Beslutningsprotokol

onsdag den 21. september 2022 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Rasmus Elkjær Larsen, Anders Koch-Hørlyck, Kjeld Hansen, Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Dorte Soll, Theis Kylling Hommeltoft, Dorrit Knudsen, Egon Madsen, Cathrina Aaes Sørensen, Michael Christensen, Jan Køpke Christensen, Hans-Christian Gjerlevsen, Erwin Andresen, Kurt Asmussen, Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Søren Frederiksen, Carina Frost Davidsen, Claus Bruun Jørgensen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Rasmus Andresen, Susanne Provstgaard, Ida Smed, Arne Leyh Petersen, Ditte Vennits Nielsen, Gaby Scheel
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2694, Sagsinitialer: hlp

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 21-09-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/942, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 13. september 2022 fremsat forslag til budget 2023 og overslagsårene 2024-2026.

   

  Alle partier står bag budgetforslaget, der indeholder driftsudgifter for i alt 4,2 mia. kr. årligt i 2023-2026. Budgetforslaget fordelt på bevillinger fremgår af bevillingsoversigten.

  Budgetforliget fremgår af vedlagte forligstekst.

   

  På anlæg investeres der i alt for 471,3 mio. kr. i perioden 2023-2026, jf. vedlagte investeringsoversigt. Heraf henstår en ikke udmøntet pulje på 71,070 mio. kr. i 2026.

  Det bemærkes, at for de enkelte anlægsprojekter gælder, at det rådighedsbeløb for 2023, der fremgår af projektbeskrivelsen som ”frigivet ved budgetvedtagelsen” automatisk er givet som anlægsbevilling den 12. oktober 2022, hvor budgettet vedtages.

   

  Budgetforslaget indeholder følgende forudsætninger:

   

  Skatter:

  En uændret skatteprocent på

  • 25,6 procent indkomstskat
  • 18,9 promille grundskyld, beboelse og erhverv
  • 9,45 promille dækningsafgift af grundværdi af offentlige ejendomme (Der kan fra 2022 forekomme regulering jf. Lov 88 om ændring af lov om kommunalejendomsskat)
  • 4,1 promille landbrugsjord/produktionsjord
  • 0,0 promille dækningsafgift for erhverv

   

  Skatteindtægterne beror på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Stillingtagen til evt. valg af selvbudgettering vil ske ved 2. behandling af budgettet.

   

  Indtægter/finansiering:

  Skatter og tilskud tager udgangspunkt tilskudsudmeldingen for 2023 samt statsgarantien for skatter og tilskud.  Overslagsårenes indtægtsbudget svarer til niveauet for 2023 fremskrevet med forventede pris og lønændringer. Bloktilskuddet er i overslagsårene opjusteret til et forventet anlægsniveau på 17,8 mia. kr. og reguleret med ændringer i Lov- og cirkulæreprogrammet samt budgetgarantien, således at det afspejler udgiftsniveauet på driftsbudgettet.

  Der er indregnet en risikobaseret indtægtspulje på 4,361 mio. kr. vedr. Ukrainesituationen.

   

  Anlægsniveau og servicedriftsrammen:

  Anlægsrammen i økonomiaftalen er fastsat til 18,5 mia. kr. Den forholdsmæssige andel for Aabenraa kommune svarer til 161,3 mio. kr. I budgetforslaget udgør anlægsrammen 106,3 mio. kr. brutto.

  Servicerammen for Aabenraa Kommune er opgjort til 2,973 mia. kr. i budgetforslaget og er dermed 0,9 mio. kr. under aftaleniveauet.

   

  Takster:

  Taksterne godkendes endeligt i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

  De takster, der påvirkes af evt. ændringsforslag, vil blive forelagt som en enkeltsag i november måned 2022.

   

  Ændringsforslag:

  I henhold til tidsplanen kan der indsendes politiske ændringsforslag, parterne er enige om, at de kun i fællesskab fremsætter ændringsforslag, eventuelt med afsæt i høringsvar fra Seniorråd, Handicapråd og HMU, samt behovet for aftaleoverholdelse på landsplan i forbindelse med den faseopdelte budgetlægning.

  Eventuelle ændringsforslag behandles ved 2. behandlingen af budgettet i oktober.

