Beslutningsprotokol

onsdag den 21. december 2022 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Rasmus Elkjær Larsen, Anders Koch-Hørlyck, Kjeld Hansen, Erik Uldall Hansen, Christian Panbo, Dorte Soll, Theis Kylling Hommeltoft, Dorrit Knudsen, Egon Madsen, Cathrina Aaes Sørensen, Michael Christensen, Jan Køpke Christensen, Hans-Christian Gjerlevsen, Erwin Andresen, Kurt Asmussen, Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Søren Frederiksen, Carina Frost Davidsen, Claus Bruun Jørgensen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Rasmus Andresen, Susanne Provstgaard, Carina Underbjerg Kloster, Ida Smed, Arne Leyh Petersen, Gaby Scheel, Gerth Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2694, Sagsinitialer: hlp

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Gerth Petersen (A) indtræder som stedfortræder for Signe Bekker Dhiman (A),

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt, idet sag 230 behandles som første punkt på dagsorden.

   

   

  Afbud: Philip Tietje

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/39699, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 besluttet, at der etableres en borgerrådgiverfunktion i medfør af § 65 e i styrelsesloven.

   

  Styrelsesvedtægten skal derfor ændres, så den får tilføjet en ny bestemmelse om denne funktion. Som følge af indsættelse af den nye bestemmelse, ændres de efterfølgende paragrafnumre.

   

  Derudover foreslås, at den ændrede styrelsesvedtægt udarbejdes i overensstemmelse med den nye designmanual og at der gennemføres følgende småjusteringer:

   

  I § 13, stk. 6, er ordet ”Vækststrategi” ændret til ”Udviklingsstrategi”

  I § 20, stk. 3, er ordet ”kvalitetstandarder” er tilføjet, således at teksten i første dot lyder: ”politikker, sektorplaner og kvalitetsstandarder…”

   

  Ændring af styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst seks dages mellemrum.

  Lovgrundlag

  § 65 e i lov om kommunernes styrelse.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at forslaget om ændring af styrelsesvedtægten overgår til 2. behandling i næste ordinære byrådsmøde.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Philip Tietje

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/30727, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 26. oktober 2022 delegeret opgaven med at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for etablering af en borgerrådgiverfunktion til Økonomiudvalget.

   

  På baggrund af en drøftelse i Økonomiudvalget den 8. november 2022, og efter en introduktion af borgerrådgiverfunktionen, som den varetages i Haderslev Kommune, med efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget den 22. november 2022, fremlægges hermed et forslag om etablering af en borgerrådgiverfunktion, der indeholder en funktionsbeskrivelse og et forslag til ændring af styrelsesvedtægten. Sag om ændring af styrelsesvedtægten fremgår af et andet punkt på dagsordenen.

   

  Til brug for drøftelsen er der udarbejdet et notat om de juridiske rammer for en borgerrådgiverfunktion, herunder oplysninger om, hvad en borgerrådgiver ikke kan beskæftige sig med. Inden for den juridiske ramme beslutter Byrådet selv, hvilke opgaver borgerrådgiverfunktionen skal varetage. Notatet vedlægges.

   

  Tilkendegivelserne om borgerrådgiverfunktionen fra Økonomiudvalget, som forvaltningen har forstået dem, er følgende:

   

  • Det overordnede formål med en borgerrådgiverfunktion er etablering af en uafhængig funktion med varetagelse af rådgivning af borgere og læring til forvaltningerne.

   

  • Borgerrådgiverfunktionen skal placeres fysisk et andet sted end i de tre forvaltninger, som typisk vil afføde henvendelser til borgerrådgiveren. Det vil sige, at borgerrådgiveren ikke skal placeres fysisk i Social- og Sundhedsforvaltningen, Børn- og Kulturforvaltningen i Tinglev, eller i Jobcenteret, som hører under Staben, Jobcenter og Borgerservice.

   

  • At det er hensigtsmæssigt, at borgerrådgiveren placeres, så man understreger sin uafhængighed, men samtidig skal være del af et fællesskab af hensyn til vedkommendes trivsel, og at borgerrådgiveren også skal være tilgængelig i lokaler spredt geografisk i kommunen.

   

  • Ordningen evalueres efter et år.

   

  • Der rekrutteres en person med en juridisk uddannelse eller anden relevant faglig uddannelse.

   

  • Stillingen opslås med 37 timer, men med mulighed for 30 timer, hvis ansøgeren ønsker dette.

   

  • Der skal anvendes et eksternt rekrutteringsbureau.

   

  • Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af politikere og embedsmænd.

   

  • At varetagelse af whistleblowerordningen eventuelt på sigt kan samtænkes med borgerrådgiverfunktionen.

   

   

  Forslag til borgerrådgiverfunktion i Aabenraa Kommune:

  Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår på baggrund af tilkendegivelserne, at borgerrådgiverfunktionen fysisk placeres i et kontor på Rådhuset, hvor man som borger ikke skal forbi de relevante sagsbehandlere, der indgår i ens sag, og at borgerrådgiveren også har kontortid en gang månedligt i lokaler spredt geografisk i kommunen.

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår endvidere, at borgerrådgiverfunktionen for så vidt angår praktiske spørgsmål, såsom ferieplanlægning og eventuelle sygemeldinger kan knyttes til Borgerservice, således at borgerrådgiveren også kan indgå i et kollegialt fællesskab.

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår derudover, at borgerrådgiverens afrapporteringer forelægges for Økonomiudvalget før forelæggelsen for Byrådet.

   

  Det foreslås endvidere, at Økonomiudvalget evaluerer ordningen i kvartalet efter borgerrådgiverens første afrapportering til Byrådet, og herunder inddrager spørgsmålet om behov for placering på andre lokaliteter end Rådhuset samt eventuel sammenhæng med whistleblowerordningen.

   

  For så vidt angår ansættelsesudvalgets sammensætning, foreslår Byråds- og Direktionssekretariatet, at borgmesteren udpeges som formand for udvalget, og at relevante udvalgsformænd for de udvalg, som typisk vil afføde henvendelser til borgerrådgiveren udpeges, og at en eller flere embedsmænd kan udpeges som tilforordnede. Udpegning til ansættelsesudvalget foretages som forholdstalsvalg.

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet kan oplyse, at udgiften til rekruttering ved eksternt konsulentfirma forventes at beløbe sig til ca. 100.000 kr., hvortil kommer annonceringsudgifter i omegnen af ca. 30.000 kr. Det bemærkes, at en rekrutteringsproces med tilstrækkelig tid til annoncering mv. vil resultere i, at stillingen forventes besat formentligt 1. april 2023.

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at Byrådets ledelsesopgaver i forbindelse med forberedelse af rekruttering delegeres til borgmesteren.

   

  Borgmesteren, eller den han bemyndiger hertil, vil herefter kunne forberede igangsættelsen af en rekrutteringsproces snarest muligt efter Byrådets forventede beslutning herom i Byrådets møde den 21. december 2022.

  Lovgrundlag

  § 65 e i lov om kommunernes styrelse.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at vedlagte funktionsbeskrivelse for borgerrådgiverfunktionen godkendes

  at borgerrådgiverfunktionen fysisk placeres i et kontor på Rådhuset uden sammenhæng med de mest berørte forvaltningsområder

  at borgerrådgiverfunktionen har kontortid en gang månedligt i lokaler spredt geografisk i kommunen

  at borgerrådgiverfunktionen i de praktiske arbejdsgiverspørgsmål er tilknyttet Borgerservice

  at borgerrådgiverfunktionen evalueres af Økonomiudvalget i kvartalet efter afgivelse af borgerrådgiverens første afrapportering, og at spørgsmålet om behov for placering på andre lokaliteter end Rådhuset samt whistleblowerordningen inddrages i evalueringen

  at ansættelsesudvalget består af borgmesteren som formand, og formændene for henholdsvis Social- og Seniorudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget og yderligere op til tre medlemmer udpeget af mindretalsgruppen og med en eller flere embedsmænd som tilforordnede

  at borgmesteren eller den, han bemyndiger hertil, hos en ekstern konsulent kan forberede rekruttering af en borgerrådgiver med henblik på ansættelse formentligt 1. april 2023.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  1-3. at godkendt

  4. at godkendt idet de praktiske arbejdsgiverspørgsmål er tilknyttet Personaleafdelingen,

  5. at godkendt,

  6. at godkendt, idet Jan Riber Jakobsen (formand), Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Jan K. Christensen, Susanne Provstgaard, Søren Frederiksen og Eivind Underbjerg Hansen udpeges til ansættelsesudvalget, og

  7. at godkendt.

   

  Jan Køpke Christensen (D) deltog ikke i behandling af sagen.

   

  Afbud: Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/38297, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag indstille mindst 1-2 turistaktører til bestyrelsen for Destination Sønderjylland.

   

  Turistaktørerne vælges på generalforsamlingen, der skal afholdes inden udgangen af april måned 2023.

   

  Hovedformålet for Foreningen Destination Sønderjylland er at varetage turistfremmeaktiviteter for de sønderjyske kommuner, herunder at udvikle destinationens turismeprodukt og tiltrække flere turister.

   

  Medlemmerne er Sønderborg, Haderslev, Tønder og Aabenraa kommuner.

   

  Bestyrelsen består ifølge vedtægterne af de deltagende kommuners borgmestre og en turistaktør fra hver af de deltagende kommuner. Derudover supplerer bestyrelsen sig selv med yderligere en turistaktør fra Sønderjylland.

   

  Bestyrelsen vælges for to år ad gangen af generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. Hver af de deltagende kommuner indstiller mindst 1 – 2 turistaktører fra de pågældende kommuner.

   

  Ved generalforsamlingen i 2021 blev Karsten Olsen, direktør i Fleggaard Holding A/s indstillet af Aabenraa Kommune og valgt til bestyrelsen.

  Lovgrundlag

  Vedtægterne for Destination Sønderjylland og lov om kommunernes styrelse.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Byrådet indstiller mindst 1-2 turistaktører til bestyrelsen for Destination Sønderjylland.

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Karsten Olsen udpeges til bestyrelsen for Destination Sønderjylland.

   

  Afbud: Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/34781, Sagsinitialer: lnn

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af kommunens kasse- og regnskabsregulativ, at der på Økonomiudvalgets møde i november/december skal forelægges en sag omfattende de afskrivninger, der er foretaget på kommunens tilgodehavender og mellemværende med andre i løbet af det seneste år.

   

  Aabenraa Kommune foretager afskrivninger på tilgodehavender på følgende grundlag, som er fastlagt i lovgivningen:

   

  • Krav, der er 3 år eller ældre,
  • Dødsboer, når boet afsluttes som bo udlæg,
  • Gældssanereringssager,
  • Frivillige akkorder, når sagen er afsluttet.

   

  Derudover har SKAT/Gældsstyrelsen bemyndigelsen til at foretage afskrivninger på fordringer oversendt til inddrivelse. Disse afskrivninger indgår i de samlede afskrivninger i denne sag og fremgår af vedlagte bilag.

   

  Krav, der er opstået i løbet af et regnskabsår, og som afskrives i samme regnskabsår, sker via samme driftsområde, som er anvendt i forbindelse med påligning af kravet.

   

  Afskrivninger af tilgodehavenderne udgør i 2022 i alt 1,939 mio. kr., hvilket er 0,085 mio. kr. mere end afskrivningerne i 2021.

   

  I vedlagte bilag fremgår forklaringen til de afskrevne beløb.

   

  I regnskabsåret 2022 afskrives i alt netto 2,003 mio.kr. Afskrivningen består, ud over krav på tilgodehavender, af enkelte mindre afskrivninger af tidligere bevilliget kommunale indskudslån og diverse afskrivninger i forbindelse med afstemninger mv.

  Heraf afskrives 0,040 mio. kr. på driften, mens egenkapitalen nedskrives med 1,963 mio. kr.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der i 2022 afskrives i alt 0,040 kr. via driften, og

  at der i 2022 afskrives i alt 1,963 kr. via egenkapitalen

   

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/37675, Sagsinitialer: AKPA

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles en henvendelse fra Aabenraa Havns bestyrelse til Byrådet om Aabenraa Havns udviklingsmuligheder. Aabenraa Havns bestyrelse efterspørger med denne henvendelse en tilkendegivelse fra Byrådet om retning og ambitioner for havnens fremtidige udvikling, og der lægges op til en principbeslutning herom. Konkret fremgår det af henvendelsen, at: ”Aabenraa Havn ønsker, at byrådet skal tilkendegive, om der er politisk opbakning til, at Aabenraa Havn igangsætter de nødvendige forundersøgelser for en mulig udvidelse af havnefaciliteterne i Aabenraa Fjord.” Henvendelsen er vedlagt som bilag.

   

  Baggrund for henvendelsen

  Som et led i afdækningen af de fremadrettede behov og muligheder for Aabenraa Havn har havnens bestyrelse fået udarbejdet en analyse af Aabenraa Havns betydning i fremtiden hos Instituttet for Fremtidsforskning. Konklusionen i analysen er, at der fremadrettet vil være behov for en erhvervshavn i Aabenraa, og at havnen vil have en stigende betydning for ikke blot lokal, men regional vækst.

   

  Aabenraa Havns bestyrelse giver i henvendelsen udtryk for, at denne konklusion stemmer overens med, at havnen oplever en stærkt stigende interesse fra virksomheder, der ønsker at etablere deres forretning og tilhørende arbejdspladser på arealer med høj miljøklasse og havneadgang. Denne interesse skyldes dels de muligheder, der ligger i fjordens vanddybde og besejlingsforhold og dels de fordele, der ligger i den geografiske nærhed til havne i Østersøen og i koblingen til infrastruktur på land i form af nærheden til E45 og Padborg Transportcenter.

   

  Det vurderes i henvendelsen, at Aabenraa Havn har potentiale for at udvikle sig til en betydende national og international erhvervshavn med et stigende havnerelateret aktivitetsniveau og etablering af et stort antal nye arbejdspladser, og havnen ønsker at udnytte disse muligheder og den store interesse herfor.

