Beslutningsprotokol

onsdag den 25. januar 2023 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Rasmus Elkjær Larsen, Anders Koch-Hørlyck, Kjeld Hansen, Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Dorte Soll, Theis Kylling Hommeltoft, Dorrit Knudsen, Egon Madsen, Cathrina Aaes Sørensen, Marianne List, Michael Christensen, Jan Køpke Christensen, Hans-Christian Gjerlevsen, Erwin Andresen, Kurt Asmussen, Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Søren Frederiksen, Carina Frost Davidsen, Claus Bruun Jørgensen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Rasmus Andresen, Susanne Provstgaard, Carina Underbjerg Kloster, Ida Smed, Arne Leyh Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 23/2592, Sagsinitialer: hlp

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2023

  Godkendt, idet Ditte Vennits Nielsen (V) indtræder som stedfortræder for Jens Wistoft (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/10482, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles garantioverførsel af driftsbevillinger fra 2022 til 2023 i henhold til Retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring.

   

  Retningslinjerne fastsætter, at for alle områder, med undtagelse af ”Det administrative område” (Økonomiudvalget) kan garantioverførslen maksimalt udgøre 4% af bruttoudgiftsbudgettet, mens merforbrug overføres fuldt ud.

   

  For ”Det administrative område” (Økonomiudvalget) kan garantioverførslen fra 2022 til 2023 maksimalt udgøre 2% af bruttoudgiftsbudgettet, mens merforbrug overføres fuldt ud.

   

  Det fremgår af de økonomiske procedurer i 2022, som blev godkendt af Økonomiudvalget 8. februar 2022, at garantioverførselssagen behandles på byrådets møde i januar 2023, så decentrale budgetansvarlige hurtigst muligt har indarbejdet overførslerne i årets budget.

  Økonomi og afledt drift

  Oversigt over ansøgte garantioverførsler (beløb i 1.000 kr.):

   

  Udvalg (i 1.000 kr.)

  Ovf. fra 2021 til 2022 1)

  Regnskab 2022

  Korrigeret budget 2022

  Mer-/mindre-forbrug i 2022 2)

  Ansøgt overført til 2023 2)

  Økonomiudvalg

  6.644

  313.392

  323.919

  10.527

  6.879

  Arbejdsmarkedsudvalg

  409

  9.908

  10.168

  260

  260

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  10.158

  798.626

  805.260

  6.634

  6.064

  Kultur- og Fritidsudvalg

  -522

  54.396

  56.307

  1.911

  1.911

  Social- og Seniorudvalg

  15.060

  339.330

  340.210

  879

  879

  Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

  309

  6.948

  7.210

  263

  263

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter

  150

  3.155

  3.218

  63

  63

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  0

  304

  527

  223

  21

  I ALT

  32.209

  1.526.059

  1.546.819

  20.760

  16.340

  1) For hele udvalget – (ekskl. ovf. af forventet mindreforbrug over 4%, der ansøges før 1.9)

  2) + = mindreforbrug og - = merforbrug

   

  Regnskabsresultatet for de aftalestyrede enheder viser et samlet mindreforbrug på 20,760 mio. kr. i 2022, mod et mindreforbrug på 44,765 mio. kr. i 2021. Faldet i mindreforbruget fra 2021 til 2022 vedrører primært en række institutioner under henholdsvis Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Seniorudvalget.

   

  Der søges i alt overført 16,340 mio. kr. fra 2022 til 2023, mod 32,209 mio. kr. fra 2021 til 2022. Faldet i garantioverførselsansøgninger kan primært henføres til nedsparing på skoleområdet, samt institutioner under Social- og Seniorudvalget.

   

  Der er 74 aftalestyrede enheder. Heraf har 50 mindreforbrug, hvoraf 8 har et mindreforbrug ud over 4% (2%) på i alt 4,420 mio. kr., der tilfalder kassen.

   

  24 aftalestyrede enheder har merforbrug. Heraf får 1 institution tillagt et rentetillæg, som følge af enten merforbrug 3 år i træk eller merforbrug over 4%.

