Beslutningsprotokol

mandag den 20. februar 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6839, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 31. januar 2012.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede forbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde udgør mio. kr. pr. 31. januar, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 19 %.

  Det forventes, at driftsområdet overholder det korrigerede budget

  Det samlede forbrug vedrørende anlæg på Kultur- og Fritidsudvalget udgør 0,172 mio. kr. pr. 31. januar 2012, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 3,2 %.

  Overførsler fra 2011 til 2012 er ikke godkendt i byrådet pr. 31. januar 2012 og fremgår derfor ikke af materialet.

  Indstilling

  Kultur- og Borgerservice indstiller,

  at ledelsesinformationen tages til efterretning

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-02-2012

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6741, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  I 2007 indgik de 4 sønderjyske kommuner en aftale med Museum Sønderjylland om, at der indbetales et tilskud svarende til 17,5 % af Museum Sønderjyllands modtagne fondsbidrag.

  Museum Sønderjylland budgetterer ikke med forventede fondsbidrag og modtagne fondsbidrag opgøres ved årets regnskabsafslutning. Tilskuddet til fondsbidrag forfalder i det efterfølgende regnskabsår. Ordningen er ustyrbar for kommunerne, da det er vanskeligt at budgettere med et eksakt tilskud.

  Aabenraa Kommune har i 2009 vedtaget en økonomisk politik, hvor det fremgår, at der ikke er økonomisk råderum til at finansiere tillægsbevillinger og at tillægsbevillinger skal ledsages af forslag til finansiering indenfor de respektive udvalgs bevillingsramme.

  Hertil kommer sanktionslovgivning, hvor bloktilskuddet til kommunerne afhænger af aftaleoverholdelse vedrørende de budgetterede og realiserede serviceudgifter.

  Kultur- og Fritidsudvalget i Aabenraa Kommune har tilkendegivet, at problematikken drøftes med de 3 øvrige kommuner.

  Nedenstående forslag drøftes med henblik på at indgå en eventuel ny aftale mellem de 4 kommuner og Museum Sønderjylland vedrørende tilskud til momsbidrag.

  Forslag

  Konsekvens

  1

  Ophør af ordning

  1) Museum Sønderjylland skal fremover selv finansierer udgiften til fondsbidrag.

  2) Ved fondsbidrag på 1 mio. kr. betyder det en merudgift på 0,219 mio. til Museum Sønderjylland i forhold til i dag.

  2

  Forhøjelse af det faste anlægstilskud således at der ikke skal indbetales ekstra tilskud til fondsbidrag

  1) Der skal afsættes et højere rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

  2) Ingen overskridelse af servicerammen

  3) Fast anlægsbudget.

  4) Museum Sønderjylland må acceptere overskud/underskud, i det enkelte år, i forhold til et eventuelt forhøjet anlægstilskud.

  3

  Årlig fastsættelse ved budgetlægning

  1) Hvert år skal der tages stilling til budgetudfordringen.

  2) At udvalget afsætter et beløb ved budgetlægningen til tilskud til momsbidrag.

  3) Først i budgetåret når tilskuddets størrelse er kendt udmøntes +/-restbeløbet.

  4) Der kan ikke budgetteres præcist.

  Økonomi og afledt drift

  Modtagne fondsbidrag i perioden 2007-2010 (1.000 kr.)

  2007

  2008

  2009

  2010

  Fondsbidrag

  1.749

  2.626

  7.803

  17, 5 % momsbidrag

  315

  306

  459

  1.366

  Tilskudsfordeling*

  Aabenraa

  81

  79

  119

  353

  Sønderborg

  104

  100

  151

  449

  Haderslev

  76

  74

  111

  331

  Tønder

  54

  53

  78

  233

  *pr. indbyggertal pr. 1. januar i afregningsåret.

  Det nuværende anlægstilskud på 3 mio. kr. udgør I 2012 niveau 3.299 mio. kr. Dette tilskud forventes fastholdt.

  Nedenstående beregning viser den enkelte kommunes ekstra anlægstilskud, såfremt kommunerne ønsker at forøge det faste anlægstilskud.

  Konsekvens ved forhøjelse af anlægstilskuddet

  (1.000 kr.)

