Beslutningsprotokol

onsdag den 25. november 2020 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen, Erik Uldall Hansen, Lene Dalsgaard Kræg
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/684, Sagsinitialer: hlp

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at dagsorden godkendes.

   

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/55105, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag indeholder et samlet overblik over de bevillingsmæssige ændringer som følge af

  bevillingskontrollen pr. 30. september 2020.

   

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 viser samlet set et kassetræk på 7,980 mio. kr. over årene.

  Der er tale om et aftalt kassetræk fra budgetforliget, der finansiereres af det mindreforbrug på

  15 mio. kr., som arbejdsmarkedsudvalget tilførte kassebeholdningen i august i forbindelse med

  en ekstraordinær bevillingskontrol på området. Når der ses bort fra det aftalte kassetræk, er

  der balance over årene.

   

  På driftsområdet overføres i alt 14,316 mio. kr. til 2021 i mindreforbrug vedr. opgaver, der ikke gennemføres i 2020.

   

  Derudover omplaceres en række mindreforbrug til budgetværnspuljen vedrørende COVID-19,

  og udfordringer for 7,5 mio. kr. finansieres af et mindreforbrug på puljer til generelle

  reserver.

   

  Følgende udfordringer finansieres af mindreforbruget fra puljerne under generelle reserver:

  • FM puljen mindreindtægt på 3 mio. kr.
  • Børn- og Familieområdet forventet merudgift på 3 mio. kr.
  • Arbejdsskader merudgift på 1,5 mio. kr.

   

  Der omplaceres samlet set 16,6 mio. kr. til budgetværnet til COVID-19 fra følgende:

  • 5,753 mio. kr. i mindreforbrug som følge af vakancer, mindreforbrug til kørsel og uddannelse på de administrative områder
  • 4,580 mio. kr. i mindreudgifter på renter (Økonomiudvalget)
  • 3,696 mio. kr. vedr. yderligere momsrefusion (Økonomiudvalget)
  • 0,874 mio. kr. vedrørende en række andre områder indenfor (Økonomiudvalget)
  • 1,671 mio. kr. fra andre udvalg

   

  Budgetværnspuljen til COVID-19 udgør herefter i alt 17,9 mio. kr. og er placeret på

  økonomiudvalgets område under generelle reserver. Udmøntning heraf vil ske i en særskilt

  sag. Servicerammen forventes overholdt i 2020, omend forbruget forventes at slutte tæt på

  kommunens andel af den samlede ramme på landsplan. Det endelige forbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering er i år fastlåst til at være lig med budgettet. Rammen til

  overførselsudgifter og forsikrede ledige forventes, under ét, overholdt.

   

  På anlægsområdet, søges 25,8 mio. kr. overført til 2021 i denne bevillingskontrol vedr.

  betalingsforskydninger. Der er på nuværende tidspunkt ca. 126 anlæg i gang. Heraf forventes

  ca. 40 projekter afsluttet i forbindelse med regnskabsafslutningen. Der er et korrigeret budget

  på netto 271,8 mio. kr. (inkl. Jordforsyning).

   

  Overordnet set kan bevillingskontrollen opsummeres i følgende:

  • Servicerammen på 2.747 mio. kr. forventes overholdt
  • Der etableres en budgetværnspulje til COVID-19 i denne bevillingskontrol.
  • Merudgifter til COVID-19 i 2020 ud over den modtagne kompensation fra staten dækkes af et mindreforbrug på en rækker områder. Dette løses i en særskilt sag.
  • Driftsudfordringer på i alt 7,5 mio.kr. håndteres indenfor den samlede ramme i 2020.
  • Budgettet på overførselsområdet forventes overholdt i 2020.
  • På anlægsområdet forventes bevillingerne overholdt bortset fra 4 projekter, der foreslås løst i sagen vedr. mer/mindreforbrug på anlægsprojeter via anlægspuljen.
  • Anlægsloftet, der udgjorde ca. 193 mio. kr. er fjernet i 2020. Skønnet for bruttoanlægsudgifterne i Aabenraa Kommune i 2020 udgør p.t. ca. 180 mio. kr., men er grundet den nuværende situation, behæftet med usikkerhed.

   

  De enkelte udvalg har behandlet bevillingskontrollen for eget område ved det første møde i

  november, de nærmere detaljer fremgår af bilagene til de respektive udvalgs sagsbehandling.

   

  Bilag 3 viser en Økonomisk oversigt pr. 30. september 2020 samt forventet korrigeret budget

  efter indarbejdelse af tillægsbevillingsansøgningerne, i forbindelse med nærværende

  bevillingskontrol.

   

  De specifikke ændringer i bevillingskontrollen er opdelt på følgende sager:

  • Ændringer inden for eget udvalgsområde/mellem politikområder netto 0 - drift
  • Tillægsbevillinger netto 0 – ændringer mellem bevillingsområder - drift
  • Tillægsbevillinger finansieret af kassen – drift
  • Tillægsbevillinger anlæg.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set søges om følgende bevillingsmæssige ændringer i 2020 – 2024 i forbindelse med

  denne bevillingskontrol, hvilket er uddybet i de 3 efterfølgende sager (beløb i 1.000 kr.):

   

  Område *)

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  2020- 2024 I ALT

  Indtægter:

   

   

   

   

   

   

  Skatter og generelle tilskud

  -3.946

  0

  0

  0

  0

  -3.946

  Indtægter i alt

  -3.946

  0

  0

  0

  0

  -3.946

  Udgifter:

   

   

   

   

   

   

  Serviceudgifter

  -3.209

  14.316

  368

  748

  0

  12.223

  Aktivitetsbestemt medfinansiering

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Overførselsudgifter

  (inklusive Forsikrede Ledige)

  -2.111

  0

  0

  0

  0

  -2.111

  Renter

  -4.580

  0

  0

  0

  0

  -4.580

  Driftsudgifter i alt (inkl. renter)

  -9.900

  14.316

  368

  748

  0

  5.532

  Anlæg

  -16.726

  23.086

  0

  0

  0

  6.360

  Jordforsyning

  -2.766

  2.766

  0

  0

  0

  0

  Anlæg i alt

  -19.492

  25.852

  0

  0

  0

  6.360

  Låneoptagelse og afdrag

  34

  0

  0

  0

  0

  34

  ÆNDRINGER I LIKVIDE MIDLER

  -33.304

  40.168

  368

  748

  0

  7.980

   

   

   

  *) + = tillægsbevilling med træk på de likvide midler og - = negativ tillægsbevilling med

  tilførsel til de likvide midler.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at det samlede overblik over bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 tages til

  orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/55105, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag indeholder bevillingsændringer, der påvirker kassebeholdningen.

   

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 viser et samlet mindreforbrug på 13,812 mio. kr.

  på driftsudgifter samt renter og skatter i 2020. Der søges tillægsbevillinger i 2021 for 14,316

  mio. kr., hvilket vedrører overførsler fra 2020 til 2021 samt en rammekorrektion på 0,368 mio.

  kr. i 2022 og 0,748 i 2023. Derudover omplaceres en række mindreforbrug til

  budgetværnspuljen vedrørende COVID19 samt udfordringer for 7,5 mio. kr. finansieres af et

  mindreforbrug på puljer til generelle reserver.

   

  Det samlede nettotillægsbevillingsbehov over årene udgør 1,620 mio. kr. Heraf vedrører 2

  mio. kr. opgaver aftalt i budgetforliget vedr. Naturkapitalanalyse, Buslomme og P-plads i

  Kliplev samt Udviklingsplan Tinglev bygninger og daginstitution. Disse tre ansøgninger er en

  del af Budgetforliget for 2021, og finansieres ved, at Arbejdsmarkeds-udvalget i 2020 har lagt

  15 mio. kr. i kassen. Hvis de forannævnte 2 mio. kr. fratrækkes, tilføres de likvide midler reelt

  0,380 mio. kr., i denne bevillingskontrol, set over hele perioden.

