Beslutningsprotokol

mandag den 6. februar 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/22805, Sagsinitialer: hsim

  Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget har godkendt høringsudkastet af Sundhedspolitik for Aabenraa Kommune 2012-2020. Sundhedsudvalget besluttede den 23. november 2011, i forbindelse med godkendelsen af høringsudkastet, at de øvrige fagudvalg forelægges udkastet til høring.

  Byrådet drøftede på temamødet den 30. november 2011, de sundhedsmæssige udfordringer Aabenraa Kommune står overfor og relationen til Sundhedspolitikkens temaer.

  Sundhedspolitikken tager udgangspunkt i de sundhedsmæssige udfordringer, Aabenraa Kommune står overfor som en konsekvens af primært demografisk udvikling og udviklingen i borgernes sygdomsbillede.

  Med den sundhedspolitiske vision ”Sundhed i vækst og hverdag” ønsker Byrådet at skabe mere vækst gennem en fokuseret satsning på sundhed. Mere sundhed skabes overalt i kommunen, og sundhedsaktiviteter har en positiv effekt på løsningen af en række kommunale kerneopgaver.

  Sundhedspolitikken beskriver sundhed og sunde borgere som en ressource for Aabenraa Kommune, og et muligt redskab til at imødekomme de økonomiske udfordringer kommunen står over for. Derfor skal der samarbejdes på tværs af kommunens organisation om at skabe sunde borgere, der kan medvirke til en positiv vækst i kommunen.

  Indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område ses en sammenhæng til Sundhedspolitikken indenfor tre overordnede kerneopgaver:

  1. Fritidsaktiviteter og idrætsanlæg
  2. Folkeoplysning
  3. Kunst og kultur

  Det er med udgangspunkt i Kultur- og Fritidsudvalgets kerneopgaver, at Sundhedspolitikkens fire strategiske temaer kan integreres i den eksisterende opgavevaretagelse med henblik på at understøtte eller effektivisere den nuværende indsats på området.

  Som eksempel kan nævnes temaet om aktiv hverdag, hvor Aabenraa Kommune kan:

  • Facilitere og udfordre det sunde medborgerskab
  • Arbejde sundhedsfremmende og forebyggende i forhold til udfordringerne indenfor KRAM risikofaktorerne
  • Tænke bevægelse ind i den daglige opgaveløsning
  • Skabe gode rammer for sundhed

  Indenfor disse områder ses en naturlig sammenhæng mellem sundhedsområdet og kultur- og fritidsområdet.

  Af Sundhedspolitikkens strategiske temaer fremgår en række målsætninger, der er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra alle forvaltninger. Det er hensigten, at disse målsætninger igennem den kommende Sundhedsplan kan relateres til de enkelte fagforvaltningers kerneopgaver og udmøntes i en række konkrete indsatsområder med tilhørende projekter.

  Med Sundhedspolitikken forpligter fagudvalget og forvaltningen sig til at indgå i et tæt samarbejde om at styrke borgernes sundhed gennem kommunens kerneopgaver.

  Sundhedssekretariatet udarbejder en skabelon til en Sundhedsplan og bistår med konsulenthjælp til opgaven. Sundhedsplanen for Kultur- og Fritidsudvalget vil blive fremlagt på mødet den 16. april 2012, således at Sundhedsplanen indgår i budgetlægningen for 2013.

  Sundhedssekretariatet deltager i udvalgsmødet.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice og Sundhed og Omsorg indstiller,

  at udkast til Sundhedspolitik 2012 – 2020 drøftes, og

  at fagudvalget drøfter igangsætning af arbejdet med en Sundhedsplan på kultur- og fritidsområdet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2012

  Udsat.

  Afbud: Susanne Beier og Karina Tietje Rogat

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2012

  Drøftet og forvaltningen udarbejder forslag til en sundhedsplan for Kultur- og Fritidsområdet, der forelægges udvalget i marts/april 2012.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46975, Sagsinitialer: uro

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 25. januar 2012 frigivet anlægsrammen på 1,500 mio. kr. vedrørende Puljen til mindre opgaver.

  Forvaltningen har udarbejdet en prioriteret liste med forslag til anvendelse af puljen.

  I prioriteringen er der blandt andet lagt vægt på, at en række installationer og nedslidte inventar bliver udskiftet samt at en række anlæg udbedres.

  Derudover er der udarbejdet en oversigt, der vedrører opgaver, som også indgår i prioriteringen under Teknik og Miljøs anlægsramme for 2012. Udmøntningen af denne pulje kendes først sidst i marts 2012.

  Med henblik på at kunne imødekomme akutte vedligeholdelsesopgaver, som bl.a. ikke bliver realiseret via Teknik og Miljøs anlægsramme, er der i Puljen til mindre opgaver reserveret et beløb.

  Opgaver, som indgår i Teknik og Miljøs prioritering, er omfattet af regelsættet ”Samspilsregler”.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet har den 25. januar 2012 givet en anlægsrammebevilling på 1,500 mio. kr. til en pulje til mindre opgaver.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget godkender anlægsopgaver i 2012 for i alt 1,200 mio. kr., og

  at forvaltningen bemyndiges til at disponere over den resterende ramme på 0,300 mio kr. til akutopgaver.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2012

  1.at godkendt for 0,950 mio. kr.

