Beslutningsprotokol

onsdag den 25. maj 2022 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Rasmus Elkjær Larsen, Anders Koch-Hørlyck, Kjeld Hansen, Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Dorte Soll, Theis Kylling Hommeltoft, Dorrit Knudsen, Egon Madsen, Cathrina Aaes Sørensen, Marianne List, Michael Christensen, Jan Køpke Christensen, Hans-Christian Gjerlevsen, Erwin Andresen, Kurt Asmussen, Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Søren Frederiksen, Carina Frost Davidsen, Claus Bruun Jørgensen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Rasmus Andresen, Susanne Provstgaard, Ida Smed, Arne Leyh Petersen, Ditte Vennits Nielsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2694, Sagsinitialer: hlp

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 25-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/14466, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2021 godkendes.

   

  Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2021 skal efter Beredskabskommissionens behandling godkendes af ejer-kommunernes kommunalbestyrelser, jf. vedtægternes pkt. 15.5.

   

  Beredskabskommissionen behandlede årsregnskab og revisionsberetning for 2021 på mødet den 4. april 2022. Beredskabskommissionen udtalte enstemmigt opbakning til årsregnskab og revisionsberetning. Beredskabskommissionen har derfor sendt årsregnskabet til endelig godkendelse i ejer-kommunernes kommunalbestyrelser.

   

  Beredskabskommissionens behandling af årsregnskabet og revisionsberetningen for 2021 er vedhæftet i bilag 1-5.

   

  I forhold til det korrigerede budget 2021 udviser regnskab 2021 et mindreforbrug på drift og anlæg på henholdsvis 0,6 mio. kr. og 0,5 mio. kr. samlet 1,1 mio. kr. Dette mindreforbrug er disponeret til overførsler i 2022 samt kassehenlæggelser. Overførselssagen blev sammen med årsregnskabet behandlet på Beredskabskommissionens møde den 4. april 2022.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2021 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

  Beslutning Byrådet den 25-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29125, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2022 er årets første bevillingskontrol og den behandles i fire sager.

   

  Nærværende sag indeholder et samlet overblik over de bevillingsmæssige ændringer, som følge af bevillingskontrollen pr. 31. marts 2022.

   

  DRIFTEN:

  Den samlede forbrugsprocent på driftsudgifterne udgør 24% pr. 31/3 2022, hvilket er over niveauet på samme tidspunkt i 2021, hvor den udgjorde 23%. Der er med udgangen af 1. kvartal anvendt 25,4% af servicerammen, hvilket er ca. 1% mere end samme tidspunkt i 2021. Det vurderes, at servicerammen overholdes, men at den kan komme under pres såfremt overførslerne fra 2021 som udgjorde i alt 84 mio. kr. nedbringes væsentligt.

   

  Bevillingskontrollen udviser samlet set balance i årene 2022-2026. Bevillingskontrollen indeholder en række bevillingsmæssige bevægelser der samlet kan finansieres af en række forskellige mindre forbrug.

   

  På de forskellige udvalgsområder giver bevillingskontrollen anledning til følgende bemærkninger:

   

  • På Børn- og Uddannelsesudvalgets område angives et pres på udgifterne inden for specialområdet samt børnehandicap. Samlet set forventes budgettet imidlertid overholdt.

   

  • På Social- og Seniorudvalgets område forventes merudgifter på ca. 8 mio. kr. i 2022. På udvalgsmødet, den 4. maj 2022, er der fundet forslag til besparelser for i alt ca. 4,9 mio. kr., der sendes i høring. Den resterende udfordring vil blive løst i forbindelse med ekstraordinær bevillingskontrol, på Social- og Seniorudvalgets område, pr. 30.6.2022.

