Beslutningsprotokol

onsdag den 27. maj 2020 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Jens Bundgaard Nielsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/684, Sagsinitialer: hlp

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Gert Nordklitgaard indtræder som stedfortræder for Jens Bundgaard Nielsen, og at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt, idet 29 stemte for (A, C, F, O, S og V).

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/55102, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020 er årets første bevillingskontrol, og den behandles

  normalt i fire sager. Der er dog denne gang ingen ansøgninger om tillægsbevillinger med

  kassepåvirkning, hvorfor denne sag er udeladt.

   

  Nærværende sag indeholder et samlet overblik over de bevillingsmæssige ændringer, som

  følge af bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020.

   

  Der forventes samlet set et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i 2020, der anbefales afsat som

  budgetværnspulje til COVID-19.

   

  I forhold til COVID-19 situationen gælder det generelt for alle områder, at det p.t. er meget

  vanskeligt at vurdere de samlede økonomiske konsekvenser heraf.

   

  På arbejdsmarkedsudvalgets område forventes et merforbrug på overførselsudgifter og

  forsikrede ledige på knap 36 mio. kr., som forventes at blive kompenseret via

  midtvejsregulering. Det er baggrunden for, at ansøgning om bevilling ikke er medtaget i denne sag. Det er i forbindelse med bevillingskontrollen bevidst fravalgt at vurdere

  udviklingen i ledigheden, idet varigheden og omfanget af situationen er uvis. På baggrund af

  den ekstraordinære situation vurderes det, at der er behov for at udarbejde en ekstra

  bevillingskontrol/opfølgning på arbejdsmarkedsudvalgets område, når resultatet af den aftalte

  midtvejsregulering foreligger til sommer.

   

  På børne- og uddannelsesudvalgets område medfører det høje aktivitetsniveau på specialundervisningen et stigende udgiftspres. Der er en ekstern rapport, der er under udarbejdelse, som vil kortlægge specialundervisningen og forventeligt pege på løsninger i forhold til at kunne lette udgiftspresset. Rapporten forventes færdiggjort i maj.

  Der opleves et udgiftspres på Børne- og Familieområdet med et stigende aktivitetsniveau særligt i forhold til familiebehandling, specialbørnehaven samt særligt dyre enkeltsager, som sandsynligvis kommer til at udfordre budgettet. Området følges tæt frem mod næste bevillingskontrol. Der forventes at komme afledte ekstraomkostninger af COVID-19 pandemien, mens omfanget af udgifter stadig er forbundet med en del usikkerhed. Alle enheder er blevet bedt om at kontere udgifter vedrørende COVID-19 særskilt, så det senere kan opgøres.

   

  På social- og sundhedsudvalgets område er der i bevillingskontrollen ikke taget højde for merudgifter i forbindelse med COVID-19. Når disse er opgjort forventeligt omkring medio 2020, skal der tages stilling til, om der skal gennemføres en ekstraordinær bevillingskontrol på dette udvalgs område.

   

  På anlægssiden er der pt. 100 igangværende anlægsprojekter ekskl. jordforsyning, hvoraf 55

  projekter forventes afsluttet inden årets udgang. Økonomiudvalget behandlede på mødet den

  21. april 2020, sag nr. 84, muligheden for fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020.

  Økonomiudvalget besluttede i den forbindelse, at der ydes en ekstraordinær indsats for at

  gennemføre de allerede planlagte anlægsinvesteringer, og at der foretages en ekstraordinær

  indsats for at nedbringe anlægsoverførslerne og dermed realisere et historisk højt

  anlægsniveau i 2020.

   

  Overordet set kan bevillingskontrollen opsummeres i følgende:

  • Usikkerhed på en lang række områder som følge af COVID-19 situationen.
  • Ingen likviditetsvirkning i hverken 2020 eller i overslagsårene.
  • Staben forventer, at Aabenraa Kommune i 2020 overholder budgettet på servicedriftsrammen jf. KL’s udmeldinger. Servicedriftsforbruget pr. 31. marts 2020 udgør ca. 671 mio. kr., svarende til ca. 24,5 % af det fra KL udmeldte sigtepunkt på ca. 2.740 mio. kr.
  • På anlægsområdet er anlægsloftet, der udgjorde ca. 193 mio. kr., fjernet i 2020, som følge af COVID-19 og ønsket om at stimulere anlægsaktiviteten på landsplan. Skønnet for bruttoanlægsudgifterne i Aabenraa Kommune i 2020 udgør p.t. ca. 180 mio. kr., men skønnet er, grundet den nuværende situation, behæftet med forholdsvis stor usikkerhed.

   

  De enkelte udvalg har behandlet omplaceringer indenfor eget bevillingsområde. En samlet

  talmæssig oversigt over disse omplaceringer fremgår af bilag 1. Bilag 2 er et notat med en

  sammenfatning af den økonomiske situation for de respektive udvalg. Bilag 3 viser en

  økonomisk oversigt pr. 31. marts 2020 med det forventede korrigerede budget efter

  bevillingskontrollen.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set ansøges, i de sideløbende sager, om følgende bevillingsmæssige ændringer:

   

  Område (beløb i 1.000 kr.)

  TB 2020

  RK 2021

  RK 2022

  RK 2023

  RK 2024

  2020-24 I ALT

  Indtægter:

   

   

   

   

   

   

  Skatter og tilskud i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Udgifter:

   

   

   

   

   

   

  Serviceudgifter

  398

  -250

  -250

  -250

  -250

  -602

  Ovf. udg./Forsikrede ledige

  250

  250

  250

  250

  250

  1.250

  Aktivitetsbestemt medfinans.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Renteudgifter

  -708

  0

  0

  0

  0

  -708

  Driftsudgifter i alt

  -60

  0

  0

  0

  0

  -60

  Nettolåneoptagelse m.v.:

   

   

   

   

   

   

  Låneoptagelse

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Afdrag

  -340

  0

  0

  0

  0

  -340

  Finansforskydninger

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Nettolåneoptagelse m.v. i alt

  -340

  0

  0

  0

  0

  -340

  Driftsudgifter og nettolåne-optagelse m.v. i alt

  -400

  0

  0

  0

  0

  -400

  Anlæg

  400

  0

  0

  0

  0

  400

  Anlæg – Jordforsyning

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Anlæg i alt

  400

  0

  0

  0

  0

  400

  Likviditetspåvirkning i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  0

   

   

  + = TB med træk på de likvide midler og - = negativ TB med tilførsel til de likvide midler

   

  Ansøgningerne om bevillingsændringer er nærmere uddybet i de to sideløbende sager

  vedrørende bevillingskontrollen.

