Beslutningsprotokol

onsdag den 29. juni 2022 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Rasmus Elkjær Larsen, Anders Koch-Hørlyck, Kjeld Hansen, Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Dorte Soll, Theis Kylling Hommeltoft, Dorrit Knudsen, Egon Madsen, Cathrina Aaes Sørensen, Marianne List, Michael Christensen, Jan Køpke Christensen, Hans-Christian Gjerlevsen, Erwin Andresen, Kurt Asmussen, Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Søren Frederiksen, Carina Frost Davidsen, Claus Bruun Jørgensen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Rasmus Andresen, Susanne Provstgaard, Ida Smed, Arne Leyh Petersen, Ditte Vennits Nielsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2694, Sagsinitialer: hlp

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 29-06-2022

  I forbindelse med godkendelse af dagsordenen godkendte byrådet borgmesterens forslag om, at byrådet i punkt 135 tillige tager stilling til 1., 2., 4. og 7. at.

   

  Dagsorden godkendt med denne tilføjelse.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/7472, Sagsinitialer: SBRO

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes eksterne revision Ernst & Young har fremsendt revisionsberetning nr. 23 om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. vedr. regnskabsåret 2021.

   

  Det er revisors vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange, og at sagsbehandling generelt foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning.

   

  Revisionsberetningen indeholder de lovpligtige redegørelser om udført revision til følgende ministerier:

  • Beskæftigelsesministeriet
  • Social- og Ældreministeriet
  • Udlændinge- og Integrationsministeriet
  • Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

   

  Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. I revisionen er der ikke fundet fejl og mangler af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i revisionspåtegning af kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret 2021.

   

  I revisionen af de sociale udgifter i 2020 har revisionen givet en bemærkning om revisorerklæringen for KSD.

  Som opfølgning herpå anfører revisionen,  

   

  ” I 2020 afgav vi følgende revisionsbemærkning vedrørende KSD som følge af forbehold i IT-revisorerklæring.

  ”Grundlag for konklusion med forbehold

  Som anført under kontrolmål 6 ”Der er etableret kontroller som medvirker til, at der som led af sagsbehandling i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion” har vi konstateret, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive, idet der er konstateret mere end 100 fejl i beregningerne i KSD i erklæringsperioden.

  Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået”.

  I 2021 er der følgende forbehold i IT -revisorerklæringen for KSD.

  ”Grundlag for konklusion med forbehold

  Som anført under kontrolmål 6 ”Der er etableret kontroller som medvirker til, at der som led af sagsbehandling i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion” har vi konstateret, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive til og med marts 2021. Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået for hele erklæringsperioden”.

   

  Konklusion:

  På baggrund af ovenstående konkluderes det, at kontrolaktiviteterne er effektive fra april 2021 – december2021, hvorfor vi anser revisionsbemærkningen for afsluttet.”

   

  KSD er et fælleskommunalt system, der driftes via aftaler med KOMBIT og deres systemleverandør. Der er således tale om et forhold, som Aabenraa Kommune ikke selv har haft indflydelse på.

  Høring/udtalelse

  Revisionsberetningen er fremsendt til orientering i Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget på deres førstkommende møder. Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler beretningen godkendt.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at revisionsberetning nr. 23 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

  Beslutning Byrådet den 29-06-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/7472, Sagsinitialer: SBRO

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles revisionsberetning nr. 24 om revision af årsregnskabet 2021 samt den endelig godkendelse af regnskabet for 2021.

   

  Årsberetningen for 2021 blev foreløbigt godkendt og oversendt til kommunens eksterne revision Ernst & Young på byrådsmødet den 30. marts 2022.

   

  Revisionsberetning nr. 24 om revision af årsregnskabet 2021:

   

  Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

   

  Revisionen har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning, som er uden forbehold. Denne er vedlagt sagen som bilag.

   

  Revisionen har gennemført forvaltningsrevision på budgetstyring af flerårige investeringsprojekter, der ikke har givet anledning til bemærkninger, men en række anbefalinger:

  • At der som planlagt sker en standardisering af opfølgningen på anlægsøkonomien, og at dette eksempelvis understøttes af fælles værktøjer/skabeloner.
  • At der foretages en vurdering af, hvorvidt de administrationsvederlag (procentsatser), der anvendes til fordeling af intern/administrativ tid stadig er retvisende, eller om der skal ske en revurdering i forhold til grundlaget fra før 2014.

   

  I forhold til den første anbefaling anvendes fremadrettet standardiserede skabeloner til opfølgning af anlægsøkonomi ved bevillingskontroller og regnskabsaflæggelse.

  I forhold til den anden anbefaling vil der blive foretaget en vurdering af de anvendte procentsatser for administrationsvederlag i forhold til, om de fortsat er dækkende.

   

  Herudover er der gennemført forvaltningsrevision i forhold til løn- og ansættelsesmæssige dispositioner samt juridisk-kritisk revision i forhold til gennemførelse af salg med fokus på salg af ejendomme/grunde. Disse revisioner har ikke givet anledning til bemærkninger.,

   

  Endvidere gør revisionen i afsnit 8.1 om interne kontroller opmærksom på, at der er en risiko, når det alene er en medarbejder, som kan godkende elektroniske fakturaer til betaling. Dette forhold har Økonomiudvalget senest forholdt sig til i mødet 8. december 2020, hvor det hidtil anvendte kontrolniveau godkendes opretholdt.

   

   

  Regnskabet for 2021:

  Det endelige regnskab for 2021 svarer til det regnskab, som er forelagt Byrådet i mødet i marts 2022 og nu med revisionserklæring indsat.

  Med baggrund i de foreliggende revisionsberetninger vedr. regnskabet for 2021 skal Byrådet foretage endelig godkendelse af regnskabet for 2021.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at revisionsberetning nr. 24 om regnskabet for 2021 godkendes, og

  at regnskabet for 2021 godkendes endeligt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

  Beslutning Byrådet den 29-06-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2795, Sagsinitialer: SLM

  Sagsfremstilling

  Senest den 4. juni 2023 skal der afholdes folketingsvalg i Danmark. Ved afholdelse af folketingsvalg har byrådet følgende opgaver:

   

  • Beslutning om oprettelse af brevafstemningssteder
  • Fastsættelse af diæter
  • Beslutning om udsættelse af fristen for ansøgning om at brevstemme i eget hjem

   

  • Valg af valgbestyrelse
  • Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere 

   

  Byrådet har 26. januar 2022 udpeget en valgbestyrelse for folketingsvalg samt 30. marts 2022 vedtaget udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere for byrådets funktionsperiode.

   

  Brevafstemningssteder

  Alle vælgere har ret til at brevstemme. Kommunen skal sørge for, at der er steder, hvor vælgerne kan brevstemme.

   

  I Aabenraa Kommune har det tidligere været muligt for alle vælgere at brevstemme følgende steder:

  • Borgerservicecentre
  • Biblioteker

   

  Borgerservicecentre

  Aabenraa Kommune har to borgerservicecentre, henholdsvis i Aabenraa og Bov, hvor det anbefales, at vælgere kan brevstemme.

