Beslutningsprotokol

onsdag den 22. december 2021 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen, Erik Uldall Hansen, Lene Dalsgaard Kræg
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2466, Sagsinitialer: hlp

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 22-12-2021

  Godkendt, idet sag 192 udgår af dagsorden.

   

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38537, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Dansk Folkepartiets byrådsgruppe v/byrådsmedlem Jette Julius Kristiansen har i henhold til

  styrelseslovens §11 den 13. december 2021 fremsendt følgende beslutningsforslag:

   

  ”ÆNDRINGSFORSLAG IHT. STYRELSESVEDTÆGTENS §11. 

   

  I denne sag, ønsker jeg og Dansk Folkeparti, at hele byrådet har mulighed for at gentænke og overveje sagen omkring udsmykning af passage 9, i manualen for områdefornyelse Nord`s forslag for udsmykning af gågadens side-passager. 

  Det er en super flot plan med flotte udsmykninger som skal være til glæde for alle ved at inddrage passagerne i byrummet. 

   

   

  Der henvises til Kulturudvalgets bemærkning til dagsordenspunkt 171 af 1. dec. 2021.  

   

  Taget til efterretning – med bemærkning om, at udvalget anbefaler Vækstudvalget for Land og By at genoverveje Passage 9 projektet.

   

  Samt henvises der til Vækst- og udviklingsudvalgets punkt 204 godkendelse af dagsorden, samt punkt 217. Under punkt 204 godkendelse af dagsorden blev følgende foreslået: 

   

  Der blev rejst et procedureforslag fra Jette Julius Kristiansen (O), om at flytte sag 217 til beslutningssag, ikke godkendt idet 6 stemte imod og for stemte Jette Julius Kristiansen (O).

   

  Jette Julius Kristiansen (O) stemte i mod med den bemærkning, at hun ønsker at træffe beslutning om kunstværket i passage 9.

   

  Planen for områdefornyelse nord har været meget længe undervejs. Vi har fulgt den med stor interesse, og med den seneste opføring af det midlertidige grønne område efter nedrivning af bygningerne mener vi det bliver rigtig flot indgang til bymidten når man kommer nordfra. 

  Forvaltningen har arbejdet meget grundigt med sagen og både Vækstudvalget og Kulturudvalget har fået månedlige orienteringer om fremskridt. 

  Beslutnings-delen af udsmykning og kunst i passagerne blev trygt lagt i hænderne på kunstråd og forvaltningen. Det er ikke mange måneder siden, vi fik forelagt de forskellige kunst-projekter hvoraf specielt een faldt i øjnene. En paneret fiskefilet, der skulle pladseret i passage 9 på væggen af kunstforretningen. På mødet gav jeg tydeligt udtryk for tilfredsheden med passagerne - lige bortset fra passage 9, fiskefileten, som jeg mindeligt bad om at blive genovervejet / pillet ud og et andet projekt indsat. 

  Siden, har vi ventet på at få forelagt det endelige forslag som så kom på KUF mødet den 1/12 og igen på VULB mødet den 2/12 - dog som en orientering og ikke som en beslutningssag hvor vi havde mulighed for at godkende det endelige forslag, hvilket var forventet og som der også er kutyme for. 

  KUF klare udmelding fra mødet 1/12 til VULB var, at passage 9, fiskefileten skulle genovervejes. På VULB mødet den 2/12 under godkendelse af dagsorden, valgte jeg at fremstille forslag omkring at ændre orienteringspunktet til en beslutnings-sag, hvilket blev nedstemt med en bemærknign om at jeg ønskede at træffe beslutning om passage 9. 

   

  På dette grundlag fremsættes følgende forslag: 

  At sagen omkring udsmykning af passagerne i områdefornyelse Nord, standses og sendes retur til udvalget, forvaltning samt kunstrådet med den bemærkning, at udsmykningen af passage 9 med en 3 dimensionel paneret fiskefilet tages ud af forslaget, og der findes et andet alternativ der relaterer mere til visionen for denne del af den Nordlige gågade.”

  Beslutning Byrådet den 22-12-2021

  Ikke godkendt, idet 22 stemte imod (A (Dorrit Knudsen, Egon Madsen, Erik Uldall Hansen, Jonas Haase, Karsten Meyer Olesen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker Dhiman), C, S, V (Bent Sørensen, Carina Underbjerg Hansen, Eivind Underbjerg Hansen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Philip Tietje, Søren Frederiksen, Thomas Andresen, Thomas Juhl) og Ø). For stemte 8 (A (Christian Panbo), I, O, V (Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft) og Jane Thorgeirsson).

   

   

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38560, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Venstres byrådsgruppe v/byrådsmedlem Thomas Andresen har i henhold til

  styrelseslovens §11 den 18. november 2021 fremsendt følgende beslutningsforslag:

   

  ”Venstres byrådsgruppe ønsker at byrådet tager stilling til, at stadfæste beslutningen om Fjordskolens placering i Kruså og der ikke iværksættes et arbejde med at flytte Fjordskolen bort fra Kruså. Baggrunden for forslaget begrundes med at der ikke må drages tvivl om at alle nødvendige reparationer til sanering for et godt arbejds- og indeklima udføres uden ophold og at der ikke må spekuleres i at spare på renoveringsarbejdet, fordi skolen ikke fremadrettet ønskes anvendt.

  Indstilling:
  at Fjordskolens placering i Kruså er endelig
  at de nødvendige ressourcer til indeklimasanering bevilges, når omfanget er kendt”

  Beslutning Byrådet den 22-12-2021

  Udgik.

   

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35735, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Udvalgsvederlag

  Byrådet kan bestemme, at der skal ydes udvalgsvederlag til medlemmer af Økonomiudvalget og stående udvalg, samt til formand i § 17, stk. 4-udvalg.

   

  Summen af de årlige udvalgsvederlag, samt vederlag til udvalgsformænd og næstformænd kan maksimalt udgøre 305 % af vederlaget til borgmesteren.

   

  Det er i styrelsesvedtægten besluttet, at formænd for de syv stående udvalg skal have 17 % i vederlag og formanden for Børn- og ungeudvalget skal have 10 %. Endvidere er det besluttet, at næstformanden i Økonomiudvalget skal have 2,86 %, næstformændene i de stående udvalg skal have 5 % af borgmesterens vederlag, og at næstformanden for Børn- og ungeudvalget skal have 4,6 % af borgmesterens vederlag.

   

  Der er i styrelsesvedtægten således disponeret over 171,46 % ud af 305 % af borgmesterens vederlag.

   

  Det beløb, der fordeles til de enkelte udvalg, skal fordeles ligeligt mellem udvalgsmedlemmerne. Ved fordelingen ses bort fra udvalgets formand og næstformand, idet disse modtager vederlag i henhold til styrelsesvedtægten.

   

  Der kan ydes vederlag til medlemmer af følgende udvalg:

   

  • Økonomiudvalget
  • Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
  • Udvalget for Bæredygtig Udvikling
  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • Børne- og Uddannelsesudvalget
  • Social- og Seniorudvalget
  • Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og
  • Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Der er ud over formand og næstformand 11 medlemmer i Økonomiudvalget, fem medlemmer i seks stående udvalg og tre medlemmer i et enkelt stående udvalg.

