Beslutningsprotokol

onsdag den 25. marts 2020 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Jens Bundgaard Nielsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/684, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Dagsorden samt tillægsdagsorden godkendes.

   

  Sag 43-46 i tillægsdagsorden behandles mellem sag 24 og 25 i den ordinære dagsorden.

  Sag 47-48 i tillægsdagsorden behandles mellem sag 41 og 42 i den ordinære dagsorden.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8489, Sagsinitialer: mtha

  Sagsfremstilling

  Byrådet udpegede på sit konstituerende møde i 2018 Anne Lildholdt Jensen som bestyrelsesmedlem i 4. maj kollegiet.

   

  Anne Lildholdt Jensen ønsker sig nu fritaget for dette hverv inden funktionsperiodens udløb af private årsager.

   

  Kollegiet har til formål at etablere og drive et kollegium for unge under uddannelse, og ledes af en bestyrelse, der af sammensat således:

  • 1 medlem udpeget af Aabenraa Byråd
  • 2 medlemmer udpeget af kollegianerrådet
  • 2 medlemmer udpeget af uddannelsesinstitutionerne

   

  Udpegningen er gældende for den 4-årige byrådsperiode, men lovgivningen giver mulighed for, at Byrådet på begæring af det pågældende medlem, kan fritage medlemmet for hvervet i den resterende periode, hvis der er rimelig grund hertil. Anne Lildholdt Jensen har oplyst baggrunden for ønsket om fritagelse, og det er Byråds- og Direktionssekretariatets vurdering, at der foreligger en sådan rimelig grund.

   

  Der skal udpeges et nyt medlem for den resterende periode, indtil 31. december 2021. Medlemmet, der udpeges, behøver ikke at være medlem af Byrådet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
  at Anne Lildholdt Jensen fritages for hvervet som bestyrelsesmedlem i 4. maj kollegiet

  at Byrådet udpeger et nyt bestyrelsesmedlem til 4. maj kollegiet for den resterende funktionsperiode indtil 31. december 2021.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Dorrit M. V. Knudsen udpeges som bestyrelsesmedlem.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/42688, Sagsinitialer: SBRO

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til Aabenraa kommunes årsberetning for regnskabsåret 2019, der herefter oversendes til kommunens eksterne revision

   

  Når Byrådet senere modtager den eksterne revisionsberetning om revision af årsregnskabet, skal regnskabet godkendes endeligt.

   

  Regnskabet foreligger i form af Årsberetning for 2019 samt et bilagshæfte med specifikationer og øvrige autoriserede oversigter mm. Bilagshæftet forefindes på sagen.

   

  Regnskabet omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. Desuden indeholder regnskabet udgifter og indtægter samt aktiver og passiver for de selvejende institutioner, som kommunen har overenskomst med.

   

  Der var i 2019 driftsudgifter for 3,7 mia. kr. hvoraf 2,6 mia. kr. er anvendt på serviceudgifter, 0,88 mia. kr. på overførsler til borgere og 0,26 mia. kr. på betaling til sygehuse.

   

  Regnskabet for 2019 viser et overskud på ordinær drift på 108 mio. kr., hvilket er 60 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.
  En væsentlig forklaring herpå er et mindreforbrug på overførselsudgifter til borgere samt øget nettoopsparing på institutionsområderne.

   

  På anlægsområdet er der investeret for netto 185 mio. kr., heraf udgør byggemodningsområdet netto 6,2 mio. kr. til køb, salg og byggemodninger af jord.
  Der afsluttes 35 anlægsprojekter, og der videreføres i alt 90 projekter, der ikke er afsluttet.
  De største anlægsinvesteringer i 2019 er Fjordskolen, skole og daginstitutionsbyggeriet ved Hærvejsskolen, motorvejstilslutning samt områdefornyelsen i Aabenraa Midtby.

   

  Den langfristede gæld er steget med 55 mio. kr.

  Baggrunden herfor er, at hensættelser til Lønmodtagernes Feriemidler 66,2 mio. kr. – en følge af den ny ferielov - er optaget som langfristet gæld, jf. gældende konteringsregler. Den øvrige langfristede gæld er faldet med 11 mio. kr. i 2019.

   

  Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen er i 2019 faldet til 427 mio. kr. mod 521 mio. kr. ultimo 2018. Dette er primært begrundet en forskydning på anlægsområdet.

   

  De likvide beholdninger ultimo 2019 er på 220 mio. kr. mod 216 mio. kr. ultimo 2018.

   

  Beholdningen på 220 mio. kr. ultimo er et øjebliksbillede på årets sidste dag, og således ikke et udtryk for, hvad der reelt er til byrådets disposition.

      

  Kommunens egenkapital er faldet med 100 mio. kr. og udgør 2.820 mio. kr. ultimo 2019. Ændringen skyldes primært forøgelse af tjenestemandspensionsforpligtelsen, hvor stigningen kan relateres til ændrede beregningsprincipper for forpligtelsen.


   

  Regnskabet viser følgende opgjort i mio. kr.:

   

  Område

  Oprindeligt budget 2019 

  Korrigeret budget  2019

  Regnskab  2019

  Afvigelse

  Skatter og generelle tilskud i alt

  -3.846

  -3.845

  -3.846

  1

  Driftsudgifter i alt

  3.758

  3.792

  3.742

  50

  Driftsresultat

  -89

  -53

  -104

  51

  Renteudgifter netto i alt

  11

  5

  -4

  9

  RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT

  -78

  -48

  -108

  60

  Anlæg i alt

  105

  226

  179

  47

  Jordforsyning netto i alt

  -1

  2

  6

  -4

  RESULTAT

  26

  180

  77

  103

  Netto låneoptagelse

  11

  11

  11

  -

  Finansforskydninger

  3

  8

  -92

  99

  Påvirkning kassebeholdning

  39

  199

  -4

  203

  - indtægt/merforbrug  + udgift/mindre forbrug

   

  Samlet set er regnskabet for 2019 tilfredsstillende set i forhold til målsætningen i den økonomiske politik.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at regnskabet for 2019 oversendes til revisionen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/58374, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2019 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

   

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

   

  Økonomi og afledt drift

   

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på jordforsyningsområdet er afsluttet:

   

  Anlægsprojekt

  (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Salgsindtægter boligformål

  -4.500

  -3.085

  -1.415

  Salgsindtægter erhvervsformål

  -14.300

  -2.926

  -11.374

  Arealerhvervelse boligformål

  7.800

  0

  7.800

   

