Beslutningsprotokol

mandag den 16. april 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 08/14274, Sagsinitialer: DAW

  Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget har truffet beslutning om at sende udkast til Rusmiddelpolitik for Aabenraa Kommune i høring i fagudvalgene og hos samarbejdspartnere. Høringsparterne fremgår af bilag. Fagudvalgene skal derfor i denne sag drøfte høringsudkastet med henblik på afgivelse af høringssvar.

  Rusmiddelpolitikken består af en vision og de fire indsatsområder: forebyggelse, opsporing og tidlig indsats, behandling og sammenhæng i indsatsen. Visionens målsætninger er bygget op om indsatsområderne. Den røde tråd i rusmiddelpolitikken er sammenhæng og åbenhed. For at få sammenhæng i og effekt af indsatserne må der skabes åbenhed omkring rusmiddelproblemer.

  En af de store udfordringer på rusmiddelområdet er de mange aktører (bilag), der efterspørger større kendskab til hinandens indsatser for dermed at skabe bedre sammenhæng og ressourceeffektivitet i indsatsen. Det er indbefattet i denne udfordring at få iværksat et forpligtende samarbejde mellem de aktører, der skal sikre en helhedsorienteret indsats.

  En anden udfordring for Kommunen er, at der ikke foreligger data på omfanget af misbrugsproblemerne og de deraf afledte sociale og sundhedsmæssige konsekvenser.

  Det er derfor en central målsætning, at der bliver oprettet en koordineringsgruppe på tværs af fagområderne bestående af personer med faglig indsigt og beslutningskompetence. Koordineringsgruppen forankres under Styregruppen for Sundhedspolitik, som hermed får det overordnede tværgående koordineringsansvar.

  Koordineringsgruppen skal udarbejde en handlingsplan på baggrund af rusmiddelpolitikken. I handleplanen skal indgå tiltag, der skaber overblik over ressourceforbrug, indsatser og effekten af indsatserne. Mange af aktiviteterne er i gang eller planlagt med tilhørende finansiering. Men der mangler overblik og sammenhæng, ligesom det må vurderes nærmere, i hvilket omfang en forstærket indsats vil kræve prioritering af yderligere ressourcer.

  En bedre tværgående koordinering af rusmiddelindsatsen vil kunne understøtte hovedparten af politikkens målsætninger indenfor respektive fagudvalgs afsatte rammer til misbrugsindsatser, forudsat at disse identificeres nærmere. Den første tværgående handleplan vil danne grundlag for en nærmere vurdering af behovet for at prioritere yderligere ressourcer til området, der så vil indgå i fagudvalgenes budget 2013-2016.

  Aabenraa Kommune har i november 2010 fået satspuljemidler som én af seks kommuner i Danmark. Disse kommuner skal være modelkommuner for kvalitet i alkoholbehandlingen, herunder bl.a. familieorienteret behandling, i et tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Puljemidlerne er øremærket til lønmidler til projektkoordinator og undervisere af medarbejdere, der møder borgerne, herunder børn og unge, i alle kommunens forvaltninger.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven, LBK nr. 913 af 13. juli 2010.

  Lov om social service nr. 904 af 18. august 2011.

  Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til unge LBK nr. 1020 af 21. oktober 2010.

  Restaurationsloven, LBK nr. 135 af 18. januar 2010.

  Høring/udtalelse

  Rusmiddelpolitikken forelægges til høring i fagudvalg før endelig godkendelse i Sundhedsudvalget og Byrådet.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at udkast til Rusmiddelpolitik for Aabenraa Kommune drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar.

  Beslutning Socialudvalget den 29-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Else Gehrke Hansen

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at forslaget til høringssvar vedrørende Rusmiddelpolitikken godkendes.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 10-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 11-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Udvalget finder, at rusmiddelpolitikken er et godt redskab i udmøntningen at den sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik.

  Udvalget lægger vægt på, at indsatsen koordineres og samordnes mellem alle aktører, der har til formål at fremme forebyggelse, behandling, rehabilitering, uddannelse, beskæftigelse m.v.

