Beslutningsprotokol

onsdag den 30. marts 2022 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Rasmus Elkjær Larsen, Kjeld Hansen, Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Dorte Soll, Dorrit Knudsen, Egon Madsen, Cathrina Aaes Sørensen, Marianne List, Michael Christensen, Jan Køpke Christensen, Hans-Christian Gjerlevsen, Erwin Andresen, Kurt Asmussen, Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Søren Frederiksen, Carina Frost Davidsen, Claus Bruun Jørgensen, Jens Wistoft, Rasmus Andresen, Susanne Provstgaard, Carina Underbjerg Hansen, Ida Smed, Arne Leyh Petersen, Gaby Scheel, Ditte Vennits Nielsen, Severin Sivesgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2694, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Philip Tietje (V) og Anders Koch-Hørlyck (C) har meddelt fravær til byrådsmødet den 30. marts 2022. Ditte Vennits Nielsen (V) er indkaldt som stedfortræder for Philip Tietje (V), og Leo Lund (C) er indkaldt som stedfortræder for Anders Koch-Hørlyck.

   

  Byrådet skal tage stilling til om betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt.

  Philip Tietjes (V) skyldes arbejde, og er dermed en lovlig fraværsgrund.

  Anders Koch-Hørlyck (C) skyldes arbejde, og er dermed en lovlig fraværsgrund.

   

  Det fremgår af kommunens styrelsesvedtægt, at der kan indkaldes en stedfortræder, selvom fraværet er under en måned.

   

  Ditte Vennits Nielsen (V) er 1. stedfortræder på Venstres stedfortræderliste.

   

  Leo Lund (C) er 1. stedfortræder på Det Konservative Folkepartis stedfortræderliste.

   

  Det vurderes, at betingelserne for at indkalde stedfortrædere er tilstede, og at Ditte Vennits Nielsen (V) og Leo Lund (C) er rette stedfortrædere.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Ditte Vennits Nielsen indtræder som stedfortræder for Philip Tietje (V),

  at Leo Lund indtræder som stedfortræder for Anders Koch-Hørlyck (C), og

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  Leo Lund (C) har meddelt forfald på grund af sygdom. Toke Ebbesen (C) er 2. stedfortræder for Det Konservative Folkeparti, har meddelt forfald på grund af ferie.

  Severin Sivesgaard (C) er 3. stedfortræder for Det Konservative Folkeparti, og indtræder som stedfortræder for Anders Koch-Hørlyck (C).

   

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/5375, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Carina Underbjerg Hansen (V) har oplyst, at hun går på barsel, og vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv fra den 1. april i en forventet periode på mindst en måned.

   

  Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt, og om

  det er rette stedfortræder, der indkaldes.

   

  Forvaltningen kan oplyse, at fravær på grund af barsel anses for at være lovligt forfald.

   

  Forvaltningen kan også oplyse, at den stedfortræder, der skal indkaldes, er den stedfortræder,

  der står øverst på stedfortræderlisten fra Venstre efter kommunalvalget 2021.

   

  Ditte Vennits Nielsen (V) er nr. 1 på Venstres stedfortræderliste.

   

  Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst en måned, kan den gruppe, der har indvalgt hende,

  bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

   

  Carina Underbjerg Hansen (V) er medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget og gruppeformand Kirsten Nørgård Christensen har på vegne af Venstre oplyst, at Ditte Vennits Nielsen (V) indtræder i det samme udvalg, som Carina Underbjerg Hansen (V) er udpeget

  til, så længe hindringen varer.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at betingelserne for at indkalde stedfortræder anses for opfyldt,

  at nr. 1 på Venstres stedfortræderliste indkaldes som rette stedfortræder, og

  at orienteringen om, at Ditte Vennits Nielsen (V) indtræder i Børne- og Uddannelsesudvalget tages til efterretning.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/6774, Sagsinitialer: SBRO

  Sagsfremstilling

  Der er modtaget decisionsskrivelser vedrørende regnskabet for 2020 fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt fra Social og Ældreministeriet.

   

  I henhold til bilag 1.5.1 til kasse- og regnskabsregulativet skal decisionsskrivelser uden bemærkninger behandles af udvalgene og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.

   

  Decisionsskrivelsen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering indeholder ingen bemærkninger i forhold til kommunens administration af området, men i forhold til brug af sagssystemet KSD, hvor kommunens revision har gjort opmærksom på, at

   

  ”Der er etableret kontroller, som medvirker til, at der som led af sagsbehandling i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion” har vi konstateret, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive, idet der er konstateret mere end 100 fejl i beregningerne i KSD i erklæringsperioden.

  Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået”.

   

  Forholdet gælder for alle kommuner, som benytter KSD, og er derfor ikke knyttet til Aabenraa Kommune alene.

   

  Styrelsen har derfor anført, at kommunens revision skal følge op på forholdet og give en status herpå i revisionsberetningen for 2021.

   

  Decisionsskrivelsen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholder ingen bemærkninger til regnskabet for 2020.

   

  Decisionsskrivelsen fra Social- og Ældreministeriet indeholder ingen bemærkninger til regnskabet for 2020.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Høring/udtalelse

  Decisionsskrivelser fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er behandlet af Arbejdsmarkedsudvalget i mødet 10. januar 2022.

   

  Decisionsskrivelsen fra Social- og Ældreministeriet er behandlet i Social- og Seniorudvalget 2. februar 2022 og i Børne- og Uddannelsesudvalget 7. marts 2022.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at decisionsskrivelser fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt fra Social og Ældreministeriet tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

  Anbefales at sagen tages til orientering.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/16986, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles overførselsansøgninger fra 2021 til 2022 vedrørende Puljer og projekter.

   

  Puljer og projekter omfatter projekter, der er medfinansieret af 3. part samt en række navngivne puljer og områder, der er godkendt politisk og fremgår af vedhæftede overførselsregler, der indgår i Retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring.

  Sagen afgøres i:

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der ansøges om følgende overførsler (beløb i 1.000 kr.):

   

  Udvalg (i 1.000 kr.)

  Overført fra 2020 til 2021

  Regnskab 2021

  Korrigeret budget 2021

  Mer-/mindre-forbrug *)

  Ansøgt overført til 2022 *)

  Økonomiudvalg

  11.435

  18.318

  23.452

  5.134

  4.630

  Arbejdsmarkedsudvalg

  25.123

  964.362

  973.094

  8.732

  8.732

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  4.103

  -15.107

  -11.077

  4.030

  3.639

  Kultur- og Fritidsudvalg

  3.024

  1.956

  4.677

  2.721

  2.721

  Social- og Sundhedsudvalg

  7.819

  6.658

  11.426

  4.768

  4.768

  Teknik- og Miljøudvalg

  -4.482

  97.962

  95.285

  -2.677

  -2.677

  Vækstudvalg for Land og By

  200

  793

  200

  -593

  -593

  I ALT

  47.222

  1.074.942

  1.097.057

  22.115

  21.220

   *) + = mindre forbrug og - = merforbrug

   

  Der søges overført et netto mindreforbrug på 21,220 mio. kr. fra 2021 til 2022, for Puljer og projekter, hvor der fra 2020 til 2021 blev overført et netto mindreforbrug på 47,222 mio. kr.

   

  I vedlagte bilag er der en specifik oplistning af de enkelte projekter, med noter til de ansøgninger, der overstiger 0,5 mio. kr., jf. retningslinjerne herfor.

   

  De største overførsler består af:

   

  • 7,575 mio. kr. vedr. Overførselsudgifter (Arbejdsmarkedsudvalget)
  • 2,992 mio. kr. vedr. AUB-elever (Social- og Sundhedsudvalget)
  • -2,712 mio. kr. vedr. Natur og Miljø (3. partsprojekter) (Teknik- og Miljøudvalget)
  • 2,268 mio. kr. vedr. Bæredygtighedspulje (Økonomiudvalget)
  • -1,726 mio. kr. vedr. Bedre indsats for borgere i ressourceforløb (Økonomiudvalget)
  • 1,585 mio. kr. vedr. Tidlig tysk-undervisning (Børne- og Uddannelsesudvalget)
  • 1,064 mio. kr. vedr. Covid-19 budgetværnspulje

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at mindreforbrug i 2021 vedrørende Puljer og projekter m.v. på i alt 21,220 mio. kr., jf. ovenstående og vedhæftede bilag, godkendes overført fra 2021 til 2022, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2022, der finansieres via de likvide midler i 2022.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/16986, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles overførselsansøgninger fra 2021 til 2022 vedrørende Øvrige overførsler.

   

  Jf. retningslinjerne vil det som udgangspunkt primært være overførselsansøgninger baseret på betalingsforskydninger, egentlige fejl og byrådsbeslutninger i regnskabsåret, der vil blive imødekommet.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der ansøges om følgende overførsler (beløb i 1.000 kr.):

   

  Udvalg

  Overført fra 2020 til 2021

  Regnskab 2021

  Korr. budget 2021

  Mer-/mindre-forbrug *)

  Ansøgte ovf. til 2022 *)

  Økonomiudvalg

  655

  131.925

  139.482

  7.557

  4.354

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  6.525

  7.148

  623

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  997

  363.080

  372.155

  9.075

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  0

  44.449

  45.445

  996

  248

  Social- og Sundhedsudvalg

  450

  925.607

  919.941

  -5.666

  38

  Teknik- og Miljøudvalg

  560

  46.891

  47.181

  290

  55

  Vækstudvalget for Land og By

  0

  5.431

  6.319

  888

  263

  I ALT

  2.662

  1.523.908

  1.537.671

  13.763

  4.958

  *) + = mindreforbrug og - = merforbrug

   

  Af vedlagte bilag med tilknyttede noter, fremgår de specifikke overførselsansøgninger.

   

  Med de ansøgte driftsoverførsler udviser regnskabet på de enkelte områder følgende resultat:

   

  Udvalg

  (beløb i 1.000 kr.)

  Resultat

  Kat. 1

  Kat. 2

  Kat. 3

  Overførsler i alt

  Netto-resultat

  ØU

  20.523

  6.644

  2.566

  4.354

  13.564

  6.959

  ØU puljer

  3.115

   

  2.064

   

  2.064

  1.051

  AU

  1.179

  409

   

   

  409

  770

  BUU

  27.921

  10.158

  3.639

   

  13.797

  14.124

  KFU

  3.196

  -522

  2.721

  248

  2.447

  749

  SSU

  17.719

  15.370

  4.768

  38

  20.176

  -2.457

  TMU

  -2.237

  150

  -2.677

  55

  -2.472

  235

  VLB

  294

   

  -593

  263

  -330

  624

  SERVICE I ALT

  71.710

  32.209

  12.488

  4.958

  49.655

  22.055

   

   

   

   

   

   

   

  AU

  8.732

   

  8.732

   

  8.732

  0

  BUU

  281

   

   

   

   

  281

  SSU

  -127

   

   

   

   

  -127

  OVERFØRSLER I ALT

  8.886

  0

  8.732

  0

  8.732

  154

   

   

   

   

   

   

   

  KMF

  4

  0

  0

  0

  0

  4

   

   

   

   

   

   

   

  DRIFT I ALT

  80.600

  32.209

  21.220

  4.958

  58.387

  22.213

  *) + = mindre forbrug og - = merforbrug

   

  Det forventes, at der i 2022 er merudgifter til Covid-19 på ca. 6 mio. kr. Det anbefales, at der overføres yderligere 5,0 mio. kr. til Covid-19 puljen i 2022. Såfremt der i Økonomiaftalen i juni kommer midler fra Staten til kompensation for Covid-19 udgifter i 2022, overføres de ikke forbrugte midler til engangspuljen i budget 2023 til prioritering.