   

  Den nuværende vederlæggelse af udvalgsmedlemmer er fastsat til 2,86 % af borgmesterens vederlag. Fordelingen har været lige uanset udvalg. Det anbefales, at vederlæggelsen til udvalgsmedlemmer fortsat udgør 2,86 %, svarende til i alt 125,84 %.

   

  Vederlæggelse af 1. og 2. viceborgmester.

  Byrådet kan beslutte, at der skal ydes vederlag til 1. og eventuelt også 2. viceborgmester.

   

  Vederlaget fastsættes som en procentdel af borgmesterens vederlag, og kan maksimalt udgøre 10 % af borgmestervederlaget.

   

  Som forvaltningen har forstået de politiske udmeldinger efter kommunalvalget 2021 fremsættes der forslag om, at vederlaget til 1. viceborgmester udgør 10 %, og at der ikke ydes vederlag til 2. viceborgmester.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at udvalgsvederlaget til medlemmer af Økonomiudvalget, og de stående udvalg fastsættes til 2,86 % af borgmesterens vederlag og

  at vederlag til 1. viceborgmester udgør 10 %.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2021

  1. at anbefales godkendt.

  2. at:

  Venstre (V), Liberal Alliance (I) og Dansk Folkeparti (O) stiller ændringsforslag om, at vederlag til 1. viceborgmester udgør 5 pct.

   

  Ændringsforslaget anbefales godkendt med 6 stemmer for (V, I og O). 4 stemte imod (A og S). 1 undlod (C).

   

  Beslutning Byrådet den 22-12-2021

  1. at godkendt.

   

  Ændringsforslaget falder som følge af stemmelighed, idet 14 stemte for (A, C, S og Ø) og imod stemte (I, O (Arne Leyh Petersen og Ida Smed) og V). 2 undlod at stemme (O (Jette Julius Kristiansen) og Jane Thorgeirsson).

   

  Hovedforslaget falder som følge af stemmelighed, idet 14 stemte for (A, C, S og Ø) og imod stemte (I, O (Arne Leyh Petersen og Ida Smed) og V). 2 undlod at stemme (O (Jette Julius Kristiansen) og Jane Thorgeirsson).

   

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/33750, Sagsinitialer: lnn

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af kommunens kasse- og regnskabsregulativ, at der på Økonomiudvalgets møde i november/december skal forelægges en sag omfattende de afskrivninger, der er foretaget på kommunens tilgodehavender og mellemværende med andre i løbet af det seneste år.

   

  I Aabenraa Kommune sker der afskrivninger på tilgodehavender på følgende grundlag:

  • Krav der er 3 år eller ældre,
  • Dødsboer, når boet afsluttes som bo udlæg,
  • Gældssanereringssager.
  • Frivillige akkorder, når sagen er afsluttet.

   

  Krav, der er opstået i løbet af et regnskabsår, og som afskrives i samme regnskabsår, sker via samme driftsområde, som er anvendt i forbindelse med påligning af kravet.

   

  Afskrivninger af tilgodehavenderne udgør i 2021 i alt 1,854 mio. kr. hvilket er 0,7 mio. kr. mindre end afskrivningerne i 2020.

  I vedlagte bilag fremgår forklaringen til de afskrevne beløb.

   

  I regnskabsåret 2021 afskrives i alt netto 0,363 mio.kr. Afskrivningen består ud over krav på tilgodehavender, enkelte mindre afskrivninger i forbindelse afstemninger samt afskrivning af henlæggelserne til åremålsansættelser.

  Heraf afskrives 0,084 mio. kr. på driften, mens egenkapitalen nedskrives med 0,279 mio. kr.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der i 2021 afskrives i alt 0,084 kr. via driften, og

  at der i 2021 afskrives i alt 0,279 kr. via balancen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 30-11-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 22-12-2021

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37618, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte på mødet den 28. april 2021 vilkårene for kommunens overtagelse af havnens arealer nord for Kilen.

   

  Aabenraa Kommunes overtagelse af havnens arealer nord for Kilen skal bidrage til at udmønte ambitionerne i kommunens ejerstrategi for Aabenraa Havn og i kommunens Udviklingsplan Fremtidens Aabenraa. Med handlen overtager kommunens successivt de kommende år et attraktivt areal på 98.500 m2 med henblik på langsigtet byomdannelse, herunder placering af nyt museumsbyggeri og udvikling af et nyt attraktivt og klimasikret bymiljø tæt på bymidte, vand og skov.

   

  Den samlede handel, og den samlede plan for udvikling af arealerne nord for Kilen, vurderes at få væsentlig betydning for mulighederne for at tiltrække investorer til byudviklingsprojektet og til donationer fra fonde til museumsbyggeriet, og for at forfølge ambitionerne i kommunens bosætnings- og bæredygtighedsstrategier.

   

  Der følger på denne baggrund nu en proces med inddragelse af Byrådet for udarbejdelse af Masterplan for arealerne nord for Kilen. Der er i 2021 indledt forundersøgelser med henblik på en langsigtet og strategisk omdannelse af de tidligere havnearealer. Arbejdet med at planlægge og organisere byudviklingen bliver kompleks og omfattende.

  Økonomi og afledt drift

  Der blev i oprindelig budget 2020 afsat et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til digitalisering inden for erhvervsfremmeformål. Med budget 2021-2024 blev formålet med de afsatte midler udvidet til at understøtte processen for og organiseringen af byomdannelsen af havnearealerne.

   

  Byrådet har den pr. 24. november 2021, i forbindelse med behandlingen af bevillingskontrollen pr. 30. september 2021, godkendt midlerne overført til 2022.

   

  Midlerne søges nu frigivet til yderligere tekniske undersøgelser, udviklingsplaner, projektøkonomi og organisering af den kommende byomdannelse i området nord for Kilen, herunder ansættelse af en projektleder i Plan, Teknik & Miljø.

  Indstilling

  Byråds- og direktionssekretariatet indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til yderligere tekniske undersøgelser, udviklingsplaner, projektøkonomi og organisering af den kommende byomdannelse i området nord for Kilen, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2022, som frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2021

  Anbefales godkendt, idet Nørreport også omfattes af tekniske undersøgelser, udviklingsplaner, projektøkonomi og organisering af den kommende byomdannelse i området nord for Kilen.

  Beslutning Byrådet den 22-12-2021

  Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

   

   

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/33885, Sagsinitialer: AGE

  Sagsfremstilling

  Arwos har fremsendt forslag til takster for affald (renovation, forbrænding og deponi) for 2022 til godkendelse.

   

  Taksterne er godkendt af Arwos’ bestyrelse den 15. oktober 2021.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med relevant lovgivning.

   

  Det er kommunen, der fastsætter affaldstakterne endeligt.