   

  • På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes samlet set et mindreforbrug i forhold til det nuværende budget på 9,5 mio. kr. Hertil kommer at der under Økonomiudvalget er afsat en pulje på 18,5 mio. kr. i budgetværn til imødegåelse af en eventuel negativ midtvejsregulering. Regeringen forventer i de seneste prognoser en langt bedre udvikling på arbejdsmarkedet end ved budgetlægningen, svarende til en nedsættelse af overførselsudgifterne med 5,2 mia. på landsplan – eller til ca. 52 mio. kr. i Aabenraa Kommune. Det kunne indikere et forventet merforbrug i 2022 på ca. 25 mio. kr. Det anbefales imidlertid at afvente midtvejsreguleringen da eksempelvis en række merudgifter til sygedagpengerefusion i relation til COVID19 ikke indgår i skønnet fra Regeringen.

   

  Ud over de bevillingsmæssige forhold er der en række overordnede emner af økonomiske karakter som det også er relevant at nævne:

   

  • Nettomerudgiften afledt af COVID-19 er i 1. kvartal 2022 opgjort til 3 mio. kr. på baggrund af konkrete registreringer i økonomi- og lønsystemet. Udgifter vedr. selvejende og private institutioner med egen regnskabsføring indgår ikke i opgørelsen. Der er afsat et budgetværn på 6 mio. kr. til formålet. Idet restriktioner er ophævet og beredskabet som følge af COVID er nedlagt vurderes det, at der alene vil være merudgifter indtil udgangen af april hvorefter kompensationsordningen nedlægges, for de aftalestyrede enheder. Der forventes fortsat udgifter til Værnemiddeldepotet. Udmøntningen af nettemerudgifter sker i en særskilt enkeltsag uafhængig af bevillingskontrollen.

   

  • Udgifter afledt af Ukrainesituationen kan på nuværende tidspunkt ikke opgøres. Der forventes merudgifter på Børn- og Uddannelsesudvalgets driftsområde samt til understøttelse af integrationsopgaven på arbejdsmarkedsområdet. Det anbefales at afvente eventuel finansiering fra staten som forventes aftalt ved økonomiforhandlingerne i juni.

   

  • Stigende energi- og brændselsudgifter. I Aabenraa Kommune er indkøb af energi og gas sikret i 2022 og 2023 gennem fastprisaftaler. Derudover må de stigende priser forventes at slå igennem på et nyt skøn for det pris og lønskøn (P/L) som ligger til grund for de økonomiske rammer kommunerne har til rådighed i 2022. Såfremt P/L niveauet opjusteres på landsplan videreføres denne opjustering på de relevante arter i Aabenraa Kommunes budget i indeværende år.

   

  ANLÆG:

  Samlet set er der 98 igangværende anlægsprojekter (ekskl. jordforsyning), hvoraf 54 forventes afsluttet i 2022.

   

  På anlægssiden viser bevillingskontrollen, at der på de skattefinansierede anlæg pr. 31. marts 2022 er et korrigeret budget på 280,7 mio. kr. og et forbrug på 15,0 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et forbrug på ca. 130 mio. kr. i 2022, dvs. en forventning om overførsler på skattefinansierede anlæg på ca. 150 mio. kr. til 2023.

   

  Der er i april skabt finansiering til merudgifter til Fjordskolen fase 1 samt merudgifter til Hærvejshuset finansieret af Økonomiudvalgets anlægspulje, som var blevet tilført mindre forbruget fra regnskab 2021 svarende til i alt 17 mio. kr.

   

  Som resultat af gennemgang af anlægsprojekterne foreslås 0,720 mio. kr. tilført +/- puljen, vedr. flere anlægsprojekter med konstaterede mindre forbrug. Efter bevillingskontrollen er der 0,720 mio. kr. til disposition i puljen.

   

  For de øvrige projekter på det skattefinansierede anlægsområde forventes projekterne, at overholde den meddelte bevilling med udtagelse af Plejehjemmet Grønningen, hvor der forventes en merudgift på 1,3 - 1,5 mio. kr.

   

  Ud over puljen til opsamling af mer/mindreforbrug på i alt 0,720 mio. kr. er der ikke andre disponible midler til at imødegå yderligere prisstigninger eller et højere udgiftsniveau i bygge- og anlægsbranchen som slår igennem på de udbud som aktuelt gennemføres.

