Beslutningsprotokol

onsdag den 26. februar 2020 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Jens Bundgaard Nielsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen, Erik Uldall Hansen, Martin Ugilt Thomsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/684, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Thomas R. Juhl har meddelt fravær til byrådsmødet 26. februar 2020. Martin Ugilt Thomsen er indkaldt som stedfortræder.

   

  Byrådet skal tage stilling til om betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt. Fraværet skyldes sygdom, og er dermed en lovlig fraværsgrund. Det fremgår af kommunens styrelsesvedtægt, at der kan indkaldes en stedfortræder, selvom fraværet er under en måned. Martin Ugilt Thomsen er 1. stedfortræder på Venstres stedfortræderliste.

   

  Det vurderes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er tilstede, at Martin Ugilt Thomsen er rette stedfortræder, og at han er valgbar.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Martin Ugilt Thomsen indtræder som stedfortræder for Thomas R. Juhl, og

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Martin Ugilt Thomsen indtrådt som suppleant for Thomas Juhl, og dagsorden er godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/31604, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles garantioverførsel af driftsbevillinger fra 2019 til 2020 i henhold til Retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring.

   

  Retningslinjerne fastsætter, at garantioverførslen maksimalt kan udgøre 4 % af bruttoudgiftsbudgettet, mens merforbrug overføres fuldt ud.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte garantioverførsler udgør følgende (i 1.000 kr.):

   

  Udvalg

  Ovf. fra 2018 til 2019 (for hele udvalget)

  Regnskab 2019

  Korrigeret budget 2019

  Mer-/mindre-forbrug i 2019 *)

  Ansøgt over-ført til 2020 *)

  Økonomiudvalget

  10.696

  290.894

  303.418

  12.524

  12.524

  Arbejdsmarkedsudvalget

  159

  8.634

  8.948

  314

  314

  Børne- og Uddannelses-udvalget

  -11.633

  761.124

  758.443

  -2.681

  -3.258

  Kultur- og Fritidsudvalget

  535

  52.232

  53.652

  1.420

  1.420

  Social- og Sundhedsudv.

  4.176

  299.376

  299.624

  249

  197

  Teknik- og Miljøudvalget

  1.119

  2.691

  2.940

  249

  140

  Vækstudvalget for Land og By

  0

  -

  -

  -

  0

  I ALT

  5.048

  1.414.951

  1.427.025

  12.075

  11.337

  *) + = mindre forbrug - = merforbrug

   

  Regnskabsresultatet for de aftalestyrede enheder viser et samlet mindreforbrug på 12,075 mio. kr. i 2019 mod et mindre forbrug på 5,93 mio. kr. i 2018. Ændringerne fra 2018 til 2019 vedrører primært en nedsparing på områderne ”Sygeplejen” og ”Center for Job og Uddannelse” (CJU) indenfor Social- og Sundhedsudvalget og en nedbringelse af merforbruget på skoleområdet.

   

  Der søges i alt overført 11,337 mio. kr. fra 2019 til 2020.

   

  Det samlede rentetillæg udgør 0,502 mio. kr., som tilføres de likvide midler.

   

  Der er 75 aftalestyrede enheder, heraf har 45 mindre forbrug, hvoraf 9 har et mindreforbrug ud over 4 % på i alt 0,738 mio. kr., som tilfalder kassen (der var 55 enheder med mindreforbrug i 2018). Der er 3 enheder, der hverken har mer- eller mindreforbrug i 2019.

   

  27 aftalestyrede enheder har merforbrug, heraf får 16 institutioner tillagt et rentetillæg, som følge af enten merforbrug i 3 år i træk eller merforbrug over 4 %. (der var 33 enheder med merforbrug i 2018).

   

  Fra tidligere er der 7 afviklingsplaner, hvoraf de 6 er fulgt, mens CJU ikke har fulgt afviklingsplanen. Hertil kommer 4 nye områder, med merforbrug over 4 %, hvorpå der skal udarbejdes nye afviklingsplaner.

