Beslutningsprotokol

onsdag den 16. december 2020 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen, Erik Uldall Hansen, Lene Dalsgaard Kræg, Käthe Nissen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/684, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Erwin Andresen (S) har meddelt fravær til byrådsmødet 16. december 2020. Käthe Nissen (S) er indkaldt som stedfortræder.

   

  Byrådet skal tage stilling til om betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt.

  Erwin Andresens (S) fravær skyldes sygdom, og er dermed en lovlig fraværsgrund.

   

  Det fremgår af kommunens styrelsesvedtægt, at der kan indkaldes en stedfortræder, selvom

  fraværet er under en måned.

   

  Käthe Nissen (S) er 2. stedfortræder på Slesvigsk Partis stedfortræderliste, 1. stedfortræder Lasse Tästensen (S) kan ikke deltage grundet arbejde, hvilket er lovligt forfaldsgrund, og derfor er 2. stedfortræder indkaldt.

   

  Det vurderes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er tilstede, og at Käthe Nissen (S) er rette stedfortræder.

  Indstilling

  Formanden indstiller,

  at Käthe Nissen (S) indtræder som stedfortræder for Erwin Andresen (S), og

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Käthe Nissen (S) indtræder som stedfortræder for Erwin Andresen (S).

   

  Godkendt, idet 30 stemte for (A, C, F, O, S, V, Ø, Ejler Schütt og Jane Thorgeirsson.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/41288, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Den erhvervsdrivende fond, Arena Aabenraa, har til formål at fremme kultur- og idrætslivet i Aabenraa Kommune ved at sørge for faciliteter, der skaber sundhed, oplevelser og glæde for borgerne i Aabenraa Kommune, herunder at drive og udvikle Arena Aabenraa, Aabenraa Stadion og udendørsanlæg efter nærmere aftale med Aabenraa Kommune.

   

  Bestyrelsen for Arena Aabenraa består af i alt 7 medlemmer, hvoraf de tre medlemmer udpeges af Aabenraa Byråd: ét medlem fra Aabenraa Byråd og to medlemmer uden for byrådets midte.

   

  Der skal ifølge vedtægten udpeges en personlig suppleant for hvert bestyrelsesmedlem.

   

  Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode på 2 år med undtagelse af det medlem, der er udpeget af byrådets midte, der er valgt for hele byrådsperioden. For medlemmerne valgt uden for byrådet gælder, at deres funktionsperiode er forskudt, så det ene medlem og suppleanten udpeges med virkning fra 1. januar i lige år og det andet medlem og suppleanten udpeges med virkning fra 1. januar i ulige år.

   

  Udpegninger

  Aabenraa Byråd har senest udpeget følgende til Arena Aabenraas bestyrelse:

  -         Valgt blandt byrådets medlemmer: Lars Kristensen (suppleant Jette Julius Kristiansen)

  -         Udpeget uden for byrådet 2019 – 2020: Kaj Dam Rasmussen (suppleant Hans Peder Thomsen)

  -         Udpeget uden for byrådet 2020 – 2021: Jan Stubberup (suppleant Jan Nielsen).

   

  Perioden for Kaj Dam Rasmussen og suppleant Hans Peder Thomsen udløber således den 31. december 2020, og der skal foretages en udpegning for en 2-årig periode gældende fra 1. januar 2021.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges et nyt medlem og en personlig suppleant uden for byrådets midte til bestyrelsen for Arena Aabenraa for perioden 1. januar 2021 til og med 31. december 2022.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Kaj Dam Rasmussen udpeges til bestyrelsen for Arena Aabenraa for perioden 1. januar 2021 til og med 31. december 2022 med Hans Peter Thomsen som personlig suppleant.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/36241, Sagsinitialer: lnn

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af kommunens kasse- og regnskabsregulativ, at der på Økonomiudvalgets møde i november/december skal forelægges en sag omfattende de afskrivninger, der er foretaget på kommunens tilgodehavender/mellemværende med andre i  løbet af det seneste år.

   

  I Aabenraa Kommune sker der afskrivninger på følgende grundlag:

  • Krav der er 3 år eller ældre,
  • Dødsboer, når boet afsluttes som boudlæg,
  • Gældssanereringssager.
  • Frivillige akkorder, når sagen er afsluttet.

   

  Krav, der er opstået i løbet af et regnskabsår, og som afskrives i samme regnskabsår, sker via samme driftsområde, som er anvendt i forbindelse med påligning af kravet.

   

  I regnskabsåret 2020 afskrives i alt netto 1,186 mio.kr. Afskrivningen består af krav på tilgodehavender, nedskrivning af mellemværende til åremålsansættelser samt kompensation for eftergivet gæld til det offentlige fra Gældsstyrelsen.
  Heraf afskrives 0,056 mio. kr. på driften, mens egenkapitalen nedskrives med 1,113 mio. kr.

  Dette er en væsentlig nedgang i forhold til 2019, hvor der blev afskrevet 6,4 mio. kr. over egenkapitalen.

   

   

   En uddybning af afskrivningerne kan ses i bilag 1.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der i 2020 afskrives i alt 0,056 mio. kr. via driften, og

  at der i 2020 afskrives i alt 1,13 mio. kr. på egenkapitalen

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/12180, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  ”Dialogbaseret aftalestyring – Retningslinjer for aftalestyring”, er et vigtigt styringselement

  sammen med den økonomiske politik. Grundlæggende er regelsættet velfungerende, og de

  samlede overførsler har haft et niveau, som har kunnet håndteres inden for økonomiaftalens

  årlige servicerammemål.

