Beslutningsprotokol

onsdag den 24. februar 2021 kl. 17:00

Mødested: Virtuelt
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen, Erik Uldall Hansen, Lene Dalsgaard Kræg, Theis Kylling Hommeltoft
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2466, Sagsinitialer: hlp

  Indstilling

  Formanden indstiller,

  at Theis Kylling Hommeltoft (A) indtræder som stedfortræder for Dorrit Knudsen (A), og

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  Theis Kylling Hommeltoft (A) indtræder som stedfortræder for Dorrit Knudsen (A).

   

  Godkendt, idet 30 stemte for (Christian Panbo (A), Egon Madsen (A), Erik Uldall Hansen (A), Jonas Haase (A), Karsten Meyer Olesen (A), Kim Brandt (A), Povl Kylling Petersen (A), Signe Bekker Dhiman (A), C, F, O, S, V, Ø, Ejler Schütt og Jane Thorgeirsson).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4409, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af midler til renovering af tag og facader på Dr. Margrethesvej 13, Aabenraa. 

   

  Aabenraa Kommune overtog den 1. september 2017 ejendommen Dr. Margrethesvej 13 fra UC Syd. I årene fra 2017 til 2020 har der foregået et indvendig istandsættelse og renovering af ejendommen. Ejendommen rummer i dag Ung Aabenraa og Ungeindsatsen under samme tag.

  Der er tale om en fortsættelse af bygningsrenoveringen, og Plan, Teknik og Miljø anbefaler, at igangsætte konkrete tag- og facaderenoveringsopgaver, der er udpeget ved bygningsgennemgang på stedet i 2018.

   

  Arbejderne kan ved frigivelse forventelig gennemføres i 2021, og udførelsen vil blive koordineret med bygningsbrugerne.

  Økonomi og afledt drift

  Der henstår under Økonomiudvalget 4,2 mio. kr. i 2021 på investeringsoversigten til bygningens fortsatte renovering.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives tillæg til anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til projektet ”Dr. Margrethesvej 13, renovering og istandsættelse”, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, som frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/32116, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af økonomi til nedrivning af ejendommene Ramsherred 1 og Nørreport 5-19 og efterfølgende midlertidig indretning af arealet. Sagen rummer brug af hjemtagne og formålsspecifikke statslige refusionsmidler fra henholdsvis den ordinære ramme til byfornyelse og ekstraordinære ramme til bygningsfornyelse, som på grund af ændringer i lovgivning giver Aabenraa Kommune mulighed for at anvende 2,78 mio. kr. i tilskud på sagen.

   

  Baggrunden for sagen er, at Byrådet har besluttet at igangsætte nedrivningen af Nørreport 5-19 og Ramsherred 1 for derigennem at fastholde engagementet i udviklingsprocessen for området og give plads til nyt byrum. Der er politisk ønske om, at nedrivningen skal føre til indretning af midlertidigt byrum i sommeren 2021.

   

   

  Nedrivning

  Plan, Teknik & Miljø har gennemgået rådgiverens overslag for nedrivning og omdannelse, og forudsætningerne for entreprisen og dens økonomi er blevet tydeliggjort siden igangsættelse af forundersøgelserne i efteråret 2020.

   

  Projektet rummer flere usikkerheder, som Plan, Teknik & Miljø har søgt at håndtere. Nogle af usikkerhederne kan på grund af omfang eller kompleksitet endnu ikke faktisk opgøres. Det skyldes, at sagen for eksempel rummer tæt placering og sammenbygning med bevaringsværdige bygninger, komplekse til- og frakørselsforhold, jordforurening og ikke mindst flytning af transformerstation og flere forsyningsledninger. Endvidere indgår estimater på udskiftning af jord, tilkørsel af sand m.v., og disse mængder kan først fastlægges endeligt i takt med, at nedrivningen foregår. For at håndtere nogle af usikkerhederne er der fra rådgivers side udarbejdet særskilte rapporter vedr. fotoregistrering af bevaringsværdige nabobygninger forudsat vibrationsmålinger, støjmålinger, og der er udarbejdet en rapport vedr. jordforurening og håndteringen af denne.

