Beslutningsprotokol

onsdag den 30. november 2022 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Rasmus Elkjær Larsen, Anders Koch-Hørlyck, Kjeld Hansen, Erik Uldall Hansen, Christian Panbo, Dorte Soll, Theis Kylling Hommeltoft, Dorrit Knudsen, Egon Madsen, Michael Christensen, Jan Køpke Christensen, Hans-Christian Gjerlevsen, Erwin Andresen, Kurt Asmussen, Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Søren Frederiksen, Carina Frost Davidsen, Claus Bruun Jørgensen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Rasmus Andresen, Susanne Provstgaard, Carina Underbjerg Kloster, Ida Smed, Arne Leyh Petersen, Gaby Scheel, Karsten Meyer Olesen, Ovidiu George Nechitoi
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2694, Sagsinitialer: hlp

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Ovidiu G. Neuhitoi indtræder som stedfortræder for Cathrina A. Sørensen,

  at Karsten Meyer Olesen indtræder som stedfortræder for Signe Bekker Dhiman, og

  at dagsorden og tillægsdagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 30-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/36619, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Den erhvervsdrivende fond, Arena Aabenraa, har til formål at fremme kultur- og idrætslivet i Aabenraa Kommune ved at sørge for faciliteter, der skaber sundhed, oplevelser og glæde for borgerne i Aabenraa Kommune, herunder at drive og udvikle Arena Aabenraa (inkl. cafeteria), og Aabenraa Stadion og udendørsanlæg efter nærmere aftale med Aabenraa Kommune.

   

  Bestyrelsen for Arena Aabenraa består af i alt 7 medlemmer, hvoraf de tre medlemmer udpeges af Aabenraa Byråd: et medlem fra Aabenraa Byråd og to medlemmer uden for byrådets midte.

   

  Der skal ifølge vedtægten udpeges en personlig suppleant for hvert bestyrelsesmedlem.

   

  Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode på 2 år med undtagelse af det medlem, der er udpeget af byrådets midte, der er valgt for hele byrådsperioden. For medlemmerne valgt uden for byrådet gælder, at deres funktionsperiode er forskudt, så det ene medlem og suppleanten udpeges med virkning fra 1. januar i lige år og det andet medlem og suppleanten udpeges med virkning fra 1. januar i ulige år.

   

  Udpegninger

  Aabenraa Byråd har senest udpeget følgende til bestyrelsen for Arena Aabenraa:

  Valgt blandt byrådets medlemmer 2022-2025: Signe Bekke Dhiman (suppleant Hans-Christian Gjerlevsen)

  Udpeget uden for byrådet 2021-2022: Kaj Dam Rasmussen (suppleant Hans Peder Thomsen)

  Udpeget uden for byrådet 2022-2023: Povl Kylling (suppleant Jan Nielsen).

   

  Perioden for Kaj Dam Rasmussen og suppleant Hans Peder Thomsen udløber således den 31. december 2022, og der skal foretages en udpegning for en 2-årig periode gældende fra 1. januar 2023.

  Lovgrundlag

  Vedtægterne for den erhvervsdrivende fond Arena Aabenraa.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges et medlem og en personlig suppleant uden for byrådets midte til bestyrelsen for Arena Aabenraa for perioden 1. januar 2023 til og med 31. december 2024.

  Beslutning Byrådet den 30-11-2022

  Kaj Dam Rasmussen udpeges som medlem med Hans Peder Thomsen som suppleant.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/33584, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i sit møde den 26. oktober 2022 godkendt vedtægterne for den selvejende institution Aabenraa Live.

   

  Ifølge vedtægterne har Aabenraa Live det overordnede formål at styrke det rytmiske musikliv i Aabenraa Kommune med koncerter placeret geografisk bredt i kommunen.

   

  Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf byrådet udpeger tre medlemmer fra Kultur- og Fritidsudvalget. Derudover vælger Business Aabenraa to medlemmer, et medlem udpeges af Aabenraa Kommunes Musikråd, og et medlem udpeges af Det fælles Udviklingsråd. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

   

  Ifølge vedtægterne udpeges samtidig en personlig suppleant for hvert bestyrelsesmedlem, der kan deltage i bestyrelsens møder ved et medlems længerevarende forfald.

   

  Funktionsperioden er på fire år, og for byrådets medlemmer følger perioden byrådets funktionsperiode.

   

  Udpegning af tre medlemmer og deres suppleanter foretages som forholdstalsvalg.

  Lovgrundlag

  Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Live og lov om kommunernes styrelse.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at byrådet udpeger tre medlemmer og disses personlige suppleanter fra Kultur- og Fritidsudvalget til bestyrelsen for den selvejende institution Aabenraa Live.

  Beslutning Byrådet den 30-11-2022

  Carina Davidsen (V) udpeges som medlem med Philip Tietje (V) som suppleant.

  Kurt Asmussen (S) udpeges som medlem med Signe Bekker Dhiman (A) som suppleant.

  Hans-Christian Gjerlevsen (D) udpeges som medlem med Christian Panbo (A) som suppleant.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29128, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag indeholder et samlet overblik over de bevillingsmæssige ændringer som følge af bevillingskontrollen pr. 30. september 2022.

   

  Samlet set forventes budgettet overholdt.

   

  Bevillingskontrollen indeholder en række ændringer, der finansierer et lille merforbrug på Social- og Seniorudvalgets budget.

   

  På driftsområdet inkl. skatter, renter og afdrag, forventes et mindreforbrug på 25,1 mio. kr. Heraf søges 11,925 mio. kr. overført til 2023 og 0,624 mio. kr. til 2024, mens det resterende mindreforbrug anbefales afsat til finansiering af følgende udfordringer:

   

  • I forbindelse med budgetlægningen for 2023 – 2026 er der afsat en risikobaseret indtægtspulje, vedrørende Ukraine på 4,4 mio. kr. Indtægtspuljen anbefales udlignet ved at overføre 4,361 mio. kr. af mindreforbruget i 2022 til 2023. Indgår der i 2023 nye midler fra Staten vedrørende Ukraine, vil disse indgå som en pulje til disponering i 2023.
  • Der forventes aktuelt en efterbetaling til kollektiv trafik i 2023 på ca. 2,5 mio. kr., som følge af prisstigninger i forhold til kommunens aconto betalinger. Der afsættes en pulje på 2,5 mio. kr. i 2023 til imødegåelse af den forventede merudgift.
  • I forbindelse med midtvejsreguleringen blev institutioner m.m. ikke kompenseret for stigende priser i 2022. Der udmøntes 6,2 mio. kr. til institutioner, herunder selvejende institutioner og haller samt private daginstitutioner, som kompensation for stigende priser i 2022.

   

  Den endelig udmøntning af Covid-19 udgifter til podeteam er håndteret i bevillingskontrollen, mens udmøntning af udgifter vedrørende Ukraine fremgår af en særskilt sag på dagsorden. Netto mindreforbruget fra de to puljer indgår i ovenstående mindreforbrug.

   

  For de aftalestyrede enheder ses pt. en væsentlig nedsparing af budgetterne i 2022.

  Der er 3 afviklingsplaner i budget 2022 for henholdsvis Sygeplejen, Hjælpemiddelhuset og Dagplejen. Sygeplejens afviklingsplan kan ikke overholdes, hvorfor der i forbindelse med regnskabsafslutningen vil blive søgt om forlængelse af afviklingsperioden med ét år, således at den udløber i 2023.

   

  Servicerammen forventes udnyttet fuldt ud i 2022, hvor kommunens andel, af den samlede ramme på landsplan, udgør ca. 2.883 mio. kr. Forbruget pr. 30.9.2022 på servicerammen udgør 2.152,2 mio. kr., svarende til 74,7% af rammen (mod 74,1% pr. 30.9.2021).

   

  Det endelige forbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering er igen i år (ligesom i 2019, 2020 og 2021) fastlåst til at være lig med budgettet.

   

  Det samlede budget på overførselsudgifter forventes overholdt.

   

  På anlægsområdet forventes bevillingerne overholdt.

   

  På projekt ”Områdefornyelse nordlig gågade”, er der givet tilsagn på 9 mio. kr. fra eksterne. Dette forudsætter en egenfinansiering på 2,1 mio. kr., der foreslås finansieret af +/- puljen.

   

  Der søges i bevillingskontrollen om overførsel af 83,9 mio. kr. til 2023 (og 2024) vedrørende rådighedsbeløb på igangværende anlæg, der ikke anvendes i 2022.

   

  Der er på nuværende tidspunkt 130 anlæg i gang. Heraf forventes 55 projekter afsluttet i forbindelse med regnskabsafslutningen.

   

  Der er på nuværende tidspunkt afsluttet 4 anlæg, hvor et samlet mindreforbrug på 2,421 mio. kr. foreslås tilført +/- puljen i en særskilt sideløbende sag.

   

  På jordforsyningsområdet forventes der merindtægter på salg af erhvervsgrunde. De bevillingsmæssige konsekvenser er medtaget i denne bevillingskontrol under Økonomiudvalget.

   

  Af Bilag 1 fremgår det økonomiske overblik pr. 30. september 2022.

   

  I Bilag 2 vises det talmæssige overblik over ændringerne på de enkelte udvalg.

   

  De enkelte udvalg har behandlet bevillingskontrollen for eget område på deres første udvalgsmøde i november. En samlet oversigt, med de respektive udvalgs tillægsbevillings-ansøgninger, opdelt på henholdsvis drift og anlæg, fremgår af Bilag 3. 

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set søges om følgende bevillingsmæssige ændringer i 2022 – 2026 i forbindelse med denne bevillingskontrol, hvilket er uddybet i de 3 sideløbende sager (beløb i 1.000 kr.):

  Område

  2022

  2023

  2024

  2025

  2026

  2022-2026 i alt

  Indtægter:

   

   

   

   

   

   

  Skatter og generelle tilskud i alt

  -3.248

  4.361

  0

  0

  0

  1.113

   

   

   

   

   

   

   

  Udgifter:

   

   

   

   

   

   

  Serviceudgifter

  -5.399

  5.164

  624

  0

  0

  389

  Overførselsudgifter

  -800

  0

  0

  0

  0

  -800

  Aktivitetsbestemt medfinansiering

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Renter

  566

  2.400

  0

  0

  0

  2.966

  Driftsudgifter i alt

  -5.633

  7.564

  624

  0

  0

  2.555

   

   

   

   

   

   

   

  Anlæg

  -74.532

  77.539

  0

  0

  0

  3.007

  Anlæg – Jordforsyning

  -10.657

  4.648

  2.500

  0

  0

  -3.509

  Anlæg i alt

  -85.189

  82.187

  2.500

  0

  0

  -502

   

   

   

   

   

   

   

  Resultat (før låneoptagelse)

  -94.070

  94.112

  3.124

  0

  0

  3.166

   

   

   

   

   

   

   

  Låneoptagelse

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Afdrag

  -1.446

  0

  0

  0

  0

  -1.446

  Finansforskydninger

  -1.720

  0

  0

  0

  0

  -1.720

  Ændringer i likvide midler i alt

  -97.236

  94.112

  3.124

  0

  0

  0

   *) + = tillægsbevilling med træk på de likvide midler og - = negativ tillægsbevilling med tilførsel til de likvide midler.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at det samlede overblik over bevillingskontrollen pr. 30.9.2022 tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman, Ida Smed, Jan Køpke Christensen, Erwin Andresen.