   

  Behov for udviklingsmuligheder

  Skal havnen kunne udvikle sig, er der behov for at skabe fysisk plads til at imødekomme interessen for arealer, da havnens nuværende arealer er udlejede, disponerede eller reserverede til specifikke formål. Havnens udviklingsmuligheder på såvel de bynære havnearealer som på Ensted er begrænset mod land af bymæssig bebyggelse, og muligheden for udvidelse af havnens arealer vil derfor ligge i at kunne foretage en udvidelse ud i Aabenraa Fjord primært omkring Sønderjyllandskajen og Ensted.

   

  Det påpeges i henvendelsen, at en potentiel udvidelse ud i fjorden vil have som forudsætning, at der kan skabes den fornødne økonomiske stabilitet i udvidelsesprojektet. I den sammenhæng er det relevant at se udvidelsesmulighederne i konteksten af en aktuel sikkerhedspolitisk dagsorden i forhold til forsyningsstabilitet inden for blandt andet energi og fødevarer, hvor der arbejdes for udpegning af nationale interessehavne med de muligheder for investeringer, dette kan medføre.

   

  Behovet for udvidelsesmuligheder aktualiseres af, at der på nuværende tidspunkt er konkrete henvendelser fra veletablerede danske og internationale virksomheder, der udviser interesse for placering af betydelige aktiviteter på arealer med netop høj miljøklasse og havneadgang.

   

  Af lokal betydning vurderes det i henvendelsen ligeledes, at en udvidelse af havnen med tilhørende udvidelser af havnefaciliteterne vil kunne skabe tilfredsstillende vilkår for, at nogle af havnens nuværende kunder på længere sigt til kunne flytte deres aktiviteter til nye havnearealer.

   

  Sammenhæng med byudvikling

  Etablering af nye havnearealer og deraf følgende udflytningsmuligheder for havnens nuværende kunder vil have betydning for byudviklingen i Aabenraa, idet det vil skabe muligheder for byudvikling på de bynære havnearealer rundt om Nyhavn. Sammenhængen mellem disse udviklingsdagsordener består i, at der ikke kan planlægges for byudvikling på almindelige vilkår inden for de konsekvenszoner, der ligger omkring virksomheder med aktiviteter, der er svært integrerbare i byudvikling.

   

  Dette gør sig gældende for en del af de virksomheder, der har aktiviteter øst og vest for Nyhavn, hvilket er beskrevet i en nyligt udarbejdet analyse af arealerne foretaget af Cowi. Der vil kunne etableres en række afværgeforanstaltninger i samarbejde med virksomhederne eller i planlægningen for boliger, men der vil være tale om udvikling med begrænsninger, der vil påvirke udviklingspotentialets attraktivitet for investorer. Analysen er vedlagt som bilag.

   

  En udvidelse af havnearealerne ud i fjorden vil derfor have direkte betydning for mulighederne for byudvikling rundt om Nyhavn i takt med, at der skabes mulighed for, at nuværende kunder vil kunne flytte deres forretning på rimelige økonomiske vilkår samtidig med, at byudviklingen skal ske på en måde, så det fortsat er muligt at drive havnerelateret virksomhed syd for Gammelhavn og på Sønderjyllandskajen. 

   

  Tilkendegivelse af retning for havnens udviklingsmuligheder

  Henvendelsen fra Aabenraa Havns bestyrelse om behovet for at undersøge udviklingsmuligheder ud i Aabenraa fjord er i tråd med den gældende ejerstrategis formuleringer om, at Aabenraa Havn skal være en konkurrencedygtig erhvervshavn, der skal kunne imødekomme kvalitets- og kapacitetsbehov, der samtidig bidrager til jobskabelse.

   

  En tilkendegivelse af retningen for udviklingen af Aabenraa Havn vil sende vigtige signaler til havnens nuværende kunder og til aktuelt interesserede virksomheder om de fremtidige muligheder for drift og etablering af forretning på Aabenraa Havn. Det vil ligeledes bidrage til at få synliggjort Aabenraa Havn som en potentiel og attraktiv lokalitet for store virksomheder, der grundet den nuværende manglende kapacitet ikke betragter en placering i Aabenraa som en mulighed.

   

  En tilkendegivelse af retningen for Aabenraa Havns udvikling vil sekundært også tjene til at sende tydelige signaler til potentielle investorer om mulighederne for fremtidig byudvikling på de bynære havnearealer omkring Nyhavn.

   

  For at imødekomme behovet for retning og ambitioner for Aabenraa Havns udviklingsmuligheder, som udtrykt i bestyrelsens henvendelse til Byrådet og i dialog med virksomheder og potentielle investorer, lægges der derfor op til, at der træffes en principbeslutning om de fremtidige udviklingsmuligheder for Aabenraa Havn, der består af følgende elementer:

   

  Der lægges op til, at det tilkendegives overfor Havnebestyrelsen, at Aabenraa Kommune er positiv overfor, at Aabenraa Havn undersøger mulighederne for udvidelse af havnefaciliteterne i Aabenraa Fjord som led i udviklingen af en aktiv erhvervshavn af national betydning. Og at mulighederne primært afsøges omkring Sønderjyllandskajen og Ensted.

   

  Der lægges ligeledes op til, at der i arbejdet med udviklingsmuligheder tages højde for mulighederne for, at nogle af havnens nuværende kunder vil kunne flytte til nye arealer på rimelige økonomiske vilkår. Og at der som konsekvens heraf kan arbejdes med muligheder for byudvikling rundt om Nyhavn, som vil skulle tage hensyn til, at det også i fremtiden er muligt at drive havnerelateret virksomhed syd for Gammelhavn og på Sønderjyllandskajen

   

  Endelig lægges der op til, at denne udviklingsretning yderligere vil kunne præciseres i en kommende ny ejerstrategi for Aabenraa Havn.

   

  Et udkast til svar til havnens bestyrelse, der giver udtryk for ovenstående, er vedlagt som bilag.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at svaret til Aabenraa Havn godkendes, herunder at Aabenraa Kommune er positiv overfor, at Aabenraa Havn undersøger mulighederne for udvidelser af havnefaciliteterne i Aabenraa Fjord primært ved Sønderjyllandskajen og Ensted som led i udviklingen af Aabenraa Havn som en aktiv erhvervshavn af national betydning, så der sideløbende skabes muligheder for byudvikling rundt om Nyhavn,

  at der i undersøgelsen af mulighederne for udvidelses ligeledes ses på at skabe muligheder for, at havnens kunder kan flytte til nye arealer på rimelige økonomiske vilkår, så der som konsekvens heraf sideløbende skabes muligheder for byudvikling rundt om Nyhavn,

  at den fremtidige byudvikling rundt om Nyhavn skal ske på en sådan måde, at det fortsat er muligt at drive havnerelateret virksomhed syd for Gammelhavn og på Sønderjyllandskajen, og

  at Aabenraa Havns udviklingsmuligheder præciseres i en kommende fornyet ejerstrategi

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42597, Sagsinitialer: TOJE

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om tre Danmarkskort over omgørelsesprocenter. Der skal endvidere tages stilling til, hvorvidt der skal udarbejdes en handleplan for Aabenraa Kommunes juridiske kvalitet i sagsbehandlingen, når kommunen træffer afgørelser på socialområdet, voksenhandicapområdet og på børnehandicapområdet.

   

  Social- og Ældreministeriet offentliggjorde den 23. juni 2022 tre Danmarkskort over, hvor mange klagesager der er fejl i, når borgerne klager over kommunernes afgørelse på social-, voksenhandicap- og på børnehandicapområdet. Kortene viser, hvad omgørelsesprocenten er i landets kommuner i 2021. Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Seniorudvalget har behandlet Danmarkskortene på et udvalgsmøde i hhv. august og september 2022, hvor de blev forelagt udvalgene til orientering. Social- og Ældreministeriet har med henvisning til Retssikkerhedslovens § 79 b meddelt, at kommunalbestyrelsen i hver kommune inden udgangen af 2022 skal behandle de tre Danmarkskort. 

   

  Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen (en styrelse under Økonomi- og Indenrigsministeriet, der behandler klager over kommunens afgørelser) udregner omgørelsesprocenter:

  • Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget
  • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at afgørelsen ophæves og myndigheden skal afgøre den på ny
  • Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer den.

   

  Når en afgørelse hjemvises eller ændres, kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort, også selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret) ud af alle sager, hvor der er truffet en afgørelse.

   

  Aabenraa Kommunes omgørelsesprocent ligger over landsgennemsnittet

  Som det fremgår af nedenstående, tegner Social- og Ældreministeriets Danmarkskort et billede af, at Aabenraa Kommune inden for alle tre områder ligger over landsgennemsnittet. Danmarkskortene viser endvidere, at de fleste omgjorte afgørelser i Aabenraa Kommune hjemvises. Neden for redegøres for omgørelsesprocenten på de tre områder 2021.

   

  Omgørelsesprocent på socialområdet i 2021

  Heri indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang, dvs. både på børne- og voksenområdet. Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen i 2021 har behandlet 88 afgørelser, som Aabenraa Kommune har truffet inden for socialområdet, hvoraf 43 afgørelser er blevet omgjort, svarende til en omgørelsesprocent på 49. Af de 43 omgjorte afgørelser er de 33 blevet hjemvist, mens ti er blevet ændret. I 2020 har Ankestyrelsen omgjort 50 ud af 106 afgørelser svarende til 47 pct. Den gennemsnitlige omgørelsesprocent i 2021 på landsplan ligger på 31,8 på socialområdet. I 2020 var omgørelsesprocenten på landsplan 36,3.

   

   

   

  Omgørelsesprocent på børnehandicapområdet i 2021

  Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen i 2021 har behandlet 21 afgørelser, som Aabenraa Kommune har truffet inden for børnehandicapområdet, hvoraf 13 afgørelser er blevet omgjort, svarende til en omgørelsesprocent på 62. Af de 13 omgjorte sager er de syv blevet hjemvist, mens seks er blevet ændret. I 2020 har styrelsen omgjort 31 ud af 45 afgørelser svarende til en omgørelsesprocent på 69. Den gennemsnitlige omgørelsesprocent i 2021 på landsplan ligger på 35,9 på børnehandicapområdet. I 2020 var omgørelsesprocenten på 52.

   

  Omgørelsesprocent på voksenhandicapområdet i 2021

  Ankestyrelsen har i 2021 behandlet ni afgørelser, som Aabenraa Kommune har truffet inden for voksenhandicapområdet, hvoraf seks afgørelser er blevet omgjort, svarende til en omgørelsesprocent på 67. Af de seks omgjorte afgørelser er fem blevet hjemvist, mens en er ændret. I 2020 har styrelsen omgjort 4 ud af 8 afgørelser svarende til en omgørelsesprocent på 50. Den gennemsnitlige omgørelsesprocent i 2021 på landsplan ligger på 34,3. I 2020 var omgørelsesprocenten på 42,5.

   

  Handleplan for kommunens juridiske kvalitet i sagsbehandlingen

  Det fremgår af det vedlagte brev fra Ankestyrelsen, at Byrådet skal tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

   

  Aabenraa Kommune er i proces med etablering af en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren skal rådgive og vejlede borgeren og skal gennem et tillidsbaseret samarbejde og sparring med

  forvaltningen bidrage til, at henvendelser fra borgerne bruges konstruktivt til forbedringer af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening. Borgerrådgiveren kan endvidere rådgive borgeren i, hvordan borgeren kan klage over kommunens afgørelser, hjælpe med at forstå klagevejledninger og hjælpe borgeren med at finde vej til rette klageinstans. Danmarkskortenes behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Seniorudvalget gav ikke grundlag for ønsker om en handleplan. Forvaltningen anbefaler, at effekten af etablering af en borgerrådgiverfunktion afklares, inden der igangsættes yderligere handleplaner.

   

  Danmarkskort for social-, børnehandicap- og voksenhandicapområdet er vedlagt som bilag. Endvidere vedlægges Børne- og Uddannelsesudvalgets og Social- og Seniorudvalgets behandling af Danmarkskortene.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Danmarkskort over omgørelsesprocenter tages til orientering, og

  at der pt. ikke udarbejdes yderligere handleplaner ud over etableringen af en borgerrådgiverfunktion

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/35866, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Hjordkær Fjernvarme har i brev af 8. november 2022 ansøgt om en kommunegaranti for lån til investeringer i renovering og udvidelse af fjernvarmenettet. Der er tale om udgifter, som forventes at løbe op i 2,7 mio. kr.

   

  Udgifterne er jf. ansøgningen afholdt i 2021 og 2022, og resten forventes afholdt i 2023.

   

  Hjordkær Fjernvarme har iflg. det seneste aflagte regnskab (for året 2021) forøget trækket på kassekreditten fra 0,349 mio. kr. til 1,847 mio. kr. Ansøger har oplyst, at der ønskes at omlægning af kassekreditfinansieringen til en billigere finansiering via Kommunekredit, hvilket betinger en kommunegaranti.

   

  Aabenraa Kommune har hjemmel til at stille garantien, uden at det belaster lånerammen, idet der er jf. Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier i §2 stk. 1 nr. 5 er automatisk adgang til lån til udgifter til kollektive energiforsyningsanlæg, herunder ledningsnet.

   

  Idet udgifterne afholdt i 2021 er lånefinansieret via træk på Fjernvarmeselskabets kassekredit, er bestemmelserne om, at låntagning senest skal foretages inden udgangen af april måned året efter udgifterne er afholdt opfyldt.

   

  Således kan Aabenraa Kommune stille en garanti for det ønskede låneprovenu på 2,700 mio. kr.

   

  Idet udgifterne i 2022 og 2023 ikke er endeligt opgjorte, kan den endelige finansiering først fastlægges på dette tidspunkt. Derfor kan Aabenraa Kommune stille en garanti for en byggekredit hos Kommunekredit, der efterfølgende omlægges til ét eller flere lån, når anlægsudgifterne er opgjort. Den endelige omlægning af byggekreditten kræver ikke en fornyet politisk behandling.

   

  Når der stilles en kommunegaranti for en forsyningsvirksomhed, er Aabenraa Kommune forpligtet til at opkræve en garantiprovision, som skal afspejle prisen for en tilsvarende garanti stillet i det private marked.