   

  Det samlede rentetillæg udgør 0,119 mio. kr., som tilføres de likvide midler.

   

  I 2022 har der været 3 afviklingsplaner. Hjælpemiddelhuset og Dagplejen følger afviklingsplanerne, mens Sygeplejen vil søge om forlængelse. Der kommer ikke yderligere afviklingsplaner, som følge af regnskabsresultatet for 2022 for institutionerne og områderne.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der meddeles en tillægsbevilling til budget 2023 til garantioverførsler, på 16,340 mio. kr., der finansieres via de likvide midler i 2023, og

  at der meddeles en negativ tillægsbevilling til budget 2023, vedrørende rentetillæg, på 0,119 mio.kr., der tilføres de likvide midler i 2023.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2023

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2023

  Godkendt.

   

  Afbud: Jens Wistoft (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/34432, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  Den økonomiske politik udgør sammen med dialogbaseret aftalestyring kernen i den økonomiske styringsmodel i Aabenraa Kommune. 

   

  Den nuværende økonomiske politik udløber i 2023, og der skal derfor udarbejdes en ny økonomisk politik, der blandt andet kan danne grundlag for budgetlægningen for 2024.

   

  En ny økonomisk politik skal tage bestik af den generelle økonomiske situation for kommunerne og sætte retning for de kommende års budgetlægning med udgangspunkt i at fastholde det gode økonomiske udgangspunkt og samtidig gribe de muligheder, som opstår.

   

  Set i et bagudrettet perspektiv har den økonomiske politik og ikke mindst viljen til følge den økonomiske politik været altafgørende for, at Aabenraa Kommune i dag har en solid økonomi.

   

  På den baggrund lægges der op til at den økonomiske politik for 2024-2027 er en videreførelse af den nuværende økonomiske politik med en række mindre justeringer.

   

  Den nuværende økonomiske politik indeholder 16 punkter, hvoraf de 15 danner rammen om budgettet, og den sidste vedrører den løbende økonomistyring.

   

  Kernen i den økonomiske politik er fortsat de følgende fire elementer, som alle fastsætter et økonomiske måltal.

  • Overskud på ordinær drift skal udgøre 120 mio. kr. i årene 2024-2027
  • Der trækkes ikke i kassebeholdningen for at finansiere det enkelte budgetår 2024-2027
  • Anlægsinvesteringer inkl. jordforsyning udgør mindst 120 mio. kr. i årene 2024-2027
  • Ultimo kassebeholdning er på min. 100 mio. kr. ekskl. Overførsler på drift og anlæg og den gennemsnitlige kassebeholdning udgør 175 mio. kr.

   

  Af bilaget fremgår det samlede forslag til økonomisk politik 2024-2027.

   

  Det er en forudsætning, at politikken er godkendt, før de økonomiske procedurer for 2023 kan behandles. De økonomiske procedurer indeholder blandt andet igangsætning af budgetprocessen for 2024-2027.

   

  Det bemærkes, at håndtering af plus/minus puljen til regulering af mere- og mindreforbrug på anlæg forelægges i en særskilt enkeltsag, og at P/L regulering af anlægsprojekter håndteres i budgetstrategien samt de økonomiske procedurer.

   

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Økonomisk politik 2024-2027 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Genoptages med henblik på at indarbejde de faldne bemærkninger.

   

  Afbud: Ida Smed.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2023

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2023

  Godkendt.

   

  Afbud: Jens Wistoft (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/39699, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 21. december 2022 at lade forslaget om ændring af Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune overgå til 2. behandlingen i næste ordinære møde.

   

  Forslaget indeholder en ny bestemmelse om etablering af en borgerrådgiverfunktion i medfør af § 65 e i styrelsesloven, og enkelte småjusteringer.

   

  Ændring af styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger med mindst seks dages mellemrum.

   

  Udkast til ny styrelsesvedtægt vedlægges.