   

  Biblioteker  

  Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at der, som ved tidligere valg, oprettes brevafstemningssteder på bibliotekerne i Aabenraa, Rødekro, Tinglev og Bov inden for bibliotekernes betjente åbningstider.

   

  Fastsættelse af diæt

  Byrådet kan beslutte om valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere skal have diæt, og i givet fald hvor meget. Diætens størrelse er dog begrænset til det femdobbelte af det diætbeløb, som er fastsat i medfør af lov om kommunernes styrelse for møder af ikke over fire timers varighed (i år svarende til 440 kr.).

  Diætsatsen stiger 5 kr. per år den 1. januar.

   

  Byrådet besluttede i 2016 at hæve diæten fra 820 kr. til 900 kr., for over fire timers arbejde, da åbningstiden på valgstederne på det tidspunkt blev forlænget med en time.

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at der ydes diæter til valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere, og at diætstørrelsen fastsættes til henholdsvis 440 kr. og 930 kr. (2022-niveau) for under og over fire timers arbejde samt at diætsatsen hæves med 5 kr. årligt 1. januar.

   

  Tilforordnede vælgere organiseret i skiftehold

  I forbindelse med folkeafstemningen 1. juni 2022 vedtog Byrådet 27. april 2022, at oprette mulighed for at tilforordnede vælgere kunne organiseres i skiftehold, således at dagens længde kan halveres.

   

  Valglovgivningen åbner mulighed for at organisere tilforordnede vælgere i skiftehold. Valgstyrere kan ikke lovligt organiseres i skiftehold, idet valgstyrerne forestår afstemningen og optællingen på dagen samt underskriver afstemningsbogen.

   

  Tilbagemeldingerne fra valgstederne har umiddelbart været positive og 11 af de 52 pladser som tilforordnede vælgere var organiseret i skiftehold, således at 22 tilforordnede vælgere mødte på valgstedet halvdelen af dagen.

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår derfor, at der oprettes mulighed for skiftehold for tilforordnede vælgere til et kommende folketingsvalg, således at partiforeningerne kan vælge, om de vil udpege en eller to tilforordnede vælgere til pladsen på valgstedet.

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at der ydes halv diæt til tilforordnede vælgere i skiftehold, da de alene er på valgstedet halvdelen af dagen (930 kr. x ½ = 465 kr., 2022-niveau).

   

  Suppleringsliste for interesserede borgere

  Ved de seneste valg har flere partiforeninger i Aabenraa Kommune meldt om udfordringer med at finde tilforordnede vælgere. Byrådet vedtog på den baggrund 30. marts 2022 at oprette mulighed for, at interesserede borgere kunne udpeges som tilforordnede vælgere, i de tilfælde, hvor partiforeningerne ikke havde mulighed for at finde tilstrækkeligt med tilforordnede vælgere til valgstederne.

   

  Ved folkeafstemningen 1. juni 2022 blev det ikke relevant at inddrage interesserede borgere, da de politiske partier fandt et tilstrækkeligt antal tilforordnede vælgere.

   

  Andre kommuner har gode erfaringer med muligheden for at rekruttere tilforordnede vælgere blandt interesserede borgere, og Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår på den baggrund, at der oprettes mulighed for, at borgere kan melde sig til en suppleringsliste.

   

  Ansøgning om brevstemme i vælgerens eget hjem

  Vælgere skal have mulighed for at brevstemme i eget hjem, hvis de på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på valgstedet.

   

  Det fremgår af valglovgivningen, at vælgere skal søge om at brevstemme i eget hjem senest 12 dage før valgdagen kl. 18.00. 

   

  Byrådet har dog mulighed for at fastsætte en senere frist, dog senest tredjesidste hverdag inden valgdagen, som også er sidste frist for at brevstemme.

   

  Ved tidligere valg har Byrådet besluttet at udvide ansøgningsfristen til kl. 12.00 to hverdage før sidste dag i brevafstemningsperioden, således at forvaltningen kan nå at planlægge ruter og kontakte de tilforordnede vælgere, der skal modtage brevstemmer i vælgerens eget hjem.

   

  I forbindelse med folkeafstemningen 1. juni 2022 besluttede byrådet dog på grund af Kristi Himmelfartsdag at fastsætte fristen til kl. 12.00, tre hverdage før sidste dag i brevafstemningsperioden.

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at fristen for ansøgning om brevstemme i eget hjem fastsættes til to hverdage før sidste dag i brevafstemningsperioden.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der oprettes brevafstemningssteder på borgerservicecentrene i Aabenraa og Bov samt på bibliotekerne i Aabenraa, Rødekro, Tinglev og Bov,

  at der ydes diæt til valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere i forbindelse med et kommende folketingsvalg,

  at diætstørrelsen fastsættes til henholdsvis 440 og 930 kr. (2022-niveau) for over og under fire timers arbejde, og at diæten hæves med 5 kr. per 1. januar 2023,

  at der oprettes mulighed for skiftehold for tilforordnede vælgere, således at partiforeninger selv beslutter, om de vil udpege en eller to tilforordnede vælgere til pladsen på afstemningsstedet,

  at der oprettes en suppleringsliste for tilforordnede vælgere, hvor interesserede borgere kan melde sig, og

  at fristen for at ansøge om at brevstemme i eget hjem udvides fra kl. 18.00, 12 dage før valgdagen til kl. 12.00, to hverdage før den sidste dag i brevafstemningsperioden.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Anbefalet godkendt, idet 3. at suppleres med at taksten for skiftehold, hvor man deltager halvdelen af dagen udgør 465 kr.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

  Beslutning Byrådet den 29-06-2022

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/16273, Sagsinitialer: JUK

  Sagsfremstilling

   

  Baggrund

  Denne sag omhandler allokeringen af midlerne i projekt DK2020, der for indeværende står som et rådighedsbeløb under Økonomiudvalget.

   

  De disponerede midler kan både understøtte igangværende og nye projekter og indsatser i arbejdet med at udmønte klimahandleplanen. Derfor er det formålet, at de afsatte midler i videst mulige omfang skal anvendes til at udmønte klimahandleplanens handlekatalog af indsatser og projekter.

   

  Midlerne er disponeret med fokus på, (1) at Aabenraa Kommune som organisation direkte igangsætter indsatser inden for egen handlemyndighed, der kan resultere i drivhusgasreduktion på kort og langt sigt, (2) at Aabenraa Kommune som samarbejdspartner indirekte understøtter forskellige former for indsatser i relation til drivhusgasreduktion og klimatilpasning i samarbejde med borgere og andre former for aktører, og (3) at styrke Aabenraa Kommunes grønne identitet som organisation og geografisk område.

   

  Anlægspuljen til DK2020 omfatter samlet 10 millioner kroner, hvoraf 1 million er afsat til kommunens arbejde med biodiversitet.