   

  Aabenraa Kommune har i oktober 2022 indhentet en reference hos vores pengeinstitut på markedsprisen. Med afsæt i denne reference er der foretaget en konkret vurdering af ansøger, og på baggrund heraf anbefaler Staben, at der i forbindelse med tilsagnet om en kommunegaranti meddeles, at provisionen fastsættes til 0,5% p.a. af hovedstolen primo året, dog forholdsmæssigt beregnet med 1/12 pr. påbegyndt måned i etableringsåret. Provisionen for en byggekredit regnes af det samlede garanterede lånebeløb.

   

  Byrådet er forpligtet til at sikre at garantiprovisionen er markedskonform, hvilket medfører, at såfremt markedsniveauet ændres, skal fastsættelsen af garantiprovisionen revurderes. Byrådet har senest forholdt sig hertil i november 2021, hvor provisionerne for de allerede meddelte garantier til forsyningsvirksomheder blev reduceret med 1/3. Markedsniveauet for provision er iflg. referencen i oktober 2022 ikke ændret ift. niveauet i efteråret 2021.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1580 af 17. december 2013.

  Økonomi og afledt drift

  Garantiprovisionsindtægten, som opkræves 1 gang årligt i 1. kvartal, indgår i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2023,

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der tilbydes Hjordkær Fjernvarme en kommunegaranti for en byggekredit/ et lån på op til 2,700 mio. kr. til finansiering af investeringer i fjernvarmenettet, dog maksimalt svarende til de afholdte anlægsudgifter,

  at garantiprovisionen fastsættes til 0,5% p.a. indtil videre, og

  at de bevillingsmæssige konsekvenser af garantiprovisionen indgår i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2023.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Philip Tietje deltog ikke i behandlingen af sagen på grund af inhabilitet.

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/36905, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Kuben Management A/S har på vegne af BoligSyd fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for opførsel af 9 almene boliger i Bovrup. Med ansøgningen er der fremsendt skitseforslag for boligerne og deres beliggenhed.

   

  Boligerne tænkes opført i tilknytning til BoligSyd’s eksisterende boliger beliggende på Nørrekær 61-79. Boligerne disponeres placeringsmæssigt sådan. Det vil sige, at der opføres tre boliger umiddelbart syd for, og seks boliger øst for eksisterende afdeling 10. Boligerne opføres som tæt/lav bebyggelse. Det samlede boligareal udgør 840 m2 og fordeles på seks stk. 3 værelses boliger på 90 m2 og tre stk. 3 værelses boliger på 100 m2.

   

  Skema A ansøgningen er baseret på gældende maksimumbeløb for 2022 for alment boligbyggeri for familieboliger (22.255 kr./pr.m2.).  I forbindelse med udarbejdelsen af Skema B vil anskaffelsessummen blive reguleret jævnfør det senest offentliggjorde maksimumbeløb for alment boligbyggeri for familieboliger. Der ansøges om en samlet godkendelse af Skema A’s anskaffelsessum på 18,694 mio. kr., der fordeler sig således:

   

  Omkostninger (i mio. kr.)

  Skema A

  Grundudgifter, tilslutningsbidrag mv. 

  1,840

  Entrepriseudgifter

  12,871

  Omkostninger

  3,662

  Gebyrer til myndigheder

  0,321

  Samlede anskaffelsessum 

  18,694

   

  Finansiering af anskaffelsessummen sker som følgende:

   

  Finasieringdel (i mio. kr.)

   

  Beboerindskud (2%)

  0,374

  Kommunal grundkapitalindskud (10%)

  1,869

  Låneoptag (88%)

  16,451

  I alt

  18,694

   

  Den årlige husleje estimeres til at udgøre 976 kr. pr. m2. Det svarer til en månedlig husleje på ca. 7.375 kr. for en bolig på 90 m2 og ca. 8.028 kr. for en bolig på 100 m2. Hertil kommer udgifter til forbrug af el, vand, varme samt antenne.

   

  BoligSyd har ikke købt arealet mod syd eller øst på nuværende tidspunkt. For arealet mod syd arbejdes, der på at mageskifte med tilsvarende areal, som BoligSyd har liggende længere mod syd ved plejehjemmet. I samme forbindelse arbejdes der på, at BoligSyd erhverver sig arealet mod øst.

   

  Der er indgået en aftale mellem Dansk Byggeri og BL (Danske Almene Boliger) om, at der kan ske fravigelser fra AB, ABT og ABR. Fravigelser skal dog godkendes af Byrådet i forbindelse med skema A.
  For boligprojektet ansøges der på den baggrund om Byrådets godkendelse af fravigelse af ABR18 og AB18 for så vidt angår de tilføjelser og fravigelser, der fremgår af bilag herfor.

  Lovgrundlag

  Lov om almene boliger §115 og §118

  Planmæssige forhold

  Området er lokalplanlagt via lokalplan LP051, der er godkendt 30. maj 2012 af Aabenraa Byråd. Der er ikke noget i byggeriet i forhold til lokalplanen, der gør, at det ikke kan gennemføres.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2022 er der afsat 1,5 mio. kr. til kommunal grundkapital til almene boliger i Bovrup. Der er derfor en difference på 0,369 mio. kr. op til den kommunale grundkapital på 1,869 mio. kr., der kræves, for at boligerne kan opføres.

   

  Udgiften til differencen på 0,369 mio. kr. foreslås finansieret af det ikke disponerede budget til kommunal grundkapital, som udgør 1,651 mio. kr. 

   

  Ud over det kommunale grundkapitalindskud påtager kommunen sig ved godkendelse at stille kommunegaranti for den del af beløbet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantibeløbet kan ikke opgøres, før byggeriet er opført og ejendommen er værdisat, hvorfor garantien først kendes, når garantierklæringen fremsendes af långiver efter godkendelse af skema B og endeligt efter godkendelse af skema C.

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller

  at skema A godkendes,

  at der gives kommunal grundkapital på 1,869 mio. kr.,

  at merudgift til kommunal grundkapital på 0,369 mio. kr. finansieres af det ikke disponerede budget til kommunal grundkapital på 1,651 mio. kr.,

  ar der gives tilsagn om kommunegaranti, og

  at fravigelse og tilføjelser til ABR18 og Ab18 godkendes.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt.

   

  Keld Hansen (C) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1707, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler en godkendelse af Helhedsplan for Rødekro bymidte samt frigivelse af midler afsat til Udviklingspulje Rødekro samt Bypark Rødekro.

   

  Udviklingen af Rødekro tager afsæt i udviklingsplanen fra 2016 og er blandt andet i Vækstplan 2022 beskrevet som en vigtigt brik i udviklingen af en samlet hovedby, og der arbejdes med at styrke byens profil og identitet samtidig med, at sammenhængen til Aabenraa forstærkes. Arbejdet sker med afsæt i visionen om, at Rødekro skal være en levende og attraktiv bosætningsby i Aabenraa Kommune.

   

  I november 2021 blev Rødekro udpeget som en af de fem testbyer i projektet Partnerskaber for levende bymidter, der er blevet igangsat af Bolig- og Planstyrelsen under Indenrigs- og Boligministeriet. Projektet Partnerskab for levende bymidter afsluttes i november 2022. Som en del af projekter er der blandt andet udarbejdet en helhedsplan for Rødekro bymidte, se bilag 1. Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med Rødekro Udviklingsråd samt Kometbutikkerne. Undervejs i processen har der været afholdt borgermøde, åben tegnestue samt online borgerinddragelse.

   

  Helhedsplanen beskriver en overordnet vision for omdannelsen af Rødekro bymidte og ses som en langsigtet plan. Visionen er at omdanne bymidten til en grøn stationsby med konkrete forslag til omdannelsen af hovedgaderne Hærvejen, Østergade og Vestergade med blandt andet vejbede, ny belægning på fortovsarealerne samt cykelbaner på Hærvejen. Derudover er der udarbejdet et skitseforslag for Hærvejsparken på hjørnet af Hærvejen og Østergade samt stationsområdet.

   

  I første halvdel af 2023 forventes det, at arbejdet med at udarbejde et program for Områdefornyelse Rødekro igangsættes. Programmet kommer til at indeholde elementer fra helhedsplanen samt fra de øvrige planer og projekter, der er i og omkring Rødekro. Programmet skal blandt andet sikre prioritering og sammenhæng mellem projekterne samt give mulighed for at søge byfornyelsesmidler. Programmet udarbejdes i samarbejde med den lokale arbejdsgruppe og forelægges Byrådet til godkendelse.

  Økonomi og afledt drift

  Forvaltningen vurderer at projekterne i den langsigtede helhedsplan beløber sig sammenlagt til ca. 40,0 mio. kr.

   

  Der er i den gældende investeringsoversigt afsat 12,0 mio. kr. til Udviklingspulje Rødekro, heraf er 4,0 mio. kr. frigivet tidligere, mens resterende rådighedsbeløb på i alt 8,0 mio. kr. ønskes frigivet i denne sag. Der er i investeringsoversigten endvidere afsat 0,5 mio. kr. til Bypark Rødekro, og disse midler ønskes ligeledes frigivet og overført til Udviklingspulje Rødekro, hvor midlerne kan indgå som en del af den samlede finansiering til realisering af helhedsplanen. Det vurderes, at de allerede afsatte midler kan danne grundlag for et betydeligt første skridt i realiseringen af helhedsplanen.

   

  En del af de afsatte midler anvendes til administration og projektledelse, ligesom det er planlagt at udgifterne forbundet med erhvervelsen af arealet på hjørnet af Hærvejen og Østergade, hvor Hærvejsparken planlægges etableret, skal afholdes af Udviklingspulje Rødekro.

   

  Som ved kommunens andre udviklingsplaner har Helhedsplanen for Rødekro bymidte et langt sigte og skal derfor realiseres i etaper i takt med, at der findes finansiering. Det vil sige, at noget, jævnfør ovenstående, kan realiseres som en første etape, mens andet kommer senere eksempelvis i forbindelse med kommende budgetlægninger eller ved, at der findes anden ekstern finansiering.

   

  For at finde yderligere finansiering er der blandt andet søgt forskellige statslige puljer om støtte til realisering af projekterne, blandt andet Infrastrukturpulje 2035 - Pulje til mere trygge, attraktive og grønne stationer samt Forsøgsordning for frie bymidter, hvor der skal indsendes en kvalificeret ansøgning i første kvartal 2023. Derudover planlægges det at ansøge forskellige fonde og andre mulige statslige puljer for at finde finansiering til realisering af Helhedsplan for Rødekro bymidte.

   

  Som en del af projektet Partnerskab for levende bymidter, gives der fra Bolig- og Planstyrelsen et tilskud til udarbejdelse af helhedsplanen på 0,100 mio. kr.

   

  Opførelsen af boligbyggeriet på hjørnet at Hærvejen og Østergade forventes afsluttet i første halvdel af 2023. Det er derfor ønsket at igangsætte projektering, udbud og anlæg af Hærvejsparken, som det første projekt fra helhedsplanen. Forvaltningen vurderer, at anlæg af Hærvejsparken beløber sig til omkring 3,600 mio. kr. inkl. rådgivning og uforudsete udgifter. Dette beløb præciseres i forbindelse med projektering.

   

  Eftersom flere af de statslige puljer, samt de fonde der planlægges ansøgt, har krav om medfinansiering, og der ikke er kommet svar på de allerede indsendte ansøgning, og der planlægges for løbende at søges nye puljer og fonde i det omfang, det er muligt, er det ønsket at afvente igangsætning af flere konkrete projekter til der forelægger nærmere afklaring herom. Det anbefales derfor, at Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter bemyndiges til at prioritere og igangsætte helhedsplanens projekter inden for projektets overordnede økonomiske ramme.

   

   

  Tabel 1: Fordeling af rådighedsbeløb for Udviklingspulje Rødekro

   (1.000 kr.)

  Frigivelse

  Tidl. år

  2022

  2023

  2024

  I alt

  Frigivet

  1.500

  2.140

   

   

   

  Frigives ved enkeltsag

   

   

  3.500

  4.500

   

  Frigivet ved budgetvedtagelse

   

  360

   

   

   

  I ALT

  1.500

  2.500

  3.500

  4.500

  12.000

   

   

  Tabel 2: Fordeling af udgifter og indtægter

  (1.000 kr.)

   

  Frigivet

  Ikke frigivet

  I alt

  Udgifter i alt

  4.000

  8.600

  12.600

  Udviklingspulje Rødekro

  4.000

  8.000

  12.000

  Bypark Rødekro

   

  500

  500

  Partnerskab for levende bymidter

   

  100

  100

   

   

   

   

  Indtægter i alt

   

  -100

  -100

  Partnerskab for levende bymidter

   

  -100

  -100

   

  Afledt drift

  Som følge af Økonomiudvalgets beslutning den 18. februar 2020 om ny model for afledte driftsudgifter for fremtidige anlæg, vil anlægsprojektets driftsudgifter indgå i puljen til afledt drift (1,0 mio. kr. pr. år), som nu er placeret under Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Helhedsplan for Rødekro bymidte godkendes,

  at der gives tillæg til anlægsbevilling på 8,6 mio. kr. mio. kr. i udgift og 0,1 mio. kr. i indtægt til projektet Udviklingspulje Rødekro, svarende til netto 8,5 mio. kr., som frigives,

  at udgiften finansieres af henholdsvis de afsatte rådighedsbeløb til Udviklingspulje Rødekro i 2023 og 2024 på i alt 8,0 mio. kr., det afsatte rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2022 til Bypark Rødekro, som overføres til Udviklingspulje Rødekro, samt tilskud på 0,1 mio. kr. fra Bolig- og Planstyrelsen,

  at der igangsættes projektering, udbud og anlæg af Hærvejsparken jf. skitse i Helhedsplan for Rødekro bymidte,

  at Udvalget for Plan, Teknik & Landdistrikter bemyndiges til at træffe beslutninger i forbindelse med realisering af Helhedsplan for Rødekro bymidte, herunder fremadrettet at prioritere og igangsætte projekter,

  at forvaltningen bemyndiges til at søge fondsmidler og øvrig ekstern finansiering til realisering af Helhedsplan for Rødekro bymidte, og

  at eventuelle midler der hjemkommer fra statslige puljer, fondsansøgninger med mere tilføres Udviklingspulje Rødekro, og at dette administreres gennem enkeltsager med indtægts- og anlægsbevilling.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10-11-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Egon Madsen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/8304, Sagsinitialer: lbon

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes byråd ønsker, at kommunen gennem planlægning, energirenovering, omstilling med mere bidrager til den grønne omstilling, så Dan­mark kan blive uafhængig af fossile brændstoffer. Byrådet har for nyligt vedtaget Klimaplan 2022. I Klimaplanen er det målet at nedbringe CO2 -udledningen med 70% inden år 2030. Målet kan kun nås, hvis borgere og virksomheder bidrager, eksempelvis ved etablering af nye energianlæg. Solenergi vurderes at være blandt de væsentligste teknologier til at fremme den grønne omstilling.

   

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 18. august 2022 at igangsætte lokalplanlægning for solenergianlæg ved Svejlund, vest for Hellevad.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet forslag til Lokalplan nr. 146 med et tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 51 til Kommuneplan 2015, Miljøvurdering og §25-tilladelse for et solenergianlæg ved Svejlund, vest for Hellevad.

   

  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en anvendelse til teknisk anlæg i form af solenergianlæg til elproduktion med tilhørende anlæg. Disponeringen af området sikres, således der opretholdes spredningskorridorer og offentlig adgang omkring byggefelterne, som indeholder et afskærmende beplantningsbælte.

   

  Området er i alt ca. 205 ha, hvoraf ca. 150 ha udnyttes til selve solenergianlægget. Produktionskapaciteten vil være op til ca. 140 MW (svarende til 110 MW/AC).

   

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af planer og programmer samt af det konkrete projekt (tidligere VVM). Planforslagene og det konkrete projektet er vurderet i forhold til en række miljøpåvirkninger, som den ændrede anvendelse kan medføre, herunder hvordan eventuelle negative påvirkninger kan afværges og overvåges. Hertil er der udarbejdet et udkast til §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse). Forslag til planerne, miljøvurderingen og §25-tilladelsen fremlægges i samme høring.

  Planmæssige forhold

  Den ønskede planlægning for området er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, idet området ikke er omfattet af en kommuneplanramme. På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 51, der muliggør etablering af teknisk anlæg i form af et solenergianlæg til elproduktion.

   

  Der har været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. På det tidspunkt var planområdet ca. 320 ha.
  Der indkom i alt 23 høringssvar, der blev fremlagt Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 6. januar 2022. Høringsnotatet blev taget til efterretning og lagt til grund for det videre arbejde.

   

  Forvaltningen vurderede, at det ville være muligt at imødekomme en stor del af høringssvarene og overholde de interne guidelines i et væsentligt omfang, såfremt projektarealet blev reduceret. Forvaltningen var efterfølgende i dialog med bygherre og kom frem til, at projektarealet kan reduceres til ca. 205 ha. Den 18. august 2022 besluttede Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter at igangsætte lokalplanlægning for dette projektareal.

   

  Planområdet er udpeget som særlig værdifuld landbrugsjord i Kommuneplan 2015. Derudover er planområdet også udpeget som en del af et større sammenhængende landskab i Kommuneplan 2015.

   

  Miljøvurdering af planer, programmer og af det konkrete projekt:
  Der er foretaget en miljøvurdering af planer og programmer, samt en miljøvurdering af det konkrete projekt.

   

  For planforslagene er der foretaget en miljøvurdering på emnerne: befolkning og menneskers sundhed, flora og fauna, grundvand, klimatiske faktorer og landskab.

  For projektet er der foretaget miljøvurdering, der behandler de samme emner som miljøvurdering af planforslagene samt trafik. Denne del er udarbejdet af bygherre, og vurderingerne heri er således bygherres, jf. reglerne i Miljøvurderingsloven.

  Miljøvurderingen konkluderer, at der vil være en midlertidig visuel påvirkning af lokalplanområdets omgivelser, men at denne mindskes i takt med, at den afskærmende beplantning etablerer sig. Miljøvurderingen forelægger derfor et forslag til overvågningsprogram af, at den afskærmende beplantning overvåges, således at en tilstrækkelig vækst opnås og sløring fra omgivelserne sikres.

  Høring/udtalelse

  Forslag til lokalplan nr. 146 og forslag til kommuneplantillæg nr. 51 til Kommuneplan 2015 med tilhørende miljøvurdering af planforslagene og det konkrete projekt og §25-tilladelse forventes sendt i offentlig høring i 8 uger fra medio januar til primo marts 2023. Der forventes afholdt et borgermøde i løbet af høringsperioden.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 51 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,
  at forslag til Lokalplan nr. 146 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,
  at miljøvurderingen af planforslagene og det konkrete projektet godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,
  at forslag til §25-tilladelsen godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og
  at der afholdes et borgermøde i høringsperioden.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt, idet 26 stemte for (A (Cathrina Aaes Sørensen, Dorrit Knudsen, Dorte Ballhorn Soll, Egon Madsen, Erik Uldall Hansen, Gaby Scheel, Gerth Petersen, Theis Kylling Hommeltoft), C, F, O, S, V) og 3 stemte imod (A (Christian Panbo), D).

   

  Carina Underbjerg Kloster (V) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/3592, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 147 Solenergianlæg nord for Fogderup og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 52 har været fremlagt i offentlig høring i 13 uger fra den 15. juni 2022 til den 15. september 2022. Der er udarbejdet en miljøvurdering i tilknytning til planforslagene samt en miljøkonsekvensrapport for projektet med et tilhørende udkast til §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse), som i samme periode har været fremlagt i offentlig høring. Miljøvurderingen og miljøkonsekvensrapporten er skrevet sammen i ét dokument.

   

  Kommuneplantillæg nr. 52 muliggør lokalplanlægningen, idet området ligger uden for eksisterende kommuneplanrammer. Arealet udlægges til teknisk anlæg i landzone.

   

  Kommuneplantillægget og lokalplanen har til formål at udlægge området til teknisk anlæg i form af solenergianlæg til elproduktion med tilhørende anlæg, herunder serviceveje, hegn og beplantning. Disponeringen af området sikrer, at der opretholdes og etableres faunapassager. Offentlig adgang bliver muligt omkring byggefelterne, som indeholder et afskærmende levende hegn og anlæg til understøttelse af friluftslivet i området.

   

  Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse i forhold til den miljøvurdering, som var udarbejdet sammen med planerne. Denne indsættes i begge planer ved endelig vedtagelse. I den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen vurderes det, at miljøvurderingen er dækkende for planerne.

   

  I forbindelse med høringen indkom der i alt 10 høringssvar. Høringssvarene omhandler ønske om, at Fogderupvej renoveres, at der etableres cykelsti samt ønsker om, at midler fra Grøn pulje anvendes i lokalområdet. Yderligere er der ønsker vedrørende indretning af det grønne område, flere stiforbindelser til området og højere beplantning omkring anlægget samt bemærkninger til valg af visualiseringspunkter. Enkelte høringssvar udtrykker bekymring for at planerne vil skæmme naturen, påvirke dyrelivet negativt, og at der vil ske værdiforringelse af huse i lokalområdet som følge af udsigtsgener, færre tilflyttere og eventuelt skolelukning.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et indstillingsnotat, dateret den 18. november 2022, som indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstillinger til ændring af lokalplanen og kommuneplantillægget. Høringssvarene medfører en tilføjelse af oversigtskort og beskrivelse af eltransmission-ledningen i kommuneplantillægget samt en tilføjelse af bestemmelse i lokalplanen om, at der må etableres et levende hegn langs med servitutarealet i delområde B.

   

  Forvaltningen har endvidere følgende rettelser:


  En mindre redaktionel rettelse i lokalplanen vedrørende pligten til at fjerne anlægget ved driftens ophør, hvor det præciseres, at pligten påhviler grundejer.

   

  Tilføjelser i § 25 tilladelsen i form af vilkår 13, således denne dækker hele afværgeforanstaltningen fra miljøvurderingen og et vilkår om, at de to læhegn, der anvendes som ledelinjer for flagermus, ikke må fældes.

   

  Forvaltningen vurderer, at de forslåede mindre ændringer ikke giver anledning til, at planerne og §25-tilladelsen skal fremlægges i offentlig høring på ny.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. På denne baggrund er der udarbejdet et Tillæg nr. 52 til kommuneplan 2015, der muliggør etablering af et teknisk anlæg i form af solenergianlæg i området.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 52 vedtages endeligt med ændringsforslag som indstillet i notat af 18. november 2022,

  at Lokalplan nr. 147 vedtages endeligt med ændringsforslag som indstillet i notat af 18. november 2022,

  at den sammenfattende redegørelse, der er udarbejdet i medfør af miljøvurderingsloven godkendes og indsættes i Lokalplan nr. 147 og i Kommuneplantillæg nr. 52, og

  at §25-tilladelsen vedtages endeligt med ændringer angivet i sagsfremstillingen.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt, idet 26 stemte for (A (Cathrina Aaes Sørensen, Dorrit Knudsen, Dorte Ballhorn Soll, Egon Madsen, Erik Uldall Hansen, Gaby Scheel, Gerth Petersen, Theis Kylling Hommeltoft), C, F, O, S, V) og 3 stemte imod (A (Christian Panbo), D).

   

   

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/31422, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 140 – Boligområde ved Dimen har været fremlagt i offentlig høring i 4 uger fra den 11. maj til den 8. juni 2022. Der var udarbejdet en miljøvurdering i tilknytning til planforslaget, som har været fremlagt i offentlig høring sammen med planforslaget.
   

  Lokalplanen har til formål at afløse Lokalplan nr. 056 - Boligområde ved Stolligvej, som blev endeligt vedtaget af Byrådet den 20. marts 2019. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en boligbebyggelse med 70 tæt lave boliger og 19 åben lave boliger. Nuværende lokalplan nr. 056 rummer mulighed for 90 åben lave boliger og havde færre grønne områder end det fremlagte forslag til Lokalplan nr. 140.
   

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse indkom der 2 høringssvar. Høringssvarene var fra Museum Sønderjylland og Haderslev Stift. Høringssvaret fra museet omhandler ønsker om enkelte præciseringer i afsnittet om arkæologisk forhold. Stiftet oplyste blot, at man ikke havde bemærkninger til planforslaget.

  Bygherre har inden byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen 31. august 2022 bedt om, at der ændres på bebyggelsens taghældning, idet taghældningen ønskes fastsat til 20-50 grader i stedet for 14-20 grader. Bygherre begrunder dette med, at man ønsker at kunne opføre bebyggelse, der tager udgangspunkt i områdets lokale arkitektur. Tilretningerne til det foreliggende projekt vil afspejle den lokale arkitektur væsentligt mere, hvor de væsentlige karakteristika er de stejle tage med strå eller tegl samt markante gavle, som er så kendetegnende for gamle huse på Løjt Land.
   

  Forvaltningen har gennemført en høring efter planlovens § 27 af berørte parter i forhold til de ønskede ændringer. Der indkom ingen høringssvar. Forvaltningen vurderer, at ændringerne ikke er af et sådant omfang, at planforslaget skal ud i en fornyet høring inden den endelige vedtagelse.
   

  Efter aftale med bygherre ønskes den tilslutningspligt til fjernvarme, som gælder efter Lokalplan nr. 056, opretholdt, da der ikke længere kan optages bestemmelse om tilslutningspligt i nye lokalplaner. Derfor kan denne kun opretholdes, hvis § 13.1 fra Lokalplan nr. 056 opretholdes. § 13.1 har følgende ordlyd: Ny bebyggelse må ikke tages i brug før, den er tilsluttet kollektiv varmeforsyning. Det gælder dog særlige undtagelser for lavenergibebyggelse, der er defineret efter planlovens § 21a, eller at der ikke etableres et fjernvarmeanlæg i området. Grunden til denne fremgangsmåde er, at der efter lovændring i 2019 ikke længere kan optages bestemmelser om tilslutningspligt til fjernevarme i lokalplaner, men tilslutningspligter i eksisterende lokalplaner gælder stadig.
   

  Der var udarbejdet en miljøvurdering af forslaget til Lokalplan nr. 140, der har været fremlagt i offentlig høring sammen med planforslaget. I forbindelse med endelig vedtagelse af planen er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse i forhold til Miljøvurderingslovens § 13 stk. 2.
   

  Forvaltningen vurderer, at de forslåede mindre ændringer i den endelige lokalplans redegørelse ikke giver anledning til, at planforslagene skal fremlægges i offentlig høring på ny.
   

  Forvaltningen indstiller, at lokalplanen og den sammenfattende redegørelse vedtages endeligt med de rettelser i lokalplanens bestemmelser om taghældning og redegørelse vedrørende arkæologiske forhold, som fremgår af indstillingsnotat af 5. oktober 2022.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.106.B i Kommuneplan 2015 og er udlagt til boligformål. Området er beliggende i byzone. Området er omfattet af Lokalplan nr. 056 Boligområde ved Stolligvej. Denne aflyses bortset fra § 13.1 vedrørende tilslutningspligt til fjernvarme.
   

  Området er delvis omfattet af 300 meter skovbyggelinje. Skovbyggelinjen søges ophævet for de områder, der efter Lokalplan nr. 140 kan bebygges. Det vil sige delområde A, B og C.

  Den vestlige del er omfattet af 100 meter fortidsmindebeskyttelseslinje i forhold til den brolagte vej Dimen. En mindre del af planområdet ind til 70 meter fra fortidsmindet er udlagt til bebyggelse. Fortidsmindebeskyttelseslinjen søges ophævet på den del, der er udlagt til bebyggelse.
   

  For både skovbyggelinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen har kommunen kompetencen til at meddele dispensation. For fortidsmindebeskyttelseslinjen dog kun efter forudgående høring hos Slots- og Kulturstyrelsen.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at lokalplan nr. 140 vedtages endeligt med de ændringsforslag som fremgår af indstillingsnotat af 5. oktober 2022,

  at Lokalplan nr. 56 Boligområde ved Stolligvej aflyses bortset fra § 13.1 vedrørende tilslutningspligt til fjernvarme, og

  at den sammenfattende redegørelse, der er udarbejdet i medfør af miljøvurderingsloven og dateret den 22. juni 2022, med rettelse 22. oktober 2022, godkendes og indsættes i Lokalplan nr. 140.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10-11-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Anders Koch-Hørlyck deltog ikke i punktet.

