Beslutningsprotokol

mandag den 12. maj 2014 kl. 18:00

Mødested: Lokale 123, Skelbækvej
Udvalg: Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4
Medlemmer: Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Christian Gramstrup Lauridsen, Eivind Underbjerg Hansen, Tage Juul, Inga Sommerlund, Ilse Friis
Bemærkninger: Der var afbud fra Inga Sommerlund
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13493, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Velkomst ved formanden, samt præsentation af tankerne med udvalget.

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 12-05-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Inga Sommerlund

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13493, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Hvert medlem præsenterer sig og sine forventninger til arbejdet i det rådgivende udvalg.

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 12-05-2014

  Taget til orientering.

  Afbud: Inga Sommerlund

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4610, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 26. marts 2014 godkendt Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 udvalgets kommissorium og forretningsorden.

  På mødet præsenteres det godkendte kommissorium og den godkendte forretningsorden.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalgets kommissorium og forretningsorden tages til efterretning.

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 12-05-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Inga Sommerlund

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13493, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv giver en status for den kollektive bustrafik i Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at sagen tages til efterretning.

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 12-05-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Inga Sommerlund

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13668, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udarbejdelsen af Sydtrafiks første trafikplan i 2008-2009, vedtog byrådet en række servicekriterier for den kollektive bustrafik i Aabenraa Kommune. Servicekriterierne vedrører forhold som antallet af afgange på den enkelte rute, afstand til stoppesteder og ventetider før skole.

  Servicekriterierne er en vejledning for kommunens bestilling af buskørsel hos Sydtrafik.

  Med udvalgets gennemgang og diskussion af servicekriterierne, åbnes op for et fremadrettet arbejde om hvad der bør gælde for kommunens busruter og stoppestedsforhold.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at servicekriterierne drøftes.  

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 12-05-2014

  Drøftet.

  Afbud: Inga Sommerlund

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/717, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Sydtrafik har sendt forslag til trafikplan 2014-2018 i høring, med frist for afgivelse af høringssvar den 27. juni 2014.

  Kultur, Miljø & Erhverv gennemgår planens indhold med henblik på at få bemærkninger fra udvalget.

  Bemærkningerne bruges til et forslag til høringssvar, som skal godkendes i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget afgiver bemærkninger til brug for et høringssvar til Sydtrafik.

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 12-05-2014

  På baggrund af drøftelsen på mødet udarbejder Kultur, Miljø & Erhverv et forslag til høringssvar, som tilsendes udvalgets medlemmer til kommentering senest den 21. maj 2014.

  Afbud: Inga Sommerlund

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2153, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der træffes beslutning om udmøntning af beslutning vedrørende besparelser på kørselsområdet.

  Udmøntningen sker på baggrund af beslutning om, at Social og Sundhedsområdet sammenlagt skal spare 0,351 mio. kr.

  Forvaltningen foreslår at der i høj grad anvendes Flextur. Flextur ordningen er beskrevet i bilag. Ordningen omfatter samtlige borgere, der modtager genoptræning eller vedligeholdende træning.

  Social & Sundhed har været i dialog med Flextrafik om en mulig omlægning af den kommunale kørsel. De oplyser, at det største besparelsespotentiale ligger i en omlægning til Flextur. Beregninger viser, at gennemsnitsprisen for en Flextur er lavere end prisen på en kørsel under den nuværende ordning.

  Den væsentligste ændring for borgeren er, at borgeren selv skal være i stand til at komme fra hjemmet og ud til bilen. I den nuværende ordning kan chaufføren hente borgeren og dennes hjælpemidler i eget hjem.

  En stor gruppe af borgere vil ikke være i stand til at benytte Flextur, da det kræver, at borgeren er i stand til selv at bestille kørsel samt være i stand til selv at gå til og fra vognen ved ankomst. Denne gruppe vil kunne visiteres til at fortsætte på den nuværende ordning. Endvidere har en række af borgerne særlige behov omkring siddestillinger/placeringer i bilen efter operationer, der gør, at Flextur ikke er en mulighed. Dette skyldes, at det ved Flextur ikke kan garanteres, at disse individuelle behov kan opfyldes.

  Social & Sundhed vurderer, at det vil være muligt at flytte omkring 15 og 50 procent af borgerne fra henholdsvis vedligeholdende træning og genoptræning til Flextur, hvilket vil give den ønskede besparelse.

