Beslutningsprotokol

mandag den 5. marts 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/9080, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Til orientering forelægges regnskabsresultat 2011 for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde.

  Regnskab 2011 er opdelt på Sektorbeskrivelser for hhv. drift og anlæg, overførsel af driftsbevillinger fra 2011 til 2012 , overførsel af igangværende anlægsarbejder fra 2011 til 2012 samt anlægsregnskaber for afsluttede anlæg.

  Anlægsregnskaber for afsluttede anlæg over 2 mio. kr. forelægges udvalget til godkendelse i særskilt sag.

  Sektorbeskrivelserne for Kultur- og Fritidsudvalget vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2011.

  Økonomi og afledt drift

  Regnskab 2011 – Kultur- og Fritidsudvalget, drift

  Det samlede regnskabsresultat udviser et mindreforbrug på 3,311 mio. kr. før overførsel til 2012.

  Byrådet godkendte på mødet den 30. januar 2008 at overførsler opdeles i 3 kategorier – henholdsvis Institutioner (kategori 1), Puljer og Projekter (kategori 2) samt Øvrige områder (kategori 3).

  Overførslen vedr. Institutioner max. 5% (kategori 1) er opgjort til i alt 0,794 mio. kr. (merforbrug).

  Overførslen vedr. Puljer og Projekter (kategori 2) er opgjort til i alt 3,755mio. kr. (mindreforbrug).

  Overførsler til Øvrige områder (kategori 3) er opgjort til i alt 0,297 mio. kr. (mindreforbrug).

  Regnskab 2011 – Kultur- og Fritidsudvalget, anlæg

  Det samlede regnskabsresultat udviser et mindreforbrug på 0,466 mio. kr. før overførsel til 2012.

  Der er afsluttet i alt 8 projekter, som resulterer i et samlet mindreforbrug på 0,290 mio. kr. i forhold til de godkendte anlægsbevillinger.

  For igangværende anlæg er overførslen fra 2011 til 2012 opgjort til i alt 0,436 mio. kr. (mindreforbrug).

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at regnskab 2011 for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-03-2012

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/9080, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsregnskaber er afsluttet. Der er på Kultur- og Fritidsudvalgets område afsluttet 1 anlægsprojekt i 2011, hvor bruttoudgiften er over 2 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  På Kultur- og Fritidsudvalgets område er anlægsprojektet med renovering af tag og gulv i Kliplevhallen afsluttet med en bruttoudgift over 2 mio. kr.

  De godkendte anlægsbevillinger udgør 2,875 mio. kr. Regnskabet udviser et forbrug på 2,836 mio. kr.  Der er således et samlet mindreforbrug på 0,039 mio. kr. på projektet.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at følgende afsluttede anlægsprojekter i 2011 med en bruttoudgift over 2 mio. kr. godkendes

  - Renovering af tag og gulv i Kliplevhallen

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-03-2012

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/49069, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Kulturelt Samråd og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 26. marts.

  Udvalget har besluttet, at der på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora drøftes dagsordenspunkter.

  Kulturelt Samråd har følgende punkter til dagsordenen:

  • Det digitale ansøgningsskema

  Kulturelt Samråd bliver ofte kontaktet af ansøgere, der har problemer med udfyldelsen og især indsendelsen digitalt. Som noget nyt er der vedhæftet et par enorme stregkoder på vejledningen med en besked om, at disse skal medsendes.

  Kan det ikke gøres smartere?

  • Foreninger får bevilget en ”gratisdag” til afholdelse af et arrangement i en ejendom, hvor det ellers skulle betales husleje.

  Hvordan skal denne slags ”værdi” indgå i budgettet for et arrangement? Entréindtægt er en forudsætning for, at Kulturelt Samråd kan bevilge underskudsgaranti.

  Forvaltningen har følgende punkter:

  • Indsats for rekruttering af medlemsforeninger
  • Status på tværgående initiativer
  • Status på nyhedsbrevet
  • Overgang til elektronisk post/opdatér kontaktinformation.

  Derudover kommer punkter som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med dialogpartneren

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 26. marts.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-03-2012

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/952, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Da dialogmødet mellem Billedkunstrådet og Kultur- og Fritidsudvalget først afholdes den 17. september, ønsker Billedkunstrådet at orientere udvalget om Rådets årsberetning for 2011 samt handleplan for 2012.

  Årsberetningen for 2011 vil efterfølgende blive sendt til pressen.

  Det bemærkes, at Rådet på mødet den 8. februar 2012 besluttede at fastholde støtten til Aabenraa ARTweek på handleplanen, selvom det store symposium er udskudt til 2013.

  Støtten går til et neddroslet arrangement i 2012 for at sikre kontinuitet og formidling af de hidtil opnåede resultater.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-03-2012

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/1177, Sagsinitialer: akb

  Sagsfremstilling

  Den 25. november 2012 godkendte kulturhovedstadsjuryen den første ansøgning fra 2017-projektet ”Europæisk Kulturhovedstad 2017 – Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig”.

  Projektet bevæger sig dermed ind i næste fase, som leder frem mod ansøgning nummer 2.

  Juryen fremlagde en række anbefalinger til forbedringer af den næste ansøgning. Det forventes, at anbefalingerne følges, så ansøgningen lever op til juryens krav.