  Forslag til ekstra anlægstilskud

  Fast tilskud 2012 niveau

  Kommune

  indbygger
  pr.1.1.2012

  500

  750

  1.000

  1.500

  3.299

  Aabenraa

  59.600

  129

  194

  258

  387

  851

  Sønderborg

  76.094

  165

  247

  329

  494

  1.087

  Haderslev

  56.188

  122

  182

  243

  365

  803

  Tønder

  39.083

  85

  127

  169

  254

  558

  Indstilling

  Kultur og Borgerserviceudvalget indstiller,

  at der arbejdes videre med forslag 2,

  at anlægstilskuddet forøges med 0,750 mio. kr. såfremt alle 4 kommuner er enige,

  at en eventuel ny ordning evalueres i 2017,

  at sagen fremsendes til behandling i de 3 øvrige kommuner og

  at indgåelse af en ny fælles aftale med Museum Sønderjylland fra 1. januar 2013 drøftes

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-02-2012

  1.at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4718, Sagsinitialer: LBAE

  Sagsfremstilling

  Ny ansøgning 2012 ” Trivsel, Aktivitet og Image” i bydelen Høje Kolstrup.

  En række af den boligsociale helhedsplans projekter 2008- 2012 er nu afsluttet med et positivt resultat.

  Den store udfordring herefter bliver at fastholde de gode resultater og sikre en god overgang til den videre drift og udvikling.

  Der søges derfor om nye projektmidler i en 3 årig periode ved Landsbyggefonden med det formål målrettet at ruste 3 centrale indsatser til, at driften efter udløbet af den nye projektperiode kan håndteres lokal.

  Der søges overgangsstøtte til flg. projekter:

  1. Forankring af Familiebasen med frivillig indsats – projektforlængelse og forankring 2012-2014

  2. Høje Kolstrup har brug for alle – nyt projekt med fokus på at øge frivillighedsindsatsen 2012-2015

  3. Konfliktforebyggelse fra gulv til loft og fortsat aktivitets fremme – trivselsindsats med fokus på at styrke social kapital 2012-2015

  budget for helhedsplanen 2012-2015:

  Projekt

  LBF

  Aab.Kom.

  Boligorg.

  I alt

  Lokal medfin.

  Projektledelse mv.

  1.300.000

  661.000

  Familiebasen

  1.980.000

  1.002.000

  258.000

  HK brug for alle

  1.800.000

  310.000

  Konflikthåndtering

  1.320.000

  680.000

  6.400.000

  1.002.000

  1.909.000

  9.311.000

  31%

  Aabenraa Kommunes medfinansiering i den nye projektperiode andrager samlet 1.002.000 kr. til Familiebasen, som henhører under Børne- og Familieudvalget.

  Landsbyggefonden har i oktober 2011 givet et forhåndstilsagn om at ville støtte de 3 projekter. Endelig godkendelse vil forelægge i april 2012.

  Der skal fremsendes en endelig ansøgning inden udgangen af februar.

  Ansøgningen skal derfor behandles i samtlige udvalg og på Byrådsmødet i februar.

  Organiseringen af helhedsplanen 2012-2015:

  Af ansøgningen fremgår det, at projektets organisering skal justeres for at skabe en mere entydig boligsocial indgang til kommunens forvaltninger.

  Det forudsættes, at der fortsat er en politisk styregruppe for projektet. Her foreslås det, at formændene for de stående udvalg er repræsenteret.

  Direktionen fastlægger sideløbende med behandlingen af ansøgningen den administrative organisering af projektet i Aabenraa Kommunes regi.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen til Landsbyggefonden godkendes og

  at direktionen bemyndiges til at fastlægge organiseringen

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 08-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-02-2012

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/19249, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Planstrategien og den tilhørende offentlige debat skal sikre, at byrådets strategi for udviklingen og beslutning om omfanget af kommuneplanrevisionen debatteres i offentlighed inden kommuneplanrevisionen. Hensigten er, at borgere skal have mulighed for at debattere byrådets tanker om kommunens fremtid.

  Planstrategien tager udgangspunkt i Byrådets temamøde den 31. august 2011 samt interview med byrådsmedlemmer september 2011. Direktionen har efteråret 2011 drøftet strategiens pejlemærker, og besluttet at indstille til revision af byrådets overordnede vision sideløbende. Den 25. januar 2012 blev planforslaget forelagt på Byrådets temamøde.

