Beslutningsprotokol

onsdag den 7. oktober 2020 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen, Erik Uldall Hansen, Lene Dalsgaard Kræg
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/684, Sagsinitialer: hlp

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 07-10-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/30586, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Medlem af Aabenraa Byråd, Jens Bundgaard Nielsen, Enhedslisten, De Rød-Grønne, afgik ved døden den 14. september 2020.

   

  Aabenraa Byråd skal derfor godkende, at der indtræder et nyt medlem af byrådet, og at den indkaldte stedfortræder er rette stedfortræder og er valgbar.

   

  En person er valgbar, hvis pågældende har valgret.
  En person har valgret, hvis vedkommende er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen og ikke har mistet sin valgbarhed på grund af straf.

   

  Et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Afgørelse herom træffes af kommunalbestyrelsen.

   

  Nr. 1 på Enhedslistens stedfortræderliste, Gert Nordklitgaard, er blevet indkaldt, men han har den 21. september 2020 oplyst, at han på grund af sin helbredstilstand søger om at blive fritaget for medlemskab.

   

  Da forvaltningen har vurderet, at Gert Nordklitgaard på grund af sine oplysninger om hans helbredstilstand har rimelig grund til at ønske sig fritaget for sit medlemskab, er nr. 2 på stedfortræderlisten, Charlotte Kofoed, blevet indkaldt.

   

  Charlotte Kofoed har den 24. september 2020 oplyst, at hun søger om at blive fritaget for sit medlemskab på grund af sin helbredstilstand.

   

  Da forvaltningen har vurderet, at Charlotte Kofoed på grund af sine oplysninger om hendes  helbredstilstand har rimelig grund til at ønske sig fritaget for sit medlemskab, er nr. 3 på Enhedslistens stedfortræderliste, Lene Dalsgaard, blevet indkaldt.

   

  Hvis Byrådet imødekommer anmodningerne om fritagelse fra Gert Nordklitgaard og Charlotte Kofoed, skal Byrådet vurdere, om Lene Dalsgaard er valgbar og rette stedfortræder, og i givet fald godkende, at Lene Dalsgaard indtræder som nyt medlem af Aabenraa Byråd.

  Lovgrundlag

  §§ 1, 3, 4, 91, 103 og 104 i lov om kommunale og regionale valg.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Byrådet imødekommer anmodningen fra Gert Nordklitgaard om fritagelse for sit medlemskab på grund af hans helbredstilstand,

  at Byrådet imødekommer anmodningen fra Charlotte Kofoed om fritagelse for sit medlemskab på grund af hendes helbredstilstand, og

  at Byrådet vurderer, at Lene Dalsgaard er valgbar og er rette stedfortræder og i givet fald godkender, at Lene Dalsgaard indtræder som nyt medlem af Aabenraa Byråd.

  Beslutning Byrådet den 07-10-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/30586, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Den 14. september 2020 afgik Jens Bundgaard Nielsen ved døden.

   

  Hvis et medlem varigt udtræder af et udvalg, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. Det fremgår af § 28, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

   

  Jens Bundgaard Nielsen var udpeget til følgende to udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

   

  Gruppen har oplyst, at den, under forudsætning af at Byrådet godkender indkaldelsen af Lene Dalsgaard, udpeger Lene Dalsgaard til de to udvalg.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Byrådet den 07-10-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/31037, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe v/byrådsmedlem Ejler Schütt har i henhold til

  styrelseslovens §11 den 23. september 2020 fremsendt følgende beslutningsforslag:

   

  ”Dansk Folkeparti foreslår, at Dannebrog ophænges eller opstilles permanent i byrådssalen på Skelbækvej 2.”

  Beslutning Byrådet den 07-10-2020

  Formanden foreslår at Danmarkssamfundet ansøges om en fane som efterfølgende indvies.

   

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/21836, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Byrådet fastsætter i henhold til lov om folkekirkens økonomi en kirkeskatteprocent, der skal sikre, at det af provstiudvalget fastsatte ligningsbeløb bliver opkrævet. 

   

  Det fastsatte ligningsbeløb finansierer landskirkeskatten, som fastsættes af Kirkeministeriet samt kirke- og præstegårdskasser og provstiudvalgskassen.

