Beslutningsprotokol

onsdag den 23. februar 2022 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Rasmus Elkjær Larsen, Anders Koch-Hørlyck, Kjeld Hansen, Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Dorte Soll, Dorrit Knudsen, Egon Madsen, Cathrina Aaes Sørensen, Marianne List, Michael Christensen, Jan Køpke Christensen, Hans-Christian Gjerlevsen, Kurt Asmussen, Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Søren Frederiksen, Carina Frost Davidsen, Claus Bruun Jørgensen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Rasmus Andresen, Susanne Provstgaard, Ida Smed, Arne Leyh Petersen, Gaby Scheel , Ditte Vennits Nielsen, Lars Kristensen, Gerd Lorenzen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2694, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Carina Underbjerg Hansen (V), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Erwin Andresen (S) har meddelt fravær til byrådsmødet den 23. februar 2022. Ditte Vennits Nielsen (V) er indkaldt som stedfortræder for Carina Underbjerg Hansen (V), Lars Kristensen (V) er indkaldt som stedfortræder for Eivind Underbjerg Hansen (V) og Gerd Lorenzen (S) er indkaldt som stedfortræder for Erwin Andresen (S).

   

  Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere er opfyldt.

  Carina Underbjerg Hansens (V) og Eivind Underbjerg Hansens (V) fravær skyldes ferie, og er dermed lovlig fraværsgrund. Erwin Andresens (S) fravær skyldes sygdom, og er dermed lovlig fraværsgrund.

   

  Det fremgår af Aabenraa Kommunes styrelsesvedtægt, at der kan indkaldes en stedfortræder, selvom fraværet er under en måned.

   

  Ditte Vennits Nielsen (V) er 1. stedfortræder på Venstres stedfortræderliste.

  Lars Kristensen (V) er 2. stedfortræder på Venstres stedfortræderliste.

  Gerd Lorenzen (S) er 4. stedfortræder på Slesvigsk Partis stedfortræderliste.

   

  Det vurderes, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere er tilstede, og at Ditte Vennits Nielsen (V), Lars Kristensen (V) og Gerd Lorenzen (S) er rette stedfortrædere.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Ditte Vennits Nielsen (V) indtræder som stedfortræder for Carina Underbjerg Hansen (V),

  at Lars Kristensen (V) indtræder som stedfortræder for Eivind Underbjerg Hansen (V),

  at Gerd Lorenzen (S) indtræder som stedfortræder for Erwind Andresen (S) og

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 23-02-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/10942, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 30 i byfornyelsesloven kan byrådet nedsætte et bygningsforbedringsudvalg, som yder støtte til bevaringsværdige ejerboliger, andelsboliger og forsamlingshuse.

   

  Bygningsforbedringsudvalget består i henhold til byfornyelsesloven af fem medlemmer:

  • to kommunale repræsentanter, som ikke behøver at være byrådsmedlemmer
  • to medlemmer til varetagelse af grundejerinteresser og
  • et medlem til varetagelse af bevaringsinteresser.

  Der udpeges en suppleant for alle medlemmerne.

   

  Funktionsperioden følger byrådets funktionsperiode.

   

  Byrådet besluttede den 28. februar 2007, at de to kommunale repræsentanter skal være formand og næstformand i Planlægningsudvalget.

   

  I seneste funktionsperiode blev et medlem af Vækstudvalget for Land og By og næstformanden for samme udvalg udpeget som ordinære medlemmer, mens formanden for Vækstudvalget og et byrådsmedlem, der ikke var medlem af Vækstudvalget, blev udpeget som suppleanter.

   

  Til varetagelse af grundejerinteresserne for andelsboliger indstilles Jette Hedegaard med Poul Erik Jensen som suppleant. Poul Erik Jensen var udpeget som suppleant i perioden 2018-2021.

   

  Til varetagelse af grundejerinteresserne har Aabenraa Grundejerforening indstillet Elise Marloth og suppleant Bodil Phillipsen, der begge også var udpeget som medlemmer i perioden 2018- 2021.