   

  På Social- og Sundhedsudvalgets område søges 0,380 mio. kr. overført til finansiering af en

  merudgift til anlægsprojektet Enggården.

   

  Det overføres samlet set 15,432 mio. kr. til 2021-2023 heraf 14,316 mio. kr. til 2021

  vedrørende følgende:

  • Ovenstående tre opgaver fra budgetforliget, der først udføres i 2021
  • Ændring af tidsplan for monopolbruget
  • Aktiviteter vedr. Genforeningsjubilæum flyttet til 2021
  • Etablering af digitalt byggesagsarkiv gennemføres først i 2021
  • Implementering af ny digital post, der først gennemføres i 2021
  • Telemuren
  • Opdatering af mødelokaler på jobcenter
  • Flytning af personalefest, frivillighedsfest m.m. til 2021 som følge af COVID19 nedlukningen.

   

  Følgende udfordringer finansieres af mindreforbruget fra puljerne under generelle reserver:

  • FM puljen mindreindtægt på 3 mio. kr.
  • Børn- og Familieområdet forventet merudgift på 3 mio. kr.
  • Arbejdsskader merudgift på 1,5 mio. kr.

   

  Der omplaceres samlet set 14,9 mio. kr. til budgetværnet til COVID 19 fra følgende:

  • 5,753 mio. kr. i mindreforbrug som følge af vakancer, mindreforbrug til kørsel og uddannelse på de administrative områder
  • 4,580 mio. kr. i mindreudgifter på renter (Økonomiudvalget)
  • 3,696 mio. kr. vedr. yderligere momsrefusion (Økonomiudvalget)
  • 0,874 mio. kr. vedrørende en række andre områder

   

  Budgetværnspuljen til COVID19 udgør herefter 17,9 mio. kr. og udmøntning heraf vil ske i en

  særskilt sag.

   

  Forklaringerne er uddybet i vedlagte bilag.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger

  (beløb i 1.000 kr.):

   

  Bevillingsområde *)

  TB 2020

  TB 2021

  RK 2022

  RK 2023

  RK 2024

  Skatter og generelle tilskud

  -3.946

  0

  0

  0

  0

  Renter

  -4.580

  0

  0

  0

  0

  Låneoptagelse

  34

  0

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  -6.809

  11.185

  368

  748

  0

  Social- og Sundhedsudvalg

  -380

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  3.000

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  -931

  931

  0

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  -200

  1.700

  0

  0

  0

  Vækstudvalget for Land og By

  0

  500

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg - Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg – Aktivitetsbestemt medfinansiering

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg - Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg –

  Forsikrede ledige (ovf. udg.)

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg - Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  KASSEFORØGELSE/KASSETRÆK

  -13.812

  14.316

  368

  748

  0

  *) + = budgetudvidelse/kassetræk og - = budgetreduktion/kasseforøgelse.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at ansøgningerne om negative tillægsbevillinger i 2020 på i alt 13,812 mio. kr., jf.

  ovenstående og vedhæftede bilag, der tilføres likvide midler, godkendes,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2021 på i alt 14,316 mio. kr., jf. ovenstående og

  vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes, og

  at ansøgningen om rammekorrektion i 2022 på 0,368 mio. kr. og i 2023 på 0,748 mio. kr., jf.

  ovenstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/55105, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører den bevillingsmæssige opfølgning på anlæg i 2020.

   

  Pr. 30. september 2020 er der et samlet, korrigeret nettobudget på anlægsområdet (inkl.

  Jordforsyning) på 271,8 mio. kr. Heraf udgør budgettet til jordforsyningsområdet 22,9 mio. kr.

   

  Der forventes et samlet netto anlægsforbrug på ca. 130 mio. kr. i 2020 (svarende til ca. 180

  mio. kr. i bruttoanlægsforbrug).

   

  Der er i alt 104 anlægsprojekter på investeringsoversigten, hvoraf 39 forventes afsluttet i

  2020. På Jordforsyningsområdet er der i alt 22 projekter, hvoraf 9 er igangværende

  byggemodninger. Heraf forventes ét projekt afsluttet i 2020.

   

  Bevillingerne forventes overholdt på alle projekter, bortset fra 4 afsluttede projekter. Der

  henvises til den særskilte sag vedr. regulering af mer/mindreforbrug på anlægsprojekter via

  anlægspuljen.

   

  Der søges om overførsel af et rådighedsbeløb på i alt 19,882 mio. kr. til 2021 som følge af

  betalingsforskydninger vedrørende projekter, hvor der ikke kommer flere udgifter i 2020.

  Betalingsforskydninger på øvrige igangværende anlægsprojekter overføres ved

  regnskabets afslutning i marts.

   

  Der ansøges om tillæg til anlægsbevilling på 0,380 mio. kr. til projektet Enggården plejeboliger

  i 2020, finansieret af et mindreforbrug under Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget.

   

  I budgetforliget for 2021 blev det aftalt, at der afsættes midler til projekterne Lyreskovskolen,

  ventilationsanlæg samt Rundkørsel Rødekro i forbindelse med bevillingskontrollerne.

  Finansieringen heraf sker via den tidligere tilførsel til kassen på 15 mio. kr. i august 2020 fra

  Arbejdsmarkedsudvalgets ekstraordinære bevillingskontrol.

   

  Der meddeles i denne sag samtidigt en anlægsbevilling, samt frigivelse af rådighedsbeløbet til

  projektet på Lyreskovskolen, således forvaltningen kan påbegynde udbedringen på området.

   

  På Jordforsyningsområdet søges der om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2020

  til projektet vedr. arealerhvervelse i Sdj. Ønlev, samt til advokatudgifter vedr. projektet EW3.

  Begge projekter finansieres af puljen til Arealerhvervelse erhvervsformål (Økonomiudvalget –

  jordforsyning).

   

  Statusbeskrivelse på alle anlægsprojekter fremgår af vedlagte bilag. Herudover er vedhæftet

  to investeringsoversigter for 2020 – 2024, der viser investeringsoversigten hhv. eksklusiv og

  inklusiv de i nærværende bevillingskontrol ansøgte tillægsbevillinger.

   

  Herudover henvises til den sideløbende sag ”Regulering af mer-/mindreforbrug på

  anlægsprojekter via anlægspuljen i f. m. bevillingskontrollen pr. 30.9.2020”, der indeholder 6

  afsluttede anlægsprojekter, med tilførsel af midler til anlægspuljen og 4 anlægsprojekter, der

  søger merforbrug dækket via anlægspuljen.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 udviser følgende ansøgninger (beløb i 1.000 kr.):

   

  Tabel 1: oversigt over ændringer i rådighedsbeløb

   

  Projekt

  TB i 2020

  TB i 2021

  RK i 2022

  RK i 2023

  Servicearealtilskud Lergården

  1.720

  -1.720

   

   

  Digitalisering

  -3.000

  3.000

   

   

  Erhvervsfremme

  -2.499

  2.499

   

   

  Registrering af arealer beskyttet §3

  -121

  121

   

   

  Implementering af Vand og Naturplaner 2016

  -561

  561

   

   

  Cykelsti Rens Burkal

  -8.500

  8.500

   

   

  Mobilitetsplan 5G

  -500

  500

   

   

  Udviklingsplan Dyrskuepladsen

  -2.000

  2.000

   

