Beslutningsprotokol

onsdag den 27. januar 2021 kl. 17:00

Mødested: Virtuelt
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen, Erik Uldall Hansen, Lene Dalsgaard Kræg
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2466, Sagsinitialer: hlp

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8653, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles garantioverførsel af driftsbevillinger fra 2020 til 2021 i henhold til Retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring.

   

  Retningslinjerne fastsætter, at for alle områder, med undtagelse af ”Det administrative område” (Økonomiudvalget), kan garantioverførslen maksimalt udgøre 4 % af bruttoudgiftsbudgettet, mens merforbrug overføres fuldt ud.

   

  For ”Det administrative område” (Økonomiudvalget), kan garantioverførslen, fra 2020 til 2021, maksimalt udgøre 3 % af bruttoudgiftsbudgettet, mens merforbrug overføres fuldt ud.

   

  Det følger af de økonomiske procedurer i 2020, som blev godkendt af Økonomiudvalget 3. marts 2020, at garantioverførselssagen rykkes, så den behandles på byrådets møde i januar 2021, så decentrale budgetansvarlige hurtigst muligt har indarbejdet overførslerne i årets budget.

   

  Områderne har kunnet bogføre til og med fredag, den 15. januar 2021, hvilket indebærer at regnskabsresultatet først kan opgøres den 18. januar 2021.

  Økonomi og afledt drift

  Oversigt over ansøgte garantioverførsler (i 1.000 kr.):

  Udvalg

  (i 1.000 kr.)

  Ovf. fra 2019 til 2020 1)

  Regnskab 2020

  Korrigeret budget 2020

  Mer-/mindre-forbrug i 2020 2)

  Ansøgt overført til 2021 2)

  Økonomiudvalg

  12.524

  295.431

  306.553

  11.122

  9.658

  Arbejdsmarkedsudvalg

  314

  8.865

  9.261

  396

  378

  Børne- og Uddannelsesudv.

  -3.258

  755.451

  766.256

  10.805

  8.607

  Kultur- og Fritidsudvalg

  1.420

  60.349

  60.531

  182

  176

  Social- og Sundhedsudvalg

  197

  300.914

  318.059

  17.145

  16.317

  Teknik- og Miljøudvalg

  140

  2.908

  2.987

  79

  79

  Vækstudvalget for Land og By

  0

  0

  0

  0

  0

  I ALT

  11.337

  1.423.918

  1.463.647

  39.729

  35.214

  1)     For hele udvalget

  2)     + = mindre forbrug og - = merforbrug

   

  Regnskabsresultatet for de aftalestyrede enheder viser et samlet mindre forbrug på 39,729 mio. kr. i 2020 mod et mindre forbrug på 12,075 mio. kr. i 2019. Ændringerne fra 2019 til 2020 vedrører primært opsparing på en lang række institutioner under henholdsvis Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Der søges i alt overført 35,214 mio. kr. fra 2020 til 2021.

   

  Der er 75 aftalestyrede enheder. Heraf har 60 mindre forbrug, hvoraf 17 har et mindre forbrug ud over 4 % (3 %) på i alt 4,515 mio. kr., der tilfalder kassen.

   

  14 aftalestyrede enheder har merforbrug. Heraf får 2 institutioner tillagt et rentetillæg, som følge af enten merforbrug i 3 år i træk eller merforbrug over 4 %.

   

  Det samlede rentetillæg udgør 0,136 mio. kr., som tilføres de likvide midler.

   

  I 2019 var der 11 afviklingsplaner. Dette er reduceret til 2 ved udgangen af 2020.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der meddeles en tillægsbevilling til budget 2021 til garantioverførsler på 35,214 mio. kr., jf. omstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler i 2021, og

  at der meddeles en negativ tillægsbevilling til budget 2021, vedrørende rentetillæg, 0,136 mio. kr., jf. omstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler i 2021.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/39352, Sagsinitialer: EKA

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune købte i 2018 landbrugsejendommen Mejerivej 22, 6330 Padborg, på i alt ca. 50 ha, til fremtidigt erhvervsområde. Stuehuset blev lejet ud til den tidligere ejer, men er nu fri for lejemål og kan nedrives. Arealet kan nu udnyttes til erhvervsareal og udbydes offentligt til salg, således at den udviklingsretning for erhvervsområdet vest for motorvejen, der er anført i Vækstplan 2022 og Helhedsplanen for Padborg, kan udmøntes.

   

  Ejendommen har et samlet grundareal på ca. 15.000 m2. I dette areal indgår matr. nr. 376b og 1949c Bov. På ejendommen er der, ud over stuehus, andre bygninger som skal nedrives, så arealet kan anvendes til erhverv. Udgiften til nedrivning af bygningerne anslås at blive på ca. 0,400 mio. kr. + moms.

   

  Det omkringliggende areal, benævnt B1, er udbudt offentligt til salg som ikke-byggemodnet erhvervsareal til 90 kr./m2 + moms. Ved anvendelse af samme m2-pris som det omkringliggende areal, kan arealet efter nedrivning af bygninger sælges til 1,350 mio. kr. + moms.

   

  Det indstilles derfor, at Aabenraa Kommune nedriver bygningerne på ejendommen, hvorefter arealet udbydes offentligt til salg til 90 kr./m2 + moms.

   

  Aabenraa Kommunes generelle salgsbetingelser for salg af erhvervsjord vil være gældende.