  Beslutning Byrådet den 30-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29128, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag indeholder bevillingsændringer, der påvirker kassebeholdningen.

   

  Bevillingskontrollen viser et netto mindreforbrug i 2022 på 12,047 mio. kr. på driftsudgifter. Heraf søges 11,925 mio. kr. overført til 2023 og 0,624 mio. kr. til 2024, hvilket er uddybet i vedhæftede bilag.

   

  Bevillingskontrollen vedrørende drift, renter, afdrag og finansforskydninger, viser samlet set et kassetræk på 0,502 mio. kr. over årene. Kassetrækket dækkes af en mindreforbrug på anlæg jf. den særskilte anlægssag.

   

  Bevillingskontrollen indeholder en række bevillingsmæssige ændringer ud over ovenstående overførsler.

   

  Der forventes et mindreforbrug i 2022 primært vedr. følgende:

  • Grundskyld på 2 mio. kr.
  • Barselspuljen på 1,7 mio. kr.
  • COVID 19 og Ukranie puljen på 1,8 mio. kr.
  • Puljen til tekniske korrektioner på 5,2 mio. kr.
  • Sundhedsudgifter under Arbejdsmarkedsudvalget på 0,9 mio. kr.
  • Analysepulje og folkeoplysning under Kultur og Fritid på 0,5 mio. kr.

   

  Mindreforbruget søges anvendt til at dække følgende udfordringer:

  • Et forventet merforbrug på Social og Seniorudvalgets budget på 0,865 mio. kr.
  • I forbindelse med budgetlægningen for 2023 – 2026 er der afsat en risikobaseret indtægtspulje vedrørende Ukraine på 4,361 mio. kr. Indtægtspuljen i 2023 anbefales udlignet ved at overføre 4,361 mio. kr. af mindreforbruget i 2022 til 2023. Indgår der i 2023 nye midler fra Staten vedrørende Ukraine, vil disse indgå som en pulje til disponering i 2023.
  • Der forventes aktuelt en efterbetaling til kollektiv trafik i 2023 på ca. 2,5 mio. kr., som følge af prisstigninger i forhold til kommunens aconto betalinger. Udfordringen søges finansieret af netto mindreudgifter i 2022, således at der er etableret et budgetværn til de forventede merudgifter til Sydtrafik i 2023 (efterbetaling vedrørende 2022).
  • I forbindelse med midtvejsreguleringen blev institutioner m.m. ikke kompenseret for stigende priser i 2022. Det anbefales, at institutioner, herunder selvejende institutioner og haller samt private daginstitutioner, kompenseres for bl.a. energiprisstigninger med 6,210 mio. kr. Beløbet fremkommer som restbeløbet af de forventede netto mindreudgifter i 2022. Beløbet fordeles ud til områderne forholdsmæssigt ud fra budgetterede udgifter på arterne (se vedhæftede bilag).

   

  Herudover indeholder sagen en række andre mindre bevillingsmæssige justeringer som fremgår af vedlagte bilag.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2022 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger (beløb i 1.000 kr.):

   

  Bevillingsområde *)

  TB 2022

  TB 2023

  RK 2024

  RK 2025

  RK 2026

  Skatter og generelle tilskud

  -3.248

  4.361

  0

  0

  0

  Renter

  566

  2.400

  0

  0

  0

  Låneoptagelse

  0

  0

  0

  0

  0

  Afdrag

  -1.446

  0

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  -4.172

  4.470

  624

  0

  0

  Social- og Seniorudvalg

  865

  0

  0

  0

  0

  Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  -900

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  -1.432

  134

  0

  0

  0

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter

  0

  0

  0

  0

  0

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  -560

  560

  0

  0

  0

  Social- og Seniorudvalg – Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Sundheds- og Forebyggelsesudvalg – Aktivitetsbestemt medfinansiering

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg – Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg – Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Finansforskydninger

  -1.720

  0

  0

  0

  0

  KASSEFORØGELSE/KASSETRÆK

  -12.047

  11.925

  624

  0

  0

  *) + = budgetudvidelse/kassetræk og - = budgetreduktion/kasseforøgelse.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at ansøgningerne om negative tillægsbevillinger i 2022 på i alt 12,047 mio. kr., jf.

  ovenstående og vedhæftede bilag, der tilføres likvide midler, godkendes,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2023 på i alt 11,925 mio. kr., jf. ovenstående og

  vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes, og

  at ansøgningen om rammekorrektion i 2024 på 0,624 mio. kr., jf. ovenstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman, Ida Smed, Jan Køpke Christensen, Erwin Andresen.

  Beslutning Byrådet den 30-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29128, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/ bevillingsområder (netto 0).

   

  Omplaceringerne består af:

   

  • -0,886 mio. kr. i teknisk korrektion vedr. Dagtilbud belægning (til ØU fra BUU)
  • 0,800 mio. kr. vedr. mindreforbrug på FGU (Børn og Familie) omplaceres fra overførselsområdet til serviceområdet (BUU)
  • 0,791mio. kr. i teknisk korrektion vedr. SFO belægning (til BUU fra ØU)
  • 0,620 mio. kr. omplaceres fra ØK, Social og Sundhed til SSU vedr. understøttelse af velfærdsteknologi
  • Øvrige mindre omplaceringer, der fremgår af vedhæftede bilag.

   

  Tillægsbevillingsansøgningerne, der finansieres af andre udvalg/bevillingsområder, påvirker ikke kassebeholdningen, idet disse netto giver 0.

   

  I vedhæftede bilag er der en uddybende beskrivelse af alle de enkelte omplaceringer.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2022 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

   

  Bevillingsområde *)

  TB 2022

  TB 2023

  RK 2024

  RK 2025

  RK 2026

  Skatter og generelle tilskud

  0

  0

  0

  0

  0

  Afdrag

  0

  0

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  -1.620

  0

  0

  0

  0

  Social- og Seniorudvalg

  1.765

  0

  0

  0

  0

  Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  655

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter

  0

  0

  0

  0

  0

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Seniorudvalg – Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Sundheds- og Forebyggelsesudvalg – Aktivitetsbestemt medfinansiering

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg – Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg – Overførselsudgifter

  -800

  0

  0

  0

  0

  KASSEFORØGELSE/KASSETRÆK

  0

  0

  0

  0

  0

   *) + = budgetforhøjelse/kassetræk og - = budgetreduktion/kasseforøgelse

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder i 2022 (netto 0), godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman, Ida Smed, Jan Køpke Christensen, Erwin Andresen.

  Beslutning Byrådet den 30-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29128, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører den bevillingsmæssige opfølgning på anlæg i 2022.

   

  Pr. 30. september 2022 er der et nettobudget på anlægsområdet (ekskl. Jordforsyning) på 282,9 mio. kr. Nettoforbruget på anlæg (ekskl. jordforsyning) udgør 55,1 mio. kr. pr. 30.9.2022. På jordforsyning udgør nettobudgettet 29,5 mio. kr., hvor der pr. 30.9.2022 er en nettoindtægt på 8,6 mio. kr.

   

  Bevillingskontrollen vedrørende anlæg viser, at der samlet set tilføres kassen 0,502 mio. kr. over årene.

   

  Der er i alt 104 anlægsprojekter på investeringsoversigten (ekskl. Jordforsyning), hvoraf 41 forventes afsluttet i 2022. På jordforsyningsområdet er der i alt 26 projekter, hvoraf 6 er igangværende byggemodninger. Af anlægsprojekterne på jordforsyningsområdet forventes 14 projekter afsluttet i 2022.

   

  Bevillingerne forventes overholdt på alle projekter, med undtagelse af ”Områdefornyelse nordlig gågade” (PTL). Den manglende egenfinansiering på ”Områdefornyelse nordlig gågade” på 2,1 mio. kr. er en forudsætning for de øvrige bidragsyderes støtte og håndteres i den sideløbende enkeltsag ”Regulering af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter via anlægspuljen ifm. bevillingskontrollen pr. 30.9.2022”.

   

  Der søges om overførsel af et rådighedsbeløb på i alt 83,889 mio. kr. til 2023 (og 2024) som følge af betalingsforskydninger på 27 igangværende anlægsprojekter. Yderligere ikke forbrugte rådighedsbeløb overføres til 2023 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

   

  Øvrige justeringer af anlægsbudgettet fremgår af nedenstående oversigt.

   

  Ydermere henvises til den sideløbende sag ”Regulering af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter via anlægspuljen i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30.9.2022”, der indeholder 4 afsluttede anlægsprojekter med tilførsel af 2,421 mio. kr. til anlægspuljen, samt ét projekt (Områdefornyelse nordlig gågade), hvor der er givet tilsagn på 9 mio. kr. fra eksterne. Dette forudsætter en egenfinansiering på 2,1 mio. kr., der foreslås finansieret af +/- puljen.

