Beslutningsprotokol

onsdag den 26. august 2020 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen, Erik Uldall Hansen, Ole Junker Strandlyst, Gert Nordklitgaard, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/684, Sagsinitialer: hlp

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Efter udsendelse af dagsordenen er modtaget afbud fra: Dorrit Knudsen pga. uddannelse/arbejde. Dorte Soll er indkaldt som stedfortræder. Jane Thorgeirsson pga. nærtståendes sygdom. Ole Junker Strandlyst er indkaldt som stedfortræder. Stedfortræderne godkendt. Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt med tilføjelsen, at tillægsdagsordenen behandles efter punktet Godkendelse af dagsorden og procedurespørgsmål.

   

  Afbud: Dorrit Knudsen (A), Jane Thorgeirsson (O) og Jens Bundgaard Nielsen (Ø).

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14710, Sagsinitialer: SBRO

  Sagsfremstilling

  Ankestyrelsen har den 6. august 2020 telefonisk henledt opmærksomheden på, at Byrådet i Aabenraa Kommune formelt ikke endeligt har godkendt regnskabet for 2019.

   

  I byrådsmødet den 25. marts 2020 godkendte Byrådet, at regnskabet blev oversendt til revisionen, og i byrådsmødet den 24. juni 2020 blev revisionsberetningen for 2019 godkendt.

   

  I forbindelse med godkendelse af revisionsberetningen for 2019 skulle Byrådet også have foretaget en endelig godkendelse af regnskabet for 2019.

   

  Sagerne har været udarbejdet i lighed med de foregående år, hvor dette ikke har givet anledning til bemærkninger fra Ankestyrelsen, men Ankestyrelsen har nu sat fokus på om den endelige godkendelse i Byrådet af regnskabet efter revisionsberetningen, jf. Styrelseslovens § 45, foreligger.

   

  Fremadrettet vil sagen om godkendelse af revisionsberetningen også indeholde en indstilling om endelig godkendelse af regnskabet.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens §45

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at regnskabet for 2019 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/21899, Sagsinitialer: AKPA

  Sagsfremstilling

  KL har for perioden 2020-2023 indgået et partnerskab med Realdania, regionerne og den grønne tænketank Concito om DK2020 med den ambition, at der udarbejdes klimaplaner i alle landets kommuner. Med partnerskabet viser kommunerne medansvar for Danmarks målsætning om at skabe et klimaneutralt samfund i 2050 ved at planlægge klimahandling, der lever op til målene i Parisaftalen. DK2020 partnerskabet sigter mod, at Danmarks klimapolitik også skal være lokalpolitik, hvor partnerskabet ligeledes skal synliggøre kommunernes medansvar for at finde lokale løsninger på globale klimaudfordringer. Derudover skal partnerskabet styrke kommunernes rolle på klimaområdet over for regering og Folketing.

   

  Kommunerne tilbydes i DK2020 partnerskabet et individuelt vejledningsforløb, der skal understøtte kommunen i at udarbejde en klimahandlingsplan, som lever op til Bynetværket C40s globale standard for klimaplanlægning CAPF (Climate Action Planning Framework). For at en klimaplan kan leve op til CAPF, skal den vise vejen til nettonul-udledning af drivhusgasser for kommunen som geografisk område senest i 2050 og an­skueliggøre, hvordan kommunen planlægger at tilpasse sig klimaforandringerne. Reelt vil størstedelen af den reducerede udledning af drivhusgasser resultere af nationale rammer og indsatser inden for blandt andet landbrug og transportsektoren

   

  Med vedtagelsen af Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2020-2025 har Byrådet sat det strategiske fundament for arbejdet med miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed med en vision om, at sammen skaber vi bæredygtig udvikling. Der er dermed skabt den nødvendige overordnede retning, der skal omsættes i konkrete indsatser.

  Deltagelse i DK2020 partnerskabet er ikke et udtryk for, at den miljømæssige dimension prioriteres højere end de andre dimensioner i bæredygtig udvikling, men skal ses som en oplagt mulighed for at arbejde konkret med de miljømæssige aspekter og udmønte ambitionerne om, at vi samarbejder om udvikling i fællesskaber og at vi prioriterer konkret handling i hverdagen. I denne sammenhæng særligt de tre indsatsområder:

   

  • Klimasikring
  • Energioptimering, vedvarende energi og grøn omstilling
  • Naturkvalitet, miljø og biodiversitet

   

  Derudover kan DK 2020 partnerskabet også være relevant for Aabenraa Kommunes

  arbejde med strategisk energiplanlægning for eksempelvis at skabe rammerne for udvikling og

  placering af bæredygtig energiproduktion i stor skala (sol, vind, biogas mv.) i kommunen. Den

  indsats vil spille fint sammen med det eksisterende fællessønderjyske samarbejde i

  Sekretariatet for Strategisk Energiplanlægning.

   

  Hvis man på den måde sammentænker arbejdet i DK2020 Partnerskabet med energiplanlægning, skaber man rammerne for en koordineret energiklynge i Aabenraa, hvor man bl.a. sammentænker øget produktion af bæredygtighed energi med nye bæredygtige industrier f.eks. anvendelse af bæredygtige el til produktion af nye bæredygtige brændstoffer - det såkaldte Power to X, som eksempelvis kan gøre transportsektoren grønnere.

   

  20 danske kommuner er allerede en del af DK2020, som nu udvides til at kunne omfatte yderligere 40 kommuner fra november 2020 og de resterende kommuner fra november 2021. Partnerskabet er et tilbud til den enkelte kommune og forankres tværkommunalt i KKR. I juni 2020 har Samsø og Sønderborg kommuner som de første af de 20 kommuner fået godkendt klimaplaner udarbejdet i forløbet. Samsøs fulde version samt Sønderborgs pixi-version er vedhæftet som bilag.

   

  Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der træffer beslutning om deltagelse. Med deltagelse i partnerskabet, der har en indledningsvis varighed på cirka halvandet år, forpligter kommunen sig til at indgå i et forpligtende partnerskab og afsætte de nødvendige ressourcer til at udarbejde en handlingsorienteret klimplan, der kan godkendes af C40. Man forpligter sig ligeledes til at anvende CAPF standarden, der omfatter blandt andet tilslutning til klimamål og samarbejde, identifikation af udfordringer og muligheder og implementering af konkrete tiltag.

   

  Derudover forventes kommunen at forankre partnerskabet politisk og i topledelsen af kommunen. En første forhåndstilkendegivelse til KL om deltagelse skal ske senest med udgangen af august 2020. Dernæst udarbejdes fyldestgørende ansøgninger inklusiv motivation for deltagelse og beskrivelser af nuværende klimamål, indsatser og projekter, data samt klimadokumenter frem mod ansøgningsfrist 21. oktober, med støtte fra KL og Concito. Der lægges op til, at Aabenraa Kommune ansøger om at komme med i første runde af partnerskabet med opstart november 2020.

