Beslutningsprotokol

onsdag den 29. april 2020 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Jens Bundgaard Nielsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/684, Sagsinitialer: hlp

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Godkendt, idet sag 57 behandles på den åbne dagsorden før sag 50.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/11454, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Aabenraa Kommune godkende Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2019.

   

  Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2019 skal efter Beredskabskommissionens behandling godkendes af ejer-kommunernes kommunalbestyrelser, jf. vedtægternes pkt. 15.5.

   

  Beredskabskommissionen behandlede årsregnskab og revisionsberetning for 2019 på mødet den 10. marts 2020. Beredskabskommissionen udtalte enstemmigt opbakning til årsregnskab og revisionsberetning, og sender derfor sagen til endelig godkendelse i ejer-kommunens kommunalbestyrelse.

   

  Beredskabskommissionens behandling af årsregnskabet og revisionsberetningen for 2019 er vedhæftet som bilag.

   

  Regnskab 2019 udviser et mindre forbrug på 0,8 mio. kr. på beredskabsområdet, et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. på indtægtsdækket virksomhed samt et mindre forbrug på 1,2 mio. kr. på anlæg – i alt et mindre forbrug på 2,4 mio. kr. Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.

   

  Idet der blev overført et samlet mindre forbrug på 2,2 mio. kr. fra 2018, har Brand & Redning Sønderjylland samlet set opsparet 0,2 mio. kr. i 2019. Kommissionen har overført mindre forbruget til disponering i 2020.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2019 godkendes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/30703, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 115 Boligområde ved Vennersminde og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2015 har været offentligt fremlagt fra den 20. februar 2019 til den 20. marts 2019. Planforslaget rummer mulighed for at udstykke 27 parcelhusgrunde. Kommuneplantillægget havde alene til formål, at ændre rammebestemmelserne med hensyn til en højere bebyggelsesprocent på 40 i lokalplanområdet.

   

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse af planforslagene indkom der i alt 6 høringssvar. Høringssvarene omhandlede blandt udsigts- og indblikgener, trafikforhold, fredningslinje, fortidsmindebeskyttelseslinje, skovbyggelinje m.m. Høringssvarene er resumeret i høringsnotat dateret den 30. marts 2020. Af høringsnotatet fremgår endvidere forvaltningens bemærkninger til høringssvarene og indstilling til beslutning.

   

  Der har efter beslutning i Vækstudvalget for Land og By den 14. juni 2019/ sag nr. 99 været foretaget en partshøring om et forslag med kun 20 parcelhusgrunde og en maks. bebyggelsesprocent på 30, hvorved en del af de indsigelser der var indsendt i høringsperioden, kunne imødekommes. Endvidere vil bebyggelsen derved kunne holdes uden for fortidsmindebeskyttelseslinjen. I forbindelse med de to partshøringer indkom 2 høringssvar. Disse høringssvar er indarbejdet i høringsnotatet.

   

  Byrådet besluttede i forbindelse vedtagelsen af planforslagene, at der ikke udarbejdedes en miljøvurdering af planforslagene. Beslutningen om ikke at udarbejde en miljøvurdering blev offentliggjort sammen med planforslagene og med en klagefrist på 4 uger. Beslutningen er blevet påklaget af Danmarks Naturfredningsforening og nogle naboer til lokalplanområdet. Klagenævnet har oplyst, at der først kan forventes truffet afgørelse i 2020.

   

  Forvaltningen fremlægger 2 beslutningsoplæg:

   

  1. Lokalplan nr. 115 vedtages endeligt med 20 parcelhusgrunde og en maksimal bebyggelsesprocent på 30. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 vedtages ikke, idet dette alene havde til formål at øge bebyggelsesprocenten fra 30 til 40.

   

  1. Lokalplan nr. 115 vedtages endeligt med 27 parcelhusgrunde og en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Kommuneplantillæg nr. 25 vedtages endeligt, idet bebyggelsesprocenten i rammebestemmelserne hæves til 40.

   

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 1.1.106.B. Lokalplanforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med rammebestemmelserne og rammeafgrænsningen. Der var dog fremlagt et forslag til et kommuneplantillæg nr. 25 med det formål at hæve den maksimale bebyggelsesprocent til 40. Såfremt Byrådet beslutter, at bibeholde den maksimale bebyggelsesprocent på 30, som foreslået i partshøringen, vil det ikke være nødvendigt at vedtage kommuneplantillæg nr. 25.