   

  I forbindelse med budget 2022 blev der afsat en mindre pulje til finansiering af prisstigninger på anlægsprojekter. Priserne på anlægsområdet er stigende, hvorfor det anbefales at der overføres i alt 17,213 mio. kr. til anlægspuljen i 2022 til at imødegå uforudsete prisstigninger på anlægsprojekter, som følge af udviklingen i fragt- og materialepriser.

   

  Samlet likviditetsvirkning i 2022 af anbefalingerne vedrørende driftsresultat 2021:

   

  Emne

  Beløb i 1.000 kr.

  Nettoresultat (efter overførsler) jf. ovenstående oversigt

  22.213

  Anbefales yderligere tilført Covid-19 puljen i 2022

  -5.000

  Anbefales yderligere tilført puljen til finansiering af prisstigninger på anlægsprojekter i 2022

  -17.213

  Likviditetsvirkning i 2022 af 2021-driftsresultat og anbefalinger

  0

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at mindreforbrug vedrørende Øvrige overførsler, i 2021 på 4,958 mio. kr., jf. ovenstående og vedhæftede bilag, godkendes overført fra 2021 til 2022, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til 2022, der finansieres via de likvide midler i 2022, og

  at det resterende mindreforbrug på driften i 2021 svarende til nettoresultatet på 22,213 mio. kr., jf. ovenstående, godkendes overført fra 2021 til 2022 med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling i 2022, der finansieres af de likvide midler i 2022, hvoraf 5,0 mio. kr. tilføres Covid-19 puljen og 17,213 mio. kr. tilføres anlægspuljen under ØK til finansiering af prisstigninger på anlægsprojekter.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

  Anbefales godkendt, idet sidste at suppleres med "og øvrige forhold, herunder Fjordskolen".

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/16986, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag omfatter overførselsansøgninger fra 2021 til 2022 af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg, herunder en række poster på finansforskydninger i tilknytning til anlæg, omfattende grundkapitalindskud, tilslutningsbidrag, byggekredit og lån til ældreboliger.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der ansøges om følgende overførsler (beløb i 1.000 kr.):

   

  Område

  Korrigeret Budget 2021

  Regnskab 2021

  Mer-/mindre- forbrug 2021 *)

  Ansøgt overført til 2022 *)

  Finansiering m.m. i alt

  -18.369

  -11.750

  -6.619

  -6.619

  Anlæg:

   

   

   

   

  Skattefinansierede anlæg

  254.194

  117.449

  136.745

  134.991

  Jordforsyning

  4.131

  -15.263

  19.394

  19.394

  Anlæg i alt

  258.325

  102.186

  156.139

  154.385

  ALT I ALT

  239.956

  90.436

  149.520

  147.766

  *) + = mindreforbrug og - = merforbrug

   

  I bevillingskontrollen pr. 30/9 2021 blev der i alt overført 28,616 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb, vedrørende igangværende anlægsprojekter (inkl. jordforsyning) til 2022.

   

  I forbindelse med regnskabsafslutningen viser resultatet et yderligere mindreforbrug på anlæg på i alt 156,139 mio. kr. Heraf søges 154,385 mio. kr. overført til 2022. I alt overføres der således ca. 183 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg fra 2021 til 2022. Fra 2020 til 2021 blev der overført ca. 155 mio. kr. og fra 2019 til 2020 blev der overført ca. 121 mio. kr.

   

  Finansiering m.v.:

  Der søges samlet set overført et negativt rådighedsbeløb på 6,619 mio. kr. til 2022, der er fordelt således:

   

  Grundkapitalindskud:   20,581 mio. kr.

  Udlæg tilslutningsbidrag:     2,900 mio. kr.

  Byggekredit (Grønningen og Rhedersborg): -23,900 mio. kr.

  Byggekredit brandsikring ældreboliger:   -6,200 mio. kr.

  I ALT      -6,619 mio. kr.

   

  Skattefinansierede anlæg:

  Der er 78 igangværende skattefinansierede anlæg, og der søges samlet overført et rådighedsbeløb på 134,991 mio. kr. til 2022. De væsentligste overførsler vedrører:

   

  • 29,030 mio. kr. vedr. Hjælpemiddeldepot (Social- og Sundhedsudvalget)
  • 24,930 mio. kr. vedr. Motorvejsbro ved Bov (Teknik- og Miljøudvalget)
  • -12,978 mio. kr. vedr. Salg af ejendomme 2020/2021 (Økonomiudvalget)
  • 10,590 mio. kr. vedr. Plejehjemmet Grønningen – boligdel (Social- og Sundhedsudvalget)
  • 10,471 mio. kr. Pumpestation ved Mølleåens udløb (Teknik- og Miljøudvalget)

   

  På det skattefinansierede område afsluttes 35 projekter i 2021, med et samlet mindreforbrug på 2,670 mio. kr. Heraf tilføres 1,294 mio. kr. til kassebeholdningen, mens resten 1,376 mio. kr. overføres til puljer i 2022, til diverse afslutningsarbejder.

   

  Jordforsyning:

  Der søges samlet set overført et rådighedsbeløb på 19,394 mio. kr. til 2022, på jordforsyningsområdet. De væsentligste overførsler vedrører:

   

  • 4,056 mio. kr. vedr. Padborg Skandinavienvej (Vækstudvalget for Land og By)
  • 2,472 mio. kr. vedr. Udgravning af fortidsminder (Økonomiudvalget)
  • 1,445 mio. kr. vedr. Byggemodning Lyreskoven, 1. etape (Vækstudvalget for Land og By)
  • 1,144 mio. kr. vedr. Byggemodning Midtkobbel, Kollund (Vækstudvalget for Land og By)

   

  På jordforsyningsområdet er der 8 projekter, der i 2021 er afsluttet med et samlet mindreforbrug på netto 5,059 mio. kr. Mindreforbruget søges overført til puljen til ”Køb af jord til erhvervsformål – rådighedsbeløb”, under Økonomiudvalget, der således tilføres i alt 7,225 mio. kr.

   

  Af vedlagte bilag fremgår de udvalgsopdelte overførselsansøgninger på de specifikke anlægsprojekter.

   

  Som bilag er også vedhæftet en ajourført investeringsoversigt for 2022 – 2025, inklusive de i nærværende sag ansøgte anlægsoverførsler.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at rådighedsbeløb på i alt 20,581 mio. kr., vedr. grundkapitalindskud, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, overføres fra 2021 til 2022, med finansiering via de likvide midler i 2022,

  at rådighedsbeløb på i alt 2,900 mio. kr., vedr. udlæg tilslutningsbidrag, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, overføres fra 2021 til 2022, med finansiering via de likvide midler i 2022,

  at rådighedsbeløb på i alt -23,900 mio. kr., vedr. byggekredit Grønningen og Rhedersborg, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, overføres fra 2021 til 2022, med tilførsel til de likvide midler i 2022,

  at rådighedsbeløb på i alt -6,200 mio. kr., vedr. byggekredit brandsikring ældreboliger, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, overføres fra 2021 til 2022, med tilførsel til de likvide midler i 2022,

  at rådighedsbeløb på i alt 134,991 mio. kr., vedr. igangværende skattefinansierede anlæg, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, overføres fra 2021 til 2022, med finansiering via de likvide midler i 2022, og

  at rådighedsbeløb på i alt 19,394 mio. kr., vedr. jordforsyningsområdet, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, overføres fra 2021 til 2022, med finansiering via de likvide midler i 2022.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35421, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2021 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

   

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

   

   

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

   

  Anlægsprojekt

  (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Renovering Skelbækvej 2

  16.120

  16.067

  53

   

   

   

   

  I alt

  16.120

  16.067

  53

   

  Afvigelsen på det skattefinansierede område udviser en mindreudgift på 0,053 mio. kr. som kan tilgå kassebeholdningen.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2021 på det skattefinansierede område med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med en mindreudgift på 0,053 mio. kr., der tilgår kassebeholdningen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/6277, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2021 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

   

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

   

  Anlægsregnskaberne inkl. bemærkninger fremgår af vedlagte bilag 1.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

   

  Tabel 1: afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

  Anlægsprojekt (1.000 Kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Campusallé

  11.089

  10.914

  175

  Genforeningsparken

  12.775

  12.720

  55

  Aabenraa Midtbyplan

  46.101

  45.938

  163

  Asfalt veje, stier og fortove

  10.000

  10.000

  0

  Tilslutningsanlæg, Bodumvej

  23.156

  23.156

  0

  I alt

  103.121

  102.728

  393

  +=mindreforbrug og -=merforbrug

   

  Det fremgår af tabel 1, at der samlet set er et mindreforbrug på 0,393 mio. kr. på det skattefinansierede område.

   

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på jordforsyningsområdet er afsluttet:

   

  Tabel 2: afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

  Anlægsprojekt (1.000 Kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Byggemodning Løjt Kirkeby

  4.900

  3.607

  1.293

  I alt

  4.900

  3.607

  1.293

   

  Det fremgår af tabel 2, at der samlet set er et mindreforbrug på 1,293 mio. kr. på jordforsyningsområdet.

   

  For det skattefinansierede område og jordforsyningsområdet udgør mindreforbruget i 2021 således samlet set i alt 1,686 mio. kr.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber i 2021 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med et samlet mindreforbrug på 1,686 mio. kr., der tilføres de likvide midler i 2021.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10-03-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2821, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2021 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

   

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på udvalgets område er afsluttet:

   

  Tabel 1: Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

  Anlægsprojekt (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Hærvejsskolen

  85.148

  84.681

  467

  Ny dagtilbudsstruktur Rødekro – Børnehuset Fladhøj

  23.000

  22.962

  39

  Løjt Børnehus

  7.980

  7.980

  0

  Bolderslev skole

  3.285

  3.097

  188

  Bylderup skole

  4.789

  4.743

  46

  Lyreskovskolen - Ventilationsanlæg

  3.000

  2.377

  623

  I alt

  127.202

  125.840

  1.363

  +=mindreforbrug og -=merforbrug

   

  Det fremgår af tabel 1, at der samlet set er et mindreforbrug på 1,363 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2021 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med et samlet mindreforbrug på 1,363 mio. kr., og

  at mindreforbruget overføres til færdiggørelsesarbejder 2022 på de nævnte anlæg

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-03-2022

  Anbefalet godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2787, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Opgørelse over afsluttede anlægsprojekter i 2021 over 2,0 mio. kr. forelægges til godkendelse.