  Planmæssige forhold

  Matr. nr. 5a, 376b og 1949c Bov er alle omfattet af Lokalplan nr. 6.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Aabenraa Kommune nedriver bygningerne på ejendommen,

  at nedrivningsudgiften på ca. 0,400 mio. kr. finansieres af salg af ejendomme 2021, og

  at arealet udbydes offentligt til salg efter nedrivning til 90 kr./m2 + moms.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt, idet nedrivningsudgiften finansieres af salg af arealer i 2021.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35593, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af to anlægsbevillinger til henholdsvis nye toiletforhold ved Genner Strand og Padborg ved Oksevejen og til forbedring af adgangsforhold til offentlige toiletter.

   

  Ved Genner Strand er den nuværende toiletvogn nedslidt og i en stand, hvor både tilgængelighed og rengøringsvenligheden må forbedres. Plan, Teknik & Miljø anbefaler, at der opsættes en selvrengørende toiletbygning med to toiletrum, hvoraf det ene rum indrettes som handicaptoilet. Omkring bygningen etableres en fast belægning, så tilgængeligheden til og fra bygningen øges for alle brugere.

   

  I Padborg ved Oksevejen anbefaler forvaltningen, at toiletbygningen rives ned og udskiftes med en ny bygning. Også her vil der være adgang til handicapvenlige faciliteter.

   

  Adgangsforhold ved toiletter

  I 2019 og 2020 er der udført arbejder til at forbedre adgangsforholdene til kommunens 19 offentlige toiletbygninger og –lokaler. Da adgangsforholdene generelt er bragt i orden ved de offentlige toiletter, ønsker forvaltningen at anvende restbevilling inklusiv 0,2 mio. kr., som skal frigives for 2021 til at forbedre adgangsforhold til og fra de nye toiletbygninger på Genner Strand og i Padborg ved Oksevejen.

   

  Forvaltningen har taget kontakt til Handicaprådet og bedt om deres udtalelse i forhold til ovennævnte. Handicaprådet takkede for at blive hørt, men har ikke noget konkret nyt eller anderledes i relation til det generelle høringssvar, som rådet afgav i marts 2019.

  Økonomi og afledt drift

  Forvaltningen har vurderet, at de 2 toiletbygninger kommer til at koste ca. 1,4 mio. kr. at etablere inkl. belægningsarbejder, installationer med videre. 

   

  Der er på investeringsoversigten 2021 – 2024 afsat i alt 0,8 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2021 til renovering af toiletbygningen ved Genner Strand og Padborg ved Oksevejen.

   

  Der er på investeringsoversigten 2021 – 2024, for så vidt angår adgangsforholdene til de offentlige toiletter, afsat i alt 0,7 mio. kr. i rådighedsbeløb fordelt over årene 2019 til 2021.  Regnskabet for 2020 viser et forventet mindreforbrug på i alt ca. 0,4 mio. kr. og sammen med de 0,2 mio. kr., som søges frigivet i 2021, forventes der at være ca. 0,6 mio. kr. Tilsammen giver de to bevillinger mulighed for samlede løsninger for gode adgangsforhold og nye toiletbygninger på de to lokaliteter.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til projektet ”Renovering af Toiletter”, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, som frigives, og

  at der gives et tillæg til en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til projektet ”Adgangsforhold til offentlige toiletter”, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-01-2021

  Anbefales godkendt idet der meddeles en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til projektet nye toiletforhold i Genner Strand og Padborg ved Oksevejen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt, idet der meddeles negativ tillægsbevilling til projektet "Adgangsforhold offentlige toiletter" på 0,4 mio. kr.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38383, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af anlægsmidler til belægninger på kommunens  veje, cykelstier og fortove. Anlægsbudgettet på i alt 10 mio. kr. har afsæt i budgetaftalen 2021-2024.

   

  Med anlægsbevillingen vil Plan, Teknik & Miljø kunne koordinere med andre indsatser på driftsområdet, og udførslen udmøntes løbende i 2021 under politikområdet ”Vejdrift” under Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Der afsættes 5,0 mio. kr. til asfaltforbedringer på kommunens mindre veje og 1,0 mio. kr. til stibelægninger. 4,0 mio. kr. afsættes til at løfte tilstanden på fortove og gangarealer. Pengene er afsat i budgettet i 2021.

   

  Udvælgelsen af strækninger sker i henhold til det registrerede skadesomfang registreret gennem de årlige tilsyn. Det generelle tilstandsbillede er senest opgjort i rapporten ”Tilstand af veje, cykelstier og fortove” fra 2020.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten i 2021 afsat 5,0 mio. kr. til asfalt primært på kategori 4-vejene samt 4,0 mio. kr. til belægninger, som for eksempel fortove, og 1,0 mio. kr. til cykel- og gangstier.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives anlægsbevilling på i alt 10,0 mio. kr. til asfalt på mindre veje, fortove og gangarealer finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til asfalt - veje, fortove og cykelstier, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-01-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38397, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Denne sag omhandler den løbende udskiftning og energirenovering af kommunens gadelys.  Kommunen har i perioden 2014-2017 udskiftet mere end 13.500 armaturer, som har givet kommunen en energibesparelse på mere end 3,0 mio. KWh årligt. Der henstår nu en udskiftning af nogle hundrede armaturer, primært på træ- og gittermaster. De manglende gadelysudskiftninger ligger geografisk spredt i kommunen, men primært inden for byerne Bolderslev, Tinglev, Hjordkær og Aabenraa.