  Ved Flextur skal borgerne selv betale kørslen i vognen, svarende til 5 kr. per km, dog minimum 35 kr. Efterfølgende kan borgere visiteret til kørsel til vedligeholdende træning få refunderet beløb over 40 kr., således at brugerbetalingen ikke overstiger det nuværende niveau. Borgere der er visiteret til genoptræning efter Sundhedsloven har ingen brugerbetaling og vil derfor få refunderet det fulde beløb. Refusion vil ske en gang månedligt bagudrettet.

  Ud fra kørselsstatistikkerne kan det ses, at ingen borgere bliver kørt længere end 20 km per tur, hvilket vil medføre et udlæg på 100 kr. per tur. Borgerne kører i snit til træning to gange ugentligt.

  Ventetiden for borgeren efter endt træning skønnes ikke at ændre sig i forhold til den nuværende ordning, hvor de fleste borgere bliver hentet indenfor 45 min. Borgeren skal selv bestille kørslen hos Flextrafik.

  På nuværende tidspunkt foregår bestillingen ved, at træningsenhederne sender bestilling til det kommunale kørselskontor, der herefter bestiller hos Flextrafik. Det kommunale kørselskontor er blevet besluttet lukket fra 31. december 2013, men er stadig i drift i en overgangsperiode.

  Økonomi og afledt drift

  I 2013 brugte det daværende Sundhedsudvalg 4.296.313 kr. på kørsel til vedligeholdende træning og genoptræning. I dette beløb er modregnet brugerbetaling på kørsel til vedligeholdende træning.

  Den potentielle besparelsesstørrelse, afhænger af antallet af borgere, der vurderes at kunne benytte Flextur frem for den nuværende løsning.

  En overflytning på omkring 15 og 50 procent af borgerne til henholdsvis vedligeholdende træning og genoptræning vil give besparelser på minimum 0,300 mio. kr., men der er her tale om et minimalt skøn, og det er forventeligt at antallet af omlagte af borgere vil blive højere, således at den ønskede besparelse kan opnås. Social og Sundhed vil i løbet af året følge omlægningen af kørslen tæt.

  Der er ikke indregnet omkostninger til administration i forbindelse med bestilling af kørsler udenfor Flextur, samt refusion af kørsel til borgere. Disse omkostninger forventes at kunne rummes indenfor de nuværende rammer.

  Disse opgaver bliver finansieret af driftsmidler, der er flyttet fra det lukkede kørselskontor til Social & Sundhed. I 2014 udgør midlerne 150.000 kr., mens der i 2015 vil være tale om 200.000 kr. Midlerne er tilført Social & Sundhed

  (Økonomiudvalget kto. 6), men vil blive budgetomplaceret til Social- og Sundhedsudvalget (Træning og Forebyggelse) i forbindelse med årets 1. bevillingskontrol pr. 31 marts 2014.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet den 9. april 2014:

  Seniorrådet tager skarpt afstand fra den serviceforringelse, der ligger i forslaget, da det vil kræve betydeligt mere af den enkelte borger.

  Der henvises i øvrigt til det bilagte høringssvar.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at kørslen til og fra vedligeholdende træning og genoptræning i videst muligt omfang omlægges til Flextur,
  at Træning og Forebyggelse i forbindelse med årets 1. bevillingskontrol pr. 31. marts 2014 tilføres 0,150 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. i 2015-2018 finansieret fra Økonomiudvalget (Social & Sundhed).

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-04-2014

  1. at: Sagen tilbagesendes til forvaltningen med fokus på egenbetalingsproblematikken.

      Sagen sendes til §17.4 udvalget vedr. kollektiv trafik til           orientering.

  2. at: Udgår.

  Afbud: Svend Hansen Tarp

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 12-05-2014

  Taget til orientering.

  Afbud: Inga Sommerlund

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13493, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Ifølge forretningsordenen for det rådgivende udvalg gælder det at:

  §1 stk. 2: Udvalget udøver sin virksomhed i møder, som ikke er offentlige. Udvalget fastlægger en mødeplan med faste mødedage og mødetidspunkter for udvalgets funktionsperiode. Ekstra møder kan afholdes hvis formanden finder det nødvendigt, eller hvis mindst fire medlemmer forlanger det.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget fastlægger en mødeplan som angivet i forretningsordenen.

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 12-05-2014

  Næste møde afholdes onsdag den 18. juni 2014, kl. 18 – 20 på rådhuset, hvor kommende møder fastlægges.

  Afbud: Inga Sommerlund