   

  De 4 nye afviklingsplaner vil blive behandlet i de stående udvalg i marts. Opmærksomheden henledes på de to områder ”Sygeplejen” og ”CJU”, hvor der henvises til en særskilt enkeltsag.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at der meddeles en tillægsbevilling til budget 2020 på 11,337 mio. kr., til garantioverførsler jf. oversigt og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler i 2020, og

  at der meddeles en negativ tillægsbevilling til budget 2020 på 0,502 mio. kr., vedr. rentetillæg jf. vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler i 2020.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/31604, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Dialogbaseret aftalestyring bygger på, at det politiske niveau fastsætter mål og budget for servicetilbud i kommunen, og at institutioner og forvaltningsenheder har frit råderum indenfor dialogbaserede fastlagte mål samt økonomiske rammer.

   

  Det fremgår af retningslinjerne for aftalestyring, at lederen er ansvarlig for, at den aftalestyrende enheds nettodriftsbevilling overholdes og udnyttes til opfyldelse af politiske mål, vedtagne krav samt gældende lovgivning for området.  Lederen har ansvaret for løbende at følge op på enhedens budget og aktivt handle for at sikre budgettets overholdelse.

   

  Ved opgørelse af regnskabet for 2019 konstateres det for Center for Job og Uddannelse (CJU) og Sygeplejen, at der i forhold til den aftalestyrede ramme er et merforbrug på henholdsvis 10,9% (1,48 mio. kr.) og 12% (6,61 mio. kr.), hvor der ifølge regelsættet  ”Dialogbaseret Aftalestyring”  alene accepteres et merforbrug på 4 %, inden der skal etableres en afviklingsplan. CJU fik i 2018 godkendt en afviklingsplan, som med udgangen af 2019  ikke er fulgt.

  For begge institutioner gælder, at de hidtidige ledere er fratrådt, og at der er ansat nye ledere.

   

  Direktionen har drøftet sagen og vurderet, at der er tale om en ekstraordinær situation for de 2 institutioner, og at de nye ledere står i en meget vanskelig opgave, såfremt de økonomiske udfordringer ikke nedbringes.

   

  I forbindelse med afslutningen af regnskab 2018 var der en lignede situation på skoleområdet. I den forbindelse blev det besluttet at kompensere to skoler med henblik på at give de nye ledere et rimeligt afsæt for at håndtere udfordringen. 

   

  Det anbefales, at der sker en tilsvarende kompensation med en nedskrivning af de 2 institutionsområders økonomiske udfordring, således at der ved indgangen til budget 2020 alene er et merforbrug på 4% + rentetillæg. 
   

  Dermed vil opgaven for de 2 nye ledere være at udarbejde en plan for at sikre et budget i balance, og at dette merforbrug kan afvikles på normale vilkår indenfor 3 år, som er den normale tidsramme for en afviklingsplan.

   

  Det anbefales at tilpasse budgettet for de 2 institutionsområder med i alt 5,665 mio. kr., således at der sker afvikling af et merforbrug på 0,559 mio. kr. for CJU og 2,05 mio. kr. på Sygeplejens område jf. nedenstående.:

   

  (1.000 kr)

  Merforbrug 2019 inkl. rentetillæg

  Tillægs
  bevilling

  4% merforbrug

  Merforbrug til afvikling incl. Rentetillæg til afvikling i 2020-2023

  CJU

  -1.523

  980

  -543

  -559

  Sygeplejen

  -6.808

  4.685

  -1991

  -2.050

  I alt

   

  5.665

   

   

  - = merforbrug

   

  De 5,665 mio. kr. finansieres af det samlede mindreforbrug på regnskabet for 2019, der tilføres kassen, fra bl.a. følgende områder:   

  • mindreforbrug over 4% samt rentetillæg jf.  garantioverførselssagen der tilgår kassen på i alt   1,24 mio. kr., samt
  • mindreforbrug på øvrige områder udenfor overførselsadgang som tilgår kassen på i alt 4,425 mio. kr. 