  Taksterne er uændret i forhold til 2021.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Arwos’ takster for affald for 2022 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 22-12-2021

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/33885, Sagsinitialer: AGE

  Sagsfremstilling

  Arwos har fremsendt forslag til spildevandstakster for 2022 til godkendelse.

   

  Taksterne er godkendt af Arwos’ bestyrelse den 15. oktober 2021.

   

  Godkendelsen af taksterne er en legalitetskontrol. Der skal således ikke tages stilling til taksterne som sådan, men til, at de er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen herom. Det er forvaltningens vurdering, at dette er opfyldt.

   

  Taksterne er uændret i forhold til 2021, bortset fra tilslutningsbidragene for spildevand, som er steget som følge af lovbestemt indeksregulering.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at spildevandstaksterne for 2022 for Arwos godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 22-12-2021

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/52545, Sagsinitialer: TDL

  Sagsfremstilling

  Kommunerne er forpligtet til at udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, der skal beskytte grundvand til drikkevandsformål på lang sigt. Aabenraa Kommunes indsatsplaner består af en fælles hovedplan med generelle retningslinjer og handlinger samt 8 indsatsplaner med specifikke indsatser for de enkelte vandværker.

   

  Hver indsatsplan vedrører et indsatsområde, som er udpeget og kortlagt af staten. For hvert vandværk er der en kort beskrivelse af vandværket, en gennemgang og vurdering af beskyttelsesbehovet inden for vandværkets boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og indvindingsopland (IOL) samt en angivelse af de nødvendige indsatser, som skal gennemføres af kommunen, vandværkerne eller Region Syddanmark.

   

  Beskyttelsesbehov og nødvendige indsatser er vurderet ud fra blandt andet arealanvendelse, kortlagte jordforureninger, geologi, grundvandets kemi og alder, vandværkets indvindingsboring(er), nødforbindelser til andre vandværker. Indsatserne er listet i en oversigtstabel (aktionsplan) sidst i afsnittet for hvert vandværk.

   

  Indsatserne varierer afhængigt af det vurderede beskyttelsesbehov og omfatter blandt andet følgende indsatser:

   

  • Afklaring af de forsyningsmæssige forhold (behovet for nye boringer, nødforbindelser med videre)
  • Informationskampagner om begrænsning af pesticidforbrug over for borgere og erhverv
  • Gennemgang af vandværkets kontrolprogram for analyser af grundvand og drikkevand
  • Genberegning af BNBO og indvindingsopland (IOL), såfremt indvindingstilladelsen er ændret
  • Indgåelse af aftaler om pesticidfri drift, i tilfælde af mulig erhvervsmæssig brug af pesticider (erhvervsområder, landbrug og skovbrug med videre)

   

  Teknik- og Miljøudvalget har igennem 2020 og 2021 sendt forslag til indsatsplaner i offentlig høring i 12 uger i takt med, at forslag til hovedplanen og de enkelte planer er blevet færdige.

   

  I denne sag fremlægges de endelige planer til godkendelse, og der orienteres om høringssvar i forbindelse med den offentlige høring.

   

  Der er forrest i de endelige planer indsat et resumé af ændringer efter den offentlige høring.

  Desuden er høringens resultater opsummeret i bilaget.

  Høringssvarende har omhandlet mindre forhold, der er blevet tilrettet eller vil blive præciseret /håndteret i en opfølgende dialog med høringssvarets afsender.

   

  Emner fra høringssvarene er: redaktionelle ændringer (flere svar), formelle emner (Miljøstyrelsen), håndtering af vejvand og nedsivning af regnvand (kommunens afdelinger), håndtering af indsatsområde henover kommunegrænsen (Tønder Kommune), analyseresultater og –program (Arwos, Rugbjerg Vandværk), håndhævelseskarakter af aktionsplanerne (Arwos), nedlæggelse af nabovandværk (Kollund Vandværk) samt jordforureningslokalitet (Bylderup-Lendemark Vandværk).

   

  Den offentlige høring af planerne omfattede også udkast til ni screeningsafgørelser (SMV) efter Miljøvurderingslovens regler (én for hver plan). Der er ikke indgået bemærkninger til de enkelte screeningsafgørelser, ligesom høringssvarende til selve planerne ikke har foranlediget ændringer i screeningsafgørelserne. De endelige screeningsafgørelser er offentliggjort på kommunens hjemmeside med en klagefrist den 10. december 2021.

  Høring/udtalelse

  Indsatsplanerne har været i offentlig høring i 12 uger, deriblandt ved berørte myndigheder. De almene vandværker og medlemmerne af Koordinationsforum, herunder Region Syddanmark og Arwos, er særskilt informeret om høringen. Der er modtaget i alt 9 høringssvar fra forskellige interessenter, der har haft bemærkninger til forskellige forhold. Resumé af høringssvarene samt forvaltningens bemærkninger til de enkelte høringssvar fremgår af bilag.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Hovedplanen og de otte indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 22-12-2021

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35624, Sagsinitialer: OSL

  Sagsfremstilling

  Gasdistributionsselskabet Evida er nødt til at etablere en forbindelse mellem naturgasnettet ved Frøslev og den eksisterende kompressor ved Terkelsbøl (bilag 1 viser kort), da Energinet ikke ønsker at opføre en kompressor ved Frøslev, som ellers var den alternative mulighed.

   

  Formålet med etableringen er at gøre naturgasnettet bedre egnet til at kunne håndtere de øgede mængder gas, som kommer fra de forskellige biogasanlæg. Disse leverer ikke kontinuerligt, og derfor er der behov for at kunne transportere gassen væk fra de lokale net. Med etableringen af yderligere biogasanlæg forventes dette behov i fremtiden at være endnu større.

   

  Der har været dialog med berørte lodsejere, og der er fra mange af dem forståelse for projektets nødvendighed. Visse dele af projektet er blevet ændret som følge af ønsker fra lodsejere. Men der er fortsat lodsejere, som ikke ønsker at indgå frivillig aftale på nuværende tidspunkt.

   

  Som det fremgår af bilag 2, har Evida derfor brug for, at Aabenraa Kommune tager stilling til, om man vil medvirke til at realisere projektet ved ekspropriation efter varmeforsyningslovens regler.

   

  Kommunalbestyrelsen kan jf. Gasforsyningslovens §55 stk. 4 tillade, at der iværksættes ekspropriation vedrørende fast ejendom til etablering og drift af de nødvendige tilslutninger af opgraderingsanlæg til naturgasforsyningsnettet, når almenvellet kræver det, og når der er opnået ret til tilslutning.

   

  Tilslutning af et opgraderingsanlæg, som den kommende stålledning mellem Frøslev og Terkelsbøl, kan ske uden udarbejdelse af et projektforslag, der normalt ligger forud for en ekspropriation efter varmeforsyningsloven.

   

  Forvaltningen vurderer, at kriterierne for ekspropriation er tilstede, idet

  -         der er en ret til tilslutning af stålledningen,

  -         der er tale om nødvendige tilslutninger,

  -         placering af ledningstrace er sket under størst mulig hensyn til naturen, lodsejere, økonomien med videre, og

  -         tilslutningerne tjener almenvellets interesse, idet tilslutningerne understøtter varmeforsyningslovens formål, kommunens varmeplan 2009, mål for omstilling af varmesektoren samt strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2020-2025 og de nationale klimamål.