   

  Nedrivning Nørreport 5 - 13

  -1.145

  1.145

   

   

  Skibshavn Kilen

  -500

  500

   

   

  Byggemodning Sejsbjerg

  -281

  281

   

   

  Byggemodning Midtkobbel Kollund

  -1.000

  1.000

   

   

  Byggemodning Lyreskoven 2. etape

  -500

  500

   

   

  Rammebeløb nedrivning ejendomme

  -985

  985

   

   

  Overførsler af rådighedsbeløb i alt

  -19.872

  19.872

  0

  0

  Enggården, plejeboligpladser

  380

   

   

   

  Lyreskovskolen, ventilation

   

  3.000

   

   

  Rundkørsel Rødekro

   

  2.980

   

   

  Jordkøb Kassø

  6.334

   

   

   

  Jordkøb EW3

  150

   

   

   

  Arealerhvervelse erhvervsformål

  -6.484

   

   

   

  ANLÆG I ALT =LIKVIDITETSVIRKNING

  -19.492

  25.852

  0

  0

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at der overføres 19,872 mio. kr. i uforbrugte rådighedsløb vedrørende de i tabel 1 anførte

  projekter fra 2020 til 2021,

  at der i 2020 gives en anlægsbevilling på 6,344 mio. kr. til Arealerhvervelse til erhvervsformål

  Sdr. Ønlev, finansieret af rådighedsbeløb på Arealerhvervelse til erhvervsformål, og at beløbet

  frigives,

  at der i 2020 gives en anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. til Arealerhvervelse EW3/Ensted,

  finansieret af rådighedsbeløb på Arealerhvervelse til erhvervsformål, og at beløbet frigives,

  at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 0,380 mio. kr. vedr. projektet Enggården

  plejeboliger finansieret af mindreforbrug på Socialudvalgets driftsbudget, og at beløbet

  frigives.

  at der i 2021 gives en anlægsbevilling på 3,000 mio. kr. til Lyreskovskolen, ventilationsanlæg,

  der finansieres via de likvide midler, og at beløbet frigives, og

  at der i 2021 gives en anlægsbevilling på 2,980 mio. kr. til Rundkørsel i Rødekro, der

  finansieres via de likvide midler, og at beløbet frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/55105, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  På Økonomiudvalgsmødet den 13. marts 2018 blev det besluttet, at der skal etableres en

  anlægspulje til opsamling af mer-/mindre forbrug på igangværende anlægsprojekter. Formålet

  med etableringen af puljen er at opsamle mindreforbrug til at kunne prioritere

  anlægsprojekter, hvor der opstår uforudset merforbrug eller til at prioritere til helt andre

  formål.

   

  Midler til puljen tilvejebringes på følgende måder:

  • Hvor der som følge af evt. tilbudsgivning er et mindreforbrug (tilføres anlægspuljen)
  • Ændringer i materielle forudsætninger, der medfører mindre udgifter
  • Andre forhold, hvor mindre forbrug på et afsluttet anlæg i år, tilføres puljen

   

  I forbindelse med bevillingskontrollen afsluttes 6 anlægsprojekter, hvor der i alt tilføres 3,527

  mio. kr. til mer-/mindreforbrugspuljen. Endvidere søges merforbrug på 4 anlægsprojekter, for

  samlet 1,620 mio. kr., finansieret via anlægspuljen.

  Økonomi og afledt drift

  Nedenstående oversigt viser hvilke mer-/mindreforbrug på anlæg, som søges finansieret via

  anlægspuljen ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 (beløb i 1.000 kr.):

   

  Projektnavn (udvalg

  Beløb

  (i 1.000 kr.) *)

  Tilførsler til anlægspuljen:

   

  Sundhedshus (Økonomiudvalget)

  3.000

  Anlægstilskud Museum Sønderjylland (Kultur- og Fritidsudvalget)

  7

  Slotsmøllen (Teknik- og Miljøudvalget)

  37

  Cykelforbindelse Ringvej i Rødekro (Teknik- og Miljøudvalget)

  31

  Vejforhold ved Hærvejsskolen (Teknik- og Miljøudvalget)

  375

  Cykelsti Rødekrovej vest (Teknik- og Miljøudvalget

  77

  Tilførsler til anlægspuljen i alt

  3.527

   

   

  Ansøgninger om finansiering af merforbrug via anlægspuljen:

   

  Multiarena (Kultur- og Fritidsudvalget)

  -361

  Tinglev Mose (Teknik- og Miljøudvalget)

  -1.178

  Padborg Skolecykelby (Teknik- og Miljøudvalget)

  -71

  Fortov Rise Plejehjem (Teknik- og Miljøudvalget)

  -10

  Ansøgninger om finansiering af merforbrug via anlægspuljen i alt

  -1.620

   

   

  ALT I ALT

  1.907

  *) + = tilførsel til anlægspuljen og - = hævning på anlægspuljen

   

  Efter regulering for ovenstående ansøgninger til anlægspuljen, vil puljesaldoen andrage 5,123

  mio. kr.

   

  De enkelte anlægsprojekter er beskrevet nærmere i den sideløbende anlægssag

  ”Tillægsbevillinger anlæg – Bevillingskontrol pr. 30.9.2020”.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at der meddeles en negativ anlægsbevilling på de i tabellen anførte anlægsprojekter, der

  tilføres som rådighedsbeløb til mer-/mindreforbrugspuljen under Økonomiudvalget, på i alt

  3,527 mio. kr. i 2020, og

  at der meddeles en tillægsbevilling på de i tabellen anførte anlægsprojekter, hvorpå

  mindreforbrug finansieres, via mer-/mindreforbrugspuljen under Økonomiudvalget, på i alt

  1,620 mio. kr. i 2020, og

  at beløbene frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8653, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Der skal i denne sag tages stilling til overførsel af opsparede midler over 4 % jf.

  retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring: ”Mindre forbrug over 4 % overføres ikke.

  Opsparede midler kan, ved fremsendelse af ansøgning inden 1. september, ansøges overført til

  efterfølgende år. Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af formålet med og

  tidshorisonten for opsparingen. NB: der kan kun søges overført opsparede midler til fysiske

  ting og aktiviteter (f.eks. anskaffelse af en bus, renovering af en legeplads, udskiftning af

  inventar el. l.)”.

   

  Der er modtaget 5 ansøgninger fra Børne- og Uddannelsesudvalgets område og én ansøgning

  fra Teknik- og Miljøudvalgets område. Forvaltningerne anbefaler alle ansøgninger, med

  undtagelse af ansøgningen vedrørende Børnehandicap (Børne- og Uddannelsesudvalget),

  imødekommet.

  Økonomi og afledt drift

  De modtagne ansøgninger fordeler sig således på udvalg (beløb i 1.000 kr.):

   

  Institution (udvalg)

  4 % garanti-overførsel udgør *)

  Ansøges overført til 2021 – udover garantioverførsler

  Anbefales overført til 2021 – udover garantioverførsler

  Børnehandicap (BUD)

  1.958

  3.185

  0

  Bolderslev Skole (BUD)

  337

  354

  354

  Ungdommens Uddannelsesvejledning (BUD)

  284

  180

  180

  Svalen (BUD)

  199

  200

  200

  Udvikling og sprog (BUD)

  58

  150

  150

  Barsøfærgen (TMU)

  147

  100

  100

  I ALT

  2.982

  4.169

  984

  *) omfatter ”kun” de institutioner, der her søger om garantioverførsel udover 4 %.