   

  Der er i denne sag tale om teknisk justeringer af retningslinjerne i forhold til overførselsreglerne, samt en justering af afsnittet vedrørende feriepenge ved fratrædelse, som følge af tidligere politiske beslutninger i enkeltsager eller i forbindelse med budgetforliget 2021:

   

  • Garantioverførselsgrænsen for Det administrative område (konto 6) ændres for Det administrative område efter en trappemodel, således at grænsen for overførsel mellem 2020 og 2021 reduceres til 3 pct. og grænsen for overførsel mellem 2021 og 2022 (og fremadrettet) reduceres til 2 pct.
  • Tilføjelser til overførselsreglerne vedrørende Puljer og projekter (kat. 2), hvor det er besluttet, at en række puljer skal være omfattet af 100 %’s overførselsadgang.
  • Afsnit ”8.6 Feriepenge ved fratrædelse” justeres i forlængelse af ikrafttræden af den nye Ferielov pr. 1. september 2020 samt Byrådets beslutning om ændret finansiering på mødet 25. november 2020.
  • Diverse tekniske justeringer som følge af ændring af forvaltningsnavn m.v.

   

  Ændringerne er indarbejdet (markeret med rødt) i vedlagte bilag Retningslinjer for

  Dialogbaseret aftalestyring.

   

  I stabens arbejde med at tilføje justeringer er det blevet tydeligt, at Retningslinjerne for Dialogbaseret aftalestyring efterhånden er blevet 10 år gamle, og at de på den baggrund trænger til en gennemskrivning og opdatering til nutidige forhold, herunder også i sammenhæng til byrådets tværgående strategier som Sund Vækst og Strategi for bæredygtig udvikling.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at det reviderede forslag til Retningslinjer for Dialogbaseret aftalestyring godkendes, og

  at oplæg til gennemskrevne Retningslinjer for Dialogbaseret aftalestyring forelægges til politisk godkendelse i løbet af 1. halvår 2021.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25801, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes gældende Indkøbs- og udbudspolitik er senest opdateret marts 2016.

   

  Der er foretaget en opdatering, således at politikken stemmer overens med andre gældende politikker og strategier, samt i højere grad dækker den udvikling, der ses i det offentlige indkøb. 

   

  Indledningsvist er politikken blevet justeret med et afsnit, der beskriver kompetencefordelingen mellem administrativt og politisk niveau i relation til indkøb og udbud.

   

  Der har de seneste år været stor opmærksomhed på det offentliges indkøbsmønster, hvor især grønne og bæredygtige indkøb er blevet en større del af indkøbsvolumen. Begrebet TCO (Total Cost of Ownership) har vundet indpas i offentlige indkøb. Begrebet dækker indkøb, hvor TCO-beregninger tager højde for såvel indkøbspris, produktets levetid, følgeomkostninger for anvendelse af produktet samt eventuelle omkostninger til bortskaffelse. TCO beregningerne er derfor et udtryk for indkøbets livscyklusomkostninger.

   

  Dette er helt i tråd med Aabenraa Kommunes Strategi for bæredygtighed. Den nuværende Indkøbs- og udbudspolitik er på den baggrund blevet opdateret og gennemskrevet, således et nyt ambitionsniveau vedr. grønne og bæredygtige indkøb samt indkøb efter TCO princippet kan synliggøres og effektueres.

   

  Det skal i alle udbudssituationer vurderes, hvorvidt der kan stilles et grønt og bæredygtigt krav til sortimentet, uden at dette tilsidesætter udbudslovgivningen. En afvejning af parametre mellem pris og bæredygtighed ved kravspecifikation sikrer, at der kan laves indkøbsaftaler under hensyn til bæredygtighed.  

   

  Der er endvidere indarbejdet en ændring i Aabenraa Kommunes gældende praksis i forhold til byggegaranti. Byggegarantien på bygge- og anlægsopgaver på pt. DKK 500.000 er ændret til DKK 1.000.000 i den opdaterede politik.

   

  Det er præciseret, at såfremt der måtte opstå en situation, hvor et udbud medfører, at Aabenraa Kommune får højere priser end kommunen har haft tidligere, afholder det pågældende område 75 % af merudgiften, mens effektiviseringsstrategien afholder de sidste 25 %. Dermed skabes parallelitet til fordelingen af provenu i de situationer, hvor et udbud medfører lavere priser.

   

  Idet der juridisk er uenighed om, hvorvidt selvejende institutioners indkøb skal indregnes i det samlede offentlige indkøb, lægges der op til, at de selvejende institutioner med driftsoverenskomst gives muligheden for at vælge, om de vil omfattes af indkøbs- og udbudspolitikken. Et tilvalg afløfter udbudsforpligtigelsen og giver adgang til indkøbskataloger på de varegrupper, som udbydes gennem indkøbs- og udbudspolitikken. For så vidt angår de økonomiske argumenter for at være omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken henvises der til vedlagte notat om Indkøbs- og Udbudspolitik i relation til selvejende institutioner med driftsoverenskomst. Private institutioner er ikke omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken.   

   

  Der er ligeledes i den reviderede Indkøbs- og udbudspolitik lagt op til en yderligere professionalisering af Aabenraa Kommunes indkøbsadfærd. Der vil derfor rettes større fokus på reducering af transaktionsomkostninger i forbindelse med indkøb. En realisering af dette, kan f.eks. effektueres gennem færre og større ordrer og ændringer i leveringscyklus.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at et nyt ambitionsniveau vedr. grønne og bæredygtige indkøb, samt indkøb efter TCO godkendes, og

  at den reviderede Indkøbs- og udbudspolitik på den baggrund godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35225, Sagsinitialer: EKA

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 20. september 2017 givet Plan, Teknik & Miljøforvaltningen bemyndigelse til at sælge:

   

  • ubebyggede arealer under 2.000 m2, som ikke kan selvstændigt bebygges og ikke skal i offentligt udbud
  • ubebyggede arealer under 2.000 m2, som evt. kan bebygges (her tænkes specielt på de ubebyggede grunde, der opstår, når kommunen køber og nedriver ejendomme via nedrivningspuljen). Grunde fra nye byggemodninger vil fortsat blive politisk behandlet)
  • ubebyggede arealer over 2.000 m2, som ikke kan selvstændigt bebygges (for eksempel vej-arealer og landbrugsarealer)

   

  Bemyndigelsen omfatter kun salg af arealer med en salgspris/værdi på maximalt 0,1 mio. kr.