  Planstrategien tager afsæt i, at der i kommunen findes en solid base for vækst, og at der er nogle udfordringer. Strategien fokuserer på 3 indsatsområder, som der strategisk satses på for at gøre fremtidens kommune attraktiv for bosætning og erhvervsudvikling. Indsatsområderne er

  • Sundhed & Bevægelse
  • Uddannelse & Viden
  • Byliv & Oplevelser

  Lovgrundlag

  Jf. Planlovens §23a skal Byrådet offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen (planstrategi).

  Planstrategien skal indeholde

  - oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden sidste revision af kommuneplanen

  - byrådets vurdering af udviklingen

  - byrådets strategi for udviklingen, samt

  - beslutning om i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

  Jf. Planlovens §33a skal kommunen offentliggøre en redegørelse for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede med oplysning om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet (Lokal Agenda 21).

  Planmæssige forhold

  I forbindelse med offentliggørelse af planstrategien skal byrådet vælge mellem to modeller for revision af kommuneplanen.

  1. at kommuneplanen skal revideres i sin helhed eller

  2. at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og af hvilke dele af kommuneplanen, der genvedtages for en ny 4-årsperiode.

  De statslige krav til Kommuneplanrevisionen fremgår af Miljøministeriets ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013”. Heraf fremgår bl.a. en række forhold, som kommunen skal planlægge for i den kommende kommuneplanrevision.

  Som følge af ”Aftale om Grøn Vækst” er kommunerne nu forpligtiget til at planlægge for lokalisering af biogasanlæg og store husdyrbrug i kommuneplanlægningen. Disse anlæg er der ikke planlagt for i den gældende Kommuneplan 2009.

  Som led i planstrategien offentliggøres Lokal Agenda 21 redegørelsen.

  Bilag svarer til det materiale, som er udleveret ved byrådets temamøde den 25. januar 2012.

  Høring/udtalelse

  Planstrategien sendes i offentlig høring i perioden 14.3 – 9.5 2012.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Planstrategi 2011 inkl. Lokal Agenda 21 redegørelse godkendes til offentlig høring,

  at der foretages en fuld revision af kommuneplanen, og

  at der sideløbende med planstrategien indkaldes ideer og input til den forestående kommuneplanrevision.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 31-01-2012

  Godkendt.

  Afbud: Philip Tietje

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 02-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Folke G. Kryger

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2012

  Godkendt.

  Ejler Schütt  og Hans Henrik Philippsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 08-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-02-2012

  Anbefales godkendt med følgende bemærkninger:

  at skriftstørrelsen overvejes,

  at musiklivet i afsnittet om Kultur- og Fritidslivet synliggøres, og

  at bemærkningerne om det kreative kraftcenter flyttes over i afsnittet om erhverv.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2012

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen inkl. anbefalingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/2049, Sagsinitialer: aot

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Landdistriktsforummet og Kultur – og Fritidsudvalget mandag den 5. marts.

  Udvalget har besluttet, at der på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora drøftes dagsordenspunkter.

  Landdistriktsforummet har følgende punkter til dagsordenen:

  • Revision af Aabenraa Kommunes landdistriktspolitik: status og drøftelse af indkomne forslag
  • Planlægning af reception for Årets Landsby 2012

  Derudover har Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 6. februar ønsket følgende punkt:

  • Drøftelse af kriterier for Årets Landsby 2013

  Ekstern konsulent Charlotte Hammer, Flexikom vil blive inviteret til drøftelse af revision af landdistriktspolitikken.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at  udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 5. marts.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-02-2012

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/38904, Sagsinitialer: PEG

  Sagsfremstilling

  Kultur & Borgerservice har i samspil med turistforeningerne udarbejdet forslag til Turismepolitik 2012-2014. Forslaget viderefører den turismepolitik, som byrådet vedtog den 27. februar 2008. De dengang udpegede mål er til dels stadig aktuelle, men nye indsatsområder er udpeget.

  Turismepolitik 2012-2014 skal danne rammen for kommunens turistpolitiske mål og indsatsområder og derved medvirke til at styrke turisterhvervets betingelser for udvikling og vækst. I forhold til den tidligere turismepolitik er det forsøgt at gøre indsatsen mere målbar under anvendelse af principperne for smarte mål.

