Beslutningsprotokol

tirsdag den 29. april 2014 kl. 16:00

Mødested: Lokale 123, Skelbækvej
Udvalg: Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4
Medlemmer: Svend Hansen Tarp, Eivind Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Martin Ugilt Thomsen, Signe Bekker
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10555, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  På mødet præsenteres det godkendte kommissorium og den godkendte forretningsorden for § 17, stk. 4 udvalget vedrørende forebyggelse og misbrug.

  Byrådet besluttede den 26. marts 2014 at delegere kompetencen til at udpege en person, der ikke er medlem af byrådet, til Social- og Sundhedsudvalget. Der foreslås i den forbindelse en drøftelse af eksterne ressourcepersoner til § 17, stk. 4 udvalget vedrørende forebyggelse og misbrug.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til ekstern ressourceperson til udvalget anbefales til godkendelse i Social- & Sundhedsudvalget.

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 29-04-2014

  Udvalget anbefaler, at SSP-konsulent og gademedarbejder John Hansen indtræder som medlem af § 17, stk. 4 udvalget vedr. Forebyggelse & Misbrug.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10555, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  I denne sag introduceres til arbejdsområderne i kommissoriet og tilknyttede politikker i form af kommunens Sundhedspolitik og Rusmiddelpolitik.

  Der lægges på denne baggrund op til en drøftelse af, hvordan § 17, stk. 4 udvalget kan understøtte det tværgående samarbejde; herunder med eksterne aktører og frivillige indenfor udvalgets tre arbejdsområder. I forlængelse heraf en arbejdsplan for 2014.

  Forvaltningen foreslår, at nedenstående punkter drøftes på de følgende møder:

  Maj
  Præsentation af:

  1. Opdateret kortlægning af indsatser på Rusmiddelområdet
  2. Ungeprojektet ”Unge med psykiske vanskeligheder –
   overgang fra barn til voksen”
  3. Introduktion til arbejdet med overvægt.

  Juni


  1. KL-projekt – integrerede indsatser på sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet
  2. Samarbejde med psykiatrien om borgere med dobbeltdiagnoser
  3. Orientering om ungeprofilundersøgelsen.

  August

  1. Arbejdet med rusmidler i andre kommuner
  2. Forsøg med sociale misforståelser.

  Endvidere foreslås afholdt en temadag i efteråret 2014. Forvaltningen foreslår i den forbindelse ” Rusmiddelindsatsen - Uddannelsen af frontpersonale”.

  Det foreslås, at udvalget derudover drøfter forslag til emner for efterårets arbejdsplan.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orientering om arbejdsområder og udvalgte politikker tages til efterretning,

  at forslag til arbejdsplan for 2014 drøftes,

  at emne for temadag i efteråret fastlægges.

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 29-04-2014

  1. at: Taget til efterretning.

  2. at: Drøftet. Maj og juni emnerne danner grundlag for kommende møder. Udvalget vil benytte sig af muligheden for indkaldelse af eksterne videnspersoner.

  3. at: Der planlægges temadag i september / oktober med emnet ”Rusmiddelindsatsen - Uddannelsen af frontpersonale”. Der indbydes deltagere på tværs af forvaltninger, institutioner, forældrebestyrelser m.fl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10555, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget bedes tage stilling til mødeplan for 2014. Møderne er som udgangspunkt fastlagt i uger, hvor der er byrådsmøder.

  Forslag til mødeplan for 2014:

  · tirsdag den 27. maj, kl. 12.00 – 14.00

  · tirsdag den 24. juni, kl. 16.00 – 18.00

  · torsdag den 21. august, kl. 16.00 – 18.00

  · onsdag den 24. september, kl. 16.00 – 18.00

  · tirsdag den 28. oktober, kl. 16.00 – 18.00

  · tirsdag den 2. december, kl. 12.00 – 14.00.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til mødekalender for 2014 godkendes.

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 29-04-2014

  Godkendt, med følgende justeringer:

  • 27. maj kl. 15:00 – 17:00
  • 2. december  kl. 15:00 – 17:00
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10555, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  · Streetworker – rapporter fra marts 2014 (udsendes særskilt).

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 29-04-2014

  Taget til orientering.