   

  Bemyndigelsen har gjort handelsprocessen ved salg mere fleksibel og har været med til at aflaste Økonomiudvalg og Byråd.

   

  For også at gøre købsprocessen ved mindre arealer mere fleksibel, ønsker forvaltningen, at den nuværende bemyndigelse udvides til også at omfatte køb/erhvervelse af mindre arealer på maksimalt 1.000 m2, såsom:

   

  • vederlagsfri erhvervelse af mindre arealer som følge af for eksempel hævd, skelreguleringer og lignende
  • erhvervelse i forbindelse med mindre mageskifter i forbindelse med realisering af kommunale projekter
  • erhvervelse af mindre arealer til for eksempel vejprojekter, spildevandsprojekter, regnvandsbassiner og lignende.

   

  Bemyndigelsen skal kun omfatte erhvervelse af arealer med en købspris/værdi på maximalt 0,1 mio. kr.

   

  Den sædvanlige høringsprocedure ved erhvervelse, hvor de forskellige afdelinger i Plan, Teknik

  & Miljø høres, vil også blive fulgt ved disse handler.

   

  Bemyndigelsen kan altid tilbagekaldes af Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forvaltningen bemyndiges til at erhverve mindre arealer på maksimalt 1.000 m2, som følge af for eksempel hævd, skelreguleringer, mindre mageskifter, eller til for eksempel vejprojekter, spildevandsprojekter, regnvandsbassiner og lignende, med en købspris/værdi på maximalt 0,1 mio. kr.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Erik Uldall Hansen (A) deltog ikke i behandlingen.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/34771, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  Byrådet fastsætter én gang årligt salgspriserne for erhvervsarealer og parcelhusgrunde, hvorefter arealerne offentligt udbydes til salg på kommunens hjemmeside og ved annoncering i dagspressen. 

   

  Erhvervsarealer:

  Erhvervsarealer foreslås udbudt til salg i henhold til de godkendte principper. Se bilag – der indeholder forslag til salgspriser for erhvervsarealer 2021.

   

  Storparceller:

  Storparceller foreslås udbudt til salg i henhold til godkendte principper. Se bilag – der indeholder forslag salgspriser for storparceller 2021.

   

  Parcelhusgrunde:

  Parcelhusgrunde foreslås udbudt til salg i henhold til godkendte principper. Se bilag – der indeholder forslag til salgspriser for parcelhusgrunde 2021.

   

  Forslag til salgspriser er ved godkendelse gældende fra 1. januar 2021.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at salgspriserne, gældende fra 1. januar 2021 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Erik Uldall Hansen (A) deltog ikke i behandlingen.

   

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Gokendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35441, Sagsinitialer: LBKL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af Arwos’ takster for 2021

  Arwos har fremsendt drikkevandstakster for 2021 til godkendelse.

   

  Anlægsbidrag samt årligt bidrag for sprinkleranlæg uden måler er faldet som følge af negativ indeksregulering.

   

  Driftsbidraget er ændret, så forbrugsbidraget nedsættes fra 4 kr. pr. m3 til 3 kr. pr. m3 eksklusiv moms. Det faste bidrag fastholdes. Arwos har nedsat bidraget for at holde sig inden for den økonomiske indtægtsramme for 2021-2022.

   

  Brandvand er ændret fra et forbrugsbidrag på 5 kr. pr. m3 til en fast afgift på 5.000 kr. pr. år. Arwos har ændret taksten, således at beredskabet undgår udgifter til opsætning af målere med videre, som vil være for omkostningstungt i forhold til forbruget.

   

  Øvrige takster er uændrede.

   

  Anlægs- og driftsbidrag, der ligger uden for de i takstbladet fastsatte takster, skal aftales skriftligt mellem vandforsyningen og forbrugeren. Aftalen skal godkendes af kommunen i hvert enkelt tilfælde.

   

  Forvaltningens fremadrettede bemyndigelse til at godkende Arwos’ takster

  Forvaltningen er pt. bemyndiget til at godkende vandværkstaksterne for alle vandværker undtagen Arwos, jf. byrådsbeslutning den 30. maj 2012. Taksterne fremlægges årligt til orientering for Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Arwos’ takster er hidtil årligt forelagt Byrådet til godkendelse. Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til fremadrettet at kontrollere og godkende Arwos’ takster for drikkevand på lige fod med øvrige vandværker i Aabenraa Kommune. Begrundelsen er primært, at der alene er tale om legalitetskontrol, og at godkendelsen ikke har politisk karakter.

   

  Legalitetskontrollen omfatter især, at vandværkernes økonomi følger hvile-i-sig-selv princippet, samt at taksterne og takstforskelle er objektive og sagligt begrundede. Det vil sige, at vandværket over en årrække hverken opbygger formue eller gæld.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Arwos’ takster for drikkevand i 2021 godkendes, og

  at forvaltningen bemyndiges til fremadrettet at godkende Arwos’ takster for drikkevand.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38350, Sagsinitialer: OSL

  Sagsfremstilling

  Arwos har fremsendt spildevandstakster for 2021 til godkendelse.

   

  Taksterne er godkendt af Arwos’ bestyrelse den 5. oktober 2020.

   

  Godkendelsen af taksterne er en legalitetskontrol, så der skal ikke tages stilling til taksterne, men at de er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen herom. Det er forvaltningens vurdering, at dette er opfyldt.

   

  I forhold til taksterne for 2020 er der en enkelt takstilføjelse, da Arwos har problemer med at husstandspumper stopper til, når husejere smider fx klude i toilettet. Det er ved at blive et gentagende problem for Arwos. Derfor ønsker Arwos at opkræve arbejdstiden (500 kr. ex moms) for dette ved gentagende hændelser.

   

  Der er ikke øvrige ændringer af taksterne i forhold til 2020, bortset fra en indeksregulering af tilslutningsbidraget.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at spildevandstaksterne for 2021 for Arwos godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt, idet der laves en supplerende sagsfremstilling vedr. legalitet til byrådsmødet.