   

  Aabenraa Provsti har den 7. september 2020 fremsendt et budgetforslag for 2021, der indeholder et ønske til den kirkelige ligning på 72,879 mio. kr.

   

  Fremsendt budget

   72,879 mio. kr.

  Kirkeskat 0,95% (statsgaranti)

  -72,879 mio. kr.

  Budgetforslagets likviditetspåvirkning

     0,000 mio. kr.

   

   

  Ligningsbeløb til kirke- og præstegårdskasser, provstiudvalgskassen samt landskirkeskatten pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune.

   

  Dette indebærer, at kommunens valg mellem det statsgaranterede og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag også er bestemmende for valget af udskrivningsgrundlag i forhold til kirkeskatten.

   

  Det er forudsat, at Byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021, som indstillet af Staben. Dette medfører, at nedennævnte ligningsbeløb er endelige, og at der dermed ikke kommer en regulering heraf i år 2024.

   

  Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten for Aabenraa Kommune er i 2021 fastsat til 7,672 mia. kr. Provstiet har indstillet, at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,95%, hvilket er samme niveau som i 2020. Med denne kirkeskatteprocent forventes indtægter på 72,879 mio. kr., hvorved kirkens mellemregning med Aabenraa Kommune ultimo 2021 forventes at være uændret i forhold til ultimo 2020.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Aabenraa Provstis indstilling, om at kirkeskatteprocenten for 2021 fastsættes uændret til 0,95%, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 07-10-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2937, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 16. september 2020 behandlet forslag til budget 2021 og overslagsårene 2022-2024.

   

  Budgetforslaget svarende til spillerum 6 er fremsat af Økonomiudvalget den 8. september 2020 og danner udgangspunkt for budget 2021-2024.

   

  Efter byrådets 1. behandling er der udarbejdet tekniske ændringsforslag, der vedrører følgende:

  • Regulering af elevtal pr. 5/9 for folkeskoler og privatskoler 
  • Flytning af demografimidler fra Økonomiudvalg til Social- og Sundhedsudvalgets ramme
  • Tilretning renter og afdrag
  • Administrationsbidrag Udbetaling Danmark

   

  De tekniske ændringsforslag foreslås tilgå puljen for tekniske korrektioner under Økonomiudvalget, således at korrektionerne giver netto 0 og ikke påvirker kassebeholdningen.

   

  De tekniske ændringsforslag fremgår af bilag 1 og er indarbejdet i spillerum 7.

   

  Spillerummet inkl. tekniske ændringer viser følgende: 

  Spillerum 7B (excl. Inv.strategi)

  2021

  2022

  2023

  2024

  Indtægter

  -4.165.029

  -4.219.375

  -4.289.091

  -4.377.059

  Driftsudgifter incl. renter

  4.026.876

  4.097.624

  4.167.588

  4.252.521

  Resultat af ordinær drift

  -138.153

  -121.751

  -121.503

  -124.538

  Anlæg incl. jordforsyning

  143.577

  104.130

  120.000

  120.000

  Resultat

  5.424

  -17.621

  -1.503

  -4.538

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  4.377

  40.933

  26.178

  25.099

  Finansforskydninger

  -18

  -18

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdning

  9.783

  23.294

  24.657

  20.543

  Forventet kassebeholdning ult. 2020

  -164.000

   

   

   

  Investeringsstrategier m.m.

  -8.536

  -6.355

  -4.448

   

  Forventet ult. Kassebeholdn.

  -162.753

  -145.814

  -125.605

  -105.062

   

   

  Budgetforslaget inkl. de tekniske ændringsforslag overholder den økonomiske politik i 2021 på målene: 

  • Ordinær drift
  • Kasseforbrug        
  • Ultimo kassebeholdning

   

  Budgetforslaget er baseret på følgende skatter fra 1. januar 2021:

  • 25,6 procent indkomstskat
  • 18,9 promille grundskyld, beboelse og erhverv
  • 9,45 promille dækningsafgift af grundværdi offentlige ejendomme
  • 8,75 promille dækningsafgift af forskelsværdi af offentlige ejendomme
  • 4,1 promille landbrugsjord/produktionsjord
  • 0,0 promille dækningsafgift for erhverv

   

  Det anbefales, at der vælges statsgaranti for skatter og generelle tilskud i 2021, idet der i 2021 fortsat er stor usikkerhed over udviklingen i udskrivningsgrundlaget i 2021.