   

  Der skal derfor i denne sag tages stilling til frigivelse af anlægsmidler til renovering af de gadelys, som i dag er bestykket med andre belysningskilder end LED, samt træ og gittermaster.

   

  Frigivelsen af anlægsmidlerne giver administrationen mulighed for et tidligt udbud og igangsætning af udskiftning.  

   

  Plan, Teknik & Miljø prioriterer midlerne til armatur og master med størst udskiftningsbehov i Bolderslev og Aabenraa-området.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten i budget 2021- 2024 afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2021 til udskiftning af gadelys.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på i alt 1,0 mio. kr. til udskiftning af gadelys finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-01-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/20744, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler frigivelse af midler på 0,5 mio. kr. til realisering af et projekt omkring midlertidig aktivering af projektområdet, Nørreport 5-19 samt Ramsherred 1. Projektet er en del af Områdefornyelse Nord og projektet Hovedbyer på forkant, som er initieret og støttet af Realdania.

   

  Aabenraa Kommune har over en årrække opkøbt ejendommene Nørreport 5-19 samt Ramsherred 1. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et konkret projekt for en permanent anvendelse området efter nedrivningen, men der er afsat midler til at rive bygningerne ned i 2020. For at undgå, at området omkring den nordlige del af gågaden efter nedrivning af bygningsmassen kommer til at henligge som en byggetomt frem til, at der opføres bygninger på grunden, blev der på budget 2021 afsat 0,5 mio. kr. til midlertidige aktiviteter, som en skaterbane eller lignende.

   

  Det tilstræbes, at anlægget af de midlertidige aktiviteter kan gennemføres i umiddelbar forlængelse af nedrivningen, hvorfor det anbefales at igangsætte et kort forløb med inddragelse af relevante interessenter i umiddelbar tilknytning til området med henblik på at udarbejde en plan for midlertidig anvendelse af området.

   

  Ud over de ovennævnte midler til midlertidige aktiviteter er der ud af det samlede budget på 10,3 mio. kr. til selve nedrivningen afsat 0,75 mio. kr. i 2022 til midlertidig forskønnelse af grunden efter nedrivningen. Anvendelsen af disse midler koordineres med de midlertidige aktiviteter, således der opnås størst mulig sammenhæng mellem projekterne. Forvaltningen vil primo 2021 fremlægge en frigivelsessag herom til politisk godkendelse.

   

  Tidligere er der i forbindelse med Realdania projektet Hovedbyer på forkant afsat 1,0 mio. kr. til midlertidige aktiviteter i området. Disse midler kan i samarbejde med Realdania disponeres med det formål at etablere yderligere aktiviteter og tiltag i området efter nedrivningen.

   

  Forvaltningen kan endvidere oplyse, at Aabenraa Kommune i forbindelse med ansøgningen til anden ansøgningsrunde i forbindelse med Realdania projektet Hovedbyer på forkant, modtog tilsagn om støtte på 9,35 mio. kr. til etablering af ”Byrumsforbindelsen”. Byrumsforbindelsen var i ansøgningen en del af et større udviklingsprojekt for projektområdet med det primære formål at skabe forbindelse på tværs af de nord-syd gående strukturer i bymidten, samtidig med at der blev skabt rum og oplevelser for borgere og besøgende. Byrumsforbindelsen var planlagt til at være uderum og ankomst for et planlagt sundhedshus. Der er derfor i finansieringsbudgettet for Byrumsforbindelsen afsat en post på 2,115 mio. kr. til medfinansiering af byrumsforbindelsen gennem sundhedshusprojektet. Det er imidlertid, som en del af budgetforliget vedrørende budget 2021 – 2024 besluttet, at der ikke arbejdes videre med planerne om etablering af et sundhedshus, og det oprindelige rådighedsbeløb til formålet er som konsekvens heraf nulstillet og prioriteret til andre formål. Byrumsforbindelsens funktion, udformning og finansiering skal afklares i løbet af 2021.  

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til midlertidige aktiviteter som en skaterbane eller lignende.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til midlertidige aktiviteter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb,

  at rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. i 2021 frigives,

  at der igangsættes en proces for planlægning og realisering af midlertidige aktiviteter, og

  at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til at træffe beslutning om udformning af midlertidige aktiviteter i forbindelse med udviklingen af projektgrundene Nørreport 5-19 samt Ramsherred 1.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 14-01-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/12034, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Denne sag drejer sig om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 96 Ensted Havn og Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2015.

  Områdets overordnede anvendelse tager udgangspunkt i Vækststrategi 2018-2030 og Datacenterstrategi 2022. Aabenraa Kommunes succes med at tiltrække digitale virksomheder fra en global vækstbranche beskrives i vækststrategien som en oplagt base og vækstpotentiale i forhold til samarbejder med og tiltrækning af underleverandører og følgeindustri inden for datacenterindustrien, herunder også virksomheder i inden for clean-tech og recycling (genanvendelse). Et af Datacenterstrategiens delmål er at skabe grobund for tiltrækning og udvikling af følgeindustri frem mod 2022. I forhold til Ensted Havn og lokalplanens miljømæssigt betingede anvendelsesregister er der en oplagt mulighed for at understøtte datacenterstrategien.