   

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekt over 2,0 mio. kr. er afsluttet,

   

  Anlægsprojekt (i 1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Nygade 23 B-D, indretning af lokaler

  8.860

  8.700

  160

   

  I forbindelse med afslutning af anlægsregnskabet foreslås der afsat 0,050 mio. kr. til færdiggørelse af anlægget. Midlerne vil blive anvendt til afhjælpning af problemer med larm fra ventilationen.

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at opgørelsen over anlægsprojekt vedr. Nygade 23 B-D, indretning af lokaler godkendes,

  at 0,050 mio. kr. afsættes til færdiggørelse af anlægget finansieret af mindreforbruget på 0,160 mio. kr., og

  at 0,110 mio. kr. tilføres likvide midler.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-02-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/7472, Sagsinitialer: SBRO

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til Aabenraa Kommunes årsberetning for regnskabsåret 2021, der herefter oversendes til kommunens eksterne revision. Når byrådet senere modtager den eksterne revisionsberetning om revision af årsregnskabet, skal regnskabet godkendes endeligt.

   

  Regnskabet foreligger i form af Årsberetning for 2021 samt et bilagshæfte med specifikationer og øvrige autoriserede oversigter mm. Bilagshæftet forefindes på sagen. Årsberetningen er udarbejdet ud fra samme opsætning som beretningen for 2020.

   

  Regnskabet omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. Desuden indeholder regnskabet udgifter og indtægter samt aktiver og passiver for de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

   

  Der var i 2021 driftsudgifter for 4,0 mia. kr., hvoraf 2,8 mia. kr. er anvendt på serviceudgifter, 0,9 mia. kr. på overførsler til borgere og knap 0,3 mia. kr. på betaling til sygehuse.

   

  Regnskabet for 2021 viser et overskud på ordinær drift på 183 mio. kr., hvilket er 86 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. En væsentlig forklaring herpå er en øget nettoopsparing på institutionsområderne samt et lidt lavere aktivitetsniveau, idet COVID19 har vanskeliggjort afholdelse af planlagte aktiviteter i en del af året.

   

  På anlægsområdet er der investeret for netto 102 mio. kr., heraf udgør byggemodnings­området netto -15 mio. kr. til køb, salg og byggemodninger af jord. Der afsluttes 41 anlægsprojekter, og der videreføres i alt 91 projekter, der ikke er afsluttet. De største anlægsinvesteringer i 2021 er Boligerne ved Plejehjemmet Grønningen samt nedrivningen omkring Nørreport.

   

  Den langfristede gæld er nedbragt med 58 mio. kr. Baggrunden herfor er, at hensættelsen af de indefrosne feriemidler er nedbragt med 54 mio. kr. som følge af, at Aabenraa Kommune har foretaget afregning i 2021 for medarbejdere, der er fratrådt i perioden 1.9.2019 til 30.6.2021.

   

  Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen er i 2021 steget til 505 mio. kr. mod 394 mio. kr. ultimo 2020. Dette er primært begrundet i øgede overførsler på anlægsområdet samt ændringer i betalingsfrister for leverandørbetalinger.

   

  De likvide beholdninger ultimo 2021 er på 274 mio. kr. mod 208 mio. kr. ultimo 2020. Behold­ningen på 274 mio. kr. ultimo er et øjebliksbillede på årets sidste dag, og er således ikke et udtryk for, hvad der reelt er til byrådets disposition.

   

  Kommunens egenkapital er øget med 107 mio. kr. og udgør 2.254 mio. kr. ultimo 2021. De største bidrag til den positive udvikling er årets resultat samt en øget værdi af ejerandele i selskaber og en nedregulering af tjenestemandspensionsforpligtelsen som følge af en ny aktuarberegning.

   

  Tabellen viser regnskabet opgjort i mio. kr.:

   

   

   

  Område

  Oprindeligt budget 2021 

  Korrigeret budget  2021

  Regnskab  2021

  Afvigelse

  Skatter og generelle tilskud i alt

  -4.164

  -4.154

  -4.154

  0

  Driftsudgifter i alt

  4.007

  4.052

  3.970

  82

  Driftsresultat

  -157

  -102

  -184

  82

  Renteudgifter netto i alt

  10

  5

  1

  4

  RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT

  -147

  -97

  -183

  86

  Anlæg i alt

  136

  254

  117

  137

  Jordforsyning netto i alt

  5

  4

  -15

  19

  RESULTAT

  -6

  161

  -81

  242

  Netto låneoptagelse

  4

  20

  62

  -42

  Finansforskydninger

  3

  -18

  -47

  29

  Påvirkning kassebeholdning

  1

  163

  -66

  229

  - indtægt/merforbrug  + udgift/mindre forbrug

   

  Samlet set er regnskabet for 2021 tilfredsstillende set i forhold til målsætningen i den økonomiske politik.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at Aabenraa Kommunes regnskab for 2021 oversendes til revisionen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/8716, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

   

  De to gymnastiksale på adressen Skolevænget 33, Aabenraa indgår i budgetforliget for 2022 og skal fortsat anvendes til idrætsfaciliteter. Med aftalen er der afsat driftsmidler til formålet, ligesom der er afsat finansiering til facaderenovering og forskønnelse heraf.

   

  Økonomiudvalget fik overdraget ejerskabet af Skolevænget 33 af Børne- og Uddannelsesudvalget, da ejendommen ophørte med aktiviteter fra Fjordskolen. Nu er gymnastiksalene taget i brug i regi af Kultur og Fritidsudvalget, hvortil driftsmidlerne fra 2022 er henført.

   

  For at kunne igangsætte facaderenoveringen af gymnastiksalene skal der frigives en anlægsbevilling til formålet. Plan, Teknik og Miljø vil med frigivelsen kunne påbegynde samarbejdet om renoveringerne med Børn og Kultur og brugerne af hallerne om arbejdernes udbud og gennemførsel.

   

  Da der er planlagt yderligere arbejder i området i forhold til nedrivning og renovering af bygning 11 og udearealerne er det vigtigt at have de nødvendige bevillinger frigivet og på plads, så arbejdernes udbud og sammensætning kan beskrives i forhold til en takt og fremdrift, som projekterne ved Skolevænget 33 kan gennemføres under. 

   

  Denne sag er en af flere sager på vej om nedrivning og anvendelse af bygninger og arealer på Skolevænget 33.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budgetaftalen afsat 0,4 mio. kr. årligt til drift og vedligehold af de to gymnastiksale, som er placeret under Kultur og Fritidsudvalget.

   

  Der er afsat i alt 15,1 mio. kr. i 2022 til Skolevænget 33, jf. tabel 1 nedenfor:

   

  Beløb i 1.000 kr.

  2022

  Frigivet ved budgetvedtagelsen

  2.000

  Nedrivning bygning 1

  5.300

  Reetablering af arealet vedr. bygning 1

  1.000

  Facaderenovering af gymnastiksale

  2.300

  Klargøring af bygning 11

  3.500

  Specialindretning af bygning 11

  1.000

  I alt

  15.100

   

  Rådighedsbeløbet på i alt 5,8 mio. kr. til facaderenovering af gymnastiksalene og klargøring af bygning 11 er afsat under Økonomiudvalget. Resterende rådighedsbeløb på 9,3 mio. kr., hvoraf 2,0 er frigivet ved budgetvedtagelsen, er afsat under Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

   

  Der anmodes i denne sag om frigivelse af midlerne til facaderenovering af gymnastiksalene.

  Indstilling

  Plan, Teknik og Miljø indstiller,

  at de to gymnastiksalsbygninger overdrages fra Økonomiudvalget til Kultur og Fritidsudvalget,

  at overdragelsen budget- og regnskabsmæssigt følger driftsbevillingen givet pr. 1. januar 2022, og

  at der meddeles en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til facaderenovering af gymnastiksale finansieret af det afsatte i 2022 under Økonomiudvalget, som frigives.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/21447, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Kommunernes adgang til at optage lån er underlagt regulering. Jf. lånebekendtgørelsen giver visse typer af anlægsudgifter automatisk låneadgang. Derudover kan kommunerne få låneadgang via de lånepuljer, der afsættes i forbindelse med de årlige forhandlinger om kommunernes økonomi. Lånepuljerne fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet efter konkrete ansøgninger. 

   

  I lighed med tidligere år er der mulighed for at indregne havnens anlægsinvesteringer i lånerammeopgørelsen jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 18. Aabenraa Havn har afholdt investeringer i 2021 for 5,716 mio. kr. Havnen har ikke udnyttet denne låneadgang, hvorfor den i lighed med tidligere år kan indgå i Aabenraa Kommunes lånerammeopgørelse.

   

  I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet for 2021 er Aabenraa Kommunes låneramme opgjort således:

   

  Låneadgang vedr. 2021 jf. bilag

  -31,512 mio. kr.

  Modregnede deponeringer

  0,000 mio. kr.

  Låneadgang sfa. Aabenraa Havns investeringer

  -5,716 mio. kr.

  Låneramme i alt ex. ældreboliger

  -37,228 mio. kr.

   

  Det korrigerede budget for 2022 viser en forventet låneoptagelse på 34,661 mio. kr.

   

  Den langfristede gæld pr. indbygger vil stige som følge af det igangværende ældreboligbyggeri, hvorfor det anbefales, at gælden ikke øges ud over det i budgettet forudsatte, og at der hjemtages et lån på 34,7 mio. kr. svarende til budgetforudsætningerne inden udgangen af april.

   

  Der forskydes store uforbrugte beløb vedr. uafsluttede anlægsprojekter mellem årene. Der er mulighed for at låne til anlægsudgifter til byfornyelse og anlægsudgifter med klimaformål. Når Aabenraa Kommune afholder disse anlægsudgifter i 2022, kan der optages lån på baggrund heraf i 2023. Dette vil i sagen om budget 2023.

   

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Lånene optages i overensstemmelse med den finansielle politik med første afdrag i 2023.

   

  Overblik over bevillingsmæssige konsekvenser

  (mio. kr.):

   

   

  Låneoptagelse vedr. regnskabsår 2021 jf. denne sag

  -34,700

  Korrigeret budget 2022

  -34,661

  Afvigelse 

  -0,039

  Korrigeret budget til afdrag i 2022 

  42,934

   

  Med indstillingen vil den langfristede gæld pr. indbygger blive nedbragt i 2022 (ekskl. nye lån til ældreboliger).

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Staben bemyndiges til at optage lån på op til 34,7 mio. kr. vedr. regnskabsår 2021.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/5355, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har i finanspolitikken fastlagt rammerne for forvaltningen af kommunens likvide beholdning samt kommunens gæld.

   

  Det fremgår af Aabenraa Kommunes finanspolitik, at Økonomiudvalget halvårligt (efter 2. kvartal samt i forbindelse med regnskabsafslutningen) orienteres om status på kommunens finansielle portefølje på såvel aktiv- som passivsiden. Regnskabssagen behandles i 2. møde i marts. I denne sag gives en orientering omkring kommunens engagementer.