   

  Endvidere suppleres denne allokeringssag af midler fra to puljer: Den endelige opgørelse for Energipuljen og Bæredygtighedspuljen viser, at der var flere midler i puljerne end forventet.

   

  Således suppleres puljen på 9 mio. kroner med yderligere cirka 2 mio. kroner, der overføres fra henholdsvis Energioptimeringspuljen og Bæredygtighedspuljen. På denne måde kan der i DK2020-regi gives forslag til, hvordan 11,05 mio. kroner kan udmøntes.

   

  Alle Energioptimeringspuljens midler overføres i forlængelse af denne sag, mens der i Bæredygtighedspuljen står 156.250 kroner tilbage, der er planlagt til anvendelse i et varmeprojekt i Varnæs-Bovrup.

   

  Forvaltningens forslag til fremtidige udmøntningssager:

  Nedenstående forslag til den fremtidige udmøntning af de disponerede midler er formuleret med udgangspunkt i at de skal skabe effekt i forhold til indsatserne i klimahandleplanen samt med afsæt i det, vi som kommune har muligheden for at påvirke. Desuden er forslagene kvalificeret med udgangspunkt i dialogen med centrale aktører og interessenter i forbindelse med projekt DK2020 og planlægningen af Klimahandleplanen i Aabenraa Kommune.

   

  Forslag til udmøntning for Økonomiudvalget:

   

  • Midlerne kan bruges til kommunens etablering af grønt regnskab og til at understøtte bæredygtige indkøb
  • Midlerne kan bruges til omstilling af Aabenraa Kommunes biler til el-biler
  • Midlerne kan bruges til omstilling fra fossil opvarmning i kommunens bygninger (eksempelvis omstilling til fjernvarme og varmepumper)
  • Midlerne kan reserveres i en bufferpulje til anvendelse i forbindelse med egne og/eller andre udvalgs initiativer

   

  Forslag til udmøntning for Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter:

   

  • Midlerne kan bruges til implementering af el-ladeinfrastruktur i Aabenraa Kommune

   

  Forslag til udmøntning for Udvalget for Bæredygtig Udvikling:

   

  • Midlerne kan bruges til bæredygtig håndtering af kommunalt ejet jord (skovrejsning og andre former for initiativer, der resulterer i CO2-fangst og øget biodiversitet)
  • Midlerne kan bruges til arbejdet med klimatilpasningsløsninger sammen med erhvervslivet i Aabenraa Kommune
  • Midlerne kan bruges til projekter med landboorganisationer til understøttelse af grøn omstilling af landbruget.
  • Midlerne kan bruges til uddannelse af både børn og voksne om klima og bæredygtighed

   

  Udmøntningen af de allokerede midler beror på fremtidige sagsfremstillinger og politiske beslutninger.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 9 mio. som rådighedsbeløb under Økonomiudvalget.

   

  Resterende midler fra henholdsvis Bæredygtighedspuljen og Energioptimeringspuljen er afsat som driftsbudget under Økonomiudvalget.

   

  Puljen på 11,05 mio. til forslås allokeret således:

  • Økonomiudvalget: 5,05 mio. kr.
  • Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter: 1,5 mio. kr.
  • Udvalget for Bæredygtig Udvikling: 4,5 mio. kr.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at den overordnede allokering af midlerne i DK2020 godkendes,

  at 1,5 mio. kroner af rådighedsbeløbet omplaceres fra Økonomiudvalget til Udvalget for Plan, Teknik & Landdistrikter,

  at 4,5 mio. kroner af rådighedsbeløbet omplaceres fra Økonomiudvalget til Udvalget for Bæredygtig Udvikling, og

  at orienteringen om forvaltningens ideer til fremtidige udmøntningssager tages til efterretning

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Anbefalet godkendt, idet 9 stemte for (A, C, F, S og V) og 1 stemte imod (D). Der tilføjes under Økonomiudvalget et ekstra dot med elbusser som et eksempel på anvendelse af bufferpuljen.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

  Beslutning Byrådet den 29-06-2022

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35762, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 3. februar 2021 ”Forslag til Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2018-2022” for Aabenraa Kommune. Plantillægget var i offentlig høring fra den 15. februar 2021 til den 12. april 2021. Plantillægget har været behandlet i Byrådet ad to gange, senest den 22. september 2021, hvor det blev besluttet, at der skulle laves et nyt tillæg med en anden placering af regnvandsbassinet i Kruså. Den besluttede placering i Byrådet er af forvaltningen vurderet til ikke at være lovlig. Sagen har derefter været behandlet i Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 2. februar 2022 for at igangsætte en proces, der kan lede frem til en ny beslutning i Byrådet. Det blev besluttet, at der skulle afholdes borgermøde den 2. marts 2022 vedrørende sagen.

   

  ”Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2018-2022” planlægger etablering af et regnvandsbassin på matr. Nr. 260 Kruså, Bov til håndtering af overfladevand fra et boligområde i Kruså. Området er planlagt separatkloakeret i Spildevandsplan 2018-2022 med henblik på at nedbringe overløb af fortyndet spildevand. Indsatsen sker som et led i de statslige vandområdeplaner, hvor overløbet er udpeget til en indsats. Tillægget tilretter desuden kloakopland BKr07 og BKr11 i Kruså samt giver mulighed for placering af de nødvendige ledninger til at udføre projektet.

   

  Til den oprindelige behandling af tillægget var der fremført høringssvar fra borgere i området. Der er desuden fremført synspunkter fra borgere samt Lokalrådet for området i forbindelse med borgermødet og i mailkorrespondancer før og efter mødet. De fleste synspunkter går på, at man gerne vil undgå en placering af regnvandsbassinet på matrikel 260 på grund af den værdi, området har for de lokale borgere. Der har desuden været fremført alternative placeringer blandt andet placeringen på matrikel 423, som ligeledes blev besluttet i Byrådet. Arwos har undersøgt en række alternative placeringer, hvor de fleste er umuliggjort af fysiske forhold eller retslige bindinger. De resterende placeringer indebærer etablering af underjordiske eller lukkede bassiner, som fordyrer projektet væsentligt. En af de alternative placeringer vil være en særlig gene for Fjordskolen.

   

  De retslige bindinger på matrikel 423 er understreget af nyere retspraksis for etablering af bassiner i beskyttet natur. I en nyere klagenævnsafgørelse anses bassiner for så almindelige, at der ikke er tale om kritisk infrastruktur, som retfærdiggør en placering i § 3-område.

   

  Placeringen af regnvandsbassinet indstilles igen til at være på matrikel 260, som oprindeligt foreslået. Placeringen muliggør en optimal kombination af en god renseeffekt med den bedste tekniske håndtering af overfladevandet uden pumpning og uhensigtsmæssigt lange ledninger. Samtidigt er det den billigste løsning både i anlæg og drift og indebærer færrest bindinger for at opnå tilladelse.