  Det er lokalplanens formål at udlægge hovedparten af det område, der tidligere udgjorde Enstedværket til erhvervshavn og give mulighed for placering af erhvervsvirksomheder i miljøklasse 2-7. Lokalplanen skal sikre, at området kan anvendes til større bygningsvolumener og virksomheder, som udnytter den attraktive beliggenhed ved havn og gode adgang til det overordnede vejnet.

  Et forslag til lokalplan nr. 96 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 med tilhørende miljøvurdering har været fremlagt i offentlig høring fra den 2. september 2020 til den 11. november 2020.

  I forbindelse med høringen indkom der i alt 5 høringssvar. Det ene høringssvar var ledsaget af en underskriftsindsamling. Sammen med dette var indsendt 81 underskrifter fra beboere i nærområdet samt støtteerklæringer fra Biavlerforening Sønderjylland med 130 medlemmer og fra Styrtom Grundejer- og beboerforening med 105 medlemmer. Høringssvarene omhandler påstand om mangel på nærmere bestemmelser for virksomhedstyper, begrundelse for udvidelse af byzonen, ønsker om yderligere begrænsninger i bebyggelsens omfang og højde, bestemmelser om begrænsning af støj fra virksomheder og havnedriften, regulering af trafikken til og fra området, herunder adgangsforhold til de forskellige områder og adgang til strandområdet, drift- og vedligehold af veje, regulering i forhold skibstrafik, områdets udseende og større krav til afskærmende beplantning samt ønsker om en beplantningsplan.

  Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat af 22. december 2020. Høringsnotatet indeholder et resumé af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger hertil og indstilling til beslutning. Høringssvarene indstilles delvist imødekommet. Beplantningsbælter: Der indsættes bestemmelser med hensyn til placering og bredde af disse og krav til træer af god højde således at området bedre visuelt afskærmes. Bygningsregulering: Der indsættes bestemmelse om et skråt højdegrænseplan, der skal sikre, at især byggeri med højde over 25 meter virker mindre massiv. Vejbetjening: Det sikres, at der til hver tid skal kunne etableres en vej for tung trafik til området, hvor EOT er beliggende i dag via havnens hovedport. Høringssvar vedrørende yderligere indskrænkelse af miljøklasser og bygningshøjder imødekommes ikke.

  De høringsvar, der omhandler forhold, der ikke kan reguleres af en lokalplan imødekommes ikke. Disse må løses gennem den lovgivning, som regulerer forholdet eller ved forhandling mellem de berørte parter. Det drejer sig blandt andet om støjgrænser, som fastsættes efter miljølovgivningens tilladelser og ejerforhold af veje og arealer og dertil hørende drift og vedligeholdelse af disse.

  Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Den sammenfattende redegørelse indsættes i den endeligt vedtagne Lokalplan nr. 96.

  Planmæssige forhold

  Med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 96 aflyses Lokalplan S8 og S16. Med vedtagelsen overføres et mindre område fra landzone til byzone.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at Kommuneplantillæg nr. 7 vedtages endeligt med de indstillede ændringer i høringsnotat af 22. december 2020,
  at Lokalplan nr. 96 Ensted Havn vedtages endeligt med de indstillede ændringer i høringsnotat af 22. december 2020, og
  at sammenfattende redegørelse af 22. december 2020 vedtages og offentliggøres sammen med de to vedtagne planer.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 14-01-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/10879, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 136 for et solenergianlæg ved Bjerndrup og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 30. september til den 25. november 2020. Der er udarbejdet en miljøvurdering i tilknytning til planforslagene, samt en miljøkonsekvensrapport for selve projektet med et tilhørende udkast til §25-tilladelse (tidl. VVM-tilladelse), som i samme periode har været fremlagt i offentlig høring.

   

  Lokalplanen har til formål at sikre en anvendelse til vedvarende energiproduktion med

  solenergi. Med lokalplanen skabes planmæssige rammer for grøn omstilling, som Byrådet har formuleret visioner om i Strategi for Bæredygtig udvikling 2020-2025. Området må således kun anvendes til tekniske anlæg i form af solenergianlæg og de for anlæggets nødvendige tekniske installationer og bygninger. Derudover kan den eksisterende anvendelse af el-produktion med vindmøller fortsætte. Lokalplanen skal endvidere sikre, at solenergianlægget så vidt muligt indpasses i landskabet. Anlæggets indvirkning på landskabet og naboer søges minimeret ved anti-refleksbehandling af solenergipanelerne og etablering af afskærmende beplantning langs lokalplanområdets grænse.

   

  Kommuneplantillæg nr. 39 muliggør lokalplanlægningen, idet området ligger uden for eksisterende kommuneplanrammer.

   

  I forbindelse med høringen indkom der i alt fem høringssvar, hvoraf to var uden bemærkninger. Høringssvarene omhandler påvirkning på nærområdet ved Bjerndrup, dyreliv, værditab på ejendomme og den afskærmende beplantning omkring anlægget.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et høringsnotat, dateret den 1. december 2020, som

  indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstillinger til ændring af lokalplanen og kommuneplantillægget. Bemærkningerne medfører en tilføjelse i lokalplanbestemmelserne omkring afskærmende beplantning ved boligerne i nærheden af anlægget.

   

  I den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen vurderes det, at miljøvurderingen er dækkende for planerne, idet ændringerne er af mindre og positiv betydning.