  Det blev bl.a. anbefalet, at der arbejdes videre med programmet på baggrund af det indsendte idemateriale fra de 4 kommuner, 2 Kreise og Stadt Flensburg.

  I forbindelse med programtilrettelæggelsen har forvaltningen yderligere fået til opgave af 2017 Sekretariatet i Sønderborg at udvikle en 2017 vision for Aabenraa Kommune.

  For at imødekomme 2017 Sekretariatets krav har forvaltningen udarbejde et udkast til et foreløbigt visionsoplæg på baggrund af materialet fra den første ansøgning samt input fra lokale aktører i forbindelse med 2017 ideudviklingsmødet den 25. oktober 2011 i NygadeHuset.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at 2017 visionen for Aabenraa Kommune drøftes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-03-2012

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/7523, Sagsinitialer: lfi
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/8694, Sagsinitialer: atre

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med ændringer af Folkeoplysningsloven vedtog Folketinget i juli 2011, at alle kommuner fra og med 2012  skal afsætte et beløb til en pulje til udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte.

  Efterfølgende har Kultur- og Fritidsudvalget godkendt retningslinjer for pulje til udvikling og nye initiativer.

  Puljen, som kan søges af eksisterende foreninger og nye foreninger, der opfylder foreningskravene om tilskud gennem Folkeoplysningsloven samt selvorganiserede grupper, kan anvendes til støtte af:

  · Etableringstilskud til nye foreninger under det folkeoplysende område

  · Nye initiativer med folkeoplysende formål

  · Udviklingsarbejde i forbindelse med nye initiativer

  · Tværgående samarbejde mellem etablerede foreninger og foreninger/selvorganiserede grupper

  · Enkeltstående projekter med folkeoplysende sigte

  · Etablering af partnerskaber med det formål at skabe nye eller flere aktiviteter

  · Tiltag, hvis formål er at tiltrække grupper, der normalt ikke deltager i folkeoplysende tilbud

  Aktiviteterne skal finde sted i Aabenraa Kommune og der kan søges to gange årligt til puljen henholdsvis pr. 1. februar og 1. september.

  Der skal aflægges regnskab for det modtagne tilskud senest 3 måneder efter projektets afslutning. Tilskudsbeløb, der ikke er anvendt i overensstemmelse med den godkendte ansøgning, skal tilbagebetales til Aabenraa Kommune.

  Der er indkommet 6 ansøgninger til puljen.

  Lovgrundlag

  Lov nr. 574 af 7. juni 2011 og lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budgettet for 2012 afsat 0,050 mio. kr. til puljen til udvikling og nye initiativer.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at nr. 1 bevilges 5.000 kr.,

  at nr. 2 bevilges 5.000 kr.,

  at nr. 3 bevilges 5.000 kr.,

  at nr. 4 bevilges 6.500 kr.,

  at nr. 5 bevilges 5.000 kr., og

  at nr. 6 bevilges 6.500 kr.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-03-2012

  Godkendt som indstillet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46975, Sagsinitialer: uro

  Sagsfremstilling

  Under forudsætning af Byrådets frigivelse af en anlægsbevilling på 2,300 mio. kr. den 29. februar 2012 vedrørende en halpulje til vedligeholdelse af kommunale og selvejende idrætshaller, er der udarbejdet en bruttoliste over vedligeholdelsesopgaver på baggrund af indkomne ønsker fra idrætsinstitutionerne.

  Forvaltningen har inddelt ønskerne i 4 kategorier som grundlag for udvalgets endelige prioritering.

  • Tag og fag
  • Energibesparende foranstaltninger
  • Gulve
  • Diverse anlægsopgaver

  Forvaltningen har vurderet de indkomne ønsker, og vurderer at følgende opgaver prioriteres med højeste prioritet,

  • tag, Bylderup Idrætscenter
  • halgulv, Aabenraa Svømme- og Idrætscenter
  • facade, Gennerhallen
  • gavlender, Grænsehallerne
  • toiletter og dommeromklædning, Bolderslev Idrætscenter

  Lovgrundlag

  Det påhviler den selvejende institution at undersøge og overholde udbudsregler for det konkrete projekt, der modtages tilskud til.

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsoversigten for 2012-2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,500 mio. kr. til halpuljen i 2012. Heraf er der omprioriteret 0,200 mio. kr. til en forundersøgelse og arkitektkonkurrence vedrørende udbygning af Kunstmuseet Brundlund Slot. Restrådighedsbeløbet er 2,300 mio. kr.

  Forvaltningens forslag til prioritering af opgaver udgør i alt 1,770 mio. kr. Der tilbagestår herefter et rådighedsbeløb på 0,530 mio. kr. til prioritering.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget godkender forvaltningens forslag til prioritering af opgaver svarende til 1,770 mio. kr., og

  at udvalget prioriterer opgaver svarende til 0,530 mio. kr.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-03-2012

  Drøftet og udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/2239, Sagsinitialer: shag

  Sagsfremstilling

  - Henvendelse vedrørende Mellem folkelig Samvirke.

  - Orientering om møde vedrørende turistforeningernes økonomi.

  - Orientering om møde vedrørende Shop i City.

  - Orientering om møde med Outdoor.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-03-2012

  Taget til efterretning.