   

  Der er ikke sket justeringer i udkastet i forhold til byrådets 1. behandling.

  Lovgrundlag

  § 65 e i lov om kommunernes styrelse.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at udkast til ændring af Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2023

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2023

  Godkendt.

   

  Afbud: Jens Wistoft (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/7982, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Kuben Management A/S har på vegne af BoligSyd fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C i forbindelse med færdiggørelsen af 12 stk. nyopførte almene familieboliger ved Damms Have i Felsted - BoligSyds afdeling 44. Boligerne er opført som tæt / lav og består af 12 enheder, hvor der er 6 3-værelses boliger på 90 m2, og 6 4-værelses boliger på 100 m2. Det samlede boligareal er på 1140 m2.

   

  Byrådet godkendte henholdsvis den 29. april 2020 skema A og den 16. december 2020 skema B – begge med en samlet anskaffelsessum angivet til 23,131 mio. kr. Anskaffelsessummen for skema C er tilsvarende 23,131 mio. kr. og byggeregnskabet er godkendt af ekstern revision uden bemærkninger. Der er således ingen ændring i anskaffelsessummen fra skema A til skema C, hvor udviklingen ser således ud:

   

  Oversigt over udvikling fra skema A til skema C. (mio. kr.)

  Omkostninger

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Grundudgifter

  2,520

   2,224

  2,173

  Entreprise udgifter

  16,116

  17,113

  17,645

  Omkostninger

  4,125

  3,424

  2,966

  Gebyrer

  0,370

  0,370

  0,347

  Anskaffelsessum

  23,131

  23,131

  23,131

   

  Husleje

  Det blev i forbindelse med godkendelse af skema B oplyst, at den gennemsnitlige husleje var estimeret til 917 kr. pr. m2 pr. år eksklusiv forbrug. Det svarer til en månedlig husleje på ca. 6.954 kr. for en 3 værelses lejlighed på 90 m² og ca. kr. 7.560 for en 4 værelses lejlighed på 100 m². Den gennemsnitlige månedlige husleje for skema C angives forsat til 917 kr. pr. m2 pr. år. Eksklusiv forbrug.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. – kapital 9

  Økonomi og afledt drift

  Der er i forbindelse med skema B’s godkendelse udbetalt 2,313 mio. kr. til kommunal grundkapital til Damms Have i Felsted. Da anskaffelsessummen fra skema B til skema C ikke har ændret sig, sker der ikke en efterfølgende regulering af den kommunale grundkapital.

   

  Ud over den kommunale grundkapital har kommunen i forbindelse med skema B stillet kommunegaranti på 63 % af realkreditlån på 19,739 mio.kr., hvilket giver en kommunegaranti på 12,436 mio. kr. Der sker heller ingen ændring heraf, da anskaffelsessummen er den samme fra skema B til skema C.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at skema C med en samlet anskaffelsessum på 23,131 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2023

  Anbefales godkendt.

   

  Michael Christensen (F) deltog ikke i behandling af punktet.

   

  Beslutning Byrådet den 25-01-2023

  Godkendt.

   

  Afbud: Jens Wistoft (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29701, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Plan, Teknik & Miljø har modtaget et ønske fra en privat bygherre og ejer af en række ejendomme nord for Langrode om at udarbejde en lokalplan for et nyt boligområde ved Langrode. I denne sag skal forslag til lokalplan nr. 152 og kommuneplantillæg nr. 63 godkendes.

  Bygherre ønsker at opføre 32 tæt lave boliger. Lokalplanen får således til formål at udlægge området til boligformål i form af tæt lav bebyggelse i 1-2 etager og med en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Området er i dag udlagt til etageboliger i 3 etager og en bebyggelsesprocent på 60 i lokalplan nr. 047. Lokalplan nr. 047 aflyses med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 152.
   

  Området er beliggende nord for Langrode og omfatter ejendommene matr. nr.

