Beslutningsprotokol

onsdag den 25. marts 2020 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Jens Bundgaard Nielsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/59631, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 20. januar 2020 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetning om revision af kommunens sociale regnskaber for 2018 på områder med statsrefusion.

   

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører Beskæftigelsesministeriets område.

   

  Resultat af gennemgang på Beskæftigelsesministeriets område

  Det fremgår, at revisors gennemgang af årsregnskabet ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

   

  Styrelsen har noteret sig, at revisors gennemgang alene har fundet få enkeltstående fejl.

   

  Det fremgår, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på personsagsområderne, og at der administreres i overensstemmelse med disse.

   

  Opfølgning på tidligere beretninger

  Det fremgår, at der ikke er uafklarede forhold vedrørende revisionen for 2017.

   

  Revisorerklæringer vedrørende de sociale it-systemer

  Det fremgår, at kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD.

   

  Styrelsen forventer, at revisor påser, at kommunen har indhentet en dækkende it-erklæring fra KMD. Revisor har ikke bemærkninger til de indhentede erklæringer.

   

  Særlige gennemgange

  Det fremgår, at der er gennemført en fokusrevision vedrørende mentorstøtte i 2018.

   

  Styrelsen har noteret sig, at kommunen har etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på området, og at der administreres i overensstemmelse med disse.

   

  Fravalg af gennemgang af områder, stikprøvestørrelse og tidsfrister

  Der er alene tale om opmærksomhedspunkter, som kommunens revisor skal være opmærksom på.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vedr. revisionsberetning for 2018 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17-02-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/31604, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag omfatter overførselsansøgninger fra 2019 til 2020 af uforbrugte rådighedsbeløb på

  anlæg.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførselsbeløb er vist efterfølgende (i 1.000 kr.):

  Område

  Bilags-nr.

  Korrigeret budget 2019

  Regnskab 2019

  Mer-/mindre-forbrug 2019 *)

  Ansøgt overført til 2020

  Skattefinansierede anlæg

  A1, A2

  183.190

  139.798

  43.392

  43.392

  Grundkapitalindskud

  A1, A2

  14.391

  0

  14.391

  14.391

  Jordforsyning

  A3, A4

  7.178

  10.213

  -3.035

  -3.035

  I ALT

  -

  204.759

  150.011

  54.748

  54.748

  *) + = mindre forbrug og - = merforbrug

   

  I bevillingskontrollen pr. 30/9 2019 blev der i alt overført 66,832 mio. kr. i uforbrugte

  rådighedsbeløb vedrørende igangværende anlægsprojekter (inkl. jordforsyning) til 2020.

   

  I forbindelse med regnskabsafslutningen viser resultatet et yderligere mindre forbrug på i alt

  54,748 mio. kr., der søges overført til 2020. I alt overføres der således godt 121 mio. kr. i

  uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg fra 2019 til 2020. Fra 2018 til 2019 overførtes ca. 198

  mio. kr.

   

  Af vedlagte bilag med noter fremgår de udvalgsopdelte overførselsansøgninger på de specifikke anlægsprojekter.

   

  Som bilag er også vedhæftet en ajourført investeringsoversigt for 2020 – 2023, inklusive de i nærværende sag ansøgte anlægsoverførsler.

   

  Skattefinansierede anlæg:

  Der søges samlet set overført et rådighedsbeløb på 43,392 mio. kr. vedrørende 77

  igangværende skattefinansierede anlæg til 2020. De væsentligste overførsler vedrører:

  • 7,010 mio. kr. vedr. Hærvejsskolen (BUD)
  • 4,680 mio. kr. vedr. Områdefornyelse nordlig gågade (VLB)
  • 4,115 mio. kr. vedr. Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan (VLB)
  • 3,295 mio. kr. vedr. Nygade 23 B-D (SSU)

   

  Grundkapitalindskud:

  Der søges samlet set overført et rådighedsbeløb på 14,391 mio. kr. vedrørende

  grundkapitalindskud. De væsentligste overførsler vedrører:

  • 5,9 mio. kr. vedrørende Grønningen
  • 5,41 mio. kr. vedrørende Fjordbakkerne (jf. budgetforliget 2020)
  • 2,1 mio. kr. vedrørende almene boliger, Felsted (Damms Have)

   

  Jordforsyning:

  Der søges samlet set overført et rådighedsbeløb på -3,035 mio. kr. til 2020, vedrørende 12

  igangværende byggemodninger til bolig og erhverv, hvilket primært vedrører:

  • -6,144 mio. kr. vedr. Arealerhvervelse, erhvervsformål 2019-2 (ØU)
  • 1,343 mio. kr. vedr. Forundersøgelser, erhvervsformål (VLB)

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at rådighedsbeløb på i alt 43,392 mio. kr., vedrørende igangværende skattefinansierede

  anlæg, jf. foranstående og vedhæftede bilag, overføres fra 2019 til 2020, med finansiering via

  de likvide midler i 2020,

  at rådighedsbeløb på i alt 14,391 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud, jf. foranstående og

  vedhæftede bilag, overføres fra 2019 til 2020, med finansiering via de likvide midler i 2020, og

  at rådighedsbeløb på i alt -3,035 mio. kr., vedrørende jordforsyningsområdet, jf. foranstående

  og vedhæftede bilag, overføres fra 2019 til 2020, med tilførsel til de likvide midler i 2020.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/31604, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles overførselsansøgninger fra 2019 til 2020 vedrørende Puljer og

  projekter.