   

  Ekspropriation til erhvervelse af arealer og rådighedsindskrænkninger gennemføres i givet fald efter reglerne i kapitel 3 i varmeforsyningsloven. Det vil i praksis sige efter bestemmelserne i lov om offentlige veje.

   

  Det bemærkes, at den formelle ekspropriationsprocedure ikke kan og må gennemføres, før alle nødvendige tilladelser er meddelt.

   

  Økonomi og afledt drift

  Evida afholder udgifter til frivillige aftaler og eventuel ekspropriation, herunder erstatningsbeløb. Ved eventuel gennemførelse af ekspropriation skal kommunen bidrage med medarbejderressourcer til gennemførelse af proceduren.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Byrådet udtrykker ekspropriationsvillighed, og

  at forvaltningen overdrages kompetencen til at gennemføre eventuel ekspropriation.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 22-12-2021

  1 at godkendt.

   

  Ændringsforslag til 2. at er, at kompetencen overdrages til Udvalget for Bæredygtig Udvikling.

  Ændringsforslaget godkendt.

   

   

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25992, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 115 Boligområde ved Vennersminde var fremlagt i offentlig høring i 4 uger fra 15. oktober 2021 til 12. november 2021. Der var fremlagt en miljøvurdering af planforslaget sammen med dette.
   

  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en privat bygherres ønsker om at udstykke 20 parcelhusgrunde på et cirka 2 ha stort område ved Stolligvej/ Vennersminde.

   

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse indkom der 4 høringssvar samt ændringsforslag fra bygherre. Høringssvar fra borgere i området omhandlede naturforhold, dyreliv i og ved området, trafikafvikling, vejstøj fra Haderslevvej og indbliksgener. Hovedsagligt går høringssvarene på, at man helst ser, at lokalplanen ikke vedtages, og hvis den vedtages, har indsigere forslag til ændringer. Indsigerne ønsker dels tiltag inden for og uden for området i form af blandt andet afskærmende beplantning, støjdæmpning af Haderslevvej og overvågning af forholdene ved de kommende regnvandsbassin i det fredede område. Bygherres ændringsforslag omhandler støjvoldens placering i forhold til cykelsti og højden på volden. De fremsendte høringssvar fra offentlige myndigheder giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et indstillingsnotat, dateret den 22. november 2021, som

  indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstillinger til ændring af lokalplanen. Det indstilles, at høringssvarene fra andre myndigheder tages til efterretning. Det indstilles, at høringssvarene fra borgere i området ikke imødekommes for så vidt om lokalplanen skal vedtages. Høringssvarene indstilles ikke imødekommet i forhold til yderligere afværgeforanstaltninger, da disse vil skulle gennemføres uden for området – for eksempel forslag om støjskærm langs Haderslevvej. Støjberegningerne viser, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er overholdt inden for lokalplanområdet. Området blev reduceret blandt andet for at reducere indbliksgener, da den forrige plan blev vedtaget – blandt andet så der ikke udstykkes grunde direkte i skel til nabobebyggelsen på Dimen. Det indstilles, at der ikke stilles krav om yderligere afskærmende beplantning, idet denne i givet fald vil skulle placeres uden for lokalplanen. Bygherres bemærkninger indstilles delvist imødekommet.

   

  Planforslaget var miljøvurderet efter miljøvurderingsloven. Miljøvurderingen indeholder vurdering af: Natur; beskyttede arter og naturområder, Befolkning; (levevilkår) trafik, Befolkning; (sundhed) trafikstøj og Befolkning (sundhed) magnetfelter ved højspændingsledning og transformatorstation. Nogle bemærkninger retter sig mod miljøvurderingen. Bemærkningerne har ikke givet anledning til at foretage yderligere miljøvurdering af planforslaget. Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse i henhold til miljøvurderingslovens § 13 stk. 2, som indsættes i den endelige lokalplans redegørelse. Den sammenfattede redegørelse skal indeholde, hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, hvorfor den godkendte eller vedtagne plan, eller det godkendte eller vedtagne program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen eller programmet.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.106.B i Kommuneplan 2015. Området må planlægges til boligformål. Området overføres til byzone med den endelig vedtagelse af lokalplanen. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2015.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at lokalplan nr. 115 vedtages endeligt med de ændringer, som er indstillet indstillingsnotat af 22. november 2021, og
  at sammenfattende redegørelse dateret den 18. november 2021 godkendes og indsættes i lokalplanens redegørelse.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-12-2021

  Anbefales godkendt, idet pkt. 8.6 i lokalplanen tilrettes, så hældningen ikke må overstige 1:1 og konsekvensrettes herefter.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2021

  Indstillingen fra Vækstudvalget for Land og By anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 22-12-2021

  Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

   

  Ditte Vennits Nielsen (V) og Thomas Juhl (V) deltog ikke i behandling af punktet.

   

   

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/8861, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Et forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 1.15.a Erhvervsområde Nordøst, Tinglev, har været fremlagt i offentlig høring i 4 uger fra den 6. oktober 2021 til den 3. november 2021.

   

  Lokalplantillægget har til formål at imødekomme et ønske om etablering af et solenergianlæg i området. Aabenraa Kommune har vurderet, at et solenergianlæg kan rummes inden for anvendelsesbestemmelserne i den gældende lokalplan 1.15.a, men ønsker at konkretisere anvendelsesmuligheden i nærværende tillæg. Herunder ønskes det, at Aabenraa Kommunes interne retningslinjer for etablering og indretning af solenergianlæg indarbejdes i lokalplanen.

   

  Dette lokalplantillæg ændrer ikke på afgrænsningen af lokalplan 1.15.a eller dennes bestemmelser, men det supplerer med bestemmelser, som knytter sig til etablering og udformning af et solenergianlæg i den del af lokalplanområdet, som er omfattet af nærværende tillæg.

   

  Lokalplantillæg 1.15.a-1 har derfor til formål at supplere de eksisterende lokalplanbestemmelser, som er fastlagt i lokalplan nr. 1.15.a, med bestemmelser vedrørende etablering og udformning af solenergianlæg inden for det område, som er omfattet af dette tillæg.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanramme 4.1.030.E Bjerndrupvej (ved Industri Øst) udlagt til erhvervsområde. Inden for rammeområdet må der etableres erhverv samt fortsat udbygning inden for industri- og lagervirksomhed samt bebyggelse i tilknytning hertil.

   

  Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser.

  Høring/udtalelse

  I forbindelse med høringen indkom der i alt tre høringssvar. Høringssvarene omhandler vejbyggelinje, reklameskiltning i det åbne land og placering af beplantningsbælter.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et høringsnotat, dateret den 5. november 2021, som indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstillinger til ændring af lokalplanen. Høringssvarene medfører mindre tekst- og formuleringsændringer samt ændring i placering af et beplantningsbælte.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Lokalplan nr. 1.15.a-1 vedtages endeligt med ændringsforslag som indstillet i notatet af den 5. november 2021.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-12-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i behandlingen på grund af inhabilitet.