  Formand og næstformand besigtiger parkeringspladsanlægget ved Holbøl Idrætsanlæg og sagen forelægges på ny idet forvaltningen undersøger sagen vedrørende borebiller i trækonstruktionen i gymnastiksalsbygningen (Nygadeskolen).

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4026, Sagsinitialer: JJ

  Sagsfremstilling

  Den selvejende institution Bylderup Idrætscenter har fremsendt en ansøgning om forhøjelse af deres årlige tilskud med 0,200 mio. kr.

  Bylderup Idrætscenter har hidtil haft en assistent ansat 37 timer ugentligt, som er i flexjob, men på grund af sygdom er pågældende opsagt pr. 31. december 2011.

  Idrætscenteret har fået en lønrefusion på 0,200 mio. kr. årligt ved ansættelse af pågældende i flexjob på 37 timer.

  Bylderup Idrætscenter ønsker en assistent på 37 timer, da den pågældende også skal være afløser for inspektøren, men oplyser samtidig, at personer, der nu er i flexjob, kan/må kun arbejde 20 – 25 timer pr. uge.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der meddeles afslag på ansøgningen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2012

  Godkendt som indstillet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/952, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Ifølge investeringsoversigten 2012-2015 får Billedkunstrådet stillet en årlig anlægsbevilling på 0,300 mio. kr. til rådighed med henblik på at fremme kunst i hele kommunen.

  Puljen anvendes til indkøb af kunst og skulpturer i bl.a. det åbne rum, institutioner, virksomheder m.m. i Aabenraa Kommune.

  Da udvalget har omprioriteret 0,100 mio. kr. til Brundlund Slot, søges de resterende 0,200 mio. kr. frigivet.

  Billedkunstrådet har disponeret midlerne til bl.a. konkurrencen ved Nygadeområdet og udsmykning i kommunen.

  Økonomi og afledt drift

  I investeringsoversigten for 2012 er der på Kultur- og Fritidsudvalgets område afsat et rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr. til kunst.

  På mødet den 19. december 2011 besluttede udvalget at omprioriterer 0,100 mio. kr. til finansiering af forundersøgelse vedrørende udvidelse af Kunstmuseet Brundlund Slot og dette er godkendt i Byrådet den 25. januar. Der resterer således et rådighedsbeløb på 0,200 mio kr.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,200 mio. kr. til kunstindkøb finansieret af det afsatte rest rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2012 på 0,200 mio. kr.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2012

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/37862, Sagsinitialer: atre

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 23. januar 2012 Musikskolens venteliste, blandt andet på baggrund af den drøftelse som formand og næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget havde med musikskolens bestyrelse umiddelbart forud for mødet.

  Sagen blev drøftet og udsat, og Musikskolen er efterfølgende kommet med et oplæg til, hvordan den vil disponere et eventuelt øget tilskud på 0,150 mio. kr. i budgetåret 2012.

  Musikskolen præsenterer et scenarie, hvor Talentarbejdet for 43 elever fortsættes, for at fastholde lærekræfter, sikre fødekæden til MGK i Haderslev og Sønderborg samt fungere som bosætningsparameter.

  Det andet scenarie nedbringer ventelisten med 48 elever og bringer dækningsgraden op fra 3,4 til 4,0% af målgruppen, som er de 0-25-årige. Den landsgennemsnitlige dækningsgrad er 5,4%. En nedbringelse af ventelisten vil dog betyde en senere flaskehalsproblematik i forhold til undervisningen på talentniveau.

  Står valget mellem Talentarbejdet og nedbringelse af ventelisten anbefaler Musikskolens bestyrelse og ledelse, at et eventuelt forhøjet tilskud bruges på Talentarbejdet.

  Økonomi og afledt drift

  Musikskolen lægger op til at et øget tilskud på 0,150 mio. kr. benyttes til Talentarbejdet.

  Et øget tilskud for budgetåret 2012 ville skulle finansieres via Kultur- og Fritidspolitikken.

  For 2012 kan der ikke søges om yderligere statsrefusion, hvilket betyder at et eventuelt ekstra tilskud ikke indbringer 13% statsrefusion for den del, der vedrører lærelønninger.

  Et øget budget til Musikskolen kan optages som en udfordring i budgetforhandlingen for 2013 og fremadrettet.

  Høring/udtalelse

  Under overskriften Bredde og Elite, er det en ambition i Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik at kommunen: Viderefører sin satsning på talentudvikling for børn og unge på billedkunst- og musikområdet via talentudviklingsprogrammer og mentorordninger, der når ud i alle egne af kommunen.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der tages stilling til et eventuelt engangstilskud fra Kultur- og Fritidspolitikken vedrørende budgetåret 2012, og

  at et eventuelt øget driftsbudget til musikskolen tages med som udfordring ved budgetlægningen 2013.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2012

  Drøftet og udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/47864, Sagsinitialer: aot
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/2239, Sagsinitialer: shag

  Sagsfremstilling

  - Orientering om henvendelse fra Aabenraa teaterforening.
  (Udvalget forlænger aftalen med teaterforeningen i et år – til og med 2013.)

  - Henvendelse fra Tinglev Rideklub vedrørende ønske om et møde med Kultur- og Fritidsudvalget.

  - Orientering om henvendelse fra borger vedrørende mobilcampinghytter.

  - Orientering om formandens deltagelse i Danish Sail Training Association ordinære årsmøde.

  - Orientering om møde med en række brugere og repræsentanter af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2012

  Taget til efterretning.

  Folke G. Kryger deltog ikke i sagens behandling.