   

  Herudover er vedhæftet to investeringsoversigter for 2022 – 2026, der viser investerings-oversigten henholdsvis eksklusiv og inklusiv de i nærværende bevillingskontrol ansøgte tillægsbevillinger.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2022 udviser følgende ansøgninger (beløb i 1.000 kr.):

   

  Tabel 1 - oversigt over ændringer i rådighedsbeløb

  Projekt (udvalg) *)

  TB i 2022

  TB i 2023

  RK i 2024

  RK i 2025

  Ovf. af rådighedsbeløb fra 2022 til 2023 i alt

  -81.389

  81.389

  0

  0

  Ovf. af rådighedsbeløb fra 2022 til 2024 i alt

  -2.500

  0

  2.500

  0

  Flytning af rådighedsbeløb mellem udvalg i alt

  0

  0

  0

  0

  Flytning fra drift til anlæg i alt

  0

  798

  0

  0

  Øvrige ændringer til rådighedsbeløb i alt

  -1.300

  0

  0

  0

  Øvrige ændringer, netto 0, i alt

  0

  0

  0

  0

  ANLÆG I ALT - LIKVIDITETSVIRKNING

  -85.189

  82.187

  2.500

  0

   *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at der overføres 81,389 mio. kr. i uforbrugte rådighedsløb, jf. vedhæftede bilag, fra 2022 til 2023,

  at der overføres 2,500 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb, vedrørende Forureningsudgifter nord for Kilen, jf. vedhæftede bilag, fra 2022 til 2024,

  at rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. vedrørende Skolevænget 33, jf. vedhæftede bilag, flyttes fra ØK til KFU i 2022,

  at der flyttes 0,798 mio. kr. fra drift i 2022 til anlæg i 2023, vedrørende Telemuren (KFU) jf. vedhæftede bilag,

  at der tilføres de likvide midler 1,300 mio. kr. i 2022 vedrørende Salgsindtægter boligformål (ØK), jf. vedhæftede bilag, og

  at øvrige ændringer, netto 0, jf. vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman, Ida Smed, Jan Køpke Christensen, Erwin Andresen.

  Beslutning Byrådet den 30-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29128, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  På Økonomiudvalgsmødet den 13. marts 2018, blev det besluttet, at der skal etableres en anlægspulje til opsamling af mer-/mindre forbrug på igangværende anlægsprojekter. Formålet med etableringen af puljen er at opsamle mindreforbrug til at kunne prioritere anlægs-projekter, hvor der opstår uforudset merforbrug eller til at prioritere til helt andre formål.

   

  Midler til puljen tilvejebringes på følgende måder:

   

  • hvor der som følge af evt. tilbudsgivning er et mindreforbrug (tilføres anlægspuljen)
  • ændringer i materielle forudsætninger, der medfører mindre udgifter
  • andre forhold, hvor mindre forbrug på et afsluttet anlæg i år, tilføres puljen

   

  I forbindelse med bevillingskontrollen afsluttes 4 anlægsprojekter, hvor der i alt tilføres 2,421 mio. kr. til mer-/mindreforbrugspuljen, hvorefter puljen udgør i alt 3,141 mio. kr.

   

  På projekt ”Områdefornyelse nordlig gågade”, er der givet tilsagn på 9 mio. kr. fra eksterne. Dette forudsætter egenfinansiering på 2,1 mio. kr., der foreslås finansieret af +/- puljen.

  Økonomi og afledt drift

  Nedenstående oversigt viser hvilke mer-/mindreforbrug på anlæg, som søges finansieret via anlægspuljen ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2022 (beløb i 1.000 kr.):

   

  Projektnavn (udvalg)

  Beløb

  (i 1.000 kr.) *)

  Tilførsler til anlægspuljen:

   

  Anlægstilskud Museum Sønderjylland (KFU)

  21

  Ramla (PTL)

  200

  Cykelsti mellem Rens og Burkal (PTL)

  2.000

  Fuglsangstien (PTL)

  200

  Tilførsler til anlægspuljen i alt

  2.421

   

   

  Ansøgninger om finansiering via anlægspuljen:

   

  Områdefornyelse nordlig gågade (PTL)

  -2.100

  Ansøgninger om finansiering via anlægspuljen i alt

  -2.100

   

   

  ALT I ALT

  321

   *) + = tilførsel til anlægspuljen og - = hævning på anlægspuljen

   

  Efter regulering for ovenstående ansøgninger til anlægspuljen, vil puljesaldoen andrage 1,041 mio. kr.

   

  De enkelte anlægsprojekter er beskrevet nærmere i den sideløbende anlægssag ”Tillægsbevillinger anlæg – Bevillingskontrol pr. 30.9.2022”.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at der meddeles en negativ tillægsbevilling på de i tabellen anførte anlægsprojekter, der tilføres som rådighedsbeløb til mer-/mindreforbrugspuljen på anlæg under Økonomiudvalget, på i alt 2,421 mio. kr. i 2022, og

  at der meddeles tillæg til anlægsbevilling til Områdefornyelse nordlig gågade på 2,100 mio. kr. i 2022, der finansieres via mer-/mindreforbrugspuljen på anlæg under Økonomiudvalget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman, Ida Smed, Jan Køpke Christensen, Erwin Andresen.

  Beslutning Byrådet den 30-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/39699, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  På baggrund af et politisk ønske, der blev drøftet på gruppeformandsmødet i november, præsenteres her et oplæg til justering af Regler for spørgetid i Aabenraa Byråd.

   

  Det har været et ønske, at borgere har mulighed for at stille spørgsmål i tilknytning til byrådsmøderne, selv om de formelt ikke er en del af møderne. Drøftelserne i gruppeformandsmødet tog afsæt i, at det skal være så nemt som muligt for borgerne at stille spørgsmål samtidig med, at der skal være en reel mulighed for at få afklaret spørgsmålet i forvaltningen. Desuden har det vægtet højt i drøftelserne, at borgere, der ønsker at stille spørgsmål, ikke skal afvente byrådsmødets afvikling, som sagtens kan variere i tidsudstrækning.

   

  Justeringerne, som fremgår af vedhæftede bilag, består af:

  -         Præcisering af hvem, der kan stille spørgsmål

  -         Flytning af tidspunktet for afholdelse af spørgetiden fra efter behandling af sagerne for åbne døre, til kl. 16.30 – 16.50 før selve mødets begyndelse

  -         Præcisering af, at spørgeren kan indlede med en meget kort introduktion om baggrunden for sit spørgsmål af maksimalt 2 minutters varighed

  -         At der kan stilles et efterfølgende opklarende spørgsmål til svaret og

  -         Oplysning om, at spørgetiden livestreames, og at spørgsmål og svar senere vil blive gjort tilgængelig på kommunens hjemmesiden.

  Lovgrundlag

  Regler for spørgetid i Aabenraa Byråd.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at justeringerne i Regler om spørgetid i Aabenraa Byråd godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman, Ida Smed, Jan Køpke Christensen, Erwin Andresen.

  Beslutning Byrådet den 30-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/33731, Sagsinitialer: RHJ

  Sagsfremstilling

  I denne sag forelægges muligheden for Aabenraa Kommunes indtrædelse i foreningen AlsFynForbindelsen, der har til formål at understøtte arbejdet for etableringen af en fast forbindelse mellem Als og Fyn og sikre den lokale interessevaretagelse i forbindelse med en eventuel etablering.

   

  Sønderborg Kommune har sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune siden 2016 arbejdet for at fremme en forundersøgelse af en Als-Fyn forbindelse. Dette samarbejde har resulteret i, at et flertal i Folketinget i 2021 vedtog Infrastrukturplan 2035, hvor der er afsat 20 millioner kroner til en forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Forundersøgelsen foretages af henholdsvis Sund & Bælt og Vejdirektoratet og skal blandt andet afdække potentielle linjeføringer, mulige tekniske løsninger, en opdateret trafikal- og finansiel analyse samt projektets betydning for erhvervsliv og regionaløkonomiske effekter. Forundersøgelsen forventes at være afsluttet i 2024.

   

  For at understøtte den fortsatte interessevaretagelse, har Sønderborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune taget initiativ til dannelse af foreningen AlsFynForbindelsen, hvor både fonde, virksomheder og øvrige relevante kommuner inviteres med som deltagere, heriblandt Aabenraa Kommune.

   

  Om Foreningen AlsFynsForbindelsen

  Foreningen AlsFynForbindelsens formål er at arbejde for, at der på et sagligt og objektivt grundlag, samt ved lokal forankring og interessevaretagelse, sikres et værdifuldt bidrag til eventuel beslutning om etablering af en fast forbindelse mellem Als og Fyn med dertilhørende opgradering af vejnettet på land. Foreningen arbejder derudover for, at:

  • Synliggøre, udbrede og videreudvikle viden om fordele og ulemper ved etableringen af en fast forbindelse mellem Als og Fyn.
  • Sikre et bredt lands-, regional- og lokalpolitisk kendskab og forståelse for, hvad etableringen af en fast forbindelse mellem Als og Fyn vil betyde.
  • Facilitere dialog med lokale aktører om en fast forbindelse mellem Als og Fyn.
  • Udgøre et styringsorgan for initiativer, analyser og kommunikation om en fast forbindelse mellem Als og Fyn.
  • Understøtte, at etableringen af en fast forbindelse mellem Als og Fyn vil ske med størst muligt hensyn til naturen.

   

  Foreningens nærmere arbejde fastlægges af en bestyrelse, der sammensættes på den stiftende generalforsamling 20. december 2022. Udkast til vedtægter for foreningen AlsFynForbindelsen er vedhæftet som bilag.

   

  Aabenraa Kommunes muligheder i foreningen

  For Aabenraa Kommune er der særligt fokus på, at deltagelse i foreningen AlsFynForbindelsen spiller sammen med kommunes mission, der er beskrevet i ’Det Gode Liv - Udviklingsstrategi 2035’, om at søge nye muligheder og indgå i fællesskaber og partnerskaber, der gør Aabenraa Kommune til et rart og attraktivt sted at bo, leve, vokse op, uddanne sig og drive virksomhed, og samtidig arbejde aktivt for, at Aabenraa Kommune er et attraktivt sted for tilflyttere, investorer, nye virksomheder, iværksættere, turister og samarbejdspartnere. Derudover kan deltagelse i foreningen ses som en mulighed for et lokalt talerør, der både kan sætte fokus på kommunens interesser og derudover bidrage til, at:

  • Skabe øget mobilitet for borgere og arbejdstagere, hvilket kan betyde bedre rekrutteringsmuligheder for det lokale erhvervsliv, og derved understøtte Aabenraa Kommunes ambition om at sikre kvalificeret arbejdskraft ved at arbejde for en stor og veluddannet arbejdsstyrke.
  • Forbedre mulighederne for at øge den regionale bosætningsindsats.
  • Vise sønderjysk sammenhold om et projekt, der skaber nye forbindelser mellem landsdele.
  • Give fordele for den lokale transportbranche, da belastningen ved trekantsområdet forventes at blive reduceret ved en fast forbindelse, hvilket er til gavn for den tunge trafik, der kører fra transport- og logistikcenteret i Padborg og op i landet mod Skandinavien, og dermed til at sikre Aabenraa Kommune som et vigtigt bindeled for samhandlen mellem Norden og Europa.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomien i foreningen AlsFynForbindelsen udgøres af bidrag fra medlemmerne. Medlemsbidragene varierer i størrelse, afhængigt af bidragsyderens funktion i foreningen. Sønderborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune er de kommuner, der bidrager mest til foreningen, mens det foreslås, at øvrige kommuner, heriblandt Aabenraa Kommune, bidrager med mindst 10.000 kr. årligt til foreningen. Finansieringen for 2023 foreslås dækket af borgmesterpuljen.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Aabenraa Kommune indtræder som medlem af foreningen AlsFynForbindelsen, 

  at Aabenraa Kommunes bidrag til foreningen anbefales at være 10.000 kr. årligt, og

  at medlemsbidraget i 2023 finansieres af borgmesterpuljen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2022

  Anbefales godkendt, idet 8 stemte for (A, C og V) og 1 stemte imod (F).