   

   

   

  I alt

  -11.000

  -6.011

  -4.989

   

  Samlet set er det en mindreindtægt på 4,989 mio. kr.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2019 med en bruttoudgift over 2 mio. kr. godkendes med en mindreindtægt på 4,989 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2263, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2019 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

   

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

   

  Anlægsprojekt (i 1.000 kr)

      Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Sort Pletter, Pulje 2016

          2.026

          2.025

             1

  Udvidelse af Gasværksvej

          8.924

          8.979

          -55

  Cykelsti, Gl. Ribevej v Rise – Hjarup

          2.100

          2.149

          -49

  Cykelsti pulje 2017

          5.080

          5.092

          -12

  Asfalt, Veje, fortove, cykelstier

         12.000

         12.000

             0

  I alt

         30.130

         30.245

       -115

   

   

  Samlet set er der et merforbrug på 0,115 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2019 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med et samlet merforbrug på 0,115 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen i 2019.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl (V)

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57535, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2019 på 2 mio. kr. og derover forelægges til godkendelse.

   

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Anlægsprojekterne vedrørende Fjordskolen og Fjordskolens terapibassin er afsluttet i 2019, og anlægsregnskabet for begge projekter blev behandlet og godkendt i Byrådet den 27. november 2019.

   

  Derudover er følgende anlægsprojekt på 2 mio. kr. på det skattefinansierede område afsluttet i 2019:

   

  Anlægsprojekt (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  afvigelse

  Fjordskolen–legeplads

  2.000

  2.000

  0

  I alt 

  2.000

  2.000

  0

   

  Fjordskolen er pr. 1. august 2019 flyttet til nye lokaler i Kruså. I foråret 2019 indhentede Fjordskolen et tilbud på nye legepladser i Kruså, og fik etableret legepladserne således at de stod klar da eleverne begyndte i skolen i august 2019. Udgiften til etablering af legepladserne udgør 2,0 mio. kr., hvilket svarer til anlægsbevillingen.

   

  Der henvises til det vedlagte anlægsregnskab.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at opgørelsen over afsluttede anlægsregnskaber for 2019 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2261, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2019 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

   

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

   

  Anlægsprojekt (i 1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Fællesmagasin Museum Sønderjylland Brunde

          5.006

          5.006

           -  

   

  Bevilling for afsluttede anlæg over 2 mio. kr. er overholdt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at opgørelse over afsluttede anlægsregnskaber for 2019 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/49564, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Kommunernes adgang til at optage lån er underlagt regulering. Jf. lånebekendtgørelsen giver visse typer af anlægsudgifter automatisk låneadgang. Derudover kan kommunerne få låneadgang via de lånepuljer, der afsættes i forbindelse med de årlige forhandlinger om kommunernes økonomi. Lånepuljerne fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet efter konkrete ansøgninger. I lighed med tidligere år er der mulighed for at indregne havnens anlægsinvesteringer i lånerammeopgørelsen jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 18.

   

  Aabenraa Havn har afholdt investeringer i 2019 for 2,847 mio. kr. Havnen har ikke udnyttet denne låneadgang, hvorfor den i lighed med tidligere år kan indgå i Aabenraa kommunes lånerammeopgørelse.

   

  Derudover er der modregnet som følge af deponeringskrav vedrørende garanti for Løjt Børnehus for 7,980 mio. kr.

   

  I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet for 2019 er Aabenraa Kommunes låneramme for 2019 opgjort således:

   

  Låneadgang vedr. 2019 jf. bilag

  -108,468 mio. kr.

  Modregnede deponeringer

  7,980 mio. kr.

  Låneadgang sfa. Aabenraa Havns investeringer

  -2,847 mio. kr.

  Låneramme i alt ex. ældreboliger

  -103,335 mio. kr.

   

   

  Der forskydes store uforbrugte beløb vedr. uafsluttede anlægsprojekter mellem årene. Såfremt Aabenraa Kommune i 2020 afholder anlægsudgifter svarende til de overførte uforbrugte rådighedsbeløb, kan der optages lån for ydereligere 23,411 mio. kr. i 2021.

   

  I 2020 er der budgetteret med låneoptagelse for 64,434 mio. kr. heraf 2,900 mio. kr. vedr. lån til brandsikkerhed i ældreboliger, hvorved den kommunale låneoptagelse er budgetteret til 61,534 mio. kr.
   

  Den langfristede gæld pr. indbygger var ultimo 2018 på ca. 500 kr. under landsgennemsnittet og er faldet yderligere i 2019. Idet gælden i 2021 vil stige som følge af ældreboligbyggeriet i Tinglev, anbefales det, at gælden ikke øges yderligere i 2020, og at der hjemtages et lån på 61,500 mio. kr. svarende til budgetforudsætningerne inden udgangen af april.

   

   

   

  Økonomi og afledt drift

  Lånene optages i overensstemmelse med den finansielle politik med første afdrag i 2021.

   

  Overblik over bevillingsmæssige konsekvenser

  (mio. kr.):

   

   

  Låneoptagelse vedr. regnskabsår 2019  jf. denne sag

  -61,500

   Forventet lån vedr. brandsikkerhed i ældreboliger

  -2.900

  Korrigeret budget 2020

  -64,434

  Korrigeret budget til afdrag

  65,534

   

  Med indstillingen vil den langfristede gæld pr. indbygger være uændret for 2020

   

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Staben bemyndiges til at optage lån på op til 61,5 mio. kr. vedr. regnskabsår 2019.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2867, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget skal i denne sag behandle frigivelse og finansiering af en nødvendig skimmelsanering og udbedring af Bjerggade 4-F, 6200 Aabenraa.

   

  Bjerggade 4-F ejes af Aabenraa Kommune og anvendes i den kommunale drift af Center for Socialpsykiatri og Udsatte (CSU). Bygningen huser et botilbud for borgere med betydelig nedsat kognitivt funktionsniveau, og kælderen anvendes til kontorlokaler.

   

  De omfattende fugtskader og skimmelforekomsterne blev opdaget i efteråret 2019 efter gentagne oversvømmelser af kælderlokalerne. For at finde årsagen til vandskaderne blev der udarbejdet en rapport af Dansk Miljørådgivning. Rapporten viste omfattende fugtskader og skimmel i kælderlokalerne. Skaderne vurderes at skyldes uhensigtsmæssig konstruktion af bygningen, som har betydet, at der over tid er trængt vand ind i væggen.

