Beslutningsprotokol

mandag den 19. marts 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger: Afbud: Folke G. Kryger
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/11242, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  På et fællesmøde mellem Skole- og Dagtilbudsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget den 10. maj 2011 redegjorde forvaltningen for den kommende skolestruktur vedtaget af Byrådet i 2010.

  Der blev herunder redegjort for de manglende faciliteter til idræt og gymnastik ved den nye Kongehøjskole, når skolens gymnastiksale nedlægges. Der nedlægges således reelt 4 gymnastiksale (2 ved Rugkobbelskolen som anvendes til udvidelse af skolen og 2 ved Brundlundskolen som efterfølgende kan benyttes af Fjordskolen).

  Byrådet har efterfølgende udmeldt anlægsrammer til de stående udvalg.

  Til opførelsen af en ny idrætshal i Aabenraa by er der nedsat en politisk styregruppe med deltagelse af repræsentanter for de to fagudvalg. Styregruppen besluttede på et møde den 9. februar 2012 at iværksætte en intern behovsanalyse. Forvaltningen har efterfølgende kontaktet bl.a. Kongehøjskolen, Aabenraa Svømme- og Idrætscenter, IBC Købmandsskolen, foreninger og brugere af nuværende gymnastiksale.

  Analysen viser i forhold til den nuværende halkapacitet på 150 timer ugentligt, at der er behov for yderligere 170 timer. Dette svarer til kapaciteten af yderligere to traditionelle haller.

  Det er oplyst, at prisen på at opfører to nye gymnastiksale svarende til 900 m2 inklusiv bad og omklædning koster ca. 10 mio. kr.

  Endvidere er der udarbejdet en revideret tids- og procesplan. Hvis processen igangsættes nu forventes en ny idrætshal med tilhørende faciliteter at kunne stå færdig til august 2015.

  Forudsætningen for at idrætshallen kan stå færdig august 2015 er, at den samlede byggesum er fastlagt og at byggeriet igangsættes snarest jævnfør tids- og procesplanen.

  På styregruppemødet den 9. februar blev det aftalt, at Skole- og Dagtilbudsudvalget tager stilling til behovsanalysen og tids- og procesplan den 13. marts og Kultur- og Fritidsudvalget den 19. marts. Endvidere skal udvalgene tage stilling til finansieringen af udvidelse af halkapaciteten i Aabenraa by som alternativ til nyopførelse af traditionelle gymnastiksale ved skolerne.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan M111 er gældende. Der skal udarbejdes og godkendes en ny lokalplan.

  Økonomi og afledt drift

  I investeringsoversigten for 2012-2015 er der på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget afsat 34 mio. kr. På Skole- og Dagtilbudsudvalgets anlægsbudget er der afsat en skolepulje på 211.702 mio.kr.

  Der er ikke afsat midler i budget 2012-2015 til afledt drift.

  Høring/udtalelse

  I tids- og procesplanen er der taget højde for, at interessenter, brugere, etc. inddrages.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice og Børn og Skole indstiller,

  at behovsanalysen godkendes som grundlag for det videre arbejde med opførelse af en ny idrætshal i Aabenraa,

  at der prioriteres et rådighedsbeløb fra Skole- og Dagtilbudsudvalgets anlægsramme til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsramme svarende til udgiften ved at opføre 2 selvstændige gymnastiksale ved Kongehøjskolen, og

  at arbejdet igangsættes snarest muligt for at kunne tilgodese Kongehøjskolens behov for idrætsfaciliteter.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 13-03-2012

  Sagen genoptages efter fællesmødet med Kultur og Fritidsudvalget den 20. marts 2012.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-03-2012

  1.at godkendt.

  Afbud: Folke G. Kryger

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/2239, Sagsinitialer: shag

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-03-2012

  Ingen bemærkninger.

  Afbud: Folke G. Kryger