Beslutningsprotokol

onsdag den 24. juni 2020 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Jens Bundgaard Nielsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/684, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Jens Bundgaard Nielsen har meddelt fravær til byrådsmødet 18. juni 2020. Gert Nordklitgaard er indkaldt som stedfortræder.

   

  Byrådet skal tage stilling til om betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt.

   

  Fraværet skyldes sygdom, og er dermed en lovlig fraværsgrund. Det fremgår af kommunens

  styrelsesvedtægt, at der kan indkaldes en stedfortræder, selvom fraværet er under en måned.

   

  Gert Nordklitgaard er 1. stedfortræder på Enhedslistens stedfortræderliste.

  Det vurderes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er tilstede, at Gert Nordklitgaard er rette stedfortræder, og at han er valgbar.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Gert Nordklitgaard indtræder som stedfortræder for Jens Bundgaard Nielsen, og

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt, idet 29 stemte for (A, C, F, O, S og V).

   

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/27090, Sagsinitialer: PBRU

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Havn har fremsendt årsrapport for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 til godkendelse. Havnens bestyrelse og direktion har godkendt årsrapporten den 28. april 2020.

   

  Havnen omsatte netto i 2019 for 24,7 mio. kr., hvilket er godt 9% lavere end i 2018. Nedgangen hænger sammen med et fald i godsomsætningen på ca. 14% fra 1,6 til 1,4 mio. tons.

   

  Årets resultat ender på trods af omsætningsnedgangen på ca. 6,9 mio. kr. mod 2,7 mio. kr. i 2018. Resultatet fordeler sig på et driftsresultat på ca. 3,5 mio. kr., et finansielt afkast på ca. 3 mio. kr. og indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder på ca. 0,4 mio. kr.    

   

  Egenkapitalen udgør 235,5 mio. kr. pr. 31. december 2019.

   

  Revisionspartnerselskabet Ernst & Young har revideret årsregnskabet og givet en revisionspåtegning uden bemærkninger.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at årsrapport for Aabenraa Havn 2019 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14710, Sagsinitialer: SBRO

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes eksterne revision Ernst & Young har fremsendt revisionsberetning nr. 19 om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. vedr. regnskabsåret 2019.

   

  Det er revisors vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange, og at sagsbehandling generelt foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning.

   

  I revisionsberetningens bilag 4 redegøres for, at der i 2019 er revideret et projektregnskab ”Padborg Skolecykelby”, hvor revisor har udtrykt forbehold i forhold til dokumentation for de afholdte lønomkostninger, idet der ikke er ført et kontinuerligt timeregnskab. Der henvises til vedlagte udskrift af Udvalget for Teknik og Miljø’s behandling heraf.

   

  Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

   

  Høring/udtalelse

  Revisionsberetningen har været forelagt Udvalget for Teknik og Miljø i mødet 20. maj 2020 til godkendelse vedr. bilag 4 i revisionsberetningen, og Arbejdsmarkedsudvalget i mødet 8. juni 2020. Begge udvalg anbefaler revisionsberetningen godkendt.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at revisionsberetning nr. 19 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14710, Sagsinitialer: SBRO

  Sagsfremstilling

  Årsberetningen for 2019 blev foreløbigt godkendt og afgivet til kommunens eksterne revision Ernst & Young på byrådsmødet den 25. marts 2020.

   

  Revisionen har den 19. maj 2020 afgivet revisionsberetning nr. 20 om revision af årsregnskabet 2019. Beretningen er udsendt til byrådets medlemmer den 4. maj 2020.

   

  Revisionsberetning nr. 20 om revision af årsregnskabet 2019:

   

  Revisionen kommenterer i relation til, at der er skiftet økonomi- og lønsystem, at erfaringen viser at der i sådanne perioder er risiko for fejl. Revisionens opfølgning har dog ikke vist forhold, som giver anledning til bemærkninger.

   

  Revisionen kommenterer, at der ikke er foretaget en aktuarmæssig beregning af tjenestemandspensionsforpligtelsen, da den foregående beregning er foretaget i 2014, og at dette skal som minimum ske hvert 5. år. Tjenestemandspensionsforpligtelsen i regnskabet for 2019 er ansat udfra hidtidig beregning, samt erfaringer fra andre kommuner omkring udviklingen i de aktuarmæssige beregninger. Revisor vurderer, at det skøn, som ligger til grund for fastsættelsen i 2019, er sandsynlig. Der foretages en ny aktuarmæssig beregning i 2020.

   

  Revisionen har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning, som er uden forbehold.

   

  Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at revisionsberetning nr. 20 om regnskabet for 2019 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/12572, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  I efteråret 2019 igangsattes en revision af kommunens ejerstrategi for Arwos. Ejerstrategien varetager Aabenraa Kommunes interesser, som ejer af forsyningsselskabet. Den nuværende ejerstrategi er godkendt af Byrådet den 28. marts 2012.