  Indstilling

  Social og Sundhed samt Staben indstiller,

  at garantioverførslen fra 2019 til 2020 for CJU og Sygeplejen nedjusteres med henholdsvis 0,980 mio. kr. og 4,685 mio.kr., og

  at der meddeles tillægsbevilling på 5,665 mio. kr. i 2020 finansieret af kassen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/6072, Sagsinitialer: AKPA

  Sagsfremstilling

  Bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune var omdrejningspunktet for Byrådets temamøde den 18. december 2019. Med afsæt i rammesætningen på temamødet og Byrådets tilhørende drøftelse, har følgende ni pejlemærker dannet ramme for arbejdet med bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune:

   

  •          Mulighedsdagsorden

  •          Udviklingsdagsorden

  •          Ambitiøst

  •          Mere mindset end målstyring

  •          Integreres i hverdagen

  •          Samarbejde og udvikling i fællesskaber

  •          Decentralt initiativ og momentum

  •          Fælles retning og fortælling

  •          FNs 17 verdensmål som begrebsapparat

   

  Med afsæt i disse pejlemærker er der udarbejdet udkast til Strategi for Bæredygtig Udvikling i Aabenraa Kommune 2020-2025. Som supplement til strategien er der udarbejdet en tilhørende implementeringsplan for igangsættelsesåret 2020. Der er indhentet input til strategien fra alle forvaltningsområder, ligesom den retning, der beskrives i strategien, har været drøftet i ledelsesorganisationen og HMU, hvor der er stor opbakning.

   

  Formålet med strategien er at sætte en fælles ramme og retning, der gør, at vi sammen skaber mulighederne for, at nuværende og fremtidige generationer kan leve det gode liv. Det gør vi ved at gøre Aabenraa Kommunes udvikling endnu mere bæredygtig – både miljømæssigt, økonomisk og socialt.

   

  Strategien er både ramme- og retningssættende og beskriver Aabenraa Kommunes vision for bæredygtig udvikling: Sammen skaber vi bæredygtig udvikling. Strategien beskriver, hvad vi i Aabenraa Kommune forstår ved begrebet bæredygtig udvikling, hvilken relevans FN´s verdensmål har lokalt og folder visionen ud i følgende fire ambitioner:

   

  • Vi fokuserer på muligheder
  • Vi samarbejder om udvikling i fællesskaber
  • Vi prioriterer konkret handling i hverdagen
  • Vi fortæller de gode historier

   

  Som afslutning beskrives hovedtrækkene i vejen fra strategi til handling, som foldes yderligere ud i vedlagte tilhørende implementeringsplan. Det skal bemærkes, at implementeringsplanen løbende udbygges med relevante aktiviteter.

   

  Strategien skal ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets godkendelse den 5. februar 2020 af ”Kriterier for pulje til investering i tiltag, der bidrager til bæredygtig udvikling”, idet strategien vil være fundamentet for afholdelse af en række offentlige idémøder om puljen i marts 2020. Der er ligeledes en klar sammenhæng mellem selve kriterierne for puljen og den retning, der lægges i strategien.

   

  Det skal bemærkes, at den vedlagte strategi fremstår i udkastformat og derfor mangler endelig grafisk opsætning og billeder. En færdigt opsat strategi vil kunne være klar inden byrådsmødet den 26. februar.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Økonomiudvalget godkender ”Strategi for Bæredygtig Udvikling i Aabenraa Kommune 2020-2025” og tilhørende implementeringsplan.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Supplerende sagsfremstilling

  Layoutet udgave af ”Strategi for Bæredygtig Udvikling i Aabenraa Kommune 2020-2025” er vedlagt.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/17590, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Denne frigivelsessag er en fortsættelse af samme sag, hvor Byrådet vedtog frigivelse af 0,200 mio. kr. den 22. maj 2019 for 2019. 

