Beslutningsprotokol

onsdag den 16. september 2020 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/684, Sagsinitialer: hlp

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 16-09-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2937, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 8. september 2020 fremsat forslag til budget 2021 og overslagsårene 2022-2024.

   

  Alle partier står bag budgetforslaget, der indeholder driftsudgifter for i alt 4 mia. kr. årligt i 2021-2024. Budgetforslaget fordelt på bevillinger fremgår af bevillingsoversigten.

  Budgetforliget fremgår af vedlagte forligstekst.

   

  På anlæg investeres der i alt for 488 mio. kr. i perioden 2021-2024, jf. vedlagte investeringsoversigt. Heraf henstår en ikke udmøntet pulje på 20,764 mio. kr. i 2023 og 87,134 mio. kr. i 2024.

  Det bemærkes, at for de enkelte anlægsprojekter gælder, at det rådighedsbeløb for 2021, der fremgår af projektbeskrivelsen som ”frigivet ved budgetvedtagelsen” automatisk er givet som anlægsbevilling den 7. oktober 2020, hvor budgettet vedtages.

   

  Budgetforslaget indeholder følgende forudsætninger:

   

  Skatter:

  En uændret skatteprocent på

  • 25,6 procent indkomstskat
  • 18,9 promille grundskyld, beboelse og erhverv
  • 9,45 promille dækningsafgift af grundværdi af offentlige ejendomme
  • 8,75 promille dækningsafgift af forskelsværdi af offentlige ejendomme
  • 4,1 promille landbrugsjord/produktionsjord
  • 0,0 promille dækningsafgift for erhverv

   

  Skatteindtægterne beror på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Stillingtagen til evt. valg af selvbudgettering vil ske ved 2. behandling af budgettet.

   

  Indtægter/finansiering:

  Skatter og tilskud tager udgangspunkt tilskudsudmeldingen for 2021 samt statsgarantien for skatter og tilskud.  Overslagsårenes indtægtsbudget svarer til niveauet for 2021 fremskrevet med forventede pris og lønændringer. Bloktilskuddet er i overslagsårene nedjusteret til et forventet anlægsniveau på 17,8 mia. kr. Der er indregnet en risikobaseret indtægtspulje i overslagsårene på 21,8 mio. kr., svarende til størrelsen på §17 tilskuddet i 2021.

   

  Særtilskud samt låneansøgninger:

  Aabenraa kommuner modtager i 2021 ikke engangstilskud efter § 16, og i 2022 er der modtaget afslag på lånetilsagnspuljerne fra økonomiaftalen.

   

  Anlægsniveau og servicedriftsrammen:

  Anlægsrammen  i økonomiaftalen er fastsat til 21,6 mia. kr. Den forholdsmæssige andel for Aabenraa kommune svarer til 217 mio. kr. I budgetforslaget udgør anlægsrammen 162 mio. kr. brutto.

  Servicerammen for Aabenraa Kommune er opgjort til 2,771 mia. kr. i budgetforslaget og er dermed 21 mio. kr. under aftaleniveauet.

  Budgetforslaget holder sig indenfor den kommunefordelte service- og anlægsramme i økonomiaftalen.

   

  Takster:

  Taksterne godkendes endeligt i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

  De takster, der påvirkes af evt. ændringsforslag, vil blive forelagt som en enkeltsag i november måned 2020.

   

  Ændringsforslag:

  I henhold til tidsplanen kan der indsendes politiske ændringsforslag, parterne er enige om, at de kun i fællesskab fremsætter ændringsforslag, eventuelt med afsæt i høringsvar fra Seniorråd, Handicapråd og HMU, samt behovet for aftaleoverholdelse på landsplan i forbindelse med den faseopdelte budgetlægning.

  Eventuelle ændringsforslag behandles ved 2. behandlingen af budgettet i oktober.

  Lovgrundlag

  Det fremgår af byrådets forretningsorden, at man ved 1. behandling af budgettet ikke stemmer om sagens realitet, men kun om dens overgang til 2. behandling.

  Der kan godt stemmes om hvorvidt de formelle krav anses for overholdt. Anses de formelle krav for overholdt, kan budgettet oversendes til 2. behandling.

