Beslutningsprotokol

onsdag den 29. januar 2020 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen, Erik Udlall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/682, Sagsinitialer: hlp

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Gert Nordklitgaard indtræder som stedfortræder for Jens Bundgaard Nielsen, og

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/1092, Sagsinitialer: mtha

  Sagsfremstilling

  Det fælles Skatte- og Vurderingsankenævn nedlægges og opdeles i to separate ankenævn; Skatteankenævn og Vurderingsankenævn. Byrådet skal på den baggrund indstille et medlem til hvert ankenævn i den nye struktur, hvorefter skatteministeren endeligt udnævner nævnsmedlemmer og suppleanter til de nye ankenævn.

   

  Fællesankenævnet nedlægges per 31. december 2020. Det nye Skatteankenævn træder i kraft 1. juli 2020, mens Vurderingsankenævnet først træder i kraft den 1. januar 2021.

   

  Der vil derfor være en overgangsperiode, hvor det nuværende fællesankenævn og det nye Skatteankenævn overlapper(se tidslinje nedenfor):

   

   

  Ifølge habilitetsreglerne er det ikke muligt at være medlem og/eller suppleant af flere ankenævn på samme tid. Det betyder, at der skal indstilles et nyt medlem til fællesankenævnets resterende periode (1. juli - 31. december 2020), såfremt et af de nuværende medlemmer bliver valgt til det nye Skatteankenævn.

   

  Der skal altså indstilles følgende:

  • 1 medlem til Vurderingsankenævnet (ikke en suppleant)
  • 1 medlem og en suppleant til Skatteankenævnet
  • 1 medlem til den resterende periode i det nuværende fællesankenævn, hvis et nuværende medlem af fællesankenævnet bliver udpeget til det nye Skatteankenævn.

   

  Seneste udpegninger

  I januar 2018 er følgende medlemmer indstillet til det fælles Skatte- og Vurderingsankenævn:

  Gunnar Pedersen (suppleant Jens Wistoft)

  Torben Laursen (suppleant Jan Nielsen)

   

  Krav til indstillede kandidater

  Der kan, jf. skatteforvaltningslovens § 15 ikke indstilles kandidater, som er ansat i Skatteforvaltningen eller Skatteankestyrelsen. Derudover opfordrer Skatteankestyrelsen til, at der ved indstilling af en kandidat til Vurderingsankenævnet lægges vægt på kendskab til ejendomsvurderingsområdet, enten teoretisk eller praktisk.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1514 af 18. december 2019, om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse og motorankenævnskredse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der indstilles et medlem og en suppleant til Skatteankenævnet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2022,

  at der indstilles et medlem til det nuværende fællesankenævn for den resterende periode 1. juli 2020 til 31. december 2020, hvis et nuværende medlem fra fællesankenævnet bliver udpeget til det nye Skatteankenævn, og

  at der indstilles et medlem til Vurderingsankenævnet for perioden 1. januar 2021 til 30. juni 2022.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2020

  Som medlem og suppleant til Skatteankenævnet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2022 udpeges Gunnar Petersen og Jens Wistoft.

  Som medlem til det nuværende fællesankenævn for den resterende periode 1. juli 2020 til 31. december 2020 udpeges Ejler Schütt.

  Som medlem til Vurderingsankenævnet for perioden 1. januar 2021 til 30. juni 2022 udpeges Jan Nielsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31309, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På byrådsmødet den 25. maj 2016 godkendte Byrådet en ansøgning til Landsbyggefonden om en ny 4-årig boligsocial helhedsplan for Høje Kolstrup. Projektet, der gennemføres i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020, er et samarbejde mellem Aabenraa Andelsboligforening, Kolstrup Boligforening og Aabenraa Kommune. Det samlede budget for perioden er 11,482 mio. kr. Dette er det tredje boligsociale projekt i området siden 2008.