   

  DK2020 partnerskab har netop den fordel, at der er lagt et forarbejde i at opstille en ramme og struktur, som er kvalificeret og tilpasset til en dansk kommunekontekst i det indledende forløb med 20 kommuner. Dette arbejde skal således ikke foretages lokalt, hvorved der kan lægges fokus på at fastlægge de relevante handlinger og indsatser, partnerskaber og tværgående ejerskab hertil. Der vil dermed være fokus på reel udmøntning af ambitionerne i Strategi for bæredygtig udvikling på klimaområdet. Det er fortsat Aabenraa Kommunes overordnede tilgang til bæredygtighed, at vi har et stort fokus på mindset i højere grad end på målstyring. Deltagelsen i DK2020 ændrer ikke denne tilgang, men er derimod et udtryk for, at vi griber de muligheder, der er for at konkretisere vores arbejde, ambitioner og samarbejde med andre.

   

  Der lægges op til, at der arbejdes tværfagligt med etablering af partnerskab og udarbejdelse af indsatser, således at ejerskab og konkrete handlinger forankres på tværs af forvaltninger og politikområder. Der lægges ligeledes op til, at der anlægges et helhedsorienteret fokus på klimaplanlægning, som tager afsæt i dialog og partnerskaber med relevante eksterne aktører i kommunen, da der arbejdes med målsætninger for Aabenraa Kommune som geografisk område, og i tværkommunalt samarbejde. Dette beskrives nærmere i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning til forløbet.

   

  Aabenraa Kommunes finansieringsdel udgøres af medgået tid. Med afsæt i erfaringer fra KL og deltagende kommuner i første runde vil der forventeligt skulle afsættes to årsværk i en periode på halvandet år, samlet set tre årsværk, til planlægning, dataindsamling, udarbejdelse og forankring af DK2020 partnerskab og en ny klimaplan for Aabenraa Kommune. Dertil lægges tilsvarende endnu halvandet årsværk til at arbejde for en koordineret energiklynge som en del af DK2020 i Aabenraa Kommune.

   

  Blandt opgaverne vil være indhentning og bearbejdning af klimarelaterede data, analyse og beregning samt koordination af samarbejdet med partnere i blandt andet landbruget og transportsektoren, herunder arbejdet med en energiklynge. Dertil kommer en forlængelse af bæredygtighedskoordinaterfunktionen, som er ufinancieret og udløber ved årets udgang. Koordinatorrollen med fokus på koordinering af samarbejder, processer på tværs af forvaltninger samt intern og ekstern facilitering, formidling og udvikling af tværgående indsatser vil fortsat være nødvendig og skal også sikre sammenhæng mellem DK2020 partnerskab, kommunens vækststrategi og vækstplan samt løbende borgerinddragelse.

   

  Da der er tale om et partnerskab med ikke blot et internt, men også et eksternt fokus, lægges der op til, at midlerne til de beskrevne årsværker findes i budgetprocessen.

   

  Økonomi og afledt drift

   

  Med afsæt i gennemsnitslønberegninger fra personaleafdelingen, vurderes den samlede omkostning at udgøre 2,5 mio. kr. for de 4,5 årsværk

   

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Aabenraa Kommune ansøger om at komme med i første runde af Partnerskab 2020 og

  at midlerne til de beskrevne årsværk findes i budgetprocessen

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8554, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I denne sag indstilles en række anbefalinger til en ny budgetpraksis for anlægsprojekter under Byfornyelsesloven. Formålet er at sikre løbende anlægskroner, der kan matche og sikre størst mulig refusion med mest hensigtsmæssig anvendelse indenfor rammerne af Byfornyelsesloven samt skabe en fleksibel styring indenfor byfornyelsesområdet.

   

  I vedlagte notat redegøres der for lovgivning på byfornyelsesområdet, konsekvenser af ændringer indenfor området samt fordele ved en ny budgetpraksis. 

   

  Siden 1. januar 2018 er der gennemført flere ændringer i byfornyelsesloven og de statslige refusionsrammer til byfornyelses initiativer. Ændringerne har blandt andet betydet, at det nu er kommunernes egen prioritering, som afgør, hvad rammemidlerne skal benyttes til, hvilket betyder en større fleksibilitet i anvendelsesmulighederne. Aabenraa Kommune har adgang til rammemidler i den ordinære ramme til byfornyelse, som kan anvendes i byer med mere end 4000 indbygger samt landsbypuljens landsbyramme, som alene må anvendes i byer med færre end 4000 indbyggere.

   

  Ordinær ramme

  Der er pr. maj 2020 1,041 mio. kr. i refusionsmidler fra den ordinære ramme, som kan udgøre optil 50% af en refusionsbar udgift jævnfør byfornyelsesloven. Refusionsbare udgifter kan være områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning såvel som kondemnering i byer med mere end 4000 indbyggere. På investeringsoversigten er der afsat 12 mio. kr. til områdefornyelse i Rødekro. Såfremt der trækkes refusion, kan der hentes 1,041 mio. kr. Der er ikke afsat kommunale midler til nedrivning eller bygningsfornyelse efter 2020. 

   

  Landsbyrammer:

  Der er pr. maj 2020 10,24 mio. kr. i refusionsmidler fra landsbypuljen, som kan udgøre op til 60% af en refusionsbar udgift jævnfør byfornyelsesloven. Refusionsbare udgifter kan være områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning og kondemnering i byer og landområder med færre end 4000 indbyggere. Endvidere vurderes det sandsynligt, at der kan hentes i omegnen af 6 mio. kr. yderligere, hvis Aabenraa Kommune aktivt søger restmidler og rammemidler fra landsbypuljen for 2019-2021. Dette kræver, at der er projekter og anlæg, som kan understøtte behovet. Der er på investeringsoversigten 2020-2024 afsat 24 mio. kr. til områdefornyelserne i Lyreområdet, Ålandet og Kliplev, der har færre end 4000 indbyggere. Områdefornyelsernes refusionsbare udgifter kan alene hjemtage mellem 10,24-12,39 mio. kr.  

  Der er fra 2020 ikke afsat midler til nedrivning og bygningsfornyelse i landområder og byer med færre end 4000 indbyggere.

   

  Med udsigt til en fast årlig ramme, hvor kommunerne selv har mulighed for at prioritere midlerne, vil det forudsætte en strategisk tilgang i både udførelse og budgettering af projekter inden for Byfornyelsesloven til eksempelvis bevaring og understøttelse af kulturmiljøer samt nedrivningsindsatsen. Dette fordrer administrativ fleksibilitet til koordinering og sammentænkning af initiativer, hvis tildelte og fremtidige rammer skal udnyttes mest muligt. Der anbefales derfor en ny budgetpraksis for projekter indenfor byfornyelsesloven.  