   

  Ejerstrategien for Arwos sætter fokus på forsyningens fremtidige rolle i og betydning for udviklingen af Aabenraa Kommune som helhed. Ejerstrategien skal underbygge gennemførelse af den til enhver tid gældende kommuneplanstrategi, aktuelt kommunens vækststrategi ”Sund Vækst 2018-2030” samt kommunens strategi for bæredygtig udvikling 2020-2025. Udarbejdelsen af ejerstrategien er sket på baggrund af 2 dialogmøder mellem Økonomiudvalget og repræsentanter fra Arwos bestyrelse i foråret 2020.

   

  Aabenraa Kommunes overordnede mål for selskabet er at sikre størst mulig langsigtet værdiskabelse samt sikre en række specifikke og generelle mål indenfor spildevand, vand, affald, deponi, erhvervsvenlighed.

   

  Ejerstrategien skal derudover understøtte, at selskabet gennem sine opgaver kan tage medansvar for at indfri kommunens strategi for bæredygtig udvikling og herunder bidrage til at opfylde FN’s verdensmål.

   

  Ejerstrategien skal skabe klarhed overfor selskabets bestyrelse, direktion, ledere og medarbejdere om kommunens mål for Arwos, så selskabets ledelse kan varetage kommunens interesser bedst muligt. 

   

  Økonomiudvalget besluttede den 21. april at sende udkast til en ny ejerstrategi for Arwos til bemærkninger i selskabets bestyrelse.

   

  Bestyrelsen har fremsendt sine bemærkninger. Der er et par mindre forslag til justeringer og en gennemgående bemærkning om balancen mellem på den ene side at udnytte indtægtsrammerne og på anden side at bevare og udvikle selskabets økonomiske værdi.

   

  De konkrete ændringsforslag sammenholdt med den oprindelige tekst og forvaltningens vurdering fremgår af vedlagte høringsnotat.

   

  Ejerstrategien med de anbefalede justeringer er vedlagt som bilag. 

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at den justerede ejerstrategi for Arwos godkendes. 

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/30577, Sagsinitialer: TSN

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der træffes beslutning om placering af en stiforbindelse fra Plantevænget langs Hærvejen og op til stien til Hærvejsskolen.

   

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 5. februar 2020, at Kultur, Miljø & Erhverv retter henvendelse til to lodsejere på henholdsvis Plantevænget og Rise Bygade for at undersøge muligheden for at indgå aftale om en stiforbindelse over deres ejendomme. Formålet var at skabe en kort forbindelse til krydsningshellen ved Hærvejen ud for Rise Bygade.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har kontaktet lodsejerne. Den ene har solgt sin grund, mens den anden ikke er interesseret i at indgå aftale om en stiforbindelse over sin grund.

   

  Forvaltningen viderefører her den hidtidige indstilling om en vestlig placering af cykelstien. Under arbejdet med forskellige stiløsninger har forvaltningen dog konstateret yderligere et par alternativer, som også kan udgøre en del af grundlaget for beslutningen.

   

  Det ene alternativ er en stiforbindelse fra det grønne areal centralt i bebyggelsen på Plantevænget og videre ind over vandværkets grund øst for Plantevænget. Det svarer til en strækning på ca. 730 meter fra Plantevænget til krydsningen ved Hærvejen. Se vedlagte bilag.

   

  Vandværket er positivt indstillet på at hjælpe med en løsning på denne forbindelse, og vandværket ejer en stor del af den private fællesvej (Vandværksvej - grusvej), som også vil skulle indgå i forbindelsen. Både vandværkets del af vejen, og den resterende del af den private fællesvej, kan udlægges som offentlig sti, med hjemmel i privatvejsloven. Kommunen skal da bidrage til det fremtidige vedligehold af vejen.

  Denne løsning kræver, at grundejerforeningen benytter det grønne areal centralt på Plantevænget som startpunkt for stiforløbet, og eventuelt med kommunens hjælp etablerer en trædefast sti fra vejen på Plantevænget og ind over det grønne areal. Alternativet er ikke drøftet med grundejerforeningen.

   

  Det andet alternativ er en østlig placering af stiforbindelsen langs Hærvejen, hvoraf en del af forbindelsen bliver som fortov, for at undgå ekspropriation. Den resterende strækning til Plantevænget bliver en dobbeltrettet sti anlagt med stenmel, hvorved den samlede økonomi skønnes at kunne holde sig på 0,5 mio. kr. Se vedlagte bilag.

   

  Dermed er der fire alternative løsningsmuligheder for et stiforløb:

  1. Vestlig placering langs Hærvejen, uden krydsningshelle – behov for tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. – samlet budget 0,9 mio. kr.
  2. Vestlig placering langs Hærvejen, med krydsningshelle – behov for tillægsbevilling på 0,65 mio. kr. – samlet budget 1,15 mio. kr.
  3. Østlig placering som fortov og stenmelssti – ikke behov for tillægsbevilling – samlet budget 0,5 mio. kr.
  4. Stiforløb i grus/stenmel over det grønne areal, og ind over vandværkets grund, med forbindelse til Rise Bygade – ikke behov for tillægsbevilling – samlet budget skønsvist 0,1 mio. kr.