   

  Ændringerne i 2020 skyldes primært:

  • 0,4 mio. kr. vedrørende ”Tidlig opsporing vedr. ADBB – screening af spædbørn i Sundhedsplejen”, der omplaceres fra SSU, drift til Cykelstipulje under TMU, anlæg.
  • 4,0 mio. kr. i forventet merudgift til barselsudligning, der søges finansieres af udvalgenes driftsbudgetter til løn.
  • 1,9 mio. kr. søges tilført budgetværnspuljen.

   

  De stående udvalg behandler bevillingskontrollen for eget udvalgsområde på møder frem til

  den 14. maj 2020.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at den samlede oversigt over bevillingsmæssige ændringer i 2020 m.m. tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/55102, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020 behandles, denne gang, i tre selvstændige sager.

  Denne vedrører anlæg.

   

  I denne bevillingskontrol tilføres cykelstipuljen 0,4 mio. kr. i 2020, der tilføres fra projektet

  tidlig opsporing under Sundhedsplejen. Ændringen er en del af budgetforliget for 2020.

  For perioden 2021 - 2024 søges der ingen bevillinger. Alle anlægsprojekter er kommenteret i

  bilag A2.

   

  På anlægssiden er der pt. 100 igangværende anlægsprojekter (ekskl. jordforsyning), hvoraf 55

  projekter forventes afsluttet inden årets udgang. Økonomiudvalget behandlede på mødet den

  21. april 2020, sag nr. 84, muligheden for fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020.

  Økonomiudvalget besluttede i den forbindelse, at der ydes en ekstraordinær indsats for at

  gennemføre de allerede planlagte anlægsinvesteringer, og at der foretages en ekstraordinær

  indsats for at nedbringe anlægsoverførslerne og dermed realisere et historisk højt

  anlægsniveau i 2020.

   

  Det korrigerede nettobudget til skattefinansierede anlægsprojekter pr. 31. marts 2020 udgør

  223,6 mio. kr. (ekskl. jordforsyning) og 246,4 mio. kr. inkl. jordforsyning. Brutto udgør

  anlægsbudgettet 320,0 mio. kr. (inkl. jordforsyning).

   

  Staben skønner, på baggrund af de seneste års anlægsforbrug, at bruttoanlægsforbruget i

  2020 (inkl. jordforsyning) vil lande omkring 180 mio. kr. Staten har som følge af COVID 19

  situationen dispenseret for anlægsloftet i 2020.

   

  Som bilag A3 er vedhæftet en aktuel investeringsoversigt for 2020 – 2024. Som bilag A4 er

  vedhæftet en ajourført investeringsoversigt for 2020 – 2024 inklusive de i nærværende

  bevillingskontrol ansøgte tillægsbevillinger.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020 udviser følgende tillægsbevillingsansøgninger:

   

  Udvalg/område *)

  (beløb i 1.000 kr.)

  TB i 2020

  RK i 2021

  RK i 2022

  RK i 2023

  RK i 2024

  2020-24 I ALT

  Økonomiudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  400

  0

  0

  0

  0

  0

  Vækstudvalget for Land og By

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Skattefinansierede anlæg i alt

  400

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordforsyning – Boligformål

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordforsyning – Erhvervsformål

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordforsyning – Ubestemte formål

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordforsyning i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  ANLÆG I ALT

  400

  0

  0

  0

  0

  0

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de

  likvide midler.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at der meddeles en tillægsbevilling på 0,400 mio. kr. i 2020, til cykelstipuljen, finansieret af

  Social- og sundhedsudvalgets driftsbudget til sundhedsplejen, og

  at status på de enkelte anlægsprojekter tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/54931, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til en henvendelse fra Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab Amba, der har fremsendt ansøgning om kommunegaranti for et lån på op til 5,800 mio. kr.

  Lånet skal finansiere to igangværende anlægsprojekter:

  • Renovering af fjernvarmenet
  • Ombygning af bygning til halmlager og halmkedelcentral

   

  I vedlagte ansøgning og notat er projekterne beskrevet og vurderet.

  Lovgrundlag

  Aabenraa Kommune må stille garanti for forsyningsvirksomheden, uden at dette belaster kommunens låneramme. Der må dog maksimalt garanteres for de faktiske udgifter.

  Planmæssige forhold

  Renoveringen af ledningsnettet kræver ingen godkendelse efter varmeforsyningsloven. Der er modtaget de nødvendige byggetilladelser til ombygningen.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomien i Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab AmbA vurderes som tilfredsstillende og med udsigt til bedring, idet det nye varmeforsyningsanlæg forventes at komme i stabil drift efter endt ombygning. Fjernvarmeforsyningens takster ligger ikke i den høje ende, hvorfor der vurderes at være råderum til at forhøje taksterne, såfremt dette måtte vise sig at være nødvendigt.

   

  Når der stilles kommunegaranti for lån til en varmeforsyningsvirksomhed, er kommunen forpligtet til at opkræve en garantiprovision på markedsniveau. Staben har foretaget en konkret vurdering og på baggrund heraf anbefales det, at provisionssatsen fastsættes til 0,75% p.a. I lighed med andre garantisager opkræves provisionen 1 gang årligt baseret på primosaldoen. I etableringsåret opkræves en forholdsmæssig provision for de måneder, der stilles garanti.

  Høring/udtalelse

  Sekretariatet for Strategisk Energi Planlægning  vurderer, at projektet er i overensstemmelse med de strategiske overvejelser, der pågår i forhold til valg af udviklingsretning for det sønderjyske energisystem

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der meddeles Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab AmbA en kommunegaranti på op til 5,8 mio. kr., og

  at provisionssatsen fastsættes til 0,75% p.a.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales godkendt.

  Økonomiudvalget ønsker fremadrettet, at der indgår en dialog med ansøgere om sammenhæng mellem lånets løbetid og afskrivningsperioden på aktivet.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14086, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til en henvendelse fra Padborg Fjernvarme A.m.b.a., der har fremsendt ansøgning om kommunegaranti for et lån på op til 16,0 mio. kr.

  Lånet skal finansiere et kommende varmegenindvindingsprojekt, hvor renset spildevand fra Arlas mejeri i Kruså anvendes som varmekilde, hvilket reducerer indkøbet af varme hos Stadtwerke i Flensborg. For at koble varmegenindvindingsanlægget på fjernvarmenettet omfatter projektet endvidere etablering af en forsyningsledning mellem Bov og Kruså.

   

  Projektet er baseret på et samarbejde med Arla Foods. Forslag til aftaler vedrørende  anvendelse af spildevand samt leje af areal til anlægget ligger til juridisk vurdering hos Arla Foods. De endelige aftaler mangler således, men Arla Foods har fremsendt en hensigtserklæring, hvor de tilkendegiver,  at Arla Foods agter at indgå aftalerne.

   

  I vedlagte ansøgning og notat er projektet beskrevet og vurderet.