  Beslutning Byrådet den 22-12-2021

  Godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

   

   

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/14330, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på mødet den 28. september 2021 at sende forslag til revideret styrelsesvedtægt for folkeskoler i høring i skolebestyrelserne.

   

  Kommunalbestyrelsen fastsætter, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen, jf. folkeskolelovens § 41.

  I Aabenraa Kommune består styrelsesvedtægterne på skoleområdet af: Styrelsesvedtægt for folkeskoler, bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler og styrelsesvedtægt for børneuniverser. Forvaltningen har udarbejdet forslag til reviderede udgaver af styrelsesvedtægt for folkeskoler og bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler.

   

  De foreslåede ændringer af styrelsesvedtægt for folkeskoler og bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler fremgår nedenfor. Der er ud over de foreslåede ændringer indarbejdet redaktionelle og faktuelle ajourføringer i oplæggene.

   

  Styrelsesvedtægt for folkeskoler

  § 12: Det har hidtil fremgået, at beslutningsprotokoller fra skolebestyrelsernes møder underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Forvaltningen foreslår, at punktet ændres, så det fremgår, at beslutningsprotokoller skal godkendes af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Dette tilgodeser i højere grad digitale løsninger til udarbejdelse af beslutningsprotokoller.

   

  Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler

  Punkt 1: Under grundoplysninger for skolerne har det hidtil fremgået, hvor mange spor der kan være på hver enkelt skole. Det vil sige, hvor mange klasser der kan være pr. klassetrin. Forvaltningen foreslår, at angivelserne af antal spor for hver skole fjernes, da et fast defineret antal spor på skolerne kan risikere at stå i modsætning til folkeskolelovens § 17, stk. 1 om grænser for antallet af elever pr. klasse. Der er også risiko for, at skolerne tvinges til at oprette flere klasser, end hvad er nødvendigt med baggrund i elevgrundlaget, hvilket kan være både en praktisk og økonomisk ulempe for skolerne.

   

  Punkt 2.3 (Skoledagens længde): Det tilføjes, at kompetencen til at afkorte undervisningstiden, jf. folkeskolelovens § 16 d, er uddelegeret til skolebestyrelserne som besluttet af Børne- og Uddannelsesudvalget den 3. december 2019.

   

  Punkt 2.5 (Specialundervisning på skolen): Forvaltningen foreslår, at det tilføjes, at der gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og -skoler til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, og at der gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt, jf. folkeskolelovens § 3, stk. 2.

   

  Punkt 2.7 (Læseplaner): Det har hidtil fremgået, at læseplaner, som skolen selv udarbejder på skolebestyrelsens initiativ, skal godkendes af Byrådet. Det er forvaltningens vurdering, at kompetencen ligger hos Børne- og Uddannelsesudvalget, jf. Styrelsesvedtægt for Aabenraa Byråd. Derfor foreslår forvaltningen, at punktet ændres, så det fremgår, at læseplaner skal godkendes af Børne- og Uddannelsesudvalget.

   

  Punkt 2.17 (Fravær): Forvaltningen foreslår, at den eksisterende tekst erstattes af en henvisning til Retningslinjer for håndtering af elevers fravær i Aabenraa Kommune, hvor den eksisterende tekst og kommunens øvrige bestemmelser om elevfravær fremgår.

   

  Punkt 3.3 (Friere skolevalg):

  Som konsekvens af den foreslåede ændring under punkt 1 foreslår forvaltningen, at følgende sætning fjernes: ”Dispensationen må ikke medføre, at der udløses flere spor på skolen, end der er truffet beslutning om ved fastlæggelsen af skolernes kapacitet”.

   

  Det præciseres, at afvisning af indmelding af en ikke-distriktselev grundet et behov for at beskytte særligt sårbare klasser eller klassetrin forudsætter, at der forinden er truffet beslutning om suspension for den pågældende klasse eller klassetrin.

   

  Det præciseres, at elever, der ikke har et tilstrækkeligt dansk til at kunne følge den almindelige undervisning, optages i en modtageklasse.

   

  Punkt 3.5 (Henvisning til undervisning på en anden skole): Punktet foreslås fjernet, da indholdet allerede er beskrevet under punkt 2.5, 2.13 og 2.15.

   

  Punkt 3.6 (SFO og fritidstilbud for 4.-6. klasse): Det tilføjes, at kompetencen til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for SFO er uddelegeret til skolebestyrelserne som besluttet af Byrådet den 27. maj 2009.

   

  Punkt 4.1 (Pædagogisk Udviklingscenter): Beskrivelsen af opgaverne for Pædagogisk Udviklingscenter præciseres.

   

  Punkt 4.7 (Ressourcetildeling): Beskrivelsen af ressourcetildelingen til skolerne tilrettes med udgangspunkt i den justerede fordelingsmodel på folkeskoleområdet, som Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 13. april 2021.

   

  Punkt 4.9 (Kulturcenter og Den åbne skole): Det tilføjes, at Pædagogisk Udviklingscenter understøtter Den åbne skole og samarbejdet med eksterne partnere.

   

  Punkt 5.5 (Fredsvalg) og punkt 5.6 (Kampvalg): Det har hidtil fremgået, at Byrådet sammen med de valgte medlemmer underrettes om resultatet af skolebestyrelsesvalgene på de enkelte skoler. Forvaltningen foreslår, at punktet ændres, så det i stedet fremgår, at Skole og Undervisning underrettes om valgresultatet sammen med de valgte medlemmer.

   

  Sammenligninger af de eksisterende samt udkast til reviderede udgaver af styrelsesvedtægt for folkeskoler og bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven §41.

  Høring/udtalelse

  Udkast til reviderede udgaver af styrelsesvedtægt for folkeskoler og bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler har været i høring hos skolebestyrelserne i perioden 29. september til 17. november 2021.

   

  Der er indkommet 15 høringssvar.

  Der har ikke været bemærkninger til styrelsesvedtægt for folkeskoler. Til bilaget til styrelsesvedtægten har der primært været bemærkninger i forhold til budgettildelingen til bygningsdrift. Bilaget til styrelsesvedtægten beskriver budgettildelingen til skoleområdet. Det er Fordelingsmodel for folkeskoler, der blev godkendt i Børne- og Uddannelsesudvalget den 13. april 2021, der fastlægger tildelingen.

   

  Høringssvar med forvaltningens bemærkninger er vedlagt som bilag.

  Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer af høringsoplægget.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at revideret styrelsesvedtægt for folkeskoler godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-12-2021

  Anbefalet godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 22-12-2021

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2730, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes beskæftigelsesplan 2022. Heri præsenteres kommunens plan for, hvordan den vil løse de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år.