   

  JORDFORSYNING:

  Samlet set forventes bevillingsrammen, på jordforsyningsområdet, overholdt i 2022.

   

  Der er 22 igangværende projekter på jordforsyningsområdet.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set ansøges, i de sideløbende sager, om følgende bevillingsmæssige ændringer:

   

  Område

  (beløb i 1.000 kr.)

  TB 2022

  RK 2023

  RK 2024

  RK 2025

  RK 2026

  2022-26

  I ALT

  Indtægter:

   

   

   

   

   

   

  Skatter og tilskud i alt

  108

  0

  0

  0

  0

  108

  Udgifter:

   

   

   

   

   

   

  Serviceudgifter

  1.250

  1.250

  1.250

  1.250

  1.250

  6.250

  Overførselsudgifter

  -1.250

  -1.250

  -1.250

  -1.250

  -1.250

  -6.250

  Aktivitetsbestemt medfinansiering

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Renteudgifter

  -69

  0

  0

  0

  0

  -69

  Driftsudgifter i alt

  -69

  0

  0

  0

  0

  -69

  Nettolåneoptagelse m.v.:

   

   

   

   

   

   

  Låneoptagelse

  -39

  0

  0

  0

  0

  -39

  Afdrag

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Finansforskydninger

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Nettolåneoptagelse m.v. i alt

  -39

  0

  0

  0

  0

  -39

  Driftsudgifter og netto-låneoptagelse m.v. i alt

  -108

  0

  0

  0

  0

  -108

  Anlæg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Anlæg – Jordforsyning

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Anlæg i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Likviditetspåvirkning i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  0

   + = TB med træk på de likvide midler og - = negativ TB med tilførsel til de likvide midler

   

  På driften udgør de samlede tillægsbevillingsansøgninger netto 0, både i 2022 og i overslagsårene 2023 – 2026.

   

  Ansøgningerne om bevillingsændringer er nærmere uddybet i de sideløbende sager vedrørende bevillingskontrollen.

   

  Af Bilag 1 fremgår det økonomiske overblik pr. 31. marts 2022.

   

  I Bilag 2 vises det talmæssige overblik over ændringerne på de enkelte udvalg.

   

  De enkelte udvalg har behandlet bevillingskontrollen, herunder omplaceringer inden for eget bevillingsområde, på møder frem til og med den 5. maj 2022. Udvalgenes indstillinger/ beslutninger, der alle er i overensstemmelse med sammenfatningerne i denne, og de sideløbende sager, i forbindelse med bevillingskontrollen, fremgår af Bilag 3.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at den samlede oversigt over bevillingsmæssige ændringer i 2022 m.v. tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

  Beslutning Byrådet den 25-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29125, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2022 behandles i fire selvstændige sager. Denne sag vedrører ansøgninger om tillægsbevillinger, til driften, med påvirkning af kassebeholdningen.

   

  Nettopåvirkningen af tillægsbevillingsansøgningerne, andrager 0 både i 2022, og i alle overslagsårene 2023 – 2026 og indeholder ændringer, hvor driftsudgiften til eftervederlag til politikere, valget den 1. juni 2022 samt stigende udgifter til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), finansieres inden for Økonomiudvalgets budget. Ændringerne fremgår af vedlagte bilag.

   

  Der søges på nuværende tidspunkt ikke om ændringer på øvrige udvalgsområder.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31.3.2022 udviser følgende tillægsbevillingsansøgninger (i 1.000 kr.):

   

  Udvalg/område *)

  TB 2022

  RK 2023

  RK 2024

  RK 2025

  RK 2026

  RK 2022- 2026 I ALT

  Skatter og generelle tilskud

  108

  0

  0

  0

  0

  108

  Økonomiudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Seniorudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Serviceudgifter i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Seniorudvalg – Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg – Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  – Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Overførselsudgifter i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Aktivitetsbestemt medfinansiering

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Renter i alt

  -69

  0

  0

  0

  0

  -69

  Låneoptagelse, afdrag og finansforskydninger

  -39

  0

  0

  0

  0

  -39

  ALT I ALT

  0

  0

  0

  0

  0

  0

   

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at ansøgningen om tillægsbevillinger, netto 0, i 2022, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, godkendes, og

  at ansøgningen om rammekorrektioner, netto 0, i overslagsårene 2023 - 2026, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

  Beslutning Byrådet den 25-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29125, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2022 behandles i fire selvstændige sager. Denne vedrører anlæg.