   

  Ny budgetpraksis

   

  Ny praksis for refusionsindtægter:

  Forvaltningen foreslår, at refusion/mindreforbrug fra besluttede indsatser, i henhold til den Ordinære ramme til byfornyelse samt Landsbyrammen, ikke tilgår det enkelte projekt, men i stedet samles i en pulje med det strategiske sigte at sikre kommunale midler til at matche de statslige rammer nu og fremad. Dette gøres ved, at de besluttede anlægsinvesteringer under byfornyelsesloven budgetteres med 100% kommunale midler. Opnået refusion udløser et mindreforbrug på projekterne, som ikke tilfalder det enkelte projekt, men henføres til en pulje.

   

  Der er to alternativer for denne pulje.

   

  Model a for ny pulje:

  at midlerne tilgår anlægspuljen under Økonomiudvalget

   

  Anlægspuljen har løbende tilgang fra alle projekter på anlægsoversigten i tilfælde af, at mindre- forbrug på de enkelte projekter betyder tilpasning af rådighedsbeløb. Mindreforbruget fra byfornyelsesprojekter regenerere ny refusion og optimere hjemtagelse, og der skal derfor være opmærksomhed på potentialet for at hente ny refusion ved udmøntning af disse midler til nye eller nuværende anlægsprojekter.

   

  Model b for ny pulje:

  at der oprettes en pulje ”Strategisk pulje til By- og Landsbyfornyelse” under Økonomiudvalget,

  at der gives et rådighedsbeløb til ”Strategisk pulje for By- Landsbyfornyelse” på 2 mio. kr. i 2021, som lånes af projektet ”Ålandet”, hvor rådighedsbeløb fremrykkes fra 2024

   

  Når midlerne tilgår denne pulje vil de udgøre den kommunale egenfinansiering og vil således være målrettet hjemtagelse af yderligere statslig refusion og dermed initiativer inden for byfornyelsesloven i land og by. Puljens rådighedsbeløb vil bestå af de løbende hjemtaget refusion fra nuværende projekter.

   

  Det anbefales at kickstarte puljen, således at der er midler til at hjemtage allerede afsat refusion, inden det udløber. Midlerne kan f.eks. anvendes til nedrivning, Bygningsforbedringsudvalget, kommunale opkøb med henblik på nedrivning samt forsamlingshuse. Puljen kickstartes ved at låne 2 mio. kr. fra udviklingspuljen ”Ålandet”. Midlerne tilbageføres til ”Ålandet”, når der er refusionsmidler i puljen til det fra andre projekter, således Ålandets samlede projektsum forbliver 8 mio. kr., som der er på investeringsoversigten 2020-2024.

   

  Ny praksis for administrationsvederlag

   

  For de udviklingspuljer der er afsat på investeringsoversigten 2020-2024, beregnes der jf. beslutning i Økonomiudvalget 15% administrationsvederlag. Administrationsvederlag beregnes på baggrund af forbruget, hvilket giver udfordringer, idet store dele af personaleressourcerne kræves i opstartsfasen. Dette giver en forskydning mellem indtægter fra administrationsvederlag og udgifter til personale. Der ønskes derfor fremadrettet at fordele de samlede 5,4 mio.kr. for de afsatte 36 mio. kr. med et årligt vederlag på 1,08 mio. kr. over fem år fra 2021. Dette gøres ved at frigive administrationsvederlaget allerede ved budgetvedtagelsen, hvis hele byfornyelsen ikke er bevilget og frigivet endnu. Hermed opnås en kontinuitet i nuværende og fremtidige udviklingsprojekter, hvor afsatte ressourcer kan understøtte det politiske fokus.     

   

  Konsekvenser af ny praksis

   

  Hvis nye anbefalinger vedtages, og der endvidere foretages en periodisering af nuværende projekter, vil det påvirke investeringsoversigten som vist i tabel 1.2.

   

  Tabel 1.2: Ny investeringsoversigt for projekter indenfor byfornyelsesloven og påvirkning på anlægsrammen.

   

  Ny investeringsoversigt

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  I ALT

  Økonomiudvalget I ALT

   

   

   

   

   

  0

  Anlægspuljen,
  opsamling mer/mindreforbrug

   

   

   

   

   

  0

  Vækstudvalget for Land og By I ALT

   

   

   

   

   

  36.150

  Rødekro

  0

  1.500

  2.500

  3.500

  4.500

  12.000

  Kliplev

  600

  1.050

  2.930

  2.650

  770

  8.000

  *Lyreområdet (Bov smedeby Kruså + Frøslev Padborg

  150

  750

  920

  2.920

  3.260

  8.000

  Ålandet (Bylderup - Bov mfl.)

  50

  710

  930

  2.960

  3.350

  8.000

  Bygningsforbedringsudvalget U

  300

   

   

   

   

  300

  Bygningsforbedringsudvalget I

  -150

   

   

   

   

  -150

  ØU og VLB I ALT

  950

  4.010

  7.280

  12.030

  11.880

  36.150

  Difference i forhold til nuværende investeringsoversigt

  -3.200

  -5.990

  1.280

  -3.970

  11.880

  0

   

  Lovgrundlag

  Sagen vedrører Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer nr. 144 af 21. februar 2020 - Byfornyelsesloven. Sagen her vedrører specifikt følgerne af de lovændringer, som er blevet gennemført i perioden fra 2017-2020, med særlig opmærksomhed på den summerede effekt af ændringerne i 2018 og 2019 og deres indflydelse på Aabenraa Kommunes fremadrettede praksis for statslig refusion gennem byfornyelsesloven.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik og Miljø indstiller,

  at der i budget 2021-2024 ikke budgetteres med refusionsindtægter på investeringsoversigten fra byfornyelsesprojekter under den nye lovgivning, men budgetteres med de samlede udgifter som en kommunal udgift,

  at mindreforbruget på projekter under byfornyelsesloven tilgår anlægspuljen som beskrevet i model A,

  at planlagte administrationsbidrag jf. Økonomiudvalgets beslutning 22. august 2018 afregnes med 1,08 mio. kr. årligt i en budgetperiode på 5 år fra 2021, som frigives ved budgetvedtagelsen,

  at administrationsvederlag for udviklingsprojekter indenfor byfornyelsesloven fremadrettet afregnes uafhængigt af anlægsprojektets forbrug. Der beregnes 15% af anlæggets samlede rådighedsbeløb, som fordeles ligeligt over projektets løbetid og frigives ved budgetvedtagelsen, hvis der ikke allerede er frigivet midler til et samlet projekt, og

  at investeringsoversigten for 2020-2024 tilpasses periodisering efter forventet forbrug, som den fremtår af tabel 1.2

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Thomas Andresen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/24705, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for den selvejende institution Grænsehallerne har fremsendt en ansøgning, om et likviditetslån på 1 mio. kr. som følge af likviditetsudfordringer med et igangværende byggeri. Der ønskes en løbetid på 10 år på lånet fra 2021 til 2030.