   

  Som forudsætning for realiseringen af lokalplanen vil skovbyggelinjen blive ansøgt reduceret for den del af området, hvor der kan opføres bebyggelse. Ved oplægget med 20 parcelhusgrunde holdes bebyggelsen fri af fortidsmindebeskyttelseslinjen i forhold til fortidsmindet Dimen. Ved 27 grunde vil 3-4 grunde være berørt af fortidsmindebeskyttelseslinjen. Denne vil skulle søges reduceret, eller der skal søges om dispensation for hvert byggeprojekt. Der er ikke garanti for at denne vil kunne gives.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Lokalplan nr. 115 Boligområde ved Vennersminde vedtages endeligt med 20 parcelhusgrunde og en maksimal bebyggelsesprocent på 30 jf. beslutningsoplæg nr. 1, og

  at Kommuneplantillæg nr. 25 ikke vedtages endeligt såfremt Byrådet beslutter, at vedtage beslutningsforslag 1.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 16-04-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Godkendt, idet 30 stemte for (A, C, F, O, S og V) og 1 undlod at stemme (Ø).

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/7982, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  BoligSyd har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for 12 almene familieboliger ved Dams Have i Felsted.

   

  Med ansøgningen er der fremsendt dispositionsforslag for boligerne og deres beliggenhed.

   

  Boligerne er disponeret med tre rækker af fire boligenheder i hver. Boligenhederne fordeles med seks boliger, der er 3 værelses på 90 m2 og 3/4 værelses, der er på 100 m2.  Hver bolig har sin egen gårdhave, og der er et stort fælles grønt område, som kan benyttes af beboerne. Det samlede boligareal udgør 1.140 m2.

   

  Der kan maksimalt godkendes en anskaffelsessum på 23,131 mio. kr. Den maksimale anskaffelsessum er beregnet ud maksimumsbeløb pr. m2 inklusiv energitillæg for almene boliger i provinsen multipliceret med det samlede boligareal på 1.140 m2. Fordelingen af anskaffelsessummen fremgår af bilag.

   

  Anskaffelsessummen finansieres således:

   

  Kommunalt grundkapital (10 %)

  2,313 mio. kr.

  Realkreditlån (88 %)

  20,356 mio. kr.

  Beboerindskud (2%)

  0,463 mio. kr.

   

  Ud over det kommunale grundkapitallån påtager kommunen sig ved en godkendelse en kommunegaranti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantibeløbet kan ikke opgøres før byggeriet er opført og ejendommen værdisat, hvorfor garantien først kendes, når garantierklæring fremsendes af långiver.

   

  Den gennemsnitlige husleje forventes, at ligge på 917 kr. pr. m2 pr. år eksklusiv forbrug. For at udligne huslejeforskellen mellem boligstørrelser, er der afsat et grundbeløb, som er ens pr. bolig inden huslejeberegning er foretaget. Den månedlige husleje eksklusiv forbrug for en 3 værelses bolig forventes at ligge på ca. 6.954 kr. og for en 3/4 værelses på ca. 7.560 kr.

   

  Opførelsesperioden forventes, at løbe fra efteråret 2020.

   

  Lovgrundlag

  Boligprojektet er omfattet af Lokalplan nr. 086, vedtaget af Byrådet den 7. november 2017.
   

  Der er på det foreliggende grundlag vurderet, at projektet er i overensstemmelse med Lokalplan nr. 086 for så vidt angår bygningshøjder, etageantal, bebyggelsens placering, opholdsarealer m.v.

  Økonomi og afledt drift

  Der er tidligere frigivet 2,1 mio. kr. til kommunal grundkapital. For projektet andrager den kommunale grundkapital dog 2,313 mio. kr., hvorfor der er en merudgift på 0,213 mio. kr.

   

  Merudgiften på 0,213 mio. kr. til kommunal grundkapital foreslås finansieret inden for det afsatte budget til kommunal grundkapital.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skema A godkendes,

  at der gives tilsagn om kommunegaranti, og

  at merudgiften til den kommunale grundkapital på 0,213 mio. kr. finansieres inden for det afsatte budget til kommunal grundkapital.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  Udsat, idet udvalget ønsker en redegørelse for hvordan bæredygtighed og FNs verdensmål er tænkt ind i byggeriet.