   

  Efterfølgende midlertidig indretning og forskønnelse

  På investeringsoversigten under Vækstudvalget for Land og By er der i 2022 afsat 0,755 mio. kr. til midlertidig forskønnelse af grunden efter nedrivningen. Anvendelsen af disse midler koordineres med de midlertidige aktiviteter på 0,5 mio. kr., som er frigivet på byrådsmødet 27. januar 2021, idet der er sammenhæng mellem projekterne.

   

  Byfornyelsesmidler - refusion

  Grundet ændringer i byfornyelsesloven i perioden 2019-2020, opstår der en mulighed for anvendelse af byfornyelseslovens refusionsmuligheder til opkøb med nedrivning til formål.

   

  Det har betydet, at der, inden fristudløb 1. januar 2021, var muligt at hjemtage 2,78 mio. kr. i statslig refusion. Midlerne er hjemtaget under formål opkøb/nedrivning, og de er hjemtaget med nedrivningsprojektet i den nordlige ende af gågaden for øje.

   

  De 2,78 mio. kr. er udgjort af restrammen af de ekstraordinære midler til bygningsfornyelse, som Områdefornyelsen i Nord har haft tilsagn om siden programgodkendelsen 2017 samt de restende rammemidler på den Ordinære ramme til byfornyelse 2018.

  Økonomi og afledt drift

  Der er under Vækstudvalget for Land og By afsat følgende midler til projektet vedrørende nedrivning af Nørreport 5 – 19:

   

  Tabel 1: Afsatte midler i budget 2020 – 2024

   

  Beløb i 1.000 kr.

  2020

  2021

  2022

  I alt

  Afsatte rådighedsbeløb

  400

  7.600

  755

  8.755

  Frigivet anlægsbevilling

  0

  1.545

  0

  1.545

  I alt

  400

  9.145

  755

  10.300

   

  Som det fremgår af tabel, er der i alt afsat midler på 10,3 mio. kr. til projektet i 2020 – 2022. Hertil kommer hjemtaget statslig refusion i henhold til byfornyelsesloven på 2,78 mio. kr., svarende til en samlet ramme på 13,08 mio. kr.

   

  Der er frigivet 1,545 mio. kr. til projektet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 – 2024.

   

  Rådighedsbeløbet på 0,755 mio. kr. til midlertidig forskønnelse ønskes fremrykket fra 2022 til 2021.

   

  På baggrund af forundersøgelser og opgørelser af bygninger og arealers indhold og mængder anslås omkostningerne forud for udbud højere. Beregningen viser, at de samlede omkostninger til nedrivning, og midlertidig forskønnelse vurderes at kunne afholdes inden for den samlede ramme på i alt 13,08 mio. kr. (inkl. 2,78 mio. kr. i statslig refusion).

   

  Der afholdes licitation vedrørende nedrivning den 2. februar 2020.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at de hjemtagne statslige refusionsmidler på 2,78 mio. kr. til nedrivningsformål i 2021 anvendes til projektet og ikke tilgår anlægspuljen, jf. tidligere beslutning i Byrådet den 26. august 2020,

  at der gives en anlægsbevilling på 2,78 mio. kr. i indtægt vedrørende hjemtaget statslig refusion i henhold til Byfornyelsesloven,

  at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 10,78 mio. kr. til projektet Nedrivning af Nørreport 5-19 og Ramsherred 1, således den samlede bevilling er på 12,325 mio. kr., finansieret af den statslige refusion på 2,78 mio. kr. samt de afsatte restrådighedsbeløb i 2020 og 2021, jf. ovenstående tabel, som frigives, og

  at der gives en anlægsbevilling på 0,755 mio. kr. til Midlertidig forskønnelse, som finansieres af afsatte rådighedsbeløb i 2022 som fremrykkes til 2021 og frigives.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-02-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/17351, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  BoligSyd har fremsendt ansøgning om godkendelse af låneoptagelse med kommunegaranti og huslejestigning i forbindelse med renoveringsprojekt i deres afdeling 59.

