Tillægsdagsorden

onsdag den 30. november 2022 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Rasmus Elkjær Larsen, Anders Koch-Hørlyck, Kjeld Hansen, Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Dorte Soll, Theis Kylling Hommeltoft, Dorrit Knudsen, Egon Madsen, Cathrina Aaes Sørensen, Michael Christensen, Jan Køpke Christensen, Hans-Christian Gjerlevsen, Erwin Andresen, Kurt Asmussen, Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Søren Frederiksen, Carina Frost Davidsen, Claus Bruun Jørgensen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Rasmus Andresen, Susanne Provstgaard, Carina Underbjerg Kloster, Ida Smed, Arne Leyh Petersen, Gaby Scheel
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/37702, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Grundlisteudvalget sammensætter grundlisten, som er en oversigt med egnede personer, som by- og landsretterne anvender, når de skal udpege lægdommere i strafferetssager. 

   

  Grundlisteudvalget består af minimum 5 medlemmer, der følger byrådets funktionsperiode, og udpegningen foretages som forholdstalsvalg.

   

  Grundlisten skal være et udsnit af kommunens sammensætning i køn, alder og etnicitet, og der skal udvælges en person pr. 300 indbyggere. Grundlisten udarbejdes hvert 4. år, næste gang for perioden 2024-2027, og kommunens grundliste på 195 personer skal afleveres til landsretten senest 1. april 2023.

   

  Byrådet udpegede i sit konstituerende møde den 8. december 2021 fem medlemmer til Grundlisteudvalget. Tre af disse medlemmer er på den nuværende grundliste, og de har alle på forespørgsel oplyst til forvaltningen, at de ønsker at blive optaget på listen for perioden 2024-2027. 

   

  Det er derfor forvaltningens vurdering, at de alle tre vil være at anse for inhabile ved udvalgets stillingtagen til, hvilken metode der skal anvendes ved udvælgelse af personer til grundlisten, og den efterfølgende udvælgelse af de personer, der har søgt om optagelse på liste.

   

  Eftersom Grundlisteudvalget ikke har andre opgaver, sammenholdt med at der alene holdes to møder i udvalget, er det derfor også forvaltningens vurdering, at de pågældende medlemmer slet ikke kan være medlem af udvalget.

   

  Alle tre har oplyst, at de ønsker at blive fritaget for hvervet.

   

  Det er Byrådet, der tager stilling til, om et medlem kan fritages for sit hverv, og i givet fald skal Byrådet udpege et andet medlem i stedet for.

   

  For at undgå, at udvalget ikke er beslutningsdygtigt, foreslås, at byrådet tillige udpeger en suppleant for de fem medlemmer. Suppleanter kan heller ikke udpeges, hvis de har ønske om at blive optaget på grundlisten.

   

  Det bemærkes, at Grundlisteudvalgets første møde, hvor der skal træffes beslutning om valg af metode, er planlagt til den 12. december 2022 kl. 14.30 – 16.00.

   

  Der gøres opmærksom på, at dagsordenspunkter til byrådets møder skal være udsendt senest 4 hverdage før et møde. Hvis et dagsordenspunkt ikke er udsendt inden for denne tidsfrist, skal det udtrykkeligt fremgår af dagsordensteksten, hvorfor sagen er af hastende karakter.

  Lovgrundlag

  Retsplejeloven og lov om kommunernes styrelse.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges tre nye medlemmer til Grundlisteudvalget i stedet for Lars Nielsen, Egon Madsen og Susanne Provstgaard, og

  at der udpeges suppleanter for alle fem medlemmer af udvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2694, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.