Beslutningsprotokol

tirsdag den 24. februar 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4
Medlemmer: Svend Hansen Tarp, Eivind Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Martin Ugilt Thomsen, Signe Bekker, John Hansen, John Hansen
Bemærkninger: Afbud: Martin Ugilt Thomsen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4996, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  § 17, stk. 4 udvalg vedrørende Forebyggelse og Misbrug orienteres i denne sag om implementeringsplanen for Metodeprojektet for stofbehandling.

  Socialstyrelsen har i forbindelse med Metodeprojektet for stofbehandling anmodet om en implementeringsplan som et led i projektarbejdet.

  Forvaltningen har udarbejdet implementeringsplanen som sætter fokus på:

  • Ansvarsfordeling
  • Rolleafklaring
  • Kommunikationsopgaver
  • Rekrutteringsstrategi
  • Organisering for det tværgående samarbejde
  • Strukturering på ledelses- og medarbejderniveau

  Metodeprojektet for stofbehandling løber i perioden 01.09.14 til 31.12.18. På nuværende tidspunkt er der 21 borgere med i forløbet, hvor det årligt er et mål med 50 deltagende borgere.

  Projektet viser foreløbigt positiv resultater ved, at:

  • brugen af positiv forstærkning/tilbagemelding har en stor betydning for borgeren.
  • anvendelsen af gavekort har betydning i forhold til fremmøde.
  • behandlerne er blevet meget reflekterende i forhold til kommunikation med borgerne, herunder også erkendelse af nonverbal kommunikation.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 24-02-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/16828, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Med denne sag indstiller § 17, stk. 4 udvalg vedrørende Forebyggelse og Misbrug til Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, at der afsættes 0,1 mio. kr. til TUBA i 2015.

  TUBA deltog på Underudvalgets møde den 16. december og orienterede dels om organisationens arbejde, dels de økonomiske udfordringer, TUBA står overfor i 2015. Underudvalget anbefalede i den forbindelse, at det kommunale tilskud til TUBA blev hævet med 0,1 mio. kr. i 2015, og at samarbejdet mellem aktørerne intensiveres.

  Siden mødet har der været drøftelser mellem forvaltningen og TUBA, om hvordan samarbejdet kan øges. Der er enighed om at styrke samarbejdet på følgende tre områder:

  • Folkeskoler: TUBA har fået fondsmidler til at holde oplæg på landets skoler om forebyggelse af mistrivsel og har allerede udsendt information herom til landets skoler. TUBAs indsats gælder i 2015, da midlerne ophører ved årets udgang. I Aabenraa Kommune er der i 2015 fokus på at arbejde med rusmiddelpolitikker på skolerne, herunder arbejdet med metoden sociale misforståelser. Det er aftalt, at indsatserne mellem TUBA og Aabenraa Kommune koordineres, så skolerne oplever en sammenhængende indsats.
  • Ungdomsuddannelser: TUBA har erfaring fra bl.a. Kolding og Sønderborg kommuner om en fælles dialog med ungdomsuddannelserne om misbrug og forebyggelse af mistrivsel. Det er aftalt, at TUBA og Aabenraa Kommune laver en fælles indsats i Aabenraa, og at forvaltningen kommer med et forslag til en indsats koordineret med Ungecentret og Misbrugscentret.
  • Formaliseret samarbejde: I dag er et uformelt samarbejde mellem TUBA og Misbrugscentret omkring henvisninger af børn og unge mellem de to tilbud. For at sikre at ingen borgere ”falder mellem to stole” er det hensigten at følge op telefonisk mellem de to tilbud for at sikre, at den pågældende borger er i dialog med det tilbud, vedkommende er henvist til. I forhold til at sikre, at unge, som opsøger TUBA får den relevante hjælp, de har brug for, vil TUBA lave en håndholdt indsats. Den består i, at når TUBA har kontakt med en ung – for hvem det vil være relevant at benytte et tilbud på Misbrugscentret – så vil TUBA med den unges accept tilbyde den unge: At kontakte misbrugscenteret sammen med den unge for at lave en aftale, og/eller følge den unge ned på Misbrugscenteret til den første samtale/åben rådgivning. Derudover skal informationsniveauet omkring de forskellige tilbud forbedres f.eks. gennem årlige dialogmøder mellem TUBA, Misbrugscentret og Hus for unge – Bjerggade 8.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,

  at § 17, stk. 4 udvalg vedrørende Forebyggelse og Misbrug drøfter sagen med henblik på anbefaling af sagen til Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget.

  at Social- og Sundhedsudvalget hæver tilskuddet til TUBA i 2015 med 0,06 mio. kr.

  at Børne- og Uddannelsesudvalget hæver tilskuddet til TUBA i 2015 med 0,04 mio. kr.