   

  Afbud: Egon Madsen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt.

   

  Gaby Scheel (A) deltog ikke i behandling af sagen.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/36023, Sagsinitialer: jkje

  Sagsfremstilling

  Arwos har fremsendt forslag til takster for affald for 2023 til godkendelse. Takstbladet fremgår af Bilag 1. Taksterne er godkendt af Arwos’ bestyrelse den 8. november 2022.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med relevant lovgivning.

   

  Det er kommunen, der fastsætter affaldstakterne endeligt.

   

  Samlet set stiger priserne på grund af øgede omkostninger afledt af den lovpligtige udvidelse og nationale ensretning af indsamlingsordningen for husholdningsaffald på baggrund af den politiske aftale Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi vedtaget i Folketinget juni 2020.

  Derudover vil visse forbrugere opleve en mere markant prisstigning, som uddybes nedenfor.

   

  I marts 2021 vedtog det daværende Teknik- og Miljøudvalg (TMU), at der fremover skulle arbejdes med 3 stk. tokammer-beholdere til husholdningsaffald for at imødekomme de nationale krav til en ny indsamlingsordning. Derudover blev et nyt regulativ for husholdningsaffald vedtaget i Byrådet den 22. december 2021.

   

  Ændringerne i indsamlingsordningen medfører, at de tidligere beholderstørrelser på 80 liter, 140 liter og 180 liter udgår, og at den mindste beholderstørrelse fremadrettet vil være 240 liter. Samlet set medfører den nye takststruktur en årlig mindstepris for parcelhusejere og lejligheder på 4.055 kroner, hvilket, jf. Arwos’ eksempler på side 3 i Bilag 2, er en stigning på henholdsvis 1.469 kroner for husstande, der tidligere benyttede en 80 liters beholder, 1.062 kroner for husstande, der tidligere benyttede en 140 liters beholder og 737 kroner for husstande, der tidligere benyttede en 180 liters beholder. Yderligere stiger taksten for 240 liters beholdere med 205 kroner, mens taksten for 370 liters beholdere falder med 399 kroner.

   

  På samme måde sker der en mindre stigning i taksterne for fællesløsningerne i eksempelvis boligforeninger, hvor Arwos’ eksempler på side 4 i Bilag 2 giver en årlig stigning pr. lejlighed på mellem 77 kroner og 474 kroner.

   

  Som en del af den politiske aftale kan de kommunale affaldsselskaber fremover kun tilbyde indsamling af erhvervsaffald fra virksomheder med affald, der i art og mængde svarer til en husholdning. På baggrund af en markedsdialog tilbydes der fremadrettet afhentning af en standardløsning på 3 stk. 240 liters beholdere, hvilket i art og mængde svarer til en husholdning. Markedsprisen er fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 48 a og med baggrund i Forsyningstilsynets vejledning hertil, og består således af ”hvile i sig selv”-prisen jf. taksten for de private plus avance. Avancen foreslås i vejledningen til at ligge mellem 5 og 15%, og Arwos forslår selv 15% for at give god plads til markedsaktører.

   

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Arwos’ takster for affald for 2023 godkendes.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 07-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/36023, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Arwos har fremsendt spildevandstakster for 2023 til godkendelse.

   

  Taksterne er godkendt af Arwos’ bestyrelse den 8. november 2022.

   

  Kommunens godkendelse skal ikke tage stilling til taksternes størrelse, men udelukkende om de er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen herom. Det er forvaltningens vurdering, at dette er opfyldt.

   

  Der er enkelte ændringer i taksterne:

  Vandafledningsbidraget stiger med 95 øre pr. m3 vand, tilslutningsbidraget er steget som følge af lovbestemt indeksregulering og spildevandsafgifterne for ukloakerede ejendomme, som fastsættes af staten, er steget.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at spildevandstaksterne for 2023 for Arwos godkendes.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 07-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/36568, Sagsinitialer: jkje

  Sagsfremstilling

  Fra 1. januar 2023 skal affald til deponering, der er anvist af Aabenraa Kommune, leveres til Deponi Syds deponi i Måde og ikke længere til kommunens eget deponi i Sønder Hostrup, da dette skal lukkes.

   

  Byrådet besluttede på sit møde den 21. september 2022, at Aabenraa Kommune indtræder i det fælleskommunale selskab Deponi Syd med vedtægter som nuværende, hvor ejerkredsen udvides med Aabenraa Kommune.

   

  Kommunen er af praktiske årsager endnu ikke endeligt indtrådt i selskabet, og der arbejdes nu for en endelig ikrafttræden af de nye vedtægter med Aabenraa Kommune som medlem senest med udgangen af juni 2023, forventeligt dog tidligere.

  For den mellemliggende periode er der indgået en samarbejdsaftale med Deponi Syd, der gør det muligt at aflevere affald til Deponi Syd allerede fra 1. januar 2023.

  Det er en forudsætning for både samarbejdsaftalen og indtræden i selskabet, at kommunen tilslutter sig de takster for 2023, der er godkendt af Deponi Syds bestyrelse den 5. maj 2022.

   

  Taksterne er fastsat på baggrund af de forventede affaldsmængder og udgifter for 2023.

  Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter ”hvile-i-sig-selv-princippet”.

   

  Taksterne ligger henholdsvis lidt under eller på niveau med kommunens takster for 2022. Taksten for affald til deponering var 1.125 kr. pr. ton inkl. statsafgift og ekskl. moms for Arwos Deponi i 2022, hvor taksten er 1.075 kr. pr. ton inkl. statsafgift og eksl. moms for Deponi Syd for 2023, dog 1.125 kr. for asbestholdigt affald.

   

  Deponi Syds takstblad er vedlagt.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Deponi Syds takster for deponeringsegnet affald for 2023 godkendes.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 07-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63699, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal det besluttes, hvordan midlerne, der løbende kommer ind via Grøn pulje, skal administreres, prioriteres og fordeles mellem Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter samt Udvalget for Bæredygtig Udvikling.

   

  Forslag til administrationsgrundlag for Grøn pulje blev politisk behandlet i august 2022. Byrådet besluttede den 31. august 2022, at administrationsgrundlaget skulle i offentlig høring, herunder hos Det fælles udviklingsråd i fire uger, før der blev truffet endelig beslutning.

   

  Der har efterfølgende været en offentlig høringsperiode fra den 2. september til 2. oktober 2022. Der er indkommet 10 høringssvar, som er behandlet, og nogle forslag er indarbejdet i det nye forslag til administrationsgrundlag. Notatet med behandling af høringssvar er vedlagt sagen (bilag 1).

   

  Forvaltningen fremlægger her forslag til ændringer i Administrationsgrundlag for Grøn pulje (se bilag 2) med afsæt i høringssvarene.

   

  Principper for uddeling

  Gennemgående i langt de fleste høringssvar var nærhedsprincippet og ønsket om, at midlerne i højere grad kommer lokalområderne til gode. Forvaltningen har med afsæt heri tre forslag til scenarier for principper for uddeling af midlerne:

   

  Scenarie 1 – afgrænset lokalområde:

  Der kan i første runde søges til

  -         Lokale projekter og Grønne projekter, som er lokalt forankrede og realiseres i det skoledistrikt, hvor VE-anlægget er beliggende eller inden for en afstand på cirka fem kilometer fra VE-anlægget.

   

  Scenarie 2 – så lokalt, som muligt:

  Der kan i første runde søges til

  • Lokale projekter og Grønne projekter i hele kommunen.
  • Midlerne fordeles ud fra nærhedsprincippet ”Så lokalt, som muligt i forhold til afstand fra VE-anlægget”. Lokale projekter og Grønne projekter, der ligger tættest på VE-anlægget prioriteres således højere end projekter længere væk.

   

  Scenarie 3 – oprindeligt scenarie:

  Der kan i første runde søges til:

  • Lokale projekter, som er lokalt forankrede og som realiseres i det skoledistrikt eller inden for en afstand på cirka fem kilometer fra VE-anlægget.
  • Grønne projekter i hele kommunen.

   

  I alle scenarier foreslår forvaltningen, at der ved efterfølgende runder kan søges om støtte til både Lokale projekter og Grønne projekter i hele kommunen. Efterfølgende runder afvikles, såfremt der er restmidler efter første runde.

   

  Derudover gælder det for alle scenarier, at ansøgningerne i udgangspunktet fordeles efter indhold og procentvis fordeling mellem Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter og Udvalget for Bæredygtig Udvikling, målt i forhold til økonomisk volumen.

   

  Der skal træffes beslutning om, hvilket scenarie der ønskes. Forvaltningen anbefaler scenarie 1. Det skyldes, at scenariet tager højde for nærhedsprincippet og giver mulighed for at tilgodese lokalt forankrede projekter. Samtidig giver afgrænsningen et udgangspunkt og en ramme for, hvem der er primær målgruppe og giver mulighed for at støtte de fællesskaber og institutioner, som de nære lokalsamfund ofte er tilknyttet via skoledistriktet. Afgrænsningen med en radius på cirka fem kilometer giver mulighed for at tilgodese de lokalsamfund, som ligger tæt op af VE-anlægget, men ikke ligger i skoledistriktet.

   

  Der er udarbejdet kortmateriale, som giver et billede af, hvem der er den primære målgruppe ud fra scenarie 1. Der er kort for projekterne i Hjolderup og Bjerndrup og et samlet kort for de områder der berøres, såfremt de VE-anlæg, som pt er under planlægning, realiseres. (Bilag 3)

   

  Fordeling af midler

  Der er ikke foretaget justeringer i det oprindelige forslag til fordelingsnøgle for midlerne mellem udvalgene. Forvaltningen foreslår med afsæt i høringssvar og de politiske bemærkninger, at forvaltningen allerede efter et år gør status på erfaringer med omfanget af det administrative arbejde.

   

  Midlerne foreslås fordelt efter følgende fordelingsnøgle:

  • Administration i Plan, Teknik & Miljø: 8 % af det indbetalte beløb
  • Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter udmønter ca. 75 % af det samlede beløb efter fradrag af administrationsbidraget
  • Udvalget for Bæredygtig Udvikling udmønter ca. 25 % af det samledes beløb efter fradrag af administrationsbidraget

   

  Øvrige væsentlige justeringer i administrationsgrundlaget:

   

  -         Det er indskrevet, at det er muligt at søge driftstilskud i op til fem år.

  -         Lokalråd skal høres i forhold til de indkomne ansøgninger, og deres udtalelse indgår i den samlede helhedsvurdering.

  -         Det er tydeliggjort, at ansøger ikke skal have myndighedstilladelser på plads for at kunne ansøge. Ansøgere skal fortsat have afklaret, om projektet forventes realiserbart. Kommunen står til rådighed for vejledning og screening af projektideer.

  -         Det er tydeliggjort, at forvaltningen er til rådighed for ansøgere med vejledning og screening af projektideer.

  -         Endelig er der foretaget redaktionelle tekstjusteringer.

   

  Opstart af Grøn pulje

  Der er indbetalt midler til Grøn pulje for solcelleanlæg ved Hjolderup på 9,508 mio. kr. og Bjerndrup på 2,248 mio. kr.

   

  Den forventede tidsplan for Grøn pulje i Hjolderup og Bjerndrup:

  • Primo januar 2023: Puljerne åbner.
  • Januar 2023: Informationsmøde om Grøn pulje.
  • 10. april 2023: Ansøgningsfrist.
  • Juni 2023: Politisk afgørelse vedrørende ansøgninger.
  • Efterår 2023: Såfremt der er restmidler efter første puljerunde åbnes for en ny ansøgningsrunde.
  • Primo 2024: Status på administrationsgrundlaget.

   

  Der gøres opmærksom på, at det er en stram tidsplan, der er fremlagt i forhold til, hvor lang tid ansøgerne har til at udarbejde ansøgninger og i forhold forvaltningens sagsbehandling af ansøgningerne.

   

  Forvaltningen gør opmærksom på, at udmøntning af budgetforlig vedrørende projektmedarbejder til natur- og arealforvaltning med finansiering fra Grøn pulje behandles i en særskilt sag.

   

  Forvaltningen foreslår, at Udvalget for Bæredygtig Udvikling og Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter bemyndiges til at træffe beslutning, inden for deres respektive områder om ændringer i administrationsgrundlaget med undtagelse af den procentvise fordelingsnøgle mellem udvalg og administrationsvederlag.

   

  Lovgrundlag

  BEK nr. 742 af 30/05/2020, Bekendtgørelse om grøn pulje.

  BEK nr. 1791 af 02/09/2021, Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at scenarie 1 for principper for fordeling godkendes,

  at administrationsgrundlaget for Grøn pulje godkendes,

  at der afsættes 8 % af Grøn pulje midlerne til administration i Plan, Teknik & Miljø,

  at Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter bemyndiges til at udmønte tilskud fra Grøn pulje, svarende til henholdsvis ca. 75 % af det samlede beløb efter fradrag af administrationsbidraget,

  at Udvalget for Bæredygtig Udvikling bemyndiges til at udmønte tilskud fra Grøn pulje svarende til ca. 25 % af det samlede beløb efter fradrag af administrationsbidraget, og

  at Udvalget for Brædygtig Udvikling og Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter bemyndiges til, inden for deres respektive områder, at ændre administrationsgrundlaget med undtagelse af fordelingsnøglen.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 07-12-2022

  Ændringsforslag fra V, at scenarie 1 anbefales med en anden fordeling idet 90 % til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter hvoraf de 15 % reserveres til forsamlingshuse og 10 % til Udvalget for Bæredygtig Udvikling fratrukket administrationsbidraget. Man ønsker fordelingen og kriterierne evalueres årligt.

   

  Ikke godkendt idet 2 stemte for (V), imod stemte 4 (A,C, S).

   

  Forvaltningens indstilling anbefales godkendt idet det anbefales at fordeling og kriterierne evalueres årligt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter 08-12--2022

  Ændringsforslag fra V, at scenarie 1 anbefales med en anden fordeling idet 90% til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter hvoraf de 15 % reserveres til forsamlingshuse og 10% til Udvalget for Bæredygtig Udvikling fratrukket administrationsbidraget. Man ønsker fordelingen og kriterierne evalueres årligt.