   

  Efterfølgende er anført en kort begrundelse for de 6 ansøgninger:

   

  • Børnehandicap: ændring af de fysiske rammer på Lille Kolstrup, samt udskiftning af gulve og lokaleændringer/-renoveringer på Posekær. På Børnehandicapområdet (Posekær og Lille Kolstrup) er der et forventet mindre forbrug over 4 % på 3,1 mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget har på mødet, den 10. november 2020 besluttet, at beløbet overføres til døgninstitutionsområdet og indgår i finansieringen af merforbruget på dette område. Begrundelsen herfor er, at det vurderes, at der ikke er behov for at få overført mere end 4 % af mindre forbruget for at løse vedligeholdelsesopgaven og tilpasningen af de fysiske rammer. Dette sammenholdt med, at der også er et nyt vedligeholdelsesbudget i 2021.
  • Bolderslev Skole: Inventar til ny multisal m.v., asfalt i indkørsel og skolegård samt udbedring af sol/lysafskærmning i Aula.
  • Ungdommens Uddannelsesvejledning: Udskydelse af uddannelsesaften og personaleudviklingsdag.
  • Svalen: Etablering af brandanlæg.
  • Udvikling og sprog: Flytning af Kvalitetsfestival fra 2020 til 2021.
  • Barsøfærgen: En del af den årlige vedligeholdelse af færgen er udskudt til 2021.

   

  Som bilag er vedhæftet en oversigt over alle de indkomne ansøgninger samt en samling af

  institutionernes/områdernes respektive ansøgninger.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at ansøgningerne om overførsel af i alt 0,984 mio. kr. fra 2020 til 2021, jf. ovenstående

  oversigt, imødekommes,

  at ansøgningen om overførsel af 3,185 mio. kr. vedrørende Børnehandicap (BUD), ikke

  imødekommes, og

  at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,984 mio. kr. i 2020, der tilføres de likvide

  midler, og en tilsvarende tillægsbevilling i 2021, der finansieres via de likvide midler.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14920, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  Det blev som en del af vedtagelsen af budget 2020 besluttet, jf. afsnittet ”Ny ferielov” i de generelle bemærkninger til budgettet, at finansiering af indbetaling af indefrosne feriemidler som følge af den nye ferielov afholdes af de enkelte driftsbudgetter ved medarbejderes fratrædelse, og at Aabenraa Kommune afregner feriemidler løbende til Lønmodtagernes Feriemidler (LF), når en medarbejder fratræder sin stilling ved Aabenraa Kommune.

   

  Modellen minder om praksis for afregning af feriepenge efter den gamle ferielov, hvor arbejdspladsen udbetaler tilgodehavende ferie ved fratrædelse. Med den nye ferielov vil arbejdspladsen fortsat skulle udbetale tilgodehavende ferie, men beløbet antages at blive reduceret grundet princippet om samtidighedsferie i den nye ferielov.

   

  Afregning af de indefrosne feriepenge til LF skal ske fra en særskilt funktion på konto 6, således at udgiften kan holdes uden for opgørelsen af kommunens serviceramme, da afregningen ikke indgår i definitionen af serviceudgifter. Dette er en væsentlig ændring i de forudsætninger, som lå til grund for valgte finansieringsmodel i budget 2020.

   

  Med henblik på implementering af beslutningen i budget 2020, er der i maj 2020 nedsat en arbejdsgruppe i Staben, som har fået til opgave at kortlægge og udarbejde forslag til forretningsgang for opgørelse og afregning af de indefrosne feriemidler til LF. Den detaljerede kortlægning af opgaven i arbejdsgruppen har imidlertid vist, at der i praksis vil være en række især styringsmæssige udfordringer forbundet med den valgte finansieringsmodel med afvikling ved fratrædelse.

   

  Staben anbefaler på denne baggrund, at der sker en fornyet stillingtagen til valg af finansieringsmodel for afvikling af medarbejderes indefrosne feriemidler. Der er i vedlagte notat af 10. november 2020 detaljeret redegjort for to scenarier for afvikling af feriemidlerne, og hvor konsekvenserne af den valgte model (model A) sammenholdes med en alternativ model (model B), hvor afvikling af forpligtelsen sker over en fastlagt periode og med et fast beløb i alle år. De to modeller kan kort skitseres således:

   

  1. Model med afvikling af forpligtelsen ved fratrædelse (gældende model)

  I denne model bogføres udgiften til afvikling af indefrosne feriepenge i den budgetansvarlige enheds regnskab, når medarbejderen fratræder. Modellen indebærer en høj grad af budgetusikkerhed for den budgetansvarlige leder, som hvert år vil skulle forsøge at reservere et budgetbeløb, enten via opsparing eller vakance, til afvikling af forpligtelsen ved eventuelle fratrædelser. Modellen har vist sig at være forholdsvis administrativt omstændelig, ikke mindst på decentralt niveau, hvor især beslutningen om friholdelse af udgifterne fra servicerammen er en væsentlig ændring i de forudsætninger, som lå til grund for behandlingen af sagen i 2019. jf. ovenfor. Som konsekvens heraf vil der bl.a. skulle oprettes ca. 200 nye konti (en til hver enhed) under Økonomiudvalgets område til brug for håndtering af selve afregningen til LF.

   

  1. Model med afvikling af forpligtelsen over en fastlagt periode

  I denne model belastes de enkelte budgetter over en årrække med den samlede forpligtelse. Forpligtelsen afvikles over en periode på eks. 5, 10 eller 15 år. Modellen indebærer fuldkommen budgetsikkerhed for den budgetansvarlige leder, som til hver en tid kender størrelsen på den årlige afvikling af forpligtelsen. Reguleringen lægges automatisk ind i driftsbudgetterne, som en teknisk korrektion med en fast procent fra og med 2021 inkl. overslagsår. Reguleringen slår igennem i de årlige budgetter indtil der er gået 5, 10 eller 15 år, afhængig af valg af længden på afviklingsperioden.

   

  Dermed fritages de budgetansvarlige ledere for at budgettere med udgiften. Det vil kræve lidt flere manuelle processer at vedligeholde denne model, men til gengæld flyttes administrationen af ordningen fuldt ud fra decentralt til centralt niveau.

   

  For begge modeller gælder, at der alene er tale om den budgetmæssige håndtering af finansieringen af indbetalingen. Selve den betalingsmæssige afregning af midler til LF vil ske løbende, i takt med, at medarbejdere fratræder. Afregningen til LF forventes at ske over en periode på ca. 40 – 50 år. Alternativt kan det overvejes, at indbetale den resterende forpligtelse til LF efter 15 år, hvor der vil være etableret budgetmæssig dækning for udgiften.

   

  Selvejende institutioner med egen regnskabsføring er ikke omfattet af sagen.

  Økonomi og afledt drift

  De samlede indefrosne midler i overgangsperioden udgør for Aabenraa Kommune i alt ca. 199 mio. kr. Ved valg af model B med afvikling af forpligtelsen over en fastlagt periode, vil reguleringen for den enkelte enhed i gennemsnit årligt påvirke lønbudgettet som vist i tabel 1 ved en afviklingsperiode på henholdsvis 5, 10 og 15 år:

   

  Tabel 1: afvikling årligt i % af lønsum

  Afviklingsperiode

  Afvikling i % af lønsum

  5 år

  2,0%

  10 år

  1,0%

  15 år

  0,7%

   

  Det fremgår af tabellen, at en afviklingsperiode på 5 år vil reducere lønbudgetterne med i gennemsnit 2,0% årligt, mens en afviklingsperiode på 15 år tilsvarende vil reducere lønbudgetterne med i gennemsnit 0,7% årligt.