   

  Hvis skaderne ikke udbedres, må det forventes, at der udvikles følgeskader i resten af

  bygningen. Dette vil påvirke, hvorvidt det fortsat vil være forsvarligt at anvende bygningen til

  botilbud. Udbedres skaderne ikke, vil der årligt skulle foretages måling og kontrol af udviklingen, ligesom det vil være nødvendigt at forsegle kælderlokalerne. Det vurderes, at

  bygningen vil blive helt uanvendelig indenfor 20-30 år.

   

  På baggrund af en indhentet overslagspris på udbedringen vurderer Kommunale Ejendomme,

  at der med uforudsete udgifter bør budgetteres med 1,0 mio. kr. til udbedring af skaderne og

  rekonstruktion af de uhensigtsmæssige forhold til forebyggelse af fremtidige fugtskader. Udbedres skaderne vil bygningen igen være funktionsdygtig og kan anvendes som hidtil. Kommunale Ejendomme vurderer, at sagen er en vedligeholdelseskonto 3 sag, og derfor kræver en enkeltsag.

   

  Det foreslås, at udgiften i første omgang finansieres af puljen for bygningsvedligeholdelse, forud for en eventuel politisk beslutning om anden finansiering i forbindelse med budgetlægningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der gives anlægsbevilling til skimmelsanering og udbedring af Bjerggade 4-F, 6200 Aabenraa på 1,0 mio. kr. i 2020 fra puljen for bygningsvedligeholdelse, og

  at anlægsbevillingen frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/7417, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte på mødet den 18. december 2019 Arwos’ takster for affald, vand og spildevand.

   

  Arwos’ bestyrelse har den 9. december 2019 på et ekstraordinært bestyrelsesmøde besluttet at hæve vandafledningsbidraget fra 42,45 kr. pr. m3 til 45,45 kr. pr. m3 med virkning fra 1. januar 2020. Den 10. februar 2020 er taksten fremsendt til godkendelse i Byrådet.

   

  Baggrunden for stigningen er, at Arwos Spildevand ved en analyse af anlæggets tilstand har konstateret, at anlægget er i dårlig stand og kræver øjeblikkelig opmærksomhed. Der er oparbejdet et investeringsefterslæb, og der skal derfor hurtigst muligt udarbejdes en strategisk investeringsplan. Prioriterede investeringer skal igangsættes i 2020.

   

  Takststigningen kan ikke realiseres ved takstfastsættelsen for 2021, da Arwos Spildevand skal holde sig inden for den indtægtsramme, som fastsættes af Forsyningssekretariatet. Frem mod 2023 reducerer Forsyningssekretariatet den økonomiske ramme med 24 mio. kr.

   

  Stigningen på 3 kr./m3 vil give en estimeret merindtægt på ca. 7 mio. kr., hvilket er en stigning i indtægten fra 126,1 mio. kr. til 133 mio. kr. Med takststigningen holder Arwos Spildevand sig inden for den lovlige indtægtsramme udmeldt af Forsyningssekretariatet for 2020.

   

  Ifølge Spildevandsbetalingslovens § 3, stk. 1 fastsætter spildevandsforsyningsselskabet en gang årligt taksterne og ”Kommunalbestyrelsen i den eller de kommuner, hvorfra spildevandsforsyningsselskabet modtager spildevand, skal en gang årligt godkende de af spildevandsforsyningsselskabet fastsatte kubikmetertakster og faste bidrag.”

   

  I Arwos’ gældende betalingsvedtægt fremgår det, at ”vandafledningsbidraget pr. m3 og det faste bidrag fastsættes én gang årligt af Spildevandsforsyningen på baggrund af budgettet for spildevandshåndtering og under hensyn til prisloftet”.

   

  Efter Kultur, Miljø & Erhverv’s vurdering foreligger der ingen praksis for situationen, hvor der i et løbende kalenderår opstår begrundet behov for takststigning. Der findes til gengæld praksis for, at nye takster, fx særbidrag, lovligt kunne indføres midt i et år. Desuden findes der praksis for, at årets takster godkendes forsinket midt på året med tilbagevirkende kraft.

   

  Forvaltningen vurderer, at der med Arwos’ gennemgang af anlægget foreligger nye væsentlige saglige grunde for en ændring af taksterne, og at takststigningen derfor bør gennemføres.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at den øgede takst for vandafledningsbidraget godkendes med virkning fra 1. januar 2020.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2020

  Christian Panbo (A) og Kurt Andresen (S) stemte for.

  Jan Riber Jakobsen (C) og Arne Leyh Petersen (O) stemte imod.

  Eivind Underbjerg Hansen (V) og Egon Madsen (A) undlod at stemme.

   

  Der foreligger således ingen indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Afbud: Thomas Juhl (V)

  Supplerende sagsfremstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet bemærker, at byrådets opgave i forhold til takstfastsættelse på spildevandsområdet er en såkaldt legalitetskontrol. Det vil sige en vurdering af, om taksterne er lovlige, herunder om de er under indtægtsloftet. Det er tilfældet i den konkrete sag. Det afgørende punkt i denne sag er, om der er basis for at justere på en allerede fastsat takst. Til vurdering af dette spørgsmål indgår, hvorvidt der er tale om nye og væsentlige forhold, som er kommet frem efter godkendelsen af den første takst.

  I vedlagte bilag argumenteres der for, at det, som følge af en ny organisering og en analyse, der viste behovet for takststigning, først kom til Arwos’ bestyrelses kendskab efter deres første fremsendelse af taksten for 2020. Som det fremgår ovenfor, er det forvaltningens vurdering, at der dermed foreligger nye og væsentlige oplysninger, som kan medføre en fornyet fastsættelse af taksterne.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/40762, Sagsinitialer: MBB

  Sagsfremstilling

  Denne sag handler om, at Økonomiudvalget ønsker en genvurdering fra Vækstudvalget for Land og By på, om man vil fastholde beslutningen om at byggemodne Visøvej i Løjt eller alternativt vil rette fokus på byggemodning af Margrethegårdsvej i Løjt i stedet.

   

  Vækstudvalget for Land og By har på deres møde den 5. december 2019 anbefalet projektet om byggemodning af Visøvej godkendt. Økonomiudvalget har den 21. januar 2020 sendt sagen om byggemodning af Visøvej i Løjt tilbage til Vækstudvalget for Land og By.

