Beslutningsprotokol

mandag den 23. januar 2012 kl. 15:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger: Afbud: Susanne Beier og Karina Tietje Rogat
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/22805, Sagsinitialer: hsim

  Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget har godkendt høringsudkastet af Sundhedspolitik for Aabenraa Kommune 2012-2020. Sundhedsudvalget besluttede den 23. november 2011, i forbindelse med godkendelsen af høringsudkastet, at de øvrige fagudvalg forlægges udkastet til høring.

  Byrådet drøftede på temamødet den 30. november 2011, de sundhedsmæssige udfordringer Aabenraa Kommune står overfor og relationen til Sundhedspolitikkens temaer.

  Sundhedspolitikken tager udgangspunkt i de sundhedsmæssige udfordringer, Aabenraa Kommune står overfor som en konsekvens af primært demografisk udvikling og udviklingen i borgernes sygdomsbillede.

  Med den sundhedspolitiske vision ”Sundhed i vækst og hverdag” ønsker Byrådet at skabe mere vækst gennem en fokuseret satsning på sundhed. Mere sundhed skabes overalt i kommunen, og sundhedsaktiviteter har en positiv effekt på løsningen af en række kommunale kerneopgaver.

  Sundhedspolitikken beskriver sundhed og sunde borgere som en ressource for Aabenraa Kommune, og et muligt redskab til at imødekomme de økonomiske udfordringer kommunen står over for. Derfor skal der samarbejdes på tværs af kommunens organisation om at skabe sunde borgere, der kan medvirke til en positiv vækst i kommunen.

  Indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område ses en sammenhæng til Sundhedspolitikken indenfor tre overordnede kerneopgaver:

  1. Fritidsaktiviteter og idrætsanlæg
  2. Folkeoplysning
  3. Kunst og kultur

  Det er med udgangspunkt i Kultur- og Fritidsudvalgets kerneopgaver, at Sundhedspolitikkens fire strategiske temaer kan integreres i den eksisterende opgavevaretagelse med henblik på at understøtte eller effektivisere den nuværende indsats på området.

  Som eksempel kan nævnes temaet om aktiv hverdag, hvor Aabenraa Kommune kan:

  • Facilitere og udfordre det sunde medborgerskab
  • Arbejde sundhedsfremmende og forebyggende i forhold til udfordringerne indenfor KRAM risikofaktorerne
  • Tænke bevægelse ind i den daglige opgaveløsning
  • Skabe gode rammer for sundhed

  Indenfor disse områder ses en naturlig sammenhæng mellem sundhedsområdet og kultur- og fritidsområdet.

  Af Sundhedspolitikkens strategiske temaer fremgår en række målsætninger, der er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra alle forvaltninger. Det er hensigten, at disse målsætninger igennem den kommende Sundhedsplan kan relateres til de enkelte fagforvaltningers kerneopgaver og udmøntes i en række konkrete indsatsområder med tilhørende projekter.

  Med Sundhedspolitikken forpligter fagudvalget og forvaltningen sig til at indgå i et tæt samarbejde om at styrke borgernes sundhed gennem kommunens kerneopgaver.

  Sundhedssekretariatet udarbejder en skabelon til en Sundhedsplan og bistår med konsulenthjælp til opgaven. Sundhedsplanen for Kultur- og Fritidsudvalget vil blive fremlagt på mødet den 16. april 2012, således at Sundhedsplanen indgår i budgetlægningen for 2013.

  Sundhedssekretariatet deltager i udvalgsmødet.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice og Sundhed og Omsorg indstiller,

  at udkast til Sundhedspolitik 2012 – 2020 drøftes, og

  at fagudvalget drøfter igangsætning af arbejdet med en Sundhedsplan på kultur- og fritidsområdet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2012

  Udsat.

  Afbud: Susanne Beier og Karina Tietje Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/86, Sagsinitialer: hsim

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har i 2011 som resultat af ansættelse af en eliteidræts- og sundhedskoordinator intensiveret arbejdet med Elite Aabenraas samarbejdspartnere omkring udviklingen af rammer for at fremme talentarbejdet i Aabenraa Kommune.

  Status på Elite Aabenraas samarbejde:

  Svømning

  Swim Team Sønderjylland har fortsat et velfungerende samarbejde mellem Bov IF svømning og Svømmeklubben Opnør. STS blev nr. 11 i 4. divisionsrækken til deres første DM i sommers og senest i december fik de en 5. plads til de danske årgangsmesterskaber for 15 årige drenge, kun 1,5 sekund fra en medalje.