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman, Ida Smed, Jan Køpke Christensen, Erwin Andresen.

  Beslutning Byrådet den 30-11-2022

  Godkendt, idet 30 stemte for og 1 stemte imod (F).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/35612, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Medlemmer af Aabenraa Kaperlaug har gennem flere år arbejdet med et projekt om bygning af et kaperskib i Aabenraa, og i den forbindelse har der været dialog på borgmesterniveau om projektet.

  Aabenraa Kaperlaug, der blev stiftet i marts 2021, har nu anmodet Aabenraa Kommune om en tilkendegivelse af, hvorvidt kommunen er indstillet på at bidrage økonomisk til realisering af projektet med bygning af et kaperskib.

   

  Af ansøgningen fremgår det bl.a.:
  ”Under Englandskrigene (1801-14) blev en stor del af den danske flåde, herunder mange Aabenraa-skibe, opbragt af englænderne. Det fik i 1807 kong Christian VII til at udstede såkaldte kaperbreve, som gav et skib tilladelse til at kapre fjendtlige handelsskibe. Udbyttet fra disse kapringer skulle efterfølgende deles mellem kongen og den kaptajn, der udførte kapringen. Jørgen Bruhn, som var hjemmehørende i Aabenraa, fik udstedt et sådant kaperbrev, og indrettede kutteren Hyænen til et såkaldt kaperskib – et hurtigt sejlende skib, som var velegnet til kapringer. I 1809 lykkedes det Jørgen Bruhn at kapre et lukrativt fragtskib, som kom til, at danne grundlaget for hans enorme formue – og dermed store betydning for Aabenraa som søfartsby.”

   

  Aabenraa Kaperlaugs ambition er at konstruere og nybygge et historisk og autentisk kaperskib efter originale konstruktionstegninger af skibet ”Husum”, som blev bygget i 1812 fra Orlogsværftet. Det nye kaperskib skal have navnet ”De tre makreller”

   

  Aabenraa Kaperlaug fremfører, at skibet planlægges bygget af C.J. Skibs- og Bådebyggeri ApS i Egernsund. Finansieringen forventes tilvejebragt dels via større donationer fra større danske fonde, dels via lokale virksomheder samt dels via udstedelse af såkaldte kaperbreve til private bidragsydere.

   

  Aabenraa Kaperlaug planlægger, at Kaperskibet skal være en levende del af det kommende museumsbyggeri ved Kilen, og forventes at opnå liggeplads i nordenden af Nyhavn. En alternativ – og måske midlertidig placering indtil museumsbyggeriet er realiseret – vil kunne være kommandørbroen i Sydhavn.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kaperlaug forventer, at den samlede pris på byggeriet af Kaperskibet vil udgøre 7,3 mio. kr.

  Driftsudgifterne forventes at blive 0,328 mio. kr. årligt, som planlægges finansieret ved sejlads for virksomheder, turister og private selskaber.

   

  Det foreslås på denne baggrund, at der i 2022 afsættes et rådighedsbeløb under Økonomiudvalget på 1,0 mio. kr. til formålet med henblik på, at Aabenraa Kommune bidrager økonomisk til realiseringen af projektet.

  Udgiften kan finansieres af puljen til opsamling af mer-/mindreforbrug vedrørende anlæg under Økonomiudvalget, hvor der efter bevillingskontrollen pr. 30. september 2022 resterer 1,041 mio. kr.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der i 2022 afsættes et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. under Økonomiudvalget til formålet med henblik på, at Aabenraa Kommune bidrager økonomisk til bygning af kaperskabet, finansieret af puljen til opsamling af mer-/mindreforbrug vedrørende anlæg under Økonomiudvalget, og

  at det afsatte rådighedsbeløb reserveres frem til 2024, hvorefter det bortfalder.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2022

  Anbefalet godkendt, idet 5 stemte for (A, C og F) og 4 stemte imod (V). Venstre stemmer imod med følgende begrundelse, at projektet bør prioriteres blandt andre lignende projekter i fagudvalget.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman, Ida Smed, Jan Køpke Christensen, Erwin Andresen.

  Beslutning Byrådet den 30-11-2022

  Theis Kylling Hommeltoft (A) erklæres inhabil i denne sag. Som suppleant indtræder Gerth Petersen (A).

   

   

  Ændringsforslag:
  Venstre og Dansk Folkeparti fremsætter ændringsforslag om at sagen sendes til KFU med henblik på prioritering blandt de andre projekter i udvalgets bidrag til det 10 årig anlægskatalog.

   

  Ikke godkendt, idet 16 stemte imod (A, C, F og S) og 15 stemte for (D, O og V).

   

   

   

   

  Godkendt, idet 18 stemte for (A, C, D, F og S) og 13 stemte imod (O og V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/26697, Sagsinitialer: HMOL

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget skal i denne sag godkende en fornyelse af finansieringsaftalen med Udviklingsråd Sønderjylland. 

   

  Aabenraa Kommune har siden 2007 ydet tilskud til Udviklingsråd Sønderjylland (URS). URS er et samarbejde mellem erhvervslivet i Sønderjylland, uddannelsesinstitutionerne og de 4 sønderjyske kommuner. URS bistår interessevaretagelsen ift. den nationale dagsorden, hvor der er fælles interesser i Sønderjylland ud fra en strategisk ramme og netværk, der på kort og langt sigt arbejder med 3 hovedopgaver:

   

  Rammebetingelser:

  Påvirke rammebetingelser med størst mulig tyngde fra URS og kommunikere dette i et fælles talerør.

  Sætte fokus på barrierer og udfordringer i erhvervsklyngers behov, som f.eks. infrastruktur, kapitalfremskaffelse, arbejdskraft og uddannelse.

   

  Erhvervsklynger:

  Positionere, åbne og forretningsudvikle i forhold til klyngens behov og værdikæde.

  Styrke klyngernes udvikling med ledelseskraft fra URS.

  Involvere specialkompetencer i klyngernes arbejde.

  Skabe samarbejde på tværs af de syd-og sønderjyske klynger med udgangspunkt i deres værdikæde.

   

  Relationer:

  Skabe fælles identitet og fællesskabsfølelse.

  Tiltrække virksomheder, arbejdskraft og kapital.

  Styrke samarbejdet om udvikling af klynger og rammebetingelser med andre lande.

   

  Det sønderjyske koordinationsudvalg har på møde i juni 2022 anbefalet at tildele URS en fornyet fireårig bevilling gældende for perioden 2023-2026. Bevillingen bygger på en udvidet økonomisk ramme fra kommunerne, hvilket vil betyde en stigning i bidraget pr. indbygger fra kr. 9,0 i år 2022 til kr. 12,0 i år 2024. Herefter ønskes beløbet reguleret årligt med den kommunale fremskrivningsprocent som den nuværende fire årige aftale. 

   

  Med den øgede finansiering fra kommunerne er der en forventning om øget medfinansiering fra erhvervslivet i omegnen 200.000 kr. om året. Ligeledes er der en forventning om øget interessevaretagelse på udvalgte områder, som vi vil indgå i en nærmere dialog om.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommune har i budget 2023-2026 under Økonomiudvalget afsat 0,691 mio. kr. til URS under politikområdet ”Erhvervsudvikling”, hvilket kan finansiere Aabenraa Kommunes andel på 0,611 mio. kr. (2022 p/l) ved en eventuel forlængelse af kontrakten. I årene 2024-2026 vil udgiften overstige den ordinære ramme. De restende midler vil derfor fremover skulle findes under politikområdet – Erhvervsudvikling øvrige aktiviteter.

   

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at der indgås en fireårig aftale med URS under forudsætning af deltagelse af de 3 øvrige kommuner og erhvervslivet, og
  at Aabenraa kommunes andel årligt udgør 0,611 mio. kr. i 2023 og 0,706 mio. kr. i 2024-2026, som årligt prisreguleres, og som finansieres af det afsatte driftsbudget under politikområdet erhvervsudvikling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman, Ida Smed, Jan Køpke Christensen, Erwin Andresen.

  Beslutning Byrådet den 30-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/60666, Sagsinitialer: lbon

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler frigivelse af midler til udvikling af Padborg Torvecenter.

   

  Baggrund

  På udvalgsmødet den 10. marts 2022 blev visionsplanen: Visioner og ideer til udvikling af Padborg Torvecenter godkendt. Visionsplanen beskriver en strategi for omdannelse af Padborg Torvecenter og dets nære omgivelser, se bilag 1.

   

  En af visionerne er, at skabe en bedre sammenhæng mellem Torvecenteret og det åbne land. Dette gøres ved at give plads til mere natur i centeret. Ved en sådan omdannelse vil Torvecenteret få et grønnere og mere indbydende udtryk. En anden vision er at skabe gode rammer for, at byliv kan udfolde sig ved at skabe plads til ophold og aktiviteter. Visionsplanen beskriver hvordan dette kan gøres ved at ensrette trafikken og på den måde få et bredere fortov på den nordlige side med plads til blandt andet legeplads, opholdsmøbler og afholdelse af marked og andre events. Visionen er også at styrke forbindelsen til SuperBrugsen og gøre ankomsten til centeret mere synlig. Der kan for eksempel arbejdes med et særligt designelement, som kan være identitetsskabende for Torvecenteret og bruges til at markere ankomsten til centeret. Visionsplanen giver også inspiration til, hvordan der kan arbejdes med renovering af bygningernes facader.

