Beslutningsprotokol

onsdag den 31. august 2022 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Rasmus Elkjær Larsen, Anders Koch-Hørlyck, Kjeld Hansen, Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Dorte Soll, Theis Kylling Hommeltoft, Dorrit Knudsen, Egon Madsen, Cathrina Aaes Sørensen, Michael Christensen, Jan Køpke Christensen, Hans-Christian Gjerlevsen, Erwin Andresen, Kurt Asmussen, Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Søren Frederiksen, Carina Frost Davidsen, Claus Bruun Jørgensen, Jens Wistoft, Rasmus Andresen, Susanne Provstgaard, Arne Leyh Petersen, Ditte Vennits Nielsen, Gaby Scheel, Lars Kristensen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2694, Sagsinitialer: hlp

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Lars Kristensen (V) indtræder som stedfortræder for Philip Tietje (V)

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 31-08-2022

  1. at godkendt, og

  2. at godkendt, idet sag 153 udgår fra dagsorden.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/5375, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Marianne List (A) har meddelt afbud til byrådsmødet den 31. august 2022 på grund af sin helbredstilstand. Marianne List har oplyst, at hun forventer at være forhindret i at varetage sine kommunale hverv indtil videre og i mindst en måned.

   

  Gaby Scheel (A) er indkaldt som stedfortræder for Marianne List (A).

   

  Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt, og om

  det er rette stedfortræder, der indkaldes.

   

  Forvaltningen kan oplyse, at fravær på grund af helbredstilstand anses for at være lovligt forfald.

   

  Forvaltningen kan også oplyse, at den stedfortræder, der skal indkaldes, er den stedfortræder,

  der står øverst på stedfortræderlisten fra Socialdemokratiet efter kommunalvalget 2021.

   

  Gaby Scheel (A) er nr. 1 på Socialdemokratiets stedfortræderliste.

   

  Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst en måned, kan den gruppe, der har indvalgt hende,

  bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

   

  Marianne List (A) er medlem af Social- og Seniorudvalget og er valgt som formand for Børn og Unge-udvalget.

   

  Gruppeformand Erik Uldall Hansen har på vegne af Socialdemokratiet oplyst, at Gaby Scheel (A) indtræder i Social- og Seniorudvalget, som Marianne List (A) er udpeget

  til, så længe hindringen varer.

   

  Anders Koch-Hørlyck (C), der er udpeget som stedfortræder for Marianne List i Børn og Unge-udvalget, indtræder som medlem af Børn og Unge-udvalget, der konstituerer en fungerende formand, så længe hindringen varer.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at betingelserne for at indkalde stedfortræder anses for opfyldt,

  at nr. 1 på Socialdemokratiets stedfortræderliste indkaldes som rette stedfortræder,

  at orienteringen om, at Gaby Scheel (A) indtræder i Social- og Seniorudvalget tages til efterretning, og

  at orienteringen om, at Anders Koch-Hørlyck (C) indtræder i Børn og Unge-udvalget tages til efterretning.

  Beslutning Byrådet den 31-08-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2914, Sagsinitialer: AKPA

  Sagsfremstilling

  ’Det Gode Liv – Udviklingsstrategi 2035’ er Aabenraa Kommunes kommende planstrategi og samtidig den overordnede udviklingsstrategi for hele kommunen. Det er en fælles grundfortælling, der samler Byrådets ambitioner og sætter en fælles retning for, hvordan vi sammen opnår Det Gode Liv. Det er afsættet for hovedparten af politikker og planer i indeværende byrådsperiode.

   

  I denne sag fremlægges et oplæg til en ny planstrategi for Aabenraa Kommune i en layoutet version.

   

  Strategien er formuleret på baggrund af interviews med alle Byrådets medlemmer i februar-april 2022. I tillæg til interviews med Byrådet er der gennem en inddragende proces indhentet følgende input, der har bidraget til udarbejdelsen af strategiudkastet:

   

  • Arven fra det afgåede Byråd
  • Interviews med Direktion og chefgrupper i forvaltningerne
  • Kommentarer og input fra Byrådets temamøde den 27. april 2022
  • Input fra eksterne aktører indhentet i perioden april – juni 2022

   

  Den endelige version af strategien er justeret på baggrund af drøftelse af tekstudkast til strategien i Økonomiudvalget den 21. juni 2022.

   

  Planstrategiens form og indhold

  Strategien indledes med mission og vision for Aabenraa Kommune. Missionen er Det Gode Liv og udgør essensen af Aabenraa Kommunes grundfortælling.

   

  Mange af tankerne, perspektiverne og strukturen fra den nuværende planstrategi ’Sund Vækst’ er videreført i det vedlagte udkast, da der har været et bredt ønske om at bibeholde flere elementer. Det er derfor stadig den samme mission: Det gode liv, og der er stadig den samme overordnede struktur. Der er i udarbejdelsen lagt vægt på at imødekomme ønsker om en kortere strategi, der samtidig skal favne både det vi kan, og det vi vil.