   

  Til varetagelse af bevaringsinteresser indstiller Aabenraa Byhistorisk Forening Erik Dahlgren med suppleant Vagn Kristensen. Begge var ligeledes udpeget som medlemmer i perioden 2018-2021. 

   

  Valget af to medlemmer foretages som forholdstalsvalg.

  Lovgrundlag

  Forretningsorden for Bygningsforbedringsudvalget og lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges to medlemmer og disses suppleanter til Bygningsforbedringsudvalget,

  at indstillingen til varetagelse af grundejerinteresser for andelsboliger godkendes,

  at indstillingen fra Aabenraa Grundejerforening godkendes,

  at indstillingen fra Aabenraa Byhistorisk Forening godkendes og

  at der udbetales diæter til de medlemmer i Bygningsforbedringsudvalget, som ikke er medlem af byrådet.

  Beslutning Byrådet den 23-02-2022

  Udpeget blev Christian Panbo og Egon Madsen som suppleant og Søren Frederiksen og Rasmus Andresen som suppleant.

   

  2.-5. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/19132, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  I byrådets konstituerende møde udpegede byrådet tre vurderingsmænd, der skal vurdere skader forvoldt af husdyr i henhold til bestemmelser i lov om mark- og vejfred.

   

  Følgende blev udpeget:

  Aksel Juhl

  Børge Lund og

  Rasmus Andresen.

   

  Blandt disse tre medlemmer skal byrådet beskikke en som formand.

   

  Beskikkelsen som formand sker som flertalsvalg.

  Lovgrundlag

  Lov om mark- og vejfred og lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der beskikkes en formand for vurderingsmændene blandt de tre udpegede medlemmer.

  Beslutning Byrådet den 23-02-2022

  Aksel Juhl beskikkes som formand.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/39699, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede i sit møde den 26. januar 2022 at lade forslag til ændring af Forretningsorden for Aabenraa Byråd overgå til 2. behandling.

   

  Opdateringen af forretningsordenen er af teknisk karakter, så den i højere grad følger Normalforretningsordenen, der er udstedt af Indenrigsministeriet.

   

  Ændringer til forretningsorden skal behandles i to møder.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Lovgrundlag

  Forretningsorden for Aabenraa Byråd, samt lov om kommunernes styrelse og Normalforretningsordenen.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at forslag til Forretningsorden for Aabenraa Byråd godkendes

  Beslutning Byrådet den 23-02-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/3402, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 8. december 2021 en ny styrelsesvedtægt, der omfatter ændring af udvalgsstrukturen samt en ændret opgavefordeling i de enkelte udvalg.

   

  Ændringerne medfører en ændring af de i budget 2022-2025 godkendte bevillinger.

   

  Ændringerne til det godkendte budget 2022-2025 er alene flytning af budgetter mellem udvalg, og der er således ingen ændring af de likvide aktiver.

   

  Som følge af den ny styrelsesvedtægt er der udarbejdet forslag til en ændring af den administrative organisation i Plan, Teknik & Miljø. Der er tale om flytning inden for Økonomiudvalgets ramme (konto 6), og indgår derfor ikke i denne sag.

   

  Der er følgende ændringer til driften:

  • Social- og Sundhedsudvalget nedlægges og erstattes af Social- og Seniorudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.
  • Alle politikområder under Social- og Sundhedsudvalget flyttes til Social- og Seniorudvalget på nær Aktivitetsbestemt medfinansiering samt Sundhedscentret, der flyttes til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.
  • Teknik- og Miljøudvalget samt Vækstudvalget for Land og By nedlægges og erstattes af Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter samt Udvalget for Bæredygtig Udvikling.
  • Alle politikområder under Teknik- og Miljøudvalget flyttes til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter på nær ”Natur og Miljø” samt ”GIS og Kort”, der flyttes til Udvalget for Bæredygtig Udvikling.
  • Politikområdet ”Turisme” Under Vækstudvalget for Land og By flyttes til Udvalget for Bæredygtig Udvikling
  • Alle øvrige politikområder under Vækstudvalget for Land og By (arealforvaltning, byfornyelse, fysisk planlægning, landdistrikter) flyttes til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Herudover flyttes midler vedrørende DK2020 på 0,510 mio. kr. i 2022, som er budgetlagt under Økonomiudvalget, til Udvalget for Bæredygtig Udvikling.