   

  Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i udkastet til §25-tilladelse, der således også kan vedtages og offentliggøres.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2015. På denne baggrund

  er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 39, der muliggør etablering af tekniske

  anlæg i området via udlæg af et nyt rammeområde.

   

  Der er foretaget en miljøvurdering af planforslagene, hvor påvirkningen på natur, dyreliv, jord,

  grundvand, luft og klimatiske forhold, støj samt landskab og de visuelle konsekvenser

  er vurderet.

  Der er ligeledes udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM) af projektet, der

  behandler de samme emner som miljøvurderingen. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af

  bygherre, og vurderingerne heri er således bygherres, jf. reglerne i Miljøvurderingsloven.

   

  I begge miljørapporter konkluderes, at der vil være en visuel påvirkning af lokalplanområdets

  omgivelser, men at denne vil blive lille, når den afskærmende beplantning har etableret sig.

  Desuden vil der være en positiv påvirkning på natur, grundvand og luftforurening, samt en

  ubetydelig negativ påvirkning på omgivelserne med hensyn til støj.

   

  I den sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen opsættes et overvågningsprogram, der sikrer, at den afskærmende beplantningsvækst overvåges og eventuelt erstattes i de første 5 år efter etablering.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 39 vedtages endeligt,

  at Lokalplan nr. 136 vedtages endeligt med de ændringer der fremgår i høringsnotatet af 1. december 20202,

  at den sammenfattende redegørelse, der er udarbejdet i medfør af miljøvurderingsloven godkendes og indsættes i Lokalplan nr. 136 og i Kommuneplantillæg nr. 39, og

  at §25-tilladelsen vedtages endeligt.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 14-01-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Godkendt.

   

  Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/13677, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges forslag til Lokalplan nr. 134 og Kommuneplantillæg nr. 37 samt miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport for en udvidelse af biogasanlægget på Tågholmvej, vest for Rødekro.

  Planområdet er cirka 5,2 ha og består i dag af det eksisterende biogasanlæg samt landbrugsjord. Biogasanlægget blev etableret i 2002 og er hen over årene blevet udvidet. I 2019 blev der etableret et opgraderingsanlæg, så der nu afsættes opgraderet biogas af naturgaskvalitet. Biogasanlægget er således med til at reducere udledningen af drivhusgasser og levere grøn energi. Med lokalplanen skabes planmæssige rammer for grøn omstilling, som Byrådet har formuleret visioner om i Strategi for Bæredygtig udvikling 2020-2025.

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 udpeger et nyt rammeområde til et teknisk anlæg og muliggør dermed lokalplanlægningen, idet området ligger uden for eksisterende kommuneplanrammer. Desuden parallelforskyder kommuneplantillægget en økologisk forbindelse samt udpeger planområdet til et fælles biogasanlæg.

   

  Lokalplanen har til formål dels at fastlægge planområdet til teknisk anlæg i form af biogasanlæg og tilhørende faciliteter og dels at etablere afskærmende beplantning samt en jordvold. Derudover tildeles der bonusvirkning for nogle af tankene mv. Planområdet ligger i landzone og forbliver i landzone.

   

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af de to planforslag. Planforslagene er vurderet i forhold til
  en række miljøpåvirkninger, som den ændrede anvendelse kan medføre, herunder hvordan eventuelle negative påvirkninger kan afværges og overvåges.

   

  Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt miljøvurderingen af planerne er udarbejdet på baggrund af et fuldt udbygget biogasanlæg, og inkluderer derfor både eksisterende bebyggelse, etape 1 og etape 2.

   

  Det konkrete projekt, der miljøvurderes i miljøkonsekvensrapporten (tidligere VVM), omfatter en pumpeledning til gylle op til Kassøvej 54 samt etape 1 af udvidelsen. Etape 2 indgår således ikke i miljøkonsekvensrapporten efter ønske fra bygherre. På baggrund af miljøkonsekvensrapporten er der udarbejdet et udkast til en §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse). Disse fremlægges i høring sammen med planforslagene og miljøvurderingen af planerne. Ønskes en etape 2 etableret senere, skal denne udvidelse screenes med hensyn til påvirkninger på miljøet, og der skal eventuelt udarbejdes en ny miljøkonsekvensrapport.

   

  Både miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport har vurderet påvirkninger på; befolkning, menneskers sundhed, natur, landskab, jordbund, vand, lugt, klima, materielle goder, støj, vibrationer, trafik og ulykkesrisiko. Grundet indarbejdede afværgeforanstaltninger og vilkår i henholdsvis §25-tilladelse og en efterfølgende miljøgodkendelse, vurderes det, at hverken planer eller projekt har en væsentlig negativ indvirkning på ovennævnte miljøforhold.

   

  Forvaltningen indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 og forslag til Lokalplan nr. 136 med tilhørende miljøvurdering samt miljøkonsekvensrapport og udkast til §25-tilladelse godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger forventeligt fra primo februar 2021.

  Planmæssige forhold

  Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2015. På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 37, der muliggør etablering af tekniske anlæg i området.

   

  Der har været indkaldt idéer og forslag efter planlovens § 23c den 15.-29. juni 2020 forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. I forbindelse med høringen kom der ét høringssvar fra Miljøstyrelsen. Dette omhandlede blandt andet, at dele af planområdet er udlagt som en økologisk forbindelse, hvilket potentielt kan være i konflikt med de nationale interesser. Denne foreslås flyttet med kommuneplantillægget.