  Sejlsport

  Aabenraa Sejl Club arbejder målrettet på at skabe en kultur, hvor bredde og talentudvikling i fællesskab udvikles. Dansk Sejl Union anbefaler en sen specialisering af sejlere og flere sejlere har i år skiftet bådtype. Det kan mærkes på resultaterne og selvom ASC har fået en kredsmester, forventes de store resultater først at komme på langt sigt.

  Atletik

  AAIG atletik, tri og motion har haft glæde af en kontinuerlig træningsindsats og et effektivt træningsmiljø med rigtig mange flotte medaljer, mesterskaber og DM titler til følge i 2011. Damerne klarede oprykning til landets bedste række, elitedivisionen, med en klar sejr. Flere drenge og piger er i år udtaget til landsholdsbruttotrupper i discipliner indenfor bl.a. kast, sprint og mellemdistancer.

  Damehåndbold

  Satsningen på damehåndbold gennem flere år i Elite Aabenraa giver nu resultat via ungdomskontrakt i SønderjyskE Ungdom samt kommende kontrakt for en eller to spillere til SønderjyskE damer. Flere af de tilknyttede håndboldtalenter figurerer på udvalgte kreds- og landshold. Håndboldlederen har i 2011 lavet træning med lokale håndboldklubber i Bylderup-Bov, Genner og Hjordkær.

  Elite Aabenraa ønsker fortsat at forbedre rammerne for talentudvikling i Aabenraa Kommune, eksempelvis i form af samarbejde med uddannelsesinstitutioner, klubudvikling med fokus på talentudviklingsmiljøer, udvidet leder- og trænernetværk og specialtilbud samt specifik træning, ernæring og sportspsykologisk rådgivning.

  Breddeidræt

  Kultur- og Fritid har i 2011-12 intensiveret samarbejdet om oprettelse af fritidsaktiviteter for nye målgrupper med breddeidrætsforeninger fordelt i kommunen. Tiltag som SundhedsCamp, SundhedsStafet, Fritidspas og Barnevognsfitness fremmer breddeidrættens rammer.

  Eliteidræt- og Sundhedskoordinator deltager i udvalgsmødet.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at status om Elite Aabenraa godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2012

  Godkendt som indstillet.

  Afbud: Susanne Beier og Karina Tietje Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/86, Sagsinitialer: hsim

  Sagsfremstilling

  Sønderjyllands Golfklub har søgt om optagelse i Elite Aabenraa fra år 2012.

  Sønderjyllands Golfklub har overtaget talentudviklingen af de sønderjyske golfspillere og licens til Danmarksturneringen efter nedlæggelsen af Sønderjyske Eagles pr. 31. december 2011. De 8 klubber, som var en del af Sønderjyske Eagles, herunder Aabenraa Golfklub, har givet accept til, at licensen fremadrettet er i Sønderjyllands Golfklub.

  Sønderjyllands Golfklub udviser ambitioner og kvalificeret klubkapacitet til at fremme golftalenter for hele Aabenraa Kommune og Sønderjylland.

  Talentudviklingsmiljøet i Sønderjyllands Goldklub består af ungdomsspillere kombineret med enkelte professionelle spillere samt kompetente trænere, som giver optimale rammer for sparring og udvikling.

  Sønderjyllands Golfklub har de seneste år vist flotte nationale og internationale resultater og vil fremadrettet spille med i den højeste nationale golfelite for både damer og herrer. Individuelt er målet, at udvikle Danmarksmestre samt professionelle internationale golfspillere.

  Eliteidræt- og Sundhedskoordinator deltager i udvalgsmødet.

  Økonomi og afledt drift

  Budgettet til elite udgør 1,294 mio. kr.

  Budgettet fordeles til de enkelte idrætsgrene hvert år efter forhandling og prioritering af indsatsområder.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at Sønderjyllands Golfklub optages i Elite Aabenraa fra 1. januar 2012.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2012

  Godkendt som indstillet.

  Afbud: Susanne Beier og Karina Tietje Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/383, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  På dialogmødet mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Billedkunstrådet den 6. juni 2011, fremlagde rådet sine planer om at gennemføre en konkurrence om fornyelse af Nygadeområdets skolegård.

