Beslutningsprotokol

mandag den 26. marts 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger: Afbud: Povl Kylling Petersen, Susanne Beier og Kurt Andresen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46887, Sagsinitialer: kkoc

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget ansøgning fra Ældre Sagen i Rødekro, der søger om tilladelse til at udvide petanquebaneområdet ved Rødekrohallen fra 5 til 7 baner.

  Foreningen oplyser, at petanquebanerne benyttes en gang ugentligt, hvor 50 medlemmer spiller petanque.

  Foreningen fremsendte i slutningen af 2011 en ansøgning om økonomisk tilskud til forvaltningen. Ansøgningen blev videresendt til Aabenraa Fritidsråd, som meddelte foreningen afslag.

  Ældre Sagen påtænker nu at opføre petanquebanerne for egne midler, og søger derfor alene om udvalgets tilkendegivelse af, om foreningen må udvide petanqueområdet.

  Høring/udtalelse

  Halinspektøren for Rødekrohallen er hørt i sagen, og har ingen bemærkninger.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at ansøgningen fra Ældre Sagen i Rødekro om udvidelse med 2 petanquebaner godkendes,

  at de nye baner opføres i overensstemmelse med stilen på de eksisterende baner,

  at der inden anlæggelse af banerne udarbejdes en endelig skitse som godkendes i forvaltningen, og

  at alle udgifter forbundet med etablering og vedligehold af petanquebanerne er Aabenraa Kommune uvedkommende.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-03-2012

  Godkendt som indstillet.

  Afbud: Povl Kylling Petersen, Susanne Beier og Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/13256, Sagsinitialer: JJ

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Aabenraa Fritidsråd og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 16. april 2012.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Aabenraa Fritidsråd har følgende punkter til dagsordenen:

  • Status på nyt idrætscenter ved Aabenraa Svømme- og Idrætscenter
  • Den nuværende fritidspolitik gælder til udgangen af 2012. Hvad er Kultur- og Fritidsudvalgets tanker, mål og visioner m.v. til en ny fritidspolitik ?
  • Grundskyld. Status og hvordan skal det administreres ?
  • Kulturby 2017. Status og hvad sker der fremadrettet ?
  • Orientering om Aabenraa Fritidsråds puljer til aktiviteter og anlæg

  Forvaltningen har følgende punkter:

  • Revidering af retningslinjer for Folkeoplysningsområdet i Aabenraa Kommune

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 16. april.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-03-2012

  Drøftet.

  Afbud: Povl Kylling Petersen, Susanne Beier og Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/13931, Sagsinitialer: aot

  Sagsfremstilling

  Et byrådsmedlem fra Taurage, Litauen, har henvendt sig til Aabenraa Kommune med et forespørgsel om venskabsbysamarbejde.

  Taurage er en industriby i det vestlige Litauen og har ca. 27.000 indbyggere. Taurage har et bestående venskabsbysamarbejde med to polske byer, en russisk og en tysk. Nu ønsker Taurage at udvide venskabsbysamarbejde med Aabenraa. Som mulige samarbejdsfelter foreslås sport, kultur, uddannelse, turisme, velfærd og erhverv.

  Aabenraa Byråd har den 28. marts 2007 valgt Växjö (S), Hønefoss (N), Lojo (FI), Skagaströnd (IS) og Kaltenkirchen (D) som venskabsbyer. Dog har Kultur- og Fritidsudvalget tilføjet, at der etableres erhvervsstrategiske samarbejder i forhold til Østeuropa.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2012 afsat 0,092 mio. kr. til venskabsbysamarbejdet.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der meddeles Taurage, at Aabenraa Kommune for indeværende ikke er interesseret i at indgå et fast venskabsbysamarbejde.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-03-2012

  Godkendt som indstillet.

  Afbud: Povl Kylling Petersen, Susanne Beier og Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/11994, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Foreningen til bevarelse af Damgård Mølle søger Kultur- og Fritidsudvalget om støtte til trykning af bogen ”Boghvede 2”. Der er ikke angivet et konkret beløb.

  Foreningen oplyser, at det vil koste ca. 0,045 mio. kr. for trykning af 500 eksemplarer og har indtil videre fået bevilget 0,10 mio. kr. fra H. P. Hanssens Mindefond, 0,005 mio. kr. fra Foreningen Landeværnet, 0,010 mio. kr. fra Sydbank og 0,010 mio. kr. fra Sparekassen Løgumklosters Fond. Indtægterne vedrørende salget går til Damgård Mølle.

  Forvaltningen gør opmærksom på, at Damgård Mølle kan søge støtte til deres kulturelle aktiviteter hos Kulturelt Samråd, men der gives ikke støtte til udgivelser, da de potentielt kan genere en indtægt til udgiveren.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke afsat midler til nye tilskud i udvalgets budget for 2012.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at ansøgningen ikke imødekommes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-03-2012

  Godkendt som indstillet.

  Afbud: Povl Kylling Petersen, Susanne Beier og Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/1043, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Den sønderjyske kulturaftale, som Aabenraa Kommuner har indgået sammen med Haderslev, Tønder og Sønderborg Kommuner samt Kulturministeriet for perioden 2008 – 2011 (forlænget til og med 2012), skal udvikle sig til en grænseoverskridende kulturaftale, der omfatter de fire sønderjyske kommuner og to nordtyske kreise samt Stadt Flensburg fra 2013.