   

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har henvendt sig til BoligSyd og bedt om en redegørelse for, hvordan bæredygtighed og FNs verdensmål er tænkt ind i projektet ved Damms Have.

   

  BoligSyd har fremsendt redegørelse, som er vedlagt som bilag.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 16-04-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2753, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Salus Boligadministration har på vegne af Kolstrup boligforening fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for opførelse af 12 almene familieboliger på Barsøvænget i Løjt Kirkeby.

   

  Projektet er anden del af et samlet projekt, der blev godkendt af Byrådet i 2011. På daværende tidspunkt blev der af kommunen solgt en storparcel til Kolstrup Boligforening med henblik på opførsel af 30 almennyttige familieboliger. Projektet blev reduceret til 28 boliger, hvor der i den første etape blev opført 16 boliger i perioden 2013-14.

   

  Boligerne opføres som 6 dobbelthuse i ét plan. Boligerne bliver 3 værelses boliger på 95 m2, hvor ydervægge opføres i mursten, med sektioner af træbeklædning. Det samlede boligareal bliver på ca. 1.149 m2.

   

  Den samlede anskaffelsessum for projektet udgør 23,131 mio.kr. og finansieres således:

  Beboerindskud (2 %)     0,463 mio. kr.
  Kommunal grundkapitalindskud (10 %)   2,313 mio. kr.
  Låneoptag (88 %)   20,355 mio. kr.

   

  Udgifterne pr. m2 er 19.250 kr., hvilket er lig med maksimumsbeløb eksklusiv energitillæg for familieboliger, hvis opførelse påbegyndes i 2020. Hertil kommer energitillæg på 1.040 kr. pr. m2, hvilket giver en samlet m2-pris på 20.290 kr. 

   

  Den gennemsnitlige husleje forventes at udgøre 862 kr. pr. m2 pr. år eksklusiv forbrug. Det svarer til en månedlig husleje, eksklusiv forbrug, på 6.825 kr. pr. måned pr. bolig. Hertil kommer forbrugsudgifter til vand, varme, el og antenne.

   

  Bæredygtighed

  Der er i forhold til projektet sat fokus på 6 af FN’s verdensmål, som har særlig relevans i forhold til opførsel af bygninger/huse. Der er til projektet udarbejdet et notat (se bilag) der beskriver, hvordan forskellige bæredygtighedselementer kan indarbejdes i projektet. Blandt andet arbejdes der på at husene opfylder visse bæredygtighedsprincipper, som vil betyde at de opfylder lavest mulig energiklasse.

  Lovgrundlag

  Lov om Almene Boliger §115 og §118

  Planmæssige forhold

  Området er lokalplanlagt via lokalplan N26, godkendt 28. november 2006 af Aabenraa kommunes byråd.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2020 er der afsat 2,3 mio. kr. til kommunal grundkapitalindskud for Barsøvængets etape II.

   

  Det ansøgte skema A indeholder en merudgift til kommunal grundkapitalindskud på 0,013 mio. kr. Merudgiften foreslås finansieret inden for det afsatte budget til kommunal grundkapital.

   

  Ud over det kommunale grundkapitalindskud påtager kommunen sig ved godkendelse en kommunegaranti for den del af beløbet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantibeløbet kan ikke opgøres før byggeriet er opført og ejendommen er værdisat, hvorfor garantien først kendes, når garantierklæringen fremsendes af långiver.

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skema A godkendes, herunder kommunal grundkapitalindskud på 2,313,

  at merudgift til kommunal grundkapitalindskud på 0,013 mio. kr. finansieres af det afsatte budget til kommunal grundkapitalindskud, og

  at der gives tilsagn om kommunegaranti.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 16-04-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/24225, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Bygherrerådgiver Kuben Management har på vegne af Aabenraa kommune, som bygherre, fremsendt skema B vedrørende plejehjemmet ”Ny Grønningen” med 24 boliger med tilhørende servicearealer til godkendelse, jf. lov om almene boliger.

   

  Byrådet godkendte den 18. december 2019 skema A for det samlede projekt.