   

  Aktiv-siden (likviditet)

  Aabenraa Kommune har to aftaler om formuepleje, som bliver forvaltet efter de af Økonomiudvalget i finanspolitikken fastlagte investeringsrammer.

   

  Aabenraa Kommunes finansielle rådgivere fremsender månedlige statusrapporter for investeringerne, som gennemgås af vicekommunaldirektøren.

  Afkastet har været påvirket af den finansielle uro afledt af COVID-19, men set over såvel hele 2021 som over hele perioden, hvor Aabenraa Kommune har haft investeret, har det været et ganske pænt afkast, set i lyset af den beskedne risikovillighed, som finanspolitikken sætter rammerne for.

   

   

  Danske Bank forvalter en kapital på 222,3 mio. kr. pr. 31/12-2021. Kommunens investering er primært placeret i obligationer. Det samlede afkast i 2021 udgør 3,3 mio. kr. svarende til +1,51 %.

   

  Sydbank forvalter en kapital på 78,0 mio. kr. pr. 31/12-2021. Kommunens investering er primært placeret i obligationer. Det samlede afkast i 2021 udgør 1,1 mio. kr. svarende til +1,40 %.

   

  For begge aftaler gælder, at afkastet kan sammenholdes med alternativet, der er at placere midlerne som bankindlån (hvor renten er negativ).

   

  For at reducere udgifterne til negativ rente, har Aabenraa Kommune i februar 2022 placeret yderligere 50 mio. kr. hos Danske Bank og yderligere 25 mio. kr. hos Sydbank.

   

  Passiv-siden (gæld)

  Aabenraa Kommunes rådgiver har fremsendt en rapport over passivsiden pr. ultimo 2021. Heri fremgår, at Aabenraa Kommunes langfristede gæld udgjorde 604 mio. kr. Heraf er 100 % optaget i danske kroner og af den samlede gæld er 60,3 % variabelt forrentet. Denne fordeling ligger inden for finanspolitikkens risikomodel.

   

   

  Staben henleder opmærksomheden på, at der er en sammenhæng, således at lavere renteindtægter af formuen i et vist omfang modsvares af lavere renteudgifter på den variabelt forrentede del af gælden.

   

  I vedlagte notat er der beskrevet, hvorledes likviditeten har udviklet sig i de seneste 2 år, samt givet et overblik over udgifterne til negative renter.

   

  Staben anbefaler, at der ikke foretages justeringer i finanspolitikken.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning, og

  at finanspolitikken godkendes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2059, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af midler til delvis nedrivning og reetablering af arealer på ejendommen Skolevænget 33, Aabenraa.

   

  I budgetforliget for 2022-2025 blev det besluttet at afsætte midler til projektet ”Nedrivning af ejendommen Skolevænget 33, den tidligere Fjordskole, samt reetablering af udenoms arealer”.

   

  Det er vurderet, at bygninger nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9 og 10 ikke er egnet til bevaring, jævnfør Screenings- og Mulighedsstudiet udarbejdet af Plan i 2021, se bilag 1.

   

  Bygning nr. 1,2,3,4 og 5 udgør ca. 2.500 m² med delvis kælder og er opført i 1968, som en del af den tidligere Brundlundskole.

  Bygning 9 og 10 har fungeret som indgang og forbindelsesgang udgør ca. 300 m². Disse bygninger er opført i 1999 og er uden kælder.

   

  Til nedrivningen, som endvidere indeholder jord og sandopfyldning, rådgivning og andre omkostninger, eksisterende pælefundering kappes ca. 1 meter under terræn, er der afsat 7,3 mio. kr. til formålet, hvoraf 2,0 mio. kr. er frigivet ved budgetvedtagelsen

   

  Reetablering og indretning af udenoms arealer udføres som afsluttende arbejder, når indretning af bygning 11 og facaderenoveringen af gymnastiksalene er på plads. Reetablering og indretning forventes at komplementere/afspejle den fremtidige anvendelse af omliggende bygninger, og der er afsat 1 mio. kr. til formålet.

   

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

   

  Der er afsat i alt 15,1 mio. kr. i 2022 til Skolevænget 33, jf. tabel 1 nedenfor:

   

  Tabel 1: Rådighedsbeløb afsat i 2022

   

  Beløb i 1.000 kr.

  2022

  Frigivet

  Frigivet ved budgetvedtagelsen

                          2.000

  2.000 – Budget 2022

  Nedrivning bygning 1,2,3,4,5,9 og 10

                          5.300

  5.300 - Denne sag

  Reetablering af arealet vedr. nedrivning

                          1.000

  1.000 - Denne sag

  Facaderenovering af gymnastiksale

                          2.300

  2.300 – Marts 2022

  Klargøring af bygning 11

                          3.500

   

  Specialindretning af bygning 11

                          1.000

   

  I alt

                        15.100

   

   

  Rådighedsbeløbet på i alt 9,3 mio. kr. til nedrivning og rådgivning, reetablering af arealet, samt specialindretning af bygning 11 er afsat under Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Resterende rådighedsbeløb på 5,8 mio. kr. til facaderenovering af gymnastiksale og klargøring af bygning 11 er afsat under Økonomiudvalget, hvorfra 2,3 mio. kr. til facaderenovering af gymnastiksalen, forventes frigivet i byrådet den 30. marts 2022, og hvor gymnastiksalene samtidig overdrages til Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Plan, Teknik og Miljø indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på henholdsvis 5,3 mio. kr. til projektet delvis nedrivning, samt 1,0 mio. kr. til reetablering af arealet på Skolevænget 33, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2022 under Plan, Teknik og Landdistrikter, som frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/8800, Sagsinitialer: SLM

  Sagsfremstilling

  Der skal afholdes folkeafstemning 1. juni 2022, Folketingsvalg senest 4. juni 2023, valg til Europa-Parlamentet senest maj 2024 og Kommunal- og Regionsrådsvalg den 18. november 2025.

   

   Byrådet har i den anledning følgende opgaver: 

  1. Valg af valgbestyrelse
  2. Valg af valgstyrere til at stå for afstemningen og den efterfølgende stemmeoptælling
  3. Valg af tilforordnede vælgere til at hjælpe valgstyrerne

   

  Valg af valgbestyrelse

  Byrådet valgte den 26. januar 2022 valgbestyrelser til henholdsvis kommunal- og regionsrådsvalg og valg til Folketinget, Europa-Parlamentet og folkeafstemninger.

   

  Valg af valgstyrere til at stå for afstemningen og den efterfølgende stemmeoptælling

  Byrådet skal beslutte, hvor mange valgstyrere, der skal være på hvert afstemningssted. Der skal være mellem 5 og 9 valgstyrere ifølge lovgivningen.

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår med udgangspunktet i de seneste valg, at antallet af valgstyrere på hvert afstemningssted fastsættes til 5 – svarende til i alt 90 personer.

   

  Valg af tilforordnede vælgere til at hjælpe valgstyrerne
  Ifølge lovgivningen skal der mindst være én tilforordnet vælger på alle 18 valgsteder i Aabenraa Kommune. På de 8 store valgsteder er der erfaringsmæssigt brug for flere tilforordnede vælgere til at hjælpe valgstyrerne. Byråds- og Direktionssekretariatet vurderer derfor, at der er brug for yderligere 34 tilforordnede vælgere, dvs. 52 tilforordnede vælgere i alt.

   

  Derudover er der brug for:

  • 20 tilforordnede vælgere til afvikling af brevstemmer i eget hjem mv.
  • 16 ekstra tilforordnede vælgere til reserve, hvis der skulle være forfald blandt de udpegede.

   

  Det foreslås, at partier, der opstiller til det respektive valg eller er godkendt af Indenrigsministeriet og opstillingsberettiget, men ikke er repræsenteret i Aabenraa Byråd, efter begæring kan få tildelt en plads som tilforordnet vælger, udover det forslåede antal på 52 personer.

   

  På baggrund af valget i november 2021, hvor Covid-19 restriktioner nødvendiggjorde ekstra bemanding på valgstederne, foreslår Byråds- og Direktionssekretariatet, at forvaltningen bemyndiges til at opjustere antallet af tilforordnede ved behov på de enkelte valgsteder.

   

  Suppleringsliste med interesserede borgere
  Ved de seneste valg har flere partiforeninger i Aabenraa Kommune meldt om udfordringer med at finde tilforordnede vælgere.

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår på den baggrund, at interesserede borgere kan melde sig til en suppleringsliste via kommunens hjemmeside. Borgerne kan indkaldes i de tilfælde, hvor partiforeningerne ikke har mulighed for at finde tilstrækkeligt med tilforordnede vælgere eller med kort varsel, hvor forfald blandt partiforeningernes udpegninger ikke kan dækkes af reservelisten. Andre kommuner har gjort gode erfaringer med denne løsning.

   

  Tilforordnede organiseret i skiftehold

  På baggrund af partiforeningernes tilbagemeldinger efter de seneste valg forbereder Byråds- og Direktionssekretariatet en sag til byrådets møde den 27. april 2022 vedrørende muligheden for på forsøgsbasis at oprette skiftehold for tilforordnede vælgere ved folkeafstemningen den 1. juni 2022, fordi evalueringerne viser, at den lange dag med valghandling og efterfølgende optælling over typisk 15-18 timer er for belastende for nogle blandt de udpegede.

   

  Proces:

  Valgstyrere og tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der bor i kommunen. Blandt valgstyrerne vælges en formand for hvert afstemningsområde. Formændene vælges ligeledes ved forholdstalsvalg under ét.

   

  Partigrupperne skal i forbindelse med valgenes afvikling hver især indstille et antal valgstyrere/tilforordnede og valgstyrerformænd, jf. tabel og vedlagte bilag, som er forvaltningens forslag udarbejdet på samme måde som ved tidligere valg.

   

   

   

   

  A

  C

  D

  F

  O

  S

  V

  I ALT

  Valgstyrer

  26

  11

  6

  3

  6

  6

  32

  90

  heraf valgstyreformand

  6

  2

  1

  0

  1

  1

  7

  18

  Tilforordnede vælgere

  16

  7

  3

  1

  3

  3

  19

  52

  Tilforordnede vælgere til modtage af brevstemmer

  6

  3

  1

  0

  1

  1

  8

  20

  Reserver

  5

  2

  1

  0

  1

  1

  6

  16

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I ALT

  53

  23

  11

  4

  11

  11

  65

  178

   

   

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Lovgrundlag

  Lov om valg til folketinget §§ 23-31
  Lov om kommunale og regionale valg, §§ 13-18

  Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet § 16

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at antallet af valgstyrere på hvert afstemningssted fastsættes til 5,

  at antallet af tilforordnede fastsættes til 52,

  at partier, der opstiller til det respektive valg, men ikke er repræsenteret i Aabenraa Byråd, efter begæring kan få tildelt en plads som tilforordnet vælger, udover det foreslåede antal på 52 personer,

  at antallet af tilforordnede til brug for brevstemmeafgivning i vælgerens eget hjem og på plejehjem mv. fastsættes til 20,

  at antallet af tilforordnede reserver fastsættes til 16,

  at partierne får valgstyreformandsposten som fordelt i vedlagte dokument,

  at partigrupperne ved Folketingsvalg indstiller valgstyrere, valgstyreformænd og tilforordnede vælgere senest 1 uge efter valget er udskrevet, 

  at der oprettes en suppleringsliste for tilforordnede vælgere, hvor borgere kan melde sig,

  at forvaltningen bemyndiges til at godkende valgstyrere og tilforordnede, når partigrupperne har indstillet navne samt at indkalde borgere fra suppleringslisten i de tilfælde, hvor partiforeningerne ikke kan udpege tilstrækkeligt med tilforordnede vælgere, og
  at forvaltningen bemyndiges til i indeværende valgperiode at opjustere antallet af tilforordnede vælgere på de enkelte afstemningssteder i tilfælde, hvor der er behov for yderligere bemanding på de enkelte valgsteder.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/8304, Sagsinitialer: lbon

  Sagsfremstilling

  På mødet den 6. januar 2022 i Udvalget for Plan, Teknisk og Landdistrikter blev sagen: Opsamling på foroffentlighedsdebat for solenergianlæg ved Svejlund, vest for Hellevad, udsat, idet den blev sendt retur til forvaltningen for yderligere belysning.

