Beslutningsprotokol

tirsdag den 28. april 2015 kl. 18:00

Mødested: Lokale 123, Skelbækvej
Udvalg: Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4
Medlemmer: Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Christian Gramstrup Lauridsen, Eivind Underbjerg Hansen, Tage Juul, Ilse Friis, Hans Peter Jensen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13493, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  Møde i Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4

  Tirsdag den 28. april 2015

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 28-04-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13493, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Opfølgning på sidste møde den 24. februar 2015.

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 28-04-2015

  Ingen bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/10662, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget opfordres til, at træffe beslutning om udbudstidspunkt for de busruter der via Sydtrafik er i kontrakt for Aabenraa Kommune.

  De eksisterende kontrakter om buskørsel udløber medio 2016. For Aabenraa Kommunes vedkommende er der tale om to kontrakter – en stor (33 busser) der dækker næsten al kørsel, og en lille (5 busser) der dækker skoleruterne omkring Rødekro.

  Begge kontrakter kan forlænges med 2 x 1 år.

  Kultur, Miljø & Erhverv samt Sydtrafik anbefaler at kontrakterne for Aabenraa, Tønder og Sønderborg kommuner udbydes samtidigt i 2017. Det vil gøre det attraktivt for flere tilbudsgivere, at få mulighed for at byde på mere end 100 busser samtidigt. Der vil fortsat blive tale om at busruterne udbydes i separate, mindre pakker.

  Sønderborg Kommune har allerede besluttet, at få sine kontrakter udbudt i 2017.

  De eksisterende kontrakter har en god pris for Aabenraa Kommunes vedkommende, og det kan på den baggrund synes interessant, at forlænge dem mest muligt. Dog mener forvaltningen samt Sydtrafik, at fordelen ved at kunne udbyde en ny kontraktperiode (formentligt 8 år) i et stort samlet udbud, opvejer fordelen ved et ekstra års kørsel til den eksisterende pris.

  Sydtrafik skal senest den 27. juni 2015 oplyse de eksisterende vognmænd om deres kontrakter ønskes forlænget. Forvaltningen har lovet Sydtrafik en tilbagemelding i maj 2015, med oplysning om ønsket forlængelse og dermed udbudstidspunkt.

  Hvis kontraktstart bliver i 2017, skal kontrakterne udbydes i foråret 2016. Inden da vil kommunerne og Sydtrafik skulle tage stilling til de nærmere betingelser for udbuddet, til eventuelle særlige krav til busmateriel m.m.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Sydtrafik udbyder kørslen med hjemmel i Lov om trafikselskaber.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften til buskørsel under Aabenraa Kommunes to kontrakter ligger i øjeblikket på knapt 30 mio. kr. årligt.

  Høring/udtalelse

  Forvaltningen mødtes den 8. april 2015 med Sydtrafik og Tønder Kommune, for at drøfte et kommende, fælles udbud.

  Som opfølgning på dette administrative møde, vil de to kommuners forvaltninger sørge for en tilbagemelding med ønskerne til forlængelse af de eksisterende kontrakter, og dermed udbudstidspunktet for de nye kontrakter.

  Tønder Kommune har efterfølgende meddelt, at de ønsker kontrakterne forlænget med et år, og at udbud sker i 2017.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Kollektiv Trafik, § 17, stk. 4,

  at de eksisterende kontrakter for Aabenraa Kommunes buskørsel forlænges med et år, og

  at kontrakterne om buskørsel for Aabenraa Kommune udbydes med kontraktstart medio 2017.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at de eksisterende kontrakter for Aabenraa Kommunes buskørsel forlænges med et år, og

  at kontrakterne om buskørsel for Aabenraa Kommune udbydes med kontraktstart medio 2017.

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 28-04-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/11513, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  §17 stk. 4-udvalget besluttede på mødet den 24. februar 2015 at fortsætte drøftelsen af mulighederne for at anvende fleksible kørselsordninger i den kollektive trafik.

  Som oplæg til en forsat drøftelse gør Kultur, Miljø & Erhverv rede for de forskellige varianter af åben Flextrafik, herunder FlexUng og FlexRute.

  Forvaltningen mødes inden længe med Sydtrafik for at diskutere mulighederne for en tilretning af FlexRute-konceptet, med henblik på oprettelse af ”tilbringer-flexruter” til udvalgte afgange på regionalruter. Denne variant af flextur-kørslen skal sikre forbindelse til helt bestemte afgange med regionalruter fra små bysamfund der ikke har busforbindelse i en vis afstand. Det kunne fx være en forbindelse fra Rens til regionalrute 116 ved friskolen i Bylderup.