   

  Visionen i ’Det Gode Liv – Udviklingsstrategi 2035’ sætter retningen for at Aabenraa Kommune vil være:

   

  • Et aktivt og sundt fællesskab
  • Drivkraft for bæredygtig udvikling

   

  Med udgangspunkt i dette er der formuleret tre spor, som hver beskriver områder, hvor vi står særligt stærkt:

   

  • Ambitiøs grøn udvikling
  • Levende byer i udvikling
  • Sundhed og læring i udvikling

   

  Inden for hvert af disse spor er der formuleret en række ambitioner, der sætter retning for udviklingen:

   

  • I sporet ’Ambitiøs grøn udvikling’ er der formuleret ambitioner inden for grøn energi, transport og logistik, erhvervsfremme, fødevareproduktion og arbejdskraft.
  • I sporet ’Levende byer i udvikling’ er der ambitioner om Aabenraa som fremtidens købstad, landdistrikterne, bosætning, natur, turisme, kultur og klimatilpasning.
  • I sporet ’Sundhed og læring i udvikling’ er der ambitioner om at være en attraktiv studieby, uddannelsesmuligheder, læringsmiljøer, fællesskaber og grænselandet.

   

  Planstrategiens grafiske udtryk

  Planstrategien har fået et opdateret udtryk i stil og opsætning, der holdes i et rent design, der giver indhold og billeder mulighed for at stå tydeligt frem. Der anvendes i strategien billeder fra Aabenraa Kommune, der understøtter grundfortællingen om Det Gode Liv og tydeligt signalerer budskaber og ambitioner og dermed give et naturligt samspil med indholdet.

   

  Planstrategien er udarbejdet i bredformat, og egner sig dermed i sin form til visning i digitalt format på iPad eller i præsentationer.

  Lovgrundlag

  Planloven foreskriver, at Byrådet skal offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen (planstrategi) inden udgangen af første halvdel af byrådsperioden. ’Det Gode Liv - Udviklingsstrategi 2035’ udgør Aabenraa Kommunes planstrategi.

   

  Planstrategien skal indeholde:

  • Oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden sidste revision
  • Byrådets vurdering af udviklingen
  • Byrådets strategi for udviklingen, samt
  • Beslutning om i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

  Høring/udtalelse

   

  Offentlig debat

  En planstrategi sendes kort efter godkendelse i Byrådet ud til offentlig debat i otte uger. Efter Byrådets godkendelse er strategien at betragte som vedtaget. Den efterfølgende offentlige debatfase har til formål at udbrede kendskabet til Byrådets strategi for udvikling og vækst samt at give mulighed for at borgere, virksomheder og foreninger kan debattere Byrådets tanker om fremtiden.

   

  I denne periode vil der være en særlig indsats for at udbrede kendskabet til strategien. Udover almindelig annoncering og offentliggørelse på hjemmesiden udsendes en pressemeddelelse og Facebook benyttes til at udbrede kendskabet.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at ’Det Gode Liv – Udviklingsstrategi 2035’ godkendes, og

  at ’Det Gode Liv – Udviklingsstrategi 2035’ sendes i offentlig debat i otte uger

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-08-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 31-08-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/24814, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I lighed med tidligere år skal Byrådet påtegne den årlige opfølgningsredegørelse om tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport og personbefordring til og fra Barsø.

   

  For kommuner, hvor størrelsen af det årlige tilskud ligger under 1 mio. kr., er det kommunalbestyrelsen, der påtegner. For kommuner, hvor tilskuddet overstiger 1 mio. kr./år, er det kommunens revision, der skal påtegne.

   

  Indenrigs- og Boligministeriets anmodning om opfølgningsredegørelsen vedlægges.

   

  Opfølgningsredegørelsens formål er at dokumentere anvendelsen af de forskellige statslige tilskud til færgefarten i kommuner med småøer. Kravet om årlige opfølgningsredegørelser følger af bekendtgørelse nr. 602 om nedsættelse af takster for biler, passagerer m.m. samt af bekendtgørelse nr. 603 om nedsættelse af takster for godstransport.

   

  For Barsøfærgen er der modtaget tre forskellige former for tilskud: Tilskud til nedsættelse af takster til personbefordring (0,216 mio. kr.), tilskud til nedsættelse af takster for godstransport (0,18 mio. kr.), og et forhøjet, generelt tilskud jf. § 20, stk. 1 i lov om kommunal udligning (0,298 mio. kr.).

   

  Det fremgår af vedlagte opfølgningsredegørelse inkl. bilag 1-3, hvordan de enkelte tilskud er anvendt.

   

  Ved påtegning om opfølgningsredegørelsens rigtighed vil denne blive fremsendt til Indenrigs-og Boligministeriet inden afleveringsfristen d. 15/9 2022.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at opfølgningsredegørelsen godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed (O).

  Beslutning Byrådet den 31-08-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/13945, Sagsinitialer: PBRU

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Økonomiudvalget om status for forvaltningens arbejde med at forberede den kommende byomdannelse af arealerne nord for Kilen.

   

  Siden Byrådets godkendelse den 28. april 2021 af Overdragelsesaftalen for Kilen og EV3 har forvaltningen haft dialoger med rådgivere, andre kommuner og potentielle investorer om muligheder, planlægning og organisering af den kommende byomdannelse af arealerne nord for Kilen. De indledende sonderinger efterlader det overordnede indtryk, at den aftalte løbende overtagelse af havnens arealer nord for Kilen giver kommunen enestående muligheder for at udvikle en helt ny og attraktiv klimasikret bydel med nyt museum, tæt på vand, skov og bymidte og med mulighed for bylivskvaliteter og boligtyper, som ikke udbydes i dag i tilstrækkeligt omfang. Aftalen understøtter dermed realiseringen af kommunens strategier for øget bosætning og bæredygtig udvikling og indgår desuden i en samlet sikring af værdier på havneområdet og i dele af midtbyen mod skader som følge af fremtidens forhøjede vandstande fra Fjorden og fra baglandet. Økonomiudvalget er orienteret om processerne for de indledende sonderinger på mødet den 18. maj 2021 og mundtligt på mødet den 15. juni 2021.