   

  Regnvandsbassinet bliver placeret i et bynært område som borgerne bruger aktivt. Derfor kunne det på baggrund af den dialog, der har været med borgerne i området og Fjordskolen, være hensigtsmæssig om området også efter placering af et regnvandsbassin fremstår attraktivt. Det forslås derfor, at der sker en administrativ omprioritering af indsatserne i puljen til grøn vedligehold, til at forskønne og forbedre de fysiske rammer i området i forbindelse med etablering af bassinet, så området stadig kan have stor værdi for de lokale borgere. Hvordan området skal forskønnes, udmøntes i samarbejde med Lokalrådet og Fjordskolen.

   

  For at realisere projektet er der behov for, at Arwos indgår aftaler med enkelte berørte lodsejere, der skal tåle rådighedsindskrænkning i forbindelse med etablering af ledninger. Bassinet placeres på kommunalt areal.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forvaltningen ikke længere skal forfølge beslutningen taget af Byrådet den 22. september 2021 med at udarbejde et tillæg med en placering af regnvandsbassinet på matrikel 423,

  at ”Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2018-2022” godkendes med en placering af regnvandsbassinet på matrikel 260 under forudsætning af, at området forskønnes,

  at forvaltningen bemyndiges til sammen med Arwos at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på at opnå forlig via en frivillig aftale for så vidt angår eventuelle nødvendige arealer placering af ledninger, brønde eller pumpestation, og

  at forvaltningen bemyndiges til at rejse en ekspropriationssag for det eventuelle nødvendige areal til placering af ledninger, brønde eller pumpestation, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillig aftale.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-06-2022

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Arne Leyh Petersen (O)

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

  Beslutning Byrådet den 29-06-2022

  1. at godkendt med 27 stemmer (A, C, D, F, O, S og Thomas Andresen (V), Kirsten Nørgård Christensen (V), Carina Frost Davidsen (V), Claus Bruun Jørgensen (V), Philip Tietje (V), Rasmus Andresen og Susanne Provstgaard (V)).

  Imod stemte 4 (Eivind Underbjerg Hansen (V), Søren Frederiksen (V), Jens Wistoft (V) og Ditte Vennits Nielsen(V)).

   

  Eivind Underbjerg Hansen (V) stemte imod med følgende begrundelse:

  ”Jeg kan ikke stemme for, fordi jeg føler ikke at forvaltningen har levet op til beslutningen, taget af Byrådet den 22. september 2021, med at udarbejde et tillæg med en placering af regnvandsbassinet på matrikel 423, og at jeg ikke føler de har lagt retslige beviser for, at det er ulovligt. Forvaltningen har helt deres egen holdning til, hvor regnvandsbassinet skal ligge og prøver bare ved at forhale processen, og derefter at ligge det op til ny beslutning med deres placering for at tvinge det igennem.”

   

  2.-4. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/26987, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  I denne sag forelægges to områdefornyelsesprogrammer for Lyreområdet i et samlet hæfte til godkendelse. Samtidig anmodes om frigivelse af anlægsbevillingen til den samlede områdefornyelses proces og gennemførelse.

   

  Baggrund

  De to områdefornyelsesprogrammer for de to geografiske områder Lyreområdet Vest og Lyreområdet Midt er samlet i et hæfte med titlen: Områdefornyelse i Lyreområdet – en del af Grænselandets Grønne Hjerte. Programmerne bygger på to udviklingsperspektiver fra 2018, for henholdsvis Frøslev-Padborg (Lyreområdet Vest) og Bov Smedeby og Kruså (Lyreområdet Midt) samt visionsplanen: Visioner og ideer til udvikling af Padborg Torvecenter, som blev godkendt af Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10. marts 2022. Områdefornyelsesprogrammerne er udarbejdet i tæt samarbejde med en lokal styregruppe under Bov Lokalråd. Den geografiske afgrænsning af området er Frøslev Plantage i vest, Kollund skov mod øst, den dansk-tyske grænse i syd til Kiskelund Plantage i nord. 

   

  Lyreområdet er fællesbetegnelse for området omkring byerne: Frøslev, Padborg, Bov, Smedeby, Kruså, Kollund, Sønderhav og Rønshoved. Lyreområdets byer ligger som perler på en snor i et landskab, der samler dem. I områdefornyelsen er der et stort fokus på dette landskab, som i programmerne kaldes ”Grænselandets Grønne Hjerte”, da det foruden at samle Lyreområdets byer også er et fælles landskab mellem Danmark og Tyskland.

   

  Områdefornyelsernes indhold på tværs af de to programmer

  De to programmer deler vision, mål og har overlappende indsatser på tværs af områderne. Hovedvægten ligger i at etablere en samlende identitet og fortælling om Lyreområdets som byklynge og en del af Grænselandets Grønne Hjerte. Afsættet er de unikke potentialer som består i: landskabet, historien, erhvervet, kulturen og faciliteterne. Den samlede udgivelse har to spor og i alt fem indsatser.

   

  Strategisk spor

  Den første indsats er Udviklingsplan 2048, der skal være retningsgivende for Lyreområdet og Grænselandets Grønne Hjerte. Udviklingsplanen sigter mod et samlet strategisk blik på byklyngen og grænsebyregionen. Det omfatter hele Lyreområdet og sigter mod samarbejde med nabokommuner syd for grænsen.

  Den anden indsats er Initiativpuljen, som kan dække lokalt initierede arrangementer, aktiviteter og mindre anlæg i hele lyreområdet.

   

  Fysiske spor

  Den tredje indsats er: Fælles fortælling – gennem stier og punkter, fokus på synlighed, formidling og sammenhæng af landskaberne, attraktionerne, grænsekulturen og grænsehistorien. Konkret skal der designes og anlægges nye markeringspæle, skiltning og attraktive steder langs Gendarmsti og Hærvejen. Den fjerde indsats er Lyreområdets portaler nær de to bynære grænseovergange ved Kruså og Padborg, som har fokus på anlæg, der kan fremhæve positive fortællinger om Lyreområdets mange værdier. Den femte indsats er ved Padborg Torvecenter, hvor der skal ske en fysisk omdannelse med fokus på et fornyet udtryk, der kan understøtte byliv og aktivitet. Derudover skal der skabes et nyt informationscenter for Gendarmsti og Hærvejen nær Oldemorstoft og Padborg Torvecenter. Anlægsprojektet for Padborg Torvecenter er inkluderet i områdefornyelsen for Lyreområdet Vest for at sikre optimal synergi med øvrige programindsatser.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  For at kunne opnå refusion, har det været nødvendigt at udarbejde to særskilte programmer, ét for hvert af de to geografiske områder Lyreområdet Vest og Lyreområdet Midt. De to programmer er af praktiske hensyn samlet i et hæfte.

   

  Ved godkendelse af de to programmer er der mulighed for at opnå statslig refusion gennem landsbyfornyelsespuljen, hvor områdefornyelser i byer med færre end 4000 indbyggere siden maj 2019 også har været omfattet af kriterierne for refusionsbare projektudgifter.