  Konkurrencen er international og udskrives for makkerpar bestående af professionelle landskabsarkitekter og lyskunstnere.

  Rådet har siden arbejdet videre med planerne i samarbejde med institutionerne omkring skolegården i Nygade, Plan og Juridisk afdeling. Der er ydet rådgivning fra Dansk Landskabsarkitektforening og Billedkunstnernes Forbund. Ligeledes har en ekstern advokat sikret, at konkurrencebetingelserne lever op til Tilbudslovgivningen.

  Potentielle deltagere inviteres aktuelt til at melde deres interesse via kommunes hjemmeside og på kunstiaabenraa.dk. Ud fra tilkendegivelserne, forventer Billedkunstrådet at udvælge tre par til at deltage i konkurrencen, der udskrives ultimo januar 2012 og afgøres primo maj 2012 under forudsætning af Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

  Juryen kommer til at bestå af en anerkendt dansk kunstner og en landskabsarkitekt, Formand og Næstformand fra Billedkunstrådet, et medlem af Plan- og Trafikudvalget, to medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget samt en repræsentant fra henholdsvis Plan og Kultur og Fritid.

  Lovgrundlag

  Lov nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med de ændringer, der følger af lov nr. 572 af 6. juni 2007.

  Lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 20. juni 2008 med de ændringer, der følger af §5 i lov nr. 1404 af 27. december 2008, lov nr. 510 af 12. juni 2009 samt §2 i lov nr. 1269 af 16. december 2009.

  Planmæssige forhold

  Der er i udskrivningen af konkurrencen taget udgangspunkt i lokalplan M98, samt i områdets brugeres ønsker og behov.

  Økonomi og afledt drift

  De samlede konkurrenceudgifter udgør 0,200 mio. kr. fordelt med 0,040 mio. kr. til konkurrencens materialer m.m. samt 0,160 mio. kr. til honorar og præmier.

  Udgiften finansieres af Billedkunstrådets handleplan.

  Budgettet for udførelse af opgaven inklusiv rådgivning er 6 mio. kr., som Billedkunstrådet vil søge fondsmidler til for langt størstedelens vedkommende.

  Der er i budgettet taget højde for købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, finansieret af tilskud til kommune fra fonde, private foreninger m.v. ikke er omfattet af momsrefusionsordningen.

  Det er en betingelse i konkurrencen, at nyindretningen ikke må medføre øgede driftsudgifter.

  Høring/udtalelse

  Billedkunstnernes Forbund og Dansk landskabsarkitektforening har godkendt konkurrencebetingelserne.

  Indstilling

  Kultur- og Borgerservice indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget godkender konkurrencens vilkår og finansieringsplan, og

  at der udpeges to medlemmer til Juryen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2012

  1.at godkendt som indstillet.

  2. at Karina Tietje Rogat og Christian Panbo udpeges.

  Der kan ikke forventes yderligere kommunal medfinsiering til projektet.

  Afbud: Susanne Beier og Karina Tietje Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/37862, Sagsinitialer: atre

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget har på en række møder siden 3. oktober 2011 drøftet Musikskolens ventelisteproblematik og økonomiske situation på baggrund af en henvendelse fra Musikskolens bestyrelse. Der er aftalt et dialogmøde mellem Musikskolens bestyrelse og formanden og næstformanden for Kultur- og Fritidsudvalget den 23. januar.

  Forvaltningen har udarbejdet en beregning, der viser, hvor mange henholdsvis hold- og soloelever det er muligt at nedbringe ventelisten med, såfremt der tilføres en ekstrabevilling i 2012 på mellem 0,025 mio. kr. og 0,100 mio. kr. vedrørende skoleåret 2012-2013.

  Forvaltningen anbefaler, at en egentlig udvidelse af Musikskolens driftsbudget indgår i budgetlægningen for 2013 og fremefter.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at en eventuel rammeudvidelse af Musikskolens budget for 2013 og fremefter indgår i den kommende budgetlægning, og

  at et eventuelt driftstilskud for skoleåret 2012/2013 drøftes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2012

  Drøftet og udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/45962, Sagsinitialer: CBGY

  Sagsfremstilling

  Aabenraa kommune har en eventstrategi, som dels har til formål at skabe synlighed omkring kommunen og dels medvirke til fælles oplevelser for kommunens borgere og andre.