   

  Der er følgende ændringer til anlæg:

  • Alle anlægsprojekter under Social- og Sundhedsudvalget flyttes til Social- og Seniorudvalget.
  • Alle anlægsprojekter under Teknik- og Miljøudvalget, der vedrører Natur og Miljø flyttes til Udvalget for Bæredygtig Udvikling på nær Pumpestation ved Mølleåen, der flyttes til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.
  • Anlægsprojekter vedr. byfornyelse og jordforsyning under Vækstudvalget for Land og By flyttes til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.
  • Grundkapitalindskud flyttes fra Vækstudvalget for Land og By til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at bevillingsoversigten 2022-2025 inklusiv ændringer som følge af ny styrelsesvedtægt godkendes, og

  at investeringsoversigten 2022-2025 inklusiv ændringer som følge af ny styrelsesvedtægt godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-02-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman og Thomas Andresen.

   

  Beslutning Byrådet den 23-02-2022

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/3757, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  I denne sag stilles der forslag om, at vedtægterne for Handicaprådet ændres.

   

  Som følge af konstitueringsaftalen efter kommunalvalget 2021 blev Social- og Sundhedsudvalget erstattet af henholdsvis Social- og Seniorudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

   

  Ifølge Handicaprådets vedtægter udpeger blandt andet byrådet formand og næstformand for Social-og Sundhedsudvalget.

   

  Det foreslås derfor, at vedtægterne ændres, således at det fremgår, at byrådet blandt andet udpeger formand og næstformand for Social- og Seniorudvalget, hvilket vil bringe vedtægterne i overensstemmelse med byrådets udpegning i det konstituerende møde af medlemmer til Handicaprådet.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Lovgrundlag

  Vedtægter for Handicaprådet

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at forslag til ændring af vedtægterne for Handicaprådet godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 23-02-2022

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1707, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler frigivelse af midler til proces og forarbejde i forbindelse med Områdefornyelse Rødekro.

   

  På budget 2022-2025 er der afsat sammenlagt 12,0 mio. kr. til Udviklingspulje Rødekro, og en del af disse midler danner finansieringsgrundlag for Områdefornyelse Rødekro. Udviklingen af Rødekro tager afsæt i udviklingsplanen fra 2016, vedlagt som bilag 1, og er blandt andet i Vækstplan 2022 beskrevet som en vigtigt brik i udviklingen af en samlet hovedby, og der arbejdes med at styrke byens profil og identitet samtidig med, at sammenhængen til Aabenraa forstærkes. Arbejdet sker med afsæt i visionen om, at Rødekro skal være en levende og attraktiv bosætningsby i Aabenraa Kommune.

   

  I november 2021 blev Rødekro udpeget som en af de fem testbyer i projektet Partnerskaber for levende bymidter, der er blevet igangsat af Bolig- og Planstyrelsen under Indenrigs- og Boligministeriet. Projektet har en relativ kort tidsplan og afsluttes i fjerde kvartal 2022. Ved afslutning af projektet forventes der at foreligge en helhedsplan for udviklingen af Rødekro bymidte. Helhedsplanen skal blandt andet være med til at styrke byens identitet, skabe netværk og fællesskaber samt indeholde en udpegning af og konceptskitse for konkrete fysiske projekter i og omkring bymidten. De fysiske projekter kan efterfølgende gennemføres som en del af Områdefornyelse Rødekro med henblik på at styrke byen og gennemføre en fornyelse af det fysiske miljø. Udarbejdelsen af helhedsplanen gennemføres i samarbejde med relevante lokale aktører, herunder Rødekro Udviklingsråd samt Kometbutikkerne.