   

  For at opnå statsligt refusion på op til 60% har Aabenraa Kommune jf. byfornyelsesloven udarbejdet nærværende to områdefornyelsesprogrammer. Padborg Torvecenter indgår som indsats i Lyreområdet Vest, men økonomien holdes adskilt da det vedrører en særskilt anlægsbevilling. Den økonomiske bevæggrund for at indlemme Padborg Torvecenter i områdefornyelsen er, at projektet er i overensstemmelse med Byfornyelsesloven, og de afsatte midler er refusionsberettiget, altså mulighed for op til 60% refusion.

   

  Der er prioriteret 15,3 mio. kr. på tværs af de to programmer. Herunder 4 mio. kr. til Lyreområdet Midt og 11,3 mio. kr. til Lyreområdet Vest. De 15,3 mio. finansieres af de to anlægsbevillinger: Byfornyelse Lyreområdet på 8,0 mio. kr. og Byfornyelse Torvecenter Padborg på 7,3 mio. kr. Begge bevillingers andel, fordeling og refusion fremgår af bilag 2.

   

  Det anbefales, at Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter bemyndiges til løbende at godkende projekterne inden for den overordnede beskrevne totalramme af 15,3 mio. kr.

   

  Afledt drift

  Udgifter til vedligeholdelse er i dag tilpasset almene standardforhold. Er byfornyelsesprojekt betyder erfaringsmæssigt løsninger af højere kvalitet hvilket kan øge udgifterne til de driftsrelaterede udgifter på vedligehold. Der forventes et afledt drift på op imod 1,5% af anlægsudgiften. Det er ikke muligt på baggrund af nærværende program at beregne den afledte drift. Der vil senere i den samlede områdefornyelse planlægning og gennemførelse, blive kvalificeret afledt drift.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Områdefornyelsesprogrammet for Lyreområdet Vest godkendes,

  at Områdefornyelsesprogrammet for Lyreområdet Midt godkendes,

  at der gives tillæg til anlægsbevilling til projekt ”Områdefornyelse Lyreområdet” på 7,020 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2022 – 2025, jf. bilag 2, som frigives,

  at anlægsbevilling til projekt ”Byfornyelses Torvecenter Padborg” først anmodes frigivet senere,

  at indtægter fra Staten tilføres anlægspuljen under Økonomiudvalget, når midlerne er hjemtaget,

  at Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter bemyndiges til løbende at godkende projektet inden for beskrevne totalramme, og

  at Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter tager orienteringen vedrørende afledt drift til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 02-06-2022

  1.-2. at godkendt,

  3. at anbefales godkendt,

  4. at godkendt,

  5.-6. at anbefales godkendt, og

  7. at taget til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  3., 5. og 6. at anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

  Beslutning Byrådet den 29-06-2022

  1.-7. at godkendt.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35439, Sagsinitialer: HMOL

  Sagsfremstilling

  I denne sag gives status på ’Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde version 2.0’. I forlængelse heraf følger indstilling om frigivelse af 0,5 mio. kr. til aktiviteter i 2022. 

   

  ’Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde version 2.0’ blev godkendt af Byrådet den 27. oktober 2021. Den er udarbejdet i et samarbejde mellem Padborg Transportcenter, Business Aabenraa og Aabenraa Kommune. Planens overordnede formål er at fungere som fundament for de kommende års udvikling af området, sikre samarbejde og netværk mellem kommune, den lokale erhvervsservice og områdets virksomheder, og sluttelig danne grundlag for budgetlægning og prioritering af kommunale investeringer.

   

  Helhedsplanen er opdelt i fem temaer og udvalgt, fordi de er vigtige for en stærk lokal erhvervsudvikling. I statusopfølgning (se bilag 1) er der uddybende redegørelse for de handlinger, der er koblet til temaerne. Den 18. august 2022 afholdes der et dialogmøde mellem Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter og Foreningen Padborg Transportcenter.

   

  Aktiviteter som med fordel kan igangsættes i 2022 knytter sig i særlig grad til tema 4) tiltrækning og udvikling af arbejdskraft og tema 5) Gatedenmark – tiltrækning og markedsføring.

   

  Tiltrækning og udvikling af arbejdskraft

  Virksomhederne oplever i stigende grad, at de ikke kan rekruttere elever og lærlinge. Dette skyldes dels, at andelen af 15-25 årige er faldende, og at Padborg ligger længere væk fra de større byer. På den baggrund ønsker Padborg Transportcenter at igangsætte en tiltræknings- og rekrutteringsindsats, der er skræddersyet til Padborg. Indsatsen indeholder i første omgang et virksomhedsforløb målrettet HR-personale i virksomhederne. Herefter vurderes, om der skal igangsættes en markedsføringsindsats målrettet elever og lærlinge.

   

  Gatedenmark – tiltrækning og markedsføring
  Indsatsen har fokus på at styrke fortællingen og tiltrækningen til transport- og logistikbranchen via en fælles markedsføringsindsats. I forlængelse heraf bidrager Padborg Transportcenter med profilering og branding. Maj 2021 ansøgte Padborg Transportcenter Vækstudvalget for Land og By om tilskud til udvikling af en brandingstrategi, og denne ansøgning blev imødekommet. Nu skal der igangsættes en udmøntning og eksekvering af brandingstrategien.

   

  Samarbejde omkring projektkoordinering

  Padborg Transportcenters mere end 200 virksomheder udgør tilsammen et stærkt erhvervsområde i Aabenraa Kommune, og derfor er et samarbejde mellem Aabenraa Kommune og foreningen Padborg Transportcenter vigtigt og naturligt. Foreningen Padborg Transportcenter har spillet en stor rolle i udviklingen af ’Helhedsplan for Padborg Transportcenter 2.0’, ligesom de også har en stor rolle i udmøntningen heraf.

  Økonomi og afledt drift

  Sammenfatning: Som beskrevet ovenfor, medfører det en opgørelse af det ansøgte beløb på 0,5 mio. kr.

   

  Udgiftsposter

  Mio. kr.

  Rekrutteringsforløb elever og lærlinge, opstart

  0,025

  Brandingindsats, udmøntning

  0,150

  Padborg Transportcenter, arbejdstimer til udmøntning

  0,100

  Igangsætte indsatser under Helhedsplan Padborg 2.0

  0,225

  I alt

  0,500

   

  Indsatserne kan finansieres af rådighedsbeløb i 2022 på 0,5 mio. kr. vedr. ’Padborg Udviklingsplan version 2.0’

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter/Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orientering om ’Status for Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde 2.0’ tages til efterretning,

  at ovenstående indsatser til igangsætning af Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde prioriteres, og

  at disse finansieres af anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. som er det afsatte rådighedsbeløb i 2022, som frigives.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 02-06-2022

  Susanne Provstgaard (V) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

   

  1. og 2. at godkendt,

  3.  at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  3. at anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

  Beslutning Byrådet den 29-06-2022

  Susanne Provstgaard (V) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

   

  Godkendt.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40461, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes mobilitetsplanen for Aabenraa Kommune.