  Udvalget lægger vægt på, at der er fokus på den borgerrettede indsats.

  Afbud: Folke G. Kryger, Gert Nordklitgaard, Signe Bekker

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 16-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Hans Henrik Philippsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Kultur- og Fritidsudvalget støtter op om Rusmiddelpolitikken og ønsker at samarbejde omkring forebyggelse og sundhedsfremme i et bredt perspektiv for alle borgere. Udvalgets indsatser på området, lige fra institutioners alkoholpolitik til sundhedsfremmende indsatser for børn og unge på aktivitets- eller informationsniveau, vil medvirke til at minimere misbrug i Aabenraa Kommune.

  Kultur- og Fritidsudvalget foreslår, at samarbejdet foregår sideløbende med Rusmiddelspolitikkens koordineringsgruppe, begrundet i udvalgets periferi arbejde med indholdet i Rusmiddelpolitikken.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/17131, Sagsinitialer: hsim

  Sagsfremstilling

  Som udgangspunkt for at igangsætte breddeidrætsinitiativer udgav Kulturministeriet i 2009 42 forslag til fokusområder indenfor børn og unge, udsatte målgrupper, faciliteter og idræt i planlægningen samt motion og idræt på arbejdspladsen.

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 17. august 2009 ikke at ansøge om at blive breddeidrætskommune. Udvalget ønskede derimod at kommunen selv udviklede et breddeidrætskoncept.

  Kultur- og Fritidsudvalget har siden 2009 gennemført tiltag, som har styrket breddeidrætsområdet i kommunen. Eksempelvis er der etableret en idrætslegeplads ved Grænsehallerne, indgået et samarbejde om ansættelsen af en Idræts- og Sundhedskoordinator til at igangsætte initiativer for børn og unge i idrætslivet, ligesom udvalget i 2012 har igangsat Fritidspas-ordningen.

  Andre samarbejdspartnere har etableret Kløverstier, Aktivt Torv og opkvalificeret folkeskolelærere til at inddrage fysisk aktivitet i den almene skoleundervisning.

  Af oversigten fremgår, hvilke punkter og aktiviteter Aabenraa Kommune har iværksat i henhold til Kulturministeriets breddeidrætsforslag fra 2009.

  Kulturministeriet, Nordea-fonden og de syv breddeidrætskommuner afholder en konference den 11. juni 2012 og præsenterer det samlede resultat af 3 års breddeidrætsprojektarbejde.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16-04-2012

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/53063, Sagsinitialer: hsim

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har i 2011 samarbejdet med Sønderjyske Ungdom (damehåndbold), Aabenraa Sejl Club, AAIG Atletik, Tri og Motion og Swim Team Sønderjylland omkring talentudviklingen i kommunen. Ifølge aftalerne skal foreningerne hvert år i januar måned indsende en beretning om aktiviteterne fra det foregående år.

  Årsberetningerne er bearbejdet og samlet for at give et ensartet overblik. Elite Aabenraas samarbejdspartnere har berettet om opfyldelse af målsætningen for 2011, træningsmetoder, træningskapacitet og faciliteter, organiseringen samt målsætninger for 2012.

  Målsætningerne for Elite Aabenraa projektet er at fremme unge talenters muligheder for at dyrke idræt på eliteniveau. Dette skal realiseres ved at etablere et lokalt kraftcenter med adgang til passende træningsfaciliteter. Yderligere skal den sportslige kapacitet i klubberne højnes eksempelvis gennem samarbejde med forbund og eksterne partnere, trænerkurser, optimering af træningsmiljø, netværksdannelse og organisatorisk udvikling.

  Elite Aabenraa har tilbudt samarbejdsparterne ernæringsvejledning, sportspsykologisk oplæg, træner kurser, netværksmøder og andre relevante indsatser i et talentudviklingsorienteret idrætsmiljø.