  Prisen for denne kørselsvariant vil umiddelbart svare til prisen for en busbillet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at sagen drøftes.

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 28-04-2015

  Sagen blev drøftet.

  Udvalget efterspurgte en registrering af hvor eleverne til ungdomsuddannelserne bor, for dermed at kunne vurdere behovet for flex-kørsel.

  Kultur, Miljø & Erhverv holder møde med Sydtrafik den 11. maj 2015 for at drøfte mulighederne for udvikling af flex-produkterne, så de i højere grad kan blive attraktive som tilbringere til eksisterende, kollektive trafiktilbud.

  Flex-produkterne og udviklingen af dem forventes desuden diskuteret på et møde den 7. maj 2015 for region og kommuner i Sydtrafiks område.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13668, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv giver en status for arbejdet med at opfylde servicekriterierne for kollektiv bustrafik.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 28-04-2015

  Orienteringen blev taget til efterretning.

  Kultur, Miljø & Erhverv foreslog, at nogle af servicekriteriernes målsætninger bør overvejes yderligere inden igangsætning.

  Derfor blev spørgsmålet om busafgange fra Aabenraa efter kl. 22 diskuteret, tillige med behovet for forlængelse af åbningstiden på Aabenraa Busstation.

  Diskussionen pegede på, at ruterne 220 Aabenraa-Kruså-Padborg samt 227 Aabenraa-Kliplev-Tinglev, er ruter som bør have afgange fra Aabenraa efter kl. 22. Da der formentligt ikke er økonomi til at oprette disse ture umiddelbart, vil behovet for en rammeudvidelse blive forelagt særskilt.

  Det blev diskuteret om et alternativ kan være at supplere de eksisterende forbindelser til Aabenraa med event-billetter.

  Drøftelsen af åbningstider på busstationen pegede på at servicekriteriernes målsætning fastholdes. Yderligere åbningstid i forbindelse med natbusdriften i december vurderes til den tid.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/16884, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv har søgt om tilskud fra puljen til forbedring af kollektiv trafik i yderområder, til et projekt om forbedring af stoppestedsforholdene i Aabenraa Kommune.

  Ansøgningen har ophæng i servicekriteriernes ønske om at ”indretningen af det enkelte stoppested har baggrund i en samlet gennemgang og klassificering af alle kommunens stoppesteder efter brug”.

  Kultur, Miljø & Erhverv gennemgår ansøgningens hovedindhold.

  Økonomi og afledt drift

  Ansøgningen omfatter et beløb på knapt 0,7 mio. kr, som der søges 50% dækning for.

  Aabenraa Kommunes egenfinansiering søges dækkes via et anlægsprojekt fra og med 2016.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at gennemgangen tages til efterretning.

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 28-04-2015

  Orienteringen blev taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/11514, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Fra og med sommeren 2015 ændres der på følgende, kommunalt finansierede busruter:

  Rute 682 (Rødekro- Hovslund-Genner) ændres til kun at køre til Hovslund og Øster Løgum, idet Genner ikke har folkeskolemæssig sammenhæng med Rødekro og Hovslund. Ændringen er en konsekvens af de nye servicekriterier.

  Rute 685, som alene kører som skolebus for Hovslund skole, ændres så den passer sammen med rute 682.

  Rute 227 (Aabenraa-Kliplev/Tinglev) køre i dag skiftevis til Kliplev og Tinglev fra Aabenraa. Fra sommer ændres den til at køre Aabenraa-Tinglev-Kliplev og retur på alle afgange.

  Rute 220 vil fremover køre via Stubbæk de fleste afgange.

  Skoleruterne 661, 662 og 665 ændres til at passe til den nye Lyreskovskole i Bov. Som følge af det gratis buskort forventes et stort kapacitetsbehov på strækningen fra Frøslev til den nye skole, svarende til to dubleringsbusser hver morgen, samt en bus retur to gange ugentligt.

  Bybusserne forventes justeret i december 2015 som følge af en tilretning til DSB’s køreplan.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 28-04-2015

  Orienteringen blev taget til efterretning.