   

  Ved budgetforliget for 2019 blev der afsat 0,200 mio. kr. i 2019, 0,300 mio. kr. i 2020 og 0,200 mio. kr. i 2021 til forbedring af adgangsforholdene ved offentlige toiletter, som samles i en anlægspulje til mindre anlæg. Der skal derfor tages stilling til frigivelse af de 0,300 mio. kr. for 2020, og hvorledes de skal benyttes.

   

  De nuværende adgangsforhold til de 19 offentlige toiletbygninger og toiletlokaler svinger en del i forhold til handicappedes muligheder for at kunne komme til at benytte toiletfaciliteterne. Derfor har Kultur, Miljø & Erhverv besigtiget adgangsforholdene og klarlagt, hvilke tiltag der kan laves ved de enkelte toiletfaciliteter, således at adgangsforholdene forbedres.

   

  I 2019 blev adgangsforholdende forbedret ved Sønderhav, ved Strandvejen og ved Kruså.

   

  I 2020 fortsætter arbejdet, bl.a. ved de offentlige toiletter i Aabenraa samt på rastepladserne ved henholdsvis Brystrup og Flensborg Landevej.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives et tillæg til en anlægsbevilling på 0,300 mio. kr. til projektet ”Adgangsforhold til offentlige toiletter”, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/53951, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Ejer af matr. nr. 863 Kollund har anmodet om at der udarbejdes lokalplan for et nyt boligområde til 8 tæt lave boliger, alternativt at ejendommen kan udstykkes i 3 byggegrunde til parcelhuse. Ejendommen er i Lokalplan nr. 4/10-2 udlagt til tæt lav bebyggelse, men med en anden bebyggelsesstruktur og vejadgang end ønsket af bygherre.

   

  Nuværende lokalplan giver mulighed for en boligbebyggelse af småhuse i 1-2 etager langs et gadeforløb og med en vejadgang fra naboarealet, som er ejet af en privat andelsboligforening. På grund af tidligere meddelte dispensationer til en anden disponering af naboarealet, kan der ikke længere skabes vejadgang via nabobebyggelsens veje.

   

  Bygherre ønsker at disponere matr. nr. 863 Kollund med en tæt lav boligbebyggelse i op til 2 etager placeret inden for to byggefelter på den nordlige del af grunden og med vejadgang direkte fra Vibevej.

   

  Forvaltningen har vurderet, at der ikke vil kunne dispenseres fra Lokalplan nr. 4/10-2 til vejadgang fra Vibevej og den ansøgte disponering af ejendommen. Der er derfor udarbejdet et lokalplanforslag, som med byrådets godkendelse kan sendes i offentlig høring i 4 uger.

   

  Vækst- og Udviklingsudvalget har tidligere behandlet ansøgning om en etageboligbebyggelse i 3 etager, bygningshøjde på 10 meter og 15 boliger i alt på matr. nr. 863 Kollund – sag nr. 134/2017. Udvalget besluttede den 8. juni 2017, at der kunne arbejdes videre med en boligbebyggelse i 2 etager og en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

   

  Der er udarbejdet en screening af lokalplanforslaget i henhold til Miljøvurderingslovens § 8. Med baggrund i screeningen har forvaltningen vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af denne.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanforslagets område er omfattet af rammeområde 3.2.003.B i Kommuneplan 2015. Efter rammebestemmelserne må området lokalplanlægges til boligformål i form af fritliggende parcelhuse og tæt lav bebyggelse i op til 2 etager og en bygningshøjde på op til 8,5 meter. Ved tæt lav bebyggelse må bebyggelsesprocenten ikke overstige 40 og ved fritliggende parcelhuse ikke overstige 30.

   

  Området nær ved Kollund Kirke er omfattet af retningslinje om kirkelandskab. Retningslinjen omhandler begrænsninger i forhold til bebyggelse og anlæg, der kan sløre eller forringe indblikket til kirken eller virker forstyrrende på kirkens omgivelser. Den i lokalplanforslaget regulering af bebyggelsen gør, at bebyggelsen ikke vil virke forstyrrende i kirkelandskabet eller forringe indblikket til Kollund Kirke.