   

  Lovgrundlag

  Det fremgår af byrådets forretningsorden, at man ved 1. behandling af budgettet ikke stemmer om sagens realitet, men kun om dens overgang til 2. behandling.

  Der kan godt stemmes om hvorvidt de formelle krav anses for overholdt. Anses de formelle krav for overholdt, kan budgettet oversendes til 2. behandling.

  Man kan således ikke stemme imod denne oversendelse, hvis man alene er uenig i budgettets prioriteringer.

   

  Økonomi og afledt drift

  Økonomiudvalgets udmøntning af budget 2023-2026 udviser følgende budgetforslag:

   

  Spillerum 6

  2023

  2024

  2025

  2026

  Indtægter

  -4.322.662

  -4.464.583

  -4.607.855

  -4.755.418

  Driftsudg. Incl. renter

  4.175.811

  4.317.303

  4.467.021

  4.615.869

  Resultat ordinær drift

  -146.851

  -147.280

  -140.834

  -139.549

  Anlæg incl. jordforsyning

  105.437

  125.900

  120.000

  120.000

  Resultat

  -53.414

  -21.380

  -20.834

  -19.549

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  41.142

  43.728

  37.186

  36.267

  Finansforskydninger

  -18

  -18

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdn.

   

  -291

   

  22.330

   

  16.334

   

  16.700

  Forventet kassebeh. Ult. 2022

   

  -175.200

   

   

   

  Investeringsstrategier

  0

   

   

   

  Forventet ult. Kassebeh.

   

  -175.491

   

  -153.160

   

  -136.826

   

  -120.126

  - = índtægter/overskud/kasseopsparing

  + = udgifter/underskud/kasseforbrug

   

  Budgetforslaget for 2023 medfører en kasseforøgelse på 0,291 mio. kr., hvilket overholder den økonomiske politiks målsætning om, at der skal være balance i 2023.

  Overskud på ordinær drift skal ifølge den økonomiske politik minimum udgøre 120 mio. kr. i 2022. Dette overholdes i 2023.

  Ultimo kassebeholdningen er ligeledes overholdt i 2023.

   

  Der er udarbejdet generelle bemærkninger, projektbeskrivelser samt specielle bemærkninger, der svarer til budgetforslaget.

   

  Høring/udtalelse

  I perioden fra den 14. – 22. september foregår høring af de høringsberettigede organer.

  Høringssvar vil blive udsendt den 23. september 2022.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Økonomiudvalgets budgetforslag 2023-2026 oversendes til 2. behandling.

   

  Beslutning Byrådet den 21-09-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/19646, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Byrådet beslutter hvert år, hvor og hvornår næste års ordinære byrådsmøder skal afholdes. Denne sag indeholder forslag til byrådets mødekalender for 2023. Forslaget er udarbejdet efter de samme principper som tidligere år. Det foreslås derfor, at byrådet afholder et månedlig møde – som udgangspunkt den sidste onsdag i hver måned kl. 17.00 på Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa.

   

  Der vil være undtagelser fra de ovennævnte principper grundet ferier, helligdage og budgetforhandlinger. Budgetseminaret fastlægges, når budgetprocessen er evalueret.

   

  Mødeplanen bliver offentliggjort i lokale medier.

   

  Af hensyn til mødeplanlægningen er det relevant at få møderne for 2023 reserveret nu.

   

  Mødekalenderen er vedhæftet og indeholder til orientering også forslag til mødedatoer for Økonomiudvalget.

   

  Foreslåede mødedatoer for byrådet for 2023 er:

   

  25. januar

   

  22. februar

   

  29. marts

   

  26. april

   

  24. maj

   

  28. juni

   

  Juli

  Mødefri

  30. august

   

  20. september

  1. behandling budget

  11. oktober

  2. behandling budget

  25. oktober

   

  29. november

   

  20. december

   

   

  Der er som udgangspunkt temamøder forud for alle byrådsmøder fra kl. 14.30-16 med undtagelse i august.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at byrådets mødekalender for 2023 godkendes,

  at møderne begynder kl. 17,

  at møderne afholdes på Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa, og

  at datoer for temamøder reserveres forud for møderne ultimo 2022.

  Beslutning Byrådet den 21-09-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/27559, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Ved Aabenraa Ungdomsskole og 10. klasse Aabenraa er der oprettet én fælles bestyrelse.