  Lovgrundlag

  Aabenraa Kommune må stille garanti for forsyningsvirksomheden, uden at dette belaster kommunens låneramme. Der må dog maksimalt garanteres for de faktiske udgifter.

  Planmæssige forhold

  Projektet har opnået VVM-afgørelse, godkendelse efter varmeforsyningsloven/ projektbekendtgørelsen samt dispensation fra lokalplanen.

   

  Der er søgt, men endnu ikke meddelt de nødvendige byggetilladelser til ombygningen.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomien i Padborg Fjernvarme A.m.b.A. vurderes som tilfredsstillende. Efter varmegenindvindingsprojektet er gennemført forventes værket at kunne fastholde varmeprisen i de kommende år. Den nye forsyningsledning åbner muligheder for tilslutning af nye forbrugere, hvilket vil bidrage positivt til økonomien. Fjernvarmeforsyningens takster ligger ikke i den høje ende, hvorfor der vurderes at være råderum til at forhøje taksterne, såfremt dette – mod bestyrelsens forventning - måtte vise sig at være nødvendigt.

   

  Når der stilles kommunegaranti for lån til en varmeforsyningsvirksomhed, er kommunen forpligtet til at opkræve en garantiprovision på markedsniveau. Staben har foretaget en konkret vurdering og på baggrund heraf anbefales det, at provisionssatsen fastsættes til 0,75% p.a. I lighed med andre garantisager opkræves provisionen 1 gang årligt baseret på primosaldoen. I etableringsåret opkræves en forholdsmæssig provision for de måneder, der stilles garanti.

  Høring/udtalelse

  Sekretariatet for Strategisk Energi Planlægning vurderer, at projektet er i overensstemmelse

  med de strategiske overvejelser, der pågår i forhold til valg af udviklingsretning for det

  sønderjyske energisystem.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der meddeles Padborg Fjernvarme A.m.b.A. en kommunegaranti på op til 16,0 mio. kr., under forudsætning af, at projektet opnår byggetilladelse, samt at der indgås de manglende aftaler med Arla Foods og

  at provisionssatsen fastsættes til 0,75% p.a.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales godkendt.

  Økonomiudvalget ønsker fremadrettet, at der indgår en dialog med ansøgere om sammenhæng mellem lånets løbetid og afskrivningsperioden på aktivet.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/16030, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Borgmesteren sørger for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling. Hvis borgmesteren konstaterer, at en udgift er afholdt uden den fornødne bevillingsmæssige hjemmel, påhviler det ham at forelægge bevillingsspørgsmålet for kommunalbestyrelsen.

   

  Medlemmer af den socialdemokratiske byrådsgruppe har rejst spørgsmål, om den bevillingsmæssige hjemmel til udbetaling af tilskud på 1 mio. kr. til Loddenhøj Jollelaug til etablering af et parkeringsareal, fordi klagen over lokalplan og kommuneplantillæg blev tillagt opsættende virkning.

   

  Det er forvaltningens opfattelse, at der har været den fornødne bevillingsmæssige hjemmel til udbetaling, men på grund af henvendelsen ønsker borgmesteren, at Byrådet får mulighed for at konstatere, at det er tilfældet.

   

  Den 29. juni 2016 godkendte Byrådet endeligt Lokalplan 85 og Kommuneplantillæg 51, som blev offentliggjort i juli 2016. Lokalplanen og kommuneplantillægget blev påklaget til natur- og Miljøklagenævnet i august 2016.

   

  Den 22. november 2016 blev sagen om frigivelse af anlægsbevilling og udleje til Loddenhøj Jollehavn behandlet i Økonomiudvalget, og følgende fremgår af indstillingen og beslutningen:

  ”Indstilling,

  Kultur, Miljø & Teknik indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2016 – 2019, idet beløbet udbetales til Loddenhøj Jollelaug på vilkår, at midlerne anvendes til etablering af parkeringsareal, sandstrand med tilhørende sydmole samt slæbested, og under forudsætning af at jollelauget har sikret, at de fornødne tilladelser foreligger og at lejeaftalen underskrives af Loddenhøj Jollelaug,

  at lejeaftalen med Loddenhøj Jollelaug godkendes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-16

  1. at anbefales godkendt idet der i forhold til 1. at’s formulerings ordlyd om ”de fornødne tilladelser” bl.a. betyder, at klager til natur- og miljøklagenævnet ikke får opsættende virkning.
  2. […]”

   

  Et flertal i Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

   

  Den 30. januar 2017 tillagde Natur- og Miljøklagenævnet klagerne opsættende virkning, og den 3. maj 2017 ophævede (nu) Planklagenævnet lokalplanen og kommuneplantillægget.

   

  Ved bevillingskontrollen vedrørende anlæg pr. 31. marts 2017, som blev behandlet i Byrådet den 31. maj 2017 i punkt 69, fremgår følgende af note 51 i bilag A2:

  ”Note 51 Strandareal Loddenhøj Jollehavn 0

  Samlet anlægsbevilling:  1,000 mio. kr.

  Rådighedsbeløb 2017:   1,000 mio. kr.

  Frigivet rådighedsbeløb:   1,000 mio. kr.

  Forventet forbrug jf. betalingsplan 2017:  1.000 mio. kr.
  Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: Ja
  Forventes afsluttet: 2017

  Anlægsbevillingen om etablering af jollehavn, parkeringsareal og ny strand ved Loddenhøj skal tilgå Jollelavet, som skal stå for etablering af anlægges, når alle tilladelser og økonomien er på plads. Havnen skal være etableret senest den 24.09.2017 i henhold til Kystdirektoratets tilladelse til havneanlægget.”

   

  Det fremgår endvidere af bilag A3 ”Betalingsplanen 2017 anlægsprojekter”, at 1,000 mio. kr. vedrørende Strandareal Loddenhøj Jollehavn indgik i det korrigerede budget 2017, og at der forventes udbetaling i august 2017.

  Byrådet godkendte orienteringen.

   

  I forbindelse med Byrådets behandling den 21. marts 2018 af sag om ”Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg fra 2017 til 2018” godkendte Byrådet overførslen, idet Byrådet præciserede, at note 39 alene vedrører et parkeringsareal ved Loddenhøj.

   

  Rådighedsbeløbet er efterfølgende overført mellem årene.

   

  Det har i de efterfølgende bevillingskontroller i 2017 og 2018 været oplyst, at anlægsbevillingen udgjorde 1,000 mio. kr., og at rådighedsbeløbet på 1,000 mio. kr. var frigivet.

   

  I bevillingskontrolsagen pr. 31. marts 2019 fremgår det af bilag A3 og bilag A4 ”Investeringsoversigt 2019 -2023”, at beløbet 1,000 mio. kr. til Loddenhøj indgår i budget 2019 og at beløbet er frigivet, da beløbet er angivet med grøn farve. I bevillingskontrolsagen fra 30. september 2019, fremgår det af bilag A3 og A4, at beløbet overføres i budget 2020, og at beløbet er frigivet, da det er angivet med grøn farve.