   

  Puljer og projekter omfatter projekter, der er medfinansieret af 3. part samt navngivne puljer

  og områder, der er godkendt politisk og fremgår af vedhæftede overførselsregler, der indgår i

  Retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring.

   

  Udgangspunktet er, at der for Puljer og projekter maksimalt kan søges overført én mio. kr. i

  mindre forbrug, mens merforbrug overføres 100 %. Såfremt der er tale om enten tilskud fra 3.

  part (eller områder/institutioner, der sidestilles hermed) eller Vejdrift, er reglerne anderledes.

   

  Politikområdet Vejdrift (TMU) samt overførselsområder omfattet af budgetgarantien samt

  beskæftigelsestilskud (AU), indgår fra 2019 som en kategori 2 overførsel.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførsler udgør følgende (i 1.000 kr.):

   

  Udvalg

  Overført fra 2018 til 2019

  Regnskab 2019

  Korrigeret budget 2019

  Mer-/mindre-forbrug *)

  Ansøgt overført til 2020 *)

  Økonomiudvalget

  -2.339

  10.400

  14.343

  3.943

  3.153

  Arbejdsmarkeds-udvalget

  0

  872.556

  891.699

  19.143

  19.143

  Børne- og Uddannelsesudvalget

  3.629

  1.147

  5.327

  4.180

  4.180

  Kultur- og Fritidsudvalget

  26

  121

  364

  243

  243

  Social- og Sundhedsudvalget

  2.064

  6.501

  9.413

  2.912

  2.912

  Teknik- og Miljøudvalget

  1.220

  94.118

  89.821

  -4.297

  -4.352

  Vækstudvalget for Land og By

  62

  278

  62

  -216

  -216

  I ALT

  4.662

  985.121

  1.011.029

  25.908

  25.063

  NB: de anførte budgettal m.v. omfatter ”kun” de puljer og projekter m.v. hvorpå der er

  overførselsansøgninger

  *) + = mindre forbrug og - = merforbrug.

   

  Den primære årsag til, at overførselsansøgningerne på Puljer og projekter m.v. er godt 20 mio.

  kr. højere end sidste år er, at mindre forbruget på beskæftigelsestilskud og budgetgaranterede

  områder under AU er flyttet fra kategori 3 til kategori 2.

   

  I vedlagte bilag er der en specifik oplistning af de enkelte projekter, med noter til de

  ansøgninger, der overstiger 0,5 mio. kr., jf. retningslinjerne herom.

   

  De største overførsler består af:

  • 14,999 mio. kr. vedr. områder omfattet af beskæftigelsestilskud (AU)
  • 4,690 mio. kr. vedr. områder omfattet af budgetgaranti (AU)
  • 4,347 mio. kr. vedr. Strategisk energiplanlægning (ØU)
  • -3,883 mio. kr. vedr. Vejdrift (TMU)

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at mindre forbrug i 2019 vedrørende Puljer og projekter m.v. på i alt 25,063 mio. kr., jf.

  foranstående og vedhæftede bilag, godkendes overført fra 2019 til 2020, med meddelelse af

  tilsvarende tillægsbevilling til budget 2020, der finansieres via de likvide midler i 2020.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/31604, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles overførselsansøgninger fra 2019 til 2020 vedrørende Øvrige overførsler.

  Jf. retningslinjerne vil det som udgangspunkt primært være overførselsansøgninger baseret på

  betalingsforskydninger, egentlige fejl og byrådsbeslutninger i regnskabsåret, der vil blive

  imødekommet.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførsler er fordelt således på bevillingsområder (i 1.000 kr.):

   

  Udvalg

  Overført fra 2018 til 2019

  Regnskab 2019

  Korr. budget 2019

  Mer-/mindre-forbrug *)

  Ansøgte ovf. til 2020 *)

  Økonomiudvalget

  175

  130.738

  140.613

  9.875

  895

  Arbejdsmarkedsudvalget

  31.468

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalget

  559

  0

  2.341

  2.341

  412

  Kultur- og Fritidsudvalget

  0

  48.273

  48.881

  608

  0

  Social- og Sundhedsudvalget

  810

  19.453

  22.159

  2.705

  1.851

  Teknik- og Miljøudvalget

  283

  46.491

  47.134

  643

  377

  Vækstudvalget for Land og By

  0

  0

  0

  0

  0

  I ALT

  33.295

  244.955

  261.128

  16.172

  3.535

  NB: de anførte budgettal m.v. omfatter ”kun” de områder m.v., hvorpå der er ansøgninger.