   

  Takster for 2021 er vedlagt som bilag 6 og 7 og indeholder takster på alle områder. 

   

  Investeringsoversigt samt projektbeskrivelserne fremgår af bilag 3, 4 og 5.

  Det bemærkes, at for de enkelte anlægsprojekter gælder, at det rådighedsbeløb for 2021, der fremgår af projektbeskrivelsen som ”frigivet ved budgetvedtagelsen” automatisk er givet som anlægsbevilling i oktober, hvor budgettet vedtages, jf. bevillingsreglerne i de generelle bemærkninger (bilag 2).

   

  Der er udarbejdet en bevillingsoversigt (bilag 8), hvor de tekniske ændringsforslag er indarbejdet.

   

  I budgetforslaget inkl. tekniske ændringsforslag udgør anlægsrammen 162 mio. kr. brutto, hvilket er 55 mio. kr. under anlægsrammeloftet. Servicerammen er opgjort til 2,771 mio. kr. og er 21 mio. kr. under aftaleniveauet. Aabenraa Kommune bidrager således med, at kommunerne samlet set kan overholde økonomiaftalen.

   

  I henhold til budgetforliget fremgår at parterne er enige om, at der kun i fællesskab fremsættes ændringsforslag, eventuelt med afsæt i høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet og HMU samt behovet for aftaleoverholdelse på landsplan i forbindelse med den faseopdelte budgetlægning.

   

  Den tidsmæssige, udvalgsmæssige og forvaltningsmæssige placering af nye opgaver afledt af budgetforliget fastsættes endeligt umiddelbart efter budgetvedtagelsen.

  Høring/udtalelse

  Budgetforslaget har været i høring i henholdsvis HMU, Seniorråd og Handicapråd.

  Indkomne høringssvar fremgår af bilag 9, 10 og 11.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at de tekniske ændringsforslag, jf. bilag 1, indarbejdes i budget 2021-2024,

  at der vælges statsgaranti for generelle tilskud og skatter for 2021,

  at takster for 2021 godkendes,

  at bevillingsniveauet fastlægges, som anført i de generelle bemærkninger, jf. bilag 2,

  at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes ændringsforslag bl.a. begrundet i høringssvarene, og

  at bemærkninger tilrettes med budgetforliget samt de godkendte ændringsforslag.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 07-10-2020

  Godkendt.

   

  Carina Underbjerg Hansen (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/33511, Sagsinitialer: RHJ

  Sagsfremstilling

  I denne sag lægges der op til godkendelse af Aabenraa Kommunes Bosætningsstrategi 2025 og det dertilhørende handlekatalog for bosætningsindsatsen for 2020-2022. Endvidere lægges der op til en drøftelse af to forslag fra handlingskataloget, hvor der kan være behov for yderligere finansiering på et senere tidspunkt, afhængigt af ambitionsniveau.

   

  Aabenraa Kommunes Bosætningsstrategi 2025

  Aabenraa Kommune yder, og har ydet, en mangeårig indsats for at gøre kommunen til et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed i. Resultaterne er mange, herunder byfornyelsesprojekter, udviklingsprojekter i mange lokalsamfund, et fuldt udbygget akutsygehus, nye skoler og daginstitutioner, nyt campus for de studerende og en ny Arena Aabenraa. Det er lykkedes, fordi Aabenraa Kommune, med Byrådet i spidsen, arbejder strategisk med udvikling og vækst med afsæt i Vækststrategi Sund Vækst 2018-2030 og dens mission om Det Gode Liv.