  Del 1 af forslaget til Turismepolitik 2012-2014 beskriver fakta om turismen i Aabenraa Kommune og hvor det er muligt, er der sammenlignet med de øvrige sønderjyske kommuner. Del 2 er det egentlige analyse afsnit og indeholder en SWOT-analyse.

  I del 3 angives målene, flere turister (overnattende), flere døgnturister (en dags), øget omsætning i turisterhvervet og flere arbejdspladser indenfor turistområdet. Disse udmøntes gennem de fire indsatsområder, grøn turisme, blå turisme, kultur & historisk turisme og destinationsudvikling.

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 3. oktober 2011, at Turismepolitik 2012-2014 anbefales godkendt med enkelte ændringer, der er indføjet i det foreliggende forslag til Turismepolitik 2012-2014.

  Økonomiudvalget besluttede den 22. november 2011, at godkende med bemærkning at Kløverstien indarbejdes. Det er indføjet i det foreliggende forslag til Turismepolitik 2012-2014.

  Høring/udtalelse

  Det oprindelige forslag er blevet gennemgået og drøftet på Turistpolitisk Råds møde den 27. september 2011.

  I den nu foreliggende udgave har forslaget været udsendt i offentlig høring sidste år i uge 48 til 51. Der er indkommet 11 høringssvar, som det fremgår af vedlagte bilag. På den baggrund finder Kultur & Borgerservice ikke, at der er behov for ændringer i forslaget til Turismepolitik 2012-2014. Forslag til høringssvar fremgår af bilaget.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at forslag til Turismepolitik anbefales godkendt i den foreliggende udgave.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-02-2012

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/9446, Sagsinitialer: LHAND

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over udviklingsopgaver og aktuelle projekter indenfor Kultur- og Fritidsudvalget ressortområde for 2012.

  Oversigten rummer en række opgaver og projekter, som Kultur- og Fritidsudvalget skal arbejde med i løbet af 2012.

  Oversigten følger op på ressortplanen for 2011. Den gør status over de opgaver, som er afsluttede i 2011 eller umiddelbart i begyndelsen af 2012, og giver en opsamling på de aktiviteter som forvaltningen ikke længere vurderer som aktuelle.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget godkender ressortplanen for 2012.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-02-2012

  Godkendt som indstillet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/7523, Sagsinitialer: lfi
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/52794, Sagsinitialer: BCT
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49422, Sagsinitialer: aot

  Sagsfremstilling

  Projektet ”Borgerdreven innovation i landdistrikterne” skal bringes til afslutning i løbet af første halvår 2012, idet Økonomi- og Indenrigsministeriet har anmodet om en afrapportering i forbindelse med, at ministeriet (tidligere Indenrigs- og Socialministeriet) har medfinansieret projektet med 0,150 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget har bidraget med 0,200 mio. kr. fra budgetår 2011.

  Af det samlede projektbudget på 0,350 mio. kr. er der disponeret 0,110 mio. kr.

  Forvaltningen foreslår følgende fordeling af de resterende 0,240 mio. kr.:

  Forslag til fordeling

  I hele 1.000 kr.

  Bolderslev (tilskud til projekt 1)

  150

  Inventar forskønnelse af P-plads i Holbøl

  10

  Natursti Hovslund/Øster Løgum

  75

  Ravsted Lokalarkiv

  5

  I alt

  240

  Bolderslev har sendt en ansøgning om medfinansiering af to projekter.

  Holbøl er i gang med forskønnelse af det lejede parkeringsareal overfor Holbøl Landbohjem. Der foreligger en ansøgning om tilskud til stenbænke og en flagstang.

  Hovslund/Øster Løgum prioriterer et net af naturstier, der forbinder de to byer. Det foreslås, at 0,075 mio. kr. fra projektmidlerne afsættes til projektering i samarbejde med de lokale beboere.

  Ravsted Lokalarkiv har fremsat ønske om opsætning af bogkasser.

  Økonomi og afledt drift

  Af det samlede projektbudget på 0,350 mio. kr. er der 0,240 mio. kr. til disposition.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at forslag til fordeling af restmidler godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-02-2012

  Godkendt som indstillet dog således at tilskuddet til Bolderslev undersøges.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/2239, Sagsinitialer: shag

  Sagsfremstilling

  - Orientering om møde i styregruppen vedrørende ny idrætshal i Aabenraa.

  - Orientering om borgerhusprojektet i Felsted.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-02-2012

  Taget til efterretning.