   

  Beregningerne tager udgangspunkt i den samlede lønsum på art 1.0, som i budget 2020 udgør 2.013 mio. kr., samt de beregnede feriemidler for indefrysningsperioden på i alt ca. 199 mio. kr.

   

  Model B indebærer, at der vil opstå betalingsforskydninger på konto 6.52.71 set over den samlede afviklingsperiode:

  -         ved 5 års afviklingsperiode vil der i alle år være en positiv saldo på konto 6

  -         ved 10 års afviklingsperiode vil der efter 7 år være en positiv saldo på konto 6, og

  -         ved 15 års afviklingsperiode vil der efter 13 år være en positiv saldo på konto 6.

   

  Der er ved beregningen forudsat en årlig personaleomsætning på 16 %, og dermed en årlig afregning til LF på 16% idet det antages, at personaleomsætningen er ens uanset medarbejderes anciennitet. Udviklingen i betalingsforskydningerne på konto 6 skal ses i relation til en forventet afregningsperiode på ca. 40 – 50 år. Det skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at decentrale enheder med aktuelt stort set ingen personaleomsætning ikke vil opleve budgetmæssige fordele ved model B, da enhederne kommer til at afvikle feriepengeforpligtelsen væsentligt tidligere, end ved afvikling i forbindelse med fratrædelse af medarbejdere, jf. model A.

   

  Jf. ovenfor vil der med Model B efter 13 år være en positiv saldo på konto 6 ved en afviklingsperiode på 15 år. Det indebærer samtidig, at det er kassen som bærer byrden i de første 13 år.

   

  Det anbefales, at konto 6.52.71 omfattes af overførselsreglerne vedrørende Puljer og projekter (kat. 2) med fuld overførselsadgang.

   

  Senest den 31. december 2020 skal Aabenraa Kommune indberette værdien af den indefrosne ferie til LF for alle medarbejdere ansat i dele af, eller hele indefrysningsperioden. I juni 2021 indekseres de indberettede feriemidler første gang. Herefter vil der ske en årlig indeksering af feriemidlerne. Det fremgår af budgetvejledningen for 2021, at kommunerne kompenseres for udgifterne til indekseringen.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Aabenraa Kommune, til finansiering af indbetaling af indefrosne feriemidler, anvender model B med afvikling af forpligtelsen over en fastlagt periode (og uændret afregner løbende til LF, når medarbejderen fratræder sin stilling ved Aabenraa Kommune),

  at afviklingen af forpligtelsen i de decentrale budgetter sker over en periode på 15 år, og at de decentrale lønbudgetter som konsekvens heraf reduceres med et beløb svarende til 0,7% årligt i 2021 til 2035,

  at det årlige provenu svarende til 0,7% af lønsummen tilføres konto 6.52.71 under Økonomiudvalget til finansiering af indbetalingen af de indefrosne feriemidler, og

  at konto 6.52.71 omfattes af overførselsreglerne for Puljer og projekter (kat. 2) med fuld overførselsadgang.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/36124, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Grænsehallerne er ved at afslutte en renovering og har i forbindelse hermed rettet henvendelse til Aabenraa Kommune om

  • at kommunen vil vedstå tidligere meddelt kommunegaranti for et lån i forbindelse med, at dette lån omlægges sammen med et ugaranteret lån med henblik på at frigøre likviditet
  • at kommunen vil stille garanti for et nyt lån på 2,500 mio. kr. til at forbedre likviditeten efter renoveringen er gennemført.

   

  Garantien på det hidtidige lån udgør pr. 1. oktober 1.019.393 kr., hvoraf garantien af den nominelle restgæld udgør 943.882 kr. Forskellen skyldes, at kursværdien på lånet er kurs 108,00.

   

  Nykredit har over for Aabenraa Kommune oplyst, at garantibeløbet for det omlagte lån maksimalt vil svare til ovenstående garantibeløb, hvorfor Aabenraa Kommune kan vedstå garantien uden at skulle foretage deponering eller indregning i lånerammeopgørelsen.

   

  Garantibeløbet vil som følge af omlægningen blive nedskrevet over en længere periode, da det nye lån har en løbetid på 20 år. Det nuværende lån har udløb i 2027. 

   

  Garantistillelsen for det nye lån på 2,500 mio. kr. vil medføre enten deponering eller indregning i lånerammeopgørelsen.

   

  Institutioner som Grænsehallen er omfattet af den fritagelse for garantiprovision til kulturelle og selvejende institutioner m.v., som Byrådet har besluttet i mødet den 29. november 2017.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at låneomlægningen godkendes,

  at kommunen vedstår garantien med et beløb, der maksimalt svarer til det nuværende niveau,

  at stille en kommunegaranti for nyt lån på 2,500 mio. kr., og

  at der foretages indregning i lånerammeopgørelsen for 2020. 

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/21843, Sagsinitialer: HSO

  Sagsfremstilling

  Plan, Teknik & Miljø arbejder på projektering af en sluse-pumpestation ved Mølleåens udløb. Projektet er det højest prioriterede tiltag i den fremtidige klimasikring af Aabenraa Midtby.

  Projektet gennemføres i samarbejde med Arwos, som forventes at medfinansiere anlægsprojektet med 75%.

   

  De indledende faser er allerede gennemført og finansieret af projektet ”Klimaprojekter 2014”, da der i starten af 2020 var et stort ønske om at tilvejebringe et pålideligt budgetgrundlag for det samlede projekt og sikre mulighed for hurtig gennemførelse.

  Der foreligger således nu medfinansieringsnotat, anlægsprogram og dispositionsforslag.

   

  De følgende projektfaser er planlagt finansieret af anlægsmidler til projektet ”Pumpestationen ved Mølleåens udløb”. Ved budgetvedtagelsen er der sket frigivelse af 2 mio. kr.

   

  I henhold til investeringsoversigten 2021 – 2024 frigives midler til anlægsprojektet i 2021.

  For at kunne sikre fremdrift i projektet, ønskes der dog gennemført jordbundsundersøgelser mv. allerede i efteråret 2020. Derfor ønskes en del af rådighedsbeløbet fremrykket fra 2021 til 2020.

   

  Der er lagt en meget stram tidsplan for projektet og for at undgå senere forsinkelser som følge af manglende bevilling, ønskes den resterende del af bevillingen frigivet nu.

   

  Projektet planlægges gennemført på matr. Nr. 3393a, Aabenraa, som ejes af Aabenraa Havn. Havnen er orienteret løbende om projektet, og der har været indledende drøftelser vedrørende arealoverdragelsen. Aabenraa Havn er indstillet på at afhænde arealet.

  Lovgrundlag

  Projektet er en del af kommunens indsats for at klimasikre Aabenraa Midtby, jf. Oversvømmelsesdirektivet, Oversvømmelsesloven og kommunens

  gældende Risikostyringsplan.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 98 er gældende for området og projekt vedrørende ny pumpe/sluseløsning er indarbejdet i lokalplanen. Et tillæg til lokalplanen er under udarbejdelse. 

   

  Projektets hovedformål er at beskytte Aabenraa by mod oversvømmelser, men anlægget vil

  herudover indgå i strandpromenaden som et oplevelsescenter og et aktivt byelement.

  Økonomi og afledt drift

  Ifølge investeringsoversigten for 2021 – 2024 er der til projekt ”Pumpestation ved Mølleåens udløb” afsat et rådighedsbeløb på i alt 33,0 mio. kr. fordelt med 16,5 mio. kr. i 2021 og 16,5 mio. kr. i 2022. Desuden er der afsat et negativt rådighedsbeløb i alt 24,740 mio. kr., som er fordelt med 12,370 mio. kr. i 2021 og 12,370 mio. kr. i 2022. Der forudsættes således, at Arwos medfinansierer projektet med 75 %, svarende til den ovennævnte indtægt på i alt 24,740 mio. kr.

