Beslutningsprotokol

tirsdag den 20. juni 2017 kl. 18:00

Mødested: Lokale 123, Skelbækvej
Udvalg: Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4
Medlemmer: Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Christian Gramstrup Lauridsen, Eivind Underbjerg Hansen, Tage Juul, Ilse Friis, Hans Peter Jensen
Bemærkninger: Der af afbud fra: Hans Peter Jensen og Chr. G. Lauridsen, Erwin Andresen, Eivind U. Hansen og Jan Riber Jakobsen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/6980, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden til møde i

  Kollektiv Trafik § 17, stk. 4 udvalget 

  tirsdag den 20 juni 2017

  kl. 18:00.

  Mødet starter med besigtigelse af en ny bus foran hovedindgangen ved rådhuset.

  Der af afbud fra: Hans Peter Jensen og Chr. G. Lauridsen.

  Indstilling

  Det indstilles,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 20-06-2017

  Godkendt.

  Afbud: Hans Peter Jensen og Chr. G. Lauridsen, Erwin Andresen, Eivind U. Hansen og Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/6980, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Opfølgning på mødet den 4. april 2017;

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 20-06-2017

  Ingen bemærkninger.

  Afbud: Hans Peter Jensen og Chr. G. Lauridsen, Erwin Andresen, Eivind U. Hansen og Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/17099, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Sydtrafik har den 6. juni 2017 sendt budgetforslag 2018 i høring hos region og kommuner. Høringsfristen er 4. august 2017.

  Kollektiv Trafik § 17 stk. 4 udvalget opfordres her til at drøfte bidrag til Teknik- og Miljøudvalgets kommende høringssvar til Sydtrafik.

  Kultur, Miljø & Erhverv har oplyst Sydtrafik om, at Teknik- og Miljøudvalget først kan behandle budgetforslaget den 9. august 2017.

  Den nye kontrakt om buskørsel betyder at kommunens udgifter til ”Drift af busruter” stiger fra 31,5 mio. kr. i regnskab 2016 til 35,9 mio. kr. i budget 2018 (side 72).

  Den samlede nettobetaling til Sydtrafik i 2018 stiger med knapt 4,7 mio. kr. fra regnskab 2016 til budget 2018.

  Sydtrafik forventer en lille passagerfremgang for Aabenraa Kommune, som følge af indsættelse af laventrebusser på rute 220 og 227 (side 9).

  Sydtrafiks kvalitets- og udviklingspulje vedrørende bus benyttes i 2018 til fem nye projekter om kundeklub, data til køreplanlægning, infotainment i busserne, trafikplan 2018 samt implementering af takst vest (side 2-4).

  På forretningsområdet flextrafik anvendes i 2018 ca. 1,3 mio. kr. på et projekt om en ny ”optimeringsplatform” til drift af flextrafikken. Beløbet udgør Sydtrafiks andel, idet projektet udføres sammen med andre trafikselskaber i regi af Flexdanmark. Kommunernes andel bliver i alt 0,45 mio. kr., og fordeles efter hvor mange rejser hver kommune har i flextrafikken (side 5).

  Af hensyn til kunderne ønsker Sydtrafik ikke at udnytte takststigningsloftet for 2018 på 1,4 %, da der allerede skal ske ændringer i takst vest (side 6).

  Sydtrafik opnormerer med én stilling under flextrafikken, som følge af øget aktivitet på området. Stillingen finansieres af det administrationsbidrag som kommuner og region betaler pr. tur. (side 31).

  Økonomi og afledt drift

  På politikområdet ”Kollektiv Trafik” har Teknik- og Miljøudvalget i 2018 et budget på 25,95 mio. kr.

  Budgetbehovet skal dække nettobetalingen til Sydtrafik (27,33 mio. kr. jf. høringsbudgettet), kommunens andel af leje og drift af Aabenraa Busstation (0,45 mio. kr.) samt renhold af pladsen på busstationen (0,13 mio. kr.), i alt 27,91 mio. kr.

  Der mangler således ca. 2 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets budget 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at § 17 stk. 4 udvalget drøfter bidrag til Teknik- og Miljøudvalgets høringssvar til Sydtrafik.

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 20-06-2017

  I høringssvaret skal Sydtrafik anmodes om hurtigst muligt, og på baggrund af data fra det gratis skolekort, at få genberegnet kompensationen fra Aabenraa Kommune til Region Syddanmark vedrørende anvendelsen af gratiskortet på regionale ruter.

  Afbud: Hans Peter Jensen og Chr. G. Lauridsen, Erwin Andresen, Eivind U. Hansen og Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/18035, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget har fremsat ønske om et fælles temamøde med Kollektiv Trafik § 17 stk. 4 udvalget, vedrørende udviklingsretninger for den kollektive trafik, hvordan der kan tænkes nyt m.m.

  Kollektiv Trafik § 17 stk. 4 udvalget anmodes her om, at drøfte muligheder for indholdet af det fælles temamøde, om der skal inviteres eksterne oplægsholdere m.m.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kollektiv Trafik § 17 stk. 4 udvalget drøfter muligheder for indholdet af et fælles temamøde med Teknik- og Miljøudvalget.

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 20-06-2017

  Udvalget drøftede forskellige emner, herunder selvkørende busser og mulighed for oplæg ved ekstern oplægsholder.

  Datoen for temamødet fastsættes hurtigst muligt.

  Afbud: Hans Peter Jensen og Chr. G. Lauridsen, Erwin Andresen, Eivind U. Hansen og Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/6980, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Gensidig orientering, herunder;

  Indstilling

  Det indstilles,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 20-06-2017

  Orienteringen taget til efterretning.

  I øvrigt drøftedes:

  De nye køreplaner – det ser fornuftigt ud.

  Behov for reklame for nye busser, wifi, lav entre m.m.

  Ønske om morgenkørsel på bybusser i weekenden, for at kunne nå toget i Rødekro.