  Endvidere samarbejder Elite Aabenraa med bredden, eksempelvis ved at Elite Aabenraa håndbold i 2011 har forestået træning for unge håndboldspillere i tre lokale breddeklubber. Aabenraa Sejl Club deltager som fyrtårn i et medlemsfastholdelsesprojekt udbudt af Dansk Sejlunion og Elite Aabenraa inviterer mere breddeorienterede trænere og foreninger til kurser og andre arrangementer, som kan anvendes udenfor decideret talentudvikling.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,
  at årsberetningen for 2011 tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16-04-2012

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/8170, Sagsinitialer: lfi
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/22805, Sagsinitialer: hsim

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med høring af Sundhedspolitikken 2012-20 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 6. februar 2012, at forvaltningen skulle udarbejde forslag til sundhedsplaner for 2013 på kultur- og fritidsområdet.

  Forvaltningen har modtaget en skabelon fra Sundhedssekretariatet til udarbejdelsen af sundhedsplaner for 2012-13. Planerne er udarbejdet med henblik på at implementere Sundhedspolitikken 2012-20 i Aabenraa Kommune.

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til sundhedsplaner med potentielle sundhedsfremmende indsatser, som bl.a. dækker kerneopgaver på kultur- og fritidsområdet samt nytænkning. Flere indsatser går på tværs af forvaltninger, og opnår dermed et bredt ejerskab og samarbejde på tværs af faggrupper og ekspertiser.

  Realiseringen af flere sundhedsplaner afhænger af, at den nuværende Idræts- og Sundhedskoordinator kan fastholdes. Kommunen har oplevet en fremgang på sundheds- og breddeidrætsområdet siden januar 2011.

  De tværgående sundhedsplaner forudsætter medfinansiering samt ressourcer fra samarbejdspartnere, for at opnå målsætningerne for den enkelte sundhedsplan.

  Ifølge processen vedrørende Sundhedspolitikken skal udvalget drøfte sundhedsplanerne og tage konkret stilling til indsatsen, målsætninger og finansieringen af hver enkelt plan.

  Økonomi og afledt drift

  Enkelte aktiviteter forudsætter ekstern finansiering af samarbejdspartnere.

  Beløb i 1.000 kr.

  Sundhedsplaner

  - Anlæg

  Budget

  2012

  Udfordring 2013

  Ekstern finansiering 2013

  1

  Nye idrætsfaciliteter

  1,100 mio. kr.

  10,000 mio. kr.

  Uafklaret

  2

  Nye kulturfaciliteter

  0,500 mio. kr.

  1,000 mio. kr.

  1,000 mio. kr.

  Total

  1,600 mio. kr.

  10,000 mio. kr.

  1,000 mio. kr.

  Sundhedsplaner

  - Drift

  Budget

  2012

  Udfordring 2013

  Ekstern finansiering 2013

  3

  Fritidspas

  0,250 mio. kr.

  0,250 mio. kr.

  0,100 mio. kr.

  4

  Partnerskabs-aftale mellem Aabenraa Fritidsråd og Kommunen

  0,100 mio. kr.

  0,175 mio. kr.

  0,175 mio. kr.

  5

  Aktiv Ferie

  0,139 mio. kr.

  0,139 mio. kr.

  0

  6

  Kulturhovedstad 2017

  0,125 mio. kr.

  0,592 mio. kr.

  Uafklaret

  7

  Kulturelle- og idrætsmæssige indsatser

  1,500 mio. kr.

  1,500 mio. kr.

  0

  8

  Skolesport

  0,050 mio. kr.

  0,050 mio. kr.

  0,050 mio. kr.

  Total

  2,164 mio. kr.

  2,706 mio. kr.

  0,325 mio. kr.

  Forslag til finansiering af udfordring i budget 2013

  Finansieringsområde

  Beløb i 1.000 kr.

  Kultur- og Fritidspolitikken

  0,475 mio. kr.

  Elite Aabenraa

  1,294 mio. kr.

  Aktiv Ferie

  0,139 mio. kr.

  Aktivitetsbaseret tilskud til forsamlingshuse mv.