   

  Forud for Overdragelsesaftalens indgåelse blev Byrådet på Temamødet 27. maj 2020 præsenteret for Advokatselskabet Hortens markedstjek, der viste at byudviklingsprojektet nord for Kilen kan være attraktivt for én eller flere partnere til et arealudviklingsselskab. Forvaltningen har efterfølgende indhentet erfaringer fra lignende byudviklingsprojekter, blandt andet fra Randers Kommunes igangværende proces for omdannelse af bynære havneområder til en ny moderne og central bydel. Randers Kommune har i maj 2022 fået godkendt arealudviklingsselskabet Flodbyen P/S, der over de næste 30 år skal byomdanne havnearealer ved byhavnen i takt med, at havnevirksomhedernes lejeaftaler udløber (se evt. nærmere om Randers-projektet i bilag).

   

   

  Umiddelbart før sommerferien i år fik forvaltningen fra potentiel partner, som ønsker fortrolighed, fremlagt en tidsplan med et realistisk scenarie for etablering af et arealudviklingsselskab ved årsskiftet 2023/24 – blandt andet afhængig af Byrådets forventede beslutninger ultimo 2022 om adaptiv klimatilpasning og byudvikling af de bynære havnearealer. På baggrund af erfaringerne fra Randers Kommune kan arealudviklingsselskabet forventes at være godkendt af konkurrencemyndighederne fra medio 2024.

   

  Det vurderes på den baggrund at være skabt planmæssigt rum for, at lejemål med aftalt udløb inden kan forlænges til udløb og fraflytning senest medio 2024. Det vil i givet fald være en forhandling, som Aabenraa Havn skal forestå med de relevante lejere.

   

  Det vurderes, at en sådan mulighed for havnen til at forlænge visse lejeaftaler nord for Kilen kan tilføjes ved allonge til Overdragelsesaftalen for Kilen og EV3 fra april 2021. Udkast til allonge er vedlagt i bilag til Byrådets orientering.

   

  Havnen skal i givet fald kompensere kommunen for en forholdsmæssig del af første rate af købesummen for arealerne nord for Kilen. Forvaltningen og Havnen aftaler de nærmere vilkår herfor.

   

  Økonomiudvalget har tidligere - på møder den 18. maj 2021 og den 8. februar 2022 - besluttet, at havnen kan forlænge lejeperioder for lejemål på arealerne nord for Kilen til udløb senest med udgangen af 2022 og kun for et samlet areal på op til 2.000m2. En sådan ændring blev anset for bagatelagtig i tids- og arealmæssig henseende og ville ikke kræve ”genåbning” af den grundlæggende Overdragelsesaftale for Kilen og EV3.

   

  For at konkretisere og kvalificere grundlaget for et arealudviklingsselskabs virke forventes indtil videre afholdt en arkitektkonkurrence. Forberedelsen og afviklingen af denne forventes i givet fald afviklet i 2023 – afhængig af Byrådets forventede beslutninger ultimo 2022 om adaptiv klimatilpasning og byudvikling af de bynære havnearealer.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning, og

  at godkender at havnen v/allonge til Overdragelsesaftalen for Kilen og EV3 kan forlænge visse lejeaftaler på arealerne nord for Kilen til udløb og fraflytning senest 30. juni 2024, og

  at forvaltningen sammen med havnens ledelse aftaler de nærmere vilkår for forholdsmæssig modregning i købesummen for Kilen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed (O).

   

  Beslutning Byrådet den 31-08-2022

  Venstre og DF fremsætter ændringsforslag om, at sagens beslutning afventer, at der har været en dialog med Havnebestyrelsen.

   

  Ændringsforslag ikke godkendt, idet 18 stemte imod (A, C, D, F og S) og 12 stemte for (O og V).

   

   

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/39619, Sagsinitialer: HRM

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af midler til nedrivning af Møllegården 25, Kruså vandmølle, Kruså.

   

  I budgetforliget for 2022-2025 blev det besluttet at afsætte midler til projektet ”Nedrivning af Kruså vandmølle” samt udarbejdelse af en ny lokalplan, Møllegården 25 i Kruså.

   

  Kruså vandmølle fremstår i dag i meget dårlig forfatning, og bygningen er lukket for adgang på grund af sikkerhed.

   

  Til nedrivningen, som endvidere indeholder omkostninger til rådgivning, udarbejdelse af ny lokalplan, samt reetablering af arealet som grønt område, er der afsat 3 mio. kr. til formålet, hvoraf 0,5 mio. kr. er frigivet ved budget vedtagelsen.

   

  Nedrivningen kan igangsættes efter endelig vedtagelse af lokalplanen, lokalplanprocessen indeholder høringer og evt. indsigelser kan forlænge processen og i værste fald have opsættende virkning.

  Planmæssige forhold

  Planafdelingen udarbejder en ny lokalplan, der muliggøre nedrivning og anviser anvendelse af arealet fremadrettet.

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsoversigten 2022-2025 er der i 2022 afsat et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til nedrivning og udarbejdelse af ny lokalplan, heraf er 0,5 er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til projektet ”Nedrivning af Kruså vandmølle”, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022 under Plan, Teknik og Landdistrikter, som frigives.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 18-08-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed (O).

  Beslutning Byrådet den 31-08-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2175, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der træffes beslutning om, hvordan Cykelstipuljens rådighedsbeløb i 2022 på 9,85 mio. kr., under udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, skal udmøntes.

