Beslutningsprotokol

onsdag den 26. oktober 2022 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Rasmus Elkjær Larsen, Anders Koch-Hørlyck, Kjeld Hansen, Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Dorte Soll, Theis Kylling Hommeltoft, Dorrit Knudsen, Egon Madsen, Cathrina Aaes Sørensen, Michael Christensen, Jan Køpke Christensen, Hans-Christian Gjerlevsen, Erwin Andresen, Kurt Asmussen, Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Søren Frederiksen, Carina Frost Davidsen, Claus Bruun Jørgensen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Rasmus Andresen, Susanne Provstgaard, Ida Smed, Arne Leyh Petersen, Gaby Scheel, Ditte Vennits Nielsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2694, Sagsinitialer: hlp

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Niels Jørn Nielsen indtræder som stedfortræder for Jens Wistoft,

  at Jette Julius Kristiansen indtræder som stedfortræder for Ida Smed, og

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 26-10-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/30727, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i budgetforliget aftalt, at der skal etableres en borgerrådgiverfunktion.

   

  Etablering af en borgerrådgiverfunktion efter styrelseslovens regler henhører direkte under byrådet.

   

  Byrådet kan dog delegere de opgaver, der relaterer sig til borgerrådgiverfunktionen, herunder etableringen til økonomiudvalget, et stående udvalg eller forvaltningen.

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet har forstået de politiske udmeldinger i forbindelse med indgåelse af budgetforliget således, at det er økonomiudvalget, der skal tilvejebringe et beslutningsgrundlag. 

   

  Derfor foreslås det, at byrådet delegerer opgaven med at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for etablering heraf i medfør af § 65 e i lov om kommunernes styrelse til økonomiudvalget, der snarest muligt foreligger en sag for byrådet herom.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at byrådet delegerer opgaven med at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for etablering af en borgerrådgiverfunktion til økonomiudvalget.

  Beslutning Byrådet den 26-10-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/13693, Sagsinitialer: MBB

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der træffes beslutning om anlægsbevilling til etape 2 af erhvervs­byggemodningen ved Skandinavienvej, vest for motorvejen i Padborg.

   

  Byggemodningens etape 1 (ca. 600 meter vej) blev anlagt i 2021. På vedlagte kortbilag vises placeringen af Skandinavienvejs etape 1 og den kommende etape 2, idet vejen anbefales forlænget via et fortsat kryds.

   

  Siden 2018, hvor erhvervsarealet blev udbudt offentligt til salg, er arealet løbende blevet udbygget, og der er solgt flere grunde. I efteråret 2021 blev erhvervsarealet syd for Kejsergades fremtidige forlængelse udbudt til salg, og der er nu solgt to erhvervsgrunde på henholdsvis 6 ha og 11 ha med overtagelse ultimo 2023.

   

  Det er derfor nødvendigt at forlænge Skandinavienvej nu, så de solgte erhvervsgrunde kan vejbetjenes. Syd for Kejsergades forlængelse har kommunen fortsat et erhvervsareal på ca. 13 ha til salg, og dette skal også kunne vejbetjenes via etape 2.

   

  Lokalplanen stiller krav om, at der er etableret et plantebælte langs motorvejen samt grønne arealer langs øvrige veje, inden bebyggelse må tages i brug. Plantebælte og grønne arealer indgår som udgangspunkt ikke i etape 2, medmindre det lykkes at indhente så gode tilbud på anlægsarbejdet, at der er plads til etablering af disse – helt eller delvist. Derfor vil udbud af byggemodningen indeholde en option om etablering af beplantning og grønne arealer.

   

  Lokalplanen reserverer areal til anlæg af cykelstier langs vejnettet i området. Der findes i dag enkeltrettede cykelstier på den gamle del af Skandinavienvej fra Tøndervej og ned til Mejerivej. Det vil være oplagt, som en del af den igangværende byggemodning, at forlænge cykelstinettet ned i det nye erhvervsområde, og så der på sigt opnås cykelforbindelse over broen ved Kejsergade. Umiddelbart forventes der dog ikke at være økonomi til dette, men i udbuddet af byggemodningen vil der blive indsat en option om etablering af cykelsti på etape 1 og etape 2.

  Planmæssige forhold

  Rammerne for erhvervsbyggemodningen på Skandinavienvej i Padborg fremgår af lokalplan nr. 6 – Erhvervsområde vest for motorvejen i Padborg.