   

  Lovgrundlag

  Vejlovens § 15: Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, jf. § 124, og hvilke private fællesveje der skal optages som kommuneveje. Beslutninger herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.

   

  Ifølge Privatvejslovens § 2a kan kommunen lægge en offentlig sti hen ad en privat fællesvej. Der er ikke tale om ekspropriation, men der kan dog klages til Taksationskommissionen vedrørende erstatning.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet har den 28. november 2018 givet en bevilling på 0,500 mio. kr. Der ønskes en yderligere bevilling på 0,400 mio. kr., således den samlede bevilling udgør 0,900 mio. kr.

   

  På investeringsoversigten 2020-2023 er afsat 1 mio. kr. til projektet ”Cykelpuljen”, heraf er frigivet 0,600 mio. kr., og der er således et restrådighedsbeløb på 0,400 mio. kr. Der er i bevillingskontrollen den 31. marts 2020 tilført puljen yderligere 0,400 mio. kr. fra Social og Sundhedsudvalget, idet en ansøgning om tilskud til screening af børn i sundhedsplejen er imødekommet. Som følge af budgetaftale er midlerne overført til ”Cykelstipuljen”, hvorfor der er et samlet restrådighedsbeløb på 0,800 mio. kr. i ”Cykelstipuljen”.

   

  Den afledte drift er beregnet til 0,015 mio. kr. årligt. Afledt drift til Teknik- og Miljøudvalget finansieres af udvalgets pulje til afledt drift, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 18. februar 2020.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der anlægges en dobbeltrettet cykelsti langs den vestlige side af Hærvejen uden krydsningshelle ved Plantevænget,

  at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling til projektet ”Cykelsti Plantevænget”, på 0,400 mio. kr., således den samlede bevilling udgør 0,900 mio. kr.,  finansieret af rådighedsbeløbet på ”Cykelstipuljen” i 2020, som frigives, og

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer (matr. nr. 494 og 687, begge Rise Ejerlav, Rise).

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-05-2020

  Arne Leyh Petersen (O), Kurt Andresen (S),  Jan Riber Jakobsen (C) og Thomas Juhl (V) stillede ændringsforslag til første ”at”:

  At der anlægges dobbeltrettet cykelsti i den vestlige vejside med krydsningshelle, jf. alternativ 2 i sagsfremstillingen.

  Forslaget blev godkendt, idet Arne Leyh Petersen (O), Kurt Andresen (S), Jan Riber Jakobsen (C) og Thomas Juhl (V) stemte for.

  Christian Panbo (A), Egon Madsen (A) og Eivind Underbjerg Hansen (V) stemte imod med den bemærkning, at det vurderes mere trafiksikkert, at der anlægges en dobbeltrettet asfalteret cykelsti samt fortov med asfalt langs den østlige vejside, hvor cyklister krydser vejen ved det eksisterende helleanlæg ved Rise Bygade.

   

  Udvalget besluttede, at det anbefales godkendt,

  at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling til projektet ”Cykelsti Plantevænget”, på 0,650 mio. kr., således den samlede bevilling udgør 1,150 mio. kr., finansieret af rådighedsbeløbet på ”Cykelstipuljen” i 2020, som frigives.

  Arne Leyh Petersen (O), Kurt Andresen (S), Jan Riber Jakobsen (C), Thomas Juhl (V) og Eivind Underbjerg Hansen (V) stemte for. Christian Panbo (A) og Egon Madsen (A) undlod at stemme.

   

  Udvalget besluttede, at det anbefales godkendt,

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer til stiforløbet og helleanlægget.

  Arne Leyh Petersen (O), Kurt Andresen (S), Jan Riber Jakobsen (C), Thomas Juhl (V) og Eivind Underbjerg Hansen (V) stemte for. Christian Panbo (A) og Egon Madsen (A) undlod at stemme.

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-06-2020

  Teknik og Miljøudvalgets 2. at anbefales godkendt, idet 7 stemte for (V,O,S) og 3 stemte imod (A).

   

  Teknik og Miljøudvalgets 3. at anbefales godkendt, idet 7 stemte for (V,O,S) og 3 stemte imod (A).

   

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Økonomiudvalgets 2. at godkendt, idet 19 stemte for (V, O, S og C) og 11 stemte imod (A, F og Ø).

   

  Økonomiudvalgets 3. at godkendt, idet 20 stemte for (V, O, C, S og Kim Brandt (A)) og 10 stemte imod (Christian Panbo (A), Dorrit Knudsen (A), Egon Madsen (A), Erik Uldall Hansen (A), Jonas Haase (A), Karsten Meyer Olesen (A), Povl Kylling Petersen (A) og Signe Bekker Dhiman (A), F og Ø).