   

  Helhedsplanen bygger ovenpå de tidligere projektperioder. Planen arbejder med at løfte nogle af de udfordringer bydelen står med og med at videreudvikle det aktive medborgerskab i området. I den nye projektperiode arbejdes der med tre overordnede indsatsområder:

   

  1. Tryghed og Trivsel
  2. Uddannelse og Beskæftigelse
  3. Forebyggelse og Forældreansvar

   

  Indsatsområderne har alle fokus på at skabe tryghed og trivsel i boligområdet samt nedbryde den negative sociale arv. Målet er, at sikre børn og unge de bedste betingelser for et rigt liv med skole, uddannelse, gode fritidsmuligheder, venskaber og arbejde. Der arbejdes med i alt 15 forskellige aktiviteter, der skal understøtte dette mål. Aktiviteterne sker i tæt samarbejde med beboere, institutioner, frivillige og mange nye samarbejdspartnere internt og eksternt i bydelen.

   

  Den nye boligaftale, der både omhandler renoveringsrammer og rammerne for de boligsociale indsatser, forventes først at være på plads i foråret 2020, og efterfølgende kommer det nye regulativ for Landsbyggefonden i sommeren 2020. Dette regulativ danner grundlag for, at Landsbyggefonden kan indgå aftaler om nye boligsociale indsatser.

   

  Den boligsociale bestyrelse (Aabenraa Kommune, Aabenraa Andelsboligforening og Kolstrup Boligforening) og Landsbyggefonden har derfor drøftet muligheden for en forlængelse af det nuværende projekt til den 31. december 2021. Den boligsociale bestyrelse har tilkendegivet overfor Landsbyggefonden, at vi ønsker at indgå aftale om forlængelse af den boligsociale helhedsplan, med bemærkning om, at Aabenraa Kommunes og boligorganisationernes medvirken skal politisk godkendes.

   

  Budgettet for forlængelsen er 2,375 mio. kr., heraf vil Landsbyggefonden finansiere 1,7 mio. kr. og boligforeningerne og Aabenraa Kommunes medfinansiering udgør henholdsvis 0,321 mio. kr. og 0,354 mio. kr. i alt 0,675 mio. kr. Aabenraa Kommunes medfinansiering består af medarbejdertimer i projektets justerede indsatser.

   

  I oplægget til den nye boligaftale er der pt. afsat 140 mio. kr. til boligsociale indsatser, hvilket er 100 mio. kr. mindre end i den nuværende aftale. Landsbyggefonden arbejder fortsat på, at den økonomiske ramme øges, inden boligaftalen er færdig. Hvis der ikke tilføres flere midler, vil der værre færre boligområder end i dag, der kan få bevilliget midler.

   

  Høje Kolstrup er fra 2018 ikke længere et udsat boligområde. I den nyeste opgørelse af ghetto- og udsatte boligområder pr. 1. december 2019, opfylder Høje Kolstrup ingen af kriterierne for at være et udsat boligområde. Det er derfor usikkert, hvorvidt Høje Kolstrup vil være omfattet af nye kriterier for boligsociale indsatser i den nye boligaftale.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at Aabenraa Kommune indgår aftale om forlængelse af den boligsociale helhedsplan til den 31. december 2021.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 29-01-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63517, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Bylderup Bov vandværk har ansøgt om en kommunegaranti i forbindelse med optagelse af lån til etablering af et nyt vandværk. Det eksisterende vandværk er nedslidt, og derfor har vandværkets bestyrelse ansøgt Aabenraa Kommune om tilladelse til at bygge et nyt vandværk. Kultur, Miljø & Erhverv har foretaget en positiv faglig vurdering af projektet.

   

  Vandværkets budget for etableringen udgør 5,5 mio. kr., hvoraf vandværket forventer, at de 3,0 mio. kr. finansieres af den likvide beholdning. Derfor ønsker vandværket at optage et kommunegaranteret lån i Kommunekredit på de resterende 2,5 mio. kr.

  Lovgrundlag

  Aabenraa Kommune må stille garanti for forsyningsvirksomheden uden, at dette belaster kommunens låneramme. Der må dog maksimalt garanteres for de faktiske udgifter.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomien i Bylderup Bov vandværk vurderes som sund, og vandværkets takster ligger i den lave ende i forhold til sammenlignelige vandværker. Der er således råderum til at forhøje taksterne, såfremt der måtte vise sig at være behov herfor, hvilket vandværket gerne vil vurdere efter det første år.