   

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 10. marts 2022 at søge tilskud fra Vejdirektoratets cykelpulje til tre stiprojekter på henholdsvis Hærvejen i Rødekro, Møllemærsk og Haderslevvej nord for Bodum. Alle projekter scorer højt, når der prioriteres på baggrund af trafiksikkerhed, tryghed, potentiel cykeltrafik og sammenhæng til andre stisystemer.

   

  Aabenraa Kommune har fået tilsagn om 50% statstilskud til to af disse projekter, på Haderslevvej og Møllemærsk, og forvaltningen anbefaler, at disse projekter udføres. Projekterne er anslået at koste henholdsvis 10,0 mio. kr. (Haderslevvej) og 3,6 mio. kr. (Møllemærsk). Kommunens nettoudgift til projekterne bliver i alt 6,8 mio. kr.

   

  Tilsagnet skal være accepteret af kommunen og sendt til Vejdirektoratet inden 10. juni 2023. Tilsagnet fra statens cykelpulje binder dog ikke Aabenraa Kommune til at udføre projekterne.

   

  Det ansøgte projekt på Hærvejen anslås at koste 1,8 mio. kr., og det anbefales også at gennemføre dette projekt nu uden statslig medfinansiering. Projektet kan med fordel udføres i sammenhæng med den igangværende områdefornyelse i Rødekro, hvor det også skal indtænkes, hvordan cyklister bevæger sig i midtbyen.

   

  Cyklisme er en vigtig del af kommunens nye mobilitetsplan, med visionen ”Alle skal cykle”.

  Den nuværende stiplan, som hidtil har dannet baggrund for udpegning af cykelforbindelser, er vedtaget i juni 2014, og en hel del af planens projekter med stier og kryds er nu udført.

   

  Derfor foreslår forvaltningen, at der med afsæt i kommunens nye mobilitetsplan udarbejdes en ny handlingsplan for cyklisme i Aabenraa Kommune, så arbejdet med cyklisme behandles politisk og målrettes. Planen kan udpege og prioritere cykelstiprojekter, så der skabes et sammenhængende stinet, og den kan for eksempel indeholde retningslinjer for vedligehold af stier, cykelparkering, kampagner eller sammenhæng til kollektiv trafik.

  Forvaltningen skønner, at en cykelhandlingsplan kan udarbejdes for 0,5 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsplan 2022-2025 resterer et rådighedsbeløb på i alt 9,85 mio. kr. i 2022, idet der ved regnskabsafslutningen for 2021 er overført 0,85 mio. kr. til puljen i 2022. Cykelstipuljen kan jf. budgetaftalen suppleres med 1,1 mio. kr., såfremt det besluttes ikke at anlægge 2-1 vej på Todsbølvej.

   

  På investeringsplan 2022-2025 fremgår et rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. i cykelstipuljen for 2023, og 6,0 mio. kr. i 2024.

   

  Sagsfremstillingens samlede forslag til udmøntning af cykelstipuljen er således:

   

  Projekt

  Budget

  Medfinansiering

  Nettoudg., Aab. K.

  Sti på Haderslevvej

  10,0

  5,0

  5,0

  Sti på Møllemærsk

  3,6

  1,8

  1,8

  Cykelforhold, Hærvejen

  1,8

  0

  1,8

  Cykelhandlingsplan

  0,5

  0

  0,5

  I alt

  15,9

  6,8

  9,1

  Rådighedsbeløb

   

   

  9,85

  Alle beløb er i mio. kr.

   

  Det forventes, at der er samlet afledt drift på omkring 0,15 mio. kr. årligt svarende til 1% af anlægsbudgettet. Den afledte drift af ovenstående tre anlæg er finansieret via Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikters pulje til afledt drift.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. i udgift og en indtægtsbevilling på 5 mio. kr. til projektet ”Sti på Haderslevvej netto 5 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløbet i 2022 fra ”Cykelstipuljen”, som frigives,

  at der gives en anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. i udgift og en indtægtsbevilling på 1,8 mio. kr. til projektet ”Sti på Møllemærsk” netto 1,8 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløbet i 2022 fra ”Cykelstipuljen”, som frigives,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til projektet ”Cykelforhold, Hærvejen, som finansieres af rådighedsbeløbet i 2022 fra ”Cykelstipuljen, som frigives,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektet ”Cykelhandlingsplan”, som finansieres af rådighedsbeløbet i 2022 fra ”Cykelstipuljen, som frigives,

  at Vejdirektoratet tilsendes accept for tilsagn om statstilskud til stiprojekterne ”Sti på Haderslevvej” og ”Sti på Møllemærsk”, og

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer til cykelstianlæggene.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 18-08-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed (O).

  Beslutning Byrådet den 31-08-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/31422, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Denne sag drejer sig om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 140 Boligområde ved Dimen.
   

  Et forslag til Lokalplan nr. 140 og en tilhørende miljøvurdering var fremlagt i offentlig høring i 4 uger fra 11. maj 2021 til 8. juni 2021.
   

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse indkom der 2 høringssvar. Høringssvarene var fra Museum Sønderjylland og Haderslev Stift. Høringssvaret fra museet omhandler ønsker om enkelte præciseringer i afsnittet om arkæologisk forhold. Stiftet oplyste blot, at man ikke havde bemærkninger til planforslaget.
   