   

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/6425, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  I denne sag fremlægges områdefornyelsesprogrammet for Kliplev til godkendelse, og der anmodes om anlægsbevilling og frigivelse af midler til områdefornyelsens proces og gennemførelse. Der anmodes desuden om en omfordeling mellem Udviklingspulje Kliplev og Udviklingspulje Lyreområdet på investeringsoversigten 2020-24.

   

  Programmets tilblivelse

  Forud for udarbejdelsen af områdefornyelsesprogrammet, har der i Kliplev været gennemført en proces for udarbejdelse af et udviklingsperspektiv, som fremlægges som et selvstændigt punkt. Prioritering og vægtning af de fem indsatser i områdefornyelsesprogrammet er sket i samråd med Kliplev Lokalråd i februar og marts 2020.

   

  Programmets indhold

  Områdefornyelsesprogrammet bygger ligesom udviklingsperspektivet på de fire kerneværdier, med mål om at understøtte netop disse i den videre udvikling. Der er prioriteret fem indsatser, der skal bidrage til fremme af Kliplev som et attraktivt landsbysamfund med et stærkt fællesskab, en praktisk og tryg hverdag, tæt på naturen og med gode forbindelser til alt.

   

  For at styrke fællesskabet bliver der lagt særlig vægt på direkte involvering og understøttelse af lokalt drevne initiativer og projekter løbende gennem hele projektperioden. Dette sker gennem puljen, hvor der bliver afsat 1,0 mio. kr. Den højst prioriterede indsats er Rum for Fællesskab, hvor der er afsat 3,2 mio. kr. til etablering af et indendørs bytorv i tilknytning til Kliplev Kultur- og Idrætscenter, der kan rumme byens fællesskaber og skabe rum for uformelle møder.

   

  Indsatsen Landsbyhjerte har til formål at skabe sammenhæng mellem parkeringsarealerne, idrætsområdet og de grønne områder omkring Kliplev Kultur- og Idrætscenter, såvel som i Sø-parken nær skolen. Der er prioriteret 1,2 mio. kr. til Landsbyhjerte. Områdeafgrænsningen løber i denne områdefornyelse langt uden for byskiltet. Det sker for at bringe de mange naturgivne ressourcer i spil. Disse områder kommer blandt andet i spil i indsatsen Landsby- og Naturnetværk. Her er der prioriteret 0,5 mio. kr. til at styrke og forbedre ruterne mellem by og natur.

   

  Områdefornyelsens sidst indsats angår den overordnede infrastruktur, som er stærkt dominerede i Kliplev. Formålet med indsatsen Knudepunktet Kliplev er at skabe grobund for lokale og kommunale initiativer, der kan udnytte det potentiale og løse nogle af de udfordringer, som er i tilstedeværelsen af den overordnede infrastruktur. Der er prioriteret 0,5 mio. kr. til indsatsen.  

   

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommune har på investeringsoversigten i årene 2020-23 afsat 36 mio. kr. til områdefornyelser i Rødekro (12 mio. kr.), Kliplev (8 mio. kr.), Lyreområdet (8 mio. kr.) og Ålandet (8 mio. kr.). Over de seneste to år, er der sket betydelige ændringer af byfornyelsesloven. Ændringer har betydet en ny og anderledes proces for kommunens anmodning om andel i statslige refusion jf. byfornyelsesloven. Kliplev har med et godkendt program mulighed for at opnå statslig refusion gennem landbyfornyelsespuljen, hvor områdefornyelser siden maj 2019 også har været omfattet af kriterierne som refusionsbare udgifter.

   

  For at opnå statsligt refusion på op til 60% af refusionsbare udgifter har Aabenraa Kommune jf. byfornyelsesloven udarbejdet et områdefornyelsesprogram for Kliplev, som skal vedtages.

   

  Der er ikke udarbejdet et områdefornyelsesprogram for Lyreområdet, som er forudsætningen for statslig refusion jf. Byfornyelsesloven. På den baggrund anbefales det, at der sker en omfordeling af de afsatte rådighedsbeløb til Udviklingspulje Kliplev og Udviklingspulje Lyreområdet jf. tabel 1.1

   

  Tabel 1.1: Omfordeling af rådighedsbeløb for Kliplev og Lyreområdet

   

  Lyreområdet (1.000 kr)

  2020

  2021

  2022

  2023

  I ALT

  Afsat Rådighedsbeløb

  4.000

  4.000

   

   

  8.000

  Omfordeling til Kliplev

  -500

   

  500

   

  0

  Nyt Rådighedsbeløb

  3.500

  4.000

  500

   

  8.000

  Kliplev (1.000 kr.)

   

   

   

   

   

  Afsat Rådighedsbeløb

   

  2.000

  2.000

  4.000

  8.000

  Omfordeling til Lyreområdet

  500

   

  -500

   

  0

  Nyt Rådighedsbeløb

  500

  2.000

  1.500

  4000

  8.000

   

  Baggrunden for omfordelingen er, at der på baggrund af en godkendelse af Områdefornyelsesprogrammet for Kliplev vurderes, at der skal afholdes udgifter for ca. 0,5 mio. kr. i 2020. Det er samtidig forventningen, at områdefornyelsesprogrammet for lyreområdet bliver igangsat i 2020.  