   

  Bestyrelsen for Ung Aabenraa består af to repræsentanter for organisationer med særlig interesse for Ung Aabenraas virksomhedsområde, herunder arbejdsmarkedets parter.

   

  Derudover består bestyrelsen af to medarbejderrepræsentanter, to forældrerepræsentanter og tre elevrepræsentanter.

   

  Det er byrådet, der ifølge vedtægterne vælger repræsentanterne for organisationerne og disses stedfortrædere efter forslag fra de stedlige organisationer.

   

  Ung Aabenraa har oplyst, at arbejdsgiversiden på forespørgsel har oplyst, at den ikke har ønske om at indstille et medlem til bestyrelsen.

   

  De stedlige organisationer på arbejdstagersiden foreslår følgende repræsentant med stedfortræderen nævnt i parentes:

   

  Lasse Schlüter Carstensen (Bent Holm Poulsen)

   

  Valget har virkning for byrådets funktionsperiode og valg af et medlem og dennes stedfortræder foretages som to flertalsvalg.

  Lovgrundlag

  Styrelsesvedtægt for Ung Aabenraa og lov om kommunernes styrelse.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der vælges en repræsentant for organisationerne med stedfortræder til bestyrelsen for Ung Aabenraa.

  Beslutning Byrådet den 21-09-2022

  Lasse Schlüter Carstensen vælges med Bent Holm Poulsen som stedfortræder.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/20633, Sagsinitialer: JHSCH

  Sagsfremstilling

  I denne sag fremlægges aftaletekst og strategi for Region Sønderjylland-Schleswig, der træder i kraft den 1. januar 2023. Aftaleteksten og strategien er vedlagt som bilag og indeholder en række justeringer i forhold til den tidligere aftale.

   

  De overordnede opgaver, som Region Sønderjylland-Schleswig varetager, er tiltag, der fremmer det dansk-tyske politiske samarbejde, herunder det grænseoverskridende arbejdsmarked, den grænseregionale udvikling og den kulturelle sammenhængskraft i Region Sønderjylland-Schleswig. Derudover er Regionskontoret fælles ”talerør” for den dansk-tyske grænseregion. 

   

  Aftaleteksten og strategien fokuserer således på følgende tre indsatsområder:

  -         Arbejdsmarked: Fremme af grænsependling / arbejdskraftens mobilitet.

  -         Kultur: Fremme af et sammenhængende kulturrum på tværs af grænsen gennem borgerrelaterede initiativer.

  -         Politisk og administrativ dialog og samarbejde: Politisk netværksdannelse og dialog mellem de politiske aktører og myndigheder; udnyttelse af grænseregionalt udviklingspotentiale.

   

  I den nuværende samarbejdsaftale, som trådte i kraft i 2017, er det fastlagt, at samarbejdet evalueres efter fire års arbejde i en strategiperiode.   

   

  I 2021 blev der derfor igangsat en evalueringsproces, der skulle se på behovet for en fornyelse eller revidering af Region Sønderjylland-Schleswigs samarbejdsaftale og strategi. En ekstern evaluering blev gennemført af konsulentfirmaet Georg Consulting. Derudover blev en intern spørgeskemaundersøgelse gennemført, der skulle se på arbejdet i udvalget for grænseregional udvikling og arbejdsmarkedsudvalget. Spørgeskemaet blev sendt til medlemmerne i Region Sønderjylland-Schleswigs politiske fora. Både den eksterne og interne evalueringen viste, at der ikke var behov for og et ønske om ændringer i samarbejdsaftalen. Dog var der i bestyrelsen et ønske om at justere følgende punkter:      

   

  -         Inddragelse af de grænsenære kommuner i Kreis Schleswig-Flensburg og Kreis Nordfriesland – se aftaletekst §4 side 3

  I forbindelse med Region Sønderjylland-Schleswigs strategiproces i 2015 og 2016 var det på tale at inddrage mulige yderligere kommunale partnere. Grunden til det var, at der i Kreis Nordfriesland og Kreis Schleswig-Flensburg var kommunale, grænsenære partnere, som ønskede at indgå i samarbejdet, og at der var en uligevægt i strukturen nord og syd for grænsen. Inddragelsen af de grænsenære tyske kommunale partnere ville kunne udligne det. Efter en drøftelse i bestyrelsen i 2019 blev det besluttet at øge antallet af deltagere med to personer med stemmeret. Der blev ligeledes besluttet, at den indholdsmæssige tilpasning i aftaleteksten indarbejdes ved næste evalueringsfase samt fornyelse af aftaleteksten.