  Visionsplanen bygger på de inputs, der er kommet fra dialogen med relevante interessenter. Ligeledes er der udført en parkeringsanalyse og spørgeundersøgelse omhandlende Torvecenterets kunders ønsker og behov. 

   

  Udvikling af Padborg Torvecenter er en del af områdefornyelsen for Lyreområdet (Frøslev-Padborg, Bov, Smedeby og Kruså). Der er udarbejdet to programmer for Lyreområdet, et program for Lyreområdet Vest (Frøslev-Padborg) og et program for Lyreområdet Midt (Bov, Smedeby og Kruså). Udvikling af Padborg Torvecenter er en del af ”Lyreområdet Vest”. Begge programmer blev godkendt af Byrådet den 29. juni 2022. De to områdefornyelsesprogrammer kan ses i bilag 2.

   

  Da udvikling af Padborg Torvecenter er en del af de to godkendte områdefornyelsesprogrammer for områdefornyelsen i Lyreområdet, er der mulighed for at opnå statslig refusion på op til 60% gennem landsbyfornyelsespuljen.

   

  Den videre proces

  I løbet af efteråret 2022 sendes der et rådgiverudbud ud for at finde det rette rådgiverteam, som skal viderebearbejde visionsplanen. I starten af 2023 arbejdes der med forundersøgelser, hvor parkering, trafikflow og andre forhold undersøges nærmere. På baggrund af forundersøgelserne og dialog med interessenter, arbejdes der derefter med skitsering af det endelige byfornyelsesprojekt. I 2024 forventes det, at projektet kan blive projekteret og anlagt.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb til ”Byfornyelse Torvecenter Padborg” på i alt 7,3 mio. kr. Forvaltningen har udarbejdet et overordnet prisoverslag og gør opmærksom på, at de afsatte midler ikke vil kunne realisere alle tiltag beskrevet i visionsplanen. Derfor vil det være en del af rådgiverteamets opgave at komme med forslag til, hvordan projektet kan deles op i flere etaper, hvor de afsatte 7,3 mio. kr. bruges i den første etape. Hvis der senere skulle blive afsat flere midler til projektet, er der således mulighed for at udvide udviklingen af Padborg Torvecenter med en anden etape og eventuel tredje etape. Alternativt skal der ikke arbejdes med etapeopdeling.

   

  Midlerne er på investeringsoversigten fordelt således:

   

  Tabel 1: Fordeling af rådighedsbeløb til Byfornyelse Torvecenter Padborg

   

  (1.000 kr.)

  Budget

  2022

  Budget

  2023

  Budget

  2024

  Budget

  2025

  I alt

  Byfornyelse Torvecenter Padborg

  300

   

  5.000

  2.000

  7.300

   

  Anlægsmidlerne til områdefornyelse i Lyreområdet (”Byfornyelse, Lyreområdet”) blev frigivet af byrådet den 29. juni 2022

   

  Midlerne på investeringsoversigten er fordelt således:

   

  Tabel 2: Fordeling af frigivne midler til Byfornyelse, Lyreområdet

   

  (1.000 kr.)

  Budget

  Tidl. år

  Budget

  2022

  Budget

  2023

  Budget

  2024

  Budget

  2025

  I alt

  Byfornyelse Lyreområdet

  244

  1.576

  2.920

  3.260

   

  8.000

   

   

  Omfordeling af midler

  Udvikling af Padborg Torvecenter er langt i proces i forhold til de øvrige indsatser i områdefornyelsen for Lyreområdet. Derfor anbefaler forvaltningen, at indsatsen: Udvikling af Padborg Torvecenter er den første indsats i områdefornyelsen der realiseres. For at dette kan lade sig gøre anbefaler forvaltningen en omfordeling af midlerne mellem henholdsvis ”Byfornyelse Torvecenter Padborg” og ”Byfornyelse, Lyreområdet” jf. Tabel 3.

   

  Tabel 3: Forslag til omfordeling af midler mellem Byfornyelse Torvecenter Padborg og Byfornyelse Lyreområdet

   

  (1.000 kr.)

  Budget

  Tidl. år

  Budget

  2022

  Budget

  2023

  Budget

  2024

  Budget

  2025

  I alt

  Byfornyelse Torvecenter Padborg

   

  0

  800

  6.500

  0

  7.300

  Byfornyelse Lyreområdet

  244

  576

  1.920

  3.260

  2.000

  8.000

   

   

  Afledt drift

  Som følge af Økonomiudvalgets beslutning om ny model for afledte driftsudgifter for fremtidige anlæg, vil anlægsprojektets driftsudgifter indgå i puljen til afledt drift (1,0 mio. kr. pr. år), som nu er placeret under Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at omfordeling af midler mellem henholdsvis Byfornyelse Torvecenter Padborg og Byfornyelse, Lyreområdet jf. tabel 3 godkendes,

  at der gives en anlægsbevilling på 7,3 mio. kr. til Byfornyelse Torvecenter Padborg finansieret af de afsatte rådighedsbeløb jf. tabel 3, som frigives,

  at indtægter fra Staten tilføres anlægspuljen under Økonomiudvalget, når midlerne er hjemtaget,

  at der arbejdes med en udvikling af Padborg Torvecenter over flere etaper, hvor de afsatte 7,3 mio. kr. bruges i den første etape, og

  at Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter bemyndiges til at godkende beslutninger i forbindelse med realiseringen af visionsplanen for Padborg Torvecenter (Visioner og ideer til udvikling af Padborg Torvecenter).

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10-11-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Egon Madsen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman, Ida Smed, Jan Køpke Christensen, Erwin Andresen.

  Beslutning Byrådet den 30-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/32622, Sagsinitialer: MBB

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der træffes beslutning om frigivelse af en anlægsbevilling til projektering og byggemodning af et antal boliggrunde vest for Damms Gård i Felsted.

   

  Byggemodningen er besluttet som et led i budgetforlig 2022, hvoraf det fremgår at:

   

  Der afsættes 2,5 mio. kr. til byggemodning i Felsted med henblik på at skabe et større antal byggegrunde i et aktivt lokalområde.

   

  Området har vejadgang fra Gråstenvej, lige nord for Damms Gård, hvor der også er vejadgang til Bolig Syds boligbyggeri.

   

  Lokalplanen for området har reserveret areal til 12 parceller til åben-lav bebyggelse, som påtænkes anlagt. Hertil kommer anlæg af det nødvendige stykke af boligvejen.

   

  På vedlagte kortbilag fra lokalplan nr. 86 vises byggemodningsområdet som Delområde 2. Bolig Syd har etableret rækkehuse på Delområde 1.

   

  Der er lavet et økonomisk overslag på projektet på 4,7 mio. kr. for byggemodning af de 12 parceller. Forvaltningen anbefaler, at alle 12 grunde udstykkes på én gang for at holde prisen pr. grund nede. Qua situationen på bygge- og anlægsmarkedet med stigende priser har det været nødvendigt helt grundlæggende at revurdere prisniveauerne for denne type ydelser. Derudover er der blevet kigget mere detaljeret på projektet, hvor man bl.a. har konstateret, at det ikke er muligt at indrette området som tegnet i lokalplanen. Vejen bliver derfor en smule længere, og der skal flyttes en del mere jord af hensyn til et vandhul i området.

   

  Kommunen skal sikre, at salgsprisen for grundene kan dække omkostningerne til byggemodningen. Det betyder, at den øgede pris på byggemodningen naturligt kommer til at påvirke salgsprisen. Forvaltningen har dog vurderet, at de øgede forventede salgspriser for grundene er realistisk i Felsted. Forvaltningen vil dog undersøge, om der er private investorer, som kunne have interesse i at udvikle dele af arealet.

   

  Forvaltningen gør opmærksom på, at parcelhusgrundene planlægges solgt med fjernvarmetilslutning, hvilket vil gøre grundene mere attraktive end med individuel varmeforsyning, som er alternativet. Tidsmæssigt kan der være nogle hensyn hertil, idet der tidligst vil være forsyningsmulighed i sidste halvdel af 2023.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 86 gælder for området.

   

  Yderligere byggemodning af området ved Damms Gård, ud over de 12 parceller, kræver lokalplanlægning.

  Økonomi og afledt drift

  Der er lavet et økonomisk overslag på byggemodning af de 12 parceller på 4,7 mio. kr. I den gældende investeringsoversigt er der på jordforsyningsområdet i 2022 afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. under Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter til byggemodning i Felsted. Den resterende udgift foreslås finansieret af rammebeløb til byggemodning vedrørende boligformål i 2022 og 2023, jf. tabel 1 nedenfor:

   

  Tabel 1: Rådighedsbeløb i 2022 og 2022:

  Beløb i 1.000 kr.

  2022

  2023

  I alt

  Byggemodning Felsted

  2.500

  0

  2.500

  Rammebeløb byggemodning

  1.000

  1.200

  2.200

  I alt

  3.500

  1.200

  4.700

   

  Der resterer herefter fortsat 1,8 mio. kr. i rammebeløb til byggemodning vedrørende boligformål i 2023, og 1 mio. kr. i 2024 og frem.

   

  På sigt skal driften af boligområdet overgå til en grundejerforening. Indtil grundejerforeningen er dannet, afholder Aabenraa Kommune omkostningerne til drift af området. Disse er beregnet til 0,070 mio. kr. årligt og er finansieret af afledte driftsmidler til Plan, Teknik og Landdistrikters via Økonomiudvalget pulje til afledt drift.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der byggemodnes 12 grunde i Felsted,

  at der gives anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til byggemodning i Felsted, som frigives, og

  at udgiften til byggemodningen finansieres som vist i tabel 1 ovenfor.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10-11-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Anders Koch-Hørlyck deltog ikke i punktet.

   

  Afbud: Egon Madsen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman, Ida Smed, Jan Køpke Christensen, Erwin Andresen.

  Beslutning Byrådet den 30-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/34848, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Kommuneplantillæg nr. 57 til Kommuneplan 2015 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 13. juli 2022 til den 7. september 2022.

   

  Aabenraa Kommune har i 2017 gennemført en SAVE-registrering af samtlige bygninger opført før 1950 i seks byer i den tidligere Tinglev Kommune.

   

  Formålet med kommuneplantillægget er, at disse SAVE-registrerede bygninger nu optages i kommuneplan 2015, hvorefter de er sikret mod nedrivning gennem ”lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer”. De nye SAVE-registrerede bygninger ligger i henholdsvis Bolderslev, Bylderup-Bov, Ravsted, Tinglev, Uge og Vollerup. Derudover er der enkelte nye udpegninger ved Damgård Mølle og på Løjt Land. Alle nye udpegninger fremgår af kommuneplantillægget.