   

  Den 30. oktober 2019 vedtog Byrådet endeligt Lokalplan 122 og Kommuneplantillæg 122, som efterfølgende blev påklaget.

   

  Den 19. marts 2020 traf Planklagenævnet afgørelse om, ikke at tillægge klagerne over Lokalplan 122 og Kommunalplantillæg nr. 26 opsættende virkning.

   

  I sag om ”Fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020”, som blev behandlet i Økonomiudvalgets møde den 21. april 2020, fremgår det af bilag ”Korrigeret Investeringsoversigt 2020 – 2023 INKL. overførselsansøgninger til 2020”, at 1.000 mio.kr. til Loddenhøj er frigivet, da beløbet er angivet med grøn farve.

   

  Følgende fremgår af note 12 ”Loddenhøj” i bilag til sag om ”Teknik- og Miljøudvalgets bevillingskontrol for anlæg pr. 31.03.2020”, som blev behandlet i udvalgets møde den 6. maj 2020:

  ”Der er en samlet anlægsbevilling på 1,000 mio. kr. til tilskud til parkeringsareal. Lejekontrakt er indgået og bevilling er udbetalt april i overensstemmelse med Byrådets beslutning, idet der ikke længere er opsættende virkning til planklagenævnet.” 

   

  Forvaltningen bemærker, at anlægsbevillingen til et anlægsarbejde knyttes til de beløbsmæssige og materielle forudsætninger, som kommunalbestyrelsen tager stilling til i forbindelse med vurderingen af det samlede anlægsarbejde. Det tilkommer kommunalbestyrelsen inden for vide rammer at tage stilling til, om en disposition ligger inden for kommunalbestyrelsens udtrykkelige eller stiltiende forudsætninger i forbindelse med bevillingen.

   

  Det er derfor forvaltningens opfattelse, at der forelå den fornødne bevillingsmæssige hjemmel til udbetalingen, da Byrådet ved de efterfølgende bevillingskontroller er orienteret om, at bevillingen var frigivet, uden at det har givet anledning til bemærkninger.

  Lovgrundlag

  § 31, stk. 3, og § 40 i lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at det kan konstateres, at der forelå bevillingsmæssig hjemmel til udbetalingen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales godkendt.

   

  I mod stemte Erik Uldall Hansen (A), Karsten Meyer Olesen (A) og Povl Kylling Petersen (A).

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt, idet 20 stemte for (V, O, C og S). Imod stemte 10 (A, F og Ø).

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/13977, Sagsinitialer: AKPA

  Sagsfremstilling

  Som led i udviklingen af Nørreportkvarteret i Aabenraa har kommunen købt ejendommene Nørreport 5-19 samt Ramsherred 1 med planer om at gennemførelse af et byudviklingsprojekt med private investorer. For at realisere kommunens planer og hensigter for området, traf Byrådet i december 2019 beslutning om at indgå en samarbejdsaftale  med en privat ejendomsudvikler. Aftalen omhandler udvikling af et kommercielt bæredygtigt projekt for området, der skal stå færdigt i 2022 indeholdende et kommunalt sundhedshus, hotel og restaurant, boliger samt parkering.

   

  Disse udviklingsplaner bliver naturligt også påvirket af den delvise nedlukning af samfundet grundet COVID-19 og de deraf følgende konsekvenser for blandt andet operatører og investorer inden for hoteldrift og –etablering, som er en bærende del af udviklingsprojektet. Den seneste tilbagemelding fra den private ejendomsudvikler er således, at det for nuværende ikke er realistisk at tiltrække investorer og operatører til etablering af et udviklingsprojekt i området, der kræver, at den nuværende situation bedres afgørende. Dermed sættes det aktuelle udviklingsprojekt reelt på pause, da det dermed repræsenterer en reel udfordring for projektets gennemførbarhed inden for den aftalte tidsramme.

   

  For at fastholde momentum i byudviklingen og skabe forudsætninger for at etablere et kommercielt bæredygtigt projekt i området, giver den nuværende situation derfor anledning til at revidere den aktuelle plan for udvikling af de kommunalt ejede ejendomme ved Nørreport.

  Der lægges derfor op til en revidering, der konkret omhandler at sætte den kommunalt ejede del af udviklingsprojektet i form af et sundhedshus på pause i en kortere årrække, og fremrykke nedrivning af de kommunalt ejede ejendomme Nørreport 5-19 samt Ramsherred 1 finansieret af de til sundhedshuset afsatte anlægsmidler på 30 mio. kr.

   

  En pausering af de oprindelige planer fra 2017 for etablering af et kommunalt sundhedshus i området giver mulighed for en opdateret analyse af behov for funktioner i et moderne sundhedshus i en form, der forbliver tidssvarende på den anden side af en forventet reform af sundhedsvæsenet med de eventuelle opgaveforskydninger til det nære sundhedsvæsen, det må medføre. Dette vil indebære en dialog med Region Syddanmark som partner i de oprindelige planer samt en henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om mulighederne for minimum en toårig forlængelse af anvendelse af de tildelte puljemidler på ca. 6,7 mio. kr. til etablering af sundhedshus i nyt format samt ca. 3,3 mio. kr. til etablering af et digitalt sundhedshus ligeledes i nyt format.

   

  Fremrykning af nedrivning af de kommunalt ejede ejendomme før end oprindeligt planlagt skal bidrage til at fastholde udviklingsprocessen for området og forberede mulighederne for kommercielt bæredygtige projekter med private investorer, når markedet vender. Denne fremrykning forudsætter, at der fra de til sundhedshuset afsatte anlægsmidler kanaliseres midler til finansiering af nedrivning og midlertidige foranstaltninger i størrelsesordenen 11 mio. kr. (overslag).

   

  Denne revidering af planen for udvikling af området vil ligeledes indebære, at der indledes en dialog med RealDania. Dialogen vil omhandle ændringerne og den eventuelle betydning heraf for placering og tidsplan for byrumsforløb i området, hvortil der er meddelt støtte på 9,1 mio. kr. med henblik på at fastholde tilsagn om støtte på trods af konsekvenserne af den givne situation

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at orientering om status fra den private ejendomsudvikler tages til efterretning,

  at de afsatte anlægsmidler til sundhedshuset tilbageføres til Økonomiudvalget,

  at der fra disse anlægsmidler afsættes anlægsmidler til nedrivning af de kommunalt ejede ejendomme Nørreport 5-19 samt Ramsherred 1,

  at orientering om dialog med Sundheds- og Ældreministeriet om muligheder for fastholdelse af bevilget støtte til etablering af sundhedshus og digitalt sundhedshus tages til efterretning, og

  at orientering om dialog med RealDania om reviderede planer for området og fortsat tilsagn om støtte til etablering af byrumsforløb tages til efterretning

   

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/39430, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler frigivelse af midler til realisering af program for Områdefornyelse Nord.