  Forslag til event i 2012 tager afsæt i en bruttoliste over aktiviteter med event-karakter afholdt i Aabenraa Kommune i perioden 2007-2011. Der foreligger allerede en række events, som udvalget tidligere har godkendt, eksempelvis Litteraturfestival og Kongelig Classic, ligesom der er indarbejdet nye ansøgninger.

  I og med udvalget godkender forslaget til eventarrangementer i 2012, vil der herefter være disponeret 0,695 mio. kr. Puljen til senere fordeling vil efterfølgende udgøre 0,593 mio. kr.

  2012

  kroner

  Budget

  1.287.895

  Aktiviteter (jf. bruttoliste)

  695.000

  Pulje til senere fordeling

  592.895

  Aktiviteter, der modtager støtte fra eventpuljen, kan som udgangspunkt ikke samtidig finansieres med midler fra andre kommunale puljer eller støttekroner. Den samme aktivitet kan kun opnå støtte én gang og kun i ét udvalg. Det sker ud fra et ønske om, at kommunale midler skal tilgodese så mange som muligt.

  For at lette det administrative arbejde og gøre det smidigt for ansøger af Eventpuljen anbefaler forvaltningen, at kompetencen til at behandle nye ansøgninger i 2012 delegeres til formand og direktør. Udgiften finansieres af det afsatte puljebeløb.

  Lovgrundlag

  Ifølge Kommunalfuldmagten må kommunalbestyrelsen yde støtte til almennyttige aktiviteter. Det vil sige aktiviteter, der har et generelt sigte og er til nytte for borgerne.

  Kommunalbestyrelsen må ikke yde støtte til aktiviteter, hvor overskuddet går til et humanitet formål eller hvor der kan genereres profit.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budgettet 2012 afsat 1.287 mio. kr. til eventpuljen.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at forslag til tilskud til eventaktiviteter for 2012, jævnfør bruttolisten, godkendes, og

  at udvalget bemyndiger formand og direktør til at godkende nye ansøgninger i 2012 finansieret af eventpuljen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2012

  1. og 2. at godkendt som indstillet med tilføjelse i 2. at, at udvalget bemyndiger formand, næstformand og direktør til at godkende nye ansøgninger i 2012.

  Afbud: Susanne Beier og Karina Tietje Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46975, Sagsinitialer: uro

  Sagsfremstilling

  Der er i investeringsoversigten for 2012 afsat en halpulje på 2,500 mio. kr. vedrørende vedligeholdelse af de kommunale og selvejende idrætshaller.

  Det blev besluttet på mødet den 19. december 2011, at der af halpuljens rådighedsbeløb omplaceres 0,200 mio. kr. til en forundersøgelse og arkitektkonkurrence vedrørende udbygning af Kunstmuseet Brundlund Slot.

  Med henblik på at få udarbejdet og igangsat en prioritering af vedligeholdelsesopgaverne vedrørende idrætshaller, anbefales anlægsrammen på 2,3 mio. kr. frigivet.

  Der er udarbejdet en bruttoliste på baggrund af indkomne ønsker fra idrætsinstitutionerne.

  Efter frigivelsen af anlægsbevillingen udarbejder forvaltningen forslag til kriterier i forhold til at udmønte halpuljen og sagen fremlægges på ny for udvalget i februar måned til endelig prioritering.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,500 mio. kr. til halpuljen i 2012. Heraf er der prioriteret 0,200 mio. kr. til en forundersøgelse og arkitektkonkurrence vedrørende udbygning af Kunstmuseet Brundlund Slot. Restrådighedsbeløbet er dermed 2,300 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur- og Borgerservice indstiller,

  at der gives en anlægsrammebevilling på 2,300 mio. kr. til vedligeholdelsesopgaver af idrætshaller- og anlæg, finansieret af restrådighedsbeløbet på investeringsoversigten til halpuljen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Susanne Beier og Karina Tietje Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/1564, Sagsinitialer: aot

  Sagsfremstilling

  I budgettet for 2012 er der afsat 0,408 mio. kr. til landdistriktsudvikling. På grundlag af sidste års erfaring med henblik på den forventede godkendelse af en ny landdistriktspolitik i 1. halvår 2012 har forvaltningen udarbejdet en handleplan, der udmønter budgettet for 2012.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2012 afsat 0,408 mio. kr. under Landdistriktpuljen.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at  handleplanen 2012 på landdistriktsområdet godkendes med de foreslåede budgetomplaceringer.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2012

  Godkendt under forudsætning af, at Landsbyrådet kan acceptere projektet ”Det sker i Landdistriktet”.