   

  Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at imødekomme høringssvarene og overholde de interne guidelines i væsentligt omfang, såfremt projektarealets omfang reduceres til mellem ca. 120-200 ha.

   

  Forvaltningen vil efterfølgende indgå dialog med bygherre på baggrund af det reducerede projektareal, og såfremt de er interesseret i at arbejde videre med projektet, kan projektarealet blive forelagt borgerne i området, forinden der træffes afgørelse, om der skal arbejdes videre med projektet.

   

  Der ønskes en politisk drøftelse og beslutning om, hvor stort et areal, der skal udlægges til solenergianlæg. Alternativt kan udvalget beslutte, at der ikke skal arbejdes videre med projektforslaget.

   

  På den baggrund ses principielt følgende 3 muligheder:

   

  a)     Arealet reduceres til mellem ca. 150-200 ha

  b)     Arealet reduceres til mellem ca. 120-150 ha

  c)      Der arbejdes ikke videre med projektet

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Begæret i Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at udvalget beslutter hvor stort et projektareal der skal arbejdes videre med, som udgangspunkt for dialog med bygherre.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10-03-2022

  Ændringsforslag fra A:

  A ønsker ikke at arbejde videre med et solcelleprojekt i Svejlund, men A ønsker at arbejde for opsætning af solceller i Aabenraa Kommune og derfor erstatte projektet med et nyt prioriteret solcelleprojekt.

   

  Godkendt idet 4 stemte for (A, C og S), imod stemte 3 (V).

   

  V stemte imod med den begrundelse, at man ønsker at prioritere både Svejlund og øvrige projekter.

   

  V begærede sagen i Byrådet.

  Supplerende sagsfremstilling

  Efter behandling på Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter er det tilknyttet et bilag. Bilaget illustrerer blandt andet på et overordnet niveau, eksempler på hvordan projektområdet for solcelleanlæg kunne reduceres på en måde, der i højere grad tager hensyn til de interne guidelines, der er for større solenergianlæg i det åbne land (godkendt på Vækstudvalget for Land og Bys møde den 3. september 2020).

   

  Bilaget blev præsenteret på mødet i Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10. marts 2022.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022


  Økonomiudvalget anbefaler, at sagen tilbagesendes til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter med henblik på at udarbejde en lokalplan, der giver mulighed for etablering af solenergianlæg.

   

  For stemte 12 (A, C, F, O, S og V), og imod stemte 1 (D).

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  Carina Underbjerg Hansen (V) erklæres inhabil og deltog ikke i behandling af sagen.

   

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt, idet 27 stemte for (A (Cathrina Aaes Sørensen, Dorrit Knudsen, Dorte Ballhorn Soll, Egon Madsen, Erik Uldall Hansen, Gaby Scheel, Marianne List, Signe Bekker Dhiman), C, F, O, S og V) og imod stemte 3 (D og Christian Panbo (A)).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2842, Sagsinitialer: TFRIC

  Sagsfremstilling

  Loddenhøj Jollelaug fik den 24. september 2014 Kystdirektoratets tilladelse til etablering af en jollehavn. Aabenraa Kommune vedtog den 30. oktober 2019 kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplan nr. 122, ”Jollehavn og strand ved Loddenhøj”. Kommuneplantillæg og lokalplan samt Kystdirektoratets tilladelse blev påklaget til henholdsvis Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Jollehavnen blev anlagt i 2020.

  Klagenævnene har i 2021 ophævet kommuneplantillæg og lokalplan samt Kystdirektoratets tilladelse.

   

  Jollelauget har den 1. oktober 2021 fremsendt en ansøgning til Kystdirektoratet om opretholdelse af jollehavnen samt gennemførelse af nogle mindre ændringer af anlægget, herunder en forhøjelse af de inderste 10-15 m af den nordlige mole (til samme højde som resten af molen), samt en uddybning af havnebassinet fra 1,5 m til 1,8 m. Der vil blive indhentet en klaptilladelse til bortskaffelse af det opgravede materiale. Ansøgningen fremgår af bilag.

   

  I forbindelse med behandling af ansøgningen skal Kystdirektoratet foretage en fornyet VVM-screening af projektet og tage stilling til,

  -         om projektet kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder eller arter udpeget i medfør af miljømålsloven, således at der kræves udarbejdelse af en konsekvensvurdering

  -         om projektet kan have væsentlig negativ indvirkning på miljøet, således at der kræves udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (VVM-pligt)

  -         om der er andre projekter eller forhold, som alene eller sammen med jollehavnen kan udløse et krav om miljøvurdering.

   

  Kystdirektoratet har bedt om Aabenraa Kommunes bemærkninger til ovennævnte forhold, herunder oplysning om, hvilke forhold kommunen især vil anbefale, at der lægges vægt på i Kystdirektoratets vurdering. Kommunen kan derudover afgive bemærkninger som ejer af tilgrænsende strand og P-plads.

   

  Forvaltningens forslag til høringssvar er vedlagt.

   

  Høringssvaret indeholder:

  -         bemærkninger vedrørende emner, som bør indgå i VVM-screeningen. Disse er i store træk overensstemmende med emner, der tidligere er indgået i Kystdirektoratets VVM-screening og i den miljørapport, Aabenraa Kommune har udarbejdet i forbindelse med den nu ophævede lokalplan,

  -         kommunens bemærkninger som lodsejer. Da lokalplanen for området er ophævet, er der brug for og ansøges om en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til P-pladsen.

   

  I forhold til tidligere vurdering af miljøforholdene, er der nu tilføjet emner på baggrund af de observationer, der er gjort siden jollehavnens etablering, herunder opskyl af tang og sandforhold ved stranden.

   

  Sagen behandles i både Udvalget for Bæredygtig Udvikling og Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling.

  Sagen begæret i Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der afgives vedlagte høringssvar.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-03-2022

  Ændringsforslag fra A:

  At høringssvaret tilrettes, så det alene indeholder de elementer, som kommunen tidligere har tilkendegivet, herunder ønsket om at bevare Blåt flag og at ansøgning om dispensation til P-plads udgår.

   

  Ikke godkendt idet 3 stemte for (A, C), imod stemte 4 (V, O, S).

   

  Ændringsforslag fra V, O, S:

  At høringssvaret tilrettes, så det alene indeholder de elementer, som kommunen tidligere har tilkendegivet, herunder ønsket om at bevare Blåt flag.

   

  Godkendt idet 4 stemte for (V, S, O) imod stemte 2 (A), 1 undlod at stemme (C).

   

  Sagen blev begæret i Byrådet af A.

  Supplerende sagsfremstilling

  På baggrund af behandlingen af høringssvaret og beslutningen i Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 2. marts 2022, er der tilføjet et alternativt udkast til høringssvar til sagen.

  Bilaget med det alternative høringssvar har følgende overskrift ”alternativt høringssvar”.

  Det alternative høringssvar indeholder alene det kommunen tidligere har tilkendegivet, herunder ønske om blåt flag samt en dispensation til P-plads.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10-03-2022

  Ændringsforslag fra A:

  At det alternative høringssvar uden dispensation til p-plads godkendes.

   

  Ikke godendt idet 3 stemte for (A, C), imod stemte 4 (V, S).

   

  Ændringsforslag fra V:

  At det alternative høringssvar godkendes.

  Godkendt idet 4 stemte for (V, S), imod stemte 3 (A, C).

   

  A begærede sagen i Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

   

  Socialdemokraterne, Konservativ, Nye Borgerlige og Socialistisk Folkeparti fremsætter ændringsforslag: At det alternative høringssvar uden dispensation til p-plads godkendes, idet der senere laves en særskilt sag om eventuel dispensation til p-plads.

  For stemte 7 (A, C, D og F) og imod stemte 6 (V, O og S), idet dispensationen bør indgå i høringssvaret.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  Slesvigsk Parti, Venstre og Dansk Folkeparti fremsætter ændringsforslag om at det alternative høringssvar af 7. marts godkendes. Ændringsforslag ikke godkendt, idet 15 stemte for (V, S og O ) og imod stemte 16 (A,C, D og F).

   

  Socialdemokraterne, Konservativ, Nye Borgerlige og Socialistisk Folkeparti fremsætter ændringsforslag: At det alternative høringssvar uden dispensation til p-plads godkendes, idet der senere laves en særskilt sag om eventuel dispensation til p-plads. Ændringsforslag godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/19817, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Kuben Management har på vegne af Boligselskabet BoligSyd, fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C i forbindelse med færdiggørelse af renovering af BoligSyds afdeling 2, Kruså – Helhedsplan med renoveringsarbejder.

   

  Der er tale om en renovering, som blandt andet har omfattet følgende elementer:

   

  • Udskiftning af tag
  • Fugtsikring af fundamenter
  • Udskiftning af murbindere, hulmursisolering og omfugning af dele af murværk
  • Udskiftning af elastiske fuger ved døre og vinduer
  • Etablering af 18 boliger, indrettet jævnfør Landsbyggefondens principper for tilgængelighed (niveaufri adgang og så videre) ved nedrivning af tilsvarende antal boliger til ”sokkelhøjde” og nyopførelse af tilsvarende antal boliger på eksisterende fundament
  • Etablering af balanceret ventilation i de nye boliger
  • Etablering af mekanisk udsugning i badeværelser i øvrige boliger 

   

   

  Byrådet har den 22. maj 2019 godkendt både skema A og B for både støttede og ustøttede arbejder med en samlet anskaffelsessum på 47,238 mio. kr. I skema C er anskaffelsessummen 46,420 mio. kr., hvilket er 0,818 mio. kr. lavere end anført i skema A og skema B.

   

   

  Oversigt over udvikling for skema A/B til C (I mio. kr.), støttede arbejder.