   

  Der er i forbindelse med detailprojekteringen og dialog med landinspektøren foretaget mindre reguleringer af bruttoetagearealet. Boligarealet for de 24 plejeboliger á ca. 74 m2 udgør ca. 1.786 m2 og det samlede serviceareal udgør i alt ca. 486 m2.

   

  Der har den 20. marts været afholdt licitation i indbudt/begrænset udbud i fagentreprise. Det samlede budget ved skema B holder sig inden for det af Byrådet godkendte skema A budget.

   

  Licitationsresultatet viser en anskaffelsessummen på 43,298 mio. kr. vedrørende boligdelen og 15,126 mio. kr. vedrørende servicearealerne. Begge beløb er angivet inkl. moms. Anskaffelsessummen fordeler sig som vist i bilagene, der er udskrevet for indberetningssystemet (BOSSINF).

   

  Byggeperioden forventes at forløbe fra d. 11. maj 2020 med forventet aflevering d. 1. oktober 2021, dog kan der være forhold omkring COVID-19 situationen der gør, at byggeperioden evt. bliver reguleret.

   

  Overordnet økonomi for serviceareal

  Den samlede anskaffelsessum for servicedelen er 0,021 mio. kr. lavere end ved Skema A.

   

  Mio. kr.

  Servicedel, beløb i mio. kr. inkl. moms

  Ex moms

  Udgiftstype

  Skema A

  Skema B

  Skema B

  Grundudgifter

  0,334

  0,287

   

  Entrepriseudgifter

  12,226

  12,246

   

  Omkostninger

  2,493

  2,498

   

  Gebyr

  0,094

  0,095

   

  I alt

  15,147

  15,126

  12,149

   

  Overordnet økonomi og husleje for boligdelen

  Ifølge ansøgningen udgør anskaffelsessummen for boligerne 43,298 mio. kr. I tabellen nedenfor ses anlægssummen fordelt på hovedgrupper på hhv. skema A og skema B tidspunktet.

   

  Mio. kr.

  Boligdel, beløb i mio. kr. inkl. moms

  Udgiftstype

  Skema A

  Skema B

  Grundudgifter

  0,640

  0,630

  Entrepriseudgifter

  34,668

  34,799

  Omkostninger

  7,124

  7,153

  Gebyr

  0,714

  0,716

  I alt

  43,146

  43,298

  Når den samlede anlægssum i skema B er højere end den var i skema A, skyldes det, at anskaffelsessummen for boligdelen er blevet reguleret jf. maksimumbeløb for det støttede boligbyggeri for 2020. Ved Skema A var anskaffelsessummen 43,146 mio. kr. og nu er den reguleret til 43,298 mio. kr.

   

  Der er i forbindelse med detailprojekteringen foretaget en mindre regulering af bruttoetagearealet for boligdelen på ca. 16 m2. Boligarealet er justeret fra 1.800 m2 i skema A til 1.784 m2 i skema B, hvilket betyder at boligerne er ca. 74 m2.

   

  Huslejen pr. m2 er beregnet til 1.187 kr. pr. m2 eksklusive forbrug. En bolig på 74 m2 vil dermed koste ca. 7.351 kr. pr måned, hertil kommer udgifter til el. vand og varme, der indbetales som månedlige a conto bidrag. Den foreløbige månedlige leje er 14 kr. mindre i forhold til den husleje som blev godkendt på Skema A tidspunktet.

   

  Finansieringen af boligdelen er sammensat af følgende:

   

  Realkreditlån 88%:   38,102 mio. kr.

  Grundkapitalsindskud 10%:    4,330 mio. kr.

  Beboerindskud 2%:     0,866 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet godkendte den 18.12.2019, at der etableres en byggekredit på 43,146 mio. kr. til finansiering af boligudgifterne i byggeperioden.

   

  Anlægsbevillingen og byggekreditten anbefales hævet med 0,152 mio. kr, således den svarer til investeringsudgifterne i skema B.

   

  Byrådet har tidligere frigivet en anlægsbevilling på 12,165 mio. kr. til servicearealer samt en bevilling på 4,315 mio. kr. til grundkapitalsindskud.