   

  Forvaltningen har undersøgt forskellige fordele og ulemper ved byggemodning af de to områder, og følgende betragtninger er gjort:

   

  Fordelen ved at fastholde prioritering af udstykning af  Visøvej i Løjt nu er bl.a., at der er stor efterspørgsel på grundene der, og der er for nuværende ingen kommunale grunde til salg i Løjt. Derudover er der allerede lavet forundersøgelser, projektering og lokalplan for Visøvej, så projektet er klar til udbud.

   

  Ulemperne ved at udstykke Visøvej er, at der er flere fordyrende ting, der skal medregnes i budgettet, herunder en dyr støjvold med beplantning samt reparation og tilpasning af den eksisterende vej. Dertil kommer højere betaling til flere af forsyningsselskaberne. Der skal ændres på de ledninger, de tidligere har lagt. Det betyder, at man ikke vil kunne få alle de penge hjem, der er brugt på den tidligere erhvervsbyggemodning.

   

  For Margrethegårdsvej er området en fordel, da det ligger tæt på skole og byens centrum.
   

  Ulemperne ved Margrethegårdsvej er, at byggemodningen har en tidshorisont på væsentligt mere end 2 år, da der endnu ikke er lokalplan for området og ikke foretaget nødvendige forundersøgelser. Bl.a. er jordbundsforholdene ikke undersøgt, og vi har en formodning om, at der er vanskelige jordbundsforhold i området.

   

  I forbindelse med lokalplanlægning af Visøvej har man undersøgt forskellige muligheder for den bedst mulige udnyttelse af området til boliggrunde med de forudsætninger, der allerede ligger med en etableret vej. Den udstykningsplan, der i dag ligger for Visøvej, er derfor den mest optimale set med økonomiske øjne og i forhold til den størrelse grunde, der efterspørges i Løjt.

  Planmæssige forhold

  Rammerne for byggemodning på Visøvej sættes i lokalplan nr. 104. Der er endnu ingen lokalplan for området på Margrethegårdsvej.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Vækstudvalget for Land og By fastholder sin beslutning fra mødet den 5. december 2019 om at frigive den ekstra bevilling til byggemodning Visøvej.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt, idet 30 stemte for og 1 undlod at stemme (Ø).

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63086, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal frigivelse af afsatte midler til levetidsforlængende foranstaltninger i svømmehalsbygningen ved Arena Aabenraa godkendes. Samtidig ønskes anlægsmidler fremrykket til opstart af en proces for kortlægning af de muligheder og svømmehalsfunktioner, som ønskes i en ny svømmehal.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv ønsker at igangsætte inddragelse og undersøgelser, der kan være med til at danne grundlaget for fremtidens svømmehal ved Arena Aabenraa. Baggrunden for at påbegynde dialog og inddragelse skal ses i sammenhæng med, at Aabenraa Kommune indgår som case-kommune i et samarbejde om analyse af faciliteter danskernes svømme- og vandkultur, hvor der ligeledes er fokus på bæredygtighed og energioptimering af svømmehaller. Erfaringerne herfra ønskes inddraget som et aktiv i planlægningen for, hvordan en ny svømmehal realiseres. Til at kunne igangsætte proces og forarbejder forud for byggeriet ønskes 1 mio. kr. frigivet.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at det af hensyn til svømmehallens tilstand er nødvendigt at få startet processen med inddragelse og undersøgelse hurtigst muligt.

   

  Case-kommune i analyse af faciliteter til danskernes svømme- og vandkultur

  Samarbejdspartnerne på analysen er Lokale- og Anlægsfonden, Dansk Svømmeunion og Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Analysen gennemføres i 2020-21. Størstedelen af analysen gennemføres af Idrættens Analyseinstitut samt samarbejdspartnere fra Norges Tekniske Universitet (SIAT/NTNU). For Aabenraa kommunes vedkommende dækker analysen over en helhedsplan, der skal udarbejdes, inddragelsesprocesser i forbindelse med udarbejdelse af forslag til udvalgte moderniseringsprojekter samt anbefalinger til den fremtidige drift og økonomi med fokus på bæredygtighed, energioptimering og ventilation. Det er derfor nærliggende at se arbejdet med en ny svømmehal som en del af analysearbejde og efterfølgende drage nytte af resultaterne til et kommende ideoplæg og byggeprogram.

   

  Der er på anlægsbudgettet afsat 0,666 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021 til levetidsforlængende foranstaltninger på driften af svømmehallen. Disse midler ønskes frigivet med henblik på at dække omkostninger til fortsat sikring af bygningskonstruktion og installationer.

   

  Der er i 2022 afsat 20 mio. kr. og i 2023 afsat 30 mio. kr. til byggeri.

  Det foreslås, at der fremrykkes 1. mio. kr. fra 2022 til 2020 til at kunne påbegynde proces, planlægning og forarbejde forud for byggeri. Kultur- og Fritidsudvalget skal kompensere fremrykningen ved at ændre prioriteringen på et eller flere anlægsprojekter.

  Forvaltningen foreslår derfor, at rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. til Multibane i Hjordkær udsættes.

  Hermed frigøres 1,0 mio. kr. i 2020, som kan anvendes til ”Udskiftning af svømmehalsbygning

  ved Arena Aabenraa”.

  Initiativtagerne bag multibaneprojektet i Hjordkær er i dialog med forvaltningen om projektet,

  og det er aftalt, at initiativtagerne skal arbejde videre med at opfylde finansieringsplanen

  blandt andet via fondsfinansiering. Fundraising tager tid, hvorfor det er meget sandsynligt, at

  initiativtagerne først har finansieringen og myndighedsbehandlingen på plads ved udgangen af

  2020. Derfor kan projektet sandsynligvis tidligst påbegyndes i 2021. Såfremt initiativtagerne

  bag multibanen bliver klar i 2021, findes pengene ved endnu en omprioritering indenfor

  rådighedsbeløbet for de vedtagne anlægsbevillinger.