  Supplerende sagsfremstilling

  Efter behandling af sagen i økonomiudvalget er det konstateret, at gebyr for afhjælpning af tilstoppet husstandspumpe ikke kan indgå i den legalistetskontrol og i de takster, der skal godkendes af kommunen.

  Der er nærmere tale om et gebyr, der er omfattet af de generelle forbruger- og konkurrenceregler mv., som eksempelvis et rykkergebyr ol.l.

   

  Det har den konsekvens for sagen, at spildevandstaksterne for 2021 for Arwos kan godkendes med den ændring, at gebyr for afhjælpning af tilstoppet husstandspumpe ikke indgår i godkendelsen.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Spildevandstakster for 2021 for Arwos godkendes med den ændring, at gebyr for afhjælpning af tilstoppet husstandspumpe ikke indgår i godkendelsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38235, Sagsinitialer: OSL

  Sagsfremstilling

  Arwos har fremsendt forslag til takster for affald for 2021 til godkendelse.

   

  Taksterne er godkendt af Arwos’ bestyrelse den 5. oktober 2020.

   

  Arwos foreslår at hæve genbrugstaksten for ejendomme med én lejlighed/parcelhuse med 300 kr. inkl. moms. Genbrugstaksten har været stabil i 12 år, men de seneste år har der været underdækning på taksten, da det generelt er blevet dyrere at afsætte genbrugsaffald, ligesom der har været en lønudvikling, som har presset omkostningerne. I 2020 er der især dårlig økonomi med hensyn til afsætning af papir, jern, tekstiler og haveaffald, og det giver et underskud på 2-3 mio. kr. i forhold til, hvad der er budgetteret.

   

  Øvrige takster er ikke ændret i forhold til 2020.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Arwos’ takster for affald for 2021 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37036, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes om frigivelse af et resterende rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til fuld finansiering af tre færdiggjorte vejprojekter ved Kassø. Projekterne dækker anlæg af svingbane (Hellevadvej), udvidelse og forstærkning af adgangsveje (Arnhøjvej og Nr. Ønlevvej) samt trafiksikring gennem Hjordkær (Kirkegade).

   

  Der blev oprindeligt afsat et samlet rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til Trafikplan Kassø. På investeringsoversigten 2020-2023 i budget 2020 var 4,5 mio. kr. af dette rådighedsbeløb placeret i 2021, men de 4,5 mio. kr. er faldet væk på investeringsoversigt 2021-2024, da der ikke er anlægsaktiviteter vedrørende datacentre i området.

   

  Af de øvrige 5,5 mio. kr. til anlægsprojekter under Trafikplan Kassø, er de 5,0 mio. kr. frigivet.

   

  Delprojektet om sideudvidelse og nyasfaltering af Arnhøjvej og Nr. Ønlevvej blev noget dyrere end forventet. Det skyldes dels, at den tunge trafik til datacentergrunden var meget hård ved rabatterne undervejs i projektet, og dels at det asfalterede areal måtte gøres noget større end først beregnet. Der mangler ca. 0,5 mio. kr. for at have fuld finansiering af alle anlægsprojekterne.

   

  Asfaltbelægningen på Arnhøjvej og Nr. Ønlevvej viste sig at være ujævn og måtte efterfølgende udbedres, hvilket dog er sket på entreprenørens regning som et garantiarbejde.

   

  Alle anlægsprojekter under Trafikplan Kassø kan afsluttes regnskabsmæssigt ved udgangen af 2020.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til anlægsprojektet ”Trafikplan Kassø”, så den samlede anlægsbevilling i alt udgør 5,5 mio. kr. finansieret af afsatte rådighedsbeløb på projektet, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8310, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler vedtagelse af en plan for realisering af udviklingstiltag på Dyrskuepladsen samt frigivelse af midler til realisering af planens udviklingstiltag.

   

  Byrådet har tidligere afsat 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af en udviklingsplan for Dyrskuepladsen. Efterfølgende er der i budget 2021 afsat midler i årene 2021 - 2024 til en udviklingspulje for Dyrskuepladsen på i alt 9,130 mio. kr. til realisering af projekterne beskrevet i udviklingsplanen.

   

  Forvaltningen har udarbejdet en plan for realisering af udviklingstiltag med det overordnede formål at skabe en fleksibel og grøn plads, der er egnet til afholde større events. Planen søger at tilgodese den nuværende og fremtidige anvendelse af pladsen som et fleksibelt arrangements- og eventområde.

   

  Planen for realisering af udviklingstiltag beskriver og illustrerer en række tiltag, der skaber mulighederne for fleksibel brug på de grønne arealer ved Dyrskuepladsen (planen er bilagt). Planen er udarbejdet med afsæt i resultaterne fra dialog og møder med repræsentanter fra henholdsvis Det Sønderjyske Fællesdyrskue og Amtsringridderforeningen Aabenraa. Bl.a. herved er det afklaret, at der ikke ønskes etableret en permanent staldbygning på Dyrskuepladsen, og at telte er en mere fleksibel løsning.

   

  I planen ses de igangværende indsatser med videreførelse af ramblaforløbet henover Dyrskuepladsen og renovering af Poppelalleen i sammenhæng med planens øvrige elementer, således helheden for området fremstår tydeligt.

   

  Planen for realisering omhandler følgende nye tiltag:

  1. Klimasikring af Dyrskuepladsen til en 10 års hændelse.
  2. Erstatning til Dyrskuet for nedrivning af eksisterende bygninger på pladsen.
  3. Etablering af punktfundamenter til opstilling af telte ved arrangementer.
  4. Mindre tiltag på pladsen for at optimere området, herunder udjævning af ringen, bortskaffelse af opbindingsbomme med mere.
  5. Styring af trafik flow på og omkring Hjelmallé og yderligere belysning på den primære parkeringsplads.
  6. Optimering af forbindelse på tværs af Mølleåen.
  7. Færdiggørelse af CampusRambla forløbet mellem UC Syd og Arena Aabenraa.