  Planmæssige forhold

  Kommuneplan 2015 indeholder retningslinjen; Kulturmiljø i byerne, som indeholder de registrerede bevaringsværdige og fredede bygninger.

   

  En bygnings bevaringsværdi er vurderet ud fra SAVE-metoden. Bygningen vurderes på fem forskellige parametre på en skala fra 1 til 9, hvor 1 er den højeste bevaringsværdi. For de bygninger, der har en bevaringsværdi mellem 1-4, og som er udpeget i kommuneplanen gælder:

  -         at bygningerne er bevaringsværdige,

  -         at bygningerne ikke må nedrives uden byrådets godkendelse,

  -         at der i kommende lokalplaner kan fastlægges bevarende bestemmelser for bevaringsværdige bygninger og forbud mod nedrivning.

   

  I de tidligere Bov, Lundtoft og Aabenraa Kommuner er bevaringsværdige bygninger og bymiljøer kortlagt og registreret. Kortlægningen er beskrevet i ”Bov Kommuneatlas 2001-2002”, ”Kommuneatlas Aabenraa 1991” og "Bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i Felsted, Bovrup, Varnæs og Kliplev området 2013".

   

  Det er hensigten, at der også skal ske en kortlægning og registrering af bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i den øvrige del af Aabenraa Kommune.

   

  Med dette kommuneplantillæg bliver de registrerede bevaringsværdige bygninger i tidligere Tinglev Kommune optaget i Kommuneplan 2015.

  Høring/udtalelse

  I forbindelse med høringen indkom der i alt 7 høringssvar. Høringssvarene omhandler ændringer på bygningen, spørgsmål til SAVE-registreringen, spørgsmål til støttemuligheder og forespørgsel om ikke at optage en bygning som bevaringsværdig.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et høringsnotat, dateret den 30. oktober 2022, som indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstillinger til ændring af kommuneplantillægget. Høringssvarene medfører, at én bygning udtages af ejendomslisten, og dermed ikke optages som bevaringsværdig i Kommuneplan 2015.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 57 vedtages endeligt med ændringsforslag som foreslået i notat af 30. oktober 2022.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10-11-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Anders Koch-Hørlyck deltog ikke i punktet.

   

  Afbud: Egon Madsen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman, Ida Smed, Jan Køpke Christensen, Erwin Andresen.

  Beslutning Byrådet den 30-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/1766, Sagsinitialer: lbon

  Sagsfremstilling

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 4. oktober 2022 at igangsætte lokalplanlægning for et solenergianlæg ved Valmont, nord for Hjordkær. 

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 165 med et tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 69 til Kommuneplan 2015.

   

  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for anvendelse til teknisk anlæg i form af solenergianlæg til elproduktion med tilhørende anlæg. Området er ca. 10 ha og ligger i forlængelse af stålvirksomheden Valmont.

   

  Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg er blevet screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering, og det blev besluttet på udvalgsmødet den 4. oktober, at der ikke udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene og kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse.

  Planmæssige forhold

  Den ønskede planlægning for området er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, idet området ikke er omfattet af en kommuneplanramme. På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 69, der muliggør teknisk anlæg i form af et solenergianlæg til elproduktion.

   

  Der har været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. Der indkom i denne forbindelse ingen bemærkninger.

  Høring/udtalelse

  Forslag til Lokalplan nr. 165 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 69 til Kommuneplan 2015 med tilhørende miljøscreening af planforslagene forventes sendt i offentlig høring i 4 uger fra primo december 2022 til primo januar 2023. Der afholdes ikke et borgermøde i løbet af høringsperioden.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 69 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger, og

  at forslag til Lokalplan nr. 165 Solenergianlæg ved Valmont, nord for Hjordkær, godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10-11-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Anders Koch-Hørlyck deltog ikke i punktet.

   

  Afbud: Egon Madsen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman, Ida Smed, Jan Køpke Christensen, Erwin Andresen.

  Beslutning Byrådet den 30-11-2022

  Godkendt, idet 29 stemte for (A, C, F, O, S og V) og imod stemte 2 (D).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/16352, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Boligkontoret Danmark har på vegne af boligorganisationen DVB Syd fremsendt ansøgning om godkendelse en større renovering af deres afdeling 10 afledt af en helhedsplan udarbejdet og støttet af Landsbyggefonden.
  Afdelingen består af i alt 42 boliger fordelt på 24 familieboliger og 18 ældreboliger. Afdelingen er beliggende i Kruså, hvor der er 1 bolig og i Padborg, hvor der er 38 boliger. Herudover er der 3 boliger i Sønderborg Kommune placeret på Nellemannsvej 3, Ørstedsgade 76A og 104.

   

  I forbindelse med behandling af ansøgningen er der søgt om godkendelse af skema A, kommunegaranti, fritagelse for indbetaling til Landbyggefondens dispositionsfond samt godkendelse af Aabenraa Kommunes deltagelse i kapitaltilførsel i afdelingen.

   

  Gennemførsel af projektet vil betyde en forbedring af den byggetekniske tilstand. Samtidig vil den gennemgribende renovering være med til at fastholde den gode udlejning som grundlag for en god økonomi i afdelingen.

   

  Renoverings- og ombygningsarbejderne indeholder blandt andet:

   

  • Etablering af 20 bolig indrettet jævnfør Landsbyggefondens principper for tilgængelighed (niveaufri adgang etc.) ved nedrivning af tilsvarende antal boliger til ”sokkelhøjde” og nyopførelse af nye boliger på eksisterende fundament (Toften 32 til 110).
  • Udbedring af byggeskader (Toften)
  • Udskiftning af tag og vindstabilisering
  • Modernisering og vedligeholdelsesarbejder
  • Facaderenovering
  • Fugtsikring af fundamenter
  • Kloakinstallationer
  • Tekniske installationer

   

  Anskaffelsessummen for den samlede renovering i afdelingen er på 55,148 mio. og fordeler sig således:

   

  Opretning af byggeskader      40,348 mio. kr.

  Ekstraordinære moderniserings- og vedligeholdelsesarbejder  14,799 mio. kr.

  Samlet anlægssum inkl. moms og omkostninger   55,147 mio. kr.

   

  Der sker en teknisk opdeling af anskaffelsessummen, så Aabenraa Kommune og Sønderborg Kommune godkender og stiller hver sin andel af kommunegaranti for anskaffelsessummen i forhold til boligernes beliggenhed. Aabenraa Kommunes andel udgør 53,497 mio. kr.

   

  Renoveringsarbejderne finansieres ud fra en finansieringsskitse udarbejdet af Landsbyggefonden og boligorganisationens supplerende bidrag:

  Ydelsesstøttet realkreditlån    40,348 mio. kr.

  Ustøttet realkreditlån     12,908 mio. kr.

  Indfrielse af lån til køkkener (Toften 32 til 110)    -0,560 mio. kr.

  Boligorganisationens dispositionsfond      0,210 mio. kr.

  Egen trækningsret       0,070 mio. kr.

  Reguleringskontor       0,171 mio. kr.

  Henlagte midler       1,000 mio. kr.

  Kapitaltilførsel (femtedelsordning)      1,000 mio. kr.

   

  Samlet finansiering      55,147 mio. kr.

   

  Afdelingens gennemsnitlige årlige husleje før realisering af helhedsplanen er kr. 756 pr. m². Efter gennemførelse af renoveringsprojektet og finansieringsskitsens tiltag, andrager den gennemsnitlige årlige husleje kr. 832 pr. m².

   

  Renoveringerne har forskelligt omfang for boligerne, hvorfor den forventede huslejestigning pr. måned sker efter individuel fastsættelse, hvor der tages hensyn til markedslejen på lokaliteten. Det er derfor ikke alle boliger, der får en huslejestigning (se bilag for oversigt over forventede huslejestigninger).

   

  Renoveringsprojektet med huslejekonsekvenser er godkendt af DVB Syds afdeling 10 på et ekstraordinært afdelingsmøde 19. april 2022. Der deltog 27 husstande i afdelingsmødet, som i alt havde 54 stemmer. 50 stemte for projektet og 4 stemte imod. Var alle beboere mødt til afdelingsmødet, havde 42 boliger mulighed for at afgive i alt 84 stemmer.

  Lovgrundlag

  Almenboliglovens §92

  Økonomi og afledt drift

  Landsbyggefondens endelige støtte til renoveringen er betinget af, at Byrådet godkender lånoptagelsen, stiller kommunegaranti og deltager i kapitaltilførsel med 1/5.

   

  Samlet låneoptag for den af Landsbyggefonden støttede del af renoveringsprojektet er oplyst til 40,348 mio. kr. Af låneoptaget forudsættes, at kommunen yder kommunegaranti på 40,218 mio. kr. på 100 % med regaranti fra Landsbyggefonden på 50 %. Den resterende del af låneoptaget skal Sønderborg Kommune stille kommunegaranti for.

   

  I forbindelse med den ustøttede låneoptagelse til ekstraordinære moderniserings- og vedligeholdelsesarbejder på 12,908 mio. kr., skal der stilles kommunegaranti for 10,799 mio. kr. Af de 10,799 mio. kr. skal kommunen yder kommunegaranti for de 9,149 mio. kr. på 61,5 %. Den resterende del af låneoptaget skal Sønderborg Kommune stille kommunegaranti for.

   

  Afdelingen har ingen kommunegaranti i forvejen.

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

   

  For at renoveringsprojektet kan gennemføres, skal der endvidere gennemføres en kapitaltilførsel på forventet 1,0 mio. kr., som opdeles i femte dele, hvor Aabenraa Kommune bidrager med 1/5 som lån, hvilket udgør 0,200 mio. kr.

   

  Udgiften til kommunens andel af kapitaltilførsel på 0,2 mio. kr. foreslås finansieret af det ikke disponerede budget til grundkapital, som udgør 1,851 mio. kr.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at renoveringsprojektet godkendes,

  at der stilles 100 % kommunegaranti for Aabenraa Kommunes andel på 40,218 mio. kr. af samlet realkreditlån på 40,348 mio. kr., hvor der er 50 % regaranti fra Landsbyggefonden,

  at der stilles 61,5% kommunegaranti for Aabenraa Kommunes andel på 9,149 mio. kr.,

  at afdelingen fritages for indbetalinger til Landsbyggefondens dispositionsfond og pligtmæssige G-bidrag,

  at den forventede huslejeforhøjelse godkendes,

  at kommune deltager med 1/5 i forhold til den nødvendige kapitaltilførsel, og

  at kapitaltilførslen finansieres via det ikke disponerede budget til grundkapital.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10-11-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Anders Koch-Hørlyck deltog ikke i punktet.