  I løbet af evalueringsprocessen i 2021 blev det besluttet, at de grænsenære kommuner Harrislee/Handewitt og Niebüll/Leck indgår med hver en stemme og med stemmeret. De får dog ingen stemmeret, hvis det drejer sig om økonomiske spørgsmål.

   

  -         Partnernes embedsmænd indgår i forvaltningsgruppe, der støtter udvalg for grænseregional udvikling – se aftaletekst §5 side 7

  Møderne i udvalget for grænseregional udvikling bliver på nuværende tidspunkt forberedt af Regionskontoret samt formanden for udvalget. For at styrke udvalgets arbejde, blev det foreslået, at der etableres en forvaltningsgruppe med partnernes embedsmænd, som sidder i udvalget for grænseregional udvikling. Forvaltningsgruppen skal understøtte forberedelsen og opfølgning på møderne og styrke udvalgets arbejde. Embedsmændene er de samme, der også sidder i forvaltningsgruppen, som understøtter bestyrelsen.

  Initiativer, aktiviteter og projekter skal godkendes af bestyrelsen, såfremt disse gennemføres i Region Sønderjylland-Schleswigs navn eller påvirker sekretariatets ressourcer.

   

  -         Evalueringstidsrum af samarbejdet – se aftaletekst §12.2 side 9

  På nuværende tidspunkt bliver samarbejdet i Region Sønderjylland-Schleswig evalueret efter fire års arbejde i en strategiperiode. Dog var der et ønske om at samarbejdet evalueres hvert 4. år, det vil sige, at den nye samarbejdsaftale således træder i kraft i det 5. år.

   

  Som en naturlig udvikling i kulturudvalgets arbejde med Interreg-støttemidler og den fælles dansk-tyske kulturaftale, blev teksten i aftaleteksten og strategien ligeledes tilpasset mht. den nye Interreg-periode (2021-2027). Se aftaletekst §5 side 5-6 og strategi punkt 2.2. side 5-6.

  Derudover blev kulturudvalgets politiske sammensætning ændret, således at det fremover fortrinsvis er formændene for partnernes kulturudvalg og yderligere et medlem fra kulturudvalget eller et andet relevant fagudvalg frem for to medlemmer fra partnernes kulturudvalg. Beslutningen om denne ændring blev truffet i 2020, men blev først nu skrevet ind i den nye aftale og strategi.

      

  På Region Sønderjylland-Schleswigs bestyrelsesmøde den 10. juni 2022 blev den reviderede aftaletekst og strategi godkendt enstemmigt.

   

  Region Sønderjylland-Schleswig forventer, at den nye aftaletekst for samarbejdet kan underskrives af alle partnere på bestyrelsesmødet den 2. december 2022. Den vil således træde i kraft den 1. januar 2023.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at strategi 2023-2026 til det grænseoverskridende samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig godkendes, og

  at den justerede aftale om det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 21-09-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/26067, Sagsinitialer: AGE

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der træffes beslutning om Aabenraa Kommunes indtræden i Deponi Syd I/S.

   

  Aabenraa Kommune har en forpligtigelse til at kunne anvise deponeringsegnet affald til et godkendt deponi. Det nuværende deponi i Sønder Hostrup skal efter meddelelse fra Miljøstyrelsen lukkes den 31. december 2022, da det ikke er kystnært. Der er derfor behov for at finde en ny mulighed for aflevering af affald til deponering.

   

  Forvaltningen har ud over muligheden hos Deponi Syd afsøgt muligheder for samarbejde med Tønder og Sønderborg kommuner samt mulighed for deponering syd for grænsen. De to sidstnævnte har vist sig ikke mulige, og samarbejdet med Tønder er vurderet at være mindre langtidsholdbart og økonomisk fornuftigt end indtræden i Deponi Syd.

   

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling traf på denne baggrund på mødet den 2. juni 2022 beslutning om optagelse af forhandlinger med Deponi Syd, og Økonomiudvalget blev efterfølgende orienteret herom.