   

  I forbindelse med udarbejdelse af planen er der blevet undersøgt og prissat flere forskellige elementer, herunder forskellige scenarier for klimasikring, tiltag til forbedring af pladsen samt styring og sikring af flow i området. Forskellige scenarier er ligeledes blevet undersøgt i forhold til etablering af en stor, eller flere mindre bygninger, som erstatning for de tidligere staldbygninger på Dyrskuepladsen.

   

  Forvaltningen vil i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021 vurdere, om det kan anbefales at budgetmidler fremrykkes fra 2022 til 2021, såfremt der kan opnås økonomiske, proces- eller samarbejdsmæssige fordele ved at lade arbejderne udføre i 2021.

  Økonomi og afledt drift

  Eftersom planen medfører, at flere forskellige projekter igangsættes på og omkring Dyrskuepladsen vurderer forvaltningen, at tiltagene i sammenhæng kan give rationale i forbindelse med projektering, udbud og anlæg.

   

  Tabel 1: Afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigt 2021-2024:

  2021

  2022

  2023

  2024

  I alt

  2.850

  4.000

  0

  2.280

  9.130

   

  Tabel 2: Økonomisk disponering:

   

  2021

  2022

  2024

  I alt

  Eksterne anlægsarbejder og erstatning

  1.700

  0

  0

  1.700

  Kommunes projekterings- og anlægsarbejder, (herunder afvanding, etablering af ny bro mv., dræning, tilpasning af parkeringsarealer ved Arena Aabenraa og færdiggørelse af ramblaforløbet)

  1.150

  4.000

  2.280

  7.430

  I alt

  2.850

  4.000

  2.280

  9.130

   

  Der er i tabel 1 og 2 ovenfor taget højde for, at der ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 søges om overførsel af rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. fra 2020 til 2021, hvorefter der i alt er afsat rådighedsbeløb på 2,850 mio. kr. i 2021.

   

  Der vil være afledt drift af de ovennævnte investeringer. Disse håndteres via puljen til afledt drift, der årligt tilgår Teknik og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at ”Plan for realisering af udviklingstiltag på Dyrskuepladsen” vedtages,
  at der gives en anlægsbevilling på 6,850 mio. kr. til realisering af udviklingstiltag på Dyrskuepladsen, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022,

  at de afsatte rådighedsbeløb på henholdsvis 2,850 mio. kr. i 2021 og 4,000 mio. kr. i 2022 frigives, og

  at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 03-12-2020

  1. -3. at anbefales godkendt,
  1. at taget til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/7982, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Kuben Management har på vegne af BoligSyd fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for opførelse af 12 almene familieboliger ved Damms Have i Felsted.

   

  Byrådet godkendte den 29. april 2020 skema A med en samlet anskaffelsessum på 23,131 mio. kr.

   

  I forhold til skema A er der ingen ændring i den samlede anskaffelsessum. Der er alene ændringer på delposterne, hvilket gør, at udviklingen fra skema A til skema B ser således ud:

   

  Oversigt over udvikling fra skema A til skema B

  (mio. kr.)

  Omkostninger

  Skema A

  Skema B

  Grundudgifter

  2,520

  2,224

  Entreprise udgifter

  16,116

  17,113

  Omkostninger

  4,125

  3,424

  Gebyrer

  0,370

  0,370

  Anskaffelsessum

  23,131

  23,131

   

  Anskaffelsessummen i skema B er på 20.290 kr. pr. m2, hvilket er lig med maksimumsbeløbet for familieboliger, hvis opførelse påbegyndes i 2020.

   

  Finansieringen af anskaffelsessummen er ligeledes uændret fra skema A til skema B og fordeler sig således:

   

  Beboerindskud 2 %

  0,463 mio. kr.

  Kommunal grundkapital 10 %

  2,313 mio. kr.

  Låneoptag 88 %

  20,355 mio. kr.

  I alt

  23,131 mio. kr.

   

  Den gennemsnitlige husleje forventes forsat at udgøre 917 kr. pr. m2 pr. år eksklusiv forbrug. Det svarer til en månedlig husleje på ca. 6.954 kr. for en 3 værelses lejlighed på 90 m² og ca. kr. 7.560 for en 3 eller 4 værelses lejlighed på 100 m².

  Planmæssige forhold

  Boligprojektet er omfattet af Lokalplan nr. 086, vedtaget af Byrådet den 7. november 2017.

   

  Der er på det foreliggende grundlag vurderet, at projektet er i overensstemmelse med Lokalplan nr. 086 for så vidt angår bygningshøjder, etageareal, bebyggelses placering, opholdsarealer m.v.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2020 er der afsat 2,313 mio. kr. til kommunal grundkapitalindskud til Damms Have i Felsted.

   

  Ud over det kommunale grundkapitallån påtager kommunen sig ved en godkendelse en kommunegaranti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantibeløbet er af långiver opgjort til 12,435 mio. kr., hvilket svarer til en garantiprocent på 61,09% af låneoptag.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at skema B godkendes, og

  at kommunegaranti på 12,435 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 03-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/12149, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Boligadministrationsselskabet Domea har på vegne af Boligselskabet Domea Rødekro, afd. 3819 – Cimbria Parken fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C for nybyggeri.

   

  Byrådet har den 29. juni 2016 godkendt skema B med en anskaffelsessum på 123,256 mio. kr.

   

  I forhold til skema B er anskaffelsessummen i skema C blevet 4,128 mio. kr. højere og fordeler sig således:

   

  Oversigt over udvikling fra skema A til skema C

  (i mio. kr.)

  Omkostninger

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Grundudgift

  21,021

  20,438

  20,849

  Entrepriseudgifter

  80,709

  89,055

  93,345

  Omkostninger

  19,388

  11,898

  11,291

  Gebyrer

  1,856

  1,865

  1,899

  Anskaffelsessum

  122,974

  123,256

  127,384

   

  Den højere anskaffelsessum i skema C skyldes uforudsete udgifter i forbindelse med forurenet jord og afledte omkostninger heraf, der andrager ca. 8,500 mio. kr. Den uforudsete udgift er nedbragt til 4,128 mio. kr. gennem budgetreserver, påligning af en andel til erhvervsdelen og ved, at boligorganisationens dispositionsfond har bidraget med 1,500 mio. kr.