   

  Miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport

  Ved udvidelse til mere end 100 ton affald pr. dag bliver biogasanlægget omfattet af Bilag 1 i

  Miljøvurderingsloven, hvorfor der er udarbejdet miljøvurdering af planerne og en miljøkonsekvensrapport for projektet.

   

  Forud for miljørapporterne er der udarbejdet afgrænsningsnotater. Disse har været i høring 7. - 21. september 2020. Der kom syv høringssvar, hvoraf de fem var en tilbagemelding om, at notatet ikke giver anledning til bemærkninger. De to øvrige høringssvar går på mindre ændringer i forhold til formuleringen i afgrænsningsnotatet samt en kommentar fra Hjordkær Vandværk om en drikkevandsledning, som pumpeledningen skal krydse.

   

  I miljøvurderingen forelægges et forslag til overvågningsprogram, der sikrer, at den afskærmende beplantningsvækst overvåges i de første 5 år efter etablering.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 134 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger,

  at miljøvurderingen af planforslagene vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at miljøkonsekvensrapporten og udkast til §25-tilladelse for etape 1 vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 14-01-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/30518, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Denne sag drejer sig om godkendelse af et forslag til Lokalplan nr. 98-1 Sluse og pumpestation ved Mølleåens udløb i Aabenraa og kommuneplantillæg nr. 46 for et nyt rammeområde 1.1.238.T til teknisk anlæg. Sluse og pumpestationen er en del af kommunens indsats for at klimasikre Aabenraa bymidte.

  Formålet med tillæg nr. 1 er at åbne mulighed for at opføre en pumpestation over terræn, idet den oprindelige lokalplan kun gav mulighed for en underjordisk pumpestation. Der vil således kunne opføres en bygning på op til 400 m2 og med en højde på op til 12 meter over kote 0,0 m, som kan rumme en pumpestation (snekkeanlæg) og bygning med teknikrum, som skal rumme motorer og elforsyning m.v. Over pumpestationen gives mulighed for en udsigtsplatform. Pumpestationen og sluseanlægget forberedes til at kunne integreres i strandpromenadens forløb langs Mølleåens udløb mellem Søndre Havnevej og lystbådehavnen.

  Forslaget er et tillæg nr. 1 til en eksisterende lokalplan og dækker kun delområde 6 og en mindre del af delområde 3 i Lokalplan nr. 98.

  Der har forud for udarbejdelsen af forslaget til Kommuneplantillægget været indkaldt ideer og forslag i november 2020. Der indkom ingen ideer og forslag i høringsperioden.

  Der er udarbejdet en screening af planforslagene i henhold til miljøvurderingsloven. Screeningen har ligeledes været sendt i høring hos en række myndigheder. Forvaltningen har ud fra screeningen og høringen hos myndighederne vurderet, at planerne ikke skal miljøvurderes. Det indstilles således, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

  Forvaltningen indstiller, at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 46 og forslag til Lokalplan nr. 98-1 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger forventeligt fra primo februar 2021.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af Lokalplan nr. 98 Skibbroen/ Sønderjyllandskajen. Med den endelig vedtagelse aflyses denne inden for det område, som er omfattet af Lokalplan nr. 98-1.

  Området er omfattet af kommuneplanramme 1.1.043.F Lystbådehavn og en mindre del af ramme 1.1.069.E Skibbroen/ Sønderjyllandskajen. Kommuneplantillæg nr. 46 har til formål at udlægge et mindre området til teknisk anlæg. Der udlægges et nyt rammeområde 1.1.238.T.

  Området er beliggende i byzone. Zoneforholdene ændres ikke.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2015 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger,
  at forslag til Lokalplan nr. 98-1 Sluse og pumpestation ved Mølleåens udløb godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af de to planforslag og at afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med de to planforslag.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 14-01-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37209, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Denne sag drejer sig om et forslag til et tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 1 Sommerhusområde ved Sandskærvej, Løjt.

  Vækstudvalget for Land og By besluttede på udvalgsmødet den 5. november 2020, at der udarbejdes et tillæg til lokalplan 1-1 med mulighed for en taghældning på op til 25° for saddeltage. Baggrunden for beslutningen var en ansøgning om mulighed for at opføre et sommerhus med en taghældning på 25o. Forvaltningen forslår ligeledes en mindre lempelse i forhold til at mindre bygninger og bygningsdele kan udføres med fladt tag. Der har i forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget været stillet spørgsmål fra ejer af de usolgte grunde om, hvilke typer af bebyggelse der skulle medregnes i det maksimalt tilladte areal til bebyggelse på 170 m².

  Lokalplan nr. 1 blev aflyst i forbindelse med byrådets vedtagelse af Lokalplan 1-1, som er et tillæg nr. til lokalplan nr. 1.

  Forvaltningen har udarbejdet et tillæg 2 til gældende Lokalplan 1-1, der kan imødekomme ovenstående ønsker. Såfremt Lokalplan nr. 1-2 vedtages endeligt vil Lokalplan 1-1 fortsat være gældende bortset de tre ændrede bestemmelser vedrørende taghældning i § 6.8 i form af taghældning på op til 25 grader, mulighed for mindre bygninger eller bygningsdele med fladt tag og præcisering af bestemmelsen i § 6.4 om det maksimale areal til bebyggelse for den enkelte grund.