   

  Når der stilles kommunegaranti for lån til et vandværk, er kommunen forpligtet til at opkræve en garantiprovision på markedsniveau. Staben har foretaget en konkret vurdering og på baggrund heraf anbefales det, at provisionssatsen fastsættes til 0,75% p.a., og provisionen opkræves 1 gang årligt baseret på primosaldoen. I etableringsåret opkræves en forholdsmæssig provision for de måneder, der stilles garanti.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der meddeles Bylderup Bov Vandværk en kommunegaranti på op til 2,5 mio. kr., og

  at provisionssatsen fastsættes til 0,75% p.a.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/1962, Sagsinitialer: BSOERE

  Sagsfremstilling

  I følge retningslinjer for befordring og tjenesterejser for ansatte i Aabenraa Kommune stiller den enkelte arbejdsplads som udgangspunkt tjenestebil til rådighed for de ansatte. 

  Alternativt til en tjenestebil er, at der laves aftale mellem lederen og medarbejderen om kørsel i egen bil til lav takst. Den ansatte har aldrig pligt til – og kan derfor ikke pålægges – at stille egen bil til rådighed.

  Den enkelte arbejdsplads køber eller leaser tjenestebiler afhængigt af det konkrete kørselsbehov.

  I Social og Sundhed benytter medarbejderne tjenestebiler i forbindelse med borgerrettede besøg.

   

  De tidligere leasingaftaler om tjenestebiler i Social og Sundhed udløber den 30. juni 2020, og der har derfor været afholdt et udbud omkring leasing af tjenestebiler.

   

  Der er tale om en leasingkontrakt med leasing af 74 biler over en periode på 45 måneder. 

  Værdien af de leasede biler udgør 6,528 mio. kr.

   

  Det bemærkes at udbuddet er gennemført før Byrådets beslutning om at afsætte midler til indkøb af et antal hybrid eller elbiler.

  Økonomi og afledt drift

  I henhold til kasse- og regnskabsregulativets bilag 9.5 om indgåelse af leje- og leasingkontrakter, kræver det byrådets godkendelse, når værdien af det leasede udgør mere end 0,5 mio. kr. for at kunne indgå en leasingaftale af en sådan størrelse.

   

  Aftalen har en værdi på over 0,5 mio. kr., og skal derfor godkendes af byrådet inden aftalen underskrives.

   

  Leasing af materiel, inventar mm. betragtes, jf. Social- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 11256 af 7. december 2015 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. pkt. 7.1, som erstatning for en driftsudgift og udløser derfor ikke krav om deponering.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at leasingaftale vedr. tjenestebiler i Social og Sundhed på 6,528 mio. kr. godkendes, og

  at forvaltningens direktør bemyndiges til at underskrive aftalerne.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

   

  Beslutning Byrådet den 29-01-2020

  Godkendt idet 29 stemte for (V,O,S,C,A) og 2 stemte imod (Ø,F). F stemte imod med begrundelse, idet F ønsker grøn og bæredygtig transport og ikke flere kommunale benzin og diesel biler.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/26205, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. oktober 2019 Forslag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2022 for Aabenraa Kommune sammen med udkast til afgørelse om ikke pligt til miljøvurdering af planen.

   

  Tillæg nr. 2 til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018-2022 giver mulighed for, at der kan anlægges et regnvandsbassin, samt at der erhverves areal til ledningsanlæg.

   

  Tillægget udvider desuden kloakopland SKl22, så det stemmer overens med lokalplan nr. 72.

   

  Borgere, som er direkte berørt af plantillægget, har modtaget et brev om høring af plantillægget. Derudover har forslaget været i offentlig høring i 8 uger på kommunens hjemmeside. Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar eller henvendelser vedrørende plantillægget.

   

  Udkast til screeningsafgørelsen har været i høring i 4 uger på kommunens hjemmeside. Der er ikke indkommet høringssvar, og der er truffet afgørelse, som ligeledes har været offentliggjort på hjemmesiden. Klagefristen er udløbet, og der er ikke indkommet klager over screeningsafgørelsen.