   

  Deponi Syd drifter et stort deponi i Måde ved Esbjerg samt et deponi i Grindsted. Deponiet i Esbjerg har kapacitet til alt deponeringsegnet affald i mange år frem, hvorimod Grindsted fra 2023 kun vil kunne modtage mineralsk affald (asbest med videre). Aflevering af affald til deponi fra Aabenraa Kommune vil ske til Måde.

   

  For affaldsproducerende og –transporterende virksomheder betyder skiftet, at der vil være større kørselsafstande forbundet med aflevering af affald til deponi, end der er i dag. Ud fra blandt andet Arwos’ drøftelser med branchen forventes det dog, at det kun i mindre omfang vil være de mindre håndværksvirksomheder, der vil køre til deponiet, men at større affaldsaktører vil samle ind til større læs, der transporteres. Det gør sig allerede gældende i en vis grad i dag for det affald, der opstår inden for kommunegrænsen, men forholdsvis langt fra nuværende deponi. Mekanismen forventes understøttet af stigende krav til sortering og faldende mængder til deponering.

  Til gengæld er taksten per afleveret tons hos Deponi Syd i dag lavere end for Arwos Deponi og forventes også i fremtiden at være meget konkurrencedygtig på grund af deponiets størrelse og dermed forbundne stordriftsfordele.

   

  Deponi Syd er et fælleskommunalt selskab ejet af kommunerne Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Vejen og Vejle. Med Aabenraa Kommunes indtræden skal selskabets vedtægter ændres, så Aabenraa bliver en del af ejerkredsen på samme betingelser som de andre ejerkommuner. Nuværende vedtægter er vedlagt.

  Deponi Syd driftes efter hvile-i-sig-selv princippet, hvor alle omkostninger betales over taksten for det afleverede affald.

   

  Deponi Syd er positivt indstillet og har planlagt processen, således at Aabenraa Kommunes indtræden godkendes på et bestyrelsesmøde den 22. september 2022, forudsat Aabenraa Byrådets godkendelse. Efterfølgende skal vedtægtsændringerne godkendes i nuværende ejerkommuner og så endeligt godkendes på bestyrelsesmøde den 15. december 2022. Godkendelse ved det kommunale tilsyn forventes at foregå sideløbende.

   

   

  Ejerkommunerne hæfter solidarisk for selskabets forpligtigelser. Alle økonomiske forpligtigelser i Deponi Syd fordeles på ejerkommunerne forholdsmæssigt efter indbyggertallet.

  Aabenraa Kommune forpligter sig med indtræden i Deponi Syd til at stille kommunegaranti for en forholdsmæssig andel af deponiets restgæld, svarende til ca. 11,5% af knap 26 mio. kr. Kommunen har hjemmel til at stille garanti uden, at det belaster lånerammen.

   

  Det kommunale tilsyn har forlangt, at kommunerne opkræver provision for garantierne. Der er fastlagt ensartede retningslinjer for provisionen. Kommunerne opkræver 0,55% årligt i provision af restgælden primo året. Dette indebærer, at Aabenraa Kommune kan forvente en indtægt i 2023 på omkring 0,016 mio. kr.

   

  Desuden er der forventeligt opnået et positivt driftsresultat i Deponi Syd ved udgangen af året. Forholdsmæssigt vil det svare til et beløb på op til 0,4 mio. kr. for Aabenraa Kommune, som kommunen skal indbetale ved indtræden.

  Beløbet foreslås finansieret indenfor Udvalget for Bæredygtig Udviklings driftsbudget.

   

  For alle deponier skal der stilles sikkerhed for omkostninger efter lukning af deponiet. Denne sikkerhed opkræves løbende igennem taksten for affald til Deponi Syd og indbetales på et deponeringskonto for Deponi Syd. Sikkerhedsstillelsen berører således ikke Aabenraa Kommunes regnskab direkte. Principielt kan spørgsmålet dog blive aktuelt på et senere tidspunkt, hvis det – mod forventning – skulle vise sig, at sikkerhedsstillelsen ikke er tilstrækkelig.

   

  Ifølge vedtægterne udpeger hver ejerkommune et medlem til bestyrelsen samt en suppleant.