  0,206 mio. kr.

  Kulturhovedstad 2017- Rammekorrektion

  0,592 mio. kr.

  Total

  2,706 mio. kr.

  Udfordring

  Til finansieringen af Kulturhovedstad 2017 er der fremsat ønske om en rammekorrektion af budget 2013-2018.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at Sundhedsplanerne 1 - 8 indgår i det videre arbejde med budgetplanlægningen for 2013.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16-04-2012

  Godkendt som indstillet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/17758, Sagsinitialer: JJ

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 14. december 2006 retningslinjer for Folkeoplysningsområdet i Aabenraa Kommune.

  I forbindelse med ændringer af Folkeoplysningsloven i 2011 har forvaltningen udarbejdet forslag til en Foreningshåndbog, der beskriver principper og retningslinjer gældende for fremtidige tilskudsordninger m.v.

  Forslag til Foreningshåndbog erstatter de tidligere retningslinjer for Folkeoplysningsområdet i Aabenraa Kommune.

  Forslaget er udarbejdet, så det er let tilgængelig for foreningslivet at søge oplysninger indenfor deres virkeområde.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 og folkeoplysningsbekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011

  Høring/udtalelse

  Forslag til Foreningshåndbog vil blive sendt i høring hos de folkeoplysende foreninger samt Aabenraa Fritidsråd.

  Forvaltningen vil stå til rådighed for dialog med foreningslivet, så de har mulighed for at stille tekniske spørgsmål i høringsperioden 17. april til 6. maj 2012.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller

  at forslaget sendes i høring jævnfør tidsplanen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16-04-2012

  Drøftet og forslaget sendes til udtalelse i Fritidsrådet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/17163, Sagsinitialer: aseh

  Sagsfremstilling

  Arbejdsgruppen vedrørende opstilling af kanonbatteri på Sønderstrand søger om midlertidig opstilling af en kanon ved fyrtårnet på Sønderstrand i perioden 1. august - oktober 2012.

  Det er hensigten, at kanonen skal markere og markedsføre projektet for det fremtidige kanonbatteri på stedet. Den endelige beslutning afventer midtbyplanlægningen, hvor en ny strandpromenade indgår.

  Såfremt midlertidig opstilling på Sønderstrand imødekommes skal kanonen benyttes i forbindelse med afholdelsen af Kongelig Classic 1855 i september måned.

  Lovgrundlag

  § 15 i Naturbeskyttelsesloven.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke afsat midler til formålet i budgettet.

  Høring/udtalelse

  Plan- og Trafikudvalget skal som ansvarlig for den nye midtbyplan høres i sagen.

  Da kanonen placeres indenfor strandbeskyttelseslinjen, skal arbejdsgruppen søge tilladelse hos Naturstyrelsen.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at Plan- og Trafikudvalget høres forinden kanonerne opstilles,

  at alle udgifter i forbindelse med denne ansøgning er kommunen uvedkommende, herunder eventuel reetablering af området, og

  at udvalget godkender en midlertidig opstilling af en kanon, under forudsætning af at arbejdsgruppen opnår de fornødne tilladelser.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16-04-2012

  Godkendt som indstillet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6473, Sagsinitialer: uro

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget har i investeringsoversigten for 2012 afsat 0,800 mio. kr. til renovering af kunststofbelægninger på henholdsvis Aabenraa Stadion og Fladhøj Idrætscenter.

  Forvaltningen har fået udarbejdet en vurdering af kunststofbelægningen på begge anlæg.

  Vurderingen indeholder desuden et tilbud på anlægsarbejdet, som vil blive suppleret med et kontroltilbud.

  I 2009 blev revnedannelser på kunststofbelægningen på Fladhøj Idrætsanlæg udbedret for ca. 0,100 mio. kr. Udbedringen fra 2009 bevirkede, at der alene er behov for mindre renoveringsarbejde for at belægningen fremstår intakt på dette anlæg.