   

  Der er udarbejdet en screening af lokalplanforslaget i henhold til Miljøvurderingsloven. Forvaltningen har ud fra screeningen vurderet, at planændringerne ikke skal miljøvurderes. Det indstilles således, at der ikke udarbejdes miljøvurdering og afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget.

   

  For forslag til lokalplaner af mindre betydning kan Byrådet fastsætte en frist på mindst 2 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod planforslaget. Forvaltningen indstiller således, at planforslaget fremlægges i høring i 2 uger forventeligt fra medio februar 2021.

   

  Planmæssige forhold

  Lokalplanforslaget er kommuneplanramme 1.7.002.S Sommerhusområde. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2015.

  Området er beliggende i sommerhusområde. Zoneforholdene ændres ikke.

  Lokalplantillægget medfører ikke ændringer i forhold til omfang og placering af bebyggelse eller bebyggelsens udseende bortset fra taghældningen. Området ligger inden for kystnærhedszonen. Ændringerne medfører ikke væsentlige ændringer af bebyggelsens påvirkning af kystlandskabet, idet de maksimale bygningshøjder ikke ændres.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at forslag til Lokalplan nr. 1-2 Sommerhusområde ved Sandskær godkendes og sendes i offentlig høring i 2 uger, og
  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget og at beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 14-01-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38425, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes forslag til revideret Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse og forslag til revideret Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning.

   

  Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v. samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 83 og 86.

   

  Der er ændret i intervalet for forløbsvarigheden for vedligeholdende træning. Dette er dels sket med baggrund i en politisk beslutning om at reducere sagsgangen og en gennemgang af aktive sager i 2019, hvor det viser sig, at der reelt ikke afsluttes borgere efter 3 måneder, medmindre borgeren selv ønsker det.

   

  Der er fortsat fokus på, at borgerne skal kunne anvende digitale løsninger for at supplere eller modtage genoptræning.

    

  I den daglige tilrettelæggelse af træningsopgaven er der fokus på at både vedligeholdende træning og genoptræning skal have et mål og være tidsbegrænset. Borgeren kan dog godt få to eller i særlige tilfælde flere forløb i forlængelse af hinanden.

   

  Genoptræning og vedligeholdende træning skal ses i sammenhæng med den samlede rehabiliterende indsats.

   

  Fokus på målrettet indsats også i forhold til vedligeholdende træning betyder, at flere borgere får et mere målrettet tilbud og herefter overgår til et tilbud udenfor kommunalt regi. Tilbuddene har en tidsbegrænset karakter.

   

  Udredning af en borgers træningspotentiale sker typisk på anmodning fra Visitationen, da denne udredning skal anvendes i sagsbehandlingen og indgå i beslutning af, om borgeren kan visiteres til træning.

   

  Der visiteres således til en ramme i form af pakker i forhold til opgaven, og det er terapeutens opgave sammen med borgeren at tilrettelægge træningen ud fra borgerens behov og indenfor den givne ramme.

   

  Borgere på plejehjem visiteres ikke til vedligeholdende træning, idet det indgår som en del af den daglige opgave. Borgere på plejehjem bevilliges dog, på lige vilkår med borgere i eget hjem, hjælp til genoptræning.

  Økonomi og afledt drift

  Budget 2021 til visiteret træning udgør 15,577 mio. kr. fordelt med 12,211 mio. kr. til Sundhedslovens § 140 genoptræning, 1,661 mio. kr. til Servicelovens § 86, stk.1 træning, 3,352 mio. kr. til Servicelovens § 86, stk. 2 træning. Endvidere er reserveret 0,354 mio. kr. til nytilgang.

  Høring/udtalelse

  Efter aftale forelægges kvalitetsstandarderne Seniorrådet til orientering.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at kvalitetsstandard for vedligeholdende træning godkendes, og

  at kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 13-01-2021

  1. – 2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38425, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes revideret Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2021.

   

  Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v., samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 83 og 86.

   

  Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2021 at øge serviceniveauet for borgere, der modtager hjemmehjælp.

   

  Øgningen er sket dels i forhold til målgruppen, der modtager klippekort og dels i forhold til hjemmeplejeleverandørernes mulighed for at tilbyde individuel klippekort til aflastning af pårørende til demente og borgere, der ikke er selvvalgt ensomme.

   

  Denne udvidelse er beskrevet i forslag til kvalitetsstandard. Ligeledes er det præciseret, hvornår der kan gives kompenserende rengøring efter eks. Covid-19 sygdom.

   

  Seniorrådets bemærkning vedrørende skærmbesøg er indarbejdet i forslaget til revideret

  kvalitetsstandard ved, at borgeren skal kunne håndtere metoden og se en mening med den.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede budget 2021 til hjemmehjælp udgør netto 141,107 mio. kr. Heraf udgør den kommunale leverandørs andel 115,147 mio. kr. og den private leverandørs andel 25,860 mio. kr.

   

  Kvalitetsstandarden forventes at være i overensstemmelse med den forventede efterspørgsel på ydelsen, således at visitationsrammen for hjemmehjælp overholdes.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet er hørt om forslag til revideret kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2021 den 18. december 2020.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at revideret kvalitetsstandard for hjemmehjælp godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 13-01-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38425, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes revideret kvalitetsstandard for madservice i eget hjem.

