 i skel og en støjmur mod Grønnevej 30.

   

  2. at anbefales godkendt.

   

  Økonomiudvalget godkender aftalen mellem lodsejere på Grønnevej 34 og Aabenraa Kommune.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Byrådet godkender Økonomiudvalgets indstilling om modificeret scenarie 1B, således at nuværende indkørselsvej vest for Grønnevej 34 blindes, og at der opsættes et hegn øst for Grønnevej 34 i skel og en støjmur mod Grønnevej 30.

   

  Lokalplan 120 med ændringer jf. høringsnotat af 22. november 2019 inklusiv ovenstående beslutning godkendes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/6396, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Der er på baggrund af et ønske om at udvide den eksisterende dagligvarebutik ved Løgumklostervej 121, ved Petersborg krydset, Aabenraa, udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 127.

   

  Vækstudvalget for Land og By besluttede den 10. oktober 2019, at udvalget ønsker, at der arbejdes videre med et tankanlæg med hensyn til det visuelle indtryk herunder terrænregulering og mulighed for elstandere.

   

  Efter bygherres ønske giver lokalplanen mulighed for at nedrive den tidligere genbrugsbutik på matr. nr. 1798, og samtidig udvide den eksisterende dagligvarebutik på 745 m² med yderligere 455 m². Den ny dagligvarebutik vil have et samlet areal på 1200 m². Samtidig udvides eksisterende parkering, og der ønskes etableret et tankanlæg med 2 standere. Derudover vil lokalplanen have bestemmelser om terrænregulering i større omfang, idet området er beliggende på en grund med terrænspring på ca. 4 meter. Der gives i lokalplanen mulighed for at etablere el-ladestandere i forbindelse med parkeringspladser eller på bygningens facade. Der er yderligere arbejdet videre med tankanlæggets visuelle indtryk. Muligheden for at skjule et tankanlæg i terrænet er blevet undersøgt. Når tankanlægget placeres lavere i terrænet, vil det medføre én eller flere pladskrævende nedkørselsramper. Disse ramper vil gøre det nødvendigt at omdanne mange parkeringspladser til kørselsarealer, og det vurderes således af forvaltningen, at denne løsning ikke vil være til fordel for projektet. Beplantning med en træ-allé langs Løgumklostervej vil påvirke området visuelt i en positiv retning, men da træerne ikke kan placeres tættere sammen af hensyn til deres udvikling og mulighed for at blive store fuldkronede træer på sigt, vurderes træerne ikke at have en særligt afskærmende effekt. Tankanlægget vil således stadig opleves meget synligt og vil påvirke det samlede visuelle indtryk i området i en negativ retning. Derudover kan det oplyses at der er 0,5 km til den nærmeste tankstation, og der er yderligere tre tankstationer indenfor 2 km afstand til lokalplanområdet. På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at lokalplanen udarbejdes uden mulighed for etablering af tankanlæg.

   

  Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanen, men kan ikke indeholdes i de gældende lokalplaner. Der påhviler derfor pligt til at udarbejde et forslag til ny lokalplan.

   

  Forslag til Lokalplan nr. 127 er screenet i forhold til om der skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er foretaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer ud fra screeningsresultatet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Såfremt Byrådet træffer endelig afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering, skal denne offentliggøres sammen med planforslagene. En afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse.

   

  Såfremt byrådet træffer endelig afgørelse om at godkende forslaget til lokalplan nr. 127, forventes forslaget udsendt i offentlig høring i 4 uger i januar og februar 2020.

   

  Planmæssige forhold

  Den eksisterende dagligvarebutik på ejendommen matr.nr. 1689 er omfattet af lokalplan M108 fra 1998. Lokalplanen omfatter alene denne ejendom og fastsætter en maksimal butiksstørrelse på 750 m².

  I forbindelse med bygherres overtagelse af ejendommen og naboejendommen matr.nr. 1798 ønskes mulighed for at sammenlægge afgrænsningen med et område i lokalplan M72, der fastsætter områdets anvendelse til offentlig- og privat service, liberale erhverv, håndværks- og fremstillingsvirksomheder, udstilling og salg af specialvarer samt forsamlingslokaler, foreningsaktiviteter og fritidsformål. Dette forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan for området, og en delvis ophævelse af lokalplan M72.