   

  Anskaffelsessum

  Skema A/B

  Skema C

  Afvigelse

   

   

   

   

  Grundudgifter

  0

   

  0

  0

  Entrepriseudgifter

  26,305

   

  26,615

  -0,310

  Omkostninger

  5,978

   

  5,258

  0,720

  Gebyrer

  0,361

   

  0,337

  0,024

  Lejeindtægter i byggeperioden

  0

  -0,157

  0,157

  Samlet anskaffelsessum

  32,644

   

  32,054

  0,590

   

  Oversigt over udvikling for skema A/B til C (I mio. kr.), ustøttede arbejder.

   

  Anskaffelsessum

  Skema A/B

  Skema C

  Afvigelse

   

   

   

   

  Grundudgifter

  0

   

  0

  0

  Entrepriseudgifter

  12,189

   

  12,525

  -0,336

  Omkostninger

  2,243

   

  1,764

  0,479

  Gebyrer

  0,162

   

  0,151

  0,011

  Lejeindtægter i byggeperioden

  0

  -0,074

  0,074

  Samlet anskaffelsessum

  14,594

   

  14,366

  0,228

   

  Byggeregnskabet er godkendt af en ekstern revisor uden anmærkninger.

   

  I sagsfremstillingen for godkendelse af skema A og B blev det oplyst at afdelingens gennemsnitlige årlige husleje før realisering af helhedsplanen jævnfør budget for 2019, er kr. 609 pr. m². Efter gennemførelse af renoveringsprojektet og finansieringsskitsens tiltag, andrager den gennemsnitlige årlige husleje kr. 642 pr. m².

   

  Selv om gennemførslen af projektet er blevet billigere end oplyst i skema A/B, opretholdes stigningen i husleje, idet det i 2021 er besluttet at hæve huslejen med 1,5% for alle, grundet

  lave henlæggelser i afdelingen og for at styrke henlæggelserne for fremtiden.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. – Kapitel 9.

  Økonomi og afledt drift

  Der fra Kommunens side stillet garanti for 71,71% af restgælden på realkreditlån for den støttede anskaffelsessum på 32,644 mio. kr., med regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at skema C med en samlet anskaffelsessum på 46,420 mio. kr. for både den støttede og ustøttede del godkendes.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10-03-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Erik Uldall Hansen deltog ikke i behandling af sagen.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/1239, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Boligselskabet DVB Syd har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C.

  Det drejer sig om opførelsen af tilbygning med 6 lejligheder i tilknytning til eksisterende bofællesskab med tilknyttet serviceareal på ejendommen Engvej 21, Rødekro.

   

  Byrådet har den 30. oktober 2013 godkendt skema A med en anskaffelsessum på 7,519 mio. kr. for tilbygningen af boliger og 0,823 mio. kr. for servicearealet.

   

  Den 26. februar 2014 godkendte Byrådet skema B med en anskaffelsessum på 7,662 mio. kr. for tilbygningen af boliger og 0,823 mio. kr. for servicearealet.

   

  I skema C er anskaffelsessummen opgjort til 7,583 mio. kr. for tilbygningen af boliger og 0,816 mio. kr. servicearealet.

   

  Oversigt over udviklingen fra skema A til skema C for tilbygning af boliger er angivet i mio. kr.

   

   

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Grundpris

   

  0,825

  0,459

  0,040

  Entrepriseudgifter

   

  5,119

  5,670

  6,030

  Omkostninger

   

  1,451

  1,413

  1,382

  Gebyrer

   

  0,123

  0,120

  0,122

  Samlet sum

   

  7,519

  7,662

  7,583

   

  Oversigt over udviklingen fra skema A til skema C for servicedelen er angivet i mio. kr.

   

   

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Grundpris

   

  O,146

  0,071

  0,004

  Entrepriseudgifter

   

  0,784

  0,916

  0,650

  Omkostninger

   

  0,276

  0,219

  0,149

  Gebyrer

   

  0,017

  0,017

  0,013

  Samlet sum

   

  0,823

  0,823

  0,816

   

  I alt bolig og servicedel er angivet i mio. kr.

   

   

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Samlet sum

  8,342

  8,485

  8,399

   

  Den samlede anskaffelsessum for både boliger og serviceareal beløber sig til 8,399 mio. kr., hvilket er 0,086 mio. kr. mindre end i skema B, hvor den samlede anskaffelsessum for boliger og serviceareal er angivet til 8,485 mio. kr.

   

  Arbejdet er gennemført efter Kommunens godkendelse af skema B og er afsluttet i december måned 2014.

   

  Forsinkelsen af skema C godkendelse skyldes mangel på opfyldelse af formalia krav.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. – Kapitel 9.

  Økonomi og afledt drift

  Der er stillet kommunegaranti på 100 % af restgælden for realkreditlån med hovedstol på 6,743 mio. kr. Restgælden udgør pr. 31. december 2020 ca. 5,96 mio. kr. lånet udløber 1. oktober 2045.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at skema C med en samlet anskaffelsessum på 8,399 mio. kr. for boliger og serviceareal godkendes.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10-03-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Erik Uldall Hansen deltog ikke i behandling af sagen.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2753, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Salus Boligadministrationsselskab har på vegne af Kolstrup Boligforening fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C i forbindelse med færdiggørelsen af 12 stk. ny opførte almene familieboliger på Barsøvænget i Løjt, som del af anden etape. Etape 1 er opført i perioden 2013 - 2014, hvor der blev opført 16 boliger.

   

  De ny opførte boliger er bygget som 6 dobbelthuse i et plan. Boligerne er 3 værelsesboliger på 95 m2, hvor ydervægge opføres i mursten med sektioner af træbeklædning. Det samlede boligareal er på 1.148 m2.

   

  Byrådet har den 29. april 2020 godkendt skema A. Den 26. august 2020 godkendte Byrådet skema B. For både skema A og B er den samlede anskaffelsessum angivet til 23,131 mio. kr. Anskaffelsessummen i skema C er tilsvarende til 23,131 mio. kr.

  Byggeregnskabet er godkendt af ekstern revision uden bemærkninger.

   

  Tabellen herunder viser udvikling i anskaffelsessummen fra skema A til skema C angivet i mio. kr.

   

  Anskaffelsessum

  Skema A

  Skema B

  Skema C

   

   

   

   

  Grundudgifter

  3,055

  3,055

  3,322

  Entrepriseudgifter

  16,740

  16,740

  16,544

   

  Omkostninger

  3,007

  3,007

  2,951

   

  Gebyrer

  0,329

  0,329

  0,314

   

  Samlet anskaffelsessum

  23,131

  23,131

  23,131

   

   

  Husleje

  Det blev i forbindelse med godkendelse af skema A oplyst, at den gennemsnitlige husleje estimeres til 862 kr. pr. m2, hvilket svarer til en månedlig husleje på 6.825 kr. pr. måned pr. bolig eksklusiv forbrug.

  Den gennemsnitlige månedlige husleje i skema C angives til 6.833 kr. pr. måned pr. bolig eksklusiv forbrug, hvilket svarer til en gennemsnitlig husleje på 863 kr. pr. m2.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. – Kapitel 9.

  Økonomi og afledt drift

  Der er stillet kommunegaranti for 100% af restgælden på realkreditlån med en hovedstol på 20,355 mio. kr.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at skema C med en samlet anskaffelsessum på 23,131 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10-03-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Erik Uldall Hansen deltog ikke i behandling af sagen.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2870, Sagsinitialer: MENIE

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til endelig vedtagelse Lokalplan nr. 135 Stubbæk Bymidte og Kommuneplantillæg nr. 38.

  Et forslag til Lokalplan nr. 135 og et forslag til kommuneplantillæg nr. 38 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 6. januar 2021 til 3. marts 2021.

   

  I forbindelse med den offentlige høring af planforslagene indkom der i alt 4 høringssvar. 3 høringsvar var fra borgere i området og 1 høringssvar var fra anden myndighed. Høringssvarene fra borgerne omhandler placering af sti og ønsker om en købmand i Stubbæk. Fra privat bygherre var høringssvar om ønsker til tilpasning af byggefelt og bebyggelsens udseende. Haderslev Stift bemærker, at det ikke har bemærkninger til planerne.

   

  Forvaltningen har været i dialog med ejer af Stubbæk Bygade 7 om udstrækningen af byggefelt B, byggemuligheder og bebyggelsens udseende på ejendommen. Denne dialog har givet anledning til at indstille til en række ændringer af byggemulighederne i byggefelt B.

   

  Baggrunden for lokalplanen var af en anmodning om tilladelse til nedrivning af den bevaringsværdige ejendom på Stubbæk Bygade 7. Da den gældende Lokalplan S7 har til formål at sikre bevaring af de bevaringsværdige ejendomme i Stubbæk, kunne nedrivning ikke tillades. Det daværende Vækstudvalg for Land og By besluttede, at Lokalplan S7 skulle afløses af en ny opdateret lokalplan. Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af ejendommen Stubbæk Bygade 7 og åbner mulighed for udvikling af ejendommen, som tilpasser sig det eksisterende landsbymiljø. En række eksisterende bestemmelser som bliver overført til den ny lokalplan.


  Lokalplan nr. 135 har til formål at sikre bevaring af landsbystrukturen, som defineres af blandt andet placeringen af bygningerne, gadekærret ved Storedam, de grønne friarealer og bevaringsværdig beplantning.


  Der er udarbejdet et kommuneplantillæg for at opdatere listen med bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige og optaget i kommuneplan 2015. Områdets anvendelse er fastsat til lokalcenter med detailhandelsbutikker til områdets lokale forsyning, boliger og mindre erhverv inden for miljøklasse 1-3.

   

  Planforslagene blev screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og byrådet besluttede, at der ikke skulle udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering har været offentliggjort sammen med planforslagene. Byrådets afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering har kunne påklages til Planklagenævnet. Byrådets afgørelse blev ikke påklaget.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af Kommuneplanramme 1.4.001.C samt Lokalplan S7 og S11. Området er beliggende i byzone, hvilket fastholdes.
   

  Lokalplan S7 og S11 aflyses med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 135.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at Kommuneplantillæg nr. 38 vedtages endeligt uden ændringer, og
  at Lokalplanforslag nr. 135 vedtages endeligt med de ændringer som fremgår af indstillingsnotat dateret 12. februar 2022.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10-03-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Erik Uldall Hansen deltog ikke i behandling af sagen.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/30966, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der træffes beslutning vedrørende sammenhæng mellem bevillingsforudsætninger og kontraktindgåelse på entrepriser for opførelse af sluse- og pumpeprojektet ved Mølleåen i Aabenraa, idet forvaltningen dermed kan lukke kontrakterne hurtigt og begrænse udfordringer med prisreguleringer i den nuværende markedssituation på bygge-og anlægsområdet.

   

  Siden frigivelsen af den samlede anlægsbevilling på 53,4 mio. kr., som blev givet i 24. november 2021 under betingelse af Forsyningssekretariatets godkendelse, foreligger nu en sådan godkendelse. Tilladelsen er kommet ultimo februar måned, og forvaltningen og Arwos har i perioden skullet håndtere betingelserne for vedståelse af tilbud over for entreprenørerne, mens sagen blev færdigbehandlet i Forsyningssekretariatet.