   

  Afbud: Egon Madsen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman, Ida Smed, Jan Køpke Christensen, Erwin Andresen.

  Beslutning Byrådet den 30-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/39199, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 155 - Erhvervsområde vest for Hjordkær og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 59 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 6. juli til den 31. august 2022. Der var udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene, som i samme periode har været fremlagt i offentlig høring.
   

  Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for etablering af et nyt PtX-anlæg ved Kassø. PtX-projektet er en vigtig milepæl i opfyldelsen af byrådets målsætning i Udviklingsstrategi 2035 – Det gode liv og i Klimaplan 2022 om at udnytte mulighederne for produktion af grøn energi og reducere kommunens CO2-aftryk med 70% inden 2030. Det er energi fra biogasanlæg, PtX-anlæg, vindmøller, solenergianlæg og overskudsvarme, idet Aabenraa Kommune med den gode beliggenhed og infrastruktur har særlige muligheder for afsætning og omsætning af grøn energi. PtX anlægget vil sætte skub i produktion af grønne brændstoffer, som f.eks. kan bruges som drivmiddel i skibsmotorer, lastbiler, fly med mere, der ikke er nemme at elektrificere.
   

  Lokalplanen har til formål at udlægge området til erhverv med særlige beliggenhedskrav med mulighed for oplagsvirksomhed og kemisk industri, at fastlægge bestemmelser for områdets vejbetjening, at fastlægge bestemmelser om beplantning i områdets kant, at sikre areal til regnvandsbassiner inden for området, og at sikre de væsentligste hensyn til drikkevandsinteresserne i forbindelse med håndtering af regnvand. Planerne giver således mulighed for at etablere et nyt PtX-anlæg, der kan producere grøn methanol ved hjælp af strøm fra nærliggende solenergianlæg, vand og CO2.
   

  Kommuneplantillæg nr. 59 muliggør lokalplanlægningen, idet området ligger uden for eksisterende kommuneplanrammer og ikke er i overensstemmelse med eksisterende kommuneplanrammer.
   

  I forbindelse med høringen indkom der i alt 6 høringssvar:
   

  Et høringssvar omhandler en nabovirksomheds bekymring for konsekvenserne af naboskabet til en PtX-virksomhed i forhold til virksomhedens egen driftssikkerhed. Virksomheden har meldt ud, at etablering af et PtX-anlæg ved siden af deres påtænkte datacenter er uforeneligt med deres drift. Såfremt byrådet vedtager lokalplanen, vil de forbeholde deres stilling til, om de vil etablere et datacenter på nabogrunden til PtX-anlægget. Høringssvaret kan således kun imødekommes ved ikke at vedtage lokalplan nr. 155 endeligt.
   

  Energinet, som ejer de store el-ledninger i nærområdet til PtX-anlægget, har bemærkninger om bestemmelser og retningslinjer vedrørende afstand mellem ledninger og PtX-anlægget.
   

  En borger var bekymret for trafikmængden gennem Kassø og påvirkning af dennes hus og spørgsmål til hvornår der sker etablering sti langs Kassøvej.
   

  Der er bemærkninger fra Museum Sønderjylland og Haderslev Stift om, at planerne ikke medfører negative konsekvenser i forhold til jordfaste fortidsminder eller i forhold til landskabet omkring Hjordkær Kirke. Området er prøvegravet, og der er fundet et mindre område med jordfaste fortidsminder. Dette er udgravet og forventes frigivet. Projektejer ønsker mulighed for at kunne udstykke området i to og justering af område, der ikke må bebygges.
   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et høringsnotat, dateret den 28. oktober 2022, som

  indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstillinger til ændring af lokalplanen og kommuneplantillægget. Høringssvarene medfører ingen ændringer i forhold til de fremlagte planforslag, bortset fra udstykningsønsket og justeringen af område, der ikke må bebygges.
   

  Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse i forhold til den miljøvurdering, som var udarbejdet sammen med planerne. Denne indsættes i begge planer ved endelig vedtagelse. I den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen vurderes det, at miljøvurderingen er dækkende for planerne, idet der ikke sker ændringer i forhold de fremlagte planforslag.
   

  Miljøstyrelsen har sideløbende med planprocessen udarbejdet en §25-tilladelse efter miljøvurderingsloven og udkast til en miljøgodkendelse af et konkret PtX-projekt. PtX-projektet kan ikke realiseres, før der foreligger en vedtaget lokalplan og en endelig miljøgodkendelse.

   

  Planmæssige forhold

  Lokalplanforslaget var ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne i Kommuneplan 2015. På denne baggrund er der udarbejdet et Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2015, der muliggør, at området må anvendes til erhvervsformål. Der er udlægges et nyt rammeområde 2.2.020.E.

   

  Indenrigs- og Boligministeren meddelte 24. maj 2022 planlægningstilladelse efter planlovens § 11a stk. 9 til at udarbejde og vedtage et kommuneplantillæg, der muliggør, at området kan inddrages til erhvervsformål. Uden tilladelsen opfylder området ikke kriteriet i planlovens § 11a stk. 8, som fastsætter, at et nyt areal til byzone, jf. stk. 6 og 7 skal placeres i direkte tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse i byzone.
   

  Tilladelsen gælder i 3 år fra datoen for afgørelsen af 24. maj 2022, jf. planlovens § 56, stk. 1. Det betyder, at tilladelsen bortfalder, såfremt plangrundlaget ikke er endeligt vedtaget inden 24. maj 2025. Ministerens afgørelse kunne ikke påklages til anden administrativ myndighed.
   

  Lokalplanområdet overføres fra landzone til byzone med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 155.

   

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 59 vedtages med ændringsforslag som indstillet i notat af 28. oktober 2022,

  at Lokalplan nr. 155 vedtages endeligt med ændringsforslag som indstillet i notat af 28. oktober 2022, og

  at den sammenfattende redegørelse dateret 4. november 2022, der er udarbejdet i medfør af miljøvurderingsloven godkendes og indsættes i Lokalplan nr. 155 og i Kommuneplantillæg nr. 59.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10-11-2022

  Anbefales godkendt idet sagen inden Økonomiudvalgets behandling suppleres med naboejendommens ejers bemærkninger til planlægningen.

   

  Anders Koch-Hørlyck deltog ikke i punktet.

   

  Afbud: Egon Madsen.

   

  Supplerende sagsfremstilling

  Der har været afholdt møde med ejeren af nabogrunden efter dagsordens udsendelse. SAP som er ejer, har udtrykt stor forståelse for, at vi vælger at gå videre med planlægning for et PTX anlæg, da det er et projekt, der står til at blive realiseret, hvor deres areal er til et eventuelt fremtidigt projekt.

  De ønsker på ingen måde at stå i vejen for planlægning til et PTX-anlæg. Kommunen fortsætter nu den gode dialog med SAP, herunder afsøger mulighederne for at finde et andet egnet areal til dem i Aabenraa Kommune.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman, Ida Smed, Jan Køpke Christensen, Erwin Andresen.

  Beslutning Byrådet den 30-11-2022

  Godkendt, idet 29 stemte for (A, C, F, O, S og V) og imod stemte 2 (D).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/5514, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling vedtog den 2. juni 2022 Forslag til Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2018-2022 for Aabenraa Kommune. Plantillægget blev derefter sendt i offentlig høring i 8 uger.

   

  Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

   

  Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2018-2022 omhandler kloakering af et nyt erhvervsområde vest for Hjordkær. Erhvervsområdet, hvor der forventes anlagt et PtX-anlæg, ligger i lokalplanområdet for lokalplan 155, som bliver politisk behandlet sideløbende med dette plantillæg. Dette tillæg giver mulighed for en kloakering af det nye kloakopland AHj20 samt placering af en ny hovedpumpestation og nye ledninger til at føre spildevandet til det eksisterende offentlige system i Hjordkær.

   

  Tillægget er blevet screenet efter miljøvurderingsloven, og det er vurderet, at plantillægget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet.

   

  Det planlagte PtX-anlæg i det kommende erhvervsområde har en spildevandsproduktion på ca. 60.000 m3 årligt. For at rense spildevandet planlægger Arwos at lede det til Stegholt Renseanlæg, hvorfra det udledes til Aabenraa Fjord.

   

  Kloakeringen planlægges som en spildevandskloakering, hvor Arwos kun skal håndtere processpildevand og sanitært spildevand fra kloakoplandet. Overfladevand skal håndteres privat. I det planlagte projekt er overfladevand planlagt udledt til nærtliggende vandløb, da grundvandsspejlet står for højt til, at alt overfladevand fra projektet kan nedsives. Udledningen kræver særskilt tilladelse.

   

  Der er udpeget flere mulige placeringer af hovedpumpestationen, som skal placeres ved Kassøvej. Der er udpeget to mulige placeringer ved indkørslen til projektområdet samt to mulige placeringer længere vest for indkørslen.

  Arwos har endnu ikke fastlagt placeringen af pumpestationen og ønsker derfor alle 4 placeringer med i plantillægget.

   

  Placering af en hovedpumpestation vil skulle ske på privat grund, og der vil skulle indgås aftale om placeringen med lodsejeren eller arealet skal erhverves ved ekspropriation.

   

  Det er kommunens forsyningsselskab, Arwos, som skal gennemføre arbejdet med at etablere ledningsanlæg og pumpestation.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2018-2022 godkendes, såfremt Lokalplan 155 godkendes,

  at forvaltningen bemyndiges til sammen med Arwos at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på at opnå forlig via en frivillig aftale, og

  at der tages initiativ til at rejse en ekspropriationssag for det nødvendige areal, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillig aftale.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-11-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-11-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Rasmus Elkjær Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Byrådet den 30-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/10390, Sagsinitialer: HCKR

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende 'Rammeaftalen 2023-2024’.

   

  Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark (KKR) godkendte den 7. september 2022 Rammeaftale 2023-2024, og sender den til endelig godkendelse hos de syddanske kommuner og Region Syddanmark.

   

  Social- og Seniorudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede på deres møder, henholdsvis den 6. april 2022 og den 4. april 2022, behov og udfordringer på det specialiserede område og fremsendte derefter bilag til rammeaftalen. Rammeaftalen har desuden været sendt i høring hos Handicaprådet. Rammeaftalen sendes nu til endelig vedtagelse.