   

  For at kunne gennemføre en områdefornyelse skal der udarbejdes et program, der beskriver udvalgte indsatser og fokusområder. Programmet skal godkendes af byrådet og danner efterfølgende grundlag for arbejdet med områdefornyelsen i Rødekro. I arbejdet med udpegning af indsatser og fokusområder tages der afsæt i Udviklingsplanen fra 2016 samt den helhedsplan, der udarbejdes som en del af projektet Partnerskab for levende bymidter. Samtidig inddrages der konklusioner og perspektiver fra blandet andet By- og detailhandelsanalysen fra 2021. Derudover gennemføres der i første del af 2022 en screening af kulturmiljøet i Rødekro samt en parkeringsanalyse.

   

  Der vil blive kordineret med de øvrige igangværende projekter så som Helhedsplan for Fladhøj, Hærvejshuset og boligprojektet på hjørnet af Østergade/Hærvejen med mere.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er sammenlagt afsat 12,0 mio. kr. til Udviklingspulje Rødekro i overslagsårene 2021-2024. Jf. tabel 1 nedenfor er dele af rådighedsbeløbet frigivet i tidligere år.

   

  Tabel 1 - (1.000 kr.)

  Frigivelse

  Tidl. år

  2022

  2023

  2024

  2025

  Eftf. år

  I alt

  Frigivet

  1.140

  160

   

   

   

   

   

  Frigives ved enkeltsag

   

  2.340

  3.500

  4.500

   

   

   

  Frigivet ved budgetvedtagelse

  360

   

   

   

   

   

   

  I ALT

  1.500

  2.500

  3.500

  4.500

   

  -

  12.000

   

  For at udarbejde helhedsplanen for bymidten samt udføre eventuelle supplerende undersøgelser ønskes de resterende 2,34 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2022 frigivet. Midlerne skal blandt andet anvendes til udarbejdelse af helhedsplanen, gennemførsel af undersøgelser, opmålinger med mere, inddragelsesprocesser samt gennemførsel af afprøvninger eller andre tiltag, der kan være med til at skabe liv i bymidten og understøtte udviklingen af Rødekro.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der frigives 2,34 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Udviklingspulje Rødekro.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 01-02-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 23-02-2022

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/20752, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler godkendelse af en indtægtsbevilling på fondsmidler til finansiering af kunstprojektet ”Nørreportkvarteret som kunstdestination”, frigivelse af fondsmidlerne samt afledt drift.

   

  På byrådsmødet den 27. februar 2019 blev der i forbindelse med godkendelse af Plan for fysisk omdannelse af Nørreportkvarteret frigivet midler til realisering af en del af projekterne i planen. Planen beskrev blandt andet ønsket om at renovere og opgradere passagerne i Nørreportkvarteret med såvel ny belægning som etablering af kunstværker i passagerne. Efterfølgende har forvaltningen, sammen med Billedkunstrådet, de lokale bydelsambassadører samt eksterne kunstkonsulenter, udarbejdet et oplæg til et kunstprojekt, der omfatter nogle af passagerne i Nørreportkvarteret. Formålet med dette er at skabe oplevelser for beboere og besøgende samt at understøtte Nørreportkvarterets nye identitet som en aktiv oplevelsesgade. Ligeledes er projektet med til at indarbejde kunst i byens struktur og at binde gågaden sammen med byudviklingsområdet på Kilen og et fremtidigt museumsbyggeri, hvorved projektet understøtter Udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa.

   

  På mødet i Vækstudvalget for Land og By i december 2021 blev der orienteret om, at det forventes at syv kunstværker kunne realiseres, ligesom kunstskitserne blev offentliggjort. Oprindeligt var det ønsket at realisere ti værker, men det har ikke været muligt at opnå tilstrækkelig ekstern finansiering til at realisere samtlige skitserede værker, ligesom ikke alle ejere har givet godkendelse til det videre arbejde med kunstværkerne.

   

  Der er igangsat detaljering og projektering af seks af værkerne, hvorefter der kan indgås bindende aftale med ejendomsejerne om etableringen af værkerne. Det forventes, at værkerne realiseres medio 2022. Eftersom der ikke er indgået bindende aftale med hverken kunstnere eller ejendomsejere kan der fortsat forekomme ændringer i projektet både i forhold til de endelige kunstværkers udformning såvel som antallet af værker.