   

  Ikke godkendt idet 3 stemte for (V), imod stemte 4 (A, C, S).

   

  Forvaltningens indstilling anbefales godkendt, idet fordeling og kriterier evalueres årligt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Ændringsforslag fra V, at scenarie 1 anbefales med en anden fordeling, idet 90% til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, hvoraf de 15 % reserveres til forsamlingshuse, og 10% til Udvalget for Bæredygtig Udvikling fratrukket administrationsbidraget. Man ønsker fordelingen og kriterierne evalueres årligt.

   

  Ikke godkendt, idet 4 stemte for (V) og 8 stemte imod (A, C, D, F og S).

   

  Forvaltningens indstilling anbefales godkendt, idet fordeling og kriterier evalueres årligt.

  For stemte 8 (A, C, D, F og S). 4 stemte imod (V)

   

  Afbud: Ida Smed.

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Ændringsforslag fra V: At scenarie 1 anbefales med en anden fordeling, idet 90% til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, hvoraf de 15 % reserveres til forsamlingshuse, og 10% til Udvalget for Bæredygtig Udvikling fratrukket administrationsbidraget. Man ønsker fordelingen og kriterierne evalueres årligt.

   

  Ændringsforslaget ikke godkendt, idet 12 stemte for (O og V) og 18 stemte imod (A, C, D, F og S).

   

   

   

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt, idet 18 stemte for (A, C, D, F og S) og 12 stemte imod (O og V). Fordeling og kriterier evalueres årligt.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12765, Sagsinitialer: DSE

  Sagsfremstilling

  Som følge af energikrisen indgik regeringen to nye aftaler, som sætter rammen for udfasning af al gas til boligopvarmning gennem kommunal varmeplanlægning. Et bredt flertal i folketinget blev den 25. juni 2022 enig om Klimaftale om grøn strøm og varme 2022, hvorefter regeringen og Kommunernes Landsforening den 29. juni 2022 indgik Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne.

   

  Den 28. oktober 2022 trådte Cirkulæreskrivelsen om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse i kraft, som forpligter kommunerne til at yde en planlægningsindsats, for at undersøge mulighederne i de områder, som i dag er udpeget som naturgasforsynede.

  Cirkulæreskrivelsen pålægger kommunen at give ejendomsejere i gasforsynede områder klar besked om deres fremtidige opvarmningsmuligheder samt en tidshorisont for disse. Energistyrelsen kom i den sammenhæng med brevskabeloner til fire forskellige områdetyper, som forvaltningen har valgt at læne sig op ad. I varmeplanlægningen arbejdes der derfor med følgende kategorier:

  1. Områder hvor der allerede er etableret et fjernvarmenet
  2. Områder hvor der er besluttet fjernvarmeprojekter
  3. Områder hvor mulighed for fjernvarme bliver undersøgt med endeligt svar i 2023
  4. Områder hvor der i øjeblikket ikke bliver planlagt for fjernvarme

   

  Områderne i kategori 1 og 2 er tydeligt defineret, da der er etableret fjernvarme eller godkendt projekt for konvertering til fjernvarme. Derfor forventes brevene til ejendomsejerne i disse områder udsendt allerede inden varmeplanens endelige godkendelse.

   

  Udpegningen af områderne i kategori 3 og 4 udgør den egentlige planlægning. Udvælgelsen er sket i tæt samarbejde med kommunens fjernvarmeværker. Når fjernvarmen skal udrulles, skal det give selskabs-, forbruger- og samfundsøkonomisk mening.

   

  Områderne i kategori 3 er områder, hvor det er vurderet, at der kan være et selskabs-, forbruger- og samfundsøkonomisk potentiale for konverteringen, og som vil være færdigberegnet i løbet af 2023. I de berørte områder har der desuden også været kontakt til lokalrådene, så disse er opdateret på varmeplanlægningen.

   

  Områderne i kategori 4 er områder, hvor det er vurderet, at de økonomiske kriterier ikke kan opfyldes på nuværende tidspunkt. Områderne vil bliver undersøgt nærmere også med hensyn til alternativ kollektiv varmeforsyning, hvis fjernvarmen ikke er en løsning. Det er dog ikke sikkert, at det kan beregnes fyldestgørende i 2023. Da udpegning af et område til et potentielt fjernvarmeområde kan forhindre muligheden for tilskud til individuelle løsninger for boligejere, har forvaltningen valgt at indplacere disse områder i kategori 4.

   

  Ud af i alt 34 naturgasopvarmede områder er det kun Øster Løgum, Fårhus, Kiskelund, Bajstrup, Broderup og Hønkys, samt nogen enkelte ejendomme, der ligger isoleret, som vil blive udpeget til kategori 4, og hvor ejendomsejere dermed vil modtage et brev om, at der ikke planlægges for fjernvarme i øjeblikket.

   

  Den vedlagte varmeplan lever op til kravene i cirkulæreskrivelsen, og omfatter de naturgasforsynede områder. Varmeplanen ses som en dynamisk plan, som løbende ændrer sig, når områder skifter status. For eksempel vil område 2 løbende blive til område 1, og område 3 vil blive til område 2 eller 4.

   

  Cirkulæreskrivelsen åbner op for, at kommunalbestyrelsen kan opfylde samfundsøkonomikravet ved at lægge den samfundsøkonomiske analyse fra en samlet samfundsøkonomisk varmeplan til grund ved konkrete projekter. Denne metode kan være egnet for kommuner med/i store byer.

   

  I Aabenraa Kommune er det dog ikke en fordel at udføre en samlet samfundsøkonomisk analyse, da byer og småbyer er spredt på et stort geografisk område. Desuden ses der for flere områder potentiale for ø-løsninger og/eller opkobling til eksisterende fjernvarme, uden at det er analyseret til bunds. En samlet analyse på nuværende tidspunkter vil derfor være begrænsning fremfor en fordel.

   

  I stedet for vil varmeplanen blive realiseret igennem samfundsøkonomiske projektforslag fra fjernvarmeværkerne i løbet af 2023, som det er kommunens opgave at gennemse og godkende.

  I forlængelse af dette vil der blive udarbejdet en mere fyldestgørende varmeplan, som også inkluderer områder uden for de nuværende forsyningsområder. En opdateret og mere fyldestgørende varmeplan forventes at være forelagt til politisk godkendelse ultimo 2023.

  Høring/udtalelse

  Offentlig høring er ikke påkrævet, når varmeplanen ikke indeholder en samlet samfundsøkonomisk analyse. I stedet udsendes de nævnte informationsbreve til berørte borgere.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik og Miljø indstiller,

  at Aabenraa Kommunes varmeplan for område med kollektiv varmeforsyning 2022 godkendes, og

  at muligheden for ændring af områdestatus på baggrund af projektforslag eller områderne nærmere analyse tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 07-12-2022

  1. at anbefales godkendt, og
  2. at taget til efterretning.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud. Ida Smed.

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt, idet afsnit 5.4 udgår af varmeplanen.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/30686, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag søges om en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2022 til renovering af Skolevænget 33 i Aabenraa.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget forholdt sig senest til bygningen på mødet den 7. april 2021, hvor udvalget tilkendegav sine ønsker i forhold til Økonomiudvalgets beslutning den 9. februar 2021 om at igangsætte en proces, hvor en række fagudvalg bidrog med input og kvalificering af udvalgte områder i forhold til den fremtidige benyttelse af bygningerne.

   

  I forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling den 7. april 2021 er gymnastiksalene bragt i anvendelse til supplement for Arena Aabenraa, som der er indgået en driftsaftale med gældende fra den 1. januar 2022.

   

  Da bygningen til undervisningsformål eller lignende Campusformål (Bygning 11) ikke skulle anvendes til midlertidig børneinstitution, er den overgået til Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med budgetlægningen for 2022.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 4. maj 2022, at CampusRådet fik lokaler i NygadeHuset.

   

  Det tredje mulige formål, som Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 7. april 2021, var musikaktiviteter.

   

  I budgetaftalen for 2022 er der afsat 15,1 mio. kr. til opgaver forbundet med

  nedrivning og renovering af ejendommen.

   

  Projektet indeholder tre delopgaver:

   

  1. Nedrivning af bygninger, der ikke er egnet til bevaring og efterfølgende reetablering af arealet
  2. Renovering af de udvendige facader på gymnastiksalene
  3. Klargøring af en bygning til undervisningsformål eller lignende Campusformål

   

  De berørte bygninger fremgår af vedhæftede oversigtskort.

   

  Visionsoplægget ”Fremtidig anvendelse af Skolevænget 33” udarbejdet i 2020 vurderer, at renovering af gymnastiksalene med henblik på en eventuelt forskønnelse og energioptimering samt klargøring af den tidligere undervisningsbygning for Fjordskolen til andre undervisningsformål beløber sig til 6,8 mio. kr. inkl. rådgivning og administrationsvederlag.

   

  De 6,8 mio. kr. fordeler sig med 2,3 mio. kr. til renovering af gymnastiksalene og 3,5 mio. kr. til klargøring af bygningen til undervisning eller lignende Campusformål samt 1,0 mio. kr. til specialindretning af denne.

   

  Økonomiudvalget godkendte den 22. marts 2022, at udbudsformen for nedrivning og renovering gennemføres som totalrådgivning og efterfølgende udbud i hoved- eller fagentreprise. Samtidig blev det godkendt at anvende fremgangsmåden ”Begrænset licitation” og tildelingskriteriet ”Laveste pris” på udbuddene.

   

  En af opgaverne bliver indarbejdelse af forskellige aspekter af bæredygtighed i udbudsgrundlaget.

   

  Når rådgiver og forvaltning har udarbejdet overslag over facaderenovering og klargøring af bygningen til undervisningsformål eller lignende Campusformål forelægges overslagene for Kultur- og Fritidsudvalget, forinden renoveringen igangsættes. Der vil forinden komme en sag i Kultur- og Fritidsudvalget, hvor den endelige anvendelse af Skolevænget 33, bygning 11, drøftes.

   

  Renoveringen af gymnastiksalene og undervisningsbygningen forventes udført i 2023.

   

  Forvaltningen tager forbehold for skønnet i visionsoplægget fra 2020, da priser på materialer og ydelser er steget kraftigt det sidste års tid.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten for 2022-2025 afsat en anlægsbevilling på 15,1 mio. kr. til opgaver ved Skolevænget 33.

   

  Af de 15,1 mio. kr. er der reserveret 8,3 mio. kr. under Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter til nedrivning af de bygninger, der ikke er egnet til bevaring, og efterfølgende reetablering af arealet. Der er givet anlægsbevilling hertil på 2,0 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 og 6,3 mio. kr. i Byrådet den 30. marts 2022.

   

  Til renovering af udvendige facader på gymnastiksalene er der afsat et rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr. under Kultur- og Fritidsudvalget, hvortil der er givet en anlægsbevilling i Byrådet den 30. marts 2022.

   

  I denne sag søges en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til klargøring af bygning 11 finansieret af det dertilhørende rådighedsbeløb under Kultur- og Fritidsudvalget i 2022.

   

  Den manglende 1,0 mio. kr. til specialindretning af bygningen til undervisningsformål under Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter afventer færdiggørelsen af de andre dele af det samlede projekt.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022, der frigives.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-12-2022

  Anbefalet godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/3946, Sagsinitialer: DDH

  Sagsfremstilling

  I denne sag anbefales frigivelse af anlægsbevillinger på 1,5 mio. kr. og 5,5 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023, som Byrådet har afsat til Visions- og Handleplanen for Frøslevlejren på i alt 7 mio. kr.

   

  Efter Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 13. marts 2017 godkendte Visions- og Handleplanen for Frøslevlejren, blev der ved budgetvedtagelsen for 2019 afsat 10 mio. kr. og frigivet 1 mio. kr. til formålet. Omkostningerne til det samlede projekt blev estimeret til 170 mio. kr., hvoraf den kommunale medfinansiering forventedes at udgøre 41 mio. kr. De resterende midler skal blandt andet findes ved fondssøgning.

   

  I forbindelse med at Aabenraa Kommune finansierede renoveringen af en værelsesfløj, blev anlægssummet reduceret tilsvarende fra 10 til 7 mio. kr. Sideløbende finansierede Byrådet renoveringen af lejrens opvisnings- og teaterbarak.

   

  Den 27. august 2019 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget en etapeopdeling af realiseringen af Visions- og Handleplanen. Basisprojektet – fase 1 – er estimeret til 50-70 mio. kr. og indebærer blandt andet skiltning, forundersøgelser, energirenovering, udstillinger, parkering, velkomstcenter og et samlet formidlingskoncept.

   

  Efter ansættelsen af en udviklingskoordinator i 2021, er den 1 mio. kr. der blev frigivet i 2019 anvendt til dette arbejde. Processen resulterede i, at Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 10. august 2022 valgte scenarie 3, der udvikler Frøslevlejren til en oplevelsesdestination, der på sigt kan opnå en mere bæredygtig økonomi.

   

  For at implementere denne beslutning, er der behov for at frigive de 7 mio. kr., der blev afsat ved budgetvedtagelsen for 2022 fordelt med 1,5 mio. kr. i 2022 og 5,5 mio. kr. i 2023.

   

  Overhead til udviklingsorganisation 2022-2023

  1,426 mio. kr.

  Optegning og energirapport 2022

  0,244 mio. kr. 

  Rådgiverydelser 2022

  0,330 mio. kr.

  Udviklings- og energirenoverings- og anlægsarbejder godkendt i basisprojektet / scenarie 3             

  5,000 mio. kr. 

   

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der meddeles anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022, der frigives og,

  at der meddeles anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023, der frigives.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-12-2022

  Anbefalet godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42230, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I 1993 blev Teglkunstnerens Ulla Viottis 45 meter lange og 1,85 meter høje hovedværk, Telemuren, opført langs H P Hanssens Gade i Aabenraa. I forbindelse med salget af matrikel i 2007 blev værket savet op og stillet midlertidigt i depot, indtil det kunne genopføres.

   

  Den 23. juni 2020 (sag nr. 86) besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at der skal arbejdes videre med en genopførelse af Telemuren ved Gasværksvej.

