Beslutningsprotokol

tirsdag den 16. december 2014 kl. 14:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4
Medlemmer: Svend Hansen Tarp, Eivind Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Martin Ugilt Thomsen, Signe Bekker, John Hansen, John Hansen
Bemærkninger: Martin Ugilt Thomsen deltog i mødet fra kl. 15:15 (punkt 20).
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/16828, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Med denne sag skal Underudvalget for Forebyggelse og Misbrug drøfte TUBA’s tilbud til unge samt Aabenraa Kommunes familieorienterede alkoholbehandling. Drøftelsen skal resultere i en anbefaling til Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget i forhold til hvilke behandlingstiltag, der ønskes støttet i 2015.

  TUBA er en organisation under Blå Kors Danmark. TUBA hjælper med terapeutisk rådgivning til unge i alderen 14-35 år, der er vokset op i en familie med alkohol- eller stofproblemer. De unge kan få et individuelt samtaleforløb eller et forløb i gruppe med andre unge.

  TUBA Aabenraa ligger i gågaden, hvor de unge kan henvende sig anonymt. Ved unge under 18 år er TUBA lovmæssigt forpligtiget til at få forældrenes samtykke til at påbegynde et samtaleforløb med den unge. De unge henvender sig ofte i forhold til at få hjælp til håndtering af følelser, tanker og reaktioner, manglende selvværd og selvtillid. Disse problematikker kan ofte henledes til en opvækst med en forælder, der har et alkoholmisbrug. 

  Kommunes Misbrugscenter tilbyder ligeledes individuelle eller gruppesamtaler til børn og unge. Misbrugscenterets familieorienterede alkoholbehandling arbejder ud fra et systemisk perspektiv, hvor man forsøger at inkludere alle familiens medlemmer. Lykkedes det ikke at få den drikkende forælder med i behandlingen, er det stadig muligt at få et samtaleforløb som pårørende, både voksne og børn. Tilbuddet er ikke begrænset af alder.

  Begge tilbud har sine fordele: TUBA er god til formidling og kommunikation til unge. For en ung, der går alene med sine problematikker, kan TUBA opleves som et mindre grænseoverskridende sted at henvende sig til end til en kommunal institution.

  Den familieorienterede behandling har en fordel i at arbejde systemisk med alle familiens medlemmer frem for den enkelte unge. Her behandles den drikkende forælder sammen med hele familien og der ses ofte at have stor behandlingsmæssig indflydelses på den drikkende part at høre om de øvrige familiemedlemmers tanker og oplevelser.

  Udfordringer ved tilbuddene er hos TUBA en lang venteliste, hvor det kommunale tilbud har straks indtag. Omvendt kan det være langt mere grænseoverskridende for den unge, at henvende sig til en offentlig myndighed end f.eks. TUBA. Det kommunale image er en udfordring set i forhold til helt unge.

  I et kombineret fællesskab kan disse to tilbud dog understøtte hinanden. Den unge opsøger muligvis i første omgang TUBA, for at få hjælp til håndtering af egne problematikker. Udfordringen ligger i at sikre en helhedsorienteret indsats i hele familien, hvor behandling af hele familiesystemet ville være en fordel.

  I 2015 modtager TUBA fortsat støtte gennem SATS midlerne men har samtidig ansøgt Aabenraa Kommune om et øget tilskud på i alt 320.000 kr. For 2016 kan Blå Kors Danmark først søge om SATS midler i det kommende år.

  Den familieorienterede alkoholbehandling har været finansieret gennem projektdeltagelse med slutdato 31. oktober 2014. Aabenraa Kommune har sammen med Haderslev, Tønder og Sønderborg Misbrugscenter igennem et nyt projekt ansøgt om fortsat finansiel støtte til familieorienteret alkoholbehandling. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke svar på ansøgningen.

  Den familieorientere alkoholbehandling vil være afhængig af supplerende økonomi, hvis indsatsen ønskes videreført og såfremt projektansøgningen ikke imødekommes.

  På mødet deltager Henrik Prien, TUBA, Aabenraa og Annemarie Hansen, leder af Aabenraa Misbrugscenter med henblik på yderligere oplysninger og besvarelse af spørgsmål.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommune har i 2014 støttet TUBA med 130.000 kr. TUBA har finansieret resten gennem SATS puljemidler. I budgetlægning for 2015 støtter Aabenraa Kommune fortsat TUBA med 0,130 mio. kr. Heraf finansierer Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget hver med 0,065 mio. kr. årligt.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller:

  at behandlingstiltagende drøftes med henblik på anbefaling til Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 16-12-2014

  Orienteringer taget til efterretning.

  Et enigt §17, stk. 4 udvalg anbefaler et fortsat samarbejde med TUBA og anbefaler endvidere, at budget 2015 øges med ca. 100.000 kr. med henblik på ny drøftelse af samarbejdsmulighederne fra 2016.

  Ved fortsat samarbejde skal informationsniveauet mellem aktørerne på området intensiveres.

  I mødet deltog endvidere Henrik Appel – også TUBA.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13581, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Med denne sag skal udvalget tage drøfte, hvordan der systematisk skal arbejdes med tidlig opsporing af borgeres alkoholvaner set i lyset af den aflyste temadag om emnet.

  Temadagen om systematisk tidlig opsporing af borgeres alkoholvaner, der skulle have været afholdt torsdag den 11. december 2015 på Folkehjemmet, blev aflyst pga. ganske få tilmeldinger.

  Målgruppen for temadagen var tiltænkt ledere, mellemledere og andre nøglepersoner, der har mulighed for at udfordre/ændre kollegaernes praksis i forhold til tidlig opsporing af borgeres alkoholvaner. På temadagen ville der have været fokus på gevinster ved en kort samtale omkring alkohol i et udredende forløb. Der ville ligeledes have været orientering og erfaringsudveksling fra afdelinger/institutioner i Aabenraa Kommune, som har fokus på alkoholvaner på nuværende tidspunkt.

  Enkelte afdelinger i kommunen har allerede modtaget undervisning om emnet. Erfaringer herfra viser, at det er vanskeligt for enkelte fagpersoner at spørge ind til borgeres alkoholvaner. Udfordringen består ofte i, at fagpersonen ikke føler, at vedkommende har de nødvendige redskaber til at spørge anerkendende omkring alkoholvaner – ikke mindst fordi mange fagpersoner ser emnet som tilhørende borgernes privatsfære.

  På baggrund af de ærgerlige erfaringer med det få antal tilmeldte til temadagen vil forvaltningen i stedet arbejde med alternative tilgange til at dialog med de andre enheder i kommunen. Det vil være oplagt at starte i de afdelinger, hvorfra der var medarbejdere tilmeldt til temadagen.

  Der lægges op til en drøftelse af hvilke tilgange, der kan anvendes.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forskellige tilgange til tidlig opsporing af borgeres alkoholvaner drøftes. 

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 16-12-2014

  Forvaltningen anmodes om at arbejde videre med indsatsen bl.a. via lokale aktiviteter på relevante områder.

  Fornyet drøftelse på første møde i 2015.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10555, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  • Streetworker rapporter fra oktober 2014 (udsendes særskilt).

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 16-12-2014

  Taget til orientering.