   

  I imidlertid er der sket væsentlige forudsætningsændringer i de tilbud, som er hjemtaget i 2021. På grund af de almindelige betingelser om vedståelsesfrister på entreprisetilbud, så har det været nødvendigt at genbesøge tilbuddene med tilbudsgiverne. I perioden fra efteråret 2021, hvor tilbuddene blev afgivet og indtil nu er der indtruffet yderligere og betydelige prisstigninger på gængse byggematerialer. Med de seneste internationale begivenheder er der markant og udbredt usikkerhed på levering og pris på varegrupperne og ingen udsigt til, at situationen ændres inden for kort tid.

   

  Med en tillægsbevilling på 2 mio. kr. vil projektet kunne gennemføres med en reduceret andel uforudseelige udgifter på 6,5%. Kommunens rådgiver anbefaler 10-12%, og vurderer en risiko for budgetoverskridelse primært begrundet i markedets usikkerhed om priser, leverancebetingelser og leveringstider.

   

  Arwos har accepteret deres andel af medfinansiering på 1,5 mio. kr. til den samlede bevilling på i alt 2 mio. kr.

   

   

  Økonomi og afledt drift

  Med ovenstående tilføres den samlede anlægsbevilling 2 mio. kr., således den samlede bevilling udgør i alt 55,4 mio. kr.

   

  Det vil medføre et tillæg til indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr. finansieret af Arwos, og at rådighedsbeløbet til projekt ”Pumpestation Mølleåen” forhøjes med netto 0,5 mio. kr., som frigives.

  Indstilling

  Plan, Teknik og Miljø indstiller,

  at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 2 mio. kr.

  at der meddeles tillæg til indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr.

  at nettotillægsbevilling på 0,5 mio. kr. finansieres af +/- anlægspuljen under økonomiudvalgets anlægsramme, og

  at rådighedsbeløbet frigives.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 30-03-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Anders Koch-Hørlyck.

  Beslutning Økonomiudvalget den 30-03-2022

  Anbefales godkendt, idet 11 stemte for (A, C, F, O, S, og V). 1 stemte imod (D).

   

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  Godkendt, idet 28 stemte for (A (Cathrina Aaes Sørensen, Dorrit Knudsen, Dorte Ballhorn Soll, Egon Madsen, Erik Uldall Hansen, Gaby Scheel, Marianne List, Signe Bekker Dhiman), C, F, O, S og V). Imod stemte 2 (D). Christian Panbo (A) undlod at stemme.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/22061, Sagsinitialer: AET

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By besluttede på mødet den 2. september 2021 at igangsætte lokalplanlægning for et boligområde på Lergård 42, Høje Kolstrup.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 151 med et tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 55 til Kommuneplan 2015.

   

  Formålet med lokalplanen er dels at fastlægge planområdet til boliger i form af åben-lav, tæt-lav og etagebyggeri samt vej- og parkeringsarealer. Desuden friholdes et naturbeskyttet område mod sydvest og et område med eksisterende parkeringsarealer mod nord.

  Lokalplan nr. 151 omfatter delområde A i den eksisterende Lokalplan M91, og området udgør cirka 1,2 ha.

   

  Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg er blevet screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene og kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af byrådets afgørelse.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af Lokalplan M91. Området ligger i byzone og vil med lokalplanens vedtagelse forblive i byzone. Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 151 aflyses delområde A i Lokalplan M91.

   

  Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 1.1.112.B udlagt til boligområde og rammeområde 1.1.111.D udlagt til offentlige formål. Inden for rammeområdet 1.1.112.B må der opføres bebyggelse i op til 3 etager med en højde på maks. 12 m. Bebyggelsesprocenten for etagebebyggelse og tæt-lav bebyggelse er maks. 40 og grundstørrelsen mindst 350 m2.  Bebyggelsesprocenten for åben-lav bebyggelse er maks. 30 og grundstørrelsen mindst 700 m2. Inden for rammeområdet 1.1.111.D må der opføres bebyggelse i op til 3 etager med en højde på maks. 12 m. Bebyggelsesprocenten maks. 30 for den enkelte ejendom og grundstørrelse 700 m2.

   

  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 55, der muliggør, at der kan udstykkes med en grundstørrelse for tæt-lav bebyggelse på mindst 180 m2, eksklusiv andel af fællesarealer. Det maksimale antal etager bebyggelsen må opføres i ændres fra 3 etager til 2 etager og bebyggelseshøjden i området fra 12 m til 8,5 m.

   

  Planområdet ligger endvidere inden for den bynære del af kystnærhedszonen. Området ligger i et allerede bebygget område, og den nye bebyggelse vil ikke kunne ses fra vandet eller kysten.

  Høring/udtalelse

  Der har været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. Der indkom i alt fire bemærkninger. Disse omhandlede anvendelse af parkeringsarealet ved kirken/børnehaven, forslag til adgangsvej til det nye boligområde, bebyggelsesprocent samt henledning af opmærksomhed til det beskyttede naturområde på matriklen. Idéerne er så vidt muligt indarbejdet i planforslagene, idet bebyggelsesprocenten er sat ned fra 50 til 40, og lokalplanområdet er delt op i delområder, der tager hensyn til anvendelse af eksisterende parkeringsarealer, beskyttet natur og det nye boligområde.

   

  Forslag til Lokalplan nr. 151 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 55 til Kommuneplan 2015 forventes sendt i offentlig høring i 8 uger fra april til juni 2022.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 55 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 151 Boliger ved Lergård godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10-03-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Erik Uldall Hansen deltog ikke i behandling af sagen.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29169, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes forslag til retningslinjer, kriterier og kategorisering af tilskudsstørrelsen for udarbejdelse af vedligeholdelsesmæssige helhedsplaner for 2022-2024. Samtidig søges frigivet et rådighedsbeløb for 2022 fra Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver.

   

  Kriterierne, som er udarbejdet i samarbejde med kommunens idrætsfaciliteter sætter retning for indholdet af de helhedsplaner, som synliggør investeringsbehovet ved kommunens idrætsanlæg. Ligeledes anvendes kriterierne til bedømmelse af helhedsplanerne samt til,  hvilke projekter der indstilles.

   

  Investeringerne anvendes til vedligeholdelsesmæssige opgaver, eksempelvis bæredygtige løsninger i forhold til energioptimering, beskyttelse af klimaskærme, løbende vedligehold og reparationer samt vedligehold af udeanlæg.

   

  Det foreslås ligeledes, at tilskudsbeløb til projekter differentieres i forhold til kategorisering i Haltilskudsmodellen. Begrundelsen for at differentiere tilskudsbeløbene til idrætsfaciliteterne er et ønske om at skabe sammenhæng mellem projekternes økonomiske størrelse og kategoriseringen af idrætsfaciliteterne.

   

  Effekten ved at investere i bæredygtige løsninger og vedligeholdelse af idrætsfaciliteterne er optimering af driften samt bedre brugeroplevelse.

   

  Processen for prioritering af de vedligeholdelsesmæssige helhedsplaner er opdelt i følgende faser:

   

  Fase 1

  I forbindelsen med udmøntningen af Halpuljen for større og mindre vedligeholdelsesopgaver for 2019-2021 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget, at idrætsfaciliteterne fremadrettet anvender et digitalt bygningsvedligeholdelsessystem (DBD). Idrætsfaciliteterne har deltaget i et kursus i at anvende systemet og er derfor begyndt at indberette vedligeholdelsesopgaver i systemet.

   

  Fase 2

  Med baggrund i de godkendte kriterier og en workshop den 31. januar 2022 med deltagelse af alle kommunale og selvejende idrætsfaciliteter udarbejder forvaltningen i samarbejde med en rådgiver forslag til en treårig prioritering af helhedsplanerne for perioden 2022-2024. Ved at prioritere vedligeholdelsesopgaverne over en treårig periode har idrætsfaciliteterne mulighed for at arbejde langsigtet og sammenhængende. Metoden giver et bedre overblik over, hvilke større vedligeholdelsesmæssige udfordringer, idrætsfaciliteterne står over for.

   

  Fase 3

  Med baggrund i de udarbejdede helhedsplaner prioriterer Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgsmødet den 1. juni 2022, hvilke opgaver der skal indgå i Halpuljen for større og mindre vedligeholdelsesopgaver for perioden 2022-2024. På mødet behandler udvalget de projekter, der bevilges økonomisk støtte i 2022.

   

   

  Fase 4

  Processen evalueres ultimo 2022. Udvalget tager stilling til ændringer i godkendte projekter for 2022, som eventuelt kan få betydning for prioriteringen af projekter for 2023 og 2024.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  I investeringsoversigten for budget 2022-2025 er der afsat 2 mio. kr. i hvert af årene 2022, 2023 og 2024 til Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver.

  Høring/udtalelse

  Forslag til retningslinjer, kriterier og kategorisering af idrætsfaciliteter har været i høring hos idrætsfaciliteterne til den 13. februar 2022. Der indkom et høringssvar og forvaltningens svar fremgår af høringsbilaget.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at Kultur og Fritidsudvalget godkender forslag til retningslinjer, kriterier og kategorisering af tilskudsbeløb til Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver for 2022-2024, og

  at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til ”Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver” finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022, som frigives.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-03-2022

  1. at – Godkendt

  2. at – Anbefalet godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

  2. at anbefales godkendt.

   

  Erik Uldall Hansen deltog ikke i behandling af sagen.

   

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  2. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/13629, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 at afsætte et anlægsbudget til forsamlingshuse i henholdsvis 2022, 2023 og 2024 til at løse vedligeholdelsesmæssige opgaver med henblik på at støtte den frivillige indsats omkring forsamlingshusene. I forvejen er der afsat et driftsbudget på 0,250 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023 til vedligeholdelsesopgaver.

   

  Erfaringen fra 2020 og 2021 viser, at ansøgningerne til vedligeholdelsespuljen primært er til reparation af bygningen udvendigt (tag og fag), indvendig vedligeholdelse (bedre brugeroplevelse) samt energioptimering og øget fokus på bæredygtighed. Forvaltningen vurderer med afsæt heri, at de tidligere kriterier med fordel kan fastholdes.

   

  Med tilførsel af en anlægspulje er der mulighed for at give tilsagn om medfinansiering af store renoveringsopgaver. En kommunal medfinansiering kan understøtte forsamlingshusenes arbejde med at skaffe supplerende fondsfinansiering til eksempelvis udskiftning af ventilationsanlæg, tag, gulv eller køkken.

   

  Forvaltningen foreslår følgende kriterier for vedligeholdelsespuljen gældende for 2022-2024:

   

  • Vedligeholdelsesopgaver der forbedrer brugeroplevelsen
  • Reparationer der forbedrer brugeroplevelsen
  • Energiforbedringer
  • Rådgivningshjælp til udarbejdelse af helhedsplan for renovering af huset
  • Energioptimering
  • Udarbejdelse af byggeansøgning
  • Medfinansiering ved fondsansøgning

   

  Målgruppen er forsamlingshuse eller huse med forsamlingslignende funktioner, der stiller lokaler til rådighed for lokalsamfundet.