   

  Ekspropriation

  Det er kommunens forsyningsselskab, Arwos, der skal gennemføre ledningsarbejdet, ligesom det er Arwos, der senere skal drive ledningsanlægget og dermed have adgang til anlægget.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv vil sammen med Arwos arbejde for, at der indgås frivillige aftaler med ejerne af de ejendomme, hvor ledningerne skal passere og/eller, hvor der skal sættes brønde, for på den måde at sikre, at ejendomsejerne bliver kompenseret, dels for rådighedsindskrænkning og dels for deklarationer på deres ejendomme.

   

  I de tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed igennem frivillige aftaler, foreslås rådighedsindskrænkninger og deklarationer gennemført ved ekspropriation.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2022 godkendes,

  at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler, og

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige aftaler, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 15-01-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Kurt Andresen (S)

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

   

  Beslutning Byrådet den 29-01-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/51990, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. oktober 2019 Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2022 for Aabenraa Kommune sammen med udkast til afgørelse om ikke pligt til miljøvurdering af planen.

   

  Tillæg nr. 3 til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018-2022 giver mulighed for, at erhverve areal til anlæg af pumpestationer og ledningsanlæg for at muliggøre kloakeringen af Strandgade og nærtliggende ejendomme.

   

  Borgere, som er direkte berørt af plantillægget, har modtaget et brev om høring af plantillægget. Derudover har forslaget været i offentlig høring i 8 uger på kommunens hjemmeside. Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar.

   

  På baggrund af det ene høringssvar ændres ledningsføringen i plantillægget (se vedlagte høringsnotat).

   

  Udkast til screeningsafgørelsen har været i høring i 4 uger på kommunens hjemmeside. Der er ikke indkommet høringssvar, og der er truffet afgørelse, som ligeledes har været offentliggjort på hjemmesiden. Klagefristen er udløbet, og der er ikke indkommet klager over screeningsafgørelsen.

   

  Ekspropriation

  Det er kommunens forsyningsselskab, Arwos, der skal gennemføre ledningsarbejdet, ligesom det er Arwos, der senere skal drive ledningsanlægget og dermed have adgang til anlægget.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv vil sammen med Arwos arbejde for, at der indgås frivillige aftaler med ejerne af de ejendomme, hvor ledningerne skal passere og/eller, hvor der skal sættes brønde, for på den måde at sikre, at ejendomsejerne bliver kompenseret, dels for rådighedsindskrænkning og dels for deklarationer på deres ejendomme.

   

  I de tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed igennem frivillige aftaler, foreslås rådighedsindskrænkninger og deklarationer gennemført ved ekspropriation.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2022 godkendes,

  at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til at optage frivillige forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler, og

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 15-01-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Kurt Andresen (S)

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/737, Sagsinitialer: jkj

  Sagsfremstilling

  Transportbranchen udgør en af de største brancher målt i antal af private arbejdspladser i Aabenraa Kommune. Branchen er organiseret i foreningen Padborg Transportcenter, der udgør en vigtig samarbejdspart i udviklingen af Padborg Transportcenter. Foreningen har over 100 medlemmer, som primært er transportvirksomheder fra Aabenraa Kommune.

  Foreningen har i 2017 udarbejdet en strategi med støtte fra Vækstudvalget for Land og By. Siden da er nye muligheder og udfordringer kommet til, hvilket kræver at strategien opdateres, så den er tidssvarende og samtidig sætter en klar kurs for fremadrettede aktiviteter de kommende 3-5 år.

   

  Foreningen søger derfor Vækstudvalget for Land og By om støtte på 0,025 mio. kr. til gennemførelse af en strategidag for bestyrelsen for Padborg Transportcenter.

  Med en klar strategi for foreningen Padborg Transportcenter er målet, at der efterfølgende udarbejdes et appendix til helhedsplanen for Padborg Transportcenter, der indeholder en klar beskrivelse af kommende opgaver og mål for udviklingen af Padborg Transportcenter, hvor både Aabenraa Kommune, foreningen Padborg Transportcenter, Aabenraa Havn og Business Aabenraa indgår i samarbejdet.

   

  På denne baggrund søges de afsatte midler i budgettet til Industrifornyelse Padborg frigivet. Der er på investeringsoversigten 2020-2023 afsat 1 mio. kr. i 2020 og 2021 til Industrifornyelse Padborg som puljebevilling, hvor der ønskes frigivet 1 mio. kr. i 2020.