  Ejendommene er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.1.029.C, som udlægges til centerområde med specifik anvendelse til butiksformål og aflastningscenter. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der skal ikke udarbejdes kommuneplantillæg.

   

  Området ligger i byzone og skal forblive byzone ved ny planlægning.

   

  Området ligger i den kystnære del af byzonen.

   

  Planen er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Det er ud fra screeningen vurderet, at miljøpåvirkningerne ikke er af et sådant omfang, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Såfremt byrådet træffer afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering, offentliggøres afgørelsen sammen med planforslagene.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Lokalplan nr. 127 Dagligvarebutik ved Løgumklostervej vedtages og fremlægges i offentlig høring i 4 uger i foråret 2020,

  at lokalplanen ikke skal rumme mulighed for etablering af tankanlæg, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af forslag til Lokalplan nr. 127 og at afgørelsen offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-12-2019

  1. at anbefales godkendt,

  2. anbefales ikke godkendt idet udvalget ønsker at sende forslaget i høring med mulighed for etablering af tankanlæg,

  3. anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Vækstudvalget for Land og Bys indstilling anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/43887, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til omplacering af rådighedsbeløb vedrørende Boligstrategien  fra budget 2021 til budget 2020 svarende til 1,0 mio. kr. Midlerne skal anvendes til projektering af udvidelse på Rhedersborg. Der gøres opmærksom på, at Social & Sundhed har ændret i periodisering for midler til velfærdsteknologi, således at 3,0 mio. kr. er flyttet fra budget 2020 til 2021.

   

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 2. oktober 2019, at der arbejdes videre med en udvidelse af Rhedersborg, hvor der etableres 8 nye boliger i tilknytning til de nuværende 12 boliger. Etableringen kan ske indenfor de rammer, der er prioriteret til udmøntning af Boligstrategien i forbindelse med budget 2018. Udvalget besluttede, at udvidelsen opføres efter almenboliglovgivning som almene ældreboliger.

   

  Opførelse og udvidelse af botilbud efter almenboliglovgivningen er den almindeligst forekomne metode til at udvide kapaciteten på de specialiserede socialområde. Borgeren har en lejekontrakt efter almenboligloven. Fra den endelige politiske stillingtagen og til indflytning går der typisk ca. 2,5 år.

   

  Forud for en egentlig anlægssag har forvaltningen behov for frigivelse af et rådighedsbeløb til projektering og evt. udbud.

   

  Forslaget om en udvidelse af Rhedersborg med 8 pladser er en konkret udmøntning af Boligstrategien, herunder forvaltningens vurdering af boligbehovet i de kommende år.

   

  Boligstrategien skal som en overordnet sektorplan sætte en retning for og sikre den nødvendige kapacitet og udvikling af kommunens boligtilbud, herunder pleje-, botilbudsboliger og midlertidige boliger.

   

  De konkrete boliger er tiltænkt borgere med autisme og indgår ligeledes i en overordnet strategi vedr. Mejerihaven.

  Økonomi og afledt drift

   

  Der foreslås omprioriteret 1 mio. kr. til 2020 fra det afsatte rådighedsbeløb på 4,24 mio. kr. i 2021 til implementering af boligstrategi.

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,
  at der til grund for det videre projekteringsarbejde med udvidelse af Rhedersborg omplaceres 1. mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb på 4,24 mio. kr. vedrørende boligstrategien fra budget 2021 til budget 2020, og

  at der frigives 1 mio. kr. til projektering af udvidelse af Rhedersborg.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019

  1. + 2. at anbefales godkendt.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/24225, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal godkendes skema A for byggeriet af Plejehjemmet ”Ny Grønningen” med 24 boliger med tilhørende serviceareal. ”Ny Grønningen” erstatter de nuværende plejeboliger og serviceareal på plejehjemmet Grønningen. Aabenraa Kommune er byggeherre på hele projektet og boligerne opføres i henhold til Lov om Almene Boliger.

   

  Godkendelse af skema A forudsætter Byrådets godkendelse af lokalplan nr. 120, Tinglev Midt. Denne sag forventes behandlet på Byrådets møde den 18. december 2019.