  Man kan således ikke stemme imod denne oversendelse, hvis man alene er uenig i budgettets prioriteringer.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomiudvalgets udmøntning af budget 2021-2024 udviser følgende budgetforslag:

   

  Spillerum 6B ex. investeringsstrategier

  2021

  2022

  2023

  2024

  Indtægter

  -4.165.029

  -4.219.375

  -4.289.091

  -4.377.058

  Driftsudg. Incl. renter

  4.026.876

  4.097.796

  4.167.173

  4.252.106

  Resultat ordinær drift

  -138.153

  -121.579

  -121.918

  -124.953

  Anlæg incl. jordforsyning

  143.577

  104.130

  120.000

  120.000

  Resultat

  5.424

  -17.449

  -1.918

  -4.953

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  4.377

  40.761

  26.593

  25.514

  Finansforskydninger

  -18

  -18

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdn.

   

  9.783

   

  23.294

   

  24.657

   

  20.543

  Forventet kassebeh. Ult. 2020

   

  -164.000

   

   

   

  Investeringsstrategier

  -8.536

  -6.355

  -4.448

   

  Forventet ult. Kassebeh.

   

  -162.753

   

  -145.814

   

  -125.605

   

  -105.062

  - = índtægter/overskud/kasseopsparing

  + = udgifter/underskud/kasseforbrug

   

  Budgetforslaget for 2021 medfører et kassetræk 9,783 mio. kr., hvilket overholder den økonomiske politiks målsætning om, at der må bruges op til 10 mio. kr. i 2021.

  Overskud på ordinær drift skal ifølge den økonomiske politik minimum udgøre 80 mio. kr. i 2021. Dette overholdes i 2021.

  Ultimo kassebeholdningen er ligeledes overholdt i 2021.

   

  Der er udarbejdet generelle bemærkninger, projektbeskrivelser samt specielle bemærkninger, der svarer til budgetforslaget.

  Høring/udtalelse

  I perioden fra den 9. – 16. september foregår høring af de høringsberettigede organer.

  Høringssvar vil blive udsendt den 17. september 2020.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Økonomiudvalgets budgetforslag 2021-2024 oversendes til 2. behandling.

  Beslutning Byrådet den 16-09-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/392, Sagsinitialer: tbkn

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen ønsker i samarbejde med vandløbslaug og berørte lodsejere at etablere en række sandfang i offentlige vandløb med henblik på at forbedre de fysiske forhold i vandløbene og lette oprensningen af sand.

   

  Desuden ønskes mulighed for at gennemføre vandløbsreguleringsprojekter, som kommunen har en særlig interesse i at bidrage til, f.eks. vedrørende eventuel regulering af Søderup Å-systemet.

  Økonomi og afledt drift

  Jf. investeringsoversigten for 2020-2023 er der afsat en pulje på 0,250 mio. kr. i 2020 til Etablering af sandfang i vandløb.

   

  Der forventes ingen udgifter til afledt drift på projekterne.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles et tillæg til anlægsbevilling på 0,250 mio. kr. i 2020 til projektet ”Pulje til afvandingsprojekter og sandfang”. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på 0,250 mio. kr. til ” ”Pulje til afvandingsprojekter og sandfang”.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Lars Kristensen.

  Beslutning Byrådet den 16-09-2020

  Godkendt.

   

  Erwin Andresen (S) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/16088, Sagsinitialer: MBB

  Sagsfremstilling

  I denne sag lægges op til beslutning om at byggemodne anden etape af Lyreskovvej nord for Lyreskovskolen i Bov.

   

  For at understøtte væksten i Bov er det vigtigt, at der er nogle gode og varierede bosætningsmuligheder i byen. Der har været godt salg i grundene på Lyreskovvej etape 1, som blev sat til salg januar 2020. Dengang blev 8 grunde udstykket, hvoraf fem er solgt og en reserveret. Der er derfor snart kun to grunde tilbage i den oprindelige udstykning, hvorfor det anbefales at udstykke næste etape, bestående af 14 parcelhusgrunde som vist på vedlagte bilag. Grundene i etape 2 laves store ligesom etape 1 med en minimumsstørrelse på 1.000 m2. De fleste grunde forventes dog større.