   

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 1. december 2021 at sende et forslag til mobilitetsplan i offentlig høring i 8 uger, samt til bemærkninger i en række fagudvalg. Høringsudgaven af mobilitetsplanen er vedlagt.

   

  Planudkastet blev sendt direkte til en række stående udvalg, lokalråd og borgerforeninger, Handicaprådet, Seniorrådet og nabokommunerne.

   

  Der er indkommet 22 høringssvar, som i vedlagte bilag er gengivet og kommenteret af forvaltningen, herunder med forslag til om mobilitetsplanen bør justeres på baggrund af høringssvaret.

   

  Flere høringssvar indeholder meget konkrete ønsker, der vil blive behandlet som øvrige henvendelser om anlægs- eller driftsmæssige forhold.

  Andre høringssvar taler mere direkte ind på det overordnede niveau som planen repræsenterer.

   

  Med godkendelse af mobilitetsplanen vil Aabenraa Kommune få en bredt forankret rammeplan for indsatser på mobilitetsområdet. Planen vil være retningsgivende for eksempel for en fornyet planlægning for cykelfremme og cykelstier, eller ved revision af kommunens servicekriterier for kollektiv trafik.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at mobilitetsplanen godkendes endeligt, med de justeringer der fremgår af oversigten over høringssvar.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 07-04-2022

  Drøftet, idet sagen sendes retur til forvaltningen med henblik på at indarbejde seniorrådets høringssvar tydeligere.

   

  Supplerende sagsfremstilling

  Med henblik på endelig godkendelse i Byrådet af mobilitetsplanen genforelægges planen.

   

  Seniorrådets høringssvar indeholder en del konkrete forslag, som alle kan rummes i det eksisterende planforslag. Det fremgår af sammenfatningen af høringssvar.

   

  Ved kommende politiske eller administrative beslutninger kan der derfor tages højde for mange af Seniorrådets forslag, også inden for mobilitetsplanens rammer.

   

  Andre dele af Seniorrådets høringssvar relaterer sig godt til planens strategiske niveau. For eksempel har Seniorrådet flere steder fokus på kollektiv trafik, og rådet savner et særligt fokusområde om ældre, eller andre som er svækkede eller bevægelseshæmmede. Yderligere kritiserer Seniorådet visionen om at ”alle skal cykle”, idet visionen ikke er brugbar for bevægelseshæmmede personer.

   

  Derfor foreslår forvaltningen, at mobilitetsplanen justeres, så der sættes yderligere fokus på, at den kollektive trafik kan løse en mobilitetsudfordring for bevægelseshæmmede, ligesom det præciseres, at visionen ”alle skal cykle” kun har relevans for dem, der fysisk er i stand til at cykle.

   

  I bilaget med oversigt og sammenfatning af høringssvar er forvaltningens forslag til en mere tydelig indarbejdelse af Seniorrådets høringssvar nu indsat med fed skrift, idet sammenfatningen i øvrigt er uændret, og svarende til det bilag der blev fremlagt på udvalgets møde d. 7/4 2022.

  Teksten i selve mobilitetsplanen er ikke ændret endnu, men afventer den endelige godkendelse af planen i Byrådet.

   

  Ændringsforslagene omfatter en tilkendegivelse og en anerkendelse af, at visionen om, at aktiv transport skal være det naturlige valg, rimeligvis ikke kan gælde personer som fysisk ikke er i stand til at transportere sig aktivt. Dette indskrives i det indledende afsnit om planens mission og vision.

  Desuden foreslår forvaltningen at tilføje et nyt tiltag nr. 32, om servicekriterier for kollektiv trafik, hvilket åbner for genovervejelser om de eksisterende servicekriterier, og herunder om hvorvidt disse er dækkende for personer som er bevægelseshæmmede.

   

  Den tydeligere indarbejdelse af Seniorrådets høringssvar imødekommer også høringssvar fra Ældresagen, Social- og Seniorudvalget og Handicaprådet.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

  Beslutning Byrådet den 29-06-2022

  Godkendt.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/34848, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har i 2017 gennemført en SAVE-registrering af samtlige bygninger opført før 1950 i seks byer i den tidligere Tinglev Kommune.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 57 til Kommuneplan 2015.

   

  Formålet med kommuneplantillægget er, at disse SAVE-registrerede bygninger nu optages i kommuneplan 2015, hvorefter de er sikret mod nedrivning gennem ”lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer”. De nye SAVE-registrerede bygninger ligger i henholdsvis Bolderslev, Bylderup-Bov, Ravsted, Tinglev, Uge og Vollerup. Derudover er der enkelte nye udpegninger ved Damgård Mølle og på Løjt Land. Alle nye udpegninger fremgår af kommuneplantillægget.

   

  Når en bygning er optaget som bevaringsværdig i kommuneplanen betyder det i praksis, at den ikke må nedrives, før end det har været offentligt bekendtgjort, og kommunalbestyrelsen har taget stilling til, om der skal nedlægges forbud mod nedrivningen. Bevaringsværdien knytter sig udelukkende til det udvendige. Almindelig vedligeholdelse og istandsættelse af bygningerne berøres ikke af udpegningen udover, at der bliver mulighed for at søge støtte gennem Bygningsforbedringsudvalget i visse tilfælde. Ejer og bebor man en bolig, der er udpeget som bevaringsværdig, kan man komme i betragtning til støtte til istandsættelse af klimaskærmen gennem Aabenraa Kommunes Bygningsforbedringsudvalg.

   

  Forslaget til kommuneplantillæg er blevet screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene og kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse.

  Planmæssige forhold

  Kommuneplan 2015 indeholder retningslinjen; Kulturmiljø i byerne, som indeholder de registrerede bevaringsværdige og fredede bygninger.

   

  En bygnings bevaringsværdi er vurderet ud fra SAVE-metoden. Bygningen vurderes i fem forskellige parametre på en skala fra 1 til 9, hvor 1 er den højeste bevaringsværdi. For de bygninger, der har en bevaringsværdi mellem 1-4, og som er udpeget i kommuneplanen gælder:

  -         at bygningerne er bevaringsværdige,

  -         at bygningerne ikke må nedrives uden byrådets godkendelse,

  -         at der i kommende lokalplaner kan fastlægges bevarende bestemmelser for bevaringsværdige bygninger og forbud mod nedrivning.

   

  I de tidligere Bov, Lundtoft og Aabenraa Kommune er bevaringsværdige bygninger og bymiljøer kortlagt og registreret. Kortlægningen er beskrevet i ”Bov Kommuneatlas 2001-2002”, ”Kommuneatlas Aabenraa 1991” og "Bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i Felsted, Bovrup, Varnæs og Kliplev området 2013".

   

  Det er hensigten, at der også skal ske en kortlægning og registrering af bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i den øvrige del af Aabenraa Kommune.