   

  Der er i bilag 1 et overblik over, hvilke passager der etableres kunst i samt de seks værker. Kunstskitsen til værket i passagen ved det midlertidige byrum er undervejs.

   

  Projektet har modtaget støtte fra Statens Kunstfond, Den Jyske Kunstfond, BHJ-Fonden samt billedkunstrådet, hvilket er med til at sikre gennemførsel af projektet.

  Økonomi og afledt drift

  På Byrådsmødet den 27. maj 2020 blev den resterende anlægsbevilling til Områdefornyelse Nord frigivet ligesom Vækstudvalget for Land og By blev bemyndiget til at godkende ændringer i forhold til realiseringen af projekterne beskrevet i frigivelsessagens bilag 2 og 3.

   

  Værkerne finansieres dels af afsatte anlægsmidler til Områdefornyelse Nord samt indkomne tilsagn om fondsmidler. De syv kunstværker forventes at beløbe sig til i alt 3,8 mio. kr. Indeholdt heri er udgifter til kunstnerhonorarer, værkproduktion, transport og montage, formidling samt en økonomisk ramme til det syvende kunstværk.

   

  Projektet har modtaget 1,05 mio. kr. fra Statens Kunstfond og 0,15 mio. kr. fra Den Jyske Kunstfond i indtægter, og der skal afholdes udgifter til fondsmoms af disse midler. Det er disse midler der ønskes indtægts- og anlægsbevilling for.

   

  Derudover har Shop i City modtaget 0,2 mio. kr. som støtte til projektet fra BHJ-Fonden ligesom Billedkunstrådet støtter projektet med 0,45 mio. kr. Samlet er der således ekstern finansiering for 1,85 mio. kr. til projektet. I tabel 1 nedenfor ses et overblik over udgifter og indtægter i forhold til de tilsagn, der er kommet fra fonde og andre eksterne bidragsydere. Der er stadig ansøgninger der afventer svar.

   

  Tabel 1: Udgifter og indtægter til kunstprojekt

  Beløb i 1.000 kr.

   

   

   

  Udgifter total

   

   

  3.800

   

   

  Indtægter

  Beløb efter afløftning af moms

  Fondsfinansiering

  Statens Kunstfond

  Den Jyske Kunstfond

  -1.200 

  -990

  Ekstern finansiering

  BHJ-Fonden / Shop i City

  Billedkunstrådet

  -650

  -610

  Områdefornyelse Nord

  (er frigivet 27.maj 2020)

   

  2.200

   

  Såfremt der indkommer yderligere fondstilsagn inden værkerne realiseres, reduceres bidraget fra Områdefornyelse Nord tilsvarende og midlerne herfra fordeles til andre projekter inde for områdefornyelsen, som beskrevet i bilag 2 og 3 fra frigivelsessagen der blev behandlet i Byrådet den 27. maj 2020.

   

  Afledt drift

  Der er beregnet en forventet afledt drift på kunstværkerne, der fordeler sig med løbende årlige udgifter til strøm, generelt renhold med mere. Hvert femte år forventes det, at der kan være udgifter til blandt andet udskiftning af LED-belysning med mere, hvorfor der i gennemsnit for alle syv kunstværker over en 10-årig periode forventes at skulle afsættes 0,0282 mio.kr. årligt til drift og vedligehold, jf. tabel 2 nedenfor:

   

  Tabel 2: Udgifter til afledt drift

  Beløb i 1.000 kr.

  Årlig udgift

  Samlet udgift over 10 år

  Afledt drift

  28,2

  282,2

   

  Udgiften til afledt drift på kunstværkerne foreslås finansieret af puljen til afledt drift under Økonomiudvalget, hvor der årligt afsættes 0,200 mio. kr., og hvor der resterer følgende midler i 2022 og frem, jf. tabel 3 nedenfor:

   

  Tabel 3: Pulje til afledt drift under Økonomiudvalget

  Beløb i 1.000 kr.