   

  Det vurderes, at projektet kan gennemføres for en samlet økonomi på 4,2 mio. kr. ekskl. moms og inkl. tilslutninger. Det giver en gennemsnitlig grundpris på 0,270 mio. kr. inkl. moms og ekskl. tilslutninger. Til sammenligning er den gennemsnitlige grundpris for 1. etape på 0,260 mio. kr. inkl. moms og ekskl. tilslutninger.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan 60 er gældende for området.

  Økonomi og afledt drift

  ”Byggemodning Lyreskovvej etape 2” anbefales finansieret af rammebeløb boligformål. Der resterer i 2020 et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. Der er i anden sag samtidig søgt en bevilling til forundersøgelser på Margrethegårdsvej i Løjt, hvorefter der er et restrådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2020. I 2021 er der et rammebeløb på 4 mio. kr.

   

  For at kunne realisere byggemodningen af Lyreskovvej etape 2, søges en anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. finansieret af restrådighedsbeløbet i 2020 på 1 mio. kr. samt 3,2 mio. kr. i 2021.

   

  Den afledte drift er beregnet til 0,063 mio. kr. årligt. Afledt drift finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets pulje til afledt drift, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 18. februar 2020. Aabenraa Kommunes drift af udstykningen ophører, når der er dannet en grundejerforening, som overtager forpligtelserne.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Byggemodning Lyreskovvej etape 2 igangsættes, og

  at der gives en anlægsbevilling til ”Byggemodning Lyreskovvej etape 2”, på 4,2 mio. kr., finansieret af ”Rammebeløb boligformål” med 1 mio. kr. i 2020 og 3,2 mio. kr. i 2021, som frigives.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 03-09-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Lars Kristensen.

  Beslutning Byrådet den 16-09-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/10879, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges forslag til Lokalplan nr. 136, Kommuneplantillæg nr. 39 samt miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport for et solenergianlæg nord for Bjerndrup.

   

  Lokalplanområdet er 93 ha og er beliggende nord for Bjerndrupvej. Området består af tre separate delområder, der i dag anvendes til landbrug.

   

  Lokalplanen har til formål at sikre en anvendelse til vedvarende energiproduktion med solenergi. Området må således kun anvendes til tekniske anlæg i form af solenergianlæg og de for anlæggets nødvendige tekniske installationer og bygninger. Derudover kan den eksisterende anvendelse af elproduktion med vindmøller fortsætte. Lokalplanen skal endvidere sikre, at solenergianlægget så vidt muligt indpasses i landskabet. Anlæggets indvirkning på landskabet og naboer, søges minimeret ved antirefleksbehandling af solenergipanelerne og etablering af afskærmende beplantning langs lokalplanområdets grænse.

   

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 muliggør lokalplanlægningen, idet området ligger uden for eksisterende kommuneplanrammer.

   

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af de to planforslag. Planforslagene er vurderet i forhold til en række miljøpåvirkninger, som den ændrede anvendelse kan medføre, herunder hvordan eventuelle negative påvirkninger kan afværges og overvåges.

   

  Der er endvidere udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM) af selve projektet og et udkast til en §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse). Disse fremlægges i høring sammen med planforslagene og miljøvurderingen af planerne.

   

  Planmæssige forhold

  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2015. På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 39, der muliggør etablering af tekniske anlæg i området.

   

  Der har været indkaldt idéer og forslag efter planlovens § 23c forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. Der indkom i alt 12 ideer og forslag, der blev fremlagt på Vækstudvalgets møde den 4. juni 2020 til orientering.

   

  Miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport

  Der er foretaget en miljøvurdering af planforslagene, hvor påvirkningen på natur, dyreliv, jord, grundvand, luft og klimatiske forhold, støj samt landskab og de visuelle konsekvenser vurderes.

   

  Der er ligeledes udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM) af projektet, der behandler de samme emner som miljøvurderingen. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af bygherre, og vurderingerne heri er således bygherres, jf. reglerne i Miljøvurderingsloven.