  Økonomi og afledt drift

  Anlægsudgiften til forlængelsen af Skandinavienvej med etape 2 vil beløbe sig til 8,6 mio. kr. ekskl. moms. Udgiften kan delvis finansieres af et mindreforbrug på 3 mio. kr. på anlægsprojektet for Skandinavienvejs etape 1. Derudover resterer der et ikke-frigivet rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. på investeringsoversigt 2022 under ”Erhvervsformål, rammebeløb”, som foreslås at indgå i finansieringen.

   

  Endelig foreslås det, at rådighedsbeløbet på 4,0 mio. kr. på investeringsoversigt 2023 under ”Erhvervsformål, rammebeløb” også indgår i finansieringen.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at anlægsprojektet ”Skandinavienvej, etape 2” udbydes og igangsættes, jf. sagsfremstillingen,

  at der gives en anlægsbevilling på 8,6 mio. kr. til Skandinavienvej, etape 2,

  at der gives negativ tillæg til anlægsbevilling på 3 mio. kr. til anlægsprojektet Skandinavienvej, etape 1, hvor der resterer 3,723 mio. kr., og

  at rådighedsbeløb vedrørende rammebeløb, erhvervsformål på henholdsvis 1,6 mio. kr. i 2022 og 4,0 mio. kr. i 2023 frigives.

   

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 04-10-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-10-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/29597, Sagsinitialer: JJWI

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes om godkendelse af, at anlægsbevilling i 2022 på 0,7 mio. kr. til færdiggørelse af erhvervsbyggemodninger i stedet anvendes til færdiggørelse af en række boligbyggemodninger, for hvilke anlægsregnskabet er lukket.

   

  Plan, Teknik & Miljø har gennemgået tidligere byggemodnede områder for manglende færdiggørelser med slidlag, belysning og kantsten. Gennemgangen viser et behov for at færdiggøre flere boligbyggemodninger i 2022 end anlægsbevillingen på 0,5 mio. kr. kan dække, mens der i 2022 ikke er behov for at færdiggøre erhvervsbyggemodninger.

   

  Først og fremmest skal Midtkobbel, Kollund, færdiggøres. Boligvejen, som er offentlig vej, henligger uden kantsten. Prisoverslag: 0,8 mio. kr.

   

  Område på Sejsbjerg i Stubbæk mangler asfaltslidlag. Prisoverslag: 0,12 mio. kr. Vejen er offentlig.

   

  Brunbjergparken, Løjt, mangler asfaltslidlag fra hovedvejen og ind. Prisoverslag: 0,1 mio. kr. Vejen er offentlig.

   

  Ovenstående arbejder, til en samlet udgift på ca. 1,02 mio. kr., bør udføres i 2022.

  Økonomi og afledt drift

  Med budgetvedtagelsen for 2022 er der frigivet et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til færdiggørelse af boligbyggemodninger samt et rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. til færdiggørelse af erhvervsbyggemodninger. Begge bevillinger fremgår af investeringsoversigt 2022-2025 for jordforsyningsområdet under det daværende Vækstudvalg for Land og By.

   

  Af anlægsbevillingen på 0,7 mio. kr. til færdiggørelse af erhvervsområder resterer 0,692 mio. kr.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at anlægsbevillingen til færdiggørelse af erhvervsbyggemodninger i 2022 benyttes til færdiggørelse af boligbyggemodninger, som nævnt i sagsfremstillingen, og

  at der gives et tillæg til anlægsbevilling til færdiggørelse af boligbyggemodninger på 0,692 mio. kr., således at den samlede bevilling er på 1,192 mio. kr. finansieret af restbevillingen på 0,692 mio. kr. til erhvervsbyggemodninger.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 04-10-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-10-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/22349, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Kolstrup Boligforening afdeling 15 har fremsendt ansøgning til Aabenraa Kommune om godkendelse af låneoptag i forbindelse med, at afdelingen ønsker at få etableret solceller på taget. Afdelingen er beliggende på Frueløkke 1-15, Hørgård 6-40 samt Uglekær 2-16 og består af i alt 283 boliger, der alle er familieboliger.