   

  Efter godkendelsen af kriterier kan forsamlingshusene indsende ansøgninger til vedligeholdelsespuljen til og med den 30. april 2022.

   

  Prioritering af ansøgninger forelægges Kultur- og Fritidsudvalget den 1. juni 2022.

  Økonomi og afledt drift

  Vedligeholdelsespuljen i 2022 er på 0,450 mio. kr. fordelt med et driftsbudget på 0,250 mio. kr. og et anlægsbudget på 0,200 mio. kr. til vedligeholdelsesopgaver til forsamlingshuse.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til kriterier og retningslinjer vedrørende vedligeholdelsespulje til forsamlingshuse for 2022-2024 og,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,200 mio. kr. til vedligeholdelsespuljen til forsamlingshuse finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022, som frigives.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-03-2022

  1. at – Godkendt

  2. at – Anbefalet godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

  2. at anbefales godkendt.

   

  Erik Uldall Hansen deltog ikke i behandling af sagen.

   

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  2. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35976, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 7. december 2021 at sende kvalitetsrapporten for skoleårene 2019/20 og 2020/21 i høring hos skolebestyrelserne og fælleselevrådet.

   

  Kvalitetsrapportens formål er at give en status for de seneste to skoleår for Aabenraa Kommunes folkeskoler, herunder i forhold til de nationalt og kommunalt opstillede mål. Kravene til indholdet i kvalitetsrapporten er beskrevet i bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

   

  Kvalitetsrapporten skal udarbejdes hvert andet år og fremlægges for byrådet. i lige år, hvor den skal vedtages inden 31. marts. Forinden drøftelsen i byrådet skal der indhentes en udtalelse fra skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten. Udtalelsen er indhentet ved at sende kvalitetsrapporten i høring.

   

  Folkeskoleforligskredsen har som en del af aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen af 29. oktober 2021 besluttet, at kvalitetsrapporten fra skoleåret 2022/23 afskaffes og erstattes af en forpligtelse til en årlig skoleudviklingssamtale med den enkelte skole.

   

  Sammenfatning af kvalitetsrapporten

  Det faglige niveau

  Resultaterne vedrørende 9. klasses afgangsprøver i 2019/20 og 2020/21 skal tolkes med varsomhed, da prøverne helt eller delvist blev aflyst, og elevernes standpunktskarakterer helt eller delvist blev ophøjet til prøvekarakterer.

  Karaktergennemsnittet for almenklasser i 9. klasse i de bundne prøvefag steg med 0,5 fra 2018/19 til 2020/21, hvor karaktergennemsnittet var 7,4. Landsgennemsnittet var 7,9.

  I samme periode skete der en stigning i andelen af elever, der opnåede et karaktergennemsnit på mindst 02 i både dansk og matematik, fra 91,2 % i 2018/19 til 96,7 % i 2020/21.

  Andelen af elever i almenklasser, der aflagde alle afgangsprøver i 9. klasse, faldt fra 98,2 % i 2019/20 til 95,2 % i 2020/21, hvilket var under landsgennemsnittet på 96,6 %.

  I standpunktskaraktererne i tysk i 9. klasse var der en stigning på 0,6 fra 2018/19 til 2020/21 i mundtlig tysk, mens der var et fald på 0,2 i skriftlig tysk.

  For de nationale test var målsætningen om 80 % med gode resultater ikke opfyldt i hverken dansk, læsning eller matematik i 2020/21 og kun på et enkelt klassetrin i dansk, læsning i 2019/20. Målsætningen om en højere andel af de allerdygtigste elever var i 2019/20 og 2020/21 indfriet på enkelte klassetrin i både dansk, læsning og matematik. Målsætningen om en lavere andel af elever med dårlige resultater var samlet set indfriet i både 2019/20 og 2020/21 i dansk, læsning samt i matematik i 2020/21.

  Hverken for afgangskarakterer eller nationale test har Børne- og Undervisningsministeriet i skoleårene 2019/20 og 2020/21 beregnet resultater med højde for socioøkonomiske forhold.

   

  Overgang til ungdomsuddannelser

  Fra 2018 til 2019 faldt andelen af elever, der var i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, fra 42,7 % til 34,7 %. Der var et større fald i andelen, der påbegyndte en gymnasial uddannelse, og kun et mindre fald i andelen, der påbegyndte en erhvervsfaglig uddannelse. Fra 2017 til 2018 skete der et fald fra 83,2 % til 81,4 % i andelen af elever, der var i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse. Dette skyldtes et fald i andelen, der påbegyndte en gymnasial uddannelse, mens andelen, der påbegyndte en erhvervsfaglig uddannelse, steg. Det sidste lever op til den nationale målsætning om at flere vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

   

  Det er en national målsætning, at mindst 90 % af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2030. Børne- og Undervisningsministeriets profilmodel fremskriver, hvor stor en andel af en ungdomsårgang der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse. For Aabenraa Kommune forventes det på baggrund af modellen, at 77,6 % af eleverne, der afsluttede 9. klasse i 2019, har gennemført mindst en ungdomsuddannelse i 2025. Dette er under landsgennemsnittet og den nationale målsætning for 2030 om 90 %.

   

  Elevtrivsel

  I trivselsmålingen i 2019/20 og 2020/21 var elevernes trivsel generelt på niveau med de foregående skoleår og landsgennemsnittet. Der var en tendens til, at trivslen var større blandt de yngre elever, særligt i forhold til oplevelsen af støtte og inspiration, hvilket også er en tendens, der ses på landsplan.

  Fra 2019 til 2021 skete der en stigning fra 75,8 % til 78,2 % i andelen af elever, der svarede, at de hver dag eller nogle dage om ugen bevæger sig i timerne i skolen. I samme periode skete der en stigning fra 93,3 % til 95,2 % i andelen af elever, der svarede, at de hver dag eller nogle dage om ugen bevæger sig i frikvarteret.

   

  Kompetencedækning

  Kompetencedækningen i Aabenraa Kommune lå stabilt i perioden 2017/18 til 2019/2020. I 2019/20 var kompetencedækningen 92,5 %. Aabenraa Kommune lå i alle tre skoleår over landsgennemsnittet og opfyldte ligeledes i alle tre skoleår den nationale målsætning for 2021 om 90 % kompetencedækning. Børne- og Undervisningsministeriet har grundet COVID-19 ikke beregnet kompetencedækning for skoleåret 2020/21.

   

  Børn i almenområdet

  Andelen af Aabenraa Kommunes elever, der deltog i almenundervisningen, lå stabilt i perioden 2018/19 til 2020/21. 92,1 % af eleverne deltog i almenundervisningen i 2020/21. Landsgennemsnittet var i 2020/21 på 94,1 %.

  Klagenævnet for Specialundervisning afsluttede i 2019 tre klagesager vedrørende Aabenraa Kommune. En af klagerne vedrørte folkeskolen. Her blev kommunens afgørelse ændret. To af klagerne vedrørte STU. En af sagerne blev behandlet. Her blev kommunens afgørelse stadfæstet. I 2020 behandlede Klagenævnet ingen sager vedrørende Aabenraa Kommune.

   

  Styrkelse af den understøttende undervisning

  18 ud af 19 skoler har afkortet undervisningstiden for skoleåret 2021/22. De frigjorte ressourcer benyttes til ekstra personale i undervisningen og undervisning tilpasset elevernes udvikling. Ressourcerne, som skolerne fik tilført i forbindelse med ændringerne af folkeskoleloven i 2019, blev benyttet til to-voksenundervisning, holddannelse, undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling og øget tid til planlægning og opfølgning på den understøttende undervisning.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 40 a.

  Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

  Høring/udtalelse

  Kvalitetsrapporten har været sendt i høring hos skolebestyrelserne og fælleselevrådet i perioden 8. december 2021 til 11. februar 2022.

   

  13 skolebestyrelser har indsendt høringssvar. Høringssvarene berører flere forskellige temaer, både i forhold til indholdet i kvalitetsrapporten og andre elementer af skolernes virke.

  5 høringssvar omtaler segregering og arbejdet med målsætningen i strategien for skoleområdet om, at segregeringsgraden i Aabenraa Kommune i 2025 skal være på landsgennemsnittet. 3 høringssvar omtaler kvalitetsrapportens omfang eller relevans.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at kvalitetsrapporten godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-03-2022

   

  Anbefalet godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Erik Uldall Hansen deltog ikke i behandling af sagen.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/15085, Sagsinitialer: KIJE

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes ”Tilsynspolitik 2022” efter servicelovens bestemmelser. Byrådet skal hvert år udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik og gennemføre tilsyn på visse sociale institutioner.

   

  Kommunalt tilsyn: Formål og metode 

  Aabenraa Kommune fører lovpligtige tilsyn med plejehjem, kommunale og private leverandører af personlig og praktisk hjælp, leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem, aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse.
   

  Formålet med de kommunale tilsyn er at påse, at:
   

  • Borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og det serviceniveau, som Byrådet har besluttet.
  • Hjælpen eller støtten er tilrettelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde.


  Tilsynet er med til at understøtte en systematisk kvalitetskontrol med henblik på læring og udvikling af tilbuddene.
   

  Metoden for de kommunale tilsyn er beskrevet i en tilsynspolitik, der godkendes årligt.

   

  Tilsynsbesøgene foregår uanmeldte og/eller anmeldte i henhold til, hvad loven foreskriver og de gennemføres af medarbejdere i Social & Sundhed’s myndighedsafdeling. Under tilsynet foretages observationer, stikprøvekontrol af dokumentation samt interview med borgere, pårørende, ledere og medarbejdere – de enkelte metoder tilpasses målgruppen for det konkrete tilsyn.

   

  Vurdering af tilbuddet bliver sammenfattet i en tilsynsrapport for de respektive leverandører, og tilsynsrapporterne gøres offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside.

   

  En gang årligt modtager Social- og Seniorudvalget en årsredegørelse for de samlede tilsyn.

   

  Tilsynspolitik 2022

  Tilsynspolitikken har en kobling til Aabenraa Kommunes Handicappolitik, Sundhedspolitik og Ældre- og værdighedspolitik samt til den fælles Kerneopgave; Sundhed, mestring og fællesskabelse. Tilsynsfokus for 2022 er uændret i forhold til 2021, idet de 6 kvalitetstemaer fortsat vurderes at være relevante og væsentlige i forhold til løsning af kerneopgaven:

   

  • Trivsel & Værdighed
  • Sundhed & Rehabilitering
  • Dokumentation
  • Samarbejde med og inddragelse af pårørende
  • Ledelse og kompetencer
  • Tilbudsportal & Plejehjemsoversigt
    

  Der er justeret i formuleringen af kriterier med henblik på præcisering og for at styrke sammenhængen til de gældende politikker. 

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Høring/udtalelse

  Der foreligger høringssvar fra Seniorrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Tilsynspolitik 2022 godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-03-2022

  Anbefales godkendt. 

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Erik Uldall Hansen deltog ikke i behandling af sagen.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2694, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2694, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  Protokollen er godkendt.