  Afbud: Susanne Beier og Karina Tietje Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/944, Sagsinitialer: aot

  Sagsfremstilling

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har en årlig pulje til særlig vanskeligt stillede kommuner med forsøgsprojekter i landdistrikterne. Puljen, der har hjemmel i § 16 i Udligningsloven, har for 2012 ikke et udvalgt tema.

  Dog lægges der fra ministeriets side vægt på bl.a. følgende kriterier:

  • Projektet har et udviklingselement
  • Projektet har værdi og interesse ud over det rent lokale
  • Projektet består af andet end alene udredningsarbejde
  • Projektet har en rimelig medfinansiering, uden at der er fastsat en bestemt tilskudsprocent

  Med udgangspunkt i Aabenraa Kommunes intension med elektronisk skiltning i Aabenraa by har forvaltningen skrevet et projektforslag ”Det sker i landdistrikterne”, hvor der skal afprøves forskellige elektroniske informationssystemer i landdistrikterne. Der vil i projektet blive lagt vægt på en høj grad af borgerinddragelse.

  Forvaltningen foreslår at indsende en projektansøgning på brutto 0,400 mio. kr., hvor der søges om et tilskud på 0,250 mio. kr. fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. De resterende 0,150 mio. kr. er egenfinansiering.

  Da Økonomi- og Indenrigsministeriets pulje har en ansøgningsfrist den 20. januar, har Aabenraa Kommune allerede indsendt ansøgning med forbehold for endelig politisk godkendelse.

  Lovgrundlag

  § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Udligningsloven).

  Økonomi og afledt drift

  Kultur- og Fritidsudvalget råder over en pulje på 0,408 mio. kr. til landdistriktsudvikling. I projektet er der taget højde for eventuel afledt drift på 0,055 mio. kr pr. år.

  Indstilling

  Kultur- og Borgerservice indstiller,

  at den foreslåede projektansøgning ”Det sker i landdistrikterne” godkendes,

  at der reserveres 0,150 mio. kr. fra puljen til landdistriktsudvikling til medfinansiering af projektet, og

  at der afsættes 0,055 mio. kr. i 2013 og fremover til drift af infotavler finansieret af puljen til landdistriktsmidler.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2012

  Godkendt som indstillet under forudsætning af at projektet gennemføres.

  Afbud: Susanne Beier og Karina Tietje Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/2096, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 25. maj 2011 programmet for områdefornyelsen i Felsted. Byrådet traf beslutning om at gennemføre områdefornyelse i Felsted, fremsende anmodning om endeligt tilsagn fra Socialministeriet samt at meddele anlægsbevilling til projekt Områdefornyelse i Felsted på netto 4,0 mio. kr. med finansiering af afsat rådighedsbeløb i Investeringsoversigt 2011-2014 under forudsætning af Socialministeriets tilsagn om tilskud til projektets udgiftsramme.

  Det blev endvidere besluttet at forlænge anlægsrammen til 2016, hvilket er i overensstemmelse med betingelserne for områdefornyelse.

  Socialministeriet har den 7. juli 2011 givet tilsagn om støtte og godkendt byfornyelsesprogrammet for områdefornyelsen i Felsted. Tilsagnet er givet under forudsætning af, at der senest den 31. december 2012, når afgørelsen af medborgerhusets placering er truffet, indsendes et tillæg til byfornyelsesprogrammet til ministeriets endelige godkendelse.

  Der er i programmet opstillet tre alternativer for placering og etablering af et medborgerhus:

  Alternativ 1: Opkøb og istandsættelse af Damms Gård (stuehus og rejsestald)

  Alternativ 2: Indretning af det tidligere Lundtoft Kommunes rådhus

  Alternativ 3: Indretning i en endnu ukendt lokalitet i Felsted.

  Kultur- og Fritidsudvalget blev den 2. maj 2011 orienteret om projektet og ønskede, at der efterfølgende blev afholdt et fællesmøde med Plan- og Trafikudvalget, og at der i forbindelse med det kommende budgetseminar skulle drøftes en koordinering af tværgående projekter med afledt drift.