   

  Hverken i 2022 eller i nogen af overslagsårene 2023 – 2026, søges der om nogen tillægsbevillinger på anlægsområdet, i forbindelse med denne bevillingskontrol.

   

  Alle anlægsprojekter er kommenteret i vedhæftede notebilag.

   

  Det korrigerede nettobudget til skattefinansierede anlægsprojekter (inkl. grundkapital og ekskl. jordforsyning), jf. vedhæftede investeringsoversigt, udgør 307,82 mio. kr. i 2022.

   

  Staben skønner, at bruttoanlægsforbruget i 2022 (inkl. jordforsyning og ekskl. ældreboliger), der udgjorde 9,88 mio. kr. pr. 31. marts 2022, vil lande omkring 130 mio. kr. i 2022. Aabenraa Kommunes andel af anlægsrammen på landsplan udgør ca. 199 mio. kr.

   

  Der er i alt 98 igangværende anlægsprojekter (ekskl. Jordforsyning), og bevillingerne forventes generelt overholdt. Dog kan det bemærkes, at der forventes en merudgift til projektet ”Plejehjemmet Grønningen, servicearealer” (note 42). I forhold til projektet ”Områdefornyelse nordlig gågade (note 49), er der modtaget tilsagn fra Realdania om støtte til etablering af Byrumsforbindelsen, hvor der på nuværende tidspunkt mangler en egenfinansiering for at projektet kan realiseres.

   

  I den sideløbende sag ”Regulering af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter, via anlægspuljen”, tilføres anlægspuljen til opsamling af mer-/mindreforbrug, under Økonomiudvalget, 0,720 mio. kr. i forbindelse med afslutning af 5 anlægsprojekter.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2022 udviser følgende tillægsbevillingsansøgninger:

   

  Udvalg/område *)

  (beløb i 1.000 kr.)

  TB i 2022

  RK i 2023

  RK i 2024

  RK i 2025

  RK i 2026

  2022-26 I ALT

  Økonomiudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Seniorudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Skattefinansierede anlæg i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordforsyning – Boligformål

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordforsyning – Ubestemte formål

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordforsyning – Erhvervsformål

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordforsyning i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  ANLÆG I ALT

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at status på de enkelte anlægsprojekter tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

  Beslutning Byrådet den 25-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29125, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  På Økonomiudvalgsmødet den 13. marts 2018 blev det besluttet, at der skal etableres en anlægspulje til opsamling af mer-/mindreforbrug på igangværende anlægsprojekter. Formålet med etableringen af puljen er at opsamle mindreforbrug til at kunne prioritere anlægsprojek-ter, hvor der opstår uforudset merforbrug eller til at prioritere til helt andre formål.

   

  Midler til anlægspuljen tilvejebringes på følgende måder:

   

  • Hvor der som følge af evt. tilbudsgivning er et mindreforbrug (tilføres anlægspuljen)
  • Ændringer i materielle forudsætninger, der medfører mindre udgifter
  • Andre forhold, hvor mindreforbrug på et afsluttet anlæg i år, tilføres puljen.

   

  I forbindelse med denne bevillingskontrol afsluttes 5 anlægsprojekter, hvor der i alt tilføres 0,720 mio. kr. til anlægspuljen. Der søges ikke finansieret merforbrug fra anlægspuljen i forbindelse med denne bevillingskontrol.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at der meddeles en negativ anlægsbevilling på de i tabellen anførte anlægsprojekter, der tilføres som rådighedsbeløb til anlægspuljen under Økonomiudvalget, på i alt 0,720 mio. kr. i 2022.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

  Beslutning Byrådet den 25-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/16677, Sagsinitialer: TSN

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling til forlængelse af Lundsbjerg Industrivej 49-67.