   

  Der forventes på baggrund af områdefornyelsesprogrammet for Kliplev at kunne hentes indtægter fra Staten på 4,092 mio. kr. fra Aabenraa Kommunes ramme indenfor landsbypuljen. Der er ikke på investeringsoversigten budgetteret med disse indtægter. Dette betyder, hvis der gives tilsagn på baggrund af programmet, at der kan henføres i alt 4,092 mio. kr. til anlægspuljen, når pengene kan hjemtages forventeligt efter projektets afslutning.

   

  Det anbefales at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til løbende at godkende projektet indenfor den ovenfor beskrevne totalrammen på 8,0 mio. kr.

   

  Afledt drift

  Udgifter til vedligehold af Kliplev by er i dag tilpasset almene standardforhold. Et byfornyelsesprojekt betyder erfaringsmæssigt løsninger af en højere kvalitet, hvilket øger udgifterne til de driftsrelaterede udgifter på vedligehold. Ud fra tidligere erfaringer på byfornyelsesområdet, forventes afledt drift øget. Det er ikke muligt på baggrund af nærværnde program at beregne den afledte drift. Der vil senere i områdefornyelsens planlægning og gennemførelse, blive taget konkret stilling til afledte drift.

  Indstilling

   

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at program for områdefornyelse i Kliplev godkendes,

  at rådighedsbeløb mellem udviklingspuljen Kliplev og Lyreområdet omfordeles efter tabel 1.1,

  at der gives anlægsbevilling til projekt ”Områdefornyelse Kliplev” på 8,0 mio. kr. finansieret af nyt rådighedsbeløb jf. tabel 1.1, som frigives,

  at eventuelle indtægter fra Staten tilføres anlægspuljen under Økonomiudvalget, når midlerne er hjemtaget, 

  at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til løbende at godkende projektet indenfor beskrevne totalramme, og

  at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-06-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/12034, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 96 Ensted Havn og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 med en tilhørende miljøvurdering har været offentligt fremlagt i 8 uger fra 2. oktober 2019 til den 27. november 2019.

   

  I høringsperioden er der indkommet 14 høringsforslag til planforslagene. Forvaltningen har sammenfattet bemærkningerne i et høringsnotat af 28. april 2020. Der har, siden høringsperioden sluttede, været gennemført en supplerende høring af risikomyndighederne og der har været møder med en repræsentant for en borgergruppe fra Hostrupskov samt med Aabenraa Havn og EOT om de forslag til ændringer af planforslagene, der indkom i høringen.

   

  På baggrund af de indsendte bemærkninger og de møder, der har været afholdt, samt den supplerende høring af risikomyndighederne, har forvaltningen indarbejdet en indstilling til hver enkelt høringssvar i høringsnotatet.

   

  Høringssvarene omhandlede i hovedtræk områdets anvendelse, bebyggelsens omfang og placering samt ydre fremtræden, fremtidige miljøforhold, beplantningsbælter og trafik. Beboere i de to nærliggende boligområder udtrykte især bekymringer for hvilke typer af virksomheder, der kan placeres i området og ønskede derfor mere præcise angivelser af virksomhedssammensætningen, og hvordan det sikres, at der ikke sker dominoeffekt ved uheld. De havde desuden forslag til begrænsning af bygningshøjden ind mod Hostrupskov.

   

  Aabenraa Havn så gerne mere fleksible regler for omfang, placering og udseende af bebyggelse og vejføringer internt i området. Havnen fandt de nuværende bestemmelser for bindende. EOT ville gerne sikre sig opretholdelse af de driftsvilkår, som deres VVM-tilladelse med tilhørende kommuneplantillæg fra 2014 giver dem. Høringssvarene udtrykker ligeledes modsætninger mellem erhvervsinteressen og beboernes forventninger til områdets fremtidige disponering.

   

  Aabenraa Havn har efter høringsperiodens udløb indgået aftale om køb af Vattenfalls del af Ensted Havn. Dette har ikke umiddelbart givet anledning til ændringer, men gør Aabenraa Havns handlemuligheder for at placere nye virksomheder mere hensigtsmæssigt i forhold miljø og behov for nærhed til kajanlægget.

   

  Vedtages forvaltningens indstilling jf. høringsnotatet, imødekommes en del af høringssvarene, men det medfører også en del justeringer af lokalplanen. I relation til dette ses der at være to muligheder:

   

  1. Planforslagene vedtages endeligt med de indstillede ændringer og offentliggøres.

   

  1. Forslagene vedtages med de indstillede ændringer og sendes i fornyet høring, inden der træffes beslutning om en endelig vedtagelse. Ændringerne i Kommuneplantillæg nr. 7 er ikke særligt omfattende og kan for så vidt vedtages for sig. Lokalplanforslaget fremlægges på ny i 8 uger med en opdateret miljørapport.