   

  Kvalitetsstandard for madservice beskriver sammensætning og kvalitet af udbragt mad til borgerens hjem. Beskrivelsen tager udgangspunkt i det nuværende serviceniveau.

   

  Kvalitetsstandard for madservice skal en gang årligt godkendes i Byrådet og skal sikre sammenhængen imellem budget og det ønskede serviceniveau.

   

  Der er kun foretaget redaktionelle rettelser i den reviderede kvalitetsstandard for madservice.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2021 afsat 0,043 mio. kr. til visiteret madservice, idet øvrige omkostninger er brugerfinansierede.

   

  Kommunens udgift til madservice i eget hjem er 1 kr. pr. portion; øvrige udgifter afholdes af borgeren.

  Høring/udtalelse

  Efter aftale forelægges Kvalitetsstandard for madservice Seniorrådet til orientering.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at kvalitetsstandard for madservice godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 13-01-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36487, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  Byrådet afsatte i budget 2019-2022 en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2019, 2020 og 2021 til Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver.

   

  I 2021 er der et budget på 1,8 mio. kr. i vedligeholdelsespuljen og 0,2 mio. kr. i Akutpuljen. Derudover er der overført mindreforbrug fra tidligere år på 0,576 mio. kr. hvilket betyder at det samlede budget i 2021 er på 2,576 mio. kr.

   

  Forvaltningen foreslår, ud over godkendelse af de prioriterede projekter samt akutopgaver for 2021, at der prioriteres en række nye projekter, som der ikke var økonomisk mulighed for at prioritere i maj 2019.

   

  Vedligeholdelsespuljen

  Idrætsfaciliteter, hvis projekter blev prioriteret tilbage i maj 2019, kunne frem til 30. november 2020 indsende revidere projektforslag, hvis der skulle være opstået ændrede forudsætninger.

  Med baggrund i de fremsendte ændringer i projekterne har forvaltningen revideret de oprindelige prioriterede projekter.

   

  Idrætsfacilitet (1.000 kr.)

  Projekter

  2021

  Løjt Idrætsanlæg1)

  Renovering af gavl og etablering af nyt indgangsparti

  0,166

  Sport- und Kulturzentrum1) Tingleff

  Reparation af tagpap over omklædningsrum m.v.

  0,164

  Aabenraa Stadion1)

  Renovering af omklædningsrum 7 og 8

  0,208

  Ensted Idrætsanlæg1)

  Udskiftning af halbelysning til LED

  0,083

  Grænsehallerne1)

  Udskiftning af utæt ovenlys i forhallen

  0,208

  Bygninger – grønne områder

  Renovering af lysanlæg på idrætsanlæg

  0,250

  Prioriteret projekter i alt

   

  1,079

  1)Selvejende idrætsfacilitet

   

  Akutpuljen

  Alle idrætsfaciliteter har haft mulighed for at indsende en ansøgning, hvis der, siden Halpuljen sidst blev prioriteret den 15. januar 2020, er opstået en akut situation, som Kultur- og Fritidsudvalget vurderer at ville finansieres via Akutpuljen, som er en del af Halpuljen.

  Der er indkommet fire ansøgninger til Akutpuljen 2021.

   

  Idrætsfacilitet (1.000 kr.)

  Projekter

  2021

  Ensted Idrætsanlæg1)

  Rådgiver til kvalificering af bæredygtighedsprojekt

  0,042

  Bov Svømmehal

  Udskiftning af utætte armatur

  0,070

  Bolderslev Fritidscenter1)

  Nyt tagpap over omklædningsrum

  0,133

  Kliplev Kultur- og Idrætscenter1)

  Renovering af indgangsparti

  0,133

  Ansøgninger i alt

   

  0,378

  1)Selvejende idrætsfacilitet

   

   

  Forslag til anvendelse af restbeløb 2021

  Ud over de prioriterede projekter for 2021 til vedligehold og akutte opgaver er der således et restbeløb i 2021 på 1.119 mio. kr. Det anbefales at nedennævnte ikke-prioriterede projekter for i alt 1,065 mio. kr. igangsættes.

   

  Forslag til yderligere projekter finansieret af rådighedsbeløbet i 2021

  Idrætsfacilitet (1.000 kr.)

  Projekter

  2021

  Fladhøj Idrætsanlæg

  Udskiftning af ældre varmtvandsbeholder med varmeveksler

  0,096

  Felstedhallen

  Renovering af omklædnings- og badefaciliteter

  0,208

  Kliplev Kultur- og Idrætscenter

  Renovering af 2 stk. omklædningsrum

  0,125

  Løjt Idrætsanlæg

  Udskiftning af ventilator i ventilationsanlæg

  0,062

  Rødekro Svømmehal

  Renovering af gulv i omklædningsrum

  0,200

  Grænsehallerne

  Udskiftning af halgulv pga. slidtage

  0,374

  Yderligere projekter i alt

   

  1,065

   

  Herefter er der 0,054 mio. kr. i halpuljen i 2021 til senere disponering.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at forslag til prioriterede projekter godkendes, og

  at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til ”Halpulje til større og mindre vedligeholdelsesopgaver” finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, som frigives.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2021

  - 1.at Godkendt

  - 2.at Anbefalet godkendt

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  2. at: Anbefales godkendt.

   

  Erwin Andresen deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

   

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Godkendt.

   

  Erwin Andresen deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/42339, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 14-01-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2466, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  -         Status på COVID-19