  1433, 1409, 1914 og 520 samt en mindre del af vejlitra 7000 Kolstrup under Aabenraa. Området er cirka 1 ha. Området er i dag bebygget med erhvervsbebyggelse og ubebyggede arealer med høj befæstelsesgrad.
   

  Ejer ønsker at opføre 32 boliger i form af rækkehuse i 1 etage i 6 rækker med delvist ensrettede veje til betjening af disse. Forvaltningen vurderer, at det forelagte projekt er tæt bebygget med meget få grønne flader og vil generelt anbefale, at der skabes mere afstand og flere grønne arealer mellem rækkerne i rækkehusbebyggelser i kommunen. I det her tilfælde oplyser bygherre, at en reduktion til for eksempel 25 boliger er uinteressant for bygherren i forhold til realisering, da omkostningerne til omdannelsen fra forurenet erhvervsgrund til boligområde er meget store. Forvaltningen har ikke kompetencer eller viden til at vurdere dette, men anerkender at der er omkostninger ved omdannelse af erhvervsområder forurening, nedrivning, forsinkelses af overfladevand og så videre, som betyder at der skal være et vist antal kvadratmeter byggeri for at en businesscase kan hænge sammen for en udvikler. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der i dette tilfælde arbejdes med en tæt bebyggelse med få grønne opholdsarealer.

  Vedlagte lokalplanforslag er baseret på bygherres projekt og med 32 boliger. Bygherre har ydet teknisk bistand til planens udarbejdelse. Forvaltningen har et ændringsforslag vedrørende redegørelse for støj og lugt samt lokalplanbestemmelser om forudsætning for ibrugtagelse af boliger, dateret 28. november 2022. Hvis udvalget beslutter, at området kan rumme de af bygherre ønskede 32 boliger, godkendes forslag nr. 152 sammen forvaltningens notat af 28. november 2022 og med kommuneplantillæg nr. 63 og sendes i høring 4 uger.
   

  Da kommuneplantillægget alene omhandler ændring af mindste grundstørrelse, udarbejdes der ikke forudgående høring om kommuneplanændringen, det vil sige en indkaldelse af forslag og ideer fra borgere og andre interessenter.
   

  Planerne er omfattet af bilag 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), hvilket betyder, at der eventuelt skal udarbejdes miljøvurderinger af såvel planlægningen som selve projektet. Af screeningen af planerne er det vurderet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering skal offentliggøres sammen med lokalplanforslaget og kommuneplantillægget.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af lokalplan nr. 047 Kolstrupvænget. Området ligger i byzone og vil med lokalplanens vedtagelse forblive byzone. Byggeønsket er ikke i overensstemmelse med gældende lokalplan, der alene udlægger området til etageboliger.
   

  Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 1.1.053.B udlagt til boligområde. Inden for rammeområdet må der planlægges for boligformål i form af åben lav og tæt lav boligbebyggelse eller etageboliger i op til 3 etager og en maksimal bebyggelsesprocent på 60. Mindste grundstørrelse er 700 m².
   

  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne i Kommuneplan 2015 for så vidt mindste grundstørrelse. Der ønskes en mindste grundstørrelse på 200 m² for tæt lav boligbebyggelse.
   

  Realisering af projektet vil derfor kræve et nyt plangrundlag i form af kommuneplantillæg, der udlægger området samme formål og samme område som nuværende, men alene ændret med grundstørrelser ned til 200 m² for tæt lav bebyggelse samt en ny lokalplan.
   

  Et område, der støjbelastet, må jf. planlovens § 15a ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre der i lokalplanen er fastsat bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger, der kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Der er udarbejdet støjberegning for trafikstøj, der viser, at smalt bælte langs Langrode er støjbelastet over Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Der er indarbejdet støjbestemmelser i lokalplanforslaget. Der er redegjort for støj fra nærliggende autoværksted bag udstillingsbygning til autohandel og med porte bort fra området. Der har i forbindelse med tidligere lokalplan nr. 047 været foretaget en OML-beregning (lugtgrænser) i forhold til autoværkstedets undervognsbehandlingsanlæg. I henhold til planlovens § 15 stk. nr. 14 kan afværgeforanstaltning i fald være, at berørte boliger indrettes med mekanisk ventilation, hvor luftindtag placeres i en højde, hvor grænseværdierne for lugt er overholdt.
   

