Beslutningsprotokol

onsdag den 10. februar 2016 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4
Medlemmer: Svend Hansen Tarp, Eivind Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Martin Ugilt Thomsen, Signe Bekker, John Hansen
Bemærkninger: Afbud: Jette Julius Kristiansen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/3775, Sagsinitialer: kgl

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til et forslag om procesplan samt finasieringsbehov for udviklingen af en overordnet kommunal beredskabsplan omkring hash.

  På udvalgsmødet i december 2015 ønskede udvalget en beskrivelse af en procesplan samt finansieringsbehovet for udviklingen af en beredskabsplan.

  Arbejdsgruppe:
  Forvaltningen anbefaler, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der har det overordnede ansvar for processen.

  Arbejdsgruppen kan bestå af:

  • En repræsentant fra Sundhed & Forebyggelse: Rusmiddelkoordinatoren.
  • En repræsentant fra hver af behandlingsinstitutionerne: Hus for unge samt Rusmiddelcenteret.
  • En repræsentant fra hver af forebyggelsesinstitutionerne: SSP samt Ungecenteret.
  • Ad hoc repræsentation fra Ungeindsatsen, UU, 10. klasse, en af folkeskolerne/ungdomsuddannelserne m.m.

  Procesplan:
  Forvaltningen foreslår følgende procesplan:

  Trin 1: Den afholdte temadag:
  Arrangement, hvor interessenterne får en grundlæggende viden (denne er afholdt).
  Trin 2: Det indledende arbejde:
  Arbejdsgruppen nedsættes og der afholdes en temadag med interessenter i forhold til præsentation af procesplan samt drøftelser med fokus på behovsafklaring og ideudveksling til beredskabsplanen.
  Trin 3: Teammøder:
  Beredskabsplanen udarbejdes. Efterfølgende kvalitetssikring med ad hoc repræsentanterne samt Underudvalget for Forebyggelse og Misbrug.
  Trin 4: Præsentation af beredskabsplan:
  Temadag hvor beredskabsplanen offentliggøres bredt.

  Forvaltningen anslår, at udarbejdelsen af beredskabsplanen gennemføres over 6-7 mdr. og dermed er færdig i september 2016.

  Finansiering:
  I procesplanen foreslås der afholdelse af 2 temadage. Forvaltningen vurderer, at disse kan finansieres under Metodeprojektet, hvor der er fokus på tværfagligt samarbejde og en opsøgende indsats. Der er i metodeprojektet afsat 25.000 kr. til temadage. Timeforbruget af medarbejdere finansieres under egen ramme.

  Handlingsplan offentliggøres i forbindelse med præsentationen på den sidste af de to temadage.

  Økonomi og afledt drift

  Der er fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ydet tilsagn om støtte til projekt ”Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling”.

  Projektet er iværksat med start i maj 2014 og løber indtil udgangen af 2018.

  Der er givet tilsagn om støtte på 0,815 mio. kr. i 2016.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at temadage finansieres under Metodeprojektet,

  at forslag til nedsættelse af arbejdsgruppe samt procesplan anbefales godkendt i Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 10-02-2016

  1. og 2. at anbefales godkendt.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/3775, Sagsinitialer: kgl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om den koordinerende indsats for borgere med psykisk lidelse og samtidig stof- eller alkoholmisbrug. Orienteringen sker med henvisning til udvalgets kommissorium, hvor der er et særligt fokus på dobbeltdiagnoser.

  Via sundhedsaftalerne 2015 – 2018 er der sat fokus på borgere med psykisk lidelse og samtidig misbrug. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for samarbejdet mellem regionen og kommunerne. Praktisk betyder dette, at borgerne med dobbelt belastninger skal tilbydes en koordineret indsats og en dertil hørende koordineret indsatsplan.

  Forløbskoordinatoren i regionen, såvel som forløbskoordinatoren i kommunen, kan igangsætte processen med at udarbejde indsatsplanen, såfremt det vurderes, at borgeren har behov for behandling både i Lokalpsykiatrien og Rusmiddelcentret. De to forløbskoordinatorer samarbejder om at tilvejebringe borgerens skriftlige samtykke og de allerede eksisterende planer, som indskrives i den fælles koordineret indsatsplan. De eksisterende planer er typiske: behandlingsplanen fra LPC, behandlingsplanen fra Rusmiddelcentret, Jobplanen fra Jobcentret, Voksenudredning fra Visitation og Rehabilitering, Indsatser fra Børn og familie, Kriminalforsorgen, UU – og andre.

  Fordele ved den tværgående koordination mellem kommune og Lokalpsykiatrien:

  · Kommunikationen mellem kommune og psykiatri er blevet bedre.

  · Relationelt lokalt kendskab til medarbejderne imellem fremmer samarbejdet, der skaber større villighed til at hjælpe hinanden.

  · Der er færre borgere, der falder mellem 2 stole, da der er større villighed til at påbegynde et samtaleforløb hos begge instanser.

  · Rusmiddelcentret har mulighed for at henvise til LPC. – og omvendt.

  · De koordinerede indsatsplaner gør, at borgerne oplever samhørighed i indsatserne, også bredt i kommunen.

  Udfordringer i samarbejdet:

  · Samarbejdet giver meget administrativt arbejde, specielt omkring indskrivning af indsatsplanerne. Aktuelt har Lokalpsykiatrien til opgave at skrive planerne, hvor der dertil ønskes, at kommunen på sigt skriver halvdelen.

  · Samarbejdet omkring misbrug har i mange år været særskilt. Kulturændringer tager tid.

  · Internt i kommunen er udfordringen at få udbredt kendskabet til den koordinerende indsats. Der er stadig behov for at udbrede viden om indsatsen til f.eks. sagsbehandlere m.m.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 10-02-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10555, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Der foreligger Streetworker rapporter fra:

  • november 2015
  • december 2015

  Rapporterne udsendes særskilt.

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 10-02-2016

  Orienteringen taget til efterretning.

  Forvaltningen følger op vedr. forebyggelse  af unges brug af THC-væske i forbindelse med e-cigaretter.  

  Afbud: Jette Julius Kristiansen.