  Lokalplanen skal afløse Lokalplan nr. 056 - Boligområde ved Stolligvej, som blev endeligt vedtaget af Byrådet den 20. marts 2019. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en boligbebyggelse med 70 tæt lave boliger og 19 åben lave boliger. Nuværende lokalplan nr. 056 rummer mulighed for 90 åben lave boliger og havde færre grønne områder end det fremlagte forslag til Lokalplan nr. 140.
   

  Bebyggelsen udlægges i 3 kløverblade i form af delområderne A, B og C. Delområde A og B ud mod Stolligvej skal rumme tæt lav bebyggelse. Disse er tænkt som henholdsvis familieboliger og seniorboliger. De ubebyggede områder udlægges til naturagtige områder og forsinkelsesbassin. Ved forsinkelsesbassinet udlægges byggefelt til et fælleshus for bebyggelsen. Arealerne ud mod Stolligvej ønskes tilplantet med skovagtig beplantning for derved at give området mere grøn karakter samt skabe læ og afskærmning mod Stolligvej.
   

  Efter aftale med bygherre ønskes den tilslutningspligt til fjernvarme, som gælder efter Lokalplan nr. 056, opretholdt, da der ikke længere kan optages bestemmelse om tilslutningspligt i nye lokalplaner. Derfor kan denne kun opretholdes, hvis § 13.1 fra Lokalplan nr. 056 opretholdes. § 13.1 har følgende ordlyd: Ny bebyggelse må ikke tages i brug før, den er tilsluttet kollektiv varmeforsyning. Det gælder dog særlige undtagelser for lavenergibebyggelse, der er defineret efter planlovens § 21a, eller at der ikke etableres et fjernvarmeanlæg i området. Grunden til denne fremgangsmåde er, at der efter lovændring i 2019 ikke længere kan optages bestemmelser om tilslutningspligt til fjernevarme i lokalplaner, men tilslutningspligter i eksisterende lokalplaner gælder stadig.
   

  Der var udarbejdet en miljøvurdering af forslaget til Lokalplan nr. 140, der har været fremlagt i offentlig høring sammen med planforslaget. I forbindelse med endelig vedtagelse af planen er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse i forhold til Miljøvurderingslovens § 13 stk. 2.

   

  Forvaltningen vurderer, at de forslåede mindre ændringer i den endelige lokalplans redegørelse ikke giver anledning til, at planforslagene skal fremlægges i offentlig høring på ny.
   

  Forvaltningen indstiller, at lokalplanen og den sammenfattende redegørelse vedtages endeligt med de rettelser i lokalplanens redegørelse, som fremgår af høringsnotat af 16. juni 2022.

   

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.106.B i Kommuneplan 2015 og er udlagt til boligformål. Området er beliggende i byzone.

  Området er omfattet af Lokalplan nr. 056 Boligområde ved Stolligvej. Denne aflyses bortset fra § 13.1 vedrørende tilslutningspligt til fjernvarme.


  Området er delvis omfattet af 300 meter skovbyggelinje. Skovbyggelinjen søges ophævet for de områder, der efter Lokalplan nr. 140 kan bebygges. Det vil sige delområde A, B og C.

   

  Den vestlige del efter omfattet af 100 meter fortidsmindebeskyttelseslinje i forhold til den brolagte vej Dimen. En mindre del af planområdet ind til 70 meter fra fortidsmindet er udlagt til bebyggelse. Fortidsmindebeskyttelseslinjen søges ophævet på den del der er udlagt til bebyggelse.
   

  For både skovbyggelinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen har kommunen kompetencen til at meddele dispensation. For fortidsmindebeskyttelseslinjen dog kun efter forudgående høring hos Slots- og Kulturstyrelsen.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Lokalplan nr. 140 Boligområde ved Dimen vedtages endeligt med de ændringer som fremgår af indstillingsnotat af 16. juni 2022,

  at Lokalplan nr. 56 Boligområde ved Stolligvej aflyses bortset fra § 13.1 vedrørende tilslutningspligt til fjernvarme, og

  at den sammenfattende redegørelse udarbejdet efter miljøvurderingsloven og dateret den 22. juni 2022 godkendes og offentliggøres sammen med Lokalplan nr. 140.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 18-08-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed (O).

  Beslutning Byrådet den 31-08-2022

  Sagen udgik af dagsorden.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12708, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 1. februar 2022 at igangsætte lokalplanlægning for et område mellem Gamle Kongevej og Knapstien i Aabenraa, der omhandlede et eventuelt forbud efter planlovens § 14 mod byggeri i 2 etager på ejendommen Gammel Kongevej 54a.
   

  Beslutningen om at igangsætte udarbejdelsen af lokalplanforslaget var byggeønsker i området af villa i fulde 2 etager, som hvis byggeriet blev gennemført vil ændre væsentligt på den nuværende bebyggelsesstruktur.
   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 158.
   

  Formålet med lokalplanen er at sikre, at bevaringsværdige bygninger bevares, at områdets bevaringsværdige bygninger kun må om- og tilbygges i respekt for husets oprindelige stilart og kvaliteter, at bevare områdets bebyggelsesstruktur med højere bebyggelse mod Gammel Kongevej og Jørgensgård og lavere bebyggelse mod Knapstien og Fladstendalen, og at området fortsat fortrinsvis anvendes til boliger og sekundært til liberale erhverv og offentlige formål.