   

  Sagen er behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 11. marts 2020, hvor beslutningen blev Anbefales godkendt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,332 mio. kr. til projektet ”Udskiftning af svømmehalsbygning ved Arena Aabenraa”, som finansieres af rådighedsbeløbene på investeringsoversigten 2020 og 2021, der frigives, og

  at der gives et tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2020 til projektet ”Udskiftning af svømmehalsbygning ved Arena Aabenraa”, finansieret ved fremrykning af rådighedsbeløb fra 2022, som frigives og

  at den foreslåede omprioritering godkendes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57842, Sagsinitialer: MBB

  Sagsfremstilling

  Erhvervsarealet B1 i Padborg blev udbudt offentligt til salg ultimo 2018 som ikke-byggemodnet erhvervsjord. Der er nu solgt en erhvervsgrund på 150.000 m2 til en udenlandsk virksomhed, hvorfor det er nødvendigt at forlænge Skandinavienvej således, at den solgte erhvervsgrund kan vejbetjenes. Da der også er flere henvendelser på det resterende erhvervsareal B1, anbefales det, at Skandinavienvej forlænges som vist på vedlagte skitse.

  Planmæssige forhold

  Rammerne for erhvervsbyggemodningen på Skandinavienvej i Padborg fremgår af lokalplan nr. 6.

  Økonomi og afledt drift

  Anlægsudgiften til forlængelsen af Skandinavienvej vil beløbe sig til 7,8 mio. kr. ekskl. moms og anbefales finansieret af salgsindtægter for erhvervsformål 2020. Der gøres opmærksom på, at dette beløb ikke er inklusiv eventuelt tilslutningsbidrag til Arwos, da det endnu ikke er afklaret, om det er Arwos eller Aabenraa Kommune, der skal stå i forskud med tilslutningsbidraget, indtil grundene er solgt. Der kan derfor komme en ekstra frigivelsessag for tilslutningsbidraget, hvis Aabenraa Kommune skal stå i forskud med det.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ”Erhvervsbyggemodning Padborg, forlængelse af Skandinavienvej” igangsættes, og

  at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 7,8 mio. kr. til ”Erhvervsbyggemodning Padborg, forlængelse af Skandinavienvej” finansieret af salgsindtægter for erhvervsformål 2020.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt, idet 30 stemte for og 1 undlod at stemme (Ø).

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/56022, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Der skal i denne sag tages stilling til køb af grunde og ejendomme som følge af nedlæggelse af den selvejende institution ”Ældreboliger i Lundtoft Kommune” (DSI).

   

  Aabenraa Kommune opsagde i 2018 huslejeaftale vedrørende 25 boliger ved DSI. Boligernes beliggenhed er på Kirkevej i Felsted, på Præstestien i Kliplev og på Nørrekær i Bovrup. Som følge heraf, har DSI’s bestyrelse vurderet, at der ikke var grundlag for en fortsat drift, hvorefter boligerne er nedlagt som ældreboliger, og DSI er under afvikling.

   

  Boligerne i Felsted og Kliplev samt boligerne i Bovrup på Nørrekær 17 – 23 fjernes/er fjernet. Arealerne, som står tilbage, efter boligerne er fjernet, foreslår DSI’s bestyrelse overtaget af kommunen for 1 kr. plus tinglysningsomkostninger pr. areal.

   

  Arealerne i Felsted og i Bovrup på Nørrekær 17 – 23, vil ved et kommunalt køb skulle indgå i kommunens arealportefølje, hvorfor der på sigt skal tages stilling til, om kommunen selv vil anvende arealerne, eller de skal sættes til salg.

   

  Købes arealet i Kliplev, vil det med fordel kunne tillægges Hjernecenter Syd’s areal, da de har udfordringer i forhold til manglende parkering. Det kan ligeledes overvejes, om en del af arealet skal anvendes til nedsivningsanlæg. For arealet gælder endvidere, at der er blevet udvist interesse for købe af en del af arealet. Af hensyn til fremtidssikring af Hjernecenter Syd’s udvidelsesmuligheder, kan der først tages stilling til dette efter en afklaring af parkering, nedsivningsanlæg og udvidelsesmuligeheder.

   

  Boligerne i Bovrup på Nørrekær 3 -13 forslår DSI’s bestyrelse overtaget af kommunen for 1 kr. plus tinglysningsomkostninger. DSI’s bestyrelse ser mulighed for, at boligerne kan give værdi i forhold til plejehjemmet, som kan anvende boligerne til aflastningsboliger, ægtefælleboliger eller lignende. Kultur, Miljø & Erhverv vurderer ikke, at der er behov for flere boliger i kommunens boligportefølje og har med afsæt i det været i dialog med BoligSyd. BoligSyd har udtrykt interesse for at købe boligerne, så de seks boliger kan indgå i en af deres almene boligafdelinger i området. BoligSyd har derfor kontaktet ministeriet for at forhøre sig om muligheden for at omdanne boligerne til almene familieboliger, hvilket ministeriet har meldt positivt tilbage på. En omdannelse til almene familieboliger vil have den betydning, at kommunen skal indbetale kommunal grundkapital for boligerne.

  Endvidere skal det bemærkes, at der har været henvendelse fra private investorer om køb af boligerne.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet pris for køb af arealerne i Felsted, Kliplev og på Nørrekær i Bovrup forventes at udgøre ca. 0,060 mio. kr. inkl. tinglysningsomkostninger.

   

  Der vil være afledt drift for arealerne. For arealerne i Felsted og Bovrup, som vil indgå i kommunens arealportefølje, vil det primært dreje sig om græsslåning, hvilket forventes, at kunne indeholdes i de nuværende driftsudgifter. For arealet i Kliplev vil Hjernecenter Syd skulle indeholde arealvedligeholdelse inden for Hjernecentrets nuværende drift.

   

  Overtager kommunen boligerne i Bovrup på Nørrekær 3 – 13, vil der skulle afsættes midler til løbende vedligeholdelse af bolig og areal.

   

  Køber BoligSyd boligerne på Nørrekær 3 – 13 af DSI og omdanner dem til almene familieboliger under en afdeling ved BoligSyd, vil det medføre en engangsudgift til kommunal grundkapital. Kommunal grundkapital forventes at udgøre ca. 0,050 mio. kr. og kommunen vil ikke have efterfølgende udgifter til vedligehold m.v.

   

  Forvaltningen anbefaler, at boligerne på Nørrekær 3 – 13 omdannes til almene boliger under BoligSyd. Den kommunale grundkapital foreslås finansieret inden for det afsatte budget til kommunal grundkapital.