   

  Baggrund

  På byrådsmødet den 26. april 2017 blev programmet for Områdefornyelse Nord godkendt, se bilag 1. Programmet omhandler tre overordnede indsatsområder, Gågaden, H.P. Hanssens Gade og Bylaboratoriet. Siden programmets godkendelse er der løbende igangsat og gennemført flere delprojekter, blandt andet udarbejdelse og realisering af Gademanual for Nørreportkvarteret, etablering af et BID/bydelssamarbejde samt udarbejdelse af Plan for fysisk omdannelse af Nørreportkvarteret. Nedenfor er en overordnet gennemgang af indsatsområderne, mens en mere detaljeret gennemgang af igangværende og afsluttede delprojekter kan ses i bilag 2. I bilag 3 er de nye projekter beskrevet yderligere.

   

  Gågaden
  Fokus har været på at skabe en ny identitet og stemning i den nordlige del af bymidten. Næste skridt er omdannelse og opgradering af passagerne, bagsiderne og parkeringspladserne, der ligger i umiddelbar relation til gågaden samt planlægningen for udviklingen af projektområdet Nørreport 5-13, 17 og 19 samt Ramsherred 1-3.

   

  H.P. Hanssens Gade
  Som en del af områdefornyelsen var det ønsket at omdanne dele af H.P. Hanssens Gade til en attraktiv og levende del af bymidten, når den gennemkørende trafik flyttes til Gasværksvej. Der er udført analyser og skitseret på scenarier for omdannelsen af vejforløbet, men den egentlige beslutning om omlægning af trafikken afventer de næste etaper af omdannelsen af Gasværksvej. Det er således ikke realistisk at omdannelsen af H.P. Hanssens Gade kan gennemføres inden for Områdefornyelsens tidsperspektiv, hvorfor midlerne fra denne indsats foreslås omfordelt til de øvrige indsatsområder.

   

  Bylaboratoriet
  Fokus har her været på at skabe liv, oplevelser og engagement omkring den nordlige del af bymidten. Indsatsområdet favner derfor både omdannelsen af små by- og gaderum inden for områdefornyelsesafgrænsningen og puljen til events og aktiviteter, der blev igangsat i efteråret 2017 samt formidling og inddragelsesinitiativer som ByLAB, bydelsambassadører og BID/bydelssamarbejdet.

   

  Udover at igangværende projekter gennemføres som beskrevet i bilag 2, foreslås at der gennemføres nedenstående som beskrevet i bilag 3 og bilag 4:

   

  -         Renovering samt etablering af kunstværker i de fire primære passager

  -         Renovering af parkeringspladserne ved henholdsvis Barkmøllegade og Hotel Europa/Madevej

  -         Etablering af en pulje til renovering af gågadens bagsider ud mod ovenstående parkeringspladser

  -         Forskønnelse af Callesensgade

  -         Etablering af pulje til renovering af små by- og gaderum

  -         Nedlæggelse af pulje til events og aktiviteter, og overføre restmidler til et nyt bydelssamarbejde

   

  Ovenstående vurderes at kunne gennemføres inden for den økonomiske ramme. I bilag 3 beskrives projekter, der kan gennemføres, såfremt der viser sig økonomisk råderum.

   

  Økonomi og afledt drift

  Der er samlet givet anlægsbevilling på 19,7 mio.kr. samt indtægtsbevilling på 7,7 mio. kr. til ”Områdefornyelse Nord”, samlet 12 mio. kr., heraf er frigivet 9,4 mio. kr. Af de frigivne midler er der blandt andet disponeret til realisering af Gademanualen, pulje til events og aktiviteter samt midlertidigt byrum.

   

  Tabel 1.1: Rådighedsbeløb for Områdefornyelse Nord:

   

  (1.000 kr)

  Tidl. År

  2020

  2021

  i alt

  Udgifter I ALT

  13.100

  2.600

  4.000

  19.700

  Frigivet

  13.100

   

   

  13.100

  ikke frigivet

   

  2.600

  4.000

  6.600

  Indtægter I ALT

  -3.700

  -2.000

  -2.000

  -7.700

  Frigivet stats- og Realdania midler

  -3.700

   

   

  -3.700

  ikke frigivet statsmidler

   

  -2.000

  -2.000

  -4.000

  Kommunal andel i alt

  9.400

  600

  2.000

  12.000

   

  I bilag 2 og 3 er beskrevet en status for de forskellige igangværende projekter og forslag til gennemførelse af yderligere projekter inden for Områdefornyelse Nord og første fase af projektet Hovedbyer på forkant. De foreslåede tiltag vil, som nævnt, betyde en ny fordeling af budgettet som ses på tabel 1.2.

   

  Den største omfordeling i forhold budgettet i programmet for Områdefornyelse Nord, er en ny fordeling af midler fra indsatsområdet H.P. Hanssens Gade til indsatsområdet Gågaden, hvor blandt andet indsatsen om passager og mellemzoner også ligger, og en omfordeling af restmidler fra realisering af Gademanual på ca. 1,5 mio. kr. (frigivelsessag vedrørende realisering af Gademanual på Byrådsmødet 27. marts 2019).

   

  Der blev frigivet ca. 4 mio. kr.  til realisering af Gademanualen. I sagsfremstillingen blev der beskrevet, at der ved udgangen af 2020 ville blive gjort status på de forskellige delprojekter med henblik på at overflytte eventuelt uforbrugte midler. Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, jf. bilag 2, at der kun skal anvendes 2,5 mio. kr., hvorfor det er muligt at omfordele de resterende 1,5 mio. kr. til projekterne beskrevet i bilag 3. Disse midler er medregnet i den nye fordeling.

   

   

  Der søges nu om frigivelse af resterende rådighedsbeløb i 2020 og 2021 med udgifter på 6,6 mio. kr. og indtægter på 4 mio. kr., samlet 2,6 mio. kr. Endvidere ønskes godkendt, at den samlede anlægsbevilling for Områdefornyelse Nord anvendes indenfor delområderne som vist i tabel 1.2. De enkelte delområders indhold er uddybet i bilag 2 og bilag 3.

   

  Tabel 1.2: Fordeling af anlægsbevilling til Områdefornyelse Nord.

   

  1.000 kr.