  Den 18. august 2011 blev der afholdt et fællesmøde mellem de to udvalg, hvor medborgerhuset blev drøftet.

  Kultur- og Fritidsudvalget gav udtryk for interesse i den del af projektet, der omhandler en eventuel biblioteksfunktion i en eller anden form som en del af medborgerhuset, og der blev givet udtryk for, at udvalget formentlig kunne bidrage med driftsmidler i et vist omfang.

  På mødet blev det oplyst, at der vil blive mulighed for en politisk stillingtagen til de tre alternativer, hvor den afledte drift også vil blive belyst.

  I løbet af efteråret har kommunen indsendt en ansøgning til A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål til renovering af Damms Gård og til LAG i Aabenraa om støtte fra EU og Fødevareministeriet til udvikling af lokalsamfundet.

  Den 14. december 2011 modtog Aabenraa Kommune tilsagn fra Fonden om støtte til restaurering af Damms Gård og etablering af et medborgerhus. Fonden lagde vægt på, at kulturarven kunne bevares, og der kunne etableres et medborgerhus med både kommunale og medborgerfunktioner.

  Tilsagnet er på 5.125 mio. kr. inklusiv moms.

  Den 16. december 2011 modtog Aabenraa Kommune meddelelse om, at den lokale LAG bestyrelse indstiller, at områdefornyelsen får et tilskud på 2.444 mio. kr. eksklusiv. moms.

  Den 5. januar 2012 drøftede udvalgsformænd og næstformænd for Kultur- og Fritidsudvalget og Plan- og Trafikudvalget sagen.

  Der blev lagt vægt på, at medborgerhusets indhold og fremtidige drift skal foregå i tæt dialog med repræsentanter for borgerne i Felsted.

  Det blev aftalt, at sagen skal forelægges de to udvalg på møderne i henholdsvis januar og februar 2012.

  Det forventes, at den endelige beslutning om anlægs- og driftsøkonomi og medborgerhusets indhold og placering besluttes på byrådsmødet i april 2012.

  Hvis det besluttes, at arbejde videre med et medborgerhus i Damms Gård, er det næste skridt at tilknytte en rådgiver til det videre forløb med restaurering af Damms Gård, herunder projektering, udførelse og økonomi i forbindelse med byggeopgaven. Indretning af huset og husets indhold vil foregå i dialog med repræsentanter for borgergrupperne.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer – ”Byfornyelsesloven”.

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede finansiering til etablering af selve medborgerhuset i Damms Gård vurderes at beløbe sig til 8.9 mio. kr. eksklusiv moms. Budget og finansiering fremgår af bilag.

  Høring/udtalelse

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 19. december 2011, at Felsted Biblioteks fremtid skulle indgå i udarbejdelsen af en ny bibliotekspolitik i 2012.

  Forvaltningen bemærker, at der ikke er afsat midler i udvalgets budget til afledt drift og vedligeholdelse af et nyt borgerhus, hvorfor en grundig analyse af indholdet i et borgerhus samt heraf overslag over afledte drift- og vedligeholdelsesudgifter bør tilvejebringes inden endelig beslutning træffes.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der arbejdes videre med en placering af medborgerhuset i Damms Gård, der erhverves og renoveres til formålet som beskrevet i Alternativ 1 i byfornyelsesprogrammet.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der i et samarbejde med borgerforeningen udarbejdes forslag til, hvilke aktiviteter, borgerhuset eventuelt kan indeholde,

  at de afledte drift- og vedligeholdelsesudgifter belyses, og

  at der efterfølgende tages stilling til finansiering af de fremtidige drift- og vedligeholdelsesudgifter forinden borgerhuset etableres.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2012

  Godkendt som indstillet.

  Afbud: Susanne Beier og Karina Tietje Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/1539, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Den selvejende institution Genner Hallen har fremsendt en ansøgning om forhøjelse af 150 tilskudsberettigede haltimer til foreningerne i 2012.

  Genner Hallen har i 2010 og 2011 udlejet henholdsvis 1.162 og 1.163 timer til foreningerne og har i hvert af årene modtaget et tilskud for 1.000 timer.

  Forvaltningen har for 2012 fremsendt en aftale på 1.000 timer.

  Genner Hallens økonomi fremgår af regnskab 2010.