   

  Centrale fokusområder

  Nogle af de mest centrale fokusområder i beskæftigelsesplan 2022 er:

  • Styrket indsats for uddannelse og opkvalificering, herunder fokus på ordningerne vedr. voksenlærlinge og jobrotation.
  • Fastholdelse og udvikling af indsatsen overfor udsatte borgere, herunder ledige med funktionsnedsættelse, borgere i ressourceforløb samt flygtninge og familiesammenførte.
  • Styrket forebyggende indsats målrettet unge under 18 år.
  • Videreførelse af kommunens investeringsstrategi for jobafklaringsforløb, revalidering og sygedagpenge, KIJOS.
  • Prioritering af tværgående indsatser og samarbejder.

   

  Ministermål 2022

  Beskæftigelsesindsatsen og de lokale målsætninger flugter med ministerens 5 beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2022:

  • Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
  • Flere ledige skal opkvalificeres
  • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
  • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
  • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

   

  Tilføjelser i planen

  Udvalget behandlede første udkast til beskæftigelsesplan 2022 på mødet i september. Herefter er følgende blevet tilføjet i det endelige forslag til planen:

  • Fremhævelse beskæftigelsesindsatsens to ben i det politiske forord. Her understreges det, at beskæftigelsesindsatsen er målrettet både borgere og virksomheder.
  • Indsats vedr. øget fokus på misbrugsbehandling (side 8).
  • Understøttelse af indsats i Social og Sundhedsforvaltningen for at unge kan gennemføre aktiviteter (fritidsjob) på plejehjem (side 10).
  • Budget 2022.

   

  Opfølgning på planen

  Forvaltningen udarbejder et opfølgningsnotat med en status for de lokale målsætninger samt ministermålene. Notatet forelægges Arbejdsmarkedsudvalget i august 2022 og februar 2023.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at beskæftigelsesplan 2022 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-11-2021

  Genoptages.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

   

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 22-12-2021

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/4662, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udarbejdelsen af en handleplan i 2017 vedrørende restaurering af Jacob Michelsens Gård blev der samtidig udarbejdet en plan for etablering af et handicaptoilet og et depot. I 2018 afsatte Byrådet i investeringsoversigten for 2019-2022 et rådighedsbeløb i på 0,600 mio. kr. til formålet.

   

  Licitationsresultatet viser, at de samlede udgifter, jævnfør billigste tilbud, bliver på 0,914 mio. kr. på grund af stigende priser på byggeri.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen den 11. august 2021, hvor det blev besluttet, at søge en tillægsbevilling på den forventede merudgift ved opførelse af et handicaptoilet og depot ved Egnsmuseet Jacob Michelsens Gård.

   

  Byrådet behandlede den 22. september 2021 ansøgningen og besluttede at sende sagen tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med en anbefaling om at afklare andre konstruktionsmuligheder og alternative placeringer eventuelt i tilknytning til parcellen inden for den oprindelige økonomiske ramme.

   

  Placering

  Forvaltningen har undersøgt en række alternative placeringsmuligheder i tilknytning til Jacob Michelsens Gård. Tre af mulighederne er umiddelbart i tilknytning til parcellen, mens andre tre er længere væk. Mulighederne i tilknytning til parcellen er privatejet, mens de øvrige er kommunale. Ejerne af de private matrikler ønsker aktuelt ikke at sælge. Placeringerne er illustreret på vedlagte luftfoto.

   

  Konstruktion

  En ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen fra 2019 om at få en præfabrikeret bygning med handicaptoilet samt et depot opført på selve parcellen ved Jacob Michelsens Gård (matrikel 1286) blev afvist med begrundelsen, at bygningerne og haven er fredet, og derfor passede bygningerne ikke arkitektonisk. Det godkendte projekt, der er søgt tillægsbevilling til, er således resultatet af en omstændelig godkendelsesproces hos Slots- og Kulturstyrelsen, som blev påbegyndt i 2020.

   

  En alternativ konstruktion vil være en præfabrikeret toiletbygning af ”type 15” placeret uden for matriklen. Denne kræver derimod ingen godkendelse af Slots- og Kulturstyrelsen.

   

  Den foreslåede konstruktionen af ”Type 15” indeholder et mindre depot til blandt andet rengøringsartikler.

   

  Proportionelle omkostninger ved justering og forsinkelse af projekt

  Da projektet er standset, skønnes der på nuværende tidspunkt med en 10% prisstigning i forhold til den præfabrikerede bygning og 20% prisstigning i forhold til det godkendte projekt, siden projektet var i licitation i maj måned. Dette svarer til 0,060 mio. kr. i forhold til rådighedsbeløbet på 0,600 mio. kr. og 0,183 mio. kr. i forhold til licitationsresultatet (0,914 mio. kr.) af det godkendte projekt.

   

  Med baggrund i, at det for nuværende ikke er muligt at finde en egnet placering i tilknytning til matriklen, at økonomien i et alternativt projekt er usikkert, samt at Slots- og Kulturstyrelsen ikke vil godkende en præfabrikeret bygning ved selve parcellen, anbefaler forvaltningen, at det oprindelige projekt fastholdes.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan M72

  Økonomi og afledt drift

  Af det afsatte rådighedsbeløb på 0,600 mio. kr. er der på nuværende tidspunkt anvendt omkring 0,072 mio. kr. til rådgivning og byggesagsbehandling i forhold til det nuværende projekt.

  Høring/udtalelse

  De frivillige, der i dag står for drift og renholdelse af de utidssvarende toiletter på Jacob Michelsens Gård, ønsker ikke at renholde toiletter uden for Egnsmuseets matrikel. De vurderer, at en placering uden for matriklen ikke vil fungere i praksis i forhold til tilgængelighed for hverken ældre, borgere med handicap, besøgende fra skoler og dagtilbud eller de frivillige.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at det oprindelige projekt fastholdes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2021

  Anbefalet godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 22-12-2021

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1072, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2021 viser på Kultur- og Fritidsudvalgets område et forventet mindreforbrug på 1,133 mio. kr. Et eventuelt mindreforbrug, der ikke er overførselsadgang på vil ved regnskabsafslutningen tilføres kassebeholdningen og indgå i en samlet prioritering ved budgetlægningen 2023 som en engangspulje.

  På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der tre projekter med udfordringer i forhold til finansiering.

  I de to projekter ”Opførelse af handicaptoilet og depotrum ved Jacob Michelsens Gård” og ”Opstilling af Telemuren ved Gasværksvej” har det vist sig, at den forventede udgift vil blive højere end det afsatte budgetbeløb. Det tredje projekt er ”Udbedring af varmtvandsbassin i Rødekro Svømmehal”, hvor der er brug for en udbedring, da bassinet er utæt.

  Det er en mulighed, at Kultur- og Fritidsudvalget prioriterer mindreforbruget til at mindske finansieringsudfordringerne på projekterne ved at anmode Økonomiudvalget/Byrådet om, at mindreforbruget bliver omprioriteret.

   

  Opførelse af handicaptoilet og depotrum ved Jacob Michelsens Gård

  I forbindelse med udarbejdelsen af en handleplan i 2017, vedrørende restaurering af Jacob Michelsens Gård blev der samtidig udarbejdet en plan for etablering af et handicaptoilet og et depot. I 2018 afsatte Byrådet i investeringsoversigten for 2019-2022 et rådighedsbeløb i på 0,600 mio. kr. til formålet.