  Udvalget for Kultur, Kontakt og Samarbejde under Region Sønderjylland-Schleswig har i 2011 vedtaget tre indsatsområder, som definerer den kommende grænseoverskridende kulturaftale.

  Gennem workshops og aktiviteter er kulturaktørerne i hele regionen blevet inddraget, således at der nu foreligger en række mål for hvert indsatsområde.

  Ud fra erfaringerne fra den regionale kulturaftale er det hensigten at nedsætte en række grupper for hvert mål, når aftalen er indgået. Disse grupper skal ud fra den økonomiske ramme konkretisere projekter og inddrage de relevante partnere i forhold til at få ambitionerne indfriet.

  Udvalget for Kultur, Kontakt og Samarbejde har stillet Kulturfaggruppen den opgave at koordinere beslutningsgangen hos partnerne. Faggruppen skal også lave tids- og handleplan for kommuner, Kreise og ministerium frem mod indgåelsen af den grænseoverskridende kulturaftale.

  Aftalen forventes sendt til godkendelse hos parterne i 4. kvartal 2012.

  Lovgrundlag

  Lov nr. 1104 af 29/12/1999 om regionale kulturaftaler med de ændringer, der følger af lov nr. 563 af 24/06/2005.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2012 og overslagsårene afsat 0,659 mio. kr. til Kulturaftalen sammensat af 0,150 mio. kr. til Aabenraa Kommunens fyrtårn (Billedkunstens berøringsfalder omkring Brundlund slot) og 5 kr. pr. indbygger i kommune. Dette beløb fordobles af Kulturministeriet.

  Dertil kommer 0,190 mio. kr. til fælles sønderjyske anliggender (den tidligere 4-årige overgangsordning).

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen om indsatsområder og mål tages til efterretning, og

  at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at udvalget for Kultur, Kontakt og Samarbejde arbejder videre efter den beskrevne proces.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-03-2012

  Godkendt som indstillet.

  Afbud: Povl Kylling Petersen, Susanne Beier og Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/5451, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Der er i investeringsoversigten 2012-2015 afsat 0,500 mio. kr. i 2012 og 1,500 mio. kr. i 2013 til renovering og ombygning af Musikskolens lokaler.

  Med henblik på at tilknytte rådgiver og udarbejde udbudsmateriale søges der frigivet 0,500 mio. kr.

  Der er udarbejdet to forslag til ombygning og renovering. Et hvor der gives dispensation for ventilation, og et hvor den mekaniske ventilation er medtaget.

  Da den samlede bevilling på 2,000 mio. kr. ikke rækker til at færdiggøre projektet, er det opdelt i 2 faser.

  Hvor stor en andel af fase 1 der bliver mulighed for at gennemføre afhænger af, om der kan opnå dispensation for mekanisk ventilation.

  Økonomi og afledt drift

  I investeringsoversigten 2012-2015 er der afsat 0,500 mio. kr. i 2012 og 1,500 mio. kr. i 2013 til renovering og ombygning af Musikskolens lokaler.

  Høring/udtalelse

  Musikskolens ledergruppe er positive overfor ombygning og renovering af lokalerne i indeværende år.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. til renovering og ombygning af Musikskolen (fase 1) finansieret af rådighedsbeløb afsat i investeringsoversigten 2012-2015.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen, Susanne Beier og Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6713, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med indgåelse af Dialogbaseret aftalestyring mellem Aabenraa Kommune og Aktivitetshuset i Padborg har vilkårene for husets bestyrelse ændret sig. De forpligtelser, som lederen i udgangspunktet havde overfor bestyrelsen i forhold til bl.a. økonomi, aktiviteter og engagement af brugerne, er siden 2009 i praksis overført på en forpligtelse overfor kommunen, som beskrevet i virksomhedsaftalen.

  Af virksomhedsaftalen for 2012 fremgår det, at konstruktionen med bestyrelse og brugerråd forventes ændret til husråd i foråret 2012. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at lederen af Aktivitetshuset rejser denne ændring som et punkt på brugerbestyrelsens generalforsamlingen i april.

  Formaliseringen af Husrådets opgaver og arbejde foreslås integreret i virksomhedsaftalen for Aktivitetshuset som tilføjelser under punkt 3.4.

  Ved at overgå fra bestyrelse til Husråd, får lederen tilknyttet en gruppe, der også i det daglige kan være med til at lave aktiviteter og medvirke ved praktisk gennemførsel af arrangementer, samtidigt med at den folkelige forankring og opbakning bevares.

  Høring/udtalelse

  Der er i marts 2012 gennemført høring blandt de nuværende bestyrelsesmedlemmer, der ingen indvendinger havde i forhold til overgangen fra bestyrelse til Husråd.

  Indstilling

  Kultur og borgerservice indstiller,

  at ophør af den nuværende aftale meddeles til bestyrelsen til behandling på generalforsamlingen i april, og

  at vilkåret om samarbejdet med husrådet fremgår af Aktivitetshusets virksomhedsaftale for 2013.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-03-2012

  Godkendt som indstillet.

  Afbud: Povl Kylling Petersen, Susanne Beier og Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/2239, Sagsinitialer: shag

  Sagsfremstilling

  - Orientering om aktiviteter sammen med den Kongelige Ballet.

  - Orientering om Museum Sønderjyllands forslag til styregruppe vedrørende udvidelse af Brundlund Slot.

  -   Ny idrætshal i Aabenraa.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-03-2012

  Taget til efterretning.

  Afbud: Povl Kylling Petersen, Susanne Beier og Kurt Andresen