   

  Med dette kommuneplantillæg ønskes de registrerede bevaringsværdige bygninger i tidligere Tinglev Kommune optaget i Kommuneplan 2015.

   

  Der har været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. Der indkom i alt to ideer og forslag. Disse omhandlede støttemuligheder og bemærkninger til bevaringsværdier. Idéerne er indarbejdet i planforslaget.

  Høring/udtalelse

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 57 til Kommuneplan 2015 forventes sendt i offentlig høring i 8 uger fra medio juli til primo september.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 57 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 02-06-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

  Beslutning Byrådet den 29-06-2022

  Godkendt.

   

  Dorrit Knudsen (A) og Philip Tietje (V) deltog ikke i behandling af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/8549, Sagsinitialer: MENIE

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land & By besluttede den 7. oktober 2021 at igangsætte lokalplanlægning for solenergianlæg vest for Ravsted.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet forslag til Lokalplan nr. 144 med et tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 50 til Kommuneplan 2015, Miljøvurdering og §25-tilladelse for et solenergianlæg vest for Ravsted.

   

  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en anvendelse til teknisk anlæg i form af solenergianlæg til elproduktion med tilhørende anlæg. Disponeringen af området sikres, således der opretholdes spredningskorridorer og offentlig adgang omkring byggefelterne, som indeholder et afskærmende levende hegn.

   

  Området er 122 ha, hvoraf 91 ha udnyttes til selve solenergianlægget. Produktionskapaciteten vil være op til 100 MW.

   

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af planer og programmer og af det konkrete projekt (tidligere VVM). Planforslagene og det konkrete projektet er vurderet i forhold til en række miljøpåvirkninger, som den ændrede anvendelse kan medføre, herunder hvordan eventuelle negative påvirkninger kan afværges og overvåges. Hertil er der udarbejdet et udkast til §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse). Forslag til planerne, miljøvurderingen og §25-tilladelsen fremlægges i samme høring.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. På denne baggrund er der udarbejdet er forslag til Kommuneplantillæg nr. 50, der muliggør etablering teknisk anlæg i form af et solenergianlæg til elproduktion.

   

  Der har været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. Der indkom i alt 9 ideer og forslag, der blev fremlagt Vækstudvalget for Land og By den 7. oktober 2021.
   

  Områdeafgrænsningen inkluderer et mindre område, som er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsjord i Kommuneplan 2015. Derudover er hele planområdet udpeget som en del af et større sammenhængende landskab i Kommuneplan 2015.

   

  Miljøvurdering af planer og programmer og det konkrete projekt

  Der er foretaget en miljøvurdering af planer og programmer og en miljøvurdering af det konkrete projekt.
   

  For planforslagene er der foretaget en miljøvurdering på emnerne: befolkning og menneskers sundhed, flora og fauna, grundvand, klimatiske faktorer og landskab.

   

  For projektet er der foretaget miljøvurdering, der behandler de samme emner som miljøvurdering af planforslagene samt trafik. Denne del er udarbejdet af bygherre, og vurderingerne heri er således bygherres, jf. reglerne i Miljøvurderingsloven.

   
  Miljøvurderingen konkluderer, at der vil være en midlertidig visuel påvirkning af lokalplanområdets omgivelser, men at denne mindskes i takt med, at den afskærmende beplantning etablerer sig. Miljøvurderingen forelægger derfor et forslag til overvågningsprogram om, at den afskærmende beplantning overvåges, således at en

  tilstrækkelig vækst til at opnås og sløring fra omgivelserne sikres.

  Høring/udtalelse

  Forslag til lokalplan nr. 144 og forslag til kommuneplantillæg nr. 50 til Kommuneplan 2015 med tilhørende miljøvurdering af planforslagene og det konkrete projekt og §25-tilladelse forventes sendt i offentlig høring i 8 uger fra medio juli til medio september 2022. Der forventes afholdt et borgermøde i løbet af høringsperioden.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 50 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 144 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at miljøvurderingen af planforslagene og det konkrete projektet godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til §25-tilladelsen godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at der afholdes et borgermøde i høringsperioden.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 02-06-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

  Beslutning Byrådet den 29-06-2022

  Godkendt.

   

  Hans-Christian Gjerlevsen (D), Erwin Andresen (S) og Philip Tietje (V) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/17938, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land & By besluttede den 12. august 2021, at igangsætte lokalplanlægning for solenergianlæg nordvest for Torp.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet forslag til Lokalplan nr. 149 med et tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 54 til Kommuneplan 2015, Miljøvurdering, Natura2000 væsentlighedsvurdering og §25-tilladelse for et solenergianlæg nordvest for Torp.

   

  Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for en anvendelse til teknisk anlæg i form af solenergianlæg til elproduktion med tilhørende anlæg. Natur- og landskabsværdierne sikres ved at der etableres en afskærmende beplantning omkring solenergianlægget, og at der i den vestlige del af lokalplanområdet opretholdes et areal til økologisk forbindelse med offentlig adgang. Yderligere sikres vejadgangen til området og at området reetableres til landbrugsdrift, såfremt driften af solenergianlægget ophører.  

   

  Området er 36 ha, hvoraf 34 ha udnyttes til selve solenergianlægget. Produktionskapaciteten vil være op til 35 MW.

   

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af planer og programmer og af det konkrete projekt (tidligere VVM) med tilhørende Natura2000 væsentlighedsvurdering. Planforslagene og det konkrete projektet er vurderet i forhold til en række miljøpåvirkninger, som den ændrede anvendelse kan medføre, herunder hvordan eventuelle negative påvirkninger kan afværges og overvåges. Hertil er der udarbejdet et udkast til §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse).

   

  Forslag til planerne, miljøvurderingen, Natura2000 væsentlighedsvurderingen og §25-tilladelsen fremlægges i samme høring.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. På denne baggrund er der udarbejdet er forslag til Kommuneplantillæg nr. 54, der muliggør etablering teknisk anlæg i form af et solenergianlæg til elproduktion.

   

  Der har været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. Der indkom i alt 7 ideer og forslag og en underskriftsindsamling, der blev fremlagt Vækstudvalget for Land og By den 4. november 2021.
  Efterfølgende har der været en fornyet indkaldelse af ideer og forslag, da bygherre ønskede en udvidelse af området på 0,26 ha. Der kom i alt 8 ideer og forslag samt en opdatering af forgående underskriftsindsamling.
  Høringsnotatet fremlægges denne sag og indeholder begge høringer.

   

  Området er endvidere udpeget med særlige drikkevandsinteresser, særligt værdigfulde landbrugsområder og en del af området som skovrejsningsområde og økologisk forbindelse i Kommuneplan 2015.

   

  Miljøvurdering af planer og programmer og det konkrete projekt

  Der er foretaget en miljøvurdering af planer og programmer og en miljøvurdering af det konkrete projekt.