   

  Området opdeles i to delområder. Delområde 1 udgør ejendommene ud mod Gamle Kongevej og Jørgensgård, mens delområde 2 udgør ejendomme ud mod Knapstien og ved Stentoftvej. Der er i lokalplanen indarbejdet bestemmelser, som sikrer, at der ikke uden Byrådets tilladelse kan ske nedrivning af bevaringsværdige bygninger eller ske ændring og ombygning af disse. Bebyggelsen må i delområde 1 ikke opføres i en højde, der overstiger 12 meter og 3 etager. Bebyggelse i delområde 2 må ikke opføres i en højde der overstiger 8,5 meter og 1 etage med udnyttet tagetage.

  Forslag til lokalplan nr. 158 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget og kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af byrådets afgørelse.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af kommuneplanramme 1.1.100.B og er udlagt til boligformål i form af etage-, tæt lav og åben lav bebyggelse. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30. Bebyggelse må ikke opføres i en højde der overstiger 12 meter og 3 etager. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2015.
   

  Området er ikke omfattet af en lokalplan. Området ligger i byzone og vil med lokalplanens vedtagelse forblive i byzone.

  Høring/udtalelse

  Forslag til Lokalplan nr. 158 forventes sendt i offentlig høring i 8 uger fra primo september til primo november 2022. Der forventes afholdt et borgermøde i løbet af høringsperioden.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Lokalplanforslag nr. 158 Gamle Kongevej godkendes og sendes i høring i 8 uger,

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslag til Lokalplan nr. 158 og at afgørelsen offentliggøres sammen med lokalplanforslaget, og

  at der afholdes borgermøde senest 14 dage inden høringsfristens udløb.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 18-08-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed (O).

  Beslutning Byrådet den 31-08-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/290, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes der om tillæg til anlægsbevilling på anlægsprojektet ”Motorvejsbro ved Bov”.

   

  Der er igangsat indledende projektundersøgelser for etablering af en ny bro over motorvejen, således at Kejsergade kan udbygges og forlænges, og der opnås vejforbindelse mellem de to erhvervsområder i Padborg henover motorvejen mellem Omfartsvejen og Skandinavienvej. Samtidig skal krydsområdet ved Omfartsvejen tilpasses og ændres til at håndtere øgede trafikmængder.

   

  Plan, Teknik og Miljø har gennem dialog med Vejdirektoratet afdækket, hvad der skal til, for at et projekt kan blive godkendt og udbydes. For at sikre fremdrift i arbejdet med etablering af en motorvejsbro, er der behov for at bringe et sammenhængende projekt videre til et mere detaljeret niveau, således at der kan opnås et egentligt detailniveau for et sammenhængende vej- og broprojekt, der forhåbentlig hurtigt kan godkendes af Vejdirektoratet, når den fulde finansiering er på plads. 

   

  Bevillingen skal sikre, at Aabenraa Kommune kan finansiere rådgiverydelser til teknisk bistand til et niveau, som på et ønsket tidspunkt kan ligge til grund for udbud af entreprenørydelser. Bevillingen skal samtidig anvendes til forundersøgelser til grund for udarbejdelsen af teknisk grundlag. Det er i den sammenhæng naturligt at tænke ind, om der er eksempelvis er overskydende jord fra byggemodningen i området, der ville kunne benyttes til etablering af broen og ramperne.

   

  Rådgiverydelserne skal samtidig kunne kvalificere og håndtere et teknisk grundlag, som kan bruges til den videre dialog med Vejdirektoratet om betingelserne for myndighedsgodkendelse, ejerskab og finansiering af såvel anlæg som drift af bro.

   

  Det må forventes, at rådgiverydelserne skal bringes i udbud i henhold til Udbudsloven, idet tærskelværdien for EU-udbud overstiges.

   

  Frigivelsen af tillægget af anlægsmidler er nødvendig for at kunne igangsætte et udbud af rådgiverydelser til sagen. Plan, Teknik & Miljø vurderer på denne baggrund, at det er nødvendigt at få frigivet yderligere 3 mio. kr. i anlægsmidler for at kunne igangsætte et udbud af rådgiverydelser til sagen.

   

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 25 mio. kr. til anlægsprojektet ”Motorvejsbro ved Bov”, hvoraf 1 mio. kr. er frigivet til at igangsætte forskellige forberedende arbejder for udvikling af erhvervsområdet, Padborg Vest, herunder bro og veje.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik og Miljø indstiller,

  at der gives tillæg til anlægsbevilling på 3 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022 til projektet ”Motorvejsbro ved Bov”, som frigives.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 18-08-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed (O).

  Beslutning Byrådet den 31-08-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63699, Sagsinitialer: NMN

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal det besluttes, hvordan midlerne, der løbende kommer ind via grøn pulje skal administreres, prioriteres og fordeles mellem Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter samt Udvalget for Bæredygtig Udvikling.

   

  Vækstudvalget for Land og By drøftede i april og juni 2021, hvorledes de midler, som opstillerne af vedvarende energianlæg (solenergianlæg og vindmøller) skal indbetale til en grøn pulje i kommunen, skal anvendes, og via hvilken proces administrationsgrundlaget skal tilvejebringes. Det besluttedes at indlede med to borgermøder i henholdsvis Hjolderup og Bjerndrup, hvor der for tiden etableres to solcelleanlæg, for at få et indtryk af, hvilke tanker borgerne gør sig.

   

  Møderne blev gennemført i eftersommeren 2021. Blandt de fremmødte borgere var der generelt forslag om, at midlerne skal bruges så lokalt som muligt, til projekter der understøtter fællesskaberne og gør de nærmeste landsbyer mere attraktive. Ved begge møder fremkom spørgsmål om muligheden for at anvende midlerne på en måde, der efterfølgende kan give et løbende afkast til lokalsamfundet, for eksempel køb af andele i det vedvarende energianlæg, etablering af energianlæg, eller køb, istandsættelse og udlejning af bygninger. Ved sidste dialogmøde med Det fælles udviklingsråd, blev der også udtrykt et stort ønske om, at midlerne anvendes så lokalt, som muligt.