  For så vidt angår rute 227 vil der i begyndelsen ikke være forbindelse fra Bjerndrup om morgenen, da der ikke er tid til at bussen fra rute 128 (som fortsætter som rute 227 fra Kliplev) kan nå at køre strækningen Kliplev-Bjerndrup-Lovtrup-Uge. Derfor køres der direkte fra Kliplev til Uge. Passagerer fra Bjerndrup om morgenen skal derfor stige på bussen i rundkørslen ved Hellevad-Bovvej. Bussen kommer tilbage til dette sted om eftermiddagen.

  For skolebusserne omkring Lyreskovskolen forventes et kapacitetsproblem, måske endda større end i dag, idet der er mange elever fra Frøslev-området som forventes at ville tage bussen, da de alle sammen har rejsehjemmel. Umiddelbart er løsningen at indsætte dubleringsbusser.

  Det blev i denne sammenhæng diskuteret om det vil være muligt at forskyde ringetiderne, og om en tilhørende ekstra morgentur med de eksisterende skolebusser vil være billigere end den udgift til dubleringsbusser der følger af de nuværende ringetider.

  Potentialet i at anvende lange ledbusser ved kapacitetsproblemer blev diskuteret. Kultur, Miljø & Erhverv undersøger dette.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13493, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv giver en oversigt over økonomien for den kollektive bustrafik for 2014-2016.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 28-04-2015

  Orienteringen blev taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/11595, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv giver en tilbagemelding fra mødet med Sygehus Sønderjylland den  6. marts 2015.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tilbagemeldingen tages til efterretning.

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 28-04-2015

  Taget til efterretning.

  Indtil videre afventer Kultur, Miljø & Erhverv at sygehusbyggeriet kommer så langt, at vejen til indgang A bliver gjort bredere og dermed egnet til buskørsel.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13493, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Gensidig orientering, samt drøftelse af indkomne spørgsmål:

  - Hvordan er den kollektive trafik til Padborg erhvervsområde, og i Padborg erhvervsområde?

  - Hvilke tiltag tænker Aabenraa Kommune at gøre i forhold til de store virksomheder /erhvervsområder, og betjening af disse med busser?

  - Hvad er der sket i forhold til betjening af Aabenraa Sygehus? Hvilke ting tænkes der igangsat for at få et større brug af de såkaldte sygehusbusser?

  - Hvad er der sket i forhold til de nedlagte stoppesteder på bybusnettet

  - Evaluering af bybusnettet for Aabenraa

  - Drøftelse af udvalgets mødedatoer for 2. halvår 2015

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 28-04-2015

  Det blev diskuteret om der bør være kollektiv trafikbetjening af Padborg Erhvervsområde. En eventuel betjening skal afstemmes med tankerne i den nye Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde.

  Sydtrafiks kundeambassadører er i gang med at kontakte erhvervsvirksomheder for at fremme anvendelsen af kollektiv trafik blandt erhvervspendlere.

  Fremme af anvendelsen af sygehusbusserne er i første omgang en opgave der ligger hos Sydtrafik og Region Syddanmark, som har bestilt busserne. Kultur, Miljø & Erhverv vil støtte markedsføringen af disse ruter når der i andre sammenhænge tales om kollektiv trafik.

  De nedlagte stoppesteder på bybusnettet, og andre steder i kommunen, vil blive inddraget under det ansøgte puljeprojekt om harmonisering og forbedring af stoppesteder.

  Ved den kommende evaluering af bybusnettet for Aabenraa vil Kultur, Miljø & Erhverv lave en egen undersøgelse af borgernes tilfredshed med bybusserne.

  Udvalget ønsker at få et kort med busruter. Kultur, Miljø & Erhverv fremstiller dette kort i pdf og sender pr. mail.

  Udvalget ønsker en afklaring af nogle forhold omkring busstationen, inden Aabenraa Kommune træder ind i kontrakten om leje af stationen. Det ønskes fx undersøgt om bygningen overholder reglerne om tilgængelighed.

  Udvalget efterspurgte relevant viden fra Sydtrafiks nye kundeambassadører, i forhold til behovet for kollektiv trafik i erhvervsområder.

  Næste møde i udvalget er tidligere besluttet afholdt den 23/6 2015, men da dette er Sankt Hans aften er datoen ikke god. Derfor afholdes næste møde torsdag den 25/6 2015 kl. 18-20.

  Forslag til yderligere mødedatoer i 2015 (tirsdag d. 25. august og tirsdag d. 24. november) vil blive forelagt med dagsordenen til næste møde.