   

  Den samlede anskaffelsessum finansieres således:

   

  Beboerindskud på 2%

  2,548 mio. kr.

  Kommunal grundkapital på 10%

  12,738 mio. kr.

  Låneoptag på 88%

  112,098 mio. kr.

   

  Økonomi og afledt drift

  Der er stillet kommunegaranti, der pr. 31. december 2019 udgør 57,638 mio. kr. og baserer sig på låneoptag i forbindelse med anskaffelsessummen i skema B. Med en forhøjet anskaffelsessum i skema C, er der behov for at forøge låneoptaget med 3,633 mio. kr. Det vil betyde, at der skal stilles kommunegaranti for det yderligere låneoptag på 3,633 mio. kr. Garantiprocenten kendes først, når garantierklæring fremsendes fra långiver, men garantibeløbet kan maksimalt udgøre yderligere 3,633 mio. kr. 

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

   

  Ved behandling af skema A godkendte kommunen at stille grundkapital på 12,299 mio. kr. I forbindelse med skema B blev den kommunale grundkapital forøget med 0,027 mio. kr., så den samlet efter skema B udgjorde 12,326. Ved godkendelse af skema C vil den kommunale grundkapital forøges yderligere med 0,412 mio. kr., så den samlet kommer til at udgøre 12,738 mio. kr. Merudgiften til kommunal grundkapital forslås finansieret inden for det afsatte budget til kommunal grundkapital.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at skema C godkendes,

  at der stilles kommunegaranti på maksimalt 3,633 mio. kr. for yderligere lånoptag, og

  at merudgift til kommunal grundkapital på 0,412 mio. kr. finansieres af det afsatte beløb til kommunal grundkapital.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 03-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/29115, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører godkendelse af et forslag til et Kommuneplantillæg nr. 45 for Rugkobbelcenteret.
   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til et Kommuneplantillæg for Rugkobbelcenteret. Formålet med kommuneplantillægget er at ændre rammebestemmelserne for rammeområde 1.1.209.C Rugkobbelcenter. Ændringerne omfatter en forøgelse af den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker fra 1.000 m² til 1.200 m², tilføjer mulighed for at der kan etableres publikumsorienterede servicevirksomheder, og at der også kan etableres virksomheder i miljøklasse 3 efter Håndbog om Miljø og Planlægning.
   

  Baggrunden for ændringerne er bl.a. et ønske fra den nuværende dagligvarebutik i centeret om at kunne udvide den nuværende butik til 1.200 m² og herunder en flytning til en anden lokalisering i centeret. Med tilføjelsen af publikumsorienteret serviceerhverv sikres ligeledes, at der fortsat kan etableres restauranter, frisører, klinikker og lægehus i centerområdet. Forvaltningen har vurderet, at byggeønsket ikke er lokalplanpligtigt, da butikken ønskes opført i et eksisterende centerområde.
   

  Der har forud for udarbejdelsen af lokalplanforslaget været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c. Der indkom i alt 2 ideer og forslag. Disse har ikke givet anledning til ændring af kommuneplantillæggets indhold. Der er redegjort for de to ideer og forslag i Kommuneplantillæg nr. 45.
   

  Planforslaget er screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen har vurderet, at forslaget til kommuneplantillæg nr. 45 ikke medfører en så væsentlig ændring af de miljømæssige forhold, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Forvaltningen indstiller således, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med Kommuneplantillæg nr. 45. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen.
   

  Forvaltningen indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 45 fremlægges i offentlig høring i 8 uger forventeligt fra medio januar 2021.

  Planmæssige forhold

  Kommuneplantillæg nr. 45 omfatter hele rammeområde 1.1.209.C Rugkobbelcenter. Området er i gældende Kommuneplan 2015 udlagt som lokalcenter og er beliggende i byzone.
   

  Det samlede bruttoetageareal til detailhandelsbutikker i lokalcentre må i henhold til planloven ikke overstige 3.000 m², og den enkelte dagligvarebutik må ikke have et bruttoetageareal, der overstiger 1.200 m². Forslag til Kommuneplantillæg nr. 45 overholder dette.
   

  Området er beliggende i kystnær byzone. Kommuneplantillægget medfører ikke ændringer, der kan påvirke kystlandskabet negativt. Forvaltningen har vurderet, at der ikke sker negativ påvirkning af beskyttede dyre- og plantearter opført Habitatdirektivets bilag IV.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 45 godkendes og sendes i høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af forslag til Kommuneplantillæg nr. 45, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 03-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2870, Sagsinitialer: MENIE

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges forslag til Lokalplan nr. 135, Kommuneplantillæg nr. 38 og tilhørende miljøscreening.

  Planlægningen af lokalplan og kommuneplantillæg er igangsat af Vækstudvalget for Land og By på udvalgsmødet den 5. december 2019 på baggrund af en anmodning om tilladelse til nedrivning af den bevaringsværdige ejendom på Stubbæk Bygade 7. Da den gældende Lokalplan S7 har til formål at sikre bevaring af de bevaringsværdige ejendomme, kunne nedrivning ikke tillades. På mødet besluttede Vækstudvalget for Land og By, at Lokalplan S7 afløses af en ny opdateret lokalplan. I en ny lokalplan åbnes der op for nedrivning af ejendommen og mulig udvikling af området, som tilpasser sig det eksisterende landsbymiljø. Eksisterende bestemmelser som stadig gør sig gældende, overføres til en ny lokalplan.  

   

  På Vækstudvalget for Land og By blev der den 4. juni 2020 besluttet at indkalde ideer og forslag til den nye tidssvarende lokalplan, som fokuserer på bevaring af helheden frem for de enkelte bygninger i Stubbæk. På den baggrund er der i sommeren 2020 foretaget nye SAVE-registreringer af de bevaringsværdige ejendomme, som er beliggende inden for lokalplanområdet. 