   

  Rammeaftalen og Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

   

  Baggrund

  Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I den forbindelse udarbejdes der en Rammeaftale, som skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunernes og regionens redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

   

  Det overordnede fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er at styrke samarbejdet på tværs af kommuner og region for at sikre en koordineret indsats for borgeren. Sigtet er dels, at indsatserne skal hænge sammen og understøtte hinanden og dels at øge kvaliteten i de indsatser vi arbejder med.

   

  Rammeaftalen består af en udviklingsdel, styringsdel og er en toårig aftale.

   

  Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i Bekendtgørelse af den 3. september 2020 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

   

  Indholdet i Rammeaftale 2023-2024

  Med afsæt i en politisk drøftelse hos relevante udvalg i de syddanske kommuner og Region Syddanmark videreføres indsatsområderne fra Rammeaftale 2021-2022 i Rammeaftale 2023-2024 på følgende tre områder:

   

  1.Tværsektoriel kobling til andre sektorområder

  Der arbejdes fortsat på at sikre en bedre tværsektoriel kobling mellem socialområdet og andre sektorområder, herunder også en mere fælles tilgang mellem kommune og region.

   

  Der skal være øget fokus på sundhed i de sociale tilbud, i den beskæftigelses- og uddannelsesmæssige indsats for borgere på socialområdet og indenfor rehabilitering.

   

  Det videre arbejde i den tværgående indsats bygger på styrket samarbejde og dialog med afsæt i:

   

  • Fokus på det, der virker i det tværgående samarbejde
  • Klarhed om rammer og opgaver
  • Praksisnær videndeling

   

  2.Styring og kapacitet

  Der skal fortsat være fokus på styring af udgifterne samt kapaciteten på det specialiserede socialområde. Med afsæt i resultaterne af det hidtidige arbejde med indsatsområdet, vil det videre arbejde bygge på:

   

  • Systematisk udveksling af viden og erfaringer
  • Udvikling af gode løsninger for borgerne i balancen mellem faglighed og økonomiske vilkår
  • Tiltag som kommunerne på tværs kan få gavn af
  • Muligheder for fælles kompetenceudvikling af nøglepersoner, der tager beslutninger i krydsfeltet mellem faglige og økonomiske perspektiver
  • Arbejdet med incitamentstrukturer og veje til forbedring af kvaliteten med et samtidigt fokus på omkostningerne.

   

  3.Kvalitet i indsatserne

  Gennem kvalitetsudvikling, metoder og dokumentation søges kvaliteten i indsatserne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet højnet.

   

  På baggrund af det hidtidige arbejde bygger det videre arbejde med indsatsområdet på borgeroplevet kvalitet. Borgeren skal opleve, at:

   

  • Leve et godt og meningsfuldt liv
  • Få den rette hjælp til at udnytte egne potentialer bedst muligt
  • Være tryg ved at føle, at kommunen står parat når nødvendigt
  • Blive inddraget med henblik på reel indflydelse.

   

  Øvrige fokusområder i Rammeaftale 2023-2024

   

  Regulering af kapacitet: Der er fokus på at sikre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede område. Der opleves aktuelt et særligt behov for at følge udviklingen og efterspørgslen efter tilbud til borgere med spiseforstyrrelser, borgere med autisme samt kriminelle udviklingshæmmede.

   

  Koordination på tværs af landet: Kommuner og regioner har på tværs af landet fokus på koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede afdelinger.

   

  Indgåelse af aftaler: I forhold til salg udenfor Syddanmark forpligter kommunerne og Region Syddanmark sig til at indgå kontrakt med køber, der følger reglerne om køb og salg af ydelser efter Rammeaftalen for Syddanmark.

   

  Mulighed for overtagelse af regionale tilbud: Kommunerne kan én gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen.

   

  Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen: Socialstyrelsen har kompetence til at lave centrale udmeldinger i forhold til målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for en øget national koordination på tværs af kommuner og regioner. I forbindelse med Rammeaftale 2021-2022 udsendte socialstyrelsen 3 centrale udmeldinger:

   

  • Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug
  • Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling
  • Borgere med svære spiseforstyrrelser

   

  På baggrund af kommunernes afrapportering er der fortsat dialog med Socialstyrelsen.

   

  Nyt i styringsdelen af Rammeaftale 2023-2024

   

  Styringsdelen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Formålet med styringsdelen er at sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger.

   

  •          Alle kommunale og regionale tilbud, der sælger pladser til kommuner, er omfattet af aftalen

  •          Principperne i KL standardkontrakten for voksenområdet ligger til grund for aftaler om køb og salg af pladser

  •          Øget gennemsigtighed i takststrukturen. Der arbejdes fortsat med justering af takstmodellen, så taksterne fremadrettet skal opdeles i en basis- og en ydelsestakst.

  •          Det præciseres, at ældre- og plejeboliger ikke er omfattet af Rammeaftalen

   

   

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Kultur indstiller,

  at Rammeaftalen 2023-2024 godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-11-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-11-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman, Ida Smed, Jan Køpke Christensen, Erwin Andresen.

  Beslutning Byrådet den 30-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12287, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udkastet til beskæftigelsesplan 2023-26 godkendes. Planen er kommunens plan for, hvordan den vil løse de beskæftigelsespolitiske udfordringer i de kommende år.  Planen indsendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) inden udgangen af året efter godkendelse i byrådet. Det kan oplyses, at der fra 1. januar 2023 ikke længere er et krav om at udarbejde beskæftigelsesplaner i kommunerne. 

   

  Det nuværende udkast er på baggrund af Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i marts 2022 en 4-årig plan, hvilket gør det muligt at arbejde med en mere strukturel påvirkning af arbejdsmarkedet. Efterfølgende har udvalget i juni og senest i oktober 2022 drøftet udkastet til beskæftigelsesplanen. De indarbejdede justeringer fremgår af vedlagte notat.

   

  Der er i det nuværende udkast 4 politiske pejlemærker og 16 mål, der tilsammen udgør rammen om den fremtidige beskæftigelsespolitik i Aabenraa Kommune.

   

  Opfølgning på planen

   

  I lighed med de tidligere år anbefaler forvaltningen at der følges op på beskæftigelsesplanen i februar og august 2023 på de lokale målsætninger og ministermålene. Forvaltningen udarbejder et notat der forelægges Arbejdsmarkedsudvalget.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at beskæftigelsesplan 2023-26 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman, Ida Smed, Jan Køpke Christensen, Erwin Andresen.

  Beslutning Byrådet den 30-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/37702, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Grundlisteudvalget sammensætter grundlisten, som er en oversigt med egnede personer, som by- og landsretterne anvender, når de skal udpege lægdommere i strafferetssager. 

   

  Grundlisteudvalget består af minimum 5 medlemmer, der følger byrådets funktionsperiode, og udpegningen foretages som forholdstalsvalg.

   

  Grundlisten skal være et udsnit af kommunens sammensætning i køn, alder og etnicitet, og der skal udvælges en person pr. 300 indbyggere. Grundlisten udarbejdes hvert 4. år, næste gang for perioden 2024-2027, og kommunens grundliste på 195 personer skal afleveres til landsretten senest 1. april 2023.

   

  Byrådet udpegede i sit konstituerende møde den 8. december 2021 fem medlemmer til Grundlisteudvalget. Tre af disse medlemmer er på den nuværende grundliste, og de har alle på forespørgsel oplyst til forvaltningen, at de ønsker at blive optaget på listen for perioden 2024-2027. 

   

  Det er derfor forvaltningens vurdering, at de alle tre vil være at anse for inhabile ved udvalgets stillingtagen til, hvilken metode der skal anvendes ved udvælgelse af personer til grundlisten, og den efterfølgende udvælgelse af de personer, der har søgt om optagelse på liste.

   

  Eftersom Grundlisteudvalget ikke har andre opgaver, sammenholdt med at der alene holdes to møder i udvalget, er det derfor også forvaltningens vurdering, at de pågældende medlemmer slet ikke kan være medlem af udvalget.

   

  Alle tre har oplyst, at de ønsker at blive fritaget for hvervet.

   

  Det er Byrådet, der tager stilling til, om et medlem kan fritages for sit hverv, og i givet fald skal Byrådet udpege et andet medlem i stedet for.

   

  For at undgå, at udvalget ikke er beslutningsdygtigt, foreslås, at byrådet tillige udpeger en suppleant for de fem medlemmer. Suppleanter kan heller ikke udpeges, hvis de har ønske om at blive optaget på grundlisten.

   

  Det bemærkes, at Grundlisteudvalgets første møde, hvor der skal træffes beslutning om valg af metode, er planlagt til den 12. december 2022 kl. 14.30 – 16.00.

   

  Der gøres opmærksom på, at dagsordenspunkter til byrådets møder skal være udsendt senest 4 hverdage før et møde. Hvis et dagsordenspunkt ikke er udsendt inden for denne tidsfrist, skal det udtrykkeligt fremgår af dagsordensteksten, hvorfor sagen er af hastende karakter.

  Lovgrundlag

  Retsplejeloven og lov om kommunernes styrelse.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges tre nye medlemmer til Grundlisteudvalget i stedet for Lars Nielsen, Egon Madsen og Susanne Provstgaard, og

  at der udpeges suppleanter for alle fem medlemmer af udvalget.

  Beslutning Byrådet den 30-11-2022

  Kim Mads Madsen udpeges som medlem med Gerth Petersen som suppleant.

  Karsten Meyer Olesen udpeges som medlem med Kristian Johnsen som suppleant.

  Jens Wistofte udpeges som medlem med Rasmus Andresen som suppleant.

  Claus B. Jørgensen udpeges som suppleant for Carina F. Davidsen.

  Vibeke Kragh Petersen udpeges som suppleant for Charlotte Pia Guldbrandsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/32847, Sagsinitialer: TWI

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman, Ida Smed, Jan Køpke Christensen, Erwin Andresen.

  Beslutning Byrådet den 30-11-2022

  Godkendt.

   

   

  Gaby Scheel (A) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/30980, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman, Ida Smed, Jan Køpke Christensen, Erwin Andresen.

  Beslutning Byrådet den 30-11-2022

  Godkendt.

   

   

  Gaby Scheel (A) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2694, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 30-11-2022

  -

   

   

  Gaby Scheel (A) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2694, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Byrådet den 30-11-2022

  Protokollen er godkendt.