   

  Anlægsprojektet er blevet fordyret efter nye krav fra brandmyndighederne og nye bygningsmæssige krav jvf. BR18. Lånet ydes rentefrit, hvilket afspejler vilkårene for et annuitetslån fra KommuneKredit med en løbetid på 10 år.

   

  Grænsehallerne oplyser at de forventer merindtægter på 225.000 kr. gennem øget aktivitet efter ombygningen, som vil kunne finansiere en afbetaling af lånet over en 10 årig periode. Grænsehallerne ønsker afdragsfrihed i år 2021 og 2022 og vil efterfølgende i perioden 2023-2030 afdrage 125.000 kr. pr. år. Aabenraa Kommune stiller pant i bygningerne på 1 mio. kr. som nedskrives i perioden 2023-2030 jvf. bilag 9.1.1 til Aabenraa Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der udbetales et rentefrit lån på 1 mio. kr. ultimo august 2020 til Den selvejende institution Grænsehallerne,

  at der stilles pant i bygningerne på 1 mio. kr. som nedskrives i perioden 2023-2030 jvf. bilag 9.1.1 til Aabenraa Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ, og

  at lånet afvikles i perioden 2021-2030 med afdragsfrihed i 2021 og 2022 og med afdrag på 125.000 kr. pr. år i perioden 2023-2030.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Anbefales godkendt, idet sagen sendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget forud for behandling i Byrådet.

   

  Thomas Andresen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Dorte Soll deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

   

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25625, Sagsinitialer: EKA

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 25. marts 2020 at igangsætte ”Erhvervsbyggemodning Padborg, forlængelse af Skandinavienvej”.

   

  Forlængelsen af Skandinavienvej kommer til at gå ned igennem matr. nr. 1449b Bov, som ejes af Arwos. Det er derfor aftalt, at Arwos overdrager 574 m2 til Aabenraa Kommune til offentlig vej. Værdien af arealet er ansat til 0, idet arealets brug er forudsat til tekniske installationer som forudsætning for byggemodning.

  Planmæssige forhold

  Rammerne for erhvervsbyggemodningen på Skandinavienvej i Padborg fremgår af Lokalplan nr. 6.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller

  at Arwos overdrager 574 m2 til Aabenraa Kommune til offentlig vej.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Det anbefales godkendt, at Aabenraa Kommune overtager 574 m2 til offentlig vej fra Arwos til 0 kr..

   

  Thomas Andresen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/25083, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Byrådet beslutter hvert år, hvor og hvornår næste års ordinære byrådsmøder skal afholdes. Mødeplanen bliver offentliggjort i lokale medier.

   

  Af hensyn til mødeplanlægningen er det relevant at få møderne for 2021 reserveret nu.

   

  Mødekalenderen er vedhæftet og indeholder til orientering også forslag til mødedatoer for Økonomiudvalget.

   

  Foreslåede mødedatoer for Byrådet for 2021 er:

   

  27. januar

   

  24. februar

   

  31. marts

   

  28. april

   

  26. maj

   

  23. eller 30. juni

   

  Juli

  Sommerferie

  25. august

   

  22. september

  1. behandling af budget

  13. oktober

  2. behandling af budget

  27. oktober

   

  24. november

   

  8. december

   

  15. december

   

   

  Der er som udgangspunkt temamøder forud for alle byrådsmøder fra kl. 14.30-16 med undtagelse i august.

   

  Der afholdes budgetseminar den 30. til 31. august 2021.

   

  Der planlægges konstituerende møde for det nye Byråd den 8. december 2021.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at byrådets mødekalender for 2021 godkendes, herunder tages der stilling til, om mødet i juni afholdes den 23. eller 30. juni,

  at møderne begynder kl. 17,

  at møderne afholdes på Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa, og

  at datoer for temamøder reserveres forud for møderne ultimo 2020.

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Godkendt, idet juni-mødet afholdes den 23. juni kl. 16, og det andet møde i december fastlægges til den 22. december.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/47371, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 26. februar 2020 at sende Forslag til Lokalplan nr. 129 i offentlig høring. Lokalplanen sikrer den langsigtede udvikling af Aabæk Efterskole og giver mulighed for at opføre nye bygninger samt mulighed for at udvide udvalgte eksisterende bygninger tilhørende skolen, der ligger ved Jørgensgård Skov, Aabenraa.

   

  Der har været offentlig høring af forslag til Lokalplan nr. 129 Aabæk Efterskole i 6 uger fra den 11. marts 2020 - 22. april 2020. Ved høringsperiodens afslutning havde Kultur, Miljø & Erhverv modtaget 1 høringssvar.

   

  Høringssvaret omhandler potentielle lydgener fra en husstandsvindmølle samt dennes indvirkning på dyrelivet og det nærmeste Natura2000 område. Høringssvaret giver anledning til, at lokalplanen ikke skal rumme mulighed for etablering af en husstandsvindmølle og giver dermed anledning til at ændre den endelige plan.

   

  Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat dateret den 5. maj 2020. Høringsnotatet indeholder resumé af høringssvaret, forvaltningens bemærkninger hertil og indstilling til beslutning.

  Planmæssige forhold

  De eksisterende bygninger på ejendommen matr.nr. 2340 er omfattet af lokalplan N14

  fra 1999, der fastlægger områdets anvendelse til undervisningsformål og giver mulighed for nybyggeri. Den hidtidige lokalplan er stort set udnyttet, og fremtidige udviklingsmuligheder kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan for området.

   

  Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.9.009.D, som udlægges til område med offentlige formål, specifikt til uddannelsesinstitutioner, efterskole og lign. offentlige formål og jordbrugsformål. Kommuneplanen fastlægger maksimal bebyggelsesprocent til 11,5 og maksimal bygningshøjde til 10,1 m, etageantal højst 1½. Den ny lokalplan er, med maksimal bygningshøjde på 12,5 meter og øget bebyggelsesprocent, ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og der skal udarbejdes kommuneplantillæg.

   

  Området ligger i landzone og skal forblive landzone ved ny planlægning. Den ny lokalplan opfylder kravene for landzonetilladelser og vil dermed opnå bonusvirkning for udvalgte elementer.

   

  Området ligger inden for kystnærhedszonen og er omgivet af værdifuldt kystlandskab. Det vurderes, at den visuelle påvirkning af kystlandskabet ikke er væsentligt.

   

  Planen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Det er ud fra screeningen vurderet, at miljøpåvirkningerne ikke er af et sådant omfang, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af planforslagene, at der ikke udarbejdes

  miljøvurdering af disse efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen kunne påklages inden 4 uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse. Der er ikke klaget over Byrådets afgørelse.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orientering om høringssvar tages til efterretning,

  at lokalplanen ikke skal rumme mulighed for etablering af en husstandsvindmølle, og

  at Kommuneplantillæg nr. 32 og Lokalplan nr. 129 Aabæk Efterskole vedtages endeligt.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 14-05-2020

  Udsat.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 25-06-2020

  1. at anbefales godkendt,

  2. at afvist idet lokalplanen skal rumme mulighed for en husstandsmølle i henhold til visualiseringen i bilaget ”notat om husstandsmølle”, og

  3. at anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-08-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2753, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Salus Boligadministration har på vegne af Kolstrup Boligforening fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for opførelse af 12 almene familieboliger på Barsøvænget i Løjt Kirkeby.