  For planforslagene er der foretaget en miljøvurdering på emnerne: Natur og Natura2000, landskab og visuel påvirkning, støj, trafik, luft og klima, grundvand, befolkning og sundhed.

   

  For projektet er der foretaget miljøvurdering, der behandler de samme emner som miljøvurdering af planforslagene. Denne del er udarbejdet af bygherre, og vurderingerne heri er således bygherres, jf. reglerne i Miljøvurderingsloven.

   

  Miljøvurderingen konkluderer, at der vil være der vil være en midlertidig visuel påvirkning af lokalplanområdets omgivelser, men at denne mindskes i takt med, at den afskærmende beplantning etablerer sig. Miljøvurderingen forelægger derfor et forslag til overvågningsprogram om, at den afskærmende beplantning overvåges, således at en tilstrækkelig vækst opnås og sløring fra omgivelserne sikres.

  Høring/udtalelse

  Forslag til lokalplan nr. 149 og forslag til kommuneplantillæg nr. 54 til Kommuneplan 2015 med tilhørende miljøvurdering af planforslagene og det konkrete projekt samt Natura2000 væsentlighedsvurdering og §25-tilladelse forventes sendt i offentlig høring i 8 uger fra medio juli til medio september 2022. Der forventes afholdt et borgermøde i løbet af høringsperioden.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 54 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 149 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at miljøvurderingen af planforslagene og det konkrete projektet godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at Natura2000 væsentlighedsvurderingen godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til §25-tilladelsen godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at der afholdes et borgermøde i høringsperioden, og

  at høringsnotatet tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 02-06-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

  Beslutning Byrådet den 29-06-2022

  Godkendt.

   

  Hans-Christian Gjerlevsen (D), Erwin Andresen (S) og Philip Tietje (V) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/39199, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 1. februar 2022 at igangsætte lokalplanlægning for et erhvervsområde vest for Hjordkær (PtX anlæg).

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 155 og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 59 til Kommuneplan 2015 med en tilhørende miljøvurdering af de to planforslag. Planerne er tidsmæssigt koordineret med miljøgodkendelsen af projektet og forslag til et tillæg til spildevandsplan 2018-22. Forslaget til spildevandstillægget forelægges for Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 2. juni 2022.

   

  Formålet med lokalplanen er at udlægge et cirka 5,5 ha stort areal til erhvervsformål vest for Hjordkær. Lokalplanen omfatter del af matr. nr. 171a og del af 165 Sdr. Ønlev, Hjordkær.

   

  Anlægget, der planlægges for, består af en række tekniske anlæg i form af tanke, reaktorer og koloner. I reaktorerne spaltes vand til brint og ilt ved hjælp af strøm – i dette tilfælde blandt andet fra nærliggende Hjolderup Solcellepark. Af CO2 og den fraspaltede brint produceres der methanol. Methanol kan bruges til CO2-neutralt brændstof. Brændstoffet bortkøres til brugerne i tankvogne. Kolonerne bliver op til 34 meter høje og anvendes til destillation af brændstoffet. De øvrige bygninger og anlæg må kun opføres i en højde, der ikke overstiger 12 meter. Der skal etableres et plantebælte rundt om erhvervsområdet. Vejadgang skal ske til Kassøvej. Anlægget medfører også overskudsvarme som eventuelt kan nyttiggøres i fjernvarmeforsyningen.
   

  Der har været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. Der indkom i alt 3 ideer og forslag. Disse omhandlede vandforhold og bekymring for de sikkerhedsmæssige forhold. Idéerne er blev forelagt Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 7. april 2022 og er indarbejdet i planforslagene. I forbindelsen med indkaldelsen af ideer og forslag blev der den 2. marts 2022 afholdt borgermøde i Hjordkær Forsamlingshus med en grundig gennemgang af projektet. Derfor indstilles der ikke til, at der afholdes et nyt borgermøde.

   

  Forudsætningen for at kunne planlægge et nyt erhvervsområde med den lokalisering er at der fra Bolig- og Planstyrelsen forudgående er meddelt planlægningstilladelse efter planlovens § 11a stk. 9: Erhvervsministeren kan uanset stk. 8 efter ansøgning fra kommunalbestyrelser i særlige tilfælde meddele tilladelse til planlægning for et afgrænset areal til byzone. Stk. 8 omhandler at et nyt areal til byzone skal placeres i direkte tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse i byzone. Det aktuelle område ligger til knytning til byzone, men opfylder ikke kravet om tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse. Bolig- og Planstyrelsen har den 24. maj 2022 meddelt tilladelse efter planlovens § 11a stk. 9.
   

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af de to planforslag. Planforslagene er vurderet i forhold til en række miljøpåvirkninger, som den ændrede anvendelse kan medføre, herunder hvordan eventuelle negative påvirkninger kan afværges og overvåges.

   

  Miljøstyrelsen har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM) for det konkrete PtX anlæg og et udkast til en såkaldt §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse). Disse fremlægges i høring sammen med planforslagene og miljøvurderingen af planerne. Miljøstyrelsen er ligeledes efterfølgende miljømyndighed for PtX anlægget. Miljøkonsekvensrapporten der er udarbejdet af Miljøstyrelsen fremlægges på deres hjemmeside i samme tidsrum som planerne og miljøvurderingen af planerne.

   

  Plan, Teknik & Miljø indstiller af planforslagene og miljøvurderingen af disse godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Planmæssige forhold

  Området ligger i landzone. Området overføres til byzone med lokalplanens endelige vedtagelse.

   

  Der udlægges et nyt rammeområde 2.2.020.E som må planlægges anvendt til erhvervsformål, herunder PtX anlæg.

   

  Cirka halvdelen af planområdet er område med særlige drikkevandsinteresser, hvilket medfører særlige krav til anlæggets udformning i forhold til hindre risiko for forurening af grundvandet.

   

  I miljøvurderingen er følgende forhold vurderet: biologisk mangfoldighed, menneskers sundhed, jordbund, grundvand, overfladevand, landskab, menneskeskabte katastroferisici og ulykker og arkæologiske forhold.

  Høring/udtalelse

  Forslag til Lokalplan nr. 155 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 59 til Kommuneplan 2015 med tilhørende miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport forventes sendt i offentlig høring i 8 uger fra primo juli til ultimo august 2022.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 59 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 155 Erhvervsområde vest for Hjordkær godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at miljøvurderingen af planforslagene godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 02-06-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

  Beslutning Byrådet den 29-06-2022

  Godkendt.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/16551, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Anbefales godkendt.

   

   

  Erwin Andresen (S) deltog ikke i behandlingen i punktet.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

  Beslutning Byrådet den 29-06-2022

  Godkendt.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/26503, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Anbefales godkendt.

   

   

  Erwin Andresen (S) deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

   

  Afbud: Ida Smed (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Philip Tietje (V).

  Beslutning Byrådet den 29-06-2022

  Godkendt.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2694, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 29-06-2022

  -

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2694, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Byrådet den 29-06-2022

  Protokollen er godkendt.