   

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Aabenraa Kommune indtræder i Deponi Syd med vedtægter som nuværende, hvor ejerkredsen udvides med Aabenraa Kommune,

  at der inden for en ramme på op til 3,5 mio. kr., stilles kommunegaranti svarende til Aabenraa Kommunes andel af restgælden i Deponi Syd på indtrædelsestidspunktet, fordelt efter indbyggertal,

  at der opkræves garantiprovision i overensstemmelse med de for Deponi Syd fastlagte principper,

  at de bevillingsmæssige konsekvenser af garantiprovisionen medtages i førstkommende bevillingskontrol,

  at der indbetales et beløb op til 0,4 mio. kr., svarende til Aabenraa Kommunes forholdsmæssige andel af Deponi Syds driftsoverskud med udgangen af 2022, som finansieres indenfor Udvalget for Bæredygtig Udviklings driftsbudget, og

  at Udvalget for Bæredygtig Udvikling bemyndiges til at udpege et medlem til bestyrelsen i Deponi Syd samt en suppleant.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 07-09-2022

  1.-5. at anbefales godkendt,

  6. at udvalget anbefaler at Byrådet udpeger et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Deponi syd.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2022

  1. - 6. at fra Udvalget for Bæredygtig Udvikling anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 21-09-2022

  1. - 5. at godkendt.

  Erik Uldal Hansen (A) udpeges som medlem til bestyrelsen med Erwin Andresen (S) som suppleant.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/25415, Sagsinitialer: JUK

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Denne sag omhandler godkendelse af klimaplanen i Aabenraa Kommune. Klimaplanen omfatter handleplaner for drivhusgasreduktion og klimatilpasning i kommunen som geografisk område frem mod 2050.

   

  Arbejdet med klimaplanen blev påbegyndt i august 2020 med Byrådets godkendelse af, at Aabenraa Kommune ansøgte om at komme med i første runde af Partnerskab 2020.

  Projektet afsluttes forventeligt med en C40-certificering i oktober 2022.

   

  Klimaplanen er udarbejdet med en stor grad af borgerinvolvering og samarbejde med centrale aktører inden for kommunens grænser. Desuden har klimaplanens elementer en tæt sammenhæng med den justerede planstrategi ”Det gode liv” samt ”Strategien for Bæredygtig Udvikling”.

   

  Klimaplanen indeholder:

  • Den borgerrettede klimaplan
  • CAPF’en (Climate Action Planning Framework), der er det tekniske dokument, der beskriver indsatser, effekt og udmøntningsskridt for klimaplanen
  • En række samlede bilag, der udspecificerer det tekniske dokument til udmøntning af klimaplanen

   

  Datagrundlag

  Klimaplanen er evidensbaseret, og derfor er der foretaget beregning og databehandling på to hovedområder i udarbejdelsen af planen:

   

  1)     Beregningerne for drivhusgasreduktionerne i 2030 og 2050 fremgår i et energi- og CO2-regnskab, der overvejende består af kommunespecifik data. Værdier for udledningen i 2019 fungerer som basisår i beregningen, da disse tal er de nyest tilgængelige tal, der kan anvendes.

   

  Opgørelserne viser, at Aabenraa Kommune som geografisk område udledte næsten 1 mio. ton CO2e i 2019, hvilket gjorde Aabenraa Kommune til én af de ti mest drivhusgasudledende kommuner i Danmark

   

  Målsætningerne og reduktionsstien opgøres som drivhusgasudledninger på baggrund af aktiviteter inden for kommunen som geografisk område.

   

  2)     Beregningerne for klimatilpasningen fokuserer på den fremtidige forekomst af vand i kommunen med udgangspunkt i en oversvømmelseskortlægning, en skadeskortlægning baseret på værdier og en risikokortlægning, der kombinerer de to første kortlægninger.

   

  Beregningerne viser, (1) at Aabenraa Kommune årligt vil opleve økonomiske skadesvirkninger på cirka 50 mio. kroner som følge af nedbør, stormflod, kysterosion og oversvømmelse af vandløb over de næste 100 år, såfremt kommunens geografi ikke klimatilpasses, og (2) at risikoen for skadesvirkninger er mere eller mindre jævnt fordelt over hele kommunens geografi - med hot-spot omkring Aabenraa by.

   

  Overordnede målsætninger i klimaplanen

  Klimaplanens langsigtede målsætninger er, (1) at Aabenraa Kommune har reduceret drivhusgasudledningen i kommunen som geografisk område med 100 procent senest i 2050,

   og (2) at Aabenraa Kommune er robust og modstandsdygtig over for fremtidens klimaudfordringer.