   

  Byrådet godkendte den 29. april 2020 skema A med en samlet anskaffelsessum på 23,131 mio. kr. I forhold til skema A er der ingen ændring i anskaffelsessummen på det fremsendte skema B, hvorfor udviklingen ser således ud.

   

  Anskaffelsessum i mio. kr.

  Skema A

  Skema B

  Grundudgifter

  3,055

  3,055

  Entrepriseudgifter

  16,740

  16,740

  Omkostninger

  3,007

  3,007

  Gebyrer

  0,329

  0,329

  Anskaffelsessum

  23,131

  23,131

   

  Anskaffelsessummen er pr. m2 19.250 kr., hvilket er lig med maksimumsbeløb eksklusiv energitillæg for familieboliger, hvis opførelse påbegyndes i 2020. Hertil kommer energitillæg på 1.040 kr. pr. m2, hvilket giver en samlet anskaffelsessum pr. m2 på 20.290 kr.

   

  Finansieringen af anskaffelsessummen er også uændret fra skema A til skema B og fordeler sig således:

  Beboerindskud (2 %)

  0,463 mio. kr.

  Kommunal grundkapitalindskud (10 %)

  2,313 mio. kr.

  Låneoptag (88 %)

  20,355 mio. kr.


   

  Den gennemsnitlige husleje forventes at udgøre 862 kr. pr. m2 pr. år eksklusiv forbrug. Det svarer til en månedlig husleje, eksklusiv forbrug, på 6.825 kr. pr. måned pr. bolig. Hertil kommer forbrugsudgifter til vand, varme, el og antenne.

   

  Lovgrundlag

  Lov om Almene Boliger §115 og §118.

  Planmæssige forhold

  Området er lokalplanlagt via lokalplan N26, godkendt 28. november 2006 af Aabenraa Kommunes byråd.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2020 er der afsat 2,3 mio. kr. til kommunal grundkapitalindskud for Barsøvængets etape II. Ved godkendelse af skema A blev det godkendt, at merudgiften til det kommunale grundkapitalindskud på 0,013 mio. tages fra det øvrige budget til kommunal grundkapitalindskud.

   

  Ud over det kommunale grundkapitalindskud har kommunen ved godkendelse af skema A godkendt kommunegaranti for den del af beløbet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantibeløbet kan ikke opgøres før byggeriet er opført og ejendommen er værdisat, hvorfor garantien først kendes, når garantierklæringen fremsendes af långiver.

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at skema B med en anskaffelsessum på 23,131 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 13-08-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Thomas Andresen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8498, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Salus Boligadministration har på vegne af Kolstrup boligforening afdeling 15 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C for etape I renoveringsprojekt.

   

  Byrådet har i oktober 2009 godkendt skema B med en støttet anskaffelsessum på 32,174 mio. kr. og en ustøttet anskaffelsessum på 12,872 mio. kr. 

   

  I forhold til skema B er anskaffelsessummen i skema C blevet ca. 2,968 mio. kr. højere og fordeler sig således:

   

  Oversigt over udvikling i skema A, B, C for den støttede del

  (i mio.kr.)

  Omkostninger

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Håndværkerudgifter – Bygningsdele

   

  26,222

  27,170

  Andre håndværkerudgifter

   

  0,522

  0,782

  Omkostninger

   

  5,280

  7,160

  Gebyrer

   

  0,150

  0,030

  Anskaffelsessum

   24,464

  32,174

  35,142

   

  Merforbruget på den støttede del ønsker afdelingen at finansiere ved støttede lån.

   

  For den ustøttede del er anskaffelsessummen i skema C blevet 2,063 mio. kr. højere end i skema B og fordeler sig således:

   

  Oversigt over udvikling i skema A, B, C for den ustøttede del

  (i mio.kr.)

  Omkostninger

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Håndværkerudgifter – Bygningsdele

   

  10,087

  10,755

  Andre håndværkerudgifter

   

  0,410

  0,484

  Omkostninger

   

  2,375

  3,682

  Gebyrer

   

  0

  0,014

  Anskaffelsessum

   

  12,872

  14,935

   

  Merforbruget finansieres af boligorganisationens/afdelingens egne midler.

   

  Samlet set er den støttede og ustøttede anskaffelsessum blevet ca. 5,031 mio. kr. højere end i skema B.

   

  Byggeregnskabet er godkendt af ekstern revisor uden anmærkninger.

   

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. kap 10

  Økonomi og afledt drift

  Der er stillet kommunegaranti for den støttede og ustøttede del.

   

  For den støttede del er der stillet kommunegaranti på 32,174 mio. kr. med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. Pr. 4. maj 2020 udgør kommunegarantien 22,816 mio. kr., hvoraf kommunes andel er 11,408 mio. kr. Med merforbruget på den støttede del vil kommunegarantien stige med 2,968 mio. kr., hvis skema C godkendes.

   

  For den ustøttede del er der stillet kommunegaranti for 74,47 % af 11,216 mio. kr. Pr. 4. maj 2020 udgør kommunegarantien 8,460 mio. kr.

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at skema C for den støttede del godkendes, og

  at skema C for den ustøttede del godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 25-06-2020

  Anbefales godkendt.

  Jette Julius Kristiansen (O) undlod at stemme.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-08-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Godkendt.

   

  Jette Julius Kristiansen (O) undlod at stemme.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8228, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Salus Boligadministration har på vegne af Kolstrup Boligforenings afdeling 15 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C for etape II af renoveringsprojekt.

   

  Byrådet har tidligere godkendt skema B med en støttet anskaffelsessum på 247,301 mio. kr. og en ustøttet anskaffelsessum på 14,762 mio. kr.

   

  I forhold til skema B er anskaffelsessummen i skema C blevet ca. 2,0 mio. kr. lavere og fordeler sig således:

   

  Oversigt over udvikling i skema A, B, C for den støttede del (i mio. kr.)

  Omkostninger

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Håndværkerudgifter – Bygningsdele

  177,401

  171,459

  172,723

  Andre håndværkerudgifter

  11,109

  15,482

  19,165

  Omkostninger

  39,678

  56,247

  50,275

  Gebyrer

  2,305

  4,112

  3,155

  Anskaffelsessum

  230,493

  247,300

  245,318

   

   

  For den ustøttede del er anskaffelsessummen er skema C blevet ca. 0,5 mio. kr. højere end i skema B og fordeler sig således:

   

  Oversigt over udvikling i skema A, B, C for den ustøttede del (i mio. kr.)