  Økonomi og afledt drift

  Tidligere puljer på i alt 3 mio. kr. til Industrifornyelse Padborg Erhverv er afsluttet, herunder puljen for 2019, hvor der ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 blev tilført anlægspuljen 0,437 mio. kr.

   

  Der er på investeringsoversigten 2020-2023 afsat 1 mio. kr. i 2020 og 2021 til Industrifornyelse Padborg som puljebevilling, hvor der ønskes frigivet 1 mio. kr. i 2020.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der ydes 0,025 mio. kr. i støtte til strategidag for bestyrelsen for Padborg Transportcenter, finansieret af anlægsprojektet ”Industrifornyelse Padborg”,

  at der gives en anlægsbevilling i 2020 på 1 mio. kr. til ”Industrifornyelse Padborg” finansieret af afsatte rådighedsbeløb, som frigives, og

  at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til at prioritere projekter i Padborgområdet.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 16-01-2020

  1, at godkendt

  2. og 3. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2020

  Godkendt. Ø undlod at stemme.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/15446, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Den selvejende institution Aabenraa Kollegiet er opført over tre etaper i årene 1984, 1989 og 1993. Kollegiet består af 7 store klyngehuse, der hver er opdelt i flere boenheder. I alt er der 96 boliger, fordelt med 81 1-værelses og 15 2-værelses boliger. Kollegiet ligger ved siden af EUC Syd, nær strand og indkøbsmuligheder. Selve bygningsmassen vurderes til at være i god vedligeholdelsesstand.   

   

  Kollegiet er en selvejende institution med en bestyrelse, hvortil Aabenraa Kommune udpeger to medlemmer. Derudover er uddannelsesinstitutioner og beboerne repræsenteret i bestyrelsen.

   

  Kollegiets situation

  Kollegiet har i en længerevarende periode haft store udlejningsproblemer, som har medført en permanent tomgang på ca. 1/3 af boligerne. Det har betydet, at der for regnskabsperioden 2018/19 er oparbejdet et underskud på 2,945 mio. kr. Lejetabet for regnskabsperioden var på 1,753 mio. kr. Grundet det oparbejdede underskud, vurderer bestyrelsen, at det reelt er et spørgsmål om tid, før kollegiet løber tør for likviditet og må erklæres konkurs.

   

  Huslejeniveauet er for nuværende 3.510 kr. for en 1-værelses bolig på 27 m2, og 5.181 kr. for en 2-værelses bolig på 54 m2 (uden boligsikring), incl. el, vand og varme. Hertil kommer betaling for antenne på 210 kr. / måned.

   

  De boliger, der ikke er udlejede, bevirker, at huslejen bliver uforholdsmæssig høj for kollegiets beboede boliger, da huslejen samlet skal svare til kollegiets driftsomkostninger. Med et underskud afledt af tomganghuslejen, vil det i efterfølgende budgetår betyde en stigning i huslejeniveau.

   

  Generelt er lejemarkedet for kollegieboliger prisfølsomt, idet målgruppen typisk ikke har særlig høj indkomst, hvorfor der ikke skal meget til, før der findes alternativer til Aabenraa Kollegiets boliger. 

   

  Bestyrelsen har uden større succes gennem årene gennemført initiativer for at leje boligerne ud. Bestyrelsen vurderer, at mulighederne for fuld udlejning er afsøgt og afprøvet, og det ikke vil være muligt i den nuværende konstruktion.

   

  Kollegiets administrationsselskab Salus, har pr. 1. september 2020 opsagt sin administrationsaftale med kollegiet.

   

  Kollegiets fremtid

  Aabenraa Kollegiets bestyrelse vurderer ikke, at kollegiet som selvejende institution har en fremtid. Bestyrelsen har derfor rettet henvendelse til ministeriet med henblik på at få tilladelse til afhændelse via salg, inden en potentiel konkurs måtte indtræffe.

  Ministeriet har tilkendegivet, at de gerne vil godkende salg af kollegiet under forudsætning af, at Aabenraa Kommune godkender salg af kollegiet.