   

  Klimaplanens kortsigtede målsætninger er, (1) at Aabenraa Kommune reducerer drivhusgasudledningen i kommunen som geografisk område med 70 procent i 2030, når man sammenligner med niveauet for drivhusgasudledningen i 1990, og (2) at Aabenraa Kommune er påbegyndt arbejdet med klimatilpasning, hvor vandet betragtes som en ressource, der blandt andet igennem borgerinvolvering og partnerskaber kan skabe miljømæssige, sociale og økonomiske merværdi for den størst mulige del af kommunens borgere.

   

  Klimaplanens overordnede målsætninger stemmer på denne måde overens med målsætningerne i Parisaftalen samt de nationale målsætninger i Klimaloven fra 2020.

   

  Drivhusgasreduktion

  Klimaplanen indeholder en reduktionssti, der kan anvise tiltag for at reducere kommunens drivhusgasudledning med 64 procent i 2030 og 80 procent i 2050. På nuværende tidspunkt kan der ikke anvises en realisérbar reduktionssti, der honorerer målsætningerne i Parisaftalen og Klimaloven fra Aabenraa Kommunes side – hvilket øger kravet til senere revideringer af klimaplanen, såfremt målsætningen skal fastholdes.

   

  For drivhusgasreduktion indeholder klimaplanen beskrivelser af tiltag, beregninger, finansieringsmuligheder, beskrivelse af potentielle merværdier, ledende institutioner, forslag til tidsplaner og beskrivelse af potentielle barrierer.

   

  Klimaplanen i Aabenraa Kommune er både ambitiøs og realistisk – med målsætninger og reduktionsstier for energisektoren og transportsektoren, der er mere ambitiøse end de nationale målsætninger. Og hvor vi i forhold til landbrugssektoren læner os op af de nationale målsætninger. Det vurderes, at yderligere reduktion i drivhusgasudledningen ikke realistisk kan opnås uden nationalpolitiske ændringer i bevilliger eller kommunalpolitisk råderum.

   

  I relation til drivhusreduktion indeholder klimaplanen sektormål for de tre største udledningssektorer i kommunen. Delmålene i klimaplanen for 2030 er følgende:

  • Landbrugssektorens udledning af drivhusgasser skal reduceres med 47 procent sammenlignet med 2019, hvilket er i tråd med landbrugsaftalen (Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug), og som svarer til reduktion på ca. 290.000 ton CO2e
  • Energisektoren udledning af drivhusgasser skal reduceres med 95 procent sammenlignet med 2019, hvilket svarer til ca. 115.000 ton CO2e, og der skal opnås en lokal andel af vedvarende energi på minimum 65 procent
  • Transportsektorens udledning af drivhusgasser skal reduceres med 40 procent sammenlignet med 2019, hvilket svarer til en reduktion på ca. 70.000 ton CO2e

   

  Klimatilpasning

  Klimaplanen indeholder scenarieanalyser af sandsynligheder for oversvømmelse og risikobillede for tidshorisonten fra 2022 og frem til 2100. Heraf følger anbefalede indsatser, der tager hånd om udfordringerne på kort sigt (frem mod 2027).

  Klimaplanen indeholder beskrivelser af klimatilpasningstiltag i forhold til skade og risiko, finansieringsmuligheder, beskrivelse af potentielle merværdier, forslag til tidsplaner og beskrivelse af potentielle barrierer.

   

  Tilpasningstiltagene i klimaplanen håndterer de største risikoudfordringer i forhold til nedbør, stormflod, kysterosion samt oversvømmelser fra vandløb i hele kommunens geografiske område. Den præcise prioritering af de enkelte projekter, vil ske i forbindelse med en revision af den eksisterende klimatilpasningsplan, selvom flere projekter allerede er i gang på grund af udmøntningen af Risikostyringsplanen.

   

  Revidering og evaluering

  Der lægges op til, at klimaplanen gennemgår en revidering for hver byrådsperiode. Efter to år udarbejdes desuden en midtvejsevaluering af klimaplanens udmøntning, hvor effekten af klimaplanens tiltag sammenholdes med målsætningerne i den gældende klimaplan.

   

  Derudover gøres progressionen i klimaplanens konkrete udmøntning til genstand for en årlig orientering i Udvalget for Bæredygtig Udvikling.