   

  Etableringen af solcelleanlægget vil betyde, at lejerne i afdelingen stiger i husleje. Der er tale om en stigning på gennemsnitligt 4,99 % pr. lejemål, da der optages et realkreditlån til realisering af projektet. Det samlede behov for låneoptag oplyses til 8,845 mio. kr. Omvendt vil solcelleanlægget betyde, at den enkelte lejers udgift til el vil falde, idet afdelingen selv producerer strøm. Salus Boligadministration oplyser, at etablering af anlægget vil betyde en huslejestigning på ca. 2,75 kr. pr. m2 pr. måned. Der er estimeret en besparelse på 3,33 kr. pr. m2 pr. måned, som vil udmønte sig i form af en lavere strømregning hos den enkelte lejer. Besparelsen i kroner er afhængig af den enkelte lejers individuelle forbrug af strøm samt prisen for el. Der vil tillige ske en besparelse på afdelingens udgifter til fælles el, som vil betyde en reduceret boligafgift.

   

  Anlægget har en forventet levetid på 20 år og vil være tilbagebetalt i løbet af 10 år.  

   

  Etablering af solcelle anlæg taler godt ind i den grønne omstillingsproces og er særlig aktuel grundet den aktuelle energikrise.

   

  Beboerne i afdelingen er blevet forelagt projektet på et afdelingsmøde i juni måned 2022. Af de fremmødte var der 56 som stemte for etablering af solceller, og 10 som stemte imod.

   

  Projektets påvirkning af huslejen i afdelingen pr. måned angivet i kr. med husleje før projektets gennemførsel og efter projektets gennemførsel:

   

   

  Laveste

  Middel

  Højeste

  Før

  3.872

  5.558

  8.644

  Efter

  4.065

  5.853

  9.075

   

  Afdelingen består af over 250 boliger, hvor størrelsen varierer fra 57 m2 til 159 m2.

  Alle lejemål stiger med 4,99%.

  Lovgrundlag

  Godkendelse af låneoptag sker med baggrund i Lov om almene boliger §29 og §98.

   

  Lejeforhøjelser, Almenboligloven §10, stk. 3 og Driftsbekendtgørelsen §79, stk. 4.

  Økonomi og afledt drift

  Fra realkredit stilles der krav om 100% kommunal garantistillelse for låneoptaget.

   

  Afdelingen har pt. seks lån, hvor der er stillet kommunegaranti. Tre af disse er med regaranti fra Landsbyggefonden.

   

  For de tre lån, hvor der er givet kommunegaranti med regaranti fra Landsbyggefonden, udgør den samlede garanti ultimo 2021 ca. 281 mio. kr., hvoraf Landsbyggefonden garanterer for de ca. 140,5 mio. kr.

   

  For de tre lån, hvor kommune alene er garant udgør den samlede garanti ultimo 2021 ca. 34,3 mio. kr.

   

  Det vil sige, at kommunen har en samlet kommunegaranti ultimo 2021 på ca. 174,8 mio. kr. i afdelingen. En samlet kommunegaranti der, ved godkendelse af låneoptag til solcelleanlægget, vil stige til ca. 183,8 mio. kr.  

   

  Garantier der ydes med hjemmel i almenboligloven, medregnes ikke til kommunens låntagning efter lånebekendtgørelsen.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at låneoptag på 8,845 mio. kr. med 100% kommunegaranti godkendes, og

  at huslejestigning for lejemål godkendes.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 04-10-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-10-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/32290, Sagsinitialer: JPJA

  Sagsfremstilling

  I Aabenraa Kommunes klimaplan er sporet klimatilpasning beskrevet under overskriften emnet ”Vandet som ressource i et varmere og vådere klima”. Initiativet om udviklingen af Padborg Vest med grønne løsninger er indeholdt i klimaplanen som ét af fire eksempler under dette emne. I denne sag skal der træffes beslutning om frigivelse af midler til initiativet.

   

  Transport og logistikbranchen oplever markant vækst, og behovet for lagerkapacitet stiger. Det betyder, at både etablerede virksomheder i Padborg Transportcenter har brug for mere plads, ligesom virksomheder udefra ønsker at etablere sig i det nye erhvervsområde Vest for motorvejen. Der er i Etape I Vest for motorvejen solgt eller reserveret hovedparten af grundene, hvor virksomheder har eller skal til at opføre ny erhvervsbebyggelse.

   

  Der er imidlertid særlige udfordringer med en traditionel byggemodning i forhold til regnvand, da området er i dag er særligt drikkevandsområde (OSD), hvilket umuliggør nedsivning til grundvandet uden vandrensning. Ligeledes vil vandet skulle afledes til et lille vandløb, der ikke kan tåle de store vandmængder eller den ringe vandkvalitet. Imidlertid åbner disse emner op for at implementere mulighedsdagsorden i udmøntningen af Aabenraa Kommunes nye Klimaplan. Udviklingen af erhvervsområdet kan blive det første projekt, hvor forvaltningen sammentænker erhvervsinteresser, planforhold, infrastruktur med klimatilpasning og drivhusgasreduktion.