   

  I løbet af 2022 forventes indbetalinger til grøn pulje på henholdsvis ca. 11,4 mio. kr. og ca. 3,5 mio. kr. vedrørende de to kommende solcelleanlæg i Hjolderup og Bjerndrup. Det forventes, at der de kommende år etableres yderligere vedvarende energianlæg og dermed indbetales yderligere midler til grøn pulje. Etableres de anlæg, som p.t. er under planlægning og dem som Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter i maj besluttede at indlede dialog med opstillerne om, drejer det sig om yderligere 30-40 mio. kr. Hertil kommer eventuelle indbetalinger fra de endnu ikke-prioriterede men ansøgte anlæg. Etableres for eksempel halvdelen af disse indbetales yderligere 15-20 mio. kr. se Bilag 1.

   

  Ifølge Bekendtgørelse om grøn pulje, skal Byrådet ”… prioritere at give tilsagn om tilskud fra grøn pulje til følgende kommunale tiltag:

   

  1)     Projekter nær naboer til vedvarende energianlæg.

  2)     Projekter vedrørende grønne tiltag i kommunen.

  3)     Projekter fra naboer til vedvarende energianlæg.

  4)     Projekter vedrørende tiltag i kommunen.”

   

  Det står således Byrådet meget frit for at beslutte, hvorledes midlerne skal anvendes. Idet der forventes en anseelig størrelse på den grønne pulje over den næste årrække, er det hensigtsmæssigt at kigge på en fordeling af midlerne. Udgangspunktet er, at midlerne primært skal komme nærområdet til gavn. Anlæggene vil dog med stor sandsynlighed blive sat op i de samme områder, hvilket giver mulighed for både at tilgodese nærområdet, men også mulighed for at støtte projekter andre steder i kommune. Derudover kan det give mening at benytte midlerne til generelle grønne initiativer i kommunen, så de kan understøtte arbejdet med at nedbringe kommunens samlede Co2-aftryk på samme måde, som opsætningen understøtter Danmarks samlede nedbringelse af sit Co2-aftryk.

   

  Administrationsgrundlag for grøn pulje

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til administrationsgrundlag for grøn pulje, se også bilag 2.

   

  Forvaltningen anbefaler, at midlerne fordeles således:

   

  -         Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter udmønter midler fra grøn pulje til:

  • Lokale projekter
   • Det er eksempelvis projekter der understøtter det sociale liv, kulturlivet, etablerer eller istandsætter fællesfaciliteter, forbedrer bymiljøet, forbedrer trafiksikkerheden, mindre grønne initiativer og/eller skaber mere og bedre natur samt bedre offentlig adgang hertil.

   

  -         Udvalget for Bæredygtig Udvikling udmønter midler fra grøn pulje til:

  • Grønne projekter i hele kommunen
   • Det er eksempelvis projekter, som understøtter kommunens strategier og planer herunder den kommende planstrategi og klimaplan, strategien for bæredygtig udvikling og biodiversitetsstrategien med flere.

   

  Generelt gælder det for projekter, der kan opnå støtte, at de skal have bred almen interesse.

   

  De ansøgningsberettigede er:

  • fortrinsvis foreninger, lokalråd mv., men i princippet alle fysiske og juridiske personer hjemmehørende i Aabenraa Kommune.
  • nære naboer (fysiske og juridiske personer) til de vedvarende energianlæg i nabokommunerne.

   

  Midlerne i grøn pulje udloddes over minimum to runder:

   

  • første runde forbeholdes:
   • Lokale projekter, som er lokalt forankrede. Det vil sige at de ligger mindre end 5 km fra det vedvarende energianlæg og/eller indenfor det skoledistrikt, hvori anlægget etableres. Behandles i Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

   

  • Grønne projekter i hele kommunen. Behandles i Udvalget for Bæredygtig Udvikling.

   

  • ved efterfølgende runder kan der søges om støtte til både lokale og grønne projekter i hele kommunen.

   

  Fordeling af midler:

  Midlerne skal allokeres indenfor tre år efter, at de er indbetalt. Der forventes en del administration af grøn pulje herunder information og bistand til ansøgere, behandling af ansøgninger, afklaring af lovgivningsmæssige aspekter, sagsfremstilling, udbetalinger mm., hvorfor loven giver kommunen mulighed for at anvende 8 % af midlerne til administration. For de to projekter i Hjolderup og Bjerndrup svarer 8 % til ca. 0,400 mio. kr. årligt i tre år. Det foreslås, at der efter tre år forelægges en sag for Byrådet, hvor der redegøres for erfaringer med omfanget af det administrative arbejde.

   

  Midlerne foreslås fordelt således:

  • Administration i Plan, Teknik & Miljø: 8 % af det indbetalte beløb
  • Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter udmønter ca. 75 % af det samlede beløb efter fradrag af administrationsbidraget
  • Udvalget for Bæredygtig Udvikling udmønter ca. 25 % af det samledes beløb efter fradrag af administrationsbidraget

   

  Sagen bliver behandlet i Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 10. august 2022.

  Lovgrundlag

  BEK nr. 742 af 30/05/2020, Bekendtgørelse om grøn pulje.