   

  Godkendelsen

  Godkendelsen af klimaplanen gør, at Aabenraa Kommune melder sig ind i et fællesskab af danske kommuner.

   

  Udmøntningen af klimaplanen beror på fremtidige politiske beslutninger. Med den politiske godkendelse af klimaplanen forpligter Byrådet sig til at igangsætte og følge op

  på klimaplanen og dens beskrevne indsatser.

   

  Klimaplanen indeholder en række tiltag og handlinger for drivhusgasreduktion og klimatilpasning, hvor kommunen som organisation har forskellige grader af handlemulighed, hvorfor det fremadrettede samarbejde med borgere og centrale aktører inden for landbrug, transport og energi bliver afgørende for klimaplanens udmøntning og effekt.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at klimaplanen godkendes.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 07-09-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 21-09-2022

  Godkendt.

  Bilag

  wt_Hovedbilag 1 - Overblik over klimaplanen (Løbenr.: 271486/22)
  wt_Hovedbilag 2 - Klimaplan 2022 Aabenraa Kommune_september 2022.pdf (Løbenr.: 275716/22)
  Hovedbilag 3 - CAPF 4.0 pdf-version (Løbenr.: 277068/22)
  Bilag 1 Politisk tilslutning i Aabenraa Kommune - underskrevet erklæring (Løbenr.: 273157/22)
  Bilag 2 Oversigt over DK2020-sager til politisk behandling (Løbenr.: 273169/22)
  Bilag 3 Plan for kommunikation og borgerinddragelse (Løbenr.: 273180/22)
  Bilag 4 Begrundelse for samarbejder i DK2020 (Løbenr.: 273181/22)
  Bilag 5 Beskrivelse af interviews med virksomheder (Løbenr.: 273183/22)
  Bilag 6 Ramme for kommunikation og inddragelse april 2021 (Løbenr.: 273185/22)
  Bilag 7 Tidsplan for grønne møder med borgerne.pdf (Løbenr.: 273188/22)
  Bilag 8 Inddragelse af unge fra uddannelsessteder og udskolingen (Løbenr.: 273193/22)
  Bilag 9 Postkort Del din idé (Løbenr.: 273195/22)
  Bilag 10 Kommissorium og forretningsorden for Det Grønne Råd i Aabenraa Kommune (Løbenr.: 273197/22)
  Bilag 11 UBU Bilag 2030 sag - redigeret.pdf (Løbenr.: 273201/22)
  Bilag 12 DK2020 Godkendelse af vurderingskriterier og merværdier (Løbenr.: 273203/22)
  Bilag 12.1 Prioritering (Løbenr.: 273204/22)
  Bilag 13 Beskrivelse af Bæredygtigheds-taskforce (Løbenr.: 273209/22)
  Bilag 14 Fokuspunkter i DK2020-samarbejder (Løbenr.: 273212/22)
  Bilag 15 Faseinddelt lanceringsplan for klimaplanen (Løbenr.: 273213/22)
  Bilag 16 Kommunikationsplan for lancering af klimahandlkeplanen (Løbenr.: 273216/22)
  Bilag 17 Kort over Aabenraa Kommune (Løbenr.: 273218/22)
  Bilag 18 Metodenotat Vigand Maagøe (Løbenr.: 273226/22)
  Bilag 19 Justeringer til Drivhusgasopgørelse (Løbenr.: 273228/22)
  Bilag 20 Regnskab 2019 + BAU (Løbenr.: 273232/22)
  Bilag 21 Ændringer til BAU-fremskrivninger 2 (Løbenr.: 273252/22)
  Bilag 22 Reduktionstiltag (Løbenr.: 273257/22)
  Bilag 23 Beregninger 3.0 (Løbenr.: 273260/22)
  Bilag 24 Regnskab 2019 + reduktionssti (Løbenr.: 273265/22)
  Bilag 25 Metode for kortlægning (Løbenr.: 273268/22)
  Bilag 26 Handlekatalog for reduktion af drivhusgasser i Aabenraa Kommune (Løbenr.: 273275/22)
  Bilag 27 Mulig tidsplan for gennemførsel af tiltag (Løbenr.: 273278/22)
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/10711, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 21-09-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2694, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 21-09-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2694, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Byrådet den 21-09-2022

  Protokollen er godkendt.