   

  Der er frigivet 2,0 mio.kr. ved budgetvedtagelsen i 2020.

  Der søges om en anlægsbevilling samt frigivelse af de resterende 31,0 mio. kr., og samtidig søges 0,4 mio. kr. af rådighedsbeløbet fremrykket til budgetåret 2020.

   

  Afledt drift

   

  Afledt drift finansieres af afledt driftspuljen, der i henhold til økonomiudvalgets beslutning af 18. februar 2020 nu er placeret i Teknik- og Miljøudvalget. Den afledte drift anslås til 0,35 mio. kr. årligt ud fra erfaringstal fra rådgiver og fra Vejle Kommune.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 31,0 mio. kr. til projekt ”Pumpestation Mølleåen”, således den samlede anlægsbevilling udgør 33,0 mio. kr., 

  at der gives en indtægtsbevilling på 24,74 mio. kr. til projektet ”Pumpestation Mølleåen” finansieret af Arwos,

  at Aabenraa Kommunes andel på 8,26 mio. kr. finansieres med de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2021 og 2022, som frigives,

  at der af rådighedsbeløbet i 2021 fremrykkes 0,4 mio. kr. til 2020, og

  at forvaltningen bemyndiges til at indgå forhandling med Aabenraa Havn om arealerhvervelsen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2937, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2021 takster for 2021 på mødet den 7. oktober 2020.

   

  Ved en fejl er tre takster på Teknik- og Miljøudvalgets område ikke oplyst korrekt i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

   

  Taksterne vedr.

  -         Haveleje for kolonihaver

  -         Anlæg til Kollund Mole

  -         Betaling for opsætning og administration af blåhvide service vejvisningstavler (kommerciel servicevejvisning)

   

  er alle anført med 0 kr. i det godkendte takstbilag.

   

  Den korrekte takst for 2021 fremgår af vedlagte takstbilag, som anbefales godkendt. Der er alene tale om en pris- og lønfremskrivning af de tre takster fra budget 2020 til budget 2021. Øvrige takster på takstbilaget er uændret.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at det reviderede takstbilag for Teknik- og Miljøudvalgets område for 2021 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/11482, Sagsinitialer: OSL

  Sagsfremstilling

  Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) er et fælleskommunalt interessentskab, som varetager de opgaver, der påhviler kommunerne, jf. lovgivningen om bortskaffelse af farligt affald.

   

  MOTAS har fremsendt forslag til takster for 2021 til godkendelse. Takstforslaget er fastlagt på baggrund af budgettet for 2021 og er godkendt af repræsentantskabet i september 2020.

   

  Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter ”hvile-i-sig-selv-princippet”.

   

  Gebyrerne er beregnet ud fra affaldsbekendtgørelsen. Det betyder, at de udgifter, der kan henføres til de enkelte ordninger, er medregnet i taksten for den enkelte ordning. Dette gælder også for de administrationsudgifter, der kan henføres til den enkelte ordning.

   

  I forhold til taksterne for 2020 er der tale om generelle prisjusteringer på grund af stigende omkostninger til affaldsbortskaffelse og –håndtering.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at MOTAS’ takster for håndtering af farligt affald for 2021 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/53951, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Denne sag drejer sig om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 131 Boligområde ved Vibevej i Kollund. Lokalplanen giver mulighed for at opføre 8 tæt lave boliger i form af 2 etagers rækkehuse, alternativt at tillade udstykning af 3 grunde til 3 enfamiliehuse.

   

  Byrådet besluttede den 26. februar 2020 at sende Forslag til Lokalplan nr. 131 Boligområde ved Vibevej, Kollund i høring. Forslag til Lokalplan nr. 131 var i høring 5 uger fra den 17. marts 2020 - 21. april 2020. Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 5 høringssvar.
   

  Sagen blev behandlet af Vækstudvalget for Land og By den 4. juni 2020 – sag nr. 87. Sagen blev udsat blandt andet med henblik på forhandling med bygherre om tilretning af planen. I forbindelse med undersøgelser af mulighederne havde en gruppe borgere, som havde fremsendt høringssvar, inden for høringsperioden, sendt et uddybende materiale. Dette indgår i denne sag som et uddybende partshøringsmateriale.

  Høringssvarene omhandler udsigts-, indbliks- og skyggeforhold, beplantning, terrænregulering og, jordforurening. Under udsigts-, indbliks- og skyggeforhold er det særligt byggeriets højde og terrænreguleringen, der er rettet fokus på.
   

  Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat af 14. oktober 2020. Høringsnotatet indeholder et resumé af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger hertil og indstilling til beslutning. Høringssvarene indstilles delvist imødekommet, idet beplantningen i området mod skellet i øst og syd samt mod Vibevej ikke må overstige 1,8 meter af hensyn til bl.a. skyggegener, at der ikke må etableres vinduer på 1. sal i gavle mod øst af hensyn til indbliksgener, at rækkehusene i det nordlige byggefelt forskydes 2 meter mod vest og en 10 meter bred zone mod øst friholdes for bebyggelse af hensyn til skyggegener, indblik og udsigt. Ønskerne om fjernelse af den terrænregulering, der blev udført i slutningen af 1990'erne, og reduktion af såvel etageantallet som byggehøjden indstilles ikke imødekommet.
   

  Planforslaget var screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Det var ud fra screeningen vurderet, at miljøpåvirkningerne ikke var af et sådan omfang, at der skulle udarbejdes en miljøvurdering. Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslaget, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen kunne påklages inden 4 uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse. Der er ikke klaget over Byrådets afgørelse.

  Planmæssige forhold

  Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 131 Boligområde ved Vibevej, Kollund aflyses den del af Lokalplan 4/10-2 som er beliggende inden for matr. nr. 863 Kollund, Bov.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Lokalplan nr. 131 Boligområde ved Vibevej, Kollund, vedtages endeligt med de indstillede ændringer i høringsnotat af 14. oktober 2020.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke behandlingen af punktet.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8571, Sagsinitialer: PHE

  Sagsfremstilling

  Byggeprojektet for daginstitution Mølleløkke nær Lyreskovskolen har været udbudt i fagentrepriser, og licitationsresultaterne ligger højere end budget. Det medfører, at sagen skal behandles, så der bringes balance mellem budget og forventede byggeomkostninger, inden der kan indgås kontrakter.

   

  Byggeriet har været udbudt i 9 fagentrepriser i begrænset licitation. Ved hver entreprise var der indbudt 5-6 bydende. Forvaltningen konstaterer travlhed i byggebranchen bl.a. ved, at en række af de indbudte tilbudsgivere er sprunget fra. Forvaltningen har løbende søgt at supplere antallet af bydende, hvor bydende er faldet fra, men modtog alligevel et lavt antal bud for en byggesag af denne art.

   

  Situationen har sammenhæng med Corona-situationen. Fjernelse af anlægsloftet har effekt på højere priser i byggebranchen, men også leveringstider og – sikkerhed for materialer vurderes at have en væsentlig betydning for markedspriserne. Prisniveauerne blev før udbuddet krydstjekket op mod det seneste kendte prisniveau. Imidlertid viser det sig, at Corona-situationen og ophævelsen af anlægsloftet medfører, at prisniveauet generelt er forøget med 10-15 % på licitationstidspunktet.