   

  Det anbefales at bevillingerne tilpasses skema B.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Skema B for såvel boligdel som serviceareal godkendes,

  at anlægsbevillingen og byggekreditten til boligdelen hæves med 0,152 mio. kr. således den i alt udgør 43,298 mio. kr. og bevillingen frigives,

  at der meddeles en negativ anlægsbevilling på 0,016 til servicearealudgifter, der tilføres økonomiudvalget pulje, og

  at grundkapitalindskuddet øges med 0,015 mio. kr. finansieret af det afsatte budget til grundkapitalsindskud.

  Supplerende sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalgets møde den 1. april 2020 blev aflyst på grund af forholdsregler vedrørende Covid-19.

   

  Social- og Sundhedsudvalget har fået sagen forelagt via cirkulation og truffet afgørelsen ”Anbefales godkendt”. Jens Wistoft stemmer imod med begrundelse om, at der mangler den løbende orientering om, hvad vi får for investeringen. M2 prisen for et så stort byggeri forekommer at være høje sammenlignet med andet byggeri.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Godkendt, idet 30 stemte for (A, C, F, O, S, V (Bent Sørensen, Carina Underbjerg Hansen, Ditte Vennits Nielsen, Eivind Underbjerg Hansen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Philip Tietje, Søren Frederiksen, Thomas Andresen, Thomas Juhl) og Ø. 1 stemte imod (V (Jens Wistoft)).

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57483, Sagsinitialer: JFH

  Sagsfremstilling

  Arwos skal kloakseparere i Løjt Kirkeby, og de har derfor behov for flere regnvandsbassiner. Derfor ønsker de at erhverve følgende arealer til etablering af regnvandsbassiner: 

   

  A) Del af matr. nr. 3a Løjt Kirkeby - et areal på ca. 3.040 m2 og

  B) Del af matr. nr. 541 og del af matr. nr. 861 Løjt Kirkeby – et areal på ca. 10.102 m2.

   

  Inden areal A udbydes til salg, skal det sikres, at regnvandsbassinet er stort nok til også at kunne håndtere vand fra en eventuel ny udstykning i området, hvis dette bliver aktuelt.

   

  Arealer til regnvandsbassinerne skal udbydes offentligt til salg.

  Arealerne A og B udbydes til en mindstepris på 100 kr./m2 ekskl. moms. Arealerne sælges for højeste bud.

  Aabenraa Kommune har tidligere solgt arealer til Arwos til regnvandsbassiner til 100 kr./m2 ekskl. moms.

  Lovgrundlag

  Salg sker efter bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

  Planmæssige forhold

  Areal A er beliggende bag Margrethegårdsvej.

  Arealet er udlagt til boligområde i Kommuneplan 2015. Der kan ligeledes etableres anlæg til områdets forsyning.

  Området ligger i kirkelandskab og inden for kirkebyggelinjen. Et regnvandsbassin og tilhørende adgangsvej vil ikke påvirke dette.

  Planafdelingen finder, at placeringen er hensigtsmæssig i forhold til evt. fremtidig byudvikling af den resterende del af arealet. Bassinet bør derfor også udformes, så det kan indpasses i et nyt boligområde med hensyn til udseende og sikkerhed.

   

  Areal B er beliggende bag Lykkevej.

  Matr. nr. 541 er byzone, men er ikke omfattet af kommuneplanramme. Der har været en verserende sag om et byggeri på matr. nr. 64 vest for, hvor kommunen ikke har ønsket byggeri. Et regnvandsbassin på matr. nr. 541 er der ikke noget til hinder for, og arealet kan sælges hertil.

  Så længe der ikke opføres bygninger/konstruktioner kræver regnvandsbassin ikke byggetilladelse.

  Økonomi og afledt drift

  Køber afholder samtlige omkostninger i forbindelse med handlen, herunder udgifter til landinspektør, egne advokatomkostninger til udstedelse og tinglysning af skøde samt betaling af registreringsafgift.

  Høring/udtalelse

  Kultur, Miljø & Erhverv har haft sagerne i forvaltningens interne høring.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at arealerne A og B udbydes offentligt til salg med henblik på etablering af regnvandsbassiner til en mindstepris på 100 kr./m2 ekskl. moms og sælges for højeste bud, og

  at køber afholder samtlige omkostninger i forbindelse med handlen, herunder udgifter til landinspektør, egne advokatomkostninger til udstedelse og tinglysning af skøde samt betaling af registreringsafgift.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/5540, Sagsinitialer: JFH

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/684, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Status på COVID-19 situationen.