   

  Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse efter miljøvurderingslovens § 13. Den sammenfattende redegørelse skal vedtages sammen med planforslagene og offentliggøres sammen med disse. I praksis indsættes redegørelse i det endeligt vedtagne kommuneplantillæg nr. 7, såfremt kun dette vedtages eller i begge endelige planer, hvis de begge vedtages sammen.

   

  Planmæssige forhold

  Ved en endelig vedtagelse opdeles rammeområde 1.1.216.E i fire nye rammeområder i kommuneplanen. Rammeområde 1.1.216.E udlægges til virksomheder i miljøklasse 4-7, rammeområde 1.1.234.E udlægges til virksomheder i miljøklasse 3-5, rammeområde 1.1.235.F og 1.1.236.F udlægges til rekreativt grønt område. Rammeområderne svarer til lokalplanens delområder 1-4.

   

  De dele af det tidligere rammeområde 1.1.216.E, der ligger i landzone, overføres til byzone med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 96.

   

  Med den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 7 etableres et nyt konsekvensområde efter planlovens § 11a stk. 1 nr. 24 og 25 omkring den nye ramme 1.1.217.E som må anvendes til virksomheder i miljøklasse 4-7. Konsekvensområdet supplerer den nuværende risikozone på 500 meter omkring EOT og det tidligere værk.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 7 vedtages endeligt med de tilretninger, som er indstillet i høringsnotat af 28. april 2020 og offentliggøres sammen med den sammenfattende redegørelse, der fremgår af Bilag C i høringsnotatet, og

  at Lokalplan nr. 96 Ensted havn fremlægges på ny i 8 uger med de tilretninger, som er indstillet i høringsnotat af 28. april 2020 og en opdateret miljøvurdering.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-06-2020

  1. at anbefales at Kommuneplan nr. 7 fremlægges i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget, og

  2. at anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt således, at høringsfristen fastsættes til 10 uger.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/37557, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By besluttede i oktober og november 2019 at igangsætte lokalplanlægning for grundene på Østerskovvej 36-38, Kollund Østerskov, samt at indkalde idéer og forslag til et kommende kommuneplantillæg for dette område. Forslag til lokalplan nr. 130 og forslag til kommuneplantillæg nr. 33 giver mulighed for at opføre op til 20 boliger som tæt-lav bebyggelse i 2 etager samt et fælleshus. Forslagene regulerer desuden maksimal bebyggelsesprocent, parkeringskrav tilkørselsforhold, etc.

   

  Der har forud for offentliggørelsen af forslag til Kommuneplantillæg nr. 33 været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c. Der indkom 18 idéer og forslag. Høringssvarene omhandler blandt andet kvaliteten og karakteren af den rekreative natur og forbindelser i området, tilstanden af Østerskovvej og forhold ved en øget mængde af trafik på strækningen, bebyggelsens tæthed og karakter i samspil med omgivelserne samt bemærkninger til den ny bebyggelses højde og bevaring af udsigten for naboerne. Høringssvarene er behandlet i forbindelse med udarbejdelse af planforslagene.

   

  Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat dateret den 6. april 2020. Høringsnotatet indeholder resumé af høringssvarene samt forvaltningens bemærkninger hertil.

   

  Forslag til Lokalplan nr. 130 er screenet i forhold til, om der skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er foretaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer ud fra screeningsresultatet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Såfremt der træffes endelig afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering, skal denne offentliggøres sammen med planforslagene. En afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen.

   

  Såfremt Byrådet træffer endelig afgørelse om at godkende forslaget til lokalplan nr. 130, forventes forslaget udsendt i offentlig høring i 4 uger i august og september 2020.

  Planmæssige forhold

  Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 3.2.009.B, som udlægger det til boligområde åben-lav fritliggende parcelhuse. Mindre offentlige og private servicefunktioner, der ikke er til gene eller bryder med områdets karakter af boligområde. De bebyggelsesmæssige rammer for lokalplanlægningen er maks. 2 etager og en bygningshøjde på maksimalt 8,5 meter. Grundstørrelse er min. 700 m2. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30. Bygherre ønsker en bebyggelsesprocent på ca. 40 for den ny bebyggelse.

   

  Området er desuden omfattet af lokalplan 5/43 Boligområde ved Kollund Østerskov, hvis formål det er at sikre områdets fremtidige anvendelse til boligformål, idet området fortsat skal udbygges i åben og lav boligbebyggelse.

   

  Området ligger i byzone og skal forblive i byzone ved ny planlægning.

   

  Området ligger inden for kystnærhedszonen.

   

  Planen er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Det er ud fra screeningen vurderet, at miljøpåvirkningerne ikke er af et sådant omfang, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Såfremt der træffes afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering offentliggøres afgørelsen sammen med planforslagene.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orientering om høringssvar tages til efterretning,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 33 og forslag til Lokalplan nr. 130 Boliger på Østerskovvej, Kollund vedtages og fremlægges i offentlig høring, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af forslag til Kommuneplantillæg nr. 33 og forslag til Lokalplan nr. 130 og at afgørelsen offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-06-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt.