   

  I begge miljørapporter konkluderes, at der vil være en visuel påvirkning af lokalplanområdets omgivelser, men at denne vil blive lille, når den afskærmende beplantning har etableret sig. Ligeledes vil der være en positiv påvirkning på natur, grundvand og luftforurening, samt en ubetydelig negativ påvirkning på omgivelserne med hensyn til støj.

   

  I miljøvurderingen forelægges et forslag til overvågningsprogram, der sikrer, at den afskærmende beplantningsvækst overvåges i de første 5 år efter etablering. 

   

  Retningslinjer for solenergianlæg

  På mødet i Vækstudvalget den 3. september forelægges retningslinjer for solenergianlæg. Udarbejdelsen af planforslagene er sket parallelt med udarbejdelsen af retningslinjerne. Det er således søgt, at opfylde retningslinjerne så vidt muligt under projektets og det konkrete areals forudsætninger.

  Høring/udtalelse

  Plandokumenter, miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport forventes udsendt i offentlig høring i oktober-november 2020. Der forventes afholdt et borgermøde i løbet af høringsperioden.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 136 vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at miljøvurderingen af planforslagene vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at miljøkonsekvensrapporten og udkast til §25-tilladelse vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 03-09-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Philip Tietje deltog ikke i behandlingen på grund af inhabilitet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Philip Tietje deltog ikke i behandlingen på grund af inhabilitet.

   

   

  Afbud: Lars Kristensen.

  Beslutning Byrådet den 16-09-2020

  Godkendt.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandlingen på grund af inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/43887, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

   

  Byrådet skal i denne sag godkende skema A for byggeriet af det udvidede bosted Rhedersborg under Autismecenter Syd med 8 boliger samt tilhørende serviceareal. Det nuværende Rhedersborg har 12 boliger og udvides med 8 boliger, således at der fremover i alt er 20 boliger. Aabenraa Kommune er bygherre på hele projektet, og boligerne opføres i henhold til Lov om Almene Boliger. Byrådet skal godkende skema A i henhold til Lov om Almene Boliger.

   

  Boligdelen som har et samlet boligareal på ca. 520 m2, består af 8 stk. ældreboliger med et areal på ca. 65 m2, Herudover etableres et serviceareal på ca. 35 m2, således at det samlede areal udgør ca. 555 m2.

   

  Projektet udbydes som et ”Totalentrepriseudbud i begrænset (indbudt) licitation på baggrund af et byggeprogram og en principskitse for udformning og placering”.

  Udvidelse af Rhedersborg med 8 pladser er en konkret udmøntning af Boligstrategien, herunder forvaltningens vurdering af boligbehovet i de kommende år. Boligstrategien skal som en overordnet sektorplan sætte en retning for og sikre den nødvendige kapacitet og udvikling af kommunens boligtilbud, herunder pleje-, botilbudsboliger og midlertidige boliger. De konkrete boliger er tiltænkt borgere med autisme.

  Byggeriet er planlagt færdigt til indflytning i løbet af ca. 2 år medio 2022.

   

  Økonomi i henhold til Skema A

   

  Boligdelen:

   

  Den samlede anskaffelsessum for boligdelen er beregnet til 12,620 mio. mio. kr. inkl. moms, hvilket svarer til et beløb pr. m2 på 24.269 kr. Dette er under maksimumbeløbet inkl. energitillæg for alment boligbyggeri for ældreboliger i provinsen, som er på 24.270 kr.

  Beløbet dækker alle omkostninger i forbindelse med projektering og opførelse af boligerne.

  Den samlede anskaffelsessum finansieres således:
   

   2 %  Beboerindskud

  0,252 mio. kr.

  10 % Kommunal andel til grundkapital

  1,262 mio. kr.

  88 % Kreditforeningslån

  11,106 mio. kr.

   

  Den foreløbige opgjorte månedlige husleje er beregnet til ca. 5.406 kr. pr. måned ekskl. forbrugsafgifter for ca. 65 m2 boligerne. Den endelige husleje kendes først ved fremlæggelse af skema B efter gennemført licitation. Beboernes indskud vil udgøre 31.500 kr. for den enkeltes bolig.