   

  En sidevej til Lundsbjerg Industrivej skal forlænges mod syd, da det sydøstlige grundstykke for enden af vejen er blevet solgt. Det er derfor nødvendigt at forlænge sidevejen med 40 m for at sikre vejadgang til den sydvestlige og endnu ikke solgte erhvervsgrund.

   

  Vejen anlægges som eksisterende vej med 7 m kørebane med kantstensbegrænsning.

   

  Der etableres vejafvanding og én ekstra vejbelysningsmast.

   

  Anlægsudgiften er anslået til 0,4 mio. kr.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten for 2022-2025, jordforsyning, afsat 2,0 mio. kr. i 2022 til Erhvervsformål, rammebeløb.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til projektet ”Forlængelse af Lundsbjerg Industrivej 49-67”, finansieret af rådighedsbeløbet på 2,0 mio. kr. på investeringsoversigten for 2022, ”Erhvervsformål, rammebeløb”, som frigives.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Køpke Christensen (D) deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

   

  Beslutning Byrådet den 25-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63138, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By besluttede den 16. januar 2020 at igangsætte kommuneplanlægning for et område ved Lykkevej og Løjt Skolegade i Løjt Kirkeby.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 47 til Kommuneplan 2015.

   

  Kommuneplantillægget sikrer, at området udlægges til rekreativt område med det formål at sikre en grøn overgang mellem land og by i den sydlige del af Løjt Kirkeby. Efterfølgende kan området kun lokalplanlægges til rekreative formål. Et grønt område vil være i overensstemmelse med Udviklingsplanen for Løjt Kirkeby, hvor området udgør en del af en grøn forbindelse mellem by og land, svarende til den grønne bræmme vest for Løjt.

   

  Forslaget til kommuneplantillæg er blevet screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene og kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af byrådets afgørelse.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Området er ikke omfattet af en lokalplan. Området ligger i byzone og vil med kommuneplantillæggets vedtagelse forblive i byzone.

   

  Området ligger inden for byzone, men er uden for kommuneplanrammer.

   

  Der har været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. Der indkom i alt 7 ideer og forslag. Disse omhandlede mulige typer af rekreative anlæg, mulighed for stiforbindelse, mulighed for bro over vandløb, regnvandsbassin og muligheder for ejendomsudvikling. Idéerne er ikke indarbejdet i planforslagene, idet anvendelsen rekreative formål godt kan rumme de foreslåede rekreative projekter og anlæg. Derudover er det besluttet politisk på udvalgsmødet for Vækstudvalget for Land og By den 16. januar 2020, at området skal udlægges til rekreative formål. Dermed er der ikke mulighed for projekter til yderligere bebyggelse og ejendomsudvikling.

  Høring/udtalelse

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 47 til Kommuneplan 2015 forventes sendt i offentlig høring i 8 uger fra primo juni til primo august 2022.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 47 for et område ved Lykkevej og Løjt Skolegade, Løjt Kirkeby godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Køpke Christensen (D) deltog ikke i behandling af sagen.

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

  Beslutning Byrådet den 25-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/3663, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By besluttede den 2. september 2021 at igangsætte lokalplanlægning for nye fælles fysiske rammer for Center for Job & Uddannelse, Træning & Forebyggelse samt Hjælpemiddelhus på Vestergade 14, Rødekro. Projektet er senere blevet døbt Hærvejshuset.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 141. Formålet med lokalplanen er at sikre mulighed for, at der i området kan opføres nyt byggeri til Center for Job & Uddannelse, Træning & Forebyggelse og Hjælpemiddelhus som, sammen med den tilbageværende skolebygning fra 2003, skal fremstå som en samlet bebyggelse. Lokalplanen skal sikre vejadgang fra Vestergade samt gode og sikre forhold for de cyklende og gående, der fortsat skal have mulighed for at færdes igennem området.