   

  Der er til opførelsen af Mølleløkke afsat et anlægsbudget 32 mio. kr. De indkomne bud lå umiddelbart 4,9 mio. kr. over budget. Projektgranskning mellem rådgiver og lavestbydende tilbudsgivere har reduceret forskellen til 3 mio. kr. For at forvaltningen kan indgå entreprisekontrakter, skal der være balance mellem de økonomiske og materielle forudsætninger, som anlægsbevillingen er givet med.

   

  Der er i tidsplanen for byggeprojektet regnet med opstart i uge 48.

   

   

  Forvaltningen har tre forslag til handling:

   

  1)     At Børn- og Uddannelsesudvalget anmoder om tillægsbevilling på 3 mio. kr., så anlægsbudgettet øges til 35 mio. kr., finansieret af kommunekassen. Forslaget vil i udgangspunktet ikke påvirke tidsplanen for byggeprojektet.

  2)     At byggeprojektet reduceres i byggekvalitet og funktionalitet på baggrund af reduktionsforslag identificeret tidligere i projekteringsfasen. Flere af reduktionsforslagene er indgribende. Forslaget vil forlænge byggeprojektets opstart 8-10 uger.

  3)     At standse byggeprojektet med henblik på at udbyde projektet i en anden udbudsform, f.eks. totalentreprise eller hovedentreprise. Forslaget vil udsætte byggeprojektet omkring 5-8 mdr. afhængigt af valg af entrepriseform og vil medføre omkostninger til udarbejdelse af et nyt udbudsmateriale. Udbudstidspunktet kan potentielt afvente en periode med mindre tryk på entreprenør- og håndværkersektoren.

  Lovgrundlag

  Tilbudsloven

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller

  at der træffes beslutning jf. sagsfremstillingens forslag 1 eller alternativt forslag 3, hvor udbudstidspunktet afventer en gunstigere markedssituation.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2020

  Udvalget anbefaler forslag 1.

   

  Afbud fra Jane Thorgeirsson (DF)

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

   

  Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt, idet Økonomiudvalget anbefaler finansiering på 3 mio.kr. fra anlægspuljen til regulering af mer-/mindreforbrug i 2020.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/34932, Sagsinitialer: JKAE

  Sagsfremstilling

  Der skal i denne sag tages stilling til indfrielse af restgæld i det nuværende Grønningen i forbindelse med flytning til Ny Grønningen og overdrage bygningerne til Økonomiudvalget.

   

  Forvaltningen har i samarbejde med Kuben Management fået udarbejdet et notat om forskellige scenarier og en oversigt over de økonomiske konsekvenser.

   

  I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 - 2021 af blev der afsat 9,0 mio. kr. til indfrielse af restgæld på lån vedr. Gl. Grønningen, restgælden vil den 31. december 2021 udgøre:

   

  Låne nr. 19725 Kommunekredit, kurs 143,25

  7.298.259,46

  Låne nr. 9721323 Kommunekredit, kurs 147,5

  3.243.370,13

  I alt

  10.541.629,59

   

   

  Ud over de afsatte midler til indfrielse af lån forventes der at stå 2,0 mio. kr. på vedligeholdelseskontoen. Disse midler foreslås anvendt til finansiering af indfrielse af restgælden på lånet.

   

  Der er forventning om, at der skal anvendes 0,300 mio. kr. af hensættelsen på 2,0 mio. kr. til flytteomkostninger af de nuværende beboere, ligesom der også må forventes udgifter til midlertidig brandsikring af plejehjemmet.

   

  Et endelig regnskab aflægges til Økonomiudvalget ved aflevering af bygningerne.

   

  Der frigives ikke et driftsbudget ved fraflytning af Gl. Grønningen, da dette budget overgår til Ny Grønnigen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at de 2 lån indfries inden for det afsatte anlægsbudget samt de midler, der står på hensættelseskontoen på afleveringstidspunktet,

  at det afsatte rådighedsbeløb til indfrielse af lån på 5,4 mio. kr. i 2021 og 3,6 mio. kr. i 2021 frigives,

  at sagen jf. udviklingsplan for Tinglev i budget 2021-2024 overdrages til Økonomiudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2020

  1. at godkendt.
  2. at anbefales godkendt.
  3. at anbefales godkendt, idet udvalget anbefaler at fremtidig placering af hjemmeplejelokaler indgår i overvejelserne om den fremtidige anvendelse af lokaler i Tinglev.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

  2. at anbefales godkendt.

  3. at godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/64163, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes kvalitetsstandarden for 2021 vedrørende forebyggende hjemmebesøg.

   

  Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, der bliver tilbudt i Aabenraa Kommune. Kvalitetsstandarden skal godkendes politisk én gang årligt.

   

  Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke behov for ændringer i serviceniveauet, og fastholdelse vurderes formålstjenstlig, således at der kan samles yderligere data og viden om den nuværende tilgang, da udvikling og optimering af området også i fremtiden vil være et vigtigt element i kommunens forebyggende indsats på seniorområdet.

   

  COVID-19 har betydet en nødvendig tilpasning af aktiviteten, herunder at omfanget af fysiske hjemmebesøg har været begrænset grundet nationale restriktioner og anbefalinger. I tiden umiddelbart efter genoptagelsen af aktivitet forventes det også, at antallet af afviste tilbud har været påvirket af en øget utryghed omkring besøg i hjemmet.

   

  I forbindelse med nedlukningen og den senere gradvise genåbning af aktivitet, blev det anbefalet af Sundhedsstyrelsen, at fysiske besøg kunne erstattes med telefonisk eller som videokonsultation. Det er dog ikke muligt at anvende denne aktivitet i de sædvanlige aktivitetsdata, da Sundheds- og Ældreministeriet fastholder, at ”det ikke er tilstrækkeligt at gennemføre forebyggende hjemmebesøg via en telefonsamtale, hvorfor en telefonsamtale med et forebyggende sigte heller ikke kan registreres som et forebyggende hjemmebesøg.”

   

  Vedlagt sagen er kvalitetsstandard for 2021 samt aktivitetstal for gennemførte og afviste tilbud om forebyggende hjemmebesøg pr. måned i 2019 og 2020.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at kvalitetsstandard 2021 vedrørende forebyggende hjemmebesøg godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/62627, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes beskæftigelsesplan 2021. Planen er kommunens plan for, hvordan den vil løse de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år.

   

  Fokusområder

  Beskæftigelsesplan 2021 fremhæver en række fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år:

  • Konsekvenserne af COVID-19 for erhvervslivet og beskæftigelsen i Aabenraa Kommune.
  • Styrket indsats for uddannelse og opkvalificering.
  • Fastholdelse og udvikling af indsatsen overfor udsatte borgere, herunder ledige med funktionsnedsættelse og ledige i ressourceforløb.
  • Styrket tværgående samarbejde i Ungeindsatsen.
  • Styrket samarbejde på tværs af beskæftigelses- social- og sundhedsområdet, særligt i forhold til borgere med helbredsudfordringer, som skaber risiko for mistet tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • Fokus på værdighed i sagsbehandlingen i jobcenteret.