   

  Alternativer til salg er afsøgt i dialog mellem kollegiets bestyrelse og Kultur, Miljø & Erhverv , og det er ikke fundet realistiske alternativer at arbejde videre med. Det drejer sig om henholdsvis delvis frasalg eller fortsat drift af kollegiet. Der henvises til notat i bilag 2, som er udarbejdet af Aabenraa Kollegiets bestyrelse.

   

  Forvaltningen vurderer, at en fortsat drift af kollegiet for Aabenraa kommune kan være forbundet med en ikke ubetydelig økonomisk risiko, hvis kommunen som del af en genopretningsplan eksempelvis stiller garanti for lejetab og fritager kollegiet for grundskyld. Forvaltningen vurderer, at Aabenraa Kollegiets bestyrelsesbeslutning i den givne situation økonomisk set vil være den bedste.

   

  Forventning til salg og garantiforpligtigelse

  Kollegiets bestyrelse har via erhvervsmægler fået en estimeret salgspris på 20 -21 mio. kr. Der er i kollegiet en samlet gæld på ca. 12,0 mio. kr. Såfremt der opnås et salg til vurderingen eller som minimum til ca. 12,0 mio. kr., kommer Aabenraa Kommunes garantiforpligtigelse ikke til udbetaling.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nummer 666 af 27.9 1991 – Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger der er opført med offentlig støtte.

  §14 -  Hvis ungdomsboliginstitutionen ikke længere opfylder sit formål, eller hvis den drives med fortsat underskud, kan bestyrelsen træffe bestemmelse om, at institutionen ophæves ved likvidation. Likvidationen skal godkendes af Bygge- og Boligstyrelsen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen.

  §14. stk. 2 Ved likvidation anvendes de fremkomne midler i første række til betaling af gæld. Er der herefter noget tilbage, bestemmer Bygge- og Boligstyrelsen anvendelsen heraf efter indstilling fra likvidator og kommunalbestyrelsen.

  Planmæssige forhold

  Aabenraa Kollegiet er omfattet af Lokalplan M40, delområde B, hvor der må indrettes bebyggelse til offentlige formål af undervisningsmæssig karakter med hertil knyttede faciliteter – bl.a. kollegium og parkering. Byrådet kan udover kollegieboliger tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrettes én bolig, når den anvendes som bolig for en person med tilknytning til ejendommens anvendelse.

   

  Kommuneplanrammen 1.1.204.B er boligområde.

   

  Såfremt der sker en anvendelsesændring fra kollegium til separate boenheder for en bredere befolkningsgruppe uden karakter af kollegium, kan det forudsætte, at der udarbejdes tillæg til lokalplan eller udarbejdes en ny lokalplan.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommune’s garantiforpligtigelser pr. 01.04.2019

   

  Garanti til Nykredit: 2,624 mio. kr.

  Kommune Garanti: 0,400 mio. kr. (Nedskrives med 0,1 mio. kr. pr år tom. 2020-21)

  I alt                 3,024 mio. kr.

   

  Kommunale lån ydet til kollegiet

   

  Kommunalt lån, rente og afdragsfrit (1995): 0,315 mio. kr.

  Kommunalt lån, rente og afdragsfrit (2006): 0,200 mio. kr.

   

  Kollegiets långiver (Nykredit) har rettet henvendelse til Aabenraa Kommune med henvisning til  den store lejeledighed. Långiver gør opmærksom på, at denne kan forlange garantien indfriet, såfremt der opstår restancer.  Det bemærkes, at kollegiet indtil videre har overholdt sine betalingsforpligtigelser.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kollegiet kan sættes til salg, og

  at Aabenraa Kollegiet som selvejende institution opløses efter et salg er gennemført.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 16-01-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Michael Christensen deltog ikke i punktet.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35225, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 109 og Kommuneplantillæg nr. 30 for en ejendom ved Storetorv har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 9. juli – 3. september 2019.

   

  Lokalplanen omhandler en ejendom beliggende på Storetorv 7 og giver mulighed for at etablere diskotek i ejendommen under forudsætning af, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj overholdes for omkringliggende boliger.