   

  Finansiering af købspris inkl. tinglysningsomkostninger på ca. 0,060 mio. kr. for arealerne i Felsted, Kliplev og Bovrup foreslås finansieret af ”Rammebeløb færdiggørelse Boligformål” under Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at arealerne i Felsted og i Bovrup på Nørrekær 17 - 23 købes for 1 kr. plus tinglysningsomkostninger og efterfølgende indgår i kommunens arealportefølje,

  at arealet i Kliplev købes og indgår som en del af Hjernecenter Syd’s areal,

  at kommunen ikke køber boligerne på Nørrekær 3 – 13,

  at kommunen godkender, at boligerne på Nørrekær 3 – 13 omdannes til almene boliger under BoligSyd og afsætter kommunal grundkapital på ca. 0,050 mio. kr. hertil,

  at den kommunale grundkapital på ca. 0,050 mio. kr. finansieres af det afsatte budget til kommunal grundkapital, og

  at der gives en anlægsbevilling på 0,060 mio. kr. i 2020 til køb af arealerne i Felsted, Bovrup og Kliplev - finansieret af Rammebeløb færdiggørelse boligformål

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/15169, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By besluttede den 27. juni 2019 at igangsætte lokalplanlægning for et større solenergianlæg ved Hjolderup og Fogderup.

   

  Der er således udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 121 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 23 samt miljøkonsekvensrapport og miljøvurdering.

   

  Lokalplanområdet omfatter et stort og fire mindre lokaliteter til opsætning af solceller. Det store område er centreret omkring Hjolderup og de fire mindre områder ligger øst for Fogderup. Det samlede areal for området er ca. 400 ha.

   

  Formålet med lokalplanen er at udlægge området til teknisk forsyningsanlæg i form af solenergianlæg med nødvendige tekniske installationer og transformerstation. Endvidere er det formålet at sikre, at der udføres afskærmende beplantning langs områdets kanter, at sikre vejadgang og nødvendig indhegning af området.

   

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af de to planforslag. Planforslagene er vurderet i forhold til en række miljøpåvirkninger, som den ændrede anvendelse kan medføre, herunder hvordan eventuelle negative påvirkninger kan afværges og overvåges.

   

  Der er endvidere udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM) af selve projektet. Denne fremlægges i høring sammen med planforslagene og miljøvurderingen af planerne.

  Planmæssige forhold

  Kommuneplan

  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2015. På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 23, der muliggør etablering af tekniske anlæg i området.

   

  Der har været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. Der indkom i alt 19 ideer og forslag, der blev behandlet på Vækstudvalgets møde den 27. juni 2019.

   

   

  Miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport

  Der er foretaget en miljøvurdering af planforslagene. Miljøvurderingen viser, at der vil være en væsentlig visuel påvirkning for de naboer, der bor tættest på anlægget.

   

  Der er ligeledes udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM) af projektet. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af bygherre, og vurderingerne heri er således bygherres, jf. reglerne i Miljøvurderingsloven. Miljøkonsekvensrapporten viser, at der vil være en moderat visuel påvirkning for de naboer, der bor tættest på anlægget.

   

  Denne visuelle påvirkning af solcelleanlæggene vil blive mindre i takt med at læhegnene vokser op og slører indsigten til anlægget.

   

  Miljøvurderingen og miljøkonsekvensrapporten indeholder desuden vurderinger på landskab, støj, vibrationer, natur og dyreliv, der ikke vil blive væsentligt negativt påvirket af planerne.

  Høring/udtalelse

  Plandokumenter, miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport forventes udsendt i offentlig høring i april-maj 2020.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at Forslag til Lokalplan nr. 121 vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at miljøvurderingen af planforslagene vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at miljøkonsekvensrapporten vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2020

  Anbefales godkendt, idet det forudsættes, at der kan afvikles et borgermøde inden 14 dage før høringsfristens udløb.

  Borgmesteren bemyndiges til at forlænge høringsfristen i henhold til dette.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen på grund af inhabilitet.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt, idet det forudsættes, at der kan afvikles et borgermøde inden 14 dage før høringsfristens udløb.

  Borgmesteren bemyndiges til at forlænge høringsfristen i henhold til dette.

   

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i behandlingen på grund af inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/3878, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med ønske om salg af en kommunal ejendom har forvaltningen fundet det hensigtsmæssigt at ophæve Lokalplan M24 for denne ejendom.

   

  Det drejer sig om en tidligere pedelbolig på matr. nr. 3072b, Aabenraa Ejerlav. Anvendelsesbestemmelserne i Lokalplan M24 fastsætter, at området kun må anvendes til privat og offentlig service af regional karakter, og at der på hver ejendom kan tillades én bolig, når denne anvendes som bolig for ansatte på virksomheden. Det er uhensigtsmæssigt, at sælge boligen til privatpersoner med ovennævnte binding.

   

  Der er derfor udarbejdet et forslag til et lokalplantillæg nr. 1 til Lokalplan M24. Dette benævnes Lokalplan M24-1. Formålet er alene at udtage den førnævnte ejendom ved at ændre områdets afgrænsning. Der indsættes en kort redegørelse for tillægget. Der ophæves derudover ingen bestemmelser i Lokalplan M24.

   

  Mindre lokalplantillæg kan sendes i høring i blot 2 uger.

   

  Forvaltningen har foretaget screening af lokalplanforslaget med henblik på, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. Screeningen viser, at lokalplanforslagets indhold ikke vil medføre ændringer i det bestående miljø, således at der på nogen måde vil skulle udarbejdes en miljøvurdering. En afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering skal offentliggøres. Afgørelsen kan påklages inden 4 uger fra offentliggørelsen.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan M24 er omfattet af rammebestemmelser for rammeområde 1.1.207.D Skelbækvej og er udlagt til offentlige formål og rammeområde 1.1.208.E Peberlyk-Solbæk og er udlagt til erhvervsformål. Den konkrete ejendom som ønskes udtaget af Lokalplan M24 ligger i rammeområde 1.1.207.D.

   

  Når lokalplan M24 er ophævet vil ejendommen stadig ligge i rammeområde 1.1.207.D. Da kommuneplanens rammer ikke er bindende for borgerne, er der ikke noget til hindring for, at der ligger en bolig i et område, der i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål.

   

  Kommuneplanrammerne i området ved rådhuset, Sydbank og den tidligere Fjordskolen bør på et tidspunkt ændres, så de svarer til de faktiske forhold. I den forbindelse kan ejendommen matr. 3072b lægges ind i boligområdet i rammeområde 1.1.204.B Posekær.

  Høring/udtalelse

  Lokalplanforslaget forventes sendt i offentlig høring i 2 uger fra den 21. april 2020 til den 5. maj 2020

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Lokalplan M24-1 vedtagelses og fremlægges offentligt i 2 uger, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget. Afgørelsen offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/14410, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 117 for et område ved Arnsbjerg har været fremlagt i offentlig høring fra den 3. december 2019 til den 7. januar 2020.