   

  Afdeling 59 er beliggende på Smedager, Bækvej og Gruekløften i Kruså og består af 51 boliger, fordelt med 32 boliger på Smedager og 19 boliger på Bækvej/Gruekløften (oversigtskort vedlagt). Der er tale om 2 til 4 værelsesboliger. Renoveringsprojektet omfatter alene de huse, der er beliggende på Bækvej og Gruekløften. Kort over afdelingens beliggenhed er vedlagt som bilag.

   

  Renoveringsprojektet består af energioptimering af loft, nyt tag og gavle, ny gangbro, ny loftlem, tagrender med videre. Af kommunens oversigt for sundheden i almene boligafdelinger fremgår afdelingens overordnede byggetekniske tilstand for 2020. Renoveringen vil være med til at forbedre den byggetekniske tilstand og dermed afdelingens sundhed generelt. Den omfattende efterisolering forventes at give en besparelse på naturgas, hvilket miljømæssigt er en gevinst samtidig med, at det er en gevinst for beboerne i form af lavere udgifter til varme.

   

  Anskaffelsessummen for renoveringen forventes at udgøre 4,965 mio. kr. og finansieres således:

   

  Egne midler – Henlæggelser

  2,700 mio. kr.

  Trækningsret

  0,500 mio. kr.

  30 årigt kreditforeningslån

  1,765 mio. kr.

  I alt

  4,965 mio. kr.

   

  Som konsekvens af renoveringen vil huslejen stige og udviklingen ser således ud:

   

   

  Nuværende husleje pr. måned

  Husleje pr. måned efter renovering

  Huslejestigning i %

  Laveste husleje

  5.855 kr.

  6.250 kr.

  6,74 %

  Gennemsnitlig husleje

  6.041 kr.

  6.436 kr.

  6,53 %

  Højeste husleje

  6.149 kr.

  6.544 kr.

  6,42 %

   

  Alle 19 boliger har samme størrelse, men afviger alligevel i husleje både før og efter renoveringen. Det skyldes, at køkkener løbende renoveres som individuel forbedring i forbindelse med lejeskifte. Den individuelle forbedring medfører en ekstra månedlig lejeudgift på 294 kr. pr. måned. For nuværende har 12 af de 19 boliger fået renoveret køkkenet.

   

  Projektet og afledt heraf huslejestigning, er godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde den 18. marts 2020.

  Lovgrundlag

  LAB (Lov om Almene Boliger) §29

  LAB §98

  Økonomi og afledt drift

  For kreditforeningslånet på 1,765 mio. kr. kræver kreditforeningen 100% kommunegaranti.

  Nuværende kommunegaranti i afdelingen udgør pr.  31. december 2019 ca. 5,271 mio. kr.

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der godkendes optagelse af 30 årigt kreditforeningslån på 1,765 mio. kr. til gennemførelse af renoveringsprojektet,

  at der stilles 100% kommunegaranti for det 30 årige kreditforeningslån på 1,765 mio. kr., og

  at huslejeforhøjelsen godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-02-2021

  1.-2. at anbefales godkendt,

  3. at godkendt.

   

  For stemte Philip Tietje (V), Søren Frederiksen (V), Erik Uldall Hansen (A), Egon Madsen (A), Erwin Andresen (S) og Michael Christensen (F).

   

  Jette Julius Kristiansen (O) undlod at stemme.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  Godkendt, idet 30 stemte for (A, C, F, Arne Leyh Petersen (O), Ida Smed (O), S, V, Ø, Ejler Schütt, Jane Thorgeirsson) og 1 undlod at stemme (Jette Julius Kristiansen (O).

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/20637, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 21 for Krusmølle og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 har været fremlagt i offentlig høring i 4 uger fra den 11. november til den 9. december 2020.

   

  Formålet med at udarbejde en lokalplan er at skabe en samlet plan for fremtidige udvidelser af

  såvel erhvervs-, turisme-, ferie- og fritidsaktiviteterne for fødevarevirksomheden (kildetapperi)

  på Krusmølle.

   

  Lokalplanen åbner mulighed for placering af nybyggeri og udvidelser af kildetapperi og lager,

  café og delikatesseområder, lager generelt og nye muligheder for overnatning. Desuden åbnes

  mulighed for fremtidigt nybyggeri af aftægtsbolig.