   

  Imidlertid er indbyggertallet i Aabenraa Kommune, efter en periode fra 2015-2018 med stigning i indbyggertallet, nu faldende. Ultimo juni 2015 var indbyggertallet 58.977. Ultimo juni 2018 steg indbyggertallet en smule til 58.978, mens indbyggertallet ultimo juni 2019 faldt til 58.883, for igen ultimo juni 2020 at falde til 58.794. Dette fald ønskes modvirket gennem en styrket indsats for at tiltrække, modtage og fastholde nye borgere, der tager udgangspunkt i en bosætningsstrategi for Aabenraa Kommune. Bosætningsstrategiens overordnede målsætning er, at Aabenraa Kommune over en femårig periode vil øge antallet af tilflyttere med 5 procent, svarende til ca. 150 tilflyttere. Denne målsætning søges opfyldt gennem en målrettet indsats over for seks udvalgte målgrupper:

  • Pendlere
  • Studerende
  • Eksilsønderjyder
  • Nyuddannede
  • Storbysmåbørnsfamilien
  • Udenlandsk arbejdskraft

  Valget af målgrupper, der baserer sig på baggrundsanalsysen, skal dog ikke opfattes som ekskluderende over for øvrige tilflyttere, men anses som et udgangspunkt for bosætningsindsatsen.

   

  Et af elementerne, i at opfylde strategiens målsætning, er desuden en inddragelse af lokale aktører i styrkelsen af bosætningsindsatsen. Således vil der, helt i tråd med Attraktive lokalsamfund i Aabenraa Kommune, der er Aabenraa Kommunes handleplan for lokalsamfund i landdistrikterne, blive taget initiativ til en dialog med Det Fælles Udviklingsråd om et samarbejde mellem de enkelte lokalråd, der skal understøtte målsætningen i bosætningsstrategien. Af handlekataloget fremgår en række forslag til konkrete tiltag i lokalsamfund.

   

  Elementer i bosætningsstrategien

  Aabenraa Kommunes Bosætningsstrategi 2025 består af tre hovedelementer:

   

  1)     Bosætningsstrategi for Aabenraa Kommune 

  2)     Handlingskatalog for bosætningsindsatsen i 2020-2022 – og dertilhørende skematisk fremstilling af handlingskataloget

  3)     Et baggrundsdokument, der med udgangspunkt i et analyseafsnit, danner grundlag for de mål, målgrupper og handlinger, der arbejdes efter i bosætningsstrategien.

   

  Bosætningsstrategi for Aabenraa Kommune 

  Der er udarbejdet en kortfattet strategi med titlen Aabenraa Kommune vil tiltrække flere borgere frem mod 2025, der skal bruges i dialogen med eksterne samarbejdsparter i de kommende års bosætningsindsats. Strategien sammenfatter Aabenraa Kommunes ambitioner med bosætningsarbejdet, herunder de mål og målgrupper, som strategien arbejder efter. Endvidere skitseres konkrete eksempler på de handlinger, der kan iværksættes for at realisere bosætningsindsatsens målsætning.

   

  Handlingskatalog for bosætningsindsatsen i 2020-2022

  Handlingskataloget indeholder mere end 60 handlinger, der kan iværksættes for at realisere strategiens overordnede mål. Handlingskataloget skal betragtes som dynamisk og revideres løbende, således at forvaltningen kan lade indsatserne følge udviklingen og politiske prioriteringer og foretage revideringer af handlingskataloget. For at fastholde Aabenraa Kommunes momentum i bosætningsindsatsen under nedlukningen i forbindelse med Covid-19, er flere handlinger allerede iværksat.

   

  Handlinger med behov for yderligere drøftelse

  I handlingskataloget er to handlinger markeret med en *, der indikerer, at der vil være behov for en politisk afklaring af både, hvorvidt der skal arbejdes videre med handlingen, og hvorledes handlingen i givet fald finansieres på et senere tidspunkt. Der lægges derfor op til en drøftelse af disse handlinger. De to handlinger markeret med * er følgende:

   

  Fælles branding af de fire sønderjyske kommuner: De fire sønderjyske kommuner har en fælles interesse i at brande Sønderjylland som destination for uddannelse, arbejde og bosætning. I 2020 skal det afdækkes, om der er opbakning blandt kommunerne til en fælles branding. Det skal endvidere afdækkes, om opgaven skal outsources til et bureau via en fællesfinansieret pulje.