   

  Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg er blevet screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene og kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af byrådets afgørelse.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Området er ikke omfattet af en lokalplan. Området ligger i byzone og vil med lokalplanens vedtagelse forblive i byzone.

   

  Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 2.1.020.D udlagt til offentlige formål i form af generelle offentlige formål, Skole, fritidshjem, bibliotek, ungdomshus, offentlige institutioner, bypark og lignende offentlige formål. Inden for rammeområdet må den maksimale bebyggelsesprocent være 50% af den enkelte ejendom. Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i Bygningsreglementet. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager. Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 15 m. Mod jernbanen skal der støjafskærmes i nødvendigt omfang.

   

  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanrammerne.

   

  Området er endvidere udpeget som område til forebyggelse af miljøkonflikter i Kommuneplan 2015. Lokalplanområdet ligger inden for den vejledende konsekvenszone for jernbanestrækningen Lunderskov-Tinglev. Der stilles i lokalplanen krav til afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med trafik- og togstøj samt vibrationer fra Hellevadvej og jernbanestrækningen Lunderskov-Tinglev.

  Høring/udtalelse

  Forslag til Lokalplan nr. 141 forventes sendt i offentlig høring i 8 uger fra primo juni til primo august 2022.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Lokalplan nr. 141 for Hærvejshuset godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Køpke Christensen (D) deltog ikke i behandling af sagen.

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

   

  Beslutning Byrådet den 25-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/3592, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land & By besluttede den 7. oktober 2021 at igangsætte lokalplanlægning for solenergianlæg nord for Fogderup.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet forslag til Lokalplan nr. 147 med et tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2015, Miljøvurdering og §25-tilladelse for et solenergianlæg nord for Fogderup.

   

  Lokalplanen har til formål at sikre en anvendelse til teknisk anlæg i form af solenergianlæg til elproduktion med tilhørende anlæg. Disponeringen af området sikres, således der opretholdes faunapassager og offentlig adgang omkring byggefelterne, som indeholder et afskærmende levende hegn og anlæg til understørrelse af friluftslivet i området.

   

  Området er ca. 118 ha, hvoraf ca. 72,5 ha udnyttes til selve solenergianlægget. Produktionskapaciteten vil være op til 72 MW, hvilket svarer til en forsyning af ca. 17.750 standard-husstandes elforbrug.

   

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af planer og programmer og af det konkrete projekt (tidligere VVM). Planforslagene og det konkrete projektet er vurderet i forhold til en række miljøpåvirkninger, som den ændrede anvendelse kan medføre, herunder hvordan eventuelle negative påvirkninger kan afværge og overvåges. Hertil er der udarbejdet en §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse).

  Forslag til planerne, miljøvurderingen og §25-tilladelsen fremlægges i samme høring.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 52, der muliggør etablering af teknisk anlæg i form af et solenergianlæg til elproduktion.

   

  Der har været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. Der indkom i alt 10 ideer og forslag, der blev fremlagt Vækstudvalget for Land og By den 7. oktober 2021.

   

  Området er endvidere udpeget som særligt værdifuldt landbrugsjord og en del af området som økologisk forbindelse i Kommuneplan 2015.

   

  Miljøvurdering af planer og programmer og det konkrete projekt

  Der er foretaget en miljøvurdering af planer og programmer og en miljøvurdering af konkrete projekter.

  For planforslagene er der foretaget en miljøvurdering på emnerne: Natur og Natura2000, overfladevand, grundvand, luft og klima, landskab, friluftsliv og rekreative forhold.

   

  For projektet er der foretaget miljøvurdering, der behandler de samme emner som miljøvurdering af planforslagene samt trafik. Denne del er udarbejdet af bygherre, og vurderingerne heri er således bygherres, jf. reglerne i Miljøvurderingsloven.