   

  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer.

   

  Lokalplanområdet ligger inden for Naturbeskyttelseslovens kirkebyggelinje på 300 meter i forhold til Kollund Kirke. Der må ikke opføres bebyggelse med en højde, der overstiger 8,5 meter. Lokalplanforslaget tillader ikke bebyggelse med en højde, der overstiger 8,5 meter.

   

  Lokalplanområdet ligger inden for den bynære del af kystnærhedszonen. Området er omgivet af anden bebyggelse, og da bebyggelsens højde ikke overstiger 8,5 meter og er omgivet af tilsvarende bebyggelse, vurderer forvaltningen, at bebyggelsen ikke medfører en negativ påvirkning af kystlandskabet.

  Høring/udtalelse

  Lokalplanforslaget foreslås sendt i offentlig høring i 4 uger i marts 2020.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Lokalplan nr. 131 Boligområde ved Vibevej, Kollund, vedtages og sendes i høring i 4 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget, og at afgørelsen herom offentliggøres samtidigt med lokalplanforslaget.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-02-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/47371, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By besluttede den 7. november 2019, at der igangsættes lokalplanlægning på baggrund af vedlagte lokalplangrundlag.

   

  Kommunen har modtaget en henvendelse fra Aabæk Efterskole, der ønsker mulighed for at opføre nye bygninger samt mulighed for at udvide udvalgte eksisterende bygninger tilhørende skolen, der ligger ved Jørgensgård Skov, Aabenraa. Aabæk Efterskole har fremsendt en skitseplan for de nye tiltag. Projekterne er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og kan ikke indeholdes i den gældende lokalplan. Der er derfor udarbejdet et forslag til lokalplan for den langsigtede udvikling af området på baggrund den fremsendte skitseplan.

   

  Efterskolens nuværende bygninger ligger nordvest for Jørgensgård Skovvej. De danner i fællesskab en landsbylignende struktur omkring de interne vej- og gangarealer. Det er Aabæk Efterskoles intention, at den nye bebyggelse opføres, så den styrker disse karakteristika. Den ny lokalplan fastlægger en række byggefelter, der giver mulighed for at opføre nye bygninger og tilbygninger. Den eksisterende lokalplan giver mulighed for at opføre op til 8.000 m2 bebyggelse, men byggefelterne inden for lokalplanen er stort set anvendt til bebyggelse. Med den ny lokalplan udvides bebyggelsens samlede omfang til 9.750 m2, svarende til en øget bebyggelsesprocent for området som helhed på knap 17.

  Lokalplanen giver desuden mulighed for at opføre et shelter og en husstandsvindmølle i tilknytning til bebyggelsen i den sydvestlige del af lokalplanområdet.

   

  Planmæssige forhold

  De eksisterende bygninger på ejendommen matr.nr. 2340 er omfattet af lokalplan N14

  fra 1999, der fastlægger områdets anvendelse til undervisningsformål og giver mulighed for nybyggeri. Lokalplanen omfatter en del af denne ejendom og fastsætter, med afgrænsede byggefelter, rammerne for nuværende og fremtidig bebyggelse for skolen. Den hidtidige lokalplan er stort set udnyttet, og fremtidige udviklingsmuligheder kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan for området.

   

  Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.9.009.D, som udlægges til område med offentlige formål, specifikt til uddannelsesinstitutioner, efterskole og lign. offentlige formål og jordbrugsformål. Kommuneplanen fastlægger maksimal bebyggelsesprocent til 11,5 og maksimal bygningshøjde til 10,1 m, etageantal højst 1½. Den ny lokalplan er, med maksimal bygningshøjde på 12,5 meter og øget bebyggelsesprocent, ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og der skal udarbejdes kommuneplantillæg.