   

  I budget 2019 var der på driften blevet afsat 0,35 mio. kr. til genopstilling af Telemuren, og ved budgetforliget 2020 blev der afsat yderligere 0,55 mio. kr. Der har været afholdt udgifter til forundersøgelser og rådgivning, så der resterer 0,798 mio. kr. på driftsbudgettet. Ved budgetforliget 2023 blev der på investeringsoversigten afsat yderligere 1 mio. kr. i 2023.

   

  Ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2022 blev de 0,798 mio. kr. overført fra driften til anlæg, således at der er afsat et rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2023 på 1,798 mio. kr.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling til Telemuren på 1,798 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2023, der frigives.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-12-2022

  Anbefalet godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/40938, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af anlægsmidler til brandsikring af ældreboliger.

   

  Der er i budget 2023 - 2026 afsat midler i 2023 og 2024 til brandsikring af de 6 ejendomme der mangler – 3 plejehjem, 1 tidligere plejehjem og 2 bosteder. (Birkelund, Kollund, Rønshave, Padborg, Grønnegården, Aabenraa, Rehabiliteringscenter, Rødekro, Rhedersborg, Rødekro og Sønderskovvej, Tinglev).

   

  I forbindelse med forberedelsen af denne sag har brandrådgiver tydeliggjort fejl og uhensigtsmæssigheder, som skal udbedres for, at ejendommene kan komme i overensstemmelse med byggetilladelser på opførselstidspunktet.

   

  For de 6 ejendomme er der et skønnet økonomisk behov på i alt 6,2 mio. kr. fordelt på 1,6 mio. kr. eksklusiv moms på servicedel (kommunal andel) og 4,6 mio. kr. inklusiv moms på boligdel (lånefinansieres).

   

  Opgaven udføres med totalrådgiver/brandrådgiver og vil blive udbudt.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat følgende rådighedsbeløb for de 6 ejendomme i 2023 og 2024:

   

  (1.000 kr.)

  2023

  2024

  I alt

  Servicedel – rådgivning og udførsel

  850

  750

  1.600

  Boligdel – rådgivning og udførsel

  2.400

  2.200

  4.600

  I alt

  3.250

  2.950

  6.200

   

  Opgaven forventes udbudt af en gang, men udføres løbende over to år.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 3,25 mio. kr. i 2023 og 2,95 mio. kr. i 2024 til brandsikring af ejendomme med kommunale almennyttige boliger, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2023 og 2024 under Social- og Senior udvalget, som frigives.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt.

   

  Thomas Andresen, Anders Kock-Hørlyck, Egon Madsen og Arne Leyh Petersen deltog ikke i behandling af sagen.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/30072, Sagsinitialer: MPEDE

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes forslag til Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2023.

   

  Byrådet skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, der bliver tilbudt i Aabenraa Kommune.

   

  Ændring af målgruppe

  Kvalitetsstandarden er tilpasset efter budgetvedtagelsen i Social- og Seniorudvalget den 8. juni 2022 (sag 91 bilag 4 note 11):

   

  Ifølge Vejledning for Forebyggende Hjemmebesøg er man ikke forpligtet til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere, der får både personlig pleje og praktisk bistand.

  I Aabenraa Kommunes hidtidige kvalitetsstandard står, at der ikke tilbydes forebyggende hjemmebesøg, hvis man får mere end to timers hjemmepleje i alt.

  Det betyder:

   

  • at borgere, der får både praktisk hjælp og personlig pleje op til i alt 2 timer ugentlig, får tilbudt forebyggende hjemmebesøg, selvom Aabenraa Kommune ikke er forpligtet til det, og
  • at borgere, der kun får personlig pleje, men over to timer ugentligt, ikke får tilbudt forebyggende hjemmebesøg, selvom de har ret til det.

   

  Med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at målgruppen fra 2023 ændres jf. formuleringen i vejledningen, således at borgere der får både personlig pleje og praktisk bistand fremadrettet ikke får tilbudt forebyggende hjemmebesøg.

   

  Ændring af indkaldelse til forebyggende hjemmebesøg

  Når der indkaldes til forebyggende hjemmebesøg, sker det ved, at der sendes et brev til alle borgere på 75 og 80 år med en konkret dato og tidspunkt for et møde. Borgeren skal så melde afbud til mødet, hvis han/hun ikke ønsker et forebyggende hjemmebesøg.

   

  Ved budgetvedtagelsen i Social- og Seniorudvalget den 8. juni 2022 blev det vedtaget, at borgere, der får over to timers personlig pleje og ingen praktisk hjælp, fremadrettet får tilbudt alle besøg i et brev, hvor de selv skal kontakte Aktivitet & Forebyggelse og lave en aftale, hvis de ønsker et forebyggende hjemmebesøg.

   

  Ændringerne svarer til en reduktion på 60.000 kr. pr år fra 2023.

   

  I forbindelse med ændring af kvalitetsstandarden foreslår Social & Sundhed ud over ovenstående, at de borgere, der fast får hjælp fra Social & Sundhed i forvejen, f.eks. hjemmepleje, sygepleje eller socialpædagogisk bistand, også indkaldes med et brev uden et konkret mødetidspunkt. Det vil sige, at borgeren selv skal henvende sig og aftale et mødetidspunkt, hvis han/hun ønsker et forebyggende hjemmebesøg.

   

  Der vil fortsat blive sendt brev med tilbud om forebyggende hjemmebesøg med konkret mødetidspunkt til alle borgere på 75 og 80, som ikke har anden fast tilknytning til fagpersoner i Social & Sundhed.

   

  Ligeledes vil samarbejdspartnere i Social & Sundhed kunne anbefale, at der tilbydes forebyggende hjemmebesøg med konkret dato, hvis det er relevant. Det kunne f.eks. være efter afslutning af rehabiliteringsforløb.

   

  Øvrige ændringer

  I afsnittet om dokumentation og retssikkerhed er det præciseret, at der ikke er dokumentationspligt ved forebyggende hjemmebesøg, og at borgeren derved helt eller delvist kan fravælge dette.

   

  Aktivitetstal

  Aktivitetstal for forebyggende hjemmebesøg i 2022 er vedlagt som bilag til sagen.

   

  De forholdsvis lave aktivitetstal for 2020 og 2021 skyldes forhold under COVID-19-pandemien, hvor der var perioder med helt eller delvist nedsat besøgsaktivitet og flere borgere, der ikke ønskede fysisk besøg. Kompenserende forebyggende telefonsamtaler kan lovgivningsmæssigt ikke tælle som gennemførte hjemmebesøg.

   

  Vedlagt sagen er kvalitetsstandard for 2023 med de anbefalede ændringer.

  Økonomi og afledt drift

  Serviceniveauet afspejler det godkendte budget 2023 - 2026.

  Høring/udtalelse

  Der foreligger høringssvar fra Seniorrådet. Seniorrådet ønsker, at borgere på 82 år og opefter får et konkret mødetidspunkt i deres brev med tilbud om forebyggende hjemmebesøg, fremfor at de selv skal ringe og aftale tid.

   

  Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandarden, da det vil medføre et øget ressourceforbrug, der ikke kan indeholdes inden for den økonomiske ramme.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2023 godkendes.

   

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-12-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/30046, Sagsinitialer: LSAN

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes kvalitetsstandard for hjemmehjælp.

   

  Byrådet skal mindst én årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v. samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens §§ 83 og 86.

   

  Afsnit 6.6 om klippekort er justeret på baggrund af Social- og Seniorudvalgets valg af model for udmøntning af midler til klippekort. 

   

  Seniorrådet har afgivet høringssvar, og ændringer på baggrund af dette fremgår med rød tekst i forslaget til kvalitetsstandard.

   

  Derudover er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer.

  Økonomi og afledt drift

  Serviceniveauet afspejler det godkendte budget 2023 – 2026.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet har afgivet høringssvar med 5 konkrete forslag til ændringer:

   

  • Forslaget om at tilføje ordet ’toilet’ i beskrivelsen af afvaskning af væg i badeværelset imødekommes.

   

  • Forslaget om at tilføje ’dog undtaget kogning af æg samt tilberedning af te/kaffe til måltider’ efter sætningen om, at fremstilling af varm mad ikke indgår i hjælpen imødekommes delvist, idet sætningen ændres til ’fremstilling af varm mad som et måltid.’

   

  • Forslaget om at aftørring af støv ved spise- og læseplads skal foretages med rengøringsmiddel med en hårdt opvredet klud imødekommes ikke, da det kan tolkes som en udvidelse af serviceniveauet.

   

  • Forslaget om at tilføje ’fx kompressionsstrømper’ efter sætningen ’I begrænset omfang vask af kropsbårne hjælpemidler i hånden’, imødekommes ikke, da vask af kompressionsstrømper, der hvor det er nødvendigt, allerede er dækket af formuleringen ’i begrænset omfang’.

   

  • Forslaget om at tilføje ’Udvise respekt for den enkelte borgers ønsker under arbejdet i hjemmet’ imødekommes ikke, da forvaltningen ikke mener, at dette skal stå i en kvalitetsstandard.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at kvalitetsstandard for hjemmehjælp godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-12-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/30052, Sagsinitialer: LSAN

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes kvalitetsstandard for madservice.

   

  Byrådet skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v. samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens §§ 83 og 86.

   

  Det er tilføjet til kvalitetsstandarden, at det hver uge er muligt at vælge vegetariske retter. Derudover er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer.

   

  I høringsudkastet indgik følgende sætning:

   

  ”Hver uge kan du vælge økologisk mad, bæredygtige fisk og skaldyr, vegetariske samt veganske retter.”

   

  Sætningen er drøftet med leverandørerne, som melder tilbage, at det ikke kan leveres inden for den afsatte økonomiske ramme.

   

  Denne oplysning er forelagt høringsparterne, der ikke havde bemærkninger til, at sætningen udgår.

  Økonomi og afledt drift

  Serviceniveauet afspejler det godkendte budget 2023 - 2026.

  Høring/udtalelse

  Kvalitetsstandarden har været forelagt Seniorrådet og Handicaprådet til høring. Rådene havde ingen bemærkninger.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at kvalitetsstandard for madservice godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-12-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/31792, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling.

   

  Byrådet skal mindst hvert andet år godkende kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling, der beskriver Rusmiddelcentrets tilbud efter Servicelovens §101 samt Sundhedslovens § 141 og 142.

   

  Kvalitetsstandarden skal indeholde information om de tilbud og ydelser, som kommunen tilbyder borgere, der ønsker behandling af stofmisbrug. Formålet med kvalitetsstandarden for området er at beskrive de overordnede rammer for behandlingstilbud til borgere med rusmiddelmisbrug og deres pårørende. Kvalitetsstandarden omhandler både alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Samtidig indeholder den de overordnede målsætninger, værdier og temaer for misbrugsindsatsen ved Rusmiddelcenteret, herunder centrets gennemgående fokus på en systematisk og evidensbaseret behandling.

   

  Kvalitetsstandarden er opbygget efter anvisningerne i gældende lovgivning vedr. afdækning, motivation og kvalitetsstandard for social behandling for misbrug efter § 101 i lov om social service. Det betyder, at kvalitetsstandarden for både stof- og alkoholmisbrugsbehandling følger den systematik og de emner, som er indeholdt i lovgivningen for stofmisbrugsbehandling.

   

  I forhold den gældende kvalitetsstandard er kvalitetsstandarden for 2023-2025 tilpasset med opdatering af general information og layoutmæssige ændringer. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i forhold til behandlingstilgang og -indhold.

  Økonomi og afledt drift

  Serviceniveauet afspejler det godkendte budget 2023 - 2026.

  Høring/udtalelse

  Handicaprådet er hørt i sagen og har taget forslaget til kvalitetstandard til efterretning.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til Kvalitetsstandard for Rusmiddelbehandling 2023-2025 godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-12-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/30061, Sagsinitialer: DTL

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes kvalitetsstandarder for vedligeholdende træning og genoptræning uden sygehusindlæggelse.

   

  Byrådet skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v. samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens §§ 83 og 86.

   

  Seniorrådet har afgivet høringssvar til kvalitetsstandarden for vedligeholdende træning, ændringer på baggrund af dette fremgår med rød tekst i forslaget til kvalitetsstandard.

   

  Derudover er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer.

  Økonomi og afledt drift

  Serviceniveauet afspejler det godkendte budget 2023 - 2026.

  Høring/udtalelse

  Forslagene til kvalitetsstandarder har været i høring hos Handicaprådet og Seniorrådet. Handicaprådet havde ingen bemærkninger til kvalitetsstandarderne. Seniorrådets høringssvar indeholdt 3 konkrete forslag til ændringer til kvalitetsstandarden for vedligeholdende træning:

   

  • Forslaget om at tilføje sætningen ’som pga. fysiske, kognitive eller andre problematikker ikke evner at benytte andre træningstilbud’ til afsnit 4 ’Hvem kan få vedligeholdende træning?’ imødekommes

   

  • Forslaget om at erstatte ’evt.’ med ’ved behov’ i sætningen ’For at sikre, at træningen tager udgangspunkt i dit behov, vil du en af de første træningsgange gennemføre nogle undersøgelser og test sammen med en træningsassistent og evt. en terapeut’ (afsnit 6) imødekommes 

   

  • Forslaget om at tilføje sætningen ’En fysioterapeut vil, ved behov deltage i samtalen’ i forlængelse af sætningen ’Senest 3 uger efter at du har fået afgørelsen om vedligeholdende træning, vil du blive kontaktet af en medarbejder fra Træning & Forebyggelse, som aftaler tidspunktet for en samtale med dig. Samtalens formål er at lægge en plan for træningen i samarbejde med dig’ (afsnit 12) imødekommes ikke. Det skønnes at være en udvidelse af serviceniveauet og det skønnes ikke relevant, da træningsassistenterne i Træning & Forebyggelse arbejder under supervision af både ergo- og fysioterapeuter, og de kan sparre med disse ved behov.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at kvalitetsstandard for vedligeholdende træning godkendes, og

  at kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-12-2022

  1. og 2. at anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/4743, Sagsinitialer: AHEM

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes udkast til revideret ældre- og værdighedspolitik med titlen ’Det gode ældreliv’. Baggrunden er, at ældre- og værdighedspolitikken skal revideres jf. bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.