   

  Erwin Andresen deltog ikke i behandling af sagen.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23348, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Boligkontoret Danmark har på vegne af DVB Syd afdeling 3 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for renovering/ombygning af almene familieboliger samt kapitaltilførsel og ansøgning om dispositionsfondsfritagelse for boliger beliggende Vestergade 5, Vestergade 5a, Vestergade 7 i Rødekro og Fælleslykkevej 27, Kærsangervej 9, Kærsangervej 46, Lænkebjerg 28, Ryes Møllevej 53 og Vendekobbel 6 beliggende i Haderslev by.

   

  Byrådet behandlede og godkendte skema A, kapitaltilførselssag og dispositionsfondsfritagelse den 19. december 2018.

   

  For Aabenraa Kommune indebærer renoveringen, at Vestergade 5a nedrives til sokkel, hvorefter der genopbygges herpå. Renovering af Vestergade 5 og 7 indebærer blandt andet nyt tag, ydervægge, kælder og fundament samt teknisk anlæg. Der renoveres med nutidige materialer og moderne indretning for at minimere spildareal og sikre fremtidig udlejning. Der nedrenoveres i alt fra 13 familieboliger til 12.

   

  Den samlede anskaffelsessum for boligerne beliggende i Aabenraa Kommune udgør 15,140 mio. kr., hvoraf den støttede del fra Landsbyggefonden udgør 11,140 mio. kr. (skema B) og den ustøttede del udgør 4,000 mio. kr. Der er ingen ændring i anskaffelsessummen i forhold til skema A.

   

  Huslejestigning 

  Den gennemsnitlige husleje forventes at ligge på 812 kr. pr. m2 pr. år ekskl. forbrug efter renovering. Huslejestigningen er godkendt på afdelingsmøde den 12. november 2018. Boligerne er fremadrettet 2, 3 og 4 værelsers boliger, som vil variere fra 52 m2 for den mindste og 100 m2 for den største. Nedenstående er en oversigt over huslejen i boliger beliggende i Rødekro.

   

   

   

  Huslejestigningen er planlagt med differentieret husleje, således at beliggenhed og størrelse af bolig vægtes individuelt og med hensyn til markedslejen.

   

  Dispositionsfondsfritagelse

  I forbindelse med ansøgning om godkendelse af skema A, godkendte Byrådet fritagelse for indbetaling til boligforeningens dispositionsfond på afdelingens udamortiserede lån i forbindelse med renoveringen.

   

   

  Økonomi og afledt drift

  Ved godkendelse af skema A, godkendte Byrådet at stille 100% kommunegaranti for det støttede lån på 11,140 mio. kr. med 50% regaranti fra Landsbyggefonden og 100% kommunegaranti for de ustøttede lån på 4,000 mio. kr.

   

  Samtidig blev det godkendt, at kommunen deltager i kapitaltilførselssag med 0,256 mio. kr., som finansieres af budgettet til grundkapitalindskud. Kapitaltilførselssag anvendes til at nedbringe afdelingens underskud.

   

  For både kommunegaranti og kapitaltilførselssag er der ingen ændringer i skema B i forhold til skema A.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skema B godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-06-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt.

   

  Erwin Andresen deltog ikke i behandling af sagen.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/19099, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  En ny, tværgående sundhedspolitik for Aabenraa Kommune med titlen ’Sundt liv i trivsel’ samt tilhørende inspirationskatalog og informationspjece om politikken fremlægges hermed til godkendelse.

   

  Baggrund og proces

  Den nye sundhedspolitik er den tredje af sin slags i Aabenraa Kommune siden kommunalreformen i 2007 og afløser den nuværende ’Sundhedspolitik 2012-2020 - Sundhed i vækst og hverdag’.

   

  Som en del af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021 blev nedsat et § 17, stk. 4-udvalg, der fik til opgave at udarbejde oplæg til en ny tværgående sundhedspolitik. Udvalget har i perioden juni 2018 til december 2019 holdt 10 arbejdsmøder samt gennemført et temamøde i Byrådet om sundhedspolitik og kunne afslutningsvis sende et oplæg til tværgående sundhedspolitik med anbefaling til Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Social- og Sundhedsudvalget drøftede oplægget i sit møde den 15. januar 2020 og besluttede at sende det i høring i de øvrige fagudvalg, fagforvaltninger, rådgivende organer m.v. Høringssvarene og udvalgets ønsker til justeringer af oplægget blev drøftet på et temamøde den 22. april 2020.

   

  På baggrund af input i høringssvarene og Social- og Sundhedsudvalgets tilbagemeldinger har Social & Sundhed tilrettet oplægget til sin endelige form, så det nu består i en politik, et inspirationskatalog og en informationspjece, alle vedlagt som bilag.