   

  Lokalplanen er udarbejdet for at lovliggøre eksisterende forhold på ejendommen, idet Planklagenævnet den 20. juni 2017 traf afgørelse om, at kommunens indirekte tilladelse til etablering af et diskotek ikke er i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne i den gældende lokalplan M79. Forholdet på ejendommen kan lovliggøres retsligt via en ny lokalplan eller fysisk ved at give påbud om at lukke diskoteket på ejendommen. Formålet med udarbejdelsen er endvidere at sikre offentlighedens mulighed for at blive hørt og at mindske påvirkningerne på omgivelserne.

   

  Under høringen indkom der otte høringssvar. Høringssvarene er fremsendt af omkringliggende ejendomsejere. Heraf to uden kommentarer. De resterende høringssvar omhandler indsigelser imod lokalplanen med vægt på støj og andre gener, diskotekets miljøklasse, tab i værdi på naboejendomme og heraf ønsker om kompensation.

   

  Forvaltningen har endvidere forslag til ændringer i kommuneplantillægget.

   

  Forvaltningen vurderer, at der er taget de mulige hensyn til omkringliggende beboelsesejendomme i lokalplanen og via plombering af lydanlæg i diskoteket. Størstedelen af høringssvarene kan således ikke imødekommes på anden måde end at lovliggøre forholdet fysisk i form af et påbud om lukning af diskoteket.

   

  Forvaltningen ser derfor to løsningsmuligheder:

   

  Løsning 1

  Lokalplanen vedtages endeligt, og diskoteket lovliggøres retsligt.

   

  Løsning 2

  Lokalplanen vedtages ikke, og forholdet skal dermed lovliggøres fysisk via påbud om lukning af diskoteket.

   

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af planerne, der ligeledes har været fremlagt i offentlig høring. I forbindelse med endelig vedtagelse af planerne er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse i forhold til Miljøvurderingslovens § 9 stk. 2.

   

  Forvaltningen vurderer, at de forslåede ændringer i den endelige lokalplan og kommuneplantillæg ikke giver anledning til at planforslagene skal fremlægges i offentlig høring på ny.

   

  Planmæssige forhold

  Vækst- og Udviklingsudvalget besluttede på mødet den 7. december 2017, at der skal udarbejdes en temalokalplan for diskoteker i bymidten. Dette arbejde er endnu ikke påbegyndt.

   

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.009.C, der udlægger området til bycenter, dagligvare- og udvalgsvarebutikker, offentlige formål, kulturelle formål, boliger, erhverv og anlæg, der ikke giver anledning til nævneværdig eller kun ganske ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser.

   

  Med Kommuneplantillæg nr. 30 udvides anvendelsesmulighederne med publikumsorienterede serviceerhverv, ligesom det åbner mulighed for at etablere virksomheder i miljøklasse 1-3, frem for 1-2, som er tilfældet i dag. Ovenstående ændringer gør det muligt at etablere diskotek i ejendommen Storegade 7.

   

  Forvaltningen foreslår i vedhæftede høringsnotat, at der kun kan etableres publikumsorienterede serviceerhverv samt virksomheder i miljøklasse 1-3 langs Rådhusgade, Søndergade og Søndertorv, således dette ikke bliver muligt i hele rammeområdet. Endvidere foreslår forvaltningen, at der i kommuneplantillægget tilføjes, at diskotek udelukkende kan etableres på ejendommen Storetorv 7, således at det ikke er muligt at etablere diskotek i andre ejendomme inden for rammeområdet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 30 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet af 12. november 2019,

  at løsning 1 vælges, således at Lokalplan nr. 109 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet af 12. november 2019, og

  at den sammenfattende redegørelse i henhold til miljøvurderingsloven vedtages og indsættes i planerne.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-12-2019

  For stemte Philip Tietje (V), Erwin Andresen (S), Jette Julius Kristiansen (O) og Søren Frederiksen (V).

   

  Imod stemte Egon Madsen (A), Erik Uldall Hansen (A) og Michael Christensen (F).

   

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Udsættes.