  2022

  2023

  2024

  2025

  Pulje til afledt drift

  608

  816

  1.019

  1.219

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en indtægtsbevilling 1,200 mio. kr. til ”Områdefornyelse Nord”,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,200 mio. kr. til kunstprojektet i forbindelse med Områdefornyelse Nord finansieret af de tildelte fondsmidler, og

  at Kultur- og Fritidsudvalget tilføres 0,0282 mio. kr. årligt til afledt drift på kunstværkerne i perioden 2022 – 2031, svarende til i alt 0,282 mio. kr., som finansieres af puljen til afledt drift under Økonomiudvalget.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 01-02-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 23-02-2022

  Godkendt med 29 stemmer for.

  2 stemte imod (Jens Wistoft (V) og Christian Panbo (A)).

  Christian Panbo (A) stemte imod med følgende begrundelse:

  Idemagernes ophæng på byens gavle og mure, slet ikke mig huer. Måske lader sig narre af fup og fidus. For det giver jeg ikke en snus. Nogle fisker i rørte vande længe. Men det er jo heller ikke deres penge.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/21907, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 7 til Aabenraa Kommunes spildevandsplan 2018-2022 udvider kloakopland ANh01 ved Nørre Hostrup med to ejendomme, så disse kan spildevandskloakeres. En ejendom ved Genner (Gl Bane 8) planlægges også spildevandskloakeret. Planlægningen laves med baggrund i to af grundejernes ønske om kloakering. Forvaltningen har kontaktet den tredje grundejer på grund af ejendommens nærhed til kloakopland ANh01. Forvaltningen har vurderet, at kloakering af de to ejendomme ved Nørre Hostrup er hensigtsmæssig i forhold til deres placering i samme kommuneplanramme som kloakopland ANh01. Arwos har vurderet, at ejendommen ved Genner kan kloakeres uden udfordringer, da der ikke er behov for en pumpestation ved ejendommen. Når ejendommene har fået etableret stik til spildevand, så er der pligt til at tilslutte ejendommene. Grundejer skal selv stå for denne tilslutning.

   

  Tillægget danner desuden grundlag for etablering af en trykledning ved Brøde Rensningsanlæg. Ledningen skal etableres som erstatning for en nedslidt trykledning. Arwos har undersøgt muligheden for at placere den nye ledning i det gamle tracé, men det er vurderet til at være meget teknisk udfordrende. Derfor har Arwos fundet en ny placering af ledningen i forhold den nedslidte ledning. Ledningen skal ligge på 3 private matrikler samt en vejmatrikel. Arwos søger om, så vidt muligt, at indgå frivillige aftaler med ejerne af matriklerne. Den gamle ledning ligger allerede på den ene matrikel, som er en mark. Her ændres placeringen en smule. De to andre matrikler er sommerhusgrunde, hvor ledningen etableres med styret underboring, så der ikke skal graves eller være maskiner på de to matrikler.

   

  Tillægget har været i offentlig høring i 8 uger. De berørte ejere har været direkte orienteret om tillægget. Der er ikke indkommet høringssvar i forbindelse med høringen.

   

  Ekspropriation

  Det er kommunens forsyningsselskab, Arwos, der skal gennemføre ledningsarbejdet, ligesom det er Arwos, der senere skal drive ledningsanlægget og dermed have adgang til anlægget.

   

  Plan, Teknik & Miljø vil sammen med Arwos arbejde for, at der indgås frivillige aftaler med ejerne af de ejendomme, hvor ledningerne skal passere og/eller, hvor der skal sættes brønde, for på den måde at sikre, at ejendomsejerne bliver kompenseret, dels for rådighedsindskrænkning og dels for deklarationer på deres ejendomme.

   

  I de tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed igennem frivillige aftaler, foreslås rådighedsindskrænkninger og deklarationer gennemført ved ekspropriation.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2018-2022 godkendes,

  at forvaltningen bemyndiges til sammen med Arwos at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på at opnå forlig via en frivillig aftale for så vidt angår nødvendige arealer til placering af ledninger, brønde og pumpestationer, og

  at forvaltningen bemyndiges til at rejse en ekspropriationssag for det nødvendige areal til placering af ledninger, brønde eller pumpestation, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillig aftale.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-02-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 23-02-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/31594, Sagsinitialer: OSL

  Sagsfremstilling

  Aabenraa-Rødekro Fjernvarme har ansøgt om godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområder ved Dimen, svarende til området for kommende lokalplan 140 samt nogle eksisterende huse i Dimen-området.