  Den nye lokalplan har til formål at sikre bevaring af landsbystrukturen, som defineres af blandt andet placeringen af bygningerne, gadekærret ved Storedam, de friholdte grønne arealer og bevaringsværdig beplantning. Der lægges op til at inddrage det nyetablerede Lokalråd for Ensted Sogn i planlægningsarbejdet.

  Området er omfattet af de gældende bevarende lokalplaner S7 og S11 fra henholdsvis 1983 og 1985. Lokalplanerne er restriktive for udviklingsmulighederne og er ikke længere tidssvarende. Begge områder har samme anvendelse og udtryk, hvorfor der udarbejdes én fælles lokalplan for områderne. 

  Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg for at opdatere listen med bygninger, der er udpegede som bevaringsværdige og optagede i kommuneplan 2015. Der har været foretaget indkaldelse af idéer og forslag i sommeren 2020, hvilket gav 1 høringssvar, som ikke gav anledning til ændringer. Områdets anvendelse er fastsat til lokalcenter med detailhandelsbutikker til områdets lokale forsyning og mindre erhverv inden for miljøklasse 1-3. Dette fastholdes.

   

  Plangrundlaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

   

  Da der planlægges for et større og centralt område i Stubbæk, indstiller forvaltningen til, at forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg og beslutningen om ikke at udarbejde miljørapport fremlægges i offentlig høring i 8 uger forventeligt fra primo januar 2021. Der forventes afholdt et borgermøde i løbet af høringsperioden, såfremt det er muligt at gennemføre med de gældende covid-19-relaterede restriktioner.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af Kommuneplanramme 1.4.001.C samt Lokalplan S7 og S11. Området er beliggende i byzone, hvilket fastholdes.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at Kommuneplantillæg nr. 38 godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger,
  at Lokalplanforsalg nr. 135 godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger, og
  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 03-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt, idet

  10 stemte for (Erik Uldall Hansen (A), Karsten Meyer Olesen (A), C, O, S, V, Ejler Schütt (UP))

  1 stemte imod (Povl Kylling Petersen (A)).

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Godkendt, idet 30 stemte for A (Christian Panbo, Dorrit Knudsen, Egon Madsen, Erik Uldall Hansen, Jonas Haase, Karsten Meyer Olesen, Kim Brandt, Signe Bekker Dhiman), C, F, O, S, V, Ø, Ejler Schütt og Jane Thorgeirsson. 1 stemte imod A (Povl Kylling Petersen).

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/3225, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges et forslag til Lokalplan nr. 137 og et forslag til et tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2015. Området omfatter det nuværende center ved Østergade og to mindre erhvervsejendomme ved Hærvejen.

   

  Vækstudvalget for Land og By besluttede den 6. februar 2020 at godkende igangsætning af en lokalplan på anmodning fra en privat bygherre, og besluttede, at Plan, Teknik & Miljø skulle undersøge om matr. nr. 52 og 196 Rise kunne indgå i lokalplanen. Ejerne har efterfølgende oplyst, at de ikke havde noget imod dette, såfremt deres ejendomme ikke blev ringere stillet end i lokalplan R.1.7.

   

  Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at opføre en ny etageboligbebyggelse med 48 boliger på et areal, som i dag indgår i det nuværende delvist tomme center ved Østergade i Rødekro bymidte og den ene af de to erhvervsejendomme ved Hærvejen.

   

  Med lokalplanen gives mulighed for opførelse af en boligbebyggelse i 3 etager og med udnyttet tagetage i den østlige og nordlige del af området og mulighed for at etablere et grønt område i den resterende del. Dog således, at den ene af de eksisterende erhvervsejendomme mod Hærvejen fortsat kan eksistere og udvikles som hidtil. Udlægget af et grønt område er i tråd med ideerne i Udviklingsplanen for Rødekro, som blev vedtaget i 2016. Lokalplanens bestemmelser for det grønne område er kun retningsgivende for en kommende bearbejdning, som vil skulle ske i et samarbejde mellem Rødekro Udviklingsråd, Aabenraa Kommune og andre relevante interessenter.

   

  Der er til lokalplanforslaget udarbejdet et forslag til et tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2015, idet der er ønske om at øge den maksimale bygningshøjde fra 12 meter til 15 meter og øge den maksimale bebyggelsesprocent for boliger fra 50 til 145.

   

  Der er udarbejdet en screening af planforslagene i henhold til Miljøvurderingsloven. Forvaltningen har ud fra screeningen vurderet, at planerne ikke skal miljøvurderes. Det indstilles således, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, og afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

   

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til lokalplanen og forslaget til kommuneplantillægget fremlægges i offentlig høring i 8 uger forventeligt fra medio januar 2021. Der kan afholdes et borgermøde i den første halvdel af høringsperioden i februar 2021, såfremt der er politisk ønsker herom, og at restriktioner som følge af Covid-19 ikke er til hindring for dette.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 2.1.001.C i Kommuneplan 2015. Området må anvendes til centerformål, herunder også boliger og kultur- og fritidsformål.

   

  Området er omfattet af Lokalplan R.1.7 for Rødekro Bymidte. Lokalplanen aflyses inden for det område, som omfatter Lokalplan nr. 137, når den vedtages endeligt.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 40 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 137 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger,

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene, og

  at der afholdes borgermøde i første halvdel af høringsperioden, såfremt restriktioner som følge af Covid-19 ikke er til hindring for dette.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 03-12-2020

  1.-3. at anbefales godkendt,

  4.     at godkendt idet der afholdes et borgermøde hvor formen er afstemt afhængig af restriktioner som følge af Covid-19.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/21062, Sagsinitialer: TBJEP

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes om frigivelse af anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til velfærdsteknologi, der er placeret under Økonomiudvalget i 2021.

  På den godkendte investeringsoversigt til budget 2020-2023 er der i 2020 afsat 3,8 mio. kr. til velfærdsteknologi under Social- og Sundhedsudvalget, der er frigivet. Endvidere er der afsat 3,0 mio. kr. under Økonomiudvalget til velfærdsteknologi. Rådighedsbeløbet under Økonomiudvalget er på byrådsmøde i november 2020 godkendt overført til anvendelse i 2021. Se også ”Budget 2020 – 2023 Skattefinansierede anlæg Projektoplysningsskemaer” side 55, hvor der står anført, at beløbet skal frigives ved enkeltsag.