  Omkostninger

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Håndværkerudgifter – Bygningsdele

  12,500

  11,542

  12,313

  Andre håndværkerudgifter

  0,325

  0,371

  0,593

  Omkostninger

  2,582

  2,702

  2,208

  Gebyrer

  0,156

  0,148

  0,153

  Anskaffelsessum

  15,563

  14,763

  15,267

   

  Samlet set er den støttede og ustøttede anskaffelsessum blevet ca. 1,5 mio. kr. lavere i skema C end i skema B.

   

  Byggeregnskabet er godkendt af ekstern revisor uden anmærkninger.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. kap 10

  Økonomi og afledt drift

  Der er stillet kommunegaranti for den støttede og ustøttede del.

   

  For den støttede del er der stillet kommunegaranti på 247.301 mio. kr. med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. Pr. 4. maj 2020 udgør kommunegarantien 228,520 mio. kr., hvoraf kommunes andel er 114,260 mio. kr.

   

  For den ustøttede del er der stillet 100 % kommunegaranti på 4,887 mio. kr.

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at skema C for den støttede del godkendes, og

  at skema C for den ustøttede del godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 25-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-08-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8247, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Salus Boligadministration har på vegne af Kolstrup Boligforening afdeling 15 (tidligere afdeling 16), Uglekær 2-16, fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C, i forbindelse med renoveringsprojekt.

   

  Byrådet har i 2009 godkendt skema B med en støttet anskaffelsessum på 52,761 mio. kr. og en ustøttet anskaffelsessum på 24,110 mio. kr. Efterfølgende har Landsbyggefonden godkendt skema B med støttet anskaffelsessum på 53,025, hvilket skyldes, at skema B godkendt af kommunen ikke indeholdt hensættelser til 1- og 5-års eftersyn.

   

  Efterfølgende har kommunen i februar 2011 godkendt en yderligere forhøjelse af skema B for den støttede del, da der blev konstateret skimmel, der skulle udbedres. Forhøjelsen har en anskaffelsessum på 4,0 mio., så den reelle anskaffelsessum i skema B for den støttede del udgør 57.025 mio. kr.

   

  I forhold til det reelle skema B er anskaffelsessummen i skema C blevet 1,674 mio. kr. dyrere og fordeler sig således:

   

  Oversigt over udvikling i skema A, B, C for den støttede del

  (i mio. kr.)

  Støttede del

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Grundudgifter

   

  3,386

  2,178

  Håndværkerudgifter –

   

  38,125

  42,473

  Omkostninger

   

  11,250

  13,838

  Gebyrer

   

  0

  0,210

  Samlet anlægsøkonomi

  45,689

   52,761

  *57,025

   

  58,699

  *Reelle skema B beløb, grundet forhøjelse af beløb grundet hensættelser og udbedring af skimmel

  Merforbruget på den støttede del ønsker afdelingen at finansiere det støttede lån.  

   

  For den ustøttede del er anskaffelsessummen i skema C blevet ca. 1,480 mio. kr. billigere end i skema B og fordeler sig således:

   

  Oversigt over udvikling i skema A, B, C for den ustøttede del

  (i mio. kr.)

  Omkostninger

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Håndværkerudgifter – Bygningsdele

   

  0,223

  0,148

  Andre håndværkerudgifter

   

  18,537

  16,332

  Omkostninger

   

  5,350

  6,061

  Gebyrer

   

   

  0,089

  Anskaffelsessum

   

  24,110

  22,630

   

  Samlet set er den støttede og ustøttede anskaffelsessum blevet ca. 0,194 mio. kr. dyrere i skema C end i skema B.

   

  Byggeregnskabet er godkendt af ekstern revisor uden anmærkninger.

   

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. kapitel 10

  Økonomi og afledt drift

  Der er stillet kommunegaranti for den støttede og ustøttede del.

   

  For den støttede del er der stillet kommunegaranti på 53,025 mio. kr. med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. Pr. 4. maj 2020 udgør kommunegarantien 37,458 mio. kr., hvoraf kommunes andel er 18,729 mio. kr. Med merforbruget på den støttede del vil kommunegarantien stige med 1,674 mio. kr., hvis skema C godkendes.

   

  For den ustøttede del er der stillet kommunegaranti for 60,09 % af 21,725 mio. kr. Pr. 4. maj 2020 udgør kommunegarantien 13,222 mio. kr.

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at skema C for den støttede del godkendes, og

  at skema C for den ustøttede del godkendes.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 25-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-08-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2749, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Salus Boligadministration har på vegne af Kolstrup Boligforenings afdeling 20 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C for renoveringsprojekt.

   

  Byrådet har tidligere godkendt skema B med en støttet anskaffelsessum på 11,181 mio. kr. og en ustøttet anskaffelsessum på 2,151 mio. kr.

   

  I forhold til skema B er anskaffelsessummen i skema C blevet ca. 0,030 mio. kr. lavere og fordeler sig således:

   

  Oversigt over udvikling i skema A, B, C for den støttede del

  (i mio. kr.)

  Omkostninger

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Håndværkerudgifter

  8,868

  8,984

  8,745

  Omkostninger

  2,023

  2,085

  2,267

  Gebyrer

  0,110

  0,112

  0,139

  Anskaffelsessum

  11,001

  11,181

  11,151

   

   

  For den ustøttede del er anskaffelsessummen i skema C blevet ca. 0,011 mio. kr. lavere end i skema B og fordeler sig således:

   

   

  Oversigt over udvikling i skema A, B, C for den ustøttede del

   (i mio. kr.)

  Omkostninger

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Håndværkerudgifter

  2,029

  1,734

  1,760

  Omkostninger

  0,576

  0,417

  0,380

  Anskaffelsessum

  2,605

  2,151

  2,140

   

   

  Samlet set er den støttede og ustøttede anskaffelsessum blevet 0,041 mio. kr. billigere i skema C end i skema B.

   

  Byggeregnskabet er godkendt af ekstern revisor uden anmærkninger.

   

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. kapitel 10

  Økonomi og afledt drift

  Der er stillet kommunegaranti for den støttede og ustøttede del.

   

  For den støttede del er der stillet kommunegaranti på 29,44 % af 11,181 mio. kr. med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. Pr. 14. januar 2020 udgør kommunegarantien 2,917 mio. kr., hvoraf kommunes andel er 1,458 mio. kr.

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at skema C for den støttede del godkendes, og

  at skema C for den ustøttede del godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 25-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-08-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8211, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Salus Boligadministration har på vegne af Kolstrup Boligforenings afdeling 29 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C i forbindelse med etablering af plejehjemmet Lergården. Det drejer sig om nybyggeri af 42 boliger samt ombygning af en bolig.

   

  Byrådet har tidligere godkendt skema B, med en anskaffelsessum på 71,47 mio. kr.

   

  I forhold til skema B er anskaffelsessummen i skema C blevet 10,196 mio. kr. billigere og fordeler sig således: 

   

   

  Oversigt over udvikling for skema A, B, C (I mio. kr.)