  De interesserede og involverede virksomheder har stor interesse og efterspørger facilitering og koordinering, samt lettere adgang til nyeste viden og praksis på området, som forventes imødekommet igennem dette initiativ.

   

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling godkendte den 2. februar 2022, at forvaltningen afsøgte mulighederne for igangsætning af et Offentlig-Privat Innovationspartnerskab (OPI) for udviklingen af Padborg Vest.

   

  Udviklingen af erhvervsområdet Padborg Vest ønskes at ske gennem offentlig-privat partnerskab og skal have fokus på klimatilpasning, vandrensning, CO2-reduktion i byggeri, kommunal fysisk planlægning, dansk-tysk samarbejde, nytænkning i erhvervsarkitektur, biodiversitet og ikke mindst opfyldelse af de bindende miljømål for overfladevand og grundvand

   

  Kommunen stiller sig til rådighed som kontaktperson for virksomheder i forhold til sparring på den grønne omstilling i Padborg Vest, varetager koordineringen af fremdrift og kommunikation på samarbejderne og er leadpartner på ansøgning af eksterne midler. Derudover vil kommunen også gå foran på egne arealer, hvor et grønt udtryk skal defineres.

   

  Det Offentlig-Private Innovationspartnerskab skal bidrage til at indfri visionen at ’Padborg Erhvervsområde er et Green hub - stedet hvor bæredygtighed er en del af tænkningen i dagligdagen’, som er beskrevet i Helhedsplan 2.0 for Padborg Erhvervsområde. Med Helhedsplan 2.0 er målet, at fastholde og forny det fælles fokus på udviklingstræk og muligheder for Padborg Transportcenter og for branchen, som indtager en meget væsentlig styrkeposition i Aabenraa Kommunes erhvervsprofil.

   

  Interessen for et OPI for udviklingen af Padborg Vest er stor. Både blandt lokale transportvirksomheder, der skal bygge i Padborg Vest, foreningen Padborg Transportcenter, Arwos, flere miljøteknologiske virksomheder, de danske Miljø- og Energiklynger CLEAN og Energy-Cluster, Miljøstyrelsen, Region Syddanmark, Teknologisk Institut samt Syddansk og Københavns Universitet samt interesseorganisationer. Og ikke mindst fra EU gennem det Syddanske EU-kontor, der fokuserer på ekstern finansiering. Alle har udvist stor interesse for initiativets helhedsorienterede sigte, idet forvaltningens ambition er at udvikle et offentligt tilgængeligt demonstratorium for fremtidens bæredygtige erhvervsudviklinger i og uden for Aabenraa Kommunes grænse, med Aabenraa Kommune som frontløber.

  Økonomi og afledt drift

  På byrådsmødet den 29. juni 2022 blev DK2020-midler allokeret, således at Udvalget for Bæredygtig Udvikling fik tildelt et rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. Midlerne kan bruges til arbejdet med klimatilpasningsløsninger sammen med erhvervslivet i Aabenraa Kommune.

  Indsatsen beløber sig til 2 mio. kr. Midlerne skal anvendes til en medarbejder med 0,5 årsværk i 2023 og 2024, rådgivning samt understøttende anlægsmidler til de innovative løsninger.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på i alt 2 mio. kr. til igangsætning af et Offentlig-Privat Innovationspartnerskab for udvikling af Padborg Vest, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022 på 4,5 mio. kr. under Udvalget for Bæredygtighed Udvikling, som frigives.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 05-10-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-10-2022

  Ændringsforslag: Venstre fremsætter ændringsforslag om at indstillingen suppleres med et at om, at Udvalget for Bæredygtig Udvikling får forelagt en tids- og procesplan til godkendelse inden 1. januar 2023.

   

  Ændringsforslag ikke godkendt, idet 16 stemte imod (A, C, F og S) og 15 stemte for (D, O og V).

   

  Økonomivalgets indstilling godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/3717, Sagsinitialer: OLD_AGE

  Sagsfremstilling

  Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) er et fælleskommunalt interessentskab, som varetager de opgaver, der påhviler kommunerne, jf. lovgivningen om bortskaffelse af farligt affald.