  Det anbefales, at der etableres en byggekredit til finansiering af boligdelen i byggeperioden. Udgiften forbundet med etablering af byggekreditten indgår i anskaffelsessummen.
   

  Servicearealer:

   

  Den samlede anskaffelsessum for servicearealet udgør 0,888 mio. kr. ekskl. moms. Hertil forventes en indtægt på 0,320 mio. kr. vedrørende servicearealtilskud. Servicearealtilskud afregnes efter godkendelse af skema C. 

   

  Aftalegrundlaget ABT18

   

  Det følger af almenboligloven og støttebekendtgørelsen, at når kommunen meddeler tilsagn til opførelse af almene boliger og servicearealer, skal kommunen stille en række vilkår og betingelser, som er gældende for tilsagnet. Blandt andet følger det af støttebekendtgørelsens § 30, stk. 2, at bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i totalentreprise lægger ABT18 til grund uden fravigelser.

  ABT18 er Byggeriets aftalevilkår, som bliver en del af udbudsmaterialet til håndværkerne ved totalentreprise.

  Byrådet kan efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser. En godkendelse skal således bygge på en konkret vurdering af de ønskede fravigelser i den enkelte sag.

  Social & Sundhed og Kommunale Ejendomme har udarbejdet nogle standardafvigelser fra ABT18, som ønskes godkendt. Fravigelserne til ABT18 er vedlagt sagen som bilag.

  Økonomi og afledt drift

  Anskaffelsessummen udgør for henholdsvis boligdel og servicedel,

   

  1.000 kr. inkl. moms

  Boligdelen

  Servicedelen

  Grundudgifter, tilslutningsbidrag, ekstra fundering m.m.

  1.049

  121

  Entrepriseudgifter, bygherreleverancer

  8.656

  678

  Omkostninger inkl. byggelånsrenter, finansielle udgifter, geoteknik, teknisk rådgivning, landinspektør, forsikring m.m.

   

   

  2.693

   

   

  293

  Gebyrer inkl. bidrag til Byggeskadefonden, byggetilladelse m.m.

   

  222

   

  94

  Samlet anskaffelsessum

  12.620

  1.100

  Heraf moms på servicedelen

   

  212

  Nettoanskaffelsessum for servicedelen

   

  888

   

  Byrådet godkendte den 18. december 2019, at der til grund for det videre projekteringsarbejde med udvidelse af Rhedersborg blev budgetomplaceret 1,0 mio. fra budget 2021 til 2020 af det afsatte rådighedsbeløb til boligstrategien på handicap og ældreområdet.

   

  Dermed resterer der i 2021 et rådighedsbeløb på  3,6 mio. kr. og i 2022 0,580 mio. kr. til boligstrategien på handicap og ældreområdet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Skema A for boligdelen godkendes,

  at Skema A for servicearealet godkendes,

  at der gives tilsagn om kommunal garanti,

  at der oprettes en byggekredit på 12,620 mio. kr. til finansiering af boligdelen i byggeperioden,

  at der gives en anlægsbevilling på 12,620 mio. kr. til boligdelen finansieret af den etablerede byggekredit,

  at der gives en anlægsbevilling til servicearealer på 0,888 mio. kr.,

  at anlægsbevillingen til servicearealer finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2020, som frigives,

  at der gives en bevilling på 1,262 mio. kr. til grundkapitalindskud, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på 3,600 mio. kr. til boligstrategien på ældre- og handicapområdet, og

  at AB18T Byggeriets Aftalevilkår - Med tilføjelser og fravigelser for Aabenraa Kommune - finder anvendelse ved udbud.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

  1.     – 9. at anbefales godkendt.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Lars Kristensen.

  Beslutning Byrådet den 16-09-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2272, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Lars Kristensen.

  Beslutning Byrådet den 16-09-2020

  Godkendt.

   

  Carina Underbjerg Hansen (V) og Eivind Underbjerg Hansen (V) deltog ikke i behandlingen på grund af inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/19975, Sagsinitialer: JFH

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Lars Kristensen.

  Beslutning Byrådet den 16-09-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/684, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 16-09-2020

  Godkendt.