   

  Området ligger i landzone og skal forblive landzone ved ny planlægning. Den ny lokalplan opfylder kravene for landzonetilladelser og vil dermed opnå bonusvirkning for udvalgte elementer.

   

  Området ligger inden for kystnærhedszonen og er omgivet af værdifuldt kystlandskab. Det vurderes, at den visuelle påvirkning af kystlandskabet ikke er væsentligt.

   

  Planen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Det er ud fra screeningen vurderet, at

  miljøpåvirkningerne ikke er af et sådant omfang, at der skal udarbejdes en miljøvurdering.

  Såfremt Byrådet træffer afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering,

  offentliggøres afgørelsen sammen med planforslagene.

  Høring/udtalelse

  Der har forud for offentliggørelsen af forslag til Kommuneplantillæg nr. 32 været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c. Der indkom 5 idéer og forslag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orientering om høringssvar tages til efterretning,

  at forslag til Lokalplan nr. 129 Aabæk Efterskole og forslag til Kommuneplantillæg nr. 32 Aabæk Efterskole vedtages og fremlægges i offentlig høring i 4 uger i foråret 2020, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af forslag til Lokalplan nr. 129 og Kommuneplantillæg nr. 32, og at afgørelsen offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-02-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  I denne sag drøftes oplæg til en tværgående integrationspolitik, som § 17 stk. 4-udvalget vedr. integration præsenterede på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 13. januar 2020.

   

  Oplæggets struktur og indhold:

  Integrationspolitikken er indledt med et forord vedrørende kursen for integrationsindsatsen i Aabenraa Kommune, en vision for integrationsområdet, der handler om gensidig respekt, ret og pligt og ansvaret for eget liv, samt en beskrivelse af, hvad udgangspunktet for integrationspolitikken er. Politikken er delt op i 3 strategiske spor:

   

  1) Ny i Aabenraa Kommune:

  - modtagelsen

  - boligplacering

  - beskæftigelse

  - danskundervisning

   

  2) Livet i Aabenraa Kommune

  - daginstitution

  - skole

  - uddannelse

  - kultur og fritid

  - ældre og sundhed

   

  3) Repatriering som en mulighed

  - repatriering

   

  Hvert spor har udover en kort tematiseret beskrivelse også en beskrivelse af, hvad Aabenraa Kommune vil lægge vægt på og arbejde for.

   

  Politikken afsluttes med et afsnit om ”Fra politik til Praksis”. Her peger § 17 stk. 4 udvalget på, at det må være op til de enkelte politiske udvalg at udarbejde initiativer og konkrete indsatser, som har sammenhæng til både integrationspolitikken og til udvalgenes øvrige politikker.

   

  På Arbejdsmarkedsudvalgets møde i januar blev nedenstående tidsplan drøftet.

   

  13. januar 2020

  Arbejdsmarkedsudvalget

  Forelæggelse af 17.4 udvalgets oplæg

  17. februar 2020

  Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og behandler udkastet til tværgående integrationspolitik

  3. marts 2020

  Økonomiudvalget

  25. marts 2020

  Byrådet

   

  Det blev besluttet, at udvalget på nærværende møde genoptager behandlingen af forslaget til en integrationspolitik og den videre politiske behandling fastlægges.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at oplægget til en tværgående integrationspolitik drøftes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17-02-2020

  Formandens forslag om at forkaste forslaget til en tværgående integrationspolitik bringes til afstemning.

  4 stemmer for (V og O)

  3 stemmer imod (A og Ø)

  A og Ø stemmer imod med begrundelsen om at der foreligger et klart udgangspunkt for at redigere oplægget til en egentlig integrationspolitik.

  A og Ø begærer sagen i byrådet jf. styrelseslovens § 23.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Sagen sendes tilbage til arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at formulere en integrationspolitik inden udgangen af 2020. §17 stk. 4 udvalgets oplæg vil indgå i Integrationspolitikken.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/684, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Godkendt.