  Området er endvidere i Kommuneplan 2015 omfattet af retningslinjer for klimasikring, herunder retningslinjer for maksimale befæstelsesgrader/ afløbskoefficienter for fremtidig lokalplanlægning. Den vejledende befæstelsesgrad for områder med tæt lav bebyggelse er fastsat til 40, men ved ændring af eksisterende lokalplaner er den maksimale befæstelsesgrad kun vejledende. Arwos har oplyst, at deres serviceniveau for betjening af dette område svarer til en befæstelsesgrad på 50. Ved befæstelsesgrad over 50 skal der ske forsinkelse af overfladevand, eller der kan etableres arealer til nedsivning, da området ikke har særlige drikkevandsinteresser.

  Høring/udtalelse

  Forslag til Lokalplan nr. 152 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 61 til Kommuneplan 2015 forventes sendt i offentlig høring i 4 uger fra primo januar 2023 til primo februar 2023. Såfremt Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter beslutter at der skal afholdes borgermøde forventes dette afholdt midt i høringsperioden i sidste halvdel af januar 2023.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 63 og Lokalplan nr. 152 godkendes sammen med notat af 28. november 2022 og sendes i offentlig høring i 4 uger,

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering og at afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene, og

  at der ikke afholdes borgermøde.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2023

  Anbefales godkendt.

   

  Michael Christensen (F) deltog ikke i behandling af punktet.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2023

  Godkendt.

   

  Afbud: Jens Wistoft (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63138, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Kommuneplantillæg nr. 47 til Kommuneplan 2015 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 15. juni 2022 til den 10. august 2022.

   

  Kommuneplantillægget skal sikre, at området udlægges til rekreativt område med det formål at sikre en grøn overgang mellem land og by i den sydlige del af Løjt Kirkeby. Efterfølgende vil området kunne lokalplanlægges til rekreative formål. Et grønt område vil være i overensstemmelse med Udviklingsplanen for Løjt Kirkeby, hvor området udgør en del af en grøn forbindelse mellem by og land, svarende til den grønne bræmme vest for Løjt.

  Planmæssige forhold

  Området er ikke omfattet af en lokalplan. Området ligger i byzone og vil med kommuneplantillæggets vedtagelse forblive i byzone.

   

  Området ligger inden for byzone, men er uden for kommuneplanrammer.

  Høring/udtalelse

  I forbindelse med høringen indkom der i alt 2 høringssvar. Høringssvarene omhandler udsigter, byggeret, tidligere afgørelse i Planklagenævnet og forslag til ikke at vedtage Kommuneplantillæg nr. 47.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et høringsnotat, dateret den 19. december 2022, som indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstillinger til ændring af kommuneplantillægget. I forbindelse med behandling af høringssvarene, ser forvaltningen følgende løsningsforslag.

   

  Løsningsforslag:

  Kommuneplantillæg nr. 47 vedtages ikke, da det ikke kan afvises, at der er en risiko for, at der kan statueres overtagelsespligt med en ukendt økonomisk konsekvens til følge. Dermed vil planforslaget bortfalde.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 47 ikke vedtages.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-01-2023

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2023

  Anbefales godkendt.

   

  Michael Christensen (F) deltog ikke i behandling af punktet.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2023

  Godkendt.

   

  Afbud: Jens Wistoft (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/24705, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte på møde den 26. august 2020 et likviditetslån til Grænsehallerne på 1 mio. kr. som følge af likviditetsudfordringer med et igangværende byggeri. Lånet afvikles i perioden 2021-2030 med afdragsfrihed i 2021 og 2022 og med afdrag på 125.000 kr. pr. år i perioden 2023-2030.