   

  Miljøvurderingen konkluderer, at der vil være en midlertidig visuel påvirkning af lokalplanområdets omgivelser, men at denne mindskes i takt med, at den afskærmende beplantning etablerer sig. Miljøvurderingen forelægger derfor et forslag til et overvågningsprogram om, at den afskærmende beplantning overvåges, således at en tilstrækkelig vækst til at opnå sløring for omgivelserne sikres.

  Høring/udtalelse

  Forslag til lokalplan nr. 147 og forslag til kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2015 med tilhørende miljøvurdering af planforslagene og det konkrete projekt og §25-tilladelse forventes sendt i offentlig høring i 8 uger fra primo juni til ultimo august 2022. Der forventes afholdt et borgermøde i løbet af høringsperioden.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 52 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 147 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at miljøvurderingen af planforslagene og det konkrete projektet godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til §25-tilladelsen godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at der afholdes et borgermøde i første halvdel af høringsperioden.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i behandlingen af sagen på grund af inhabilitet.

   

   

  Ændringsforslag fra Eivind Underbjerg Hansen (V):

  Ændringsforslaget om at lokalplan nr. 147 sendes i høring med følgende ændringer: 8.11 Der må ikke etableres trådhegn men der må sættes 2-3 glat tråd til at indhegne får m.m. Derved sikrer man passagemulighed for småvildt som hare, grævling og andre dyr. Vi sikrer at påvirkningen på naturen bliver så lille som muligt. 8.12 der må ikke opsættes pigtråd inden for lokalplanområdet.

   

  Ændringsforslaget ikke godkendt, idet 9 stemte imod A, C, F, O, S, V (Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Thomas Andresen) og 1 stemte for Eivind Underbjerg Hansen (V).

   

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Jan Køpke Christensen (D) deltog ikke i behandling af sagen.

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

  Beslutning Byrådet den 25-05-2022

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i behandlingen af sagen på grund af inhabilitet.

   

  Godkendt, idet 28 stemte for (A, C, F, O, S, og V) og 2 stemte imod (D).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/6976, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 10. marts 2022 at igangsætte lokalplanlægning for Kruså Vandmølle på Møllegården 25, Kruså.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 157 med et tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 61 til Kommuneplan 2015.

   

  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for nedrivning af den bevaringsværdige gamle vandmølle ved Kruså Møllesø. Dansk Bygningsanalyse udarbejdede i 2012 en rapport, der fastslog, at Kruså Vandmølle var slemt misvedligeholdt, og der er konstateret både råd og svampeangreb i bygningens trækonstruktion. På den baggrund ønskes vandmøllen nedrevet og erstattet af et rekreativt areal. Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af bygningen samt mulighed for bevaring af enkelte karakteristiske dele af vandmøllen.

   

  Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg er blevet screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene og kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af byrådets afgørelse.

   

  Der er iværksat arbejde med at lave oplæg til reetablering af området i forbindelse med nedrivning af bygning. Vedlagt er bilag med inspirationsfoto til det videre arbejde for den fremtidige reetablering. Der vil senere blive forelagt sag om reetablering af området.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af Lokalplan 3/55 for Center-, erhvervs- og boligområde vest for Flensborgvej i Kruså. Området ligger i byzone og vil med lokalplanens vedtagelse forblive i byzone.

   

  Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 3.1.085.F for Kruså Vandmølle og Forsamlingshus udlagt til rekreativt område, friområde med offentlig adgang, boliger og liberale erhverv. Inden for rammeområdet skal de eksisterende bygninger, Kruså Vandmølle og Forsamlingshus, bevares, og området må ikke yderligere bebygges. De eksisterende bygninger må ikke udvides og en eventuel ombygning må ikke ændre bygningens helhedskarakter. Eksisterende værdifuld beplantning skal så vidt muligt bevares.

   

  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 61, der muliggør nedrivning af Kruså Vandmølle og mindre nybyggeri og anlæg i området.

  Høring/udtalelse

  Forslag til Lokalplan nr. 157 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 61 til Kommuneplan 2015 forventes sendt i offentlig høring i 4 uger fra primo juni til primo juli 2022.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 61 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 157 for Møllegården 25, Kruså, og fremlægges i offentlig høring i 4 uger, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Køpke Christensen (D) deltog ikke i behandling af sagen.