   

  Målsætninger

  Beskæftigelsesplanen indeholder forslag til 8 lokale målsætninger, der er fordelt på planens 7 kapitler:

  Samarbejdet med virksomhederne

  1. Der fremlægges årligt en opfølgningsrapport om rekrutteringsindsatsen

  Ledige borgere klar til job

  1. Andelen af langtidsledige må ikke overstige 25 %

  Integration og flygtninge

  1. Mindst 70 % af borgerne omfattet af integrationsindsatsen skal være selvforsørgende

  På kanten af arbejdsmarkedet

  1. Antallet på kontant- og uddannelseshjælp reduceres til under 800 inden maj 2022
  2. Ledigheden blandt fleksjobvisiterede må ikke overstige 10 % 
  3. Andelen af borgere i ressourceforløb med praktik, løntilskud og løntimer skal mindst udgøre 35 %

  Den udvidede ungeindsats

  1. Den nuværende lave andel af unge under 30 år på offentlig forsørgelse som minimum fastholdes

  Når sygdom rammer

  1. Antal økonomiske fuldtidspersoner i jobafklaring og på sygedagpenge må ikke overstige henholdsvis 256 og 465 i 2021

   

  Beskæftigelsesindsatsen og de lokale målsætninger flugter med ministerens 5 beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2021:

  1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
  2. Flere ledige skal opkvalificeres
  3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
  4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
  5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

   

  Beskæftigelsesplanen kort fortalt

  Beskæftigelsesplanen ledsages i år af en pixiudgave, som giver et kort overblik over indsatsområder og måltal for beskæftigelsesindsatsen i 2021. 

   

  Opfølgning på planen

  Forvaltningen udarbejder et opfølgningsnotat med en status for de lokale målsætninger samt ministermålene. Notatet forlægges Arbejdsmarkedsudvalget i august 2021 og februar 2022.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at beskæftigelsesplan 2021 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen og Lene Dalsgaard Kræg.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/17213, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  Byrådet drøftede den 26. februar 2020 oplæg til en tværgående integrationspolitik, som § 17 stk. 4 udvalget vedrørende integration havde udarbejdet.

   

  Byrådet besluttede at sende sagen tilbage til arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at formulere en integrationspolitik inden udgangen af 2020. § 17 stk. 4 udvalgets oplæg skulle indgå i integrationspolitikken.

   

  Arbejdsmarkedsudvalget fremlægger på baggrund af en række drøftelser igennem 2020 vedlagte oplæg til en Integrationspolitik med fokus på Integration, selvforsørgelse og hjemrejse.  

   

  Integrationsindsatsen handler om at give borgerne de bedste muligheder for at blive en aktiv del af og bidrage til de fællesskaber, der er i kommunen. At kunne gå på arbejde, gå i skole eller deltage i de sociale fællesskaber er nogle af grundstenene i Det Gode Liv.

   

  Ret og pligt går hånd i hånd med ansvaret for eget liv – det gælder også integrationsindsatsen i Aabenraa Kommune. Der er tydelige krav og forventninger til nye medborgere, og vi vil ikke have borgere, der er fastlåst i en passiv rolle eller bliver en del af et parallelsamfund.

   

  Det forventes, at alle respekterer de værdier og normer, der præger det danske samfund og det danske arbejdsmarked. Vejen til god integration går igennem arbejde og selvforsørgelse. Politikken hviler på en forudsætning om, at alle borgere ønsker at yde et meningsfuldt bidrag, hvor netop deres evner og ressourcer kommer i spil og bliver værdsæt. 

   

  Er det ikke tilfældet understreges det, at integrationspolitikken indeholder et styrket fokus på muligheden for repatriering – frivillig tilbagevenden til oprindelseslandet. Erhvervede kompetencer i Danmark kan gøre god gavn i lande med behov for genopbygning, ligesom mange ældre borgere vil sætte pris på muligheden for at leve deres seniorliv i det land, hvor de voksede op. Opbygning af og vedligeholdelse af kompetencer er en vigtig forudsætning for at gribe muligheden for at vende tilbage, når omstændighederne tillader det.

   

  Med henblik på at sondre mellem de forskellige indsatser er der opstillet 3 spor, der også understøtter, at integrationsopgaven både påhviler den enkelte, kommunen og andre aktører. Aabenraa kommune har et overordnet ansvar for at arbejde for en vellykket integration, der fører frem til selvforsørgelse og et aktivt medborgerskab. Hermed understreges også, at indsatsen er mere massiv i starten, hvorefter der forventes en aftrapning i takt med dybere integration og tilpasning i det danske samfund.

   

  Kommunen kan ikke lykkes alene – derfor er det også afgørende at styrke og udbygge det allerede gode samarbejde om integration med mange forskellige aktører i samfundet. Det er en fælles opgave, og den løses bedst i samspil mellem de nytilkomne borgere, kommunen, virksomheder, boligorganisationer, frivillige foreninger og civilsamfundet.

   

  Politikken skal realiseres ved, at de respektive politiske udvalg, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget, tager et ansvar for, at der tænkes den gode integration i alle de sammenhænge, hvor Aabenraa Kommune møder borgere fra andre lande. Det være sig ved modtagelsen af de nye borgere, ved den undervisning, der tilbydes både til børn og voksne, gennem arbejde og uddannelse, i de kulturelle og fritidstilbud, der er, og inden for ældre og sundhedsområdet.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Integrationspolitikken med fokus på integration, selvforsørgelse og hjemrejse godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen og Lene Dalsgaard Kræg.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37535, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og optagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af Borgmesteren eller en af næstformændene og en person, der er bemyndiget dertil af Byrådet.

   

  Sædvanligvis bemyndiges kommunens kommunaldirektør og én eller flere af de øvrige ledende embedsmænd i kommunen. Byrådet kan altså vælge at udpege flere personer. Alle de udpegede skal være personligt udpegede af byrådet, så deres navne fremgår af beslutningsprotokollen.

   

  Byrådet traf i sit konstituerende møde den 6. december 2017 beslutning om, foruden kommunaldirektøren, at direktør for dengang Kultur, Miljø og Erhverv, og nuværende Plan, Teknik og Miljø, Stig Werner Isaksen, bemyndiges til, ved kommunaldirektørens fravær at underskrive i forbindelse med køb og salg af fast ejendom og at Stabs- og Arbejdsmarkedsdirektør, Søren Lorenzen, bemyndiges til at underskrive i forbindelse med økonomi herunder lånedokumenter.

   

  Den 1. december 2020 tiltræder Ditte Lundgaard Jakobsen som ny direktør for Plan, Teknik og Miljø, da Stig Werner Isaksen er fratrådt.

   

  Det anbefales derfor, at Ditte Lundgaard Jakobsen, direktør for Plan, Teknik og Miljø, bemyndiges til, ved kommunaldirektørens fravær, at underskrive i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.

  Lovgrundlag

  §32 i lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Ditte Lundgaard Jakobsen bemyndiges til at underskrive som beskrevet ovenfor.

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/34284, Sagsinitialer: JFH

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 18. september 2019 udstykning og byggemodning af 11 nye parcelhusgrunde på Langhus i Aabenraa.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet forslag til salgspriserne, som fremgår af vedhæftede bilag.

   

  Priserne på grundene er bl.a. fastsat under hensyntagen til følgende faktorer:

  • Byggemodningsberegningen
  • Vurdering af området
  • Sammenligning med andre parcelhusgrunde
  • Grundstørrelse
  • Beliggenhed

   

  Forslag til grundpriserne er afhængige af grundstørrelse mellem 0,495 mio. kr. til 0,575 mio. kr. inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter.

   

  Grundstørrelserne er fra 982 m2 til 1.123 m2

   

  Parcelhusgrunde skal udbydes offentligt til salg.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at de 11 parcelhusgrunde udbydes offentligt til salg til de mindstepriser, der fremgår af forslag til grundpriser,

  at grundene sælges for højeste bud, dog minimum til de priser, der fremgår af forslag til grundpriser,

  at indkommer der flere ens bud på samme grund i udbudsperioden, laves der ny budrunde for grunden blandt de pågældende bydende, og

  at udbuddet i øvrigt sker på de vilkår, der fremgår af de generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35442, Sagsinitialer: SBRO

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/62213, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8523, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37258, Sagsinitialer: AHMT

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/684, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Godkendt.