  Økonomi og afledt drift

  Forhøjelse af

  Kommunens

  Genner hallens

  timetal med

  udgift

  gebyrindtægt

  100 timer

  25.000 kr.

  5.600 kr.

  125 timer

  31.250 kr.

  7.000 kr.

  150 timer

  37.500 kr.

  8.400 kr.

  Tabellen viser de økonomiske konsekvenser, hvis kommunen imødekommer en forøgelse af timetallet.

  Der er ikke er afsat midler til at forøge det samlede tilskudsberettigede timetal for de selvejende idrætshaller.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der meddeles afslag på ansøgningen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2012

  Der bevilliges yderligere 100 timer i 2012 mod dokumentation.

  Afbud: Susanne Beier og Karina Tietje Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/1505, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Samrådet for Lokalhistoriske arkiver og Kultur – og Fritidsudvalget mandag den 6. februar.

  Udvalget har besluttet, at de på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora ønsker at drøfte dagsordenspunkterne.

  Samrådet for Lokalhistoriske arkiver har følgende punkter til dagsordenen:

  • Orientering om de lokalhistoriske arkivers virke
  • Tilskud til IT-anskaffelser jf. drøftelser på sidste dialogmøde
  • Kompensation for eventuelt bortfald af fritagelse for betaling af grundskyld
  • Nye arkiver har behov for dækning af relativt større udgifter til arkivmateriale
  • Henvisningsskilte til arkiverne

  Derudover kommer punkter, som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker drøftet med dialogpartneren.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 6. februar.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2012

  Drøftet.

  Afbud: Susanne Beier og Karina Tietje Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/1258, Sagsinitialer: lfi

  Sagsfremstilling

  Bov IF Hovedforening har fremsendt en ansøgning om et økonomisk tilskud på 0,015 mio. kr. til foreningens 40 års jubilæum den 20. september 2012.

  I forbindelse med jubilæet vil Bov IF udgive et jubilæumsskrift, hvor de foreslår, at Aabenraa Kommune annoncerer på bagsiden af bladet. Annoncen er inkluderet i ansøgningen på de 0,015 mio. kr.

  Foreningen har ligeledes i forbindelse med deres 10- og 25 års jubilæum udgivet et jubilæumsskrift.

  Derudover ønsker foreningen, at borgmesteren og kultur- og fritidsudvalgsformand skriver et par ord til jubilæumskriftet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budgettet ikke afsat midler til fejring af foreningsjubilæer.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at ansøgningen om økonomisk støtte ikke imødekommes, og
  at Bov IF opfordres til at søge tilskud ved Aabenraa Fritidsråd.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2012

  Ansøgning imødekommes med 7.500 kr.

  Folke Kryger deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  Afbud: Susanne Beier og Karina Tietje Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/47666, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 21. september 2011 en kommunal medfinansiering på 0,500 mio. kr., finansieret af Kultur- og Fritidsudvalget, til en forundersøgelse på området ved Brundlund Slot. Forundersøgelsen skal danne baggrund for en arkitektkonkurrence og efterfølgende en udvidelse af Kunstmuseets faciliteter.

  Museum Sønderjylland yder 0,500 mio. kr. til forundersøgelsen og har desuden rejst de resterende 0,500 mio. kr. via fonde og sponsorer.

  Der er nedsat en gruppe med repræsentanter fra museets ledelse på såvel overordnet som afdelingsniveau, samt Aabenraa Kommunens Planchef og Kultur- og Fritidschef. Gruppen skal ansætte rådgiver på opgaven, følge rådgiverens arbejde og udarbejde et grundlag for den videre beslutningsproces. Grundlaget vil beskrive fundraising, proces, placering samt byggeriets fysiske og økonomiske omfang.

  Beslutningsrundlaget forventes klar i 2. halvår 2012, således at arkitektkonkurrencen kan afvikles i 2013.

  Økonomi og afledt drift

  Budgettet for forundersøgelsen er på 1,500 mio. kr., der fordeler sig med 0,500 mio. kr., til henholdsvis sponsorer, Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur- og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2012

  Orienteringen taget til efterretning.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Susanne Beier og Karina Tietje Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/2239, Sagsinitialer: shag

  Sagsfremstilling

  - Drøftelse af bevilling af tilskud til foreninger.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2012

  Taget til efterretning.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Susanne Beier og Karina Tietje Rogat