   

  Anskaffelsessum

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Grundudgifter

  9,572

  9,566

  4,933

  Entrepriseudgifter 

  49,699

  49,696

  46,931

  Omkostninger

  11,680

  10,978

  8,299

  Gebyrer

  1,212

  1,232

  1,112

  Samlet anskaffelsessum

  72,163

  71,472

  61,275

   

  Det betyder at der sker en tilbagebetaling af indskud pr. bolig, af 1,019 mio. kr. af indbetalt grundkapital samt at realkreditlånet nedreguleres. 

   

  Byggeregnskabet er godkendt af ekstern revisor uden anmærkninger.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. kapitel 10

  Økonomi og afledt drift

  Der er stillet kommunegaranti for den støttede del.

   

  Aabenraa Kommune har givet garanti for 69,08 % af den til enhver tid værende restgæld med regaranti ved Landsbyggefonden på 50 %.

   

  Den samlede kommunegaranti udgør pr. 30. juni 2020 42,857 mio. kr., hvoraf kommunens andel udgør 21,428 mio. kr. 

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at skema C godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 25-06-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-08-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/31424, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Salus Boligadministrationsselskab har på vegne af Aabenraa Andelsboligforening afdeling 16 fremsendt ansøgning om godkendelse skema C for renoveringsprojekt.

   

  Byrådet har i 2017 godkendt skema B med en støttet anskaffelsessum på 51,380 mio. kr. og en ustøttet anskaffelsessum på 5,283 mio. kr. Samlet anskaffelsessum på 56,663 mio. kr.

   

  Efterfølgende har Vækstudvalget for Land og By i 2019 godkendt yderligere individuelle forbedringer i forbindelse med renoveringen på 5,578 mio.kr.

   

  I forhold til skema B er anskaffelsessummen for den støttede del i skema C blevet 4,072 mio. kr. lavere og fordeler sig således:

   

  Oversigt over udvikling i skema A, B, C for den støttede del (i mio. kr.)

  Omkostninger

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Håndværkerudgifter – Bygningsdele

  36,777

  39,262

  39,569

  Andre håndværkerudgifter

  2,942

  3,141

  3,165

  Omkostninger

  11,147

  8,463

  4,102

  Gebyrer

  0,514

  0,514

  0,472

  Anskaffelsessum

  51,380

  51,380

  47,308

   

   

  For den ustøttede del af anskaffelsessummen er skema C blevet 0,059 mio. kr. lavere og fordeler sig således:

   

  Oversigt over udvikling i skema A, B, C for den ustøttede del (i mio. kr.)

  Omkostninger

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Håndværkerudgifter – Bygningsdele

  5,120

  5,120

  4,749

  Andre håndværkerudgifter

  0,113

  0,112

  0

  Omkostninger

  0,051

  0,051

  0,423

  Gebyrer

  0

  0

  0,052

  Anskaffelsessum

  5,284

  5,283

  5,224

   

   

  Samlet set er den støttede og ustøttede anskaffelsessum blevet 4,130 mio. kr. lavere i skema C end i skema B.

   

  For de individuelle forbedringer i forbindelse med renoveringen er anskaffelsessummen blevet 0,207 mio. kr. højere end godkendt og fordeler sig således:

   

  Oversigt over udvikling i skema A, B, C for de individuelle forbedringer - ustøttede (i mio. kr.)

  Omkostninger

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Håndværkerudgifter – Bygningsdele

  0

  5,578

  5,578

  Andre håndværkerudgifter

  0

  0

  0

  Omkostninger

  0

  0

  0,149

  Gebyrer

  0

  0

  0,058

  Anskaffelsessum

  0

  5,578

  5,785

   

  Samlet set er hele renoveringens anskaffelsessum blevet 3,923 mio. kr. lavere.

   

  Byggeregnskab for udførte arbejder er revisionspåtegnet.

   

  Økonomi og afledt drift

  Der er stillet kommunegaranti for den støttede del på 74,77 % af 51,380 mio. kr. med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. Kommunegarantien vil falde som følge af den lavere anskaffelsessum for de støttede arbejder.

   

  For den ustøttede del og de individuelle forbedringer er der ikke stillet kommunegaranti.

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

   

  Ved behandlingen af skema A godkendte kommunen, at deltage i en kapitaltilførsel i forbindelse med renoveringsprojektet med en andel på 0,200 mio. kr., hvilket er 1/5 af den samlede kapitaltilførsel på 1,0 mio. kr.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at skema C for den støttede del godkendes,

  at skema C for ustøttede del godkendes, og

  at skema C for de individuelle forbedringer godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 13-08-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Thomas Andresen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/21830, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Baggrunden for den ekstraordinære bevillingskontrol var en vækst i udgifterne på flere områder. Væksten i udgifterne var på nogle områder som følge af COVID 19, mens det på andre områder var svært at vurdere, om der var tale om en lokal vækst eller en vækst på landsplan.

   

  Byrådet godkendte den 27. maj 2020, at der på Arbejdsmarkedsudvalgets område skulle udarbejdes en ekstraordinær bevillingskontrol, når resultatet af midtvejsreguleringen forelå.

   

  Nedenstående tabel viser en samlet oversigt over bevillingskontrollen pr. 30. juni 2020. Tabellen er opdelt på udvalgets bevillingsområder og politikområder.

   

  Den overordnede konklusion på den ekstraordinære bevillingskontrol er, at udfordringerne på overførselsudgifterne og de forsikrede ledige kan finansieres via midtvejsreguleringerne samt en afsat pulje vedr. overførselsudgifter under Økonomiudvalget.

   

  Overførselsudgifterne viser et forventet merforbrug på 36,342 mio. kr. Under bevillingsområdet Forsikrede ledige indgår der også et forventet merforbrug på overførselsudgifterne på 1,571 mio. kr. Samlet for overførselsudgifterne forventes der et merforbrug på 37,913 mio. kr.

   

  Det forventede merforbrug kan delvis finansieres af midtvejsreguleringen af overførselsudgifter på 34,787 mio. kr. Der resterer herefter 3,126 mio. kr. som udfordring. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 blev der overført et mindreforbrug på 4,690 mio. kr. vedr. overførselsudgifterne til en pulje under Økonomiudvalget. Det anbefales, at den resterende udfordring finansieres af puljen vedr. overførselsudgifter under Økonomiudvalget.

   

  På de forsikrede ledige forventes der et samlet merforbrug på 26,304 mio. kr. Dette er sammensat af et forventet merforbrug på 39,732 mio. kr. vedr. udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet, 1,571 mio. kr. vedr. overførselsudgifter og et forventet mindreforbrug på 14,999 mio. kr. vedr. et budgetværn til imødegåelse af en negativ efterregulering for 2019 af beskæftigelsestilskuddet.