   

  Lokalplanen har til formål at fastsætte rammerne for udviklingen og udbygningen af aktiviteter på Aabenraa Friskole, at sikre områdets bevaringsværdige bygning, områdets helhedspræg samt dets grønne karakter.

   

  I forbindelse med høringen indkom der ét samlet høringssvar fra beboere på ni adresser på Bjerggade. Høringssvaret omhandler primært bekymringer og ønsker for områdets fremtidige trafikbetjening.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har udarbejdet et høringsnotat, dateret den 12. februar 2020, som indeholder resumé af høringssvaret, forvaltningens bemærkninger og indstilling. Høringssvaret imødekommes delvist via præcisering og tilføjelse af bestemmelse vedr. områdets vejforhold.

   

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er omfattet af ramme nr. 1.1.101.D i Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune. Området må lokalplanlægges til offentlige formål,  som f.eks. undervisning, institutioner, kulturelle formål, offentlig administration, sygehus og lignende samt desuden boliger.

   

  Det ønskede er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

   

  Den del af området der ikke er lokalplanlagt ligger i landzone og bliver overført til byzone med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 118. Den øvrige del fastholdes i byzone.

   

  Der er en eksisterende lokalplan for en del af området, lokalplan M87, vedtaget af Aabenraa Byråd i 1997. Lokalplanen erstattes helt af lokalplan nr. 118.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Lokalplan nr. 118 for et område ved Arnsbjerg vedtages endeligt med de ændringer, der indstilles til i Høringsnotat af 12. februar 2020.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/6396, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Der er på baggrund af et ønske om at udvide den eksisterende dagligvarebutik ved Løgumklostervej 121, ved Petersborg krydset, Aabenraa, udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 127.

   

  Byrådet besluttede den 18. december 2019 at sende forslaget i høring med mulighed for etablering af tankanlæg.

   

  Der har været gennemført en offentlig høring af forslag til Lokalplan nr. 127 for en dagligvarebutik ved Løgumklostervej i 4 uger fra den 15. januar 2020 - 12. februar 2020.

   

  Lokalplanen giver mulighed for at nedrive den tidligere genbrugsbutik på matr. nr. 1798 og samtidig udvide den eksisterende dagligvarebutik på 745 m² med yderligere 455 m². Den nye dagligvarebutik vil have et samlet areal på 1200 m². Samtidig udvides eksisterende parkering, og der ønskes etableret et tankanlæg med 2 standere. Derudover vil lokalplanen indeholde bestemmelser om terrænregulering i større omfang, idet området er beliggende på en grund med terrænspring på ca. 4 meter. Der gives i lokalplanen mulighed for at etablere el-ladestandere i forbindelse med parkeringspladser eller på bygningens facade.

   

  Beplantning med en træ-allé langs Løgumklostervej vil påvirke området visuelt i en positiv retning, men da træerne ikke kan placeres tættere sammen af hensyn til deres udvikling og mulighed for at blive store fuldkronede træer på sigt, vurderes træerne ikke at have en særligt afskærmende effekt. Tankanlægget vil således stadig opleves meget synligt og vil påvirke det samlede visuelle indtryk i området i en negativ retning. Derudover kan det oplyses, at der er 0,5 km til den nærmeste tankstation, og der er yderligere tre tankstationer indenfor 2 km afstand til lokalplanområdet. På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at lokalplanen udarbejdes uden mulighed for etablering af tankanlæg.

   

  Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanen, men kan ikke indeholdes i de gældende lokalplaner. Der påhviler derfor pligt til at udarbejde et forslag til ny lokalplan.

  Planmæssige forhold

  Den eksisterende dagligvarebutik på ejendommen matr.nr. 1689 er omfattet af lokalplan M108 fra 1998. Lokalplanen omfatter alene denne ejendom og fastsætter en maksimal butiksstørrelse på 750 m².

  I forbindelse med bygherres overtagelse af ejendommen og naboejendommen matr.nr. 1798 ønskes mulighed for at sammenlægge afgrænsningen med et område i lokalplan M72, der fastsætter områdets anvendelse til offentlig- og privat service, liberale erhverv, håndværks- og fremstillingsvirksomheder, udstilling og salg af specialvarer samt forsamlingslokaler, foreningsaktiviteter og fritidsformål. Dette forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan for området og en delvis ophævelse af lokalplan M72.

  Ejendommene er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.1.029.C, som udlægges til centerområde med specifik anvendelse til butiksformål og aflastningscenter. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der skal ikke udarbejdes kommuneplantillæg.

   

  Området ligger i den kystnære del af byzonen og skal forblive byzone ved ny planlægning.

   

  Planen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Det er ud fra screeningen vurderet, at miljøpåvirkningerne ikke er af et sådant omfang, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af planforslagene, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af disse efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen kunne påklages inden 4 uger fra offentliggørelsen af byrådets afgørelse. Der er ikke klaget over byrådets afgørelse.

  Høring/udtalelse

  Der har været gennemført en offentlig høring af forslag til Lokalplan nr. 127 for en dagligvarebutik ved Løgumklostervej i 4 uger fra den 15. januar 2020 - 12. februar 2020. Ved høringsperiodens afslutning havde Kultur, Miljø & Erhverv modtaget 7 høringssvar samt en underskiftsindsamling med 16 underskifter.

   

  Høringssvarene omhandler nødvendigheden af et nyt tankanlæg og trafikale forhold i forbindelse med både øget trafik grundet tankanlægget samt ind- og udkørsler ved Løgumklostervej og fra Lille Kolstrup til Vestvejen. Høringssvarene giver anledning til, at lokalplanen ikke skal rumme mulighed for at etablere tankanlæg og derved anledning til at ændre den endelige plan.

   

  Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat dateret den 20. februar 2020. Høringsnotatet indeholder resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger hertil og indstilling til beslutning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orientering om høringssvar tages til efterretning,

  at lokalplanen ikke skal rumme mulighed for etablering af tankanlæg, og

  at Lokalplan nr. 127 Dagligvarebutik ved Løgumklostervej vedtages endeligt.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63456, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Kvalitetsrapportens formål er at give en status for de seneste to skoleår for Aabenraa kommunes folkeskoler, herunder i forhold til de nationalt og kommunalt opstillede mål.