   

  Byrådet godkendte den 25. november 20 20 en kommunegaranti til omlægning af to lån til ét med henblik på at frigøre likviditet samt et nyt lån på 2,500 mio. kr. for at forbedre likviditeten, efter renoveringen var gennemført.

   

  Som følge af Grænsehallernes økonomiske status besluttede Kultur- og Fritidsudvalget den 13. januar 2021 et skærpet økonomisk tilsyn for 2021-23.

  Grænsehallerne udarbejder hvert kvartal en økonomisk status, som Kultur- og Fritidsudvalget bliver orienteret om.

   

  Den seneste status på udvalgets møde den 7. december 2022 viser et underskud for 3. kvartal på 0,9 mio. kr.

  Grænsehallerne oplyser, at med de øgede energipriser, herunder en øget gaspris til opvarmning af hallerne, vil regnskabsresultatet for 2022 være påvirket med et større merforbrug.

   

  Bestyrelsen for Grænsehallerne har henvendt sig med en bekymring for hallernes fortsatte drift, og efterspørger løsninger til at afhjælpe den økonomiske situation.

   

  Ifølge aftalen omkring likviditetslånet på 1 mio. kr. skal Grænsehallerne fra 2023 afbetale 0,125 mio. kr. pr. år

   

  Det foreslås, at afdragsperioden forskydes med et år, således at der afdrages 0,125 mio. kr. pr. år i perioden 2024-2031.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at afdragsperioden for likviditetslånet til Grænsehallerne ændres, så der afdrages årligt 0,125 mio. kr. i perioden 2024-2031.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2023

  Anbefalet godkendt.

  Supplerende sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget har den 11. januar 2023 i forbindelse med udmøntningen af Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver i 2023 godkendt at det ekstra råderum i halpuljen i 2023 på 0,5 mio. kr. bevilges til Grænsehallerne til omlægning af energikilde fra gas til fjernvarme.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2023

  Anbefales godkendt.

   

  Dorte Soll erklæres inhabil og deltog ikke i behandling af punktet.

   

  Michael Christensen (F) deltog ikke i behandling af punktet.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2023

  Dorte Soll (A) erklæres inhabil og deltog ikke i behandling af punktet.

   

  Godkendt.

   

  Afbud: Jens Wistoft (V).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12853, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 26. oktober 2022 vedtægterne for den selvejende institution Aabenraa Live, der etableres pr. 1. januar 2023.

   

  Af vedtægterne fremgår det, at ”Aabenraa Live har det overordnede formål at styrke det rytmiske musikliv i Aabenraa Kommune med koncerter placeret geografisk bredt i kommunen.

  Målsætningen er at skabe en professionel organisation, der koordinerer, arrangerer og udvikler koncerter og events, og som på sigt skaber samarbejde med relevante aktører og arbejder målrettet med publikumsudvikling, talentudvikling, markedsføring og kommunikation.”

   

  Med udgangspunkt i vedtægterne for Aabenraa Live er der udarbejdet et udkast til en driftsoverenskomst mellem Aabenraa Kommune og Aabenraa Live. Driftsoverenskomsten har til formål at fastsætte de indholdsmæssige rammer og økonomi, rettigheder og forpligtelser for Aabenraa Live.

   

  I forhold til det indholdsmæssige er der angivet en række aktivitetsmål, der fastsætter kommunens forventninger til, hvilke aktiviteter Aabenraa Live skal udføre for at leve op til formålet.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at udkast til driftsoverenskomst mellem Aabenraa Kommune og Aabenraa Live godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2023

  Anbefalet godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2023

  Anbefales godkendt.

   

  Michael Christensen (F) deltog ikke i behandling af punktet.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2023

  Godkendt.

   

  Afbud: Jens Wistoft (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/2592, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Byrådet den 25-01-2023

  -         Workshop den 8. februar 2023 omkring VE.

   

  Afbud: Jens Wistoft (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/2592, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2023

  Protokollen er godkendt.