   

  De eksisterende huse er i dag individuelt forsynet, men i forbindelse med det nye boligområde (kort i bilag 1), som er på vej, er der ønske fra udstykker om at tilbyde fjernvarme på grundene.

   

  Projektforslaget omfatter etablering af transmissionsledning og distributionsledninger for potentiel varmeforsyning af i alt 95 boliger. Det er beregnet, at der er en samfundsøkonomisk gevinst ved projektet, hvis der er ca. 60 ejendomme, som tilsluttes, hvilket Stenbjerg Ejendomme, som udstykker, har tilkendegivet, at de vil. Dermed vil øvrige tilsluttede ved projektets etablering medføre en endnu bedre samfundsøkonomi.

   

  Projektforslaget er omfattet af Varmeforsyningsloven og skal godkendes efter reglerne i Projektbekendtgørelsen.

   

  Ansøgningen skal indeholde de nødvendige oplysninger jævnfør projektbekendtgørelsen, og oftest er det mest væsentlige spørgsmål vurderingen af, om fjernvarme er den mest samfundsøkonomisk fordelagtige opvarmningsform i forhold til anden opvarmning.

  I projektforslaget vurderes samfundsøkonomien i forhold til opvarmning med individuelle luft-varme-varmepumper, hvilket er det mest relevante alternative scenarie.

   

  Forvaltningen har gennemgået ansøgningen og supplerende materiale og vurderer, at bekendtgørelsens krav er opfyldt, og at projektforslaget samlet set er det mest samfundsøkonomisk fordelagtige projekt.

   

  Projektet skal VVM-screenes senere i forløbet, og der kan være behov for tilladelser til krydsning af vandløb. Der skal søges om gravetilladelser og dispensationer i forhold til fredninger. Det vurderes ikke umiddelbart at medføre udfordringer for projektet, da der primært skal graves i umiddelbar tilknytning til vejarealer, og Aabenraa-Rødekro Fjernvarme har været i dialog med Fredningsnævnet i relation til fredningsbestemmelser for Fladstendalen.

   

  Ekspropriation

  De planlagte ledninger etableres som udgangspunkt langs offentlig vej- og fortovsarealer samt eventuelt private fællesveje efter ”gæsteprincippet”. Der er dog behov for arealafståelse eller servitutpålæg i forbindelse med projektet for etablering af fjernvarmeledning og en pumpestation ved Dimen 44, matr. 135, Stollig.

  Aabenraa-Rødekro Fjernvarme søger at indgå aftale med ejeren af pågældende matrikel, men har anmodet om, at der udtrykkes ekspropriationsvillighed.

  Forudsætninger for eventuel ekspropriation er efter forvaltningens vurdering til stede efter varmelovgivningen.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Høring/udtalelse

  Sagen er i 4 ugers høring hos gasforsyningsselskabet EVIDA og jordejere, som skal afstå arealer.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at projektforslaget godkendes under forudsætning af, at der i høringsperioden ikke indkommer høringssvar, som har væsentlig betydning, og

  at der udtrykkes ekspropriationsvillighed ved at bemyndige forvaltningen til at rejse en ekspropriationssag for det nødvendige areal til placering af ledninger og pumpestation, hvis der ikke kan opnås frivillig aftale.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-02-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 23-02-2022

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2694, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 23-02-2022

  Orientering om:

  • Håndtering af borgerhenvendelser til det samlede byråd.
  • Henvendelse til Integrationsministeren om placering af ICS center
  • Initiativ om akkreditering af udenlandske sygeplejersker
  • Velkomstreception den 25. marts
  • Status på Tour de France planlægning
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2694, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Byrådet den 23-02-2022

  Godkendt.