   

  I forhold til udgifterne omfattet af beskæftigelsestilskuddet forventes der merudgifter på 41,632 mio. kr. Hovedparten af det forventede merforbrug kan finansieres af midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2020 på 39,732 mio. kr. Den resterende udfordring på 1,900 mio. kr. kan finansieres af det afsatte budgetværn, således at dette nedjusteres fra 15,065 mio. kr. til 13,165 mio. kr.

   

  Mindreforbruget på 14,999 mio. kr., som vedr. et budgetværn til at kunne imødegå en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019 anbefales tilført kassebeholdningen. Der er kommet en positiv efterregulering på 4,260 mio. kr., hvorfor der ikke er behov for budgetværnet.

   

  Økonomiudvalget behandler i august en særskilt sag vedr. konsekvenserne af midtvejsreguleringen for 2020.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at der budgetomplaceres 34,787 mio. kr. fra midtvejspuljen for 2020 under Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter,

  at der budgetomplaceres 3,126 mio. kr. fra puljen vedr. overførselsudgifter under Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter,

  at der budgetomplaceres 39,732 mio. kr. fra midtvejspuljen for 2020 under Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalgets Forsikrede ledige, og

  at der søges en negativ tillægsbevilling på 14,999 mio. kr., som tilføres de likvide midler.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Thomas Andresen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/146, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 24. juni 2015 (sag nr. 123) den fremtidige dagtilbudsstruktur for Aabenraa Kommune.

  Det blev samtidig vurderet, at anlægsbudgettet til etablering af integrerede daginstitutioner til 150 børn vil være 25 mio. kr.

  Padborg/Bov er et af de fem områder i kommunen, hvor der skal gennemføres strukturændringer, og i november 2017 frigav Byrådet 25 mio. kr.  til etablering af en integreret daginstitution ved Lyreskovskolen i Bov. I følge den nuværende tidsplan kan indflytning i den nye institution ske i foråret 2022.

   

  I september 2019 udpegede en udvalgt dommerkomité et vinderprojekt, hvorpå der blev indgået kontrakt og projekteringen påbegyndt. Den projekteringsfase, som skal resultere i et færdigt udbudsprojekt, forventes afsluttet med udgangen af august 2020. Herefter kan projektet sendes i fagentrepriseudbud.

   

  Vinderforslaget viste et projekt, der lå 0,752 mio. kr. over anlægsbudgetrammen. Vinderforslaget skulle i den efterfølgende projektering tilrettes, så anlægsbudgetrammen kunne overholdes.

  I den videre projektering har der indtil nu vist sig følgende budgetudfordringer:

   

  1. Ved gennemførelse af geotekniske forundersøgelser viste det sig, at undergrunden er meget forskelligartet. Ekstra boringer forstærkede denne viden og er resulteret i, at omkostningerne til fundering er væsentlig højere end ved normale jordbundsforhold.  Projektet viser, at der skal fjernes op mod 5.000 m3 jord (en stor parcelhusgrund udgravet til 5 meters dybde), som skal erstattes med en tilsvarende sandpude. Det betyder en forøgelse af anlægsudgiften på ca. 2 mio. kr.

   

  1. Ved udpegning af placering af den nye daginstitution blev det aftalt, at projektet skal etablere erstatningsbaner på skolens udeareal, idet grunden i dag benyttes til fodboldspil af skoleelever i frikvartererne. Planen var at udnytte det opgravede jord fra funderingen i stedet for at bortskaffe det. Men da jorden kun er begrænset egnet til formålet, skal der ske udskiftning og bearbejdning, hvorfor omkostningerne til anlæggelse af erstatningsbaner bliver forøget med ca. 0,5 mio. kr.

   

  1. Med et nyt lovgivningsgrundlag – BR 18 – kom et krav til anvendelse af certificeret brandrådgiver og statikere og nye krav til etablering af el-lade standere skal også indgå i projektet. Der er tale om en ændret forudsætning, der påvirker omkostningerne til rådgiverydelsen. Nyt er også, at ABR 18 pålægger totalrådgiveren ansvaret for, at det projekterede projekt kan realiseres inden for den givne økonomiske ramme.

   

  Udbudsprojektet udviser en manglende finansiering på kerneprojektet på 4,5 mio. kr.

  Totalrådgiverens beregningsgrundlag er krydstjekket op mod prisniveauet for lignende ydelser og med prisniveauerfaringer opsamlet fra Kommunale Ejendommes seneste relevante byggeprojekter. Krydstjekket viser, at totalrådgiverens grundlag for prissætning af projektet rimeligvis ikke kan anfægtes.

   

   

   

  Økonomioversigt

  Oprindelig anlægssum   25,0 mio. kr.

   

  Ekstraomkostning til fundering    2,0 mio. kr.

  Ekstraomkostninger til Boldbaner    0,5 mio. kr.

  Projektunderskud (kerneprojekt)    4,5 mio. kr.

  Manglende finansiering     7,0 mio. kr.

   

  Løsningsforslag

  Plan, Teknik & Miljø ser 4 mulige løsningsforslag:

   

  Forslag 1 – Gennemførelse af projektet inden for budgetrammen på 25 mio. kr.

  Konsekvens:

  • Byggeriet reduceres, således at der bygges en institution med plads til 110 børn
  • Byggeriet tilpasses bl.a. ved fjernelse af elementer som uopvarmet legerum og indbyggede rummøbler
  • Tidsplanen forlænges med ca. 3 måneder

   

  Forslag 2 – Gennemførelse af projektet med et tillæg til anlægsbevillingen- 32 mio. kr. Konsekvens:

  • Budgettet udvides med 7 mio. kr.
  • Byggeriet gennemføres som planlagt

   

  Forslag 3 – Standsning af projektet – 2,1 mio. kr.

  Konsekvens:

  • Projektet standses, og der arbejdes ikke videre med etablering af en integreret institution ved Lyreskovskolen
  • Der er afholdt udgifter til lokalplan og forprojektering – 2,1 mio. kr.
  • Muligt erstatningskrav fra totalrådgiver

   

  Forslag 4 – Standsning af projektet efterfulgt af udbud i Totalentreprise – 32,9 mio. kr.

  Konsekvens:

  • Budgettet udvides med min. 7,9 mio. kr. + evt. erstatning
  • Det nuværende projekt standses og projektet sendes efterfølgende i udbud som totalentreprise
  • Tidsplanen forlænges med mindst 1 år

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der træffes beslutning om, hvilket forslag der skal sendes videre til Økonomiudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

  Udvalget anbefaler forslag 2.

   

  Afbud fra

  - Rasmus Elkjær Larsen ( C )

  - Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Økonomiudvalget anbefaler Børne- og uddannelsesudvalgets indstilling.

   

  Som konsekvens anbefales tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 7 mio. kr. som kassefinansieres med baggrund i Arbejdsmarkedsudvalgets kassehenlæggelse på 14,999 mio. kr.

   

  Der anbefales, at der meddeles anlægsbevilling til projektet på 7 mio. kr. i 2020, som frigives.

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/684, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  • Status på COVID-19.