  Supplerende sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 14. januar 2020 besluttet ikke at imødekomme ansøgning om alkoholbevilling mm til den nuværende restauratør. Derfor er det ikke længere basis for at drive et diskotek på den pågældende adresse.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2020

  Anbefales ikke godkendt, idet 10 stemte imod (V, A, O, S og C).

   

  V, O og S stemmer imod med begrundelsen, at basis for diskoteksdrift på matriklen bortfaldt, da restauratøren ikke opfyldte betingelserne for at få en alkoholbevilling.

  V, O og S ønsker fortsat et attraktivt ungemiljø i midtbyen, men ønsker forud at iværksætte en inddragende proces med borgerne på baggrund af en temaplan om unge og byliv.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2020

  Ikke godkendt, idet 30 stemte imod (V,S,C,Ø,F,A,O (Ida Smed, Ejler Schütt, Jane Thorgeirsson og Arne Leyh Petersen)) og for stemte Jette Julius Kristiansen (O).

   

  V, S og O (eksklusiv Jette Julius Kristiansen) stemmer imod med begrundelsen, at basis for diskoteksdrift på matriklen bortfaldt, da restauratøren ikke opfyldte betingelserne for at få en alkoholbevilling.

   

  V, S og O (eksklusiv Jette Julius Kristiansen) ønsker fortsat et attraktivt ungemiljø i midtbyen, men ønsker forud at iværksætte en inddragende proces med borgerne på baggrund af en temaplan om unge og byliv.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/24028, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  På baggrund af planerne for etablering af en ny integreret daginstitution, Mølleløkke, nær Lyreskovskolen i Bov, er der udarbejdet et forslag til lokalplan 124 og forslag til kommuneplantillæg nr. 24.

   

  Forslag til lokalplan nr. 124 vil medføre en delvis aflysning af lokalplan nr. 60 for de dele, som angår Lyreskovskolens byggefelter og de omkringliggende arealer, nærmere betegnet delområde 1 i Lokalplan nr. 60.

   

  Formålet med lokalplanforslag nr. 124 er at udlægge hele lokalplanområdet til offentlige formål og opdatere plangrundlaget for Lyreskovskolen, således at der er mulighed for at etablere en ny integreret daginstitution inklusiv udendørs opholdsarealer med en kapacitet på op til 150 børn samt mulighed for eventuel fremtidig udvidelse.

   

  De primære justeringer i forhold til det eksisterende plangrundlag består i udlæg af nyt byggefelt C med tilhørende fortættede friarealer og åbne friarealer. En del af friarealerne i tilknytning til den nye institution, Mølleløkke, ligger i landzone og vil med lokalplanforslaget forblive i landzone. Dette sker for at give mulighed for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold som et aktiv for institutionen og lokalområdet.

   

  Inddragelsen af arealerne i landzone til offentlige formål er ikke i overensstemmelse med de eksisterende kommuneplanrammer. Derfor er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 24, der overfører ca. 1,2 ha fra ramme 3.1.073.N - rekreative formål til rammen 3.1.0.63.D offentlige formål.

   

  Såfremt der træffes endelig afgørelse om at godkende forslaget til lokalplan nr. 124, forventes forslaget udsendt i offentlig høring i 8 uger februar-april 2020.

   

  Planmæssige forhold

  Lokalplanforslagets område er omfattet af kommuneplanrammeområderne: 3.1.063.D – der er udlagt til offentlige formål og 3.1.073.N – som er udlagt til rekreative formål. Med kommuneplantillæg nr. 24 udvides 3.1.0.63.D til at omfatte hele lokalplanområdet for LP 124.

   

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 24 vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 124 Lyreskovskolen og daginstitutionen Mølleløkke, Bov, vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af forslag til Lokalplan nr. 124 og forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2015, og

  at afgørelsen offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 16-01-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2020

  Anbefales godkendt. Side 26 justeres.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/27090, Sagsinitialer: PBRU

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

   

  Beslutning Byrådet den 29-01-2020

  Godkendt.

  Gert Nordklitgaard (Ø) deltog ikke i behandlingen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/682, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 29-01-2020

  Formandsbeslutning om flytning af midler fra drift til anlæg i regnskab 2019.

   

  Gert Nordklitgaard (Ø) deltog ikke i behandlingen af sagen.