  Oprindeligt budget

  Nyt budget

  Tilskud fra Realdania

  I ALT           Nyt budget

  Program

  900

  350

  1.000

  1.350

  Gågade

  9.000

  14.300

  0

  14.300

  H.P. Hanssens Gade

  5.400

  250

  0

  250

  Bylaboratoriet

  2.700

  3.100

  700

  3.800

  I alt

  18.000

  18.000

  1.700

  19.700

   

   

   

   

   

  Forvaltningen har været i dialog med Trafik-, bygge- og boligstyrelsen med henblik på at få godkendt ovennævnte omfordeling af midler. Den 29. april 2020 modtog forvaltningen en tilkendegivelse om, at en omfordeling er mulig.

   

  Afledt drift

  Afledt drift til Teknik- og Miljøudvalget finansieres af afledt driftspuljen, der i henhold til Økonomiudvalgets beslutning af 18. februar 2020 nu er placeret i Teknik- og Miljøudvalget. Den afledte drift er beregnet til 0,08 mio. kr. årligt.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at den nuværende anlægsbevilling på i alt 19,7 mio. kr. fordeles i henhold til nyt budget i tabel 1.2,
  at der frigives de resterende rådighedsbeløb i 2020 og 2021 på netto 2,6 mio. kr. jf. tabel 1.1 til ”Områdefornyelse Nord”, til delvis realisering af projekterne beskrevet i bilag 2 og bilag 3,
  at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til, at godkende ændringer i forhold til realiseringen af projekterne beskrevet i bilag 2 og bilag 3, og
  at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte fondssøgning til realisering af kunstprojektet baseret på de udarbejdede kunstskitser, og

  at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 14-05-2020

  Anbefales godkendt.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen oplyser, at der i forbindelse med Realdaniaprojektet Hovedbyer på forkant er reserveret 1. mio. kr. til midlertidige aktiviteter, i forbindelse med arbejdet på og omkring projektgrundene, Nørreport 5-19 samt Ramsherred 1-3. Midlerne er placeret under indsatsområdet Gågaden og kan anvendes efter nærmere aftale med Realdania.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/10462, Sagsinitialer: heh

  Sagsfremstilling

  Gasdistributionsselskabet Evida Syd A/S skal etablere en 12 km lang tilslutningsledning fra det kommende biogasanlæg SBS Energy på Hjerneshøjvej 10 i Kliplev til en kommende kompressorstation ved Bolderslev og anmoder kommunen om at medvirke til ekspropriation, såfremt frivillige aftaler ikke kan indgås med lodsejere. 

   

  Evida Syd A/S (der er en fusion mellem HMN GasNet og Dansk Gas Distribution) er, jf. Naturgasforsyningslovens § 35a stk. 1, forpligtiget til at tilslutte det såkaldte opgraderingsanlæg ved Kliplev og aftage det producerede naturgas fra biogasanlægget. I det eksisterende gasnet ved Kliplev er forbruget ikke højt nok til den kommende producerede mængde. Derfor skal gassen flyttes videre til det overordnede gasnet.

   

  Gassen planlægges dels tilsluttet det lokale gasnet i Tinglev og dels det overordnede distributionsnet. Til de to formål lægges to ledninger fra biogasanlægget til Tinglev, og én ledning fra Tinglev til Bolderslev, inkl. en ny Mini-Gasmåler- og reguleringsstation ved Tinglev. Der henvises til oversigtskort i bilag 1 og detaljeret redegørelse i bilag 2.

   

  Evida Syd A/S ønsker i udgangspunktet at indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår med de berørte lodsejere. Lodsejerne har fået præsenteret projektet og har haft mulighed for at komme med ændringsforslag, som i muligt omfang er indarbejdet i projektet. Generelt har lodsejerne udtrykt velvilje over for projektet. I bilag 2 redegøres nærmere for processen og konsekvenserne for lodsejerne og myndigheder, herunder fordele og ulemper ved aftaler henholdsvis ekspropriation.

   

  Inden processen fortsætter, ønsker Evida Syd A/S en tilkendegivelse fra Aabenraa Byråd, om at Aabenraa Kommune er indstillet på at medvirke ved en ekspropriation til projektet, såfremt der ikke kan opnås frivillige aftaler med én eller flere lodsejere.

   

  Kommunalbestyrelsen kan jf. Naturgasforsyningslovens §55 stk. 3 tillade, at der iværksættes ekspropriation vedrørende fast ejendom til etablering og drift af de nødvendige tilslutninger af opgraderingsanlæg til naturgasforsyningsnettet, når almenvellet kræver det, og når der efter § 35 a, stk. 1, er opnået ret til tilslutning.

   

  Tilslutning af et opgraderingsanlæg, som det kommende biogasanlæg SBS Energy, kan derfor ske uden udarbejdelse af et projektforslag, der normalt ligger forud for en ekspropriation efter varmeforsyningsloven.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at kriterierne for ekspropriation er tilstede, idet

  -         der er en ret til tilslutning af biogasanlægget,

  -         der er tale om nødvendige tilslutninger,

  -         placering af ledningstrace er sket under størst mulig hensyn til naturen, lodsejere, økonomien mv. og

  -         tilslutningerne tjener almenvellets interesse, idet tilslutningerne understøtter varmeforsyningsloven formål, kommunens varmeplan 2009, mål for omstilling af varmesektoren samt strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2020-2025 og de nationale klimamål.

   

  Ekspropriation til erhvervelse af arealer og rådighedsindskrænkninger gennemføres i givet fald jf. Naturgasforsyningslovens §55 stk. 5 efter reglerne i kapitel 3 i varmeforsyningsloven. Det vil i praksis sige efter bestemmelserne i lov om offentlige veje.

   

  Det bemærkes at den formelle ekspropriationsprocedure ikke kan og må gennemføres før alle nødvendige tilladelser er meddelt.

   

  Projektet fordrer en del tilladelser og dispensationer bl.a. til krydsning af beskyttede vandløb, passage indenfor fortidsmindebeskyttelseslinie, etablering af 2 boregruber for styret underboring i beskyttede naturområde, nedgravning i vejarealer og dispensation fra lokalplan samt byggetilladelse til gasreguleringsstationerne. Nogle af afgørelser er truffet, andre er under behandling. VVM-screening er under udarbejdelse af Miljøstyrelsen.

  Økonomi og afledt drift

  Evida Syd A/S afholder udgifter til frivillige aftaler og eventuel ekspropriation, herunder erstatningsbeløb. Ved eventuel gennemførelse af ekspropriation, skal kommunen bidrage med medarbejderressourcer til gennemførelse af proceduren.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ekspropriationsvillighed meddeles, og

  at forvaltningen overdrages kompetencen til at gennemføre eventuel ekspropriation.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl (V)

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/51322, Sagsinitialer: MBB

  Sagsfremstilling

  Der er interesse for parcelhusgrunde i Kollund. Der er pr. 1. februar 2020 solgt 1 grund og 1 grund i 2019. I Kollund er der på nuværende tidspunkt kun fem grunde til salg, hvoraf den ene er under salg. Derudover er der også nogle, som er reserveret. Derfor anbefales det, pga. efterspørgsel i området, at udstykke yderligere fire grunde på Midtkobbel, i forlængelse af den eksisterende udstykning. Arealet er allerede lokalplanlagt og er klar til at starte en byggemodning op.