   

  Det er også hensigten med lokalplanen at sikre de beskyttede naturarealer med bestemmelser

  for anvendelse og afgrænsning af byggefelter.

   

  I forbindelse med høringen indkom der i alt fem høringssvar, hvoraf ét er uden bemærkninger. Høringssvarene omhandler trafikforhold på Strandgade, terrænregulering, skovbyggelinje og opførelse af glamping-hytter, aftægtsbolig og lagerfaciliteter. 

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et høringsnotat, dateret den 14. januar 2021, som

  indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstillinger til ændring af lokalplanen og kommuneplantillægget. Der indstilles til ændring af bestemmelse om terrænregulering.

   

  Indsigelser om trafikale forhold er bl.a. et ønske om etablering af større nyt vejanlæg og trafikale tiltag på eksisterende vej. Forvaltningen vurderer ikke, at det er proportionelt med de ønskede udvidelser at stille krav om anlæggelse af en ny vej til lokalplanområdet, idet den nuværende vej kan håndtere trafikken til og fra området. Forvaltningen har foranlediget trafikmålinger og opdateret skiltning i området som følge af indsigelser.

   

  Byrådet besluttede ved behandlingen af lokalplanforslaget, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen blev offentliggjort sammen med planforslaget og er efterfølgende blevet påklaget.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. På denne baggrund er der udarbejdet et tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2015, der muliggør udbygning af faciliteterne i området.

   

  Der foreligger ikke en eksisterende lokalplan for området.

   

  Området ligger i landzone og forbliver i landzone.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 20 og Lokalplan nr. 21 vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået i notat af 14. januar 2021.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-02-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/947, Sagsinitialer: fsw

  Sagsfremstilling

  I denne sag indstilles til en foreløbig prioritering af midlerne til Landsbyforskønnelse, som fremgår af budget 2021 til støtte af nedrivning. I sagen orienteres tillige om forvaltningens aktuelle arbejde på en strategi for udmøntning af den statslige landsbypulje under byfornyelsesloven. Denne strategi forventes forelagt i maj 2021.

   

  Baggrund

  Siden 2018 er der af flere omgange vedtaget gennemgribende ændringer i refusions- og lovgrundlaget for byfornyelsesloven. Dette har tydeliggjort et behov for en større koordinering mellem de indsatser/værktøjer, som benyttes, og som kan opnå refusion. Ændringerne har ligeledes betydet nye muligheder, som bør indgå i overvejelserne af den fremadrettede prioritering af, hvad der mest effektivt understøtter kommunens politikker og visioner i landdistrikter og lokalsamfund.

   

  Landsbyforskønnelse

  På budget 2021 er der afsat midler til Landbysforskønnelse, som har til formål at sikre Det Gode Liv i hele kommunen. I budgetforliget er det blandt andet beskrevet, at disse midler kan anvendes til nedrivning, understøttelse af lokalt drevne projekter i lokalsamfundene mv.

   

  Forvaltningen har modtaget flere henvendelser, som vedrører ønsker om støtte til nedrivning i perioden efter budgetvedtagelsen. Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at prioritere en foreløbig sum til nedrivning for ikke at bremse denne indsats. Der indstilles til en ramme på 0,5 mio. kr. Nedrivningsindsatsen har mulighed for refusion fra Landsbypuljen på op til 60%.

  Det er forvaltningens skøn på baggrund af tidligere erfaringer og hidtidige henvendelser, at der i 2021 vil være forespørgsler på mere end 1 mio. kr. til nedrivningsinitiativer. Ovennævnte ramme forventes at kunne dække ca. 4-6 måneder. 

   

  I forhold til Landdistrikternes Materialepulje vurderer forvaltningen, at der grundet driftsmidler og det store restbudget fra 2020, ikke er behov for yderligere midler til puljen i foråret 2021, hvilket fremgår af sag nr. 17 på Vækstudvalget for Land og By den 4. februar 2021: Prioritering af restmidler under anlægsmidler til Landdistrikternes materialepulje.