  *) + = mindre forbrug og - = merforbrug

   

  Den primære årsag til, at overførselsansøgningerne på Øvrige overførsler er ca. 30 mio. kr.

  lavere end sidste år er, at områderne Forsikrede ledige og de budgetgaranterede områder

  under Arbejdsmarkedsudvalget, har ændret status i overførselsreglerne.

   

  Af vedlagte bilag med tilknyttede noter, fremgår de specifikke overførselsansøgninger, der primært vedrører betalingsforskydninger.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at mindre forbrug i 2019 vedrørende Øvrige overførsler for i alt 3,535 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes overført til 2020, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2020, der finansieres via de likvide midler i 2020, og

  at mindre forbruget på 1,525 mio. kr. vedrørende SOSU-uddannelsen, der indgår under Øvrige overførsler, placeres i en pulje under ØU og udmøntes når aftalerne omkring ændrede dimensioneringer er på plads.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/5595, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  I denne sag tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling for 2020 til velfærdsteknologi.


  På den godkendte investeringsoversigt til budget 2020-2023 er der i 2020 afsat 3,8 mio. kr. til velfærdsteknologi. Anlægsprojekt er godkendt med det formål at investere i udvikling, afprøvning og anskaffelse af velfærdsteknologi samt forudsætningsskabende initiativer i organisationen, herunder kompetenceudvikling. Formålet beskriver også, at anlægsprojektet skal understøtte vækststrategien og samarbejdet med lokale og internationale virksomheder.

  I oktober 2018 har Social- og Sundhedsudvalget udarbejdet og Byrådet godkendt en ny strategi for ”Digital sundhed og velfærdsteknologi”, der sætter mål og retning for anlægsprojektet med henblik på at løfte på intentioner i kommunens vækststrategi og mål i væksthandleplanen.

   

  Social- og Sundhedsudvalgets strategi er i 2019 omsat i en politisk handleplan og 39 projekter i Social & Sundhed; beskrevet i afrapportering ”Statusrapport 2018-2019 for digital sundhed og velfærdsteknologi” (Aabenraa Kommune februar 2020).

  Som grundlag for fortsat anvendelse af anlægsbevillingen er der på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 19. februar 2020 godkendt en politisk handleplan for 2020, der er vedlagt. På den baggrund søges om frigivelse af anlægsbevilling i 2020 på 3,8 mio. kr.

   

  Indstilling


  Social & Sundhed indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2020, og

  at bevillingen frigives.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-02-2020

  1. og 2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/277, Sagsinitialer: OLD_mpo

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes et forslag til revideret Ældre- og værdighedspolitik.

   

  I forbindelse med regeringens Aftale om finansloven for 2019 blev der afsat 100 mio. kr. årligt

  i perioden 2019-2022 til at understøtte kommunernes opsporing af ensomme ældre og

  bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere. Som en del

  af initiativet skal kommunerne i deres ældre- og værdighedspolitikker beskrive, hvordan ensomhed blandt ældre bekæmpes.

   

  I Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik ”Det gode, værdige og aktive hverdagsliv” er der allerede fokus på ældres muligheder for at indgå i fællesskaber og fastholde relationer. Bekæmpelse af ensomhed indgår bl.a. som en del af det værdigrundlag, der er beskrevet i politikken og i temaet om Den aktive borger og fællesskabet. Derfor kan Aabenraa Kommune med en mindre tilpasning imødekomme forpligtigelsen ved, at der i kommunens ældre- og værdighedspolitik skal beskrives, hvordan ensomhed blandt ældre bekæmpes.

   

  Social & Sundhed foreslår følgende tilføjelse under politikkens tema Den aktive borger og fællesskabet:

   

  Fællesskaber og bekæmpelse af ensomhed

  Aabenraa Kommune vil arbejde aktivt for:

  • At opdyrke og facilitere nye muligheder for fællesskaber omkring borgernes sundhed, socialt samvær og trivsel.
  • At udbuddet af aktivitetstilbud til ældre er varieret og mangfoldigt, så alle kan finde en anledning til at være aktive sammen med andre.
  • At de ældre gøres bekendte med mulighederne for at deltage i fællesskaber og aktiviteter.
  • At borgere, pårørende, frivillige og medarbejdere tager initiativ til at tale om, at fællesskab er et alternativ til ensomhed.
  • At borgerne ved, hvem der kan rådgive og hjælpe, når de føler sig ensomme, oplever sorg eller mister livsmodet.
  • At skabe mulighed for aktiviteter, der sigter mod at opspore, forebygge og modvirke uønsket ensomhed.

   

  Økonomi og afledt drift

  Sagen er hørt i Seniorrådet, og rådets forslag til ændringer i afsnittet ”Fællesskaber og bekæmpelse af ensomhed” er indarbejdet i forslaget til revideret Ældre- og værdighedspolitik.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til revideret Ældre- og Værdighedspolitik godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-02-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.