   

  Ældre- og værdighedspolitikken er i sin helhed blevet revideret og indeholder nu fem indsatsområder, som beskriver, hvordan Aabenraa Kommune arbejder med værdig ældrepleje gennem de lovbestemte fokusområder: Livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring, en værdig død og bekæmpelse af ensomhed.


  Indsatsområder:
   

  1. Sammen med borgeren
  2. Aktivt ældreliv
  3. Sundhed og mestring
  4. Bolig og fællesskaber
  5. Kommunikation og tilgængelighed
    

  Ældre- og værdighedspolitikken er blevet udarbejdet på baggrund af en bredt inddragende proces: 
   

  • Politisk temadag 30. maj 2022 med relevante politiske udvalg, råd, foreninger og eksterne repræsentanter
  • Borgermøde 18. august 2022. Ca. 100 borgere, politikere og medarbejdere fra Social & Sundhed deltog på borgermødet
  • En referencegruppe bestående af fire medlemmer af Seniorrådet samt fire faglige repræsentanter samt FTR fra social- og sundhedsområdet har mellem møderne arbejdet med input fra den politiske temadag, forberedelse og gennemførelse af borgermødet samt opfølgning på ideer og forslag fra borgermødet.
    

  Social- og Seniorudvalgets bemærkninger fra første behandling er indarbejdet i den reviderede ældre- og værdighedspolitik.

   

  Der vil blive gennemført et borgermøde i andet kvartal 2023 med fokus på implementering af ældre- og værdighedspolitikken.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet:

  Seniorrådet har med stor interesse læst udkast til kommunens reviderede ældre og værdighedspolitik. Vi er overordnet positivt indstillet over for politikken.


  Processen i forbindelse med udarbejdelsen af politikken har været god. Vi har været inddraget tidligt i udformningen af papiret. Derfor har vi ikke overordnet bemærkninger til selve oplægget.


  Vi vil hvert år i Seniorrådet følge op på ældre og værdighedspolitikkens 5 indsatsområder og se på, hvorledes det skrider frem med, at få det implementeret i dagligdagen.

  Sektor MED Social & Sundhed den 21. november 2022:

   

  Medarbejdersiden kan være bekymret for det krydspres, den enkelte medarbejder vil komme til at stå i over for borgeren/ den pårørende med de forventninger, der kan skabes til de kommunale ydelser fra denne politik.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,
  at revideret ældre- og værdighedspolitik ’Det gode ældreliv’ godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-12-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt.

   

  Ida Smed og Erwin Andresen deltog ikke i behandling af sagen.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/31996, Sagsinitialer: KIJE

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes ’Tilsynspolitik 2023’. Byrådet skal hvert år udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik og gennemføre tilsyn på visse sociale institutioner.

   

  Kommunalt tilsyn: Formål og metode 

  Aabenraa Kommune fører lovpligtige tilsyn med plejehjem, kommunale og private leverandører af personlig og praktisk hjælp, leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem, aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse.
   

  Formålet med de kommunale tilsyn er at påse, at:
   

  • Borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og det serviceniveau, som Byrådet har besluttet.
  • Hjælpen eller støtten er tilrettelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde.


  Tilsynet er med til at understøtte en systematisk kvalitetskontrol med henblik på læring og udvikling af tilbuddene.
   

  Metoden for de kommunale tilsyn er beskrevet i en tilsynspolitik, der godkendes årligt.

   

  Tilsynsbesøgene foregår uanmeldte og/eller anmeldte i henhold til, hvad loven foreskriver, og de gennemføres af medarbejdere i Visitation & Understøttelse i Social & Sundhed. Under tilsynet foretages observationer, stikprøvekontrol af dokumentation samt interview med borgere, pårørende, ledere og medarbejdere. De enkelte metoder tilpasses målgruppen for det konkrete tilsyn.

   

  Vurdering af tilbuddet bliver sammenfattet i en tilsynsrapport for de respektive leverandører, og tilsynsrapporterne gøres offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside.

   

  En gang årligt modtager Social- og Seniorudvalget en årsredegørelse for de samlede tilsyn.

   

  Tilsynspolitik 2023

  Tilsynspolitikken har en kobling til Aabenraa Kommunes Handicappolitik, Sundhedspolitik, Ældre- og værdighedspolitik, Strategi for samarbejde med pårørende samt til den fælles Kerneopgave; Sundhed, mestring og fællesskabelse. Tilsynsfokus for 2023 er uændret i forhold til 2022, idet de 6 kvalitetstemaer fortsat vurderes at være relevante og væsentlige i forhold til løsning af kerneopgaven:

   

  • Trivsel & Værdighed
  • Sundhed & Rehabilitering
  • Dokumentation
  • Samarbejde med og inddragelse af pårørende
  • Ledelse og kompetencer
  • Tilbudsportal & Plejehjemsoversigt
    

  Der er justeret i formuleringen af kriterier med henblik på præcisering og for at styrke sammenhængen til de gældende politikker, ligesom afsnittet vedrørende vurdering er forkortet. Der ønskes fremadrettet mere fokus på anbefalinger og anmærkninger frem for scoringer. Afsnit vedrørende personalegennemstrømning og sygefravær er fjernet, da det ikke er omfattet af formålet med tilsynet. Derudover indgår det i ledelsesansvaret.

  Høring/udtalelse

  Forslaget til tilsynspolitik 2023 har været i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet. Rådene havde ikke bemærkninger til forslaget.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Tilsynspolitik 2023 godkendes.

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-12-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt.

   

  Ida Smed deltog ikke i behandling af sagen.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/24817, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes udkast til Temahandleplan for Fysisk Aktivitet 2023-2025.

   

  Sundhedspolitikken implementeres gennem temahandleplaner, som har til formål at synliggøre kommunens indsats på området og rammesætte mulig fremtidig udvikling af indsatser til imødegåelse af udfordringer på området. Indholdet i temahandleplanerne er rammesat efter forebyggelsespakkerne fra Sundhedsstyrelsen.

   

  Aabenraa Kommunes sundhedspolitik indeholder en række fokuspunkter for, hvordan der skabes et sundt og aktivt fællesskab for alle, her i kommunen. Disse fokuspunkter indebærer målsætninger om, at kommunen skaber gode rammer for sundhed, og at borgerne lever sundt og aktivt. Fysisk aktivitet er vigtigt gennem hele livet, da det er en forudsætning for udvikling og vedligeholdelse af en sund krop, det forebygger en lang række sygdomme, og det styrker den mentale sundhed – særligt, hvis den dyrkes i fællesskab med andre.

   

  Udkastet til temahandleplanen indeholder en kort introduktion til områdets relevans, udvalgte data for området og en rammesættende inddeling for områdets indsatser. Inddelingen af sporene tager udgangspunkt i livsovergange. Årsagen er, at menneskers vaner ofte tilpasses nye situationer og omgivelser. Det gælder eksempelvis i forbindelse med livsovergange, hvor hverdag og vaner tilpasses en ny situation.

   

  Der er valgt en inddeling i tre spor i henholdsvis:

  1) Børn og unge

  2) Aktiv senior

  3) Gode rammer og tilgængelighed

   

  Denne inddeling sætter fokus på de vigtige overgange fra hhv. barndom til ungdomsliv, og igen fra erhvervsaktiv til pension, da disse medfører væsentlige forandringer i borgerens hverdag. Herudover sættes fokus på gode rammer og tilgængelighed for fysisk aktivitet, herunder i naturen gennem vandreruter og stier.

   

  Sundheds- og Forebyggelsesudvalget behandlede den 4. oktober et udkast til temahandleplanen, hvor det blev besluttet, at sende denne til udtalelse ved Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Seniorudvalget samt Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter. Udvalgenes udtalelser giver ikke umiddelbart anledning til ændringer, og udvalgenes forslag vil i videst muligt omfang blive indtænkt i implementering af temahandleplanen.

   

  Vedlagt sagen er udtalelser fra udvalgene og udkast til Temahandleplan for Fysisk Aktivitet 2023-2025.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Temahandleplan for Fysisk Aktivitet 2023-2025 godkendes. 

   

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 06-12-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt.

   

  Ida Smed deltog ikke i behandling af sagen.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/15017, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes Temahandleplan for tobak 2023-2025.

   

  Sundhedspolitikken implementeres gennem temahandleplaner, som har til formål at synliggøre kommunens indsats på området og rammesætte mulig fremtidig udvikling af indsatser til imødegåelse af udfordringer på området. Rammen for temahandleplaner er de 11 forebyggelsespakker, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet.

   

  Aabenraa Kommunes sundhedspolitik indeholder en række fokuspunkter for, hvordan der skabes et sundt og aktivt fællesskab for alle her i kommunen. Disse fokuspunkter indebærer målsætninger om, at kommunen skaber gode rammer for sundhed, og at borgerne lever sundt og aktivt. I forhold til tobak indgår Aabenraa Kommune i partnerskabet Røgfri Fremtid og vil i samarbejde med resten af partnerskabet arbejde målrettet for, at ingen børn og unge anvender tobaksprodukter i 2030, og at tobaksprodukter anvendes af maksimalt 5 % af befolkningen.

   

  Udkast til Temahandleplan for tobak 2023-2025 tager udgangspunkt i den eksisterende Temahandleplan for tobak 2022, men er tilpasset og udbygget i forhold til det nuværende udfordringsbillede, hvor substitutionsprodukter fylder stadig mere, herunder særligt snus. Udkastet til temahandleplanen tager derfor udgangspunkt i tre spor:

   

  • Spor 1 – Fortsat indsats mod rygning
  • Spor 2 – Indsats mod snus
  • Spor 3 – Tobaksfrie miljøer

   

  Spor 1 er en videreførelse af to spor fra Temahandleplan for tobak 2022 omhandlende dels forebyggelse af rygestart, dels hjælp til rygestop. Disse indsatser har været fokusområder i flere år, og der er veletablerede indsatser omkring såvel forebyggelse af og hjælp til rygestop. Der lægges i temahandleplanen op til, at disse indsatser fortsættes de kommende år.

   

  Spor 2 er et nyt selvstændigt spor. Der ses en stor stigning i brugen af røgfri tobak- og nikotinprodukter, såsom snus, tyggetobak og nikotinposer, særligt blandt unge. I temahandleplanen benævnes disse produkter under fællesbetegnelsen snus, da brugerne i daglig tale blander produkterne sammen. Den store stigning i brugen af disse produkter gør det nødvendigt med en særskilt indsats over for disse nye produkter, der særligt er udbredt blandt unge mænd. Produkterne bliver også benyttet i idrætsmiljøer, idet de opfattes som præstationsfremmende, og der formentlig mangler viden om produkternes skadelige virkninger. Derudover er der tegn på, at en række borgere substituerer deres tobaksforbrug fra cigaretter til snus, hvilket bl.a. muliggør brug af nikotinprodukter i røgfri miljøer.

   

  Spor 3 er en videreførelse og udbygning af sporet fra den nuværende temahandleplan omkring røgfri miljøer. Dette udbygges til at omfatte tobaksfrie miljøer, således at der også er fokus på udviklingen omkring snus og forebyggelse i bl.a. idrætsmiljøet.

   

  Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkendte på møde den 4. oktober 2022 udkast til Temahandleplan for Tobak 2023-2025 og sendte temahandleplanen til udtalelse i Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Udtalelserne fra disse udvalg er vedlagt som bilag. Udtalelse fra Arbejdsmarkedsudvalget omkring at tænke Borgerservice og Jobcenter ind i formidling af indsatser og tilbud til borgerne er indarbejdet i temahandleplanen under kommunikationsindsats i spor 2.

   

  Udkast til Temahandleplan for tobak 2023-2025 er vedlagt sagen.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Temahandleplan for tobak 2023-2025 godkendes. 

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 06-12-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt.

   

  Ida Smed deltog ikke i behandling af sagen.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/138, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  Én gang årligt fastsættes salgspriserne for erhvervsarealer og parcelhusgrunde, hvorefter arealerne offentligt udbydes til salg på kommunens hjemmeside og ved annoncering i dagspressen. 

   

  Erhvervsarealer:

  Erhvervsarealer foreslås udbudt til salg i henhold til de godkendte principper. Det indstilles, at der i flere områder sker en stigning i salgspriserne på erhvervsjord, henset til udviklingen i efterspørgslen efter erhvervsjord, generelle prisstigninger på erhvervsjord samt øgede byggemodningsudgifter. Se bilag – der indeholder forslag til salgspriser for erhvervsarealer 2023.

   

  Storparceller:

  Storparceller foreslås udbudt til salg til samme priser som i 2022. Se bilag – der indeholder forslag til salgspriser for storparceller 2023.

   

  Parcelhusgrunde:

  Parcelhusgrunde foreslås udbudt til salg til samme priser som i 2022. Se bilag – der indeholder forslag til salgspriser for parcelhusgrunde 2023.

   

  Listen med forslag til priser tilrettes løbende ved salg frem mod udbud.

   

  Forslag til salgspriser er ved godkendelse gældende fra 4. januar 2023, hvor det årlige offentlige udbud starter, med frist for indsendelse af købstilbud torsdag den 19. januar 2023 kl. 12.00.

  Tilbudsfristen for erhvervsarealet B1c udløber dog først den 9. marts 2023.

   

  De arealer og ejendomme, der ikke er solgt i udbudsperioden, vil efterfølgende være udbudt til salg til de mindstepriser, der er anført på kommunens hjemmeside.

   

  Alle indgåede reservationer udløber automatisk den 3. januar 2023.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at salgspriserne, gældende fra 4. januar 2023 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt.

   

  Ida Smed deltog ikke i behandling af sagen.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/35727, Sagsinitialer: EKA

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt.

   

  Ida Smed deltog ikke i behandling af sagen.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/6607, Sagsinitialer: HHEN

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Ida Smed.

   

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Godkendt.

   

  Ida Smed deltog ikke i behandling af sagen.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2694, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  -

   

  Ida Smed deltog ikke i behandling af sagen.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2694, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Byrådet den 21-12-2022

  Protokollen er godkendt.

   

   

  Afbud: Philip Tietje.