   

  Plejehjemmet med et samlet boligareal på 1.800 m2, består af 24 plejeboliger med et gennemsnitligt bruttoareal på 75 m2 inkl. andel af fællesarealer. Herudover etableres 481 m2 servicearealer, så det samlede areal udgør 2.281 m2.

   

  Projektets udformning, arkitektur og tekniske totalrådgiver er fundet ved gennemførelse af en prækvalifikation og efterfølgende arkitektkonkurrence.

   

  Under overskriften Mit Hjem – Vores Hus er plejehjemmet Ny Grønningen i Tinglev et bud på fremtidens plejehjem, hvor hjemlighed og fællesskab er omdrejningspunkterne. Centralt for Ny Grønningen er at skabe følelsen af hjem, hvor det handler om at skabe rammerne for en hverdag, der minder om det liv, beboerne tidligere har levet. De 24 boenheder udformes som individuelle ”parcelhuse”. Derudover kommer Ny Grønningen til at bestå af et fælleshus for beboerne.

   

  Projektgruppen for byggeriet har i samarbejde med rådgivere udarbejdet vedlagte dispositionsforslag. Dispositionsforslaget danner grundlag for udarbejdelse af udbudsmateriale til at følge tilbudsloven i indbudt/begrænset udbud i fagentreprise. Udarbejdelsen af den projektspecifikke lokalplan for området kører parallelt med denne proces, hvormed nærværende dispositionsforslag er med forbehold for lokalplanens endelige godkendelse i Byrådet den 18. december.

   

  I dispositionsforslagsfasen er der i projektgruppen arbejdet for at optimere anvendelsen af kvadratmeterne, for således at opnå den bedste benyttelse af arealet indenfor den godkendte anlægsramme. Derfor er der tale om et tilrettet vinderprojekt med udgangspunkt i ideoplægget til Ny Grønningen og anlægsrammen, hvor de overordnede ”streger” fortsat er de samme. Der indarbejdes en række optioner i udbudsmaterialet således, at de fravalgte dele af projektet kan tilføjes afhængigt af licitationsresultatet.

   

  I processen har der løbende været dialog med planmyndigheden, samtidigt med stort fokus på at skabe gode rammer for beboerne og et optimalt arbejdsmiljø for personalet indenfor rammerne.

   

  Byggeriet er planlagt påbegyndt i maj 2020 med forventet ibrugtagning primo november 2021. Tegningerne beror i sagen.

   

  Økonomi i henhold til Skema A

  Den samlede anskaffelsessum for boligdelen er beregnet til 43,146 mio. kr. inkl. moms og for servicedelen til 12,165 mio. kr. ekskl. moms. Den afsatte økonomiske ramme er dermed overholdt.

   

  Boligdelen:

  Den samlede anskaffelsessum for boligdelen er beregnet til 43,146 mio. kr. inkl. moms, svarende til maksimumbeløbet inkl. energitillæg for alment boligbyggeri for ældreboliger i provinsen. Dette svarer til et maksimumbeløb pr. m2 på 23.970 kr.

  Maksimumbeløbet dækker alle omkostninger i forbindelse med projektering og opførelse af boligerne.

   

  Den samlede anskaffelsessum finansieres således:

  2 % beboerindskud

  0,863 mio. kr.

  10 % Kommunal andel til grundkapital

  4,315 mio. kr.

  88 % kreditforeningslån

  37,968 mio. kr.

   

  I projektbeskrivelsen er oprindeligt forudsat en anskaffelsessum på 59,070 mio. kr. inkl. moms. Den kommunal andel til grundkapital reduceres således fra 5,907 mio. kr. til 4,315 mio. kr.

   

  Den foreløbige opgjorte månedlige husleje er beregnet til ca. 7.365 kr. pr. måned ekskl. forbrugsafgifter for ca. 75 m2 boligerne. Den endelige husleje kendes først ved fremlæggelse af skema B efter gennemført licitation. Beborindskud vil udgøre 35.958 kr.

   

  Det anbefales, at der etableres en byggekredit til finansiering af boligdelen i byggeperioden. Udgiften forbundet med etablering af byggekreditten indgår i anskaffelsessummen.