  Licitationsresultatet viser, at de samlede udgifter, jævnfør billigste tilbud, bliver på 0,914 mio. kr.

  Da projektet er standset, skønnes der på nuværende tidspunkt med en 10% prisstigning i forhold til den præfabrikerede bygning og 20% prisstigning i forhold til det godkendte projekt, siden projektet var i licitation i maj måned. Dette svarer til 0,060 mio. kr. i forhold til rådighedsbeløbet på 0,600 mio. kr. og 0,183 mio. kr. i forhold til licitationsresultatet (0,914 mio. kr.) af det godkendte projekt.

  Det vil sige, at den samlede udgift nu forventes at være 1,097 mio. kr., dvs. 0,497 mio. kr. højere end det afsatte budget.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen den 11. august 2021, hvor det blev besluttet at søge en tillægsbevilling på den forventede merudgift ved opførelse af et handicaptoilet og depot ved Egnsmuseet Jacob Michelsens Gård.

  Byrådet behandlede den 22. september 2021 ansøgningen og besluttede at sende sagen tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med en anbefaling om at afklare andre konstruktionsmuligheder og alternative placeringer eventuelt i tilknytning til parcellen, inden for den oprindelige økonomiske ramme.

  Forvaltningen har undersøgt alternative placeringer og anden konstruktionsmulighed jf. sag nr. 158 på denne dagsorden og anbefaler, at den oprindelige placering fastholdes.

  Finansieringsbehov 0,497 mio. kr.

   

  Udvalget har følgende handlemuligheder:

  1. Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2021 viser på Kultur- og Fritidsudvalgets område et forventet mindreforbrug på 1,133 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget kan anmode Økonomiudvalget/Byrådet om hel-/eller delvis finansiering af projektet med disse midler
  2. Ansøgning om et tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 finansieret af kassen
  3. Udsætte projektet og lade det indgå i budgetforhandlingerne om budget 2023-2026
  4. Stoppe projektet.

   

  Opstilling af Telemuren ved Gasværksvej

  Den 26. marts 2019 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget, og efterfølgende Vækstudvalget for Land og By den 4. april 2019, at sende en mulig placering af Telemuren syd for Arena Aabenraa i høring ved berørte parter. I forbindelse med den mulige placering udarbejdede en ekstern rådgiver et estimat på udgiften forbundet hermed. Kultur-, Miljø- og Erhvervsforvaltningen vurderede på dette grundlag, at en genopstilling syd for Arena Aabenraa ville beløbe sig til mellem 1,0 mio. kr. og 1,6 mio. kr., afhængig af ambitionsniveauet i forhold til de nære omgivelser til muren.

  Den 23. juni 2020 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at der skulle arbejdes videre med en placering ved Gasværksvej.

   

  Børn og Kultur har efterfølgende indgået aftale med en ekstern rådgiver om at udarbejde det nødvendige grundlag for et estimat på udgifterne forbundet med en genopstilling af Telemuren ved Gasværksvej. På grundlag af estimatet vurderer rådgiveren, at de samlede udgifter vil beløbe sig til i alt 1,95 mio. kr., hvilket er 1,05 mio. kr. mere end de allerede afsatte 0,9 mio. kr.

  Beløbet fremkommer blandt andet ved, at der i estimatet er afsat 0,47 mio. kr. til uforudseelige udgifter, hvilket skyldes de relativt mange risici, der er forbundet med flytningen og genopstillingen af de tunge murværkselementer.

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen vedr. Opstilling af Telemuren ved Gasværksvej den 3. november 2021, og sendte den til Økonomiudvalget med anbefaling om en tillægsbevilling. Efterfølgende er sagen trukket tilbage og indgår i stedet i omprioriteringen af midler til projekter. 

  Finansieringsbehov 1,05 mio. kr.

   

  Udvalget har følgende handlemuligheder:

  1. Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2021 viser på Kultur- og Fritidsudvalgets område et forventet mindreforbrug på 1,133 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget kan anmode Økonomiudvalget/Byrådet om hel-/eller delvis finansiering af projektet med disse midler
  2. Ansøgning om et tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 finansieret af kassen
  3. Udsætte projektet og lade det indgå i budgetforhandlingerne om budget 2023-2026
  4. Stoppe projektet.

   

   

  Udbedring af varmtvandsbassin i Rødekro

  Den daværende Rødekro Kommune købte i sommeren 2005 den privatejede svømmehal i Rødekro.

  I 2010/11 blev der gennemført en renovering af varmtvandsbassinet, da der var problemer omkring nedsivning af klorholdigt vand gennem promenadedækket (de vandrette gulvfliser) til de bærende konstruktioner. Renoveringen bestod af nye klinker og etablering af en vandtætningsmembran.

   

  I varmtvandsbassinet i Rødekro Svømmehal har der i en periode været konstateret et større dagligt vandtab, som har gjort det nødvendigt at lukke brugen af bassinet.

  Bassinet tabte ca. 100 m3 vand pr. måned, svarende til en udgift på ca. 20.000 kr./måned.

  Forvaltningen har været i dialog med eksterne rådgivere, der har besigtiget varmtvandsbassinet og kommet med følgende løsningsforslag:

  1. Pletvis reparation af vandtætningsmembran i bund af bassin.

  Udskæring af fuger/klinker, hvor der er revner i klinkebelægning – med reetablering af vandtætningsmembran.

  Forventet udgift 0,4 mio. kr. Tidsplan – 3 måneder

  1. Ny tætning af bassin med PVC-folieliner med klinkekanter som eksisterende.

  Etablering af en PVC-folieliner med tilhørende udboring/ny indlimning/epoxy-omstøbning af nye PVC-dele, der kan svejses på.

  Forventet udgift 1,6 mio. kr. Tidsplan – 8 måneder.

  Forvaltningen anbefaler løsning 1 på baggrund af rådgivningen fra den eksterne rådgiver.

  Finansieringsbehov 0,4 mio. kr.

   

  Udvalget har følgende handlemuligheder:

  1. Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2021 viser på Kultur- og Fritidsudvalgets område et forventet mindreforbrug på 1,133 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget kan anmode Økonomiudvalget/Byrådet om hel-/eller delvis finansiering af projektet med disse midler
  2. Ansøgning om et tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 finansieret af kassen
  3. Lukke brugen af varmtvandsbassinet, udsætte projektet og lade det indgå i budgetforhandlingerne om budget 2023-2026
  4. Lukke brugen af varmtvandsbassinet.