  Anlægsprojekt er godkendt med det formål at investere i udvikling, afprøvning og anskaffelse af velfærdsteknologi samt forudsætningsskabende initiativer i organisationen, herunder kompetenceudvikling. Formålet beskriver også, at anlægsprojektet skal understøtte vækststrategien og samarbejdet med lokale og internationale virksomheder.

  Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 2. december 2020 godkendt en politisk handleplan for 2021, der indeholder gennemførelse af 50 projekter med digital sundhed og velfærdsteknologi. I bilag til sagen fremgår det forventede økonomiske forbrug og oplysning om, at en række nye projekter først kender behov for finansiering i løbet af foråret.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til velfærdsteknologi, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb under Økonomiudvalget i 202, og
  at anlægsbevillingen frigives.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2020

  1. – 2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37924, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  I denne sag drøftes og godkendes det strategiske grundlag for arbejdet med et udvidet samarbejde mellem trænings- og hjælpemiddelområdet i nye fælles rammer. I forbindelse med anlægget af de fælles rammer ved gl. Rødekro Skole skal udvalget anmode om frigivelse af et rådighedsbeløb forud for igangsættelsen af udarbejdelsen af idé- og programoplægget.

   

  Derudover skal udvalget tage stilling til den politiske deltagelse i strategiprojektet og i anlægsprojektet.

   

  Byrådet tog med vedtagelsen af budget 2021 – 2024 beslutning om at prioritere 60,0 mio. kr. til etableringen af nye fysiske rammer for dele af kommunens trænings- og hjælpemiddelindsats i Rødekro by. Det skete med udgangspunkt i Sundhedspolitikken, Handicappolitikken, kommunens Vækststrategi ’Sund Vækst’ og ’Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune’,

   

  Social & Sundhed har på denne baggrund udarbejdet et udkast til strategi for et udvidet samarbejde mellem trænings- og hjælpemiddelområdet i nye fælles rammer i Rødekro by, der skal sætte rammen og retningen for det kommende arbejde. Visionen for strategien er, at vi vil sørge for, at vores borgere møder en rehabiliterende indsats i optimale rammer, der sikrer de bedste muligheder for, at borgerne bliver eller forbliver selvhjulpne.

   

  Strategien foreslås styret af følgende fem principper:

  • Bedre sammenhæng for borgerne
  • En høj faglig kvalitet
  • Udnyttelse af synergieffekter
  • Social ansvarlighed og
  • Bæredygtighed.

   

  Målsætningen er, at etableringen af de nye fælles fysiske rammer skal medføre en højere borgeroplevet kvalitet, et tættere tværfagligt samarbejde og effektiviserings- samt kvalitetsgevinster af ét fælles hjælpemiddeldepot i Aabenraa Kommune.

  Tale Høre Syn er som en del af det fremtidige hjælpemiddelområde tænkt ind i strategiprojektet som en naturlig del af den faglige organisering med den politiske ramme, at der fortsat og fremadrettet fastholdes det nuværende antal arbejdspladser i Padborg fra hjælpemiddelområdet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2021-2024 afsat et samlet rådighedsbeløb på 58,0 mio. kr. fordelt med 30,0 mio. kr. i 2021, 8,5 mio. kr. i 2022 og 19,5 mio. kr. i 2023.

   

  Herudover er der i 2023 afsat 2,0 mio. kr. til flytning og reetablering af det eksisterende lejemål.

   

  Der søges en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til opstart, brugerinddragelse og bygherrerådgivning, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på 30,0 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at strategi for udvidet samarbejde mellem trænings- og hjælpemiddelområdet i nye fælles rammer godkendes,

  at Social- og Sundhedsudvalget indgår som referencegruppe i strategisporet og anlægsprojektet,

  at Social- og Sundhedsudvalget som led i arbejdet med ide- og byggeprogram indkalder til et borgermøde i foråret 2021, og

  at der frigives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til opstart, brugerinddragelse og bygherrerådgivning finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på 30,0 mio. kr.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2020

  1. – 3. at godkendt.

  4. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  4. at anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/23148, Sagsinitialer: EKA

  Sagsfremstilling

  Forsyningsselskabet Arwos er i gang med at gennemføre et Lokal Afledning af Regnvandsprojekt i Kliplev. I forbindelse med etablering af regnvandsbede i vejarealerne i Kliplev har Arwos, i samråd med Aabenraa Kommune og Kliplev Lokalråd, besluttet, at der så vidt muligt ikke skal etableres vejbede i asfaltarealer på Skolegade.

   

  Da Arwos skal have frakoblet så meget som muligt af regnvandet fra spildevandsledningen, har de købt ca. 55-60 m2 af matr. nr. 5 Kliplev af en borger til etablering af et regnvandsbed. Arealet skal efterfølgende overføres til Aabenraa Kommunes vejmatrikel, idet Aabenraa Kommune overtager den fremtidige drift og vedligehold efter, at Arwos har etableret regnvandsbedet.

   

  Regnvandsbedet skal håndtere vejvand, hvorfor det er kommunens driftsafdeling, som står for vedligeholdelsen af bedet, sammen med de øvrige vejbede i Kliplev.

   

  Aabenraa Kommune overtager arealet vederlagsfrit, og Arwos afholder alle omkostninger i forbindelse med overdragelsen, herunder udgifter til landinspektør for arealoverførsel og tinglysningsafgifter, hvorfor det indstilles at overdragelsen godkendes.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Aabenraa kommune får overdraget ca. 55-60 m2 af matr. nr. 5 Kliplev vederlagsfrit, og

  at Arwos afholder alle omkostninger i forbindelse med overdragelsen, herunder udgifter til landinspektør for arealoverførsel og tinglysningsafgifter.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/27090, Sagsinitialer: PBRU

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2808, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25014, Sagsinitialer: TSN

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/684, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  • Status på COVID-19