  BEK nr. 1791 af 02/09/2021, Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at administrationsgrundlaget for grøn pulje godkendes,

  at der afsættes 8 % af grøn pulje midlerne til administration i Plan, Teknik & Miljø,

  at Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter bemyndiges til at udmønte tilskud fra grøn pulje svarende til henholdsvis ca. 75 % af det samlede beløb efter fradrag af administrationsbidraget, og

  at Udvalget for Bæredygtig Udvikling bemyndiges til at udmønte tilskud fra grøn pulje svarende til ca. 25 % af det samlede beløb efter fradrag af administrationsbidraget.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 10-08-2022

  1. at anbefales godkendt idet der er en bekymring for, at 5 km grænsen afskærer nærliggende byer, og

  2-4. at anbefales godkendt.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 18-08-2022

  1. at anbefales godkendt idet at afstandsgrænsen ændres fra 5 km, til så lokalt som muligt,

  2. at anbefales godkendt idet der tydeliggøres at administrationsbidraget skal understøtte projektkoordinering,

  3. at anbefales godkendt, og

   

  Ændringsforslag fra V, at fordelingsnøglen ændres således 10 % skal tilgå Kultur- og Fritidsudvalget og øremærkes ”Forsamlingshuspuljen” og 15 % skal tilgå Udvalget for Bæredygtig Udvikling.

   

  Ikke godkendt idet 3 stemte for (V) og 4 stemte imod (A,S,C).

   

  4. at anbefales godkendt idet 4 stemte for (A,C,S) og 3 stemte imod (V).

   

  Det anbefales i øvrigt fra hele udvalget at sagen sendes i høring ved Det Fælles Udviklingsråd og at administrationsgrundlaget evalueres efter 1 år.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022

  Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at administrationsgrundlaget sendes i offentlig høring, herunder Det Fælles Udviklingsråd i 4 uger.

   

  Afbud: Ida Smed (O).

   

  Beslutning Byrådet den 31-08-2022

  Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31062, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  I marts 2018 godkendte Arbejdsmarkedsudvalget og senere Byrådet investeringsstrategien KIK-II for perioden 2018-2022. KIK-II investeringsstrategien udløb planlagt med udgangen af maj 2022. Det overordnede mål, var at reducere antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i Aabenraa Kommune fra det daværende niveau på 1.130 ned til under 800 ved udgangen af maj 2022.

   

  Med en investering på omkring 60 mio. kr. blev antallet af medarbejdere øget og skræddersyede indsatser indkøbt. Formålet var at få flere borgere i job eller uddannelse eller sekundært at afklare deres fremtidige forsørgelse, hvis der ikke var et arbejdsmarkedsperspektiv. Hvis målet blev indfriet, så ville det betyde en forventet årlig besparelse fra 2022 på knap 16 mio. kr.

   

  Der blev inden for rammerne af KIK-II ansat yderligere 9 medarbejdere i jobcenteret, og 5 medarbejdere blev videreført fra den første investeringsstrategi KIK-I. Fra 2019 til 2021 er der løbende sket en planlagt reduktion i medarbejderstaben i takt med den forventede reduktion i sagsantal og jævnfør investeringsstrategiens budget for personaleomkostninger.

   

  Projektets styregruppe har i perioden 2018-2022 i alt godkendt 28 indsatser. KIK-projekterne har givet forvaltningen muligheden for at afprøve ekstraordinære og skræddersyede indsatser, som ellers ikke havde været mulige i den normale drift. De igangsatte indsatser i 2022 videreføres resten af året. Afhængigt af målopfyldelse, målgruppe og budget, tages der stilling til, hvilke af indsatserne der evt. skal videreføres.

   

  Det har over tid vist sig, at det er blevet tiltagende svært at få de sidste borgere på kontant- og uddannelseshjælp i job eller uddannelse, da disse borgere ofte har skånehensyn af forskellige karakter og derfor ikke umiddelbart er klar til arbejdsmarkedet. Disse borgere har brug for en mere håndholdt indsats, hvorfor forvaltningen inden for den budgetmæssige ramme, fremadrettet vil have et øget fokus på netop denne type indsatser.

   

  I alt har 3.121 borgere været en del af KIK-II over projektperioden, og det overordnede mål for KIK-II er mere end indfriet, da der medio juni 2022 var 583 borgere på kontant- og uddannelseshjælp.

   

  Af reduktionen på i alt 2.538 borgere - svarende til 81,3 % af den samlede population på 3.121 borgere i perioden - er 1.827 borgere afsluttet til selvforsørgelse (ex. Job, uddannelse) og 711 borgere til anden ydelse (ex. ressourceforløb, fleksjob, førtidspension).

   

  Det beregnede KIK-II nettoafkast alene i 2021 er på hele 46,6 mio.kr. og samlet over hele investeringsperioden på 4 år er nettoafkastet ca. 80 mio. kr.

   

  Styregruppen vurderer, at resultatet af KIK-II investeringsstrategien er meget tilfredsstillende, og at de opstillede mål for projektet er nået.

  Økonomi og afledt drift

  Det endelige regnskab for KIK II projektet indgår i kommunens årsregnskab.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Styregruppen for KIK II - forvaltningerne Social og Sundhed, Plan, Teknik og Miljø og Jobcenter og Borgerservice - indstiller,

  at afslutningen af investeringsstrategien KIK-II pr. 31. maj 2022, godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-08-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-08-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 31-08-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/8013, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-08-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 31-08-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2694, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 31-08-2022

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2694, Sagsinitialer: hlp

  Indstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Byrådet den 31-08-2022

  Protokollen er godkendt.