   

  Servicearealer:

  Den samlede anskaffelsessum for servicearealet udgør 12,165 mio. kr. ekskl. moms. Hertil forventes en indtægt på 0,960 mio. kr. vedrørende servicearealtilskud. Servicearealtilskud afregnes efter godkendelse af skema C. 

   

  Aftalegrundlaget AB18

  Det følger af almenboligloven og støttebekendtgørelsen, at når kommunen meddeler tilsagn til opførelse af almene boliger og servicearealer, skal kommunen stille en række vilkår og betingelser, som er gældende for tilsagnet. Blandt andet følger det af støttebekendtgørelsens § 30, stk. 2, at bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler lægger ABR og AB til grund uden fravigelser.

   

  Byrådet kan efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser. En godkendelse skal således bygge på en konkret vurdering af de ønskede fravigelser i den enkelte sag.

   

  Forvaltningen og Kommunale Ejendomme har udarbejdet standardafvigelser fra AB18, som ønskes godkendt. Fravigelser til AB18 er vedlagt.

   

  AB18 er Byggeriets aftalevilkår, som bliver en del af udbudsmaterialet til håndværkerne.

   

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsoversigten er afsat et samlet rådighedsbeløb til serviceareal på 12,165 mio. kr, heraf er 4,680 mio. kr. tidligere frigivet.

  Herudover er afsat 9,0 mio. kr. til indfrielse af lån på Gl. Grønningen samt 5,907 mio. kr. til grundkapital til boligdelen.

   

  Boligdelen:

  Samlet anskaffelsessum, jf. skema A 43,146 mio. kr. inkl. moms.

  Serviceareal:

  Samlet anskaffelsessum, jf. skema A 12,165 mio. kr. excl. Moms.

  Øvrige kommunale udgifter:

  Kommunal andel af grundkapital 10% udgør 4,315 mio. kr.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Skema A for boligdelen godkendes,

  at Skema A for servicearealet godkendes,

  at der gives tilsagn om kommunal garanti,

  at der oprettes en byggekredit på 43,146 mio. kr. til finansiering af boligdelen i byggeperioden,

  at der gives en anlægsbevilling på 43,146 mio. kr. til boligdelen finansieret af den etablerede byggekredit,

  at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 7,485 mio. kr. til servicearealer, således den samlede anlægsbevilling udgør 12,165 mio. kr.,

  at anlægsbevillingen til servicearealer finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som frigives,

  at der gives en anlægsbevilling på 4,315 mio. kr. til grundkapitalindskud, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten,

  at der opkræves et støttesagsgebyr til kommunen på 2,5 promille af anskaffelsessummen, og

  at AB18 Byggeriets Aftalevilkår - Med tilføjelser og fravigelser for Aabenraa Kommune - finder anvendelse ved udbud.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019

  1. – 9. at anbefales godkendt.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  1.-10. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/59631, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 7. november 2019 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetningen af kommunens sociale regnskaber for 2018 på områder med statsrefusion.

   

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning.

   

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører ministeriets sagsområder.

   

   

  Resultatet af gennemgang på ministeriets område

  Ministeriet finder det tilfredsstillende, at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

   

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har ikke yderligere bemærkninger.

   

  Opfølgning på tidligere års beregninger

  Det fremgår, at der ikke ses at være forhold til opfølgning vedr. 2017 eller tidligere år.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Udlændige- og Integrationsministeriet vedr. revisionsberetningen for 2018 godkendes.

   

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-12-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/38725, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal træffes en principbeslutning om  koncept for indhold og placering af et nyt museum Aabenraa.

   

  På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 2. maj 2018 frigav udvalget 0,5 mio. kr. til forstudier forud for en arkitektkonkurrence. Som en del af forstudierne har forvaltningen og Museum Sønderjylland i samarbejde formuleret en vision og koncept for indholdet af et nyt museum samt undersøgt forskellige placeringsmuligheder.

   

  Anledningen er udover pladsmangel og tilgængelighedsudfordringer på Brundlund Slot og Kulturhistorie Aabenraa, at Fonden Francisca Clausens Samlinger i 2012 deponerede ca. 2.500 værker til Museum Sønderjylland ud fra en forventning om etableringen af nye og tidssvarende faciliteter som forudsætning for en egentlig overdragelse.