   

  Målrettede sprogskoletilbud: Udbud af sprogkurser spiller en væsentlig rolle for både tiltrækning, modtagelse og fastholdelse i bosætningsindsatsen, ligesom det er centralt i det strategiske samarbejde med virksomhederne. I 2020 vil Aabenraa Kommune sammen med relevante samarbejdsparter undersøge muligheden for et styrket udbud af sprogkurser både til udenlandsk arbejdskraft efterspurgt af kommunens virksomheder, men også til partnere til tilflyttere for at styrke fastholdelsen. Der et oplagt, at frivillige i lokalsamfundene indgår i indsatsen eksempelvis med sprogcaféer lokalt. Samtidig afdækkes det, hvordan sprogkurser udbydes i andre kommuner.

   

  Såfremt der udtrykkes politisk opbakning til en eller begge handlinger, lægges der op til, at der udarbejdes særskilte sagsfremstillinger til politisk behandling i 2021.

   

  Den videre proces

  På temamøde 16. september 2020 blev Byrådet præsenteret for bosætningsstrategien med henblik på politisk handling i oktober 2020.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at Aabenraa Kommunes Bosætningsstrategi 2025 og det dertilhørende handlekatalog for bosætningsindsatsen for 2020-2022 anbefales godkendt, og

  at forslagene, om fælles sønderjysk branding og målrettede sprogskoletilbud, drøftes med henblik på eventuelt særskilte sagsfremstillinger i 2021.

  Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Anbefales godkendt, idet der ønskes en særlig indsats omkring attraktive boliger for forskellige målgrupper og derudover opbakning til fælles sønderjysk branding.

  Beslutning Byrådet den 07-10-2020

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

   

  Carina Underbjerg Hansen (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/28737, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til den konkrete håndtering af et finansieringsspørgsmål vedrørende kloaktilslutningsbidrag i erhvervsudstykningen ved Skandinaviensvej, Padborg Vest. Sagen har været forelagt Grundsalgsudvalget, som har godkendt, at der kan indgås aftale med Arwos om en finansieringsmodel vedrørende tilslutningsbidrag på de grunde, som skal ligge i erhvervsudstykningen.

   

  Aabenraa Kommune ønsker at byggemodne arealer ved Padborg Vest. Herved skal Arwos etablere spilde- og regnvandsafledning og sikre tilslutning til de udstykkede parceller. Med loven er Arwos berettiget til at opkræve tilslutningsafgifter jf. taksterne i loven.

   

  Tilslutningsbidrag opkræves af forsyningsselskaber, når der er etableret tilslutning for afledning af kloak- og regnvand til det offentlige spilde- og regnvandssystem. Hjemmel hertil findes i Lov om betalingsregler for spildevandsselskaber, hvor navnlig § 2 stk. 3, 5 og 8 har betydning i forhold til den aktuelle sag.

   

  Når Aabenraa Kommune tidligere har solgt erhvervsgrunde i udstykninger har det været praksis, at der ved salg er aftalt placering af tilslutningsbrønde, og at tilslutningsafgiften kunne afregnes direkte mellem en køber og Arwos. Med den model har Arwos finansieret etablering af hovedledningsnet, regnvandsbassiner mv. forud for tilslutning og har dermed skullet finansiere anlægget forud for modtagelse af bidrag. Arwos ønsker ikke at ligge i forskud med investeringer i tomme rør i erhvervsmodninger på ubestemt tid, og har derfor henvist til lovgivningen, der anviser forsyningsselskabernes hjemmel på området.

   

  Kloaktilslutningsbidragets størrelse er fastsat ved lov – og er dermed ens i hele landet. I 2020 udgør det 51.966- kr. ekskl. moms pr. påbegyndte 800 m2. Der er ca. 33,5 ha i delområde 1, hvilket svarer til omkring 21,8 mio. kr.

  Lovgrundlag

  Lov om betalingsregler for spildevandsselskaber

  Økonomi og afledt drift

  Plan, Teknik og Miljø har været i dialog med Arwos om en løsning, således at beløb, som opkræves i tilslutningsbidrag, tilgår Arwos i takt med at grundene sælges, mod at Aabenraa kommune dækker de faktiske etableringsomkostninger for spildevandstilslutning i området svarende til omkring 10 mio. kr. Betalingen herfor skal ske enten som aconto eller som betaling ved arbejdets afslutning. Dette kan aftales nærmere. Beløbet vil blive tilbagebetalt fra Arwos til Aabenraa Kommune i takt med, at der indkommer indtægter fra betalte tilslutningsbidrag fra de virksomheder, der køber grunde.