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 24-02-2015

  1. at: Drøftet. Forslaget til aktiviteter danner grundlag for anbefaling af et øget tilskud på 0,1 mio. kr. til TUBA aktiviteter i Aabenraa Kommune i 2015.

  2. at: Anbefales godkendt.

  3. at: Anbefales godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5048, Sagsinitialer: el

  Sagsfremstilling

  § 17, stk. 4 udvalg vedrørende Forebyggelse og Misbrug skal på dette møde udpege mulige fokusområder for den fremtidige prioritering af kommunens overvægtsindsats. Drøftelsen sker på baggrund af en bred introduktion til overvægtsproblematikken i Danmark generelt og i Aabenraa specifikt.

  Overvægt regnes som en af de største sundhedsudfordringer i Danmark på linje med rygning og alkohol.  Overvægt er et resultat af længere tids større energiindtag end energiforbrug. Årsagerne til udvikling af overvægt er komplekse og omfatter både individuelle og samfundsmæssige forhold. Tendensen til at udvikle overvægt varierer fra person til person og afhænger af både genetiske, miljø- og adfærdsmæssige samt psykosociale forhold. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type 2 diabetes, hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk, adskillige kræftsygdomme og belastningslidelser i bevægeapparatet, øges ved svær overvægt.

  I 2013 udkom Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke i forhold til overvægt. Forebyggelsespakken omfatter fremme af normalvægt, forebyggelse af moderat og svær overvægt. Forebyggelsespakken omfatter ikke tilbud til borgere med svær overvægt. 

  Ligeledes er overvægt et fremtrædende tema i kommunens Sundhedspolitik og Sundhedsplan. 

  I 2014 udkom en regional sundhedsprofil, der viste data for borgernes sundhedsvaner og sundhedsudfordringer. Heraf fremgik det, at Aabenraa Kommune ligger over gennemsnittet, hvad angår andelen af overvægtige: Der var i 2013  52,3% voksne (16+) i Aabenraa Kommune, som var moderat eller svært overvægtige (BMI >25). Der var i 2013  16,1% voksne over 16 år, som var svært overvægtige i Aabenraa Kommune (BMI >30), mens gennemsnittet for Region Syddanmark var 15,8%.

  På mødet præsenteres udvalget for en uddybning og fortolkning af data fra sundhedsprofilen.

  På baggrund af dette drøftes mulige målgruppefokuseringer ud fra cases, eksisterende tilbud og mulige nye indsatsområder. Det kan fx være følgende:

  • Unge 16-18 år. Ifølge Sundhedsprofilen 2013 er hver fjerde borger mellem 16 og 24 år i regionen moderat eller svært overvægtig.
  • Borgere med tilknytning til Jobcenter jf. Sundhedsplanen 2015-16 indsatsområde 8, indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Forekomsten af overvægt er højest i gruppen med grundskole som højeste fuldførte uddannelsesniveau 60,8% (Sundhedsprofil 2013)
  • I Forebyggelsespakke for overvægt er der forslag om forebyggelse af overvægt hos ansatte på kommunale arbejdspladser som et udviklingsniveau. Dette kan også overføres til private virksomheder, som primært har ansatte med grundskole eller kort uddannelse.
  • I forebyggelsespakken bliver der som grundniveau anbefalet opsporing af børn og voksne med overvægt hos borgere på bosteder- og former samt på aktiverings- og samværstilbud eller alternative indsatsområder.

  Bilagene vedlægges til evt. baggrundsorientering og opslag.

  Økonomi og afledt drift

  0,4 mio. kr. er afsat af sundhedsmidlerne i 2015.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget drøfter og udpeger mulige fokuseringsområder, som kan konkretiseres på kommende møde.

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 24-02-2015

  Udvalget ønsker at arbejde med en familierettet tilgang til børn og voksne med overvægtsproblemer.

  Der ønskes et nærmere oplæg om forskellige målgrupper i denne sammenhæng eksempelvis: overvægtige børn, unge-gruppen og voksne på kanten af arbejdsmarkedet.

  Der ønskes endvidere et nærmere oplæg til styrkelse af den generelt forebyggende indsats med særligt fokus på skolerne og arbejdspladserne, herunder kommunen som arbejdsplads.

  Forvaltningen anmodes om en status vedr. kommunens kostpolitikker.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10555, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Streetworker rapporter fra:

  • november 2014
  • december 2014

  Rapporterne udsendes særskilt.

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 24-02-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen