Beslutningsprotokol

tirsdag den 1. marts 2016 kl. 18:00

Mødested: Lokale 123, Skelbækvej
Udvalg: Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4
Medlemmer: Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Christian Gramstrup Lauridsen, Eivind Underbjerg Hansen, Tage Juul, Ilse Friis, Hans Peter Jensen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/6980, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden.

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 01-03-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/6980, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Opfølgning på mødet den 24. november 2015.

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 01-03-2016

  Kultur, Miljø & Erhverv følger op på hvor langt udbudsprocessen er hos Sydtrafik.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/14473, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  På § 17 stk. 4 udvalgets møde den 25. juni 2015 blev det besluttet at foreslå, at Teknik- og Miljøudvalget finder finansiering til igangsætning af en forsøgsordning med flexkørsel på ydertidspunkter og til almindelig bustakst.

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede på udvalgsmødet den 19. august 2015, at forvaltningen undersøger mulighederne for at finde finansiering til forsøgsordningen inden for budgetrammen, og derefter kommer med et beslutningsoplæg igen.

  Forvaltningen har siden drøftet de tekniske udfordringer og løsningsmuligheder med Sydtrafik, samt udpeget mulige start og stop samt betjeningstidsrum. Der arbejdes med strækningerne [Rens - Bylderup Friskole], [Hellevad – Rødekro Station] samt [Aabenraa – Kruså Station – Padborg Station].

  Sidstnævnte ruteforløb skal ses som en mulighed for at imødekomme ønsket om betjening mellem Aabenraa og Padborg også efter kl. 22.

  Med den nuværende teknik i flextrafik-systemet kan der alene oprettes en ordning, hvor ventetiderne svarer til standard-ventetiderne i Flextur-ordningen. Det vil sige, at en passager kan komme op til 30 minutter tidligere frem end ønsket, eller blive hentet 45 minutter senere end ønsket.

  Dette vil næppe være attraktivt for særligt mange, men ordningen kan dog oprettes som forsøg for at få et indtryk af potentialet i en permanent ordning.

  Hvis der igangsættes et forsøg, vil det tidsmæssigt være passende at starte til køreplanskiftet til sommer 2016.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at det drøftes hvorvidt der med de nuværende tekniske muligheder skal arbejdes videre med oprettelse af en forsøgsordning med flex-kørsel på ydertidspunkter.

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 01-03-2016

  Sagen drøftet.

  Udvalget mener ikke at de gældende standardventetider i flextrafiksystemet vil være acceptable til brug for en tilbringerordning i yderområder.

  Kultur, Miljø & Erhverv drøfter med Sydtrafik om de tidligere ”tilkalderuter” kan bringes i spil igen, og om kommunen eventuelt selv kan lave aftale med fx en taxivognmand om at stå til rådighed på tidspunkter hvor tilkalderuten kan komme i drift.

  Udvalget mener dog, at en FlexRute-ordning fra Aabenraa til Kruså-Padborg, til opfyldelse af servicekriteriet om en busafgang efter kl. 22 fra Aabenraa, vil kunne drives med acceptabel ventetid, og at denne løsning skal anbefales over for Teknik- og Miljøudvalget. Ordningen skal kunne benyttes til almindelig bustakst. Kultur, Miljø & Erhverv arbejder videre med at beskrive ordningen og bringer spørgsmålet videre til Teknik- og Miljøudvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4610, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Evalueringen af Kollektiv Trafik § 17 stk. 4 er endnu i gang. Teknik- og Miljøudvalgets evaluering fandt sted på mødet den 3. februar 2016. Beslutningsprotokollen fra dette møde er vedlagt som bilag. Desuden vedlægges rapporten med evalueringen fra § 17 stk. 4 udvalgets egne medlemmer, samt et orienteringsnotat om udvalgets arbejde hidtil.

  Det samlede indtryk af § 17 stk. 4 udvalgets arbejde er indtil videre positivt.

  Der lægges her op til en drøftelse af evalueringens resultat indtil videre.

  Med en antagelse om at byrådet beslutter, at udvalgets arbejde skal fortsætte, herunder med et kommissorium der ikke afviger væsentligt fra det nuværende, giver det mening fortsat at drøfte, hvad det fremtidige arbejde i Kollektiv Trafik § 17 stk. 4 kan bestå af.

  Der er allerede taget hul på denne drøftelse,

  idet udvalget på mødet den 24. november 2015, diskuterede nogle fremtidige opgaver inden for den kollektive trafik. Der vedlægges en oversigt over de nævnte opgaver, til brug for en supplering med yderligere opgaver og/eller en prioritering af de allerede nævnte.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter evalueringen, og de væsentlige fremtidige opgaver inden for den kollektive trafik.

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 01-03-2016

  Sagen drøftet, herunder udvalgets fremtidige opgaver, hvor særligt kørsel over grænsen og i grænseområdet ønskes afklaret snarest. Kultur, Miljø & Erhverv har tidligere anmodet Sydtrafik om at lave en redegørelse om dette spørgsmål, og rykker nu for et svar.

  Forvaltningen vil desuden tage kontakt syd for grænsen for at få drøftet spørgsmålet om grænseoverskridende kørsel.

  Evalueringens hidtidige resultat, som er tilfredshed med udvalgets arbejde, blev bekræftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/6980, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Gensidig orientering, herunder

  - Handicapforhold på busstationen

  - Status for stoppestedsprojektet

  - Udvikling i anvendelsen af Flextur

  - Sydtrafiks realtidsprojekt

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 01-03-2016

  Mulighederne for indretning af handicaptoilet på busstationen er undersøgt. Der kan formentligt opnås en brugbar løsning ved omflytning af vask og toilet. Nu kontaktes stationens ejer, og der arbejdes videre med de øvrige tiltag til fremme af tilgængeligheden.

  Stoppestedsprojektet er i gang. Der registreres stoppesteder i øjeblikket.

  Anvendelsen af Flextur stiger stadig. Fra omkring 450 rejser pr. måned i foråret 2014 er brugen nu steget til ca. 1.100 rejser månedligt. Den årlige udgift ligger på omkring 0.65 mio. kr.

  Til køreplan 2016 indberetter Aabenraa Kommune enkelte rettelser på skoleture.

  Der ansættes en ny medarbejder i Trafik & Anlæg til at arbejde med bl.a. kollektiv trafik. Det er Else Kehlet, som har erfaring med kollektiv trafik fra Vojens, Haderslev og Varde kommuner, samt som driftsleder i Rutebilselskabet Haderslev.

  Drøftelse af muligheden for at få et trinbræt og stop for toget i Bolderslev, samt flytning af busstoppestedet ned til trinbrættet. En stoppestedsflytning er formentligt uproblematisk. Oprettelse af stop for toget forudsætter nok et politisk engagement fra Aabenraa Kommune.

  Jan Riber Jakobsen orienterede fra Sydtrafiks bestyrelse:

  - Sydtrafik udfaser de trykte køreplaner, og holder møder med bl.a. seniorråd om ændringerne. (Tage Juul skal til sådan et møde).

  - Passagertallet for Sydtrafik i 2015 er faldet generelt. Passagertallet på Aabenraas bybusser falder mindre end i andre bybuskommuner.

  - Kampagnebilletten fortsætter som mulighed.

  - Udbuddet af Sønderborgs busser er i prækvalifikation nu.

  Drøftelse af om kommunens folkeskolekort kan benyttes med toget, og hvad der eventuelt skal til for at det kan lade sig gøre. Kultur, Miljø & erhverv undersøger dette.

  Drøftelse af om § 17 stk. 4 udvalget skal deltage samlet i næste strategimøde med Sydtrafik.

  Drøftelse af problemerne med ændringer på regionale busruter når det rammer Aabenraa Kommune (ex. ændringen af X-bussen fra Haderslev om morgenen, hvilket har ramt mange uddannelsessøgende fra Haderslev til Aabenraa). Kultur, Miljø & Erhverv drøfter med Sydtrafik hvordan konsekvensen af sådanne ændringer kan meddeles kommunen i god tid.