  Ændringerne i byfornyelsesloven har skabt nye muligheder. Samtidig opleves et øget fokus på landsbyer og landdistrikter fra statslig side, hvilket blandt andet har betydet yderligere rammemidler til landsbypuljen i 2021. Forvaltningen vil i maj måned præsentere et overblik og en strategi for udmøntning af relevante dele af byfornyelsesloven. Afledt af strategien, vil der komme en anbefaling til udmøntning af de resterende midler i puljen til landsbyforskønnelse.

   

  Strategien – Værktøjskasse til landsbyfornyelse

  Strategien for udmøntning af byfornyelsesloven og indsatserne/værktøjerne herunder drejer sig bl.a. om Landsbyforskønnelse, landdistriktspuljerne, bygningsbevaring og nedrivning. Den har arbejdstitlen ”Værktøjskasse til landsbyfornyelse” og skal sikre, at Aabenraa Kommune opnår størst mulig nytte af refusionsmuligheder og rammer under Landsbypuljen.

  Strategien har to hovedformål. Det første er at prioritere og justere i eksisterende og nye indsatser/værktøjer under byfornyelsesloven, så de i størst muligt omfang understøtter Det Gode Liv i landsbyer- og lokalsamfund. Der tages her afsæt i de midler og indsatser, der allerede er prioriteret til i landdistrikter og lokalsamfund på budget 2021.

  Det andet hovedformål er at sikre tilstrækkelige refusionsbare indsatser til at kunne hjemtage størst mulig del af de statslige refusionsmidler, som er til rådighed for Aabenraa Kommune nu og de kommende år frem.

  Lovgrundlag

  LBK nr 144 af 21/02/2020 - Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten i budget 2021 – 2024 afsat rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i både 2021 og 2022 til Landsbyforskønnelse. Der er som udgangspunkt mulighed for statslige refusion af midlerne fra den statslige landsbypulje, herunder til nedrivningsinitiativer.

   

  Det anbefales, at der foreløbigt prioriteres 0,5 mio. kr. fra midlerne til landsbyforskønnelse i 2021 til nedrivning i landdistrikterne.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til nedrivning i landdistrikterne finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, som frigives, og

  at orienteringen om strategi for udmøntning af den statslige landsbypulje tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-02-2021

  1. at anbefales godkendt,
  2. at godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/30777, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i budget 2021 afsat 2,8 mio. kr. til etablering af vinterbadefaciliteter, offentlige toiletter og videoovervågning på Sønderstrand.

   

  Vinterbaderne i Aabenraa består af to forskellige grupper; Foreningen ”Vikingeklubben i Aabenraa”, som blev dannet i 2012, har ca. 70 medlemmer. Derudover er der en stor gruppe af borgere, som anvender Sønderstrand til vinterbadning, men som ikke har medlemsskab i foreningen.

   

  Der er opført vinterbadefaciliteter i den tidligere kioskbygning under bastionen, hvor der er indrettet særskilte rum til foreningen og borgerne. Udfordringen i de nuværende faciliteter er, at rummene er meget små og ikke er egnet til formålet. Ud over de faste faciliteter i bastionen stiller kommunen endvidere en lejet pavillon til rådighed for foreningen som supplement.

   

  Foreningen har i samarbejde med forvaltningen og en ekstern rådgiver fået udarbejdet forskellige forslag til etablering af permanente faciliteter på Sønderstrand. Forslaget, hvor der bygges ind i den eksisterende trappe, vurderer forvaltningen, er den mest optimale løsning.

   

  Forvaltningen har efterfølgende fået udarbejdet et overslag med udvidelse af toiletter, da de sanitære faciliteter i bastionen heller ikke længere er tidssvarende.

   

  Forvaltningen anbefaler, at æstetikken i det udarbejdede skitseforslag opretholdes, men af hensyn til at sikre en mere multifunktionel indretning af bygningen, sker dette i samarbejde med Kommunale Ejendomme og begge vinterbadergrupper. Dette af hensyn til at sikre optimal fremtidig anvendelse.

   

  Kommunale Ejendomme har udarbejdet et prisoverslag på 2,4 mio. kr. på etablering af bygningen inklusiv etablering af toiletfaciliteter. Der er ikke udarbejdet prisoverslag på inventar og sauna samt etablering af videoovervågning, hvilket finansieres af de resterende 0,400 mio. kr.