   

  Der er som ovenfor nævnt grundlæggende fire valgmuligheder. Tillægsbevilling, konvertering af forventet mindreforbrug på op til 1,133 mio. kr., afvente næste budgetlægning og standse projekterne. Udvalget kan vælge en kombination af de 4 muligheder for de 3 projekter. I fald, at der peges på mindreforbruget, bør der foretages en prioritering i første, anden og tredje prioritet. En eventuel manko fra de 1,133 mio. kr. op til det samlede finansieringsbehov kan derefter indgå i en fremtidig budgetlægning eller en kassefinansiering.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at udvalget prioriterer de tre projekter og for hver af dem angiver, hvilke handlemuligheder der peges på.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2021

  Kultur og Fritidsudvalget har drøftet de tre projekter og prioriterer dem i følgende rækkefølge:

  1. ”Udbedring af varmtvandsbassin i Rødekro”
  2. ”Opførelse af handicaptoilet og depotrum ved Jacob Michelsens Gård”
  3. ”Opstilling af Telemuren ved Gasværksvej”

   

  • For ”Udbedring af varmtvandsbassin i Rødekro” anbefaler udvalget, at der gives en anlægsbevilling på 0,400 mio. kr. finansieret af det forventede mindreforbrug på udvalgets område i 2021, som frigives, og
  • For ”Opførelse af handicaptoilet og depotrum ved Jacob Michelsens Gård” anbefaler et flertal, bestående af Christian Panbo (A), Jonas Haase (A), Signe Bekker Dhiman (A), Jette Julius Kristiansen (O) og Kurt Andresen (S), at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 0,497 mio. kr. finansieret af det forventede mindreforbrug på udvalgets områder i 2021, som frigives. Imod stemte Lars Kristensen (V) og Carina Underbjerg Hansen (V) med begrundelse om, at den økonomiske politik skal følges og vil lade projektet indgå i økonomien i 2022.
  • For ” Opstilling af Telemuren ved Gasværksvej” anbefaler udvalget, at projektet udsættes til behandling i 2022

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2021

  Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling i 1. dot anbefales godkendt.

  Flertallets indstilling i Kultur- og Fritidsudvalget i 2. dot. anbefales godkendt.

  Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling i 3. dot anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 22-12-2021

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

   

   

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/16051, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til omprioritering af rådighedsbeløb vedrørende renovering af Bylderup Friluftsbad.

   

  Friluftsbadet, som bliver drevet af Bylderup Idrætscenter, opfylder ikke længere svømmebadsbekendtgørelsens §13. En omfattende renovering er nødvendig, såfremt anlægget fortsat skal være i drift.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede en ansøgning fra Bylderup Idrætscenter den 6. juni 2018 om tilskud til renovering af friluftsbadet. Udvalget besluttede, at ansøgningen skulle konkretiseres.

   

  Bylderup Idrætscenter udarbejdede i 2020 en helhedsplan for udviklingen af et samlet idrætscenter. Renovering af selve friluftsbadet udgjorde 6,695 mio. kr. inkl. moms og tog udgangspunkt i et konventionelt friluftsbad.

   

  Med baggrund i helhedsplanen for Bylderup Idrætscenter besluttede Byrådet i forbindelse med budgetforliget for 2021-2024 at støtte renoveringen af friluftsbadet. Der blev i investeringsoversigten afsat henholdsvis 1,1 mio. kr. i 2021 og 1,9 mio. kr. i 2022 som tilskud til projektet.

   

  I helheldsplanen for vandfaciliteter i Aabenraa Kommune, som udvalget blev orienteret om den 2. juni 2021, blev det foreslået, at friluftsbade kan omdannes til organisk rensede kunstige svømmesøer, hvor rekreative elementer, f.eks. sauna og vildmarksbade, kan forlænge brugen af badet.

   

  Bylderup Idrætscenter har rettet henvendelse til forvaltningen om, at de, med inspiration fra denne typer projekter, ønsker at etablere en kunstig svømmesø frem for et konventionelt svømmebad.

   

  En ekstern rådgiver har udarbejdet et prisoversalg på etablering af en svømmesø i Bylderup. Prisoverslaget udgør 5,732 mio. kr. Inden projektet igangsættes, vil der skulle indhentes konkrete tilbud.

   

  Der er endnu ikke udarbejdet et driftsbudget, men med baggrund i erfaringer med lignende svømmesøer forventer Bylderup Idrætscenter, at driftsudgiften er på niveau med udgiften til det konventionelle friluftsbad.

   

  Ud over kommunens medfinansiering til etableringen forventer idrætscentret at finansiere den restende del via sponsorer, fonde, frivillig arbejdskraft og egenfinansiering.

   

  Forvaltningen vurderer, at etableringen af en kunstig badesø vil være mere klimavenlig og bæredygtig end det konventionelle friluftsbad. En kunstig badesø giver mulighed for at tiltrække nye brugere til Bylderup Fritidscenter.

   

  Forvaltningen anbefaler, at det afsatte rådighedsbeløb på i alt 3,0 mio. kr. omprioriteres, så projektet kan ændres fra et konventionelt svømmebad til en kunstig svømmesø.

  Når der foreligger et konkret projekt indeholdende pris, finansieringsplan, driftsbudget samt tids- og procesplan, skal rådighedsbeløbet søges frigivet.

   

  Generelt udbetaler Aabenraa Kommune ikke tilskud, før alle myndighedsgodkendelser er givet.

  Lovgrundlag

  Vejledning om godkendelse af svømmebade oktober 2017.

   

  Det er under afklaring, hvilke myndighedsgodkendelser projektet kræver.

  Økonomi og afledt drift

  Den kommunale medfinansiering udgør i alt 3,0 mio. kr.

   

  Driftstilskuddet fra Aabenraa Kommune fastholds på nuværende niveau.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at det kommunale rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. omprioriteres fra et konventionelt svømmebad til etablering af en kunstig badesø, og

  at rådighedsbeløbet bortfalder, hvis Bylderup Idrætscenter ikke har fremskaffet den resterende del af finansieringen senest den 31. december 2023.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-11-2021

  Anbefalet godkendt.

   

  Afbud – Jonas Haase (A).

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 22-12-2021

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/33179, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  Byrådet fastsætter én gang årligt salgspriserne for erhvervsarealer og parcelhusgrunde, hvorefter arealerne offentligt udbydes til salg på kommunens hjemmeside og ved annoncering i dagspressen. 

   

  Erhvervsarealer:

  Erhvervsarealer foreslås udbudt til salg i henhold til de godkendte principper. Se bilag – der indeholder forslag til salgspriser for erhvervsarealer 2022.

   

  Storparceller:

  Storparceller foreslås udbudt til salg i henhold til godkendte principper. Se bilag – der indeholder forslag til salgspriser for storparceller 2022.

   

  Parcelhusgrunde:

  Parcelhusgrunde foreslås udbudt til salg i henhold til godkendte principper. Se bilag – der indeholder forslag til salgspriser for parcelhusgrunde 2022.

   

  Listen med forslag til priser tilrettes løbende ved salg frem mod udbud.

   

  Forslag til salgspriser er ved godkendelse gældende fra 5. januar 2022.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at salgspriserne, gældende fra 5. januar 2022 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 22-12-2021

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/11225, Sagsinitialer: HHEN

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 22-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2466, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 22-12-2021

  Intet.

   

   

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2466, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Byrådet den 22-12-2021

  Protokollen er godkendt.