  Kvalitetsrapporten skal udarbejdes hvert andet år og fremlægges for Kommunalbestyrelsen i lige år, hvor den skal vedtages inden 31. marts. Forinden drøftelsen i kommunalbestyrelsen skal der indhentes en udtalelse fra skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten.

  Børne- og Uddannelsesudvalget sendte derfor kvalitetsrapporten i høring hos skolebestyrelserne i perioden 5. til 26. februar.

   

  Kravene til indholdet i kvalitetsrapporten er beskrevet i bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i folkeskolen. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sendte den 9. januar 2020 et udkast til en ny bekendtgørelse i høring. Her er der tilføjet yderligere krav til kvalitetsrapportens indhold. Høringsfristen var 3. februar 2020, og en ny bekendtgørelse vil først blive udstedt, når styrelsen har behandlet de indkomne høringssvar. Forvaltningen har været i kontakt med styrelsen, der ikke forventer, at fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten udskydes. Forvaltningen har derfor udarbejdet kvalitetsrapporten med udgangspunkt i udkastet til den nye bekendtgørelse.

   

  Sammenfatning af kvalitetsrapporten

  Det faglige niveau

  I 2018/19 var karaktergennemsnittet ved 9. klasses afgangsprøver i de bundne prøvefag 6,6, hvilket var et fald på 0,2 fra 2016/17. I samme periode skete der en stigning på 0,9 %-point i andelen af elever med et karaktergennemsnit på mindst 02 i både dansk og matematik. I 2018/19 var andelen 91 % og opfyldte derfor ikke den kommunale målsætning om, at alle elever skal forlade folkeskolen med mindst 2 i dansk og matematik. I 2018/19 var andelen af elever, der aflagde alle afgangsprøver i 9. klasse, 94,7 %, hvilket var et fald på 1 %-point fra 2016/17.

  Fra 2014/15 til 2018/19 skete der en stigning på 0,1 i tysk skriftlig i 9. klasse, mens der skete et fald på 0,4 i tysk mundtlig.

  I de nationale test var målsætningen om 80 % med gode resultater ikke opfyldt i dansk, læsning eller matematik i 2018/19. Målsætningen om en højere andel af de allerdygtigste elever var samlet set opfyldt i både dansk, læsning og matematik, mens målsætningen om en lavere andel af elever med dårlige resultater kun var opfyldt på nogle enkelte klassetrin.

  For både afgangsprøver og de nationale test gælder det, at eleverne i kommunen samlet set klarede sig bedre end elever på landsplan med samme socioøkonomiske baggrundsforhold.

   

  Overgang til ungdomsuddannelser

  Fra 2016 til 2018 skete der en stigning på 8,3 %-point i andelen af elever, der påbegyndte en gymnasial eller erhvervsfaglig ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse, mens der skete et fald på 4 %-point i andelen af elever, der havde påbegyndt en ungdomsuddannelse efter 15 måneder. Aabenraa Kommune lever derfor delvist op til den nationale målsætning om, at flere vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

  Det er en national målsætning, at mindst 90 % af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2030. I 2016 havde 79,5 % af ungdomsårgangen, der gik i 9. klasse i skoleåret 2009/10, gennemført en ungdomsuddannelse. Børne- og Undervisningsministeriets profilmodel fremskriver, hvor stor en andel af en ungdomsårgang der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse. For Aabenraa Kommune forventes det på baggrund af modellen, at 77,7 % af ungdomsårgangen, der gik i 9. klasse i skoleåret 2017/2018, har fuldført en ungdomsuddannelse i 2024.

   

  Elevtrivsel

  I trivselsmålingen i 2019 var elevernes trivsel på niveau med eller 0,1 under niveauet for de foregående skoleår og landsgennemsnittet.

  Fra 2017 til 2019 skete der en stigning på 4,9 %-point i andelen af elever, der svarede, at de hver dag eller nogle dage om ugen bevægede sig i timerne.

   

  Kompetencedækning

  Kompetencedækningen i Aabenraa Kommune lå stabilt i perioden 2016/17 til 2018/19. I 2018/19 var kompetencedækningen 90,7 %. Aabenraa Kommune opfylder dermed allerede nu den nationale målsætning for 2021 om 90 % kompetencedækning, men er et stykke fra den kommunale målsætning om fuld kompetencedækning i 2020.

   

  Børn i almenområdet

  Andelen af Aabenraa Kommunes elever, der deltog i almenundervisningen, lå forholdsvist stabilt i perioden 2016/17 til 2018/19, dog med et mindre fald på 0,8 %-point, således at 92,7 % af eleverne i 2018/19 deltog i almenundervisningen.

   

  Klagenævnet for Specialundervisning afsluttede i 2018 tre klagesager vedrørende Aabenraa Kommune. To af klagerne vedrørte folkeskole, mens en vedrørte STU. En af klagerne blev behandlet. Denne klage vedrørte folkeskole. Klager fik ikke medhold i klagen.

   

  Styrkelse af den understøttende undervisning

  16 skoler har fået godkendt afkortning af undervisningstiden for skoleåret 2019/20, jf. folkeskolelovens § 16 b eller d. Skolerne har anvendt de frigjorte ressourcer til to-voksenundervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling.

  Ressourcerne, der er blevet frigjort ved reduktionen af undervisningstiden i indskolingen som følge af ændringerne af folkeskolen i maj 2019, er på de enkelte skoler blevet benyttet til to-voksenundervisning, holddannelse, undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling, færre elever pr. underviser og øget tid til planlægning og opfølgning på den understøttende undervisning.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 40 a.

  Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

  Høring/udtalelse

  Kvalitetsrapporten har været sendt i høring hos skolebestyrelserne i perioden 5. til 26. februar.

  Der er afgivet 14 høringssvar. 1 skolebestyrelse har afgivet et fælles høringssvar med den pågældende skoles MED-udvalg.

  6 høringssvar indeholder bemærkninger. I 2 af disse høringssvar har skolebestyrelserne angivet, at de tager kvalitetsrapporten til efterretning. I de resterende 8 høringssvar har skolebestyrelserne angivet, at de ingen bemærkninger har, eller at de tager kvalitetsrapporten til efterretning.

   

  Til sammenligning blev der til kvalitetsrapporten for skoleårene 2015/16 og 2016/17 afgivet 9 høringssvar.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at kvalitetsrapporten for skoleårene 2017/18 og 2018/19 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/684, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  -