   

  Det kan i øvrigt oplyses, at der anlægges ca. 80 m vej, og vejens status bliver offentlig vej.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan 4/85 er gældende for området.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten 2020-2023 afsat 4 mio. kr. i 2020 under jordforsyning til ”Rammebeløb boligformål”. Heraf er der frigivet 1,4 mio. kr. til Byggemodning Løjt Kirkeby, Visøvej. Der resterer således 2,6 mio. kr. i puljen. 

   

  ”Byggemodning Midtkobbel” anbefales finansieret med 1,4 mio. kr. fra ”rammebeløb boligformål”

   

  Den afledte drift ved projektets afslutning på 0,02 mio. kr. finansieres af puljen ”afledt drift”   under Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at byggemodning af Midtkobbel i Kollund igangsættes, og

  at der gives en anlægsbevilling i 2020 på 1,4 mio. kr. til ”Byggemodning Midtkobbel i Kollund”, finansieret af afsatte rådighedsbeløb ”Rammebeløb boligformål”, som frigives.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 14-05-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/43214, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til henvendelse fra Ravsted Fritidscenter vedrørende anmodning om et forhøjet tilskud på 0,463 mio. kr. til renovering af Ravsted Friluftsbad.

   

  Ravsted Fritidscenter sendte den 29. september 2017 ansøgning med anmodning om et tilskud på 0,200 mio. kr. til renovering af Ravsted Friluftsbad.

   

  Ravsted Fritidscenter fik den 7. marts 2018 i forbindelse med udmøntningen af Puljen til småreparationer 2018 tilsagn om bevilling på 0,150 mio. kr. Den forventede samlede pris på renovering udgjorde på daværende tidspunkt 0,534 mio. kr.

   

  I forbindelse med myndighedsbehandlingen viste der sig krav om, at såfremt renovering iværksættes vil bl.a. gældende regler for krav til omsætningstider på vandbehandlingsanlægget skulle overholdes.

   

  Krav til vandbehandlingsanlægget fordyrede projektet med 0,585 mio. kr., som Ravsted Fritidscenter den 22. oktober 2018 sendte en tillægsansøgning på til Kultur- og Fritidsudvalget. Den forventede samlede pris på renoveringen udgjorde nu 1.119 mio. kr.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 28. maj 2019 ansøgning om yderligere tilskud på 0,585 mio. kr. under forudsætning af, at institutionen skulle dokumentere, at projektet ville leve op til gældende myndighedskrav. Efter aftale med forvaltningen tilknyttede institutionen en faglig rådgiver på projektet.

   

  Midlerne blev finansieret af rådighedsbeløb afsat i budget 2019 på 0,900 mio. kr. til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på svømmehaller og friluftsbade.

   

  På baggrund af den faglige rådgivning har det vist sig, at der er yderligere udgifter til bl.a. etablering af overløbsrender og renovering af pumpehuset, som ikke var med i det oprindelige projekt. Udbedringer som er afgørende for, at projektet kan godkendes.

   

  Ravsted Fritidscenter har derfor den 23. februar 2020 på ny henvendt sig om yderligere tilskud på 0,463 mio. kr., som er nødvendig for projektets gennemførelse. Dermed udgør den samlede pris på renoveringen nu 1.582 mio. kr.

   

  Ravsted Fritidscenter har for nuværende indsamlet i alt 0,460 mio. kr. i sponsorat, fondsstøtte og egne midler. Institutionen oplyser, at der stadig pågår fondsansøgninger og overvejelser omkring lokale initiativer.

   

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsoversigten for 2020-2023, er der til ”Ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på svømmehaller og friluftsbade” i 2020 et restrådighedsbeløb på 0,264 mio. kr. I 2021 er der et rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr.

   

  Forvaltningen har udarbejdet to forslag til finansiering af ansøgt tilskud til Ravsted Fritidscenter på 0,463 mio. kr.

   

  Forslag nr. 1

  At rådighedsbeløbet i 2020 på 0,264 mio. kr. til ”ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på svømmehaller og friluftsbade”, prioriteres til renoveringen af Ravsted Friluftsbad.

   

  Kommunens mulighed for delvis at løfte moms af tilskuddet gør, at der kan udbetales et tilskud på 0,318 mio. kr.

   

  Restbeløbet på 0,145 mio. kr. til renovering af Ravsted Friluftsbad, anbefales finansieret af Ravsted Fritidscenter.

   

  Forslag nr. 2

  At rådighedsbeløbet i 2020 på 0,264 mio. kr. til ”Ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på svømmehaller og friluftsbade”, prioriteres til renoveringen af Ravsted Friluftsbad.

   

  At den resterende del på 0,145 mio. kr. af rådighedsbeløb i 2021 forbeholdes til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på svømmehaller og friluftsbade.

   

  Tabel 1.1.: Samlet oversigt over kommunale tilskud til renovering af Ravsted Friluftsbad ved forslag 1:

   

  År

  Forslag 1

  Forslag 2

   

   

   

  2018 - driftstilskud

     150.000

  150.000

  2019 - anlægstilskud

     585.000

  585.000

  2020 - anlægstilskud

     318.000  

  463.000

  I alt kr.

  1.053.000

  1.198.000

   

  Såfremt forslag 1 godkendes udgør det samlede kommunale tilskud i alt 1.053 mio. kr., som fremgår af tabel 1.1. Med kommunens mulighed for delvis at løfte moms af tilskuddet udgør den budgetmæssige påvirkning 0,885 mio. kr., heraf udgør den samlede anlægsbevilling til ”Ravsted Friluftsbad” 0,750 mio. kr.

   

  Såfremt forslag 2 godkendes, udgør det samlede kommunale tilskud i alt 1.198 mio. kr., som fremgår af tabel 1.1. Med kommunens mulighed for delvis at løfte moms af tilskuddet udgør den budgetmæssige påvirkning 1,006 mio. kr., heraf udgør den samlede anlægsbevilling til ”Ravsted Friluftsbad” 0,870 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag nr. 1 godkendes,

  at der gives et tillæg til en anlægsbevilling på 0,264 mio. kr. til ”Ravsted Friluftsbad”, finansieret af rådighedsbeløb til ”ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på svømmehaller og friluftsbade”, som frigives, og

  at såfremt det ikke lykkes Ravsted Fritidscenter at realisere finansieringen til projektet inden udgangen af 2021, bortfalder kommunens tilsagn om tilskud på i alt 1.053 mio. kr.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-05-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Imod stemte Jette Julius Kristiansen (O), idet hun er imod, at det reserverede beløb til Bylderup dermed reduceres yderligere.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales godkendt.