   

  Indhold i politikken

  Politikken opstiller en sundhedspolitisk vision: Aabenraa Kommune vil være et sundt og aktivt fællesskab for alle, der er kendt for lighed i sundhed, en markant forbedring af den fysiske sundhedstilstand i kommunen og en markant forbedring af borgernes mentale sundhed og trivsel. De værdier og principper, som sundhedspolitikken skal bygge på, slås fast.

   

  Politikken opstiller målsætninger inden for de 9 fokuspunkter, der opstår i kombinationen af de tre spor ’fysisk sundhed’, ’mental sundhed’ og ’samarbejde om sundhed’ med de tre overordnede ambitioner om, at Aabenraa Kommune vil skabe gode rammer for sundhed, fremme at kommunens borgere lever sundt og aktivt og hjælpe dem, når de rammes af sygdom.

   

  Dernæst beskrives udgangspunktet for at arbejde med sundhed i Aabenraa Kommune:

  • De lovgivningsmæssige krav
  • Synet på sundhed som både et mål i sig selv og en ressource, der kan fremme andre gode formål såsom læring, beskæftigelse og deltagelse i kulturlivet
  • Den utilfredsstillende sundhedstilstand for borgerne i Aabenraa Kommune, som Sundhedsprofilen viser.   

   

  Politikken afsluttes af afsnittet ’Fra politik til praksis’, hvor det beskrives, at politikken skal implementeres gennem temahandleplaner, der går på tværs af politiske fagudvalg, og som skal nedbryde sundhedspolitikkens fokuspunkter til mål og indsatser og angive en tidsramme for arbejdet.

   

  Indhold i inspirationskataloget og informationspjecen

  Inspirationskataloget beskriver inden for rammen af de 9 fokuspunkter i politikken en række konkrete handlinger og indsatser, der kan medvirke til at nå politikkens målsætninger.

   

  Informationspjecen viser illustrationen ’Model for Aabenraa Kommunes sundhedspolitik’, der giver et overblik over politikkens opbygning, og på en enkelt tekstside gives et kort resumé af politikkens indhold. Det er tanken, at pjecen kan foldes og fremstå i A5-format.

  Høring/udtalelse

  I høringsbrevet stillede Social- og Sundhedsudvalget 3 spørgsmål til høringsparterne:

   

  • Hvor lang en gyldighedsperiode bør den kommende sundhedspolitik have?
  • Skal politikken alene udtrykke holdninger og ambitioner, eller skal den også beskrive mulige handlinger, og hvis ja til dette, hvor ambitiøs skal politikken så være?
  • Hvordan bør den tværgående sundhedspolitik implementeres?

   
  Flere af høringssvarene fremhæver på den ene side behovet for tid til at implementere politikkens målsætninger og på den anden side behovet for at kunne tage højde for udvikling over tid. Kultur- og Fritidsudvalget pegede specifikt på behovet for at justere politikken ved nye sundhedsprofiler. På den baggrund har Social- og Sundhedsudvalget besluttet, at sundhedspolitikken ikke skulle have en ’udløbsdato’, men at den skal opdateres og evalueres én gang i hver byrådsperiode, når der foreligger resultater fra en ny sundhedsprofil-undersøgelse.

   

  Flere af de politiske fagudvalg svarer, at politikken alene bør udtrykke holdninger og ambitioner, dog bør den være ambitiøs og række ud over de indsatser, der gennemføres i dag. Børne- og Uddannelsesudvalget pointerer, at politikken skal beskrive ‘hvorfor, men ikke hvordan’, jf. Aabenraa Kommunes princip om central styring og decentral ledelse. På den baggrund har Social- og Sundhedsudvalget besluttet, at den del af § 17, stk. 4-udvalgets oplæg til sundhedspolitik, der indeholdt konkrete forslag til handlinger og indsatser, skulle udskilles i et inspirationskatalog.

   

  Ingen af høringssvarene forholder sig negativt til den mulighed for tema-handleplaner, der skitseres i høringsbrevet, flere forholder sig positivt. Kultur- og Fritidsudvalget har flere konkrete forslag til temaer, bl.a. bevægelse og frivillighed og foreslår desuden, at der prioriteres økonomi til den enkelte tema-handleplan, der skal indeholde målbare mål. På den baggrund har Social- og Sundhedsudvalget besluttet, at implementering af politikken beskrives som i afsnittet ’Fra politik til praksis’.

   

  En række af høringsparterne har givet input og bemærkninger til specifikke afsnit i politikken. Social & Sundhed har så vidt muligt indarbejdet indholdet i disse høringssvar i det endelige udkast.

   

  De samlede høringssvar samt protokollen fra 17.4-udvalgets sidste møde er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Sundhedspolitikken ’Sundt liv i trivsel’ samt det tilhørende inspirationskatalog og informationspjecen godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/55074, Sagsinitialer: HHEN

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/18183, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/17314, Sagsinitialer: JFH

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/17223, Sagsinitialer: JFH

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/684, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kurt Andresen.