   

  MOTAS har fremsendt forslag til takster for 2023 til godkendelse. Takstforslaget er fastlagt på baggrund af budgettet for 2023 og er godkendt af repræsentantskabet den 13. juni 2022.

   

  Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter ”hvile-i-sig-selv-princippet”.

   

  Gebyrerne er beregnet ud fra affaldsbekendtgørelsen. Det betyder, at de udgifter, der kan henføres til de enkelte ordninger, er medregnet i taksten for den enkelte ordning. Dette gælder også for de administrationsudgifter, der kan henføres til den enkelte ordning.

   

  Takststigninger

  Der ses en prisstigning ved næsten alle poster. Dette skyldes primært øgede lønomkostninger, idet der skal ansættes en ekstra medarbejder. Ansættelsen er begrundet i et igangværende generationsskifte hos MOTAS og et behov for at styrke den administrative funktion, herunder afholdelse af kurser i håndtering af farlig affald.

   

  Det generelle administrationsbidrag, som finansieres af medlemskommunerne, stiger fra 0,872 mio. kr. til 0,915 mio. kr. Derved stiger Aabenraa Kommunes andel fra 0,085 mio. kr. til 0,089 kr. Bidraget afholdes fra politikområdet ”Natur og Miljø” under Udvalget fra Bæredygtig Udvikling.

   

  I henhold til MOTAS’ vedtægter vedhæftes årsrapport 2021 inklusiv regnskab som bilag.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at MOTAS’ takster for håndtering af farligt affald for 2023 godkendes.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 05-10-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-10-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12853, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 12. november 2019 (sag 123), at Aabenraa Live, blev etableret som en kommunal enhed, og at driftsformen skulle evalueres ultimo 2021.

   

  På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. september 2022 (sag 125) blev det besluttet, at der skal arbejdes mod at etablere Aabenraa Live som en fond undtaget fra fondsloven pr. 1. januar 2023.

  Fonden Aabenraa Live, som vil blive drevet som en selvejende institutionen, viderefører og videreudvikler de nuværende aktiviteter i den kommunale enhed Aabenraa Live.

   

  Der er for den selvejende institution Aabenraa Live udarbejdet et udkast til vedtægter. Udkastet til vedtægterne er udarbejdet med baggrund i Kulturministeriets ”God ledelse i selvejende kulturinstitutioner”.

   

  Efter Byrådets godkendelse af vedtægterne, vil der til mødet i november blive udarbejdet en sag om udpegning af Aabenraa Byråds repræsentanter i Aabenraa Lives bestyrelse.

   

  Primo 2023, når den selvejende institution er etableret, vil der blive udarbejdet et udkast til en driftsoverenskomst mellem Aabenraa Kommune og Aabenraa Live. En driftsoverenskomst knytter den selvejende institution til kommunen og regulerer institutionens drift. Det er gennem driftsoverenskomsten, at Aabenraa Kommune sikrer, at Aabenraa Live arbejder efter kommunens politikker, strategier og retningslinjer. Driftsoverenskomsten vil blive fremlagt til godkendelse i Aabenraa Byråd.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Live godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-10-2022

  Anbefalet godkendt med følgende ændringer:

  -         § 4 stk. 1:
  …. Bestyrelsen består af syv medlemmer:
  tre medlemmer fra Kultur- og Fritidsudvalget i Aabenraa Kommune udpeget af Aabenraa Byråd
  To medlemmer udpeget af Business Aabenraa (dog ikke blandt medlemmer af Aabenraa Byråd)
  Et medlem udpeget af Aabenraa Kommunes Musikråd
  Et medlem udpeget af Det fælles Udviklingsråd

  -         § 4 stk. 3:
  Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og næstformand. Under formandens fravær varetager næstformanden dennes opgaver.

  -         §4 stk. 7:
  Den daglige leder af Aabenraa Live deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Musikskolelederen deltager i bestyrelsesmøderne som observatør og uden stemmeret.

  -         §8 stk. 1:

  -         …Beslutning om fondens opløsning er først endelig, når det er godkendt af Aabenraa Byråd.

  -         §8 stk. 2:
  Ved fonden Aabenraa Lives opløsning skal en eventuel formue efter bestyrelsens bestemmelse og Aabenraa Byråds godkendelse overgå til kulturelle formål i Aabenraa Kommune.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2022

  Anbefalet godkendt, idet §4 stk. 8 udgår.

