Beslutningsprotokol

tirsdag den 24. november 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4
Medlemmer: Svend Hansen Tarp, Eivind Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Martin Ugilt Thomsen, Signe Bekker, John Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/22263, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Med denne sag orienteres § 17, stk. 4 udvalget vedrørende Forebyggelse og Misbrug om overvægtsindsatsen efter Holbæk-metoden.

  På mødet den 28. april orienterede Sundhedsplejen om indsatsen mod overvægt for børn og unge i kommunen. Med denne sag følges op på herpå, idet Sundhedsplejen orienterer om overvægtsindsatsen efter Holbæk-metoden.

  I Sundhedsplejens småbørnsdel arbejdes med en forebyggende del og en indsatsdel. Målet er at undgå, at vi har overvægtige børn i kommunen. Arbejdet består derfor i at skærpe den generelle vejledning om kost og bevægelse til småbørnsfamilierne. Der arbejdes med forskellige måder til at få opsporet de børn, der har eller er undervejs med at udvikle en overvægt. Overvægtsklinikken, der indtil nu har været målrettet skoledelen, udvides så det er et tilbud til børn fra 3-4 år til udgangen af 9. klasse. Tilbuddet inkluderer børnenes forældre.

  Tre sundhedsplejersker har været på kursus i Holbæk-metoden, og den er taget i anvendelse indtil videre med positive erfaringer. Der er til nu 40 børn i forløb, og der står 5-6 på venteliste.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 24-11-2015

  Taget til efterretning.

  Udvalget anbefaler en orientering af Børne- og Uddannelsesudvalget om Overvægtsklinikken og overvægtsindsatsen for børn og unge fra 0 – 9. kl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/16774, Sagsinitialer: kgl

  Sagsfremstilling

  Med denne sag skal § 17, stk. udvalget for Forebyggelse og Misbrug evaluere den afholdte temadag den 21. oktober 2015 samt komme med indstilling til fokuspunkter for rusmiddelindsatsen i 2016.

  I den forbindelse foreslår forvaltningen, at § 17, stk. 4 udvalget evaluerer dagen samt drøfter et kommende fokus på forebyggelse af hash.

  På dagen deltog ca. 60 fagpersoner fra kommunens institutioner, repræsentanter fra Politi, Psykiatri og Ungdomsuddannelser. Temadagen om hashforebyggelse blev blandt andet brugt til at gøre op med gængse flertalsmisforståelser om hash. Christoffer Schmitz fra Komphash, der holdt oplæg på mødet, mente blandt andet, at debatten om legalisering af hash i medierne, er med til at sælge hash som et harmløst rusmiddel. Dagen afsluttede med en introduktion til et konkret redskab i form af en beredskabsplan, der kan anvendes i forebyggelsen af hash.

  Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at følgende områder prioriteres i 2016:

  · Hash – udvikling af en overordnet beredskabsplan jf. proces fra temadagen og opdatering af rusmiddelpolitikken.

  · Flertalsmisforståelser/Sociale misforståelser – udvikling af indsatsen omkring flertalsmisforståelser, så denne forebyggelse foregår i samtlige 6. og 9. klasser.

  Begrundelsen for ovenstående er:

  Ved brugen af beredskabsplaner fremkommer der en tydelighed i handlemuligheder, holdninger og værdier. At kommunen har en overordnet beredskabsplan med holdninger og værdier kan give anledning til, at de enkelte institutioner går videre i arbejdet med en lokal beredskabsplan, der samtidig forpligter institutioner i at handle, når de møder en ung med hashforbrug.

  Metoden Flertalsmisforståelser som forebyggelse er evidensbaseret og det bedste bud på en forebyggelse for unge.

  Et udkast til en pressemeddelelse om temadagen vil blive udleveret til drøftelse på mødet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget evaluerer den afholdte temadag,

  at udvalget drøfter fokuspunkter for rusmiddelindsatsen i 2016 med henblik på anbefaling til Social- og Sundhedsudvalget vedr. prioritering af indsatser i 2016.

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 24-11-2015

  1. at Drøftet. Deltagerne på temadagen gives en tilbagemelding.

  2. at forvaltningen anmodes om udarbejdelse af et konkret forslag til udmøntning af ovennævnte indsatser inkl. procesplan og eventuel finansieringsbehov til næste møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/16774, Sagsinitialer: kgl

  Sagsfremstilling

  Med denne sag skal § 17, stk. 4 udvalget for Forebyggelse og Misbrug behandle redaktionelle ændringer i Rusmiddelpolitikken.

  Den 23. juni 2015 anmodede udvalget forvaltningen om en redaktionel redigering af Rusmiddelpolitikken med et fokus på hash som indsatsområde samt en faktuel opdatering.

  Forvaltningen har fokuseret på følgende ændringer i udkastet:

  · De samfundsøkonomiske omkostninger ved alkohol- og stofforbrug.

  · Større opdeling af og fokusering på emnerne alkohol, hash og andre rusmidler.

  · Opdatering af statistiske tal.

  · Præcisering af definitioner.

  Som bilag til dette punkt er der vedlagt redigeret udkast af Rusmiddelpolitikken samt en oversigt over samlede ændringsforslag.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at de redaktionelle ændringer af Rusmiddelpolitikken godkendes.

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 24-11-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10555, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  § 17, stk. 4 udvalget vedr. forebyggelse og misbrug bedes i denne sag tage stilling til mødeplan for 2016. Det styrende for udvalgets møder er fagudvalgenes kalendere.

  Forslag til mødeplan for 2016:

  • Tirsdag den 23. februar
  • Tirsdag den 26. april
  • Tirsdag den 28. juni
  • Tirsdag den 20. september
  • Tirsdag den 29. november

  Alle møder holdes som udgangspunkt fra kl. 16.00 – 18.00.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til mødeplan 2016 godkendes.

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 24-11-2015

  Godkendt, med følgende ændring:

  23. februar ændres til 10. februar kl. 16-18.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10555, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Der foreligger Streetworker rapporter fra:

  • juni / juli 2015
  • august 2015
  • september 2015
  • oktober 2015

  Rapporterne udsendes særskilt.

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 24-11-2015

  Taget til efterretning.