   

  Af hensyn til en driftsmæssig optimering anbefaler forvaltningen endvidere, at det besluttes, at bygningen indrettes så både forening og borgere, som ønsker at vinterbade, skal gøre brug af den samme facilitet.

  Lovgrundlag

  Der skal søges om dispensation hos Kystdirektoratet for at kunne opføre bygningen.

   

  Det skal undersøges, hvordan reglerne er for at opsætte overvågning på stranden.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 2,8 mio. kr. i budget 2021-2024 til etablering af vinterbadefaciliteter, offentlige toiletter samt videoovervågning.

   

  Det skønnes at afledte merudgifter til forsikring, rengøring samt el, vand og varme udgør 0,035 mio. kr. årligt.

   

  Der er i beregningsgrundlaget taget udgangspunkt i, at de nye toiletfaciliteter erstatter de nuværende toiletfaciliteter under bastionen. Der forventes derfor ikke en merudgift til rengøring af toiletfaciliteter.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at projektet vedrørende etablering af vinterbadefaciliteter, offentlige toiletter samt videoovervågning godkendes, og

  at der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til etablering af vinterbadefaciliteter på Sønderstrand, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i år 2021 på investeringsoversigten, og

  at anlægsbevillingen frigives.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2021

  -         1.at

  For stemte Lars Kristensen (V), Carina Underbjerg Hansen (V) og Jette Julius Kristiansen (O).

  Imod stemte Christian Panbo(A), Jonas Haase (A), Signe Bekker Dhiman (A) og Kurt Andresen (S) med følgende bemærkning:

  ”Vi ønsker at afvente resultatet af den i budgettet besluttede undersøgelse vedr. badefaciliteter/vandsportsarena ved Sønderstrand i maj 2021, således at projektet kan blive en del af disse fremadrettede planer”

   

  Lars Kristensen (V) begærede sagen i Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt, idet

  8 stemte for (C, O, S, V, Ejler Schütt)

  3 stemte imod (A)

   

  Socialdemokraterne stemmer imod med følgende begrundelse ”Vi ønsker at afvente resultatet af den i budgettet besluttede undersøgelse vedr. badefaciliteter/vandsportsarena ved Sønderstrand i maj 2021, således at projektet kan blive en del af disse fremadrettede planer.”

  Supplerende sagsfremstilling

  Den 20. januar 2021 har formanden for Kultur- og Fritidsudvalget meddelt, at han trækker sin begæring om standsning af sagen tilbage.

   

  På den baggrund behandles sagen i Kultur- og Fritidsudvalget igen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2021

  Signe Bekker Dhiman (A), Christian Panbo (A) og Jonas Haase (A) stillede ændringsforslag til første ”at”: ”Vi ønsker, at der inden for rammen af det afsatte budgetbeløb udarbejdes to separate sager til udvalgsbehandling; én omhandlende etablering af toiletfaciliteter samt overvågning og én omhandlende vinterbadefaciliteter, herunder en afklaring af en mulig placering ved stenmolen.”

   

  Forslaget blev ikke godkendt, idet Lars Kristensen (V), Carina Underbjerg Hansen (V), Jette Julius Kristiansen (O) og Kurt Andresen (S) stemte imod.

  For stemte Signe Bekker Dhiman (A), Christian Panbo (A) og Jonas Haase (A).

   

  1.at – Godkendt.

  For stemte Lars Kristensen (V), Carina Underbjerg Hansen (V), Jette Julius Kristiansen (O) og Kurt Andresen (S).

  Imod stemte Signe Bekker Dhiman (A), Christian Panbo (A) og Jonas Haase (A).

   

  2. og 3. at – Anbefalet godkendt.

  For stemte Lars Kristensen (V), Carina Underbjerg Hansen (V), Jette Julius Kristiansen (O) og Kurt Andresen (S).

  Imod stemte Signe Bekker Dhiman (A), Christian Panbo (A) og Jonas Haase (A).

   

  Signe Bekker Dhiman (A), Christian Panbo (A) og Jonas Haase (A) havde følgende bemærkning til sagen: ”Vi mener ikke, at sagen svarer til det i budgettet aftalte, idet det ikke omhandler alment tilgængelige vinterbadefaciliteter, men et klubhus for en enkelt forening. Vi ønsker, at der inden for rammen af det afsatte budgetbeløb udarbejdes to separate sager til udvalgsbehandling; én omhandlende etablering af toiletfaciliteter samt overvågning og én omhandlende vinterbadefaciliteter, herunder en afklaring af en mulig placering ved stenmolen.”

   

  Borgmester Thomas Andresen (V) deltog i behandling af punktet.

   

   

   

  Efter økonomiudvalgsmødet den 9. februar 2021, sag 47, er det besluttet, at

  sagen genoptages til beslutning via mail med henblik på, at Økonomiudvalget stemmer om 1. at i forvaltningens indstilling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2021 (pr. mail)

  1. at anbefales godkendt, idet 8 stemte for (C, O, S, V og Ejler Schütt) og 3 stemte imod (A).

  2. at anbefales godkendt.

  3. at anbefales godkendt, idet 8 stemte for (C, O, S, V og Ejler Schütt) og 3 stemte imod (A).

   

   

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  1. at godkendt, idet 20 stemte for (C, O, S, V, Ejler Schütt og Jane Thorgeirsson) og 11 stemte imod (A, F og Ø),

  2. at godkendt, og

  3. at godkendt, idet 20 stemte for (C, O, S, V, Ejler Schütt og Jane Thorgeirsson) og 11 stemte imod (A, F og Ø).

   

  (A)  stemte imod 1. og 3. at med begrundelsen om;

  At sagen ikke svarer til det i budgettet aftalte, idet den ikke omhandler alment tilgængelige vinterbadefaciliteter, men et klubhus for en enkelt forening. Vi havde fundet det hensigtsmæssigt, at der inden for rammen af det afsatte budgetbeløb blev udarbejdet 2 separate sager til udvalgsbehandling; én omhandlende etablering af toiletfaciliteter samt overvågning og én omhandlende vinterbadefaciliteter, herunder en afklaring af en mulig placering på stenmolen. Vi mener ikke sagen er klar til frigivelse, idet der politisk ikke er sket en sådan afklaring.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/28109, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Byggeriet af Børnehuset Mølleløkke ved Lyreskovskolen er igangsat. Børnehuset Mølleløkke forventes at være klar til at blive taget i brug marts 2022.

   

  Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Børnehuset Kruså ønsker som følge heraf at overdrage driften til Aabenraa Kommune og nedlægge sig selv ved ibrugtagelsestidspunktet for Børnehuset Mølleløkke. Institutionens bestyrelse fremlægger derfor i henhold til institutionens vedtægter en aftale til kommunens godkendelse. Aftalen er godkendt af bestyrelsen den 8. december 2020. Aftalens hovedindhold er følgende:

  • Opsigelse af driftsoverenskomsten mellem Aabenraa Kommune og den selvejende institution efter gensidig aftale med virkning fra ibrugtagelsestidspunktet for Børnehuset Mølleløkke.
  • Virksomhedsoverdragelse af den selvejende institutions personale til Aabenraa Kommune med virkning fra ibrugtagelsestidspunktet for Børnehuset Mølleløkke.
  • Overdragelse af den selvejende institutions formue, herunder den selvejende institutions bygning, og dertilhørende forpligtelser til Aabenraa Kommune i overensstemmelse med institutionens vedtægter ved institutionens nedlæggelse.
  • Nedlæggelse af den selvejende institution med virkning fra ibrugtagelsestidspunktet for Børnehuset Mølleløkke.

   

  Nedlæggelsen har ingen praktiske konsekvenser for forældre og de indskrevne børn, da børnene fortsætter på samme adresse indtil ibrugtagning af Børnehuset Mølleløkke.

   

  Aftalen er betinget af Civilstyrelsens godkendelse og vil sammen med dokumentation for bestyrelsens og kommunens godkendelse af aftalen m.v. blive sendt til Civilstyrelsen som dokumentation for, at nedlæggelsen af institutionen og overdragelsen af dens formue sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og institutionens vedtægter.

  Økonomi og afledt drift

  Nedlæggelse af den selvejende institution medfører, at personalet virksomhedsoverdrages fra den selvejende institution til Aabenraa Kommune. Dermed indtræder Aabenraa Kommune i de forpligtelser, som den selvejende institution hidtil har varetaget, herunder feriepenge.

   

  Overtagelse af den selvejende institutions bygning indebærer, at Aabenraa Kommune fortsat skal vedligeholde bygningen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at driftsoverenskomsten med den selvejende institution Børnehuset Kruså opsiges efter gensidig aftale med virkning fra ibrugtagelsestidspunktet for Børnehuset Mølleløkke,

  at den selvejende institutions personale virksomhedsoverdrages til Aabenraa Kommune med virkning fra ibrugtagelsestidspunktet for Børnehuset Mølleløkke, og

  at den selvejende institutions formue overdrages til Aabenraa Kommune med virkning fra ibrugtagelsestidspunktet for Børnehuset Mølleløkke.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 26-01-2021

  1.at – Godkendt

  2.at – Anbefalet godkendt

  3.at – Anbefalet godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2021

  2. og 3. at anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  2. og 3. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/28109, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Byggeriet af Børnehuset Mølleløkke ved Lyreskovskolen er igangsat. Børnehuset Mølleløkke forventes at være klar til at blive taget i brug marts 2022.

   

  Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Vestermarkens Børnehus ønsker som følge heraf at overdrage driften til Aabenraa Kommune og nedlægge sig selv ved ibrugtagelsestidspunktet for Børnehuset Mølleløkke. Institutionens bestyrelse fremlægger derfor i henhold til institutionens vedtægter en aftale til kommunens godkendelse. Aftalen er godkendt af bestyrelsen den 8. december 2020. Aftalens hovedindhold er følgende:

  • Opsigelse af driftsoverenskomsten mellem Aabenraa Kommune og den selvejende institution efter gensidig aftale med virkning fra ibrugtagelsestidspunktet for Børnehuset Mølleløkke.
  • Virksomhedsoverdragelse af den selvejende institutions personale til Aabenraa Kommune med virkning fra ibrugtagelsestidspunktet for Børnehuset Mølleløkke.
  • Overdragelse af den selvejende institutions formue, herunder den selvejende institutions bygning, og dertilhørende forpligtelser til Aabenraa Kommune i overensstemmelse med institutionens vedtægter ved institutionens nedlæggelse.
  • Nedlæggelse af den selvejende institution med virkning fra ibrugtagelsestidspunktet for Børnehuset Mølleløkke.

   

  Nedlæggelsen har ingen praktiske konsekvenser for forældre og de indskrevne børn, da børnene fortsætter på samme adresse indtil ibrugtagning af Børnehuset Mølleløkke.

   

  Aftalen er betinget af Civilstyrelsens godkendelse og vil sammen med dokumentation for bestyrelsens og kommunens godkendelse af aftalen m.v. blive sendt til Civilstyrelsen som dokumentation for, at nedlæggelsen af institutionen og overdragelsen af dens formue sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og institutionens vedtægter.

  Økonomi og afledt drift

  Nedlæggelse af den selvejende institution medfører, at personalet virksomhedsoverdrages fra den selvejende institution til Aabenraa Kommune. Dermed indtræder Aabenraa Kommune i de forpligtelser, som den selvejende institution hidtil har varetaget, herunder feriepenge.

   

  Overtagelse af den selvejende institutions bygning indebærer, at Aabenraa Kommune fortsat skal vedligeholde bygningen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at driftsoverenskomsten med den selvejende institution Vestermarkens Børnehus opsiges efter gensidig aftale med virkning fra ibrugtagelsestidspunktet for Børnehuset Mølleløkke,

  at den selvejende institutions personale virksomhedsoverdrages til Aabenraa Kommune med virkning fra ibrugtagelsestidspunktet for Børnehuset Mølleløkke, og

  at den selvejende institutions formue overdrages til Aabenraa Kommune med virkning fra ibrugtagelsestidspunktet for Børnehuset Mølleløkke.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 26-01-2021

  1.at – Godkendt

  2.at – Anbefalet godkendt

  3.at – Anbefalet godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2021

  2. og 3. at anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  2. og 3. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/17466, Sagsinitialer: JFH

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35696, Sagsinitialer: HHEN

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2466, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  -