   

  Med en sådan aftale vil det være muligt at påbegynde byggemodningen uden videre.

   

  Ordningen medfører, at Aabenraa Kommune i alt udbetaler 10 mio. kr. til Arwos til dækning af etableringsomkostningerne, og beløbet optages samtidig som et tilgodehavende på kommunens status. Udgiften finansieres i etableringsperioden af de likvide midler, og påvirker dermed ikke kommunens anlægsramme.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Aabenraa Kommune i aftale med Arwos afholder de faktiske etableringsomkostninger til spilde- og regnvandsanlæg i byggemodningsområdet,

  at aftalen skal medføre, at Aabenraa Kommune straks modregnes disse faktiske   etableringsomkostninger, når Arwos modtager tilslutningsbidrag fra købere af erhvervsarealer i området,

  at der gives en bevilling på 10,0 mio. kr. til finansiering af etableringsomkostningerne vedrørende spildevandstilslutning finansieret af de likvide midler, og

  at der optages et tilgodehavende hos Arwos på kommunens status på 10,0 mio. kr.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 07-10-2020

  Godkendt.

   

  Carina Underbjerg Hansen (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/29590, Sagsinitialer: EKA

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune ønsker at genudbyde erhvervsarealet B1 i Padborg på ca. 30 ha til salg som ikke-byggemodnet erhvervsjord til en mindstepris på 90 kr./m2 + moms.

   

  Aabenraa Kommune forventer at igangsætte Skandinavienvejs forlængelse ultimo 2020.

   

  Erhvervsarealet B1 bliver genudbudt til salg, idet det er blevet reduceret med nogle arealer, der skal anvendes til Skandinavienvejs forlængelse og regnvandsbassiner samt tilføjet et mindre areal i den østlige del.

   

  Arealet udbydes til salg som ikke-byggemodnet jord, hvorfor der i grundkøbesummen ikke er indeholdt udgifter til el-, vand-, varme- og kloakforsyningen, evt. fjernelse af jordfaste fortidsminder, udgifter til anlæg af overkørsel m.m., udgifter til landinspektør for udstykning af arealet samt udgifter til egen rådgiver for udstedelse og tinglysning af skøde og betaling af registreringsafgifter m.m.

   

  Køber afholder således alle disse udgifter udenfor grundkøbesummen, og forestår selv byggemodningen og bærer selv risikoen for, at arealet kan byggemodnes, således at det kan opfylde det af køberen påtænkte formål.

   

  Museum Sønderjylland har undersøgt arealet for jordfaste fortidsminder, og der foreligger en optegnelse over de fundne fortidsminder med et godkendt budget på udgravningerne. Køber skal selv afholde udgiften til og sørge for fjernelse af de jordfaste fortidsminder, som endnu ikke er opgravet.

   

  Ved afgivelse af købstilbud skal tilbudsgiver, sammen med tilbudsblanketten, aflevere et projektforslag med afgrænsning af ønsket grundstørrelse og tidsplan for projektets gennemførelse.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at erhvervsarealet B1 på ca. 30 ha udbydes til salg på ovennævnte vilkår, som ikke-byggemodnet jord, til en mindstepris på 90 kr./m2 + moms, og

  at udbuddet i øvrigt sker på de vilkår, der fremgår af de generelle salgsbetingelser for salg af erhvervsarealer i Aabenraa Kommune.

  Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 07-10-2020

  Godkendt.

   

  Carina Underbjerg Hansen (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/11807, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 07-10-2020

  Jens Wistoft (V), Eivind Underbjerg Hansen (V), Kim Brandt (A) og Christian Panbo (A) deltog ikke i behandlingen på grund af inhabilitet jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5.

   

  Godkendt.

   

  Carina Underbjerg Hansen (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/29266, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 07-10-2020

  Godkendt.

   

  Carina Underbjerg Hansen (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/684, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 07-10-2020

  Godkendt.

   

  Carina Underbjerg Hansen (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.