   

  Pladsmangel og tilgængelighedsudfordringer sætter derudover begrænsninger i forhold til opbygning af udstillinger, formidlingsaktiviteter, kvaliteten i museumsoplevelsen og mængden af værker, der kan udstilles, ligesom det ikke er muligt at indlåne betydelige værker fra ind- og udland.

   

  Visionen er at få skabt ét samlet, oplevelsesorienteret museum med en stærk profil. Rammen skal være et ikon-byggeri, der lever op til et nutidigt publikums forventninger. Det indholdsmæssige afsæt er den sønderjyske kunst og søfartshistorien. Det nye museum skal have udstillinger af høj kvalitet i form af både faste- og særudstillinger, der tiltrækker publikum fra hele regionen. Ved at sammenlægge museerne i et nyt spektakulært byggeri opnås såvel et konceptuelt, brandingmæssigt og økonomisk rationale, hvor kunst, historie og skiftende udstillinger skaber en ny attraktion i Syddanmark. Et nyt byggeri muliggør desuden sikringsforanstaltninger for museets egne værker, ligesom det vil blive muligt at indlåne betydelige værker og genstande fra andre museer.

   

  I forbindelse med valg af placering for et nyt museumsbyggeri er der undersøgt flere bynære placeringer, se Bilag 1- Undersøgelse af indhold og placering af nyt museumsbyggeri samt Bilag 2 – Screening og sammenligning af lokaliteter for museumsbyggeri.

   

  Et vigtigt parameter ved placering af et nyt museum er at understøtte visionerne om en stærk bymidte med varierede funktioner i overensstemmelse med Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa. Forvaltningen anbefaler placeringen på Kilen, fordi det er en synlig beliggenhed tæt på bymidten, hvor det er muligt at bygge et markant arkitektonisk byggeri samtidig med, at der er en relation til vandet og søfartshistorien.

   

  Placeringen passer ligeledes godt ind i fremtidsscenarierne i Fremtidens Aabenraa om udvikling af området Nord for Kilen til bymæssige formål, idet opførelsen af et museum inden for udviklingsområdet Kilen vil igangsætte transformationen af udviklingsområdet fra erhvervshavn til byhavn, hvorved bymidtens tilbud styrkes.

   

  Området fremstår i dag nedslidt og for at understøtte den fremtidige udvikling af Kilen samt museet som attraktion, skal der sikres indarbejdelse af byplanmæssige kvaliteter og sammenhæng med resten af byen. I omdannelsen af området skal der planlægges, så museet kommer til at ligge i attraktive omgivelser. Det er ligeledes væsentligt, at der fokuseres på at skabe en tydelig og attraktiv forbindelse til bymidten, der understøtter opførslen af en attraktion på havnen.

   

  Forvaltningen vil sammen med Museum Sønderjylland tage en forhåndsdialog med fonde. Forud for en egentlig fondsansøgning skal der udarbejdes et prospekt om projektets indhold. Prospektet vil blive forelagt til politisk godkendelse, før en ansøgning sendes afsted.

  Planmæssige forhold

  En placering nord for Kilen forudsætter ændring af kommuneplan og lokalplan. Området er på nuværende tidspunkt planlagt til og anvendes til erhverv.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten 2019-2023 afsat 21,45 mio. kr. til ”Kunstbygning ved Brundlund Slot”, heraf er de 1,45 mio. kr. afsat til forstudier og arkitektkonkurrence. Der er frigivet 0,5 mio. kr..

   

  Aabenraa Kommunes afsatte midler skal ses som medfinansiering til et byggeri, de resterende midler skal blandt andet findes ved fondssøgning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der arbejdes med et samlet oplevelsesorienteret museum jf. sagsfremstillingen,

  at det nye museum placeres nord for Kilen, og

  at forvaltningen bemyndiges til at gå i dialog med fonde i samarbejde med Museum Sønderjylland.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-12-2019

  Anbefales godkendt. For stemte V, S, C og A.

  O undlod at stemme.

   

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/61567, Sagsinitialer: swi

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Godkendt.

   

  Jens Bundgaard Nielsen (Ø) undlod at stemme.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/48, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  -         Orientering om salg af jord til erhvervsformål.