  Ravsted Friluftsbad opfordres til at søge puljer under Vækstudvalget for Land og by, såfremt der ikke opnås yderligere finansiering.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/59800, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By godkendte den 6. februar 2020 udarbejdelse af et kommuneplantillæg for Favsbjerg Naturhostel sydøst for Klovtoft. Området er på ca. 15,2 ha og indeholder i dag en hytte til ophold, en køkkenhytte samt toiletfaciliteter. De resterende dele af området er anlagt med større søer, stier og skov. Området bruges i dag til familie- eller firmaudflugter, polterabender mv.

   

  Ejer ønsker at udvide faciliteterne med 25 mobile overnatningshytter, heraf tre til kørestolsbrugere, otte stationære overnatningshytter, to trækrone-shelters samt to toiletter og en servicebygning. Endvidere ønskes der etableret en legeplads samt en hængebro.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at ovennævnte udvidelse kræver kommuneplantillæg og der forelægges hermed et forslag til Kommuneplantillæg nr. 35, der muliggør efterfølgende udstedelse af landzonetilladelser for de ønskede faciliteter.

   

  Forslaget til kommuneplantillæg er blevet screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene og kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse.

  Planmæssige forhold

  Området ligger uden for kommuneplanrammer. Dele af området er fredskov, hvorfor aktiviteter her kan kræve dispensation fra Miljøstyrelsen.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at de ønskede udvidelser kræver en kommuneplanramme for området, for at udvidelserne fremadrettet kan styres via landzonetilladelser. Kultur, Miljø & Erhverv vurderer ikke, at det ansøgte udløser lokalplanpligt grundet afstand til naboer, faciliteternes indpasning i landskabet og lokalområdets infrastruktur.

   

  Rammen udlægger området til rekreative faciliteter. Der indsættes en minimal afstand på 10 meter til skel for placeringen af faciliteterne i kommuneplantillægget, så det sikres, at disse ikke er til gene for naboer, ligesom landskabspåvirkningen mindskes.

   

  Udlægning af kommuneplanramme i området til rekreative formål påvirker ikke omkringliggende landbrugsejendommes muligheder for at udvide eller ændre i produktionen.

  Høring/udtalelse

  Forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget er der indkaldt idéer og forslag jf. Planlovens § 23. Der indkom to positive tilkendegivelser samt en bemærkning fra Miljøstyrelsen vedr. påvirkningen på Bilag IV-arter, der er indarbejdet i kommuneplantillægget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 for et rekreativt område ved Favsbjerg vedtages og udsendes i offentlig høring i 4 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget til kommuneplantillæg.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 14-05-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/146, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Social- og Indenrigsministeriet har fremsendt decisionsskrivelse om revisionen af ydelser på Ministeriets område.

   

  Ministeriet har gennemgået den indsendte revisionsberetning om regnskabet for 2018, og gennemgangen har ikke givet ministeriet anledning til bemærkninger. Der henvises til vedlagte bilag.

   

  I henhold til kasse- og regnskabsregulativets bilag 1.5.1 skal decisionsskrivelser uden bemærkninger forelægges til behandling for fagudvalg og orientering for Økonomiudvalget.

  På den baggrund forelægges decisionsskrivelsen til godkendelse i udvalget og til orientering for Økonomiudvalget.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at decisionsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet for regnskabsåret 2018 godkendes ,og

  at decisionsskrivelsen videresendes til Økonomiudvalget til orientering.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2020

  1. at – Godkendt
  2. at - Anbefalet godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/50119, Sagsinitialer: OLD1_PK

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes ”Tilsynspolitik 2020” efter servicelovens bestemmelser. Der skal hvert år udarbejdes og offentliggøres en tilsynspolitik og gennemføre tilsyn på visse sociale institutioner.

   

  Forslag til Tilsynspolitik 2020 beskriver de overordnede rammer for de lovpligtige tilsyn med plejehjem, kommunale og private leverandøre af personlig og praktisk hjælp, leverandøre af pædagogisk støtte i eget hjem, aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse.

   

  Tilsynspolitikken har en kobling til visionen for Aabenraa Kommunes Handicappolitik, Sundhedspolitik, Ældre- og værdighedspolitik, samt til den fælles Kerneopgave; Sundhed, mestring og fællesskabelse.

   

  Formålet med de kommunale tilsyn er at påse at:

  -         Borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og det serviceniveau, som Byrådet har besluttet.

  -         Hjælpen eller støtten er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.

   

  Tilsynet er med til at understøtte en systematisk kvalitetskontrol med henblik på læring og udvikling af tilbuddene.

  Herudover har Tilsynet fokus på, hvordan leverandørerne arbejder med effektmåling og opnår resultater sammen med borgeren.

   

  Tilsynsfokus for 2020 er uændret i forhold til 2019 og udmøntet i 6 kvalitetstemaer.

  Temaerne vurderes fortsat at være relevante og væsentlige i forhold til løsning af kerneopgaven.

   

  -         Trivsel & Værdighed

  -         Sundhed & Rehabilitering

  -         Dokumentation

  -         Samarbejde med og inddragelse af pårørende

  -         Ledelse og kompetencer

  -         Tilbudsportal & Plejehjemsoversigt

   

  Hvert kvalitetstema er konkretiseret i et dertilhørende kriterier. Der er tilføjet flere nye kriterier i forhold til Tilsynspolitik 2019.

   

  Kvalitetskriterierne udmøntes yderligere i en interviewguide, der benyttes under tilsynet og tilpasses målgruppen.

   

  Tilsynene foregår uanmeldte eller anmeldte i henhold til, hvad loven foreskriver. Under tilsynet foretages observationer, stikprøvekontrol af dokumentation, interview med borgere, pårørende, ledere og medarbejdere. Vurdering af tilbuddet sammenfattes i en tilsynsrapport.

   

  En gang årligt modtager Social- og Sundhedsudvalgt en årsredegørelse for de samlede tilsyn.

   

  Handicaprådets forslag om at kommunens Sundhedspolitik også kobles til tilsynspolitikken er indarbejdet i forslaget til Tilsynspolitik 2020. Seniorrådets forslag til tilføjelse under ”Tilsynsmetode og indhold” er indarbejdet i forslaget til Tilsynspolitik 2020. Seniorrådets forslag til tilføjelser under ”Sundhed & Rehabilitering” er ikke indarbejdet.

  Høring/udtalelse

  Forslaget til Tilsynspolitik 2020 er hørt i Seniorrådet og Handicaprådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Tilsynspolitik 2020 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14623, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt.

   

  Jette Julius deltog ikke i behandlingen af sagen.

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/684, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt.

   

  Jette Julius deltog ikke i behandlingen af sagen.

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.