   

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

  Beslutning Byrådet den 25-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/21569, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling vedtog den 2. februar 2022 Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2018-2022 for Aabenraa Kommune. Plantillægget blev derefter sendt i offentlig høring i 8 uger.

   

  Der er indkommet ét høringssvar i den offentlige høring. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændring i forvaltningens indstilling, se høringsnotatet.

   

  Tillæg nr. 8 til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018-2022 omhandler separatkloakering og berigtigelse af kloakoplande i Bovrup samt placering af regnvandsbassin og ledningsanlæg i forbindelse med separeringen. Store dele af Bovrup er allerede separatkloakeret, og det resterende fælleskloakerede opland SBo02 blev planlagt separeret i Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2014-2017. Planlægningen blev videreført i den nuværende spildevandsplan. Dette tillæg planlægger ledningsanlæg og regnvandsbassin, så Arwos kan udføre separatkloakeringen. Separeringen udføres som et led i en indsats for et overløb ved Bovrup, som er udpeget i Vandområdeplanerne.

   

  I forslaget var tre mulige placeringer til regnvandsbassinet blevet udpeget. I den offentlige høring er der ikke indkommet kommentarer til placeringen af regnvandsbassinet. Arwos har været i kontakt med de berørte lodsejere, og der er fundet en placering på matrikel 558, som er foretrukket af Arwos frem for de andre.

   

  I Spildevandsplan 2018-2022 er det beskrevet, at vi har registreret mulige fejl i spildevandsplanens datagrundlag for nogle kloakoplande og ejendommes kloakeringsprincip. Der har i Bovrup særligt været fokus på oplande SBo04, SBo07 og SBo08, men i forbindelse med arbejdet omkring berigtigelse er der yderligere undersøgt forhold i andre mindre kloakoplande i Bovrup. Konklusionerne på undersøgelser og derved forslag til kommende kloakeringsprincipper er draget ud fra tidligere spildevandsplaner samt de reelle fysiske forhold på den enkelte ejendom. Ejendomme, hvor kloakeringsprincippet ændres, har fået besked om dette i forbindelse med den offentlige høring.

   

  Konkret betyder det, at der for de fleste berørte ejendomme rettes op i planens kloakeringsprincip, så det stemmer overens med de faktiske forhold. Kun enkelte ejendomme planlægges separeret ud fra undersøgelsen og konklusionen: én ejendom i separeret område SBo04 samt to ejendomme i SBo10, som alternativt får mulighed for at håndtere regnvand på egen grund (”mulighed for udtræden fra forsyningens kloaksystem for regnvand”). Yderligere to ejendomme, som i dag er fælleskloakeret, får mulighed for at håndtere regnvand på egen grund.

   

  For at kunne realisere planen er der behov for, at Arwos indgår aftaler med de lodsejere, der skal afgive arealer eller tåle rådighedsindskrænkning. De berørte matrikler er oplistet i plantillægget.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2018-2022 godkendes med en fastlagt placering af regnvandsbassinet på matrikel 558, Bovrup, Varnæs,

  at forvaltningen bemyndiges til sammen med Arwos at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på at opnå forlig via en frivillig aftale, og
  at der tages initiativ til at rejse en ekspropriationssag for det nødvendige areal, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillig aftale.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 04-05-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Køpke Christensen (D) deltog ikke i behandling af sagen.

   

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

  Beslutning Byrådet den 25-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/12226, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Køpke Christensen (D) deltog ikke i behandling af sagen.

   

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

  Beslutning Byrådet den 25-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12547, Sagsinitialer: TWI

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Køpke Christensen (D) deltog ikke i behandling af sagen.

   

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

   

  Beslutning Byrådet den 25-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38969, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Køpke Christensen (D) deltog ikke i behandling af sagen.

   

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

  Beslutning Byrådet den 25-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2694, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 25-05-2022

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2694, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Byrådet den 25-05-2022

  Protokollen er godkendt.