  Beslutning Byrådet den 26-10-2022

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/30490, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der træffes beslutning om Aabenraa Kommunes genindtræden i det nordiske venskabsbysamarbejde med kommunerne Lojo i Finland, Skagaströnd på Island, Växjö i Sverige og Ringerike i Norge.

   

  Byrådet besluttede i 2014 Aabenraa Kommunes udtræden af det nordiske venskabsby-samarbejde grundet begrænset fagligt udbytte. Samarbejdet med tyske Kaltenkirchen er opretholdt, især med baggrund i forbindelsen til de frivillige brandværn. Det nordiske venskabsbysamarbejde er etableret af de respektive byråd i 1949 på foranledning af Foreningen Norden. Der er siden afholdt venskabsbymøder hvert andet år på skift i de fire byer med værtsbyens kommune som arrangør og vært og typisk med bidrag fra den lokale afdeling af Foreningen Norden. Samarbejdet har desuden været befordrende for besøg og udvekslinger på især skole- og kulturområdet.

   

  Økonomiudvalget har efterfølgende drøftet en eventuel genindtræden i det nordiske samarbejde. En interviewundersøgelse blandt udvalgets medlemmer i 2019 afslørede bred enighed om, at en genoptagelse af samarbejdet fordrer faglige udbytter, bør tage afsæt i kommunens til enhver tid gældende strategiske interesser og også bør kunne ske på embedsmandsniveau. Efter COVID-aflysning af besøg af de tidligere nordiske venskabskommuner i forbindelse med fejringen af Genforeningen 2020 besluttede Økonomiudvalget den 18. maj 2021 at udskyde drøftelserne om en eventuel genindtræden i samarbejdet til efter det næste ordinære venskabsbymøde i Hønefoss.

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet deltog i venskabsbymødet i Hønefoss i Norge i juni 2022 med henblik på at afdække karakteren af samarbejdets nuværende faglige indhold og planer.

   

  Ringerike kommune havde arrangeret et venskabsbymøde i Hønefoss med offentlige rammer for erhvervsudvikling som hovedtema. Der var arrangeret virksomhedsbesøg, foredrag og workshops med fokus på kommunale rammer for udvikling af private teknologiklynger (Eggemoen Aviation & Technology Park og Treklyngen) for lokale producenter af fødevare-specialiteter og for det nu verdenskendte kombinerede industri- og kunstmuseum Kistefos.

   

  Hver kommune gav som fast programpunkt for venskabsbymøderne en status siden sidst på væsentlige tiltag og udviklinger med efterfølgende erfaringsudveksling om bl.a. sociale-og uddannelsesmæssige forhold, klima og byudvikling. Venskabsbymødet afsluttedes med sociale aktiviteter og forslag om Aabenraa eller Skagaströnd som vært for venskabsbymødet i 2024 med klima og internationalt samarbejde som tema. Delegationerne fra Växjö og Lojo bestod hver af tre politikere, en embedsmand og en repræsentant fra Foreningen Nordens lokalafdeling. Skagastönd var forhindret på grund af valg. Fra værtskommunen deltog betydelig flere politikere i det faglige program.

   

  På baggrund af mødet i Norge og drøftelser med repræsentanter for de deltagende kommuner er det vurderingen, at venskabsbysamarbejdet har mere vægt på fagligt udbytte end tidligere. Samarbejdet har skabt relationer på tværs, og der nævnes eksempler på erfaringsudveksling mellem kommunerne og deltagelse i fælles udviklingsprojekter, blandt andet i tråd med FN’s verdensmål nr. 17 om samarbejder og internationale relationer som grundlag for bæredygtige tiltag. De fire nordiske kommuner synes at være optaget af håndtering af opgaver og udfordringer, som på flere områder er genkendelige og relevante for Aabenraa Kommune. Det gælder f.eks. i forhold til bosætning og bæredygtig udvikling, herunder demografi og velfærd, erhvervsudvikling og grøn energi, byudvikling og et attraktivt kulturliv.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget afsat 0,206 mio. kr. i 2022 til venskabsbysamarbejder. Herefter 0,108 mio. kr. hvert andet år.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at Aabenraa Kommune genindtræder i det nordiske venskabsbysamarbejde.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-10-2022

  Anbefalet godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-10-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38968, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2022

  1. at anbefales godkendt, og

  2. og 3. at anbefales godkendt, idet beløbet nedjusteres til 1,36 mio. kr. til køb af ejendom.

  Beslutning Byrådet den 26-10-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2694, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 26-10-2022

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2694, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Byrådet den 26-10-2022

  Protokollen er godkendt.