  Det er entreprenørens opfattelse, at såfremt de nødvendige udbedringer på idrætsanlægget på Fladhøj udføres, har topbelægningen en fornyet levetid på omkring 6 år.

  Topbelægning på Aabenraa Stadion er i udpræget grad nedslidt og det er nødvendigt, at der udføres en ny struktursprøjtning på anlægget.

  Det anbefales, at renoveringen af topbelægningen på Aabenraa Stadion iværksættes nu, såfremt en større og langt mere økonomisk krævende renovering skal undgås.

  Af hensyn til atletikstævner på Aabenraa Stadion anbefales, at anlægsarbejdet iværksættes primo juni måned 2012.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten for 2012 afsat 1,000 mio. kr. til renovering af kunststofbelægninger på atletik stadions.

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 19. december 2011, at omprioritere 0,200 mio. kr. fra Kunststofbelægninger på Atletik Stadions til udbygning af Kunstmuseet Brundlund Slot. Der resterer således et rådighedsbeløb på 0,800 mio. kr.

  Det forventes, at renoveringen af kunststofbelægningerne på Aabenraa Stadion og Fladhøj Idrætsanlæg kan afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb på 0,800 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der gives en anlægsrammebevilling på 0,800 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb under Kultur- og Fritidsudvalgets område for 2012,

  at der indhentes 2 tilbud på renovering af kunststofbanerne, og

  at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte anlægsarbejdet indenfor det afsatte rådighedsbeløb på 0,800 mio. kr. og efter kriteriet ”laveste pris”.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16-04-2012

  Godkendt som indstillet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/17632, Sagsinitialer: uro

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget har afsat en halpulje på 2,300 mio. kr. vedrørende vedligeholdelse af kommunale og selvejende idrætshaller.

  Udvalget besluttede den 5. marts 2012, at der ud fra bruttolistens forslag til prioritering skulle indhentes 2 tilbud. De konkrete institutioner har nu indhentet hver 2 tilbud.

  Bylderup Idrætscenter har indhentet 2 tilbud på henholdsvis model 2 og 3.

  Bylderup Idrætscenter

  Tilbud 1

  Tilbud 2

  Model 2

  505.823 kr.

  567.513 kr.

  Model 3

  884.988 kr.

  977.325 kr.

  Aabenraa Svømme- og Idrætscenter har indhentet 3 tilbud på udskiftning af halgulv.

  Aabenraa Svømme- og Idrætscenter

  Tilbud 1

  Tilbud 2

  Linoleumsgulv

  764.727 kr.

  876.065 kr.

  Taraflex

  853.863 kr.

  Derudover er der indhentet to tilbud på reparation af gavlender i Grænsehallerne, renovering af dommeromklædning, toiletter og gangareal i Bolderslev Fritidscenter samt renovering af murværk på Gennerhallen.

  Øvrige institutioner

  Tilbud 1

  Tilbud 2

  Reparation af 2 gavle, Grænsehallerne

  122.293 kr.

  147.800 kr.

  Dommeromklædning mv., Bolderslev Fritidscenter

  272.747 kr.

  284.732 kr.

  Renovering af murværk, Gennerhallen

  120.256 kr.

  127.924 kr.

  Økonomi og afledt drift

  Anlægsbevillingen til anlægsarbejder på kommunale og selvejende haller udgør i alt 2,3 mio. kr.

  Der er i 2011 givet en bevilling på 0,260 mio. kr. til Bylderup Idrætscenter finansieret af rådighedsbeløb vedrørende Kliplevhallen.

  Såfremt udvalget bevilger tilskud til de 5 konkrete projekter ud fra billigste tilbud, udgør nettoudgiften:

  Institution

  Nettoudgift

  Bylderup Idrætscenter

  505.823 kr.

  Aabenraa Svømme- og Idrætscenter

  764.727 kr.

  Grænsehallerne

  122.293 kr.

  Bolderslev Fritidscenter

  272.747 kr.

  Gennerhallen

  120.256 kr.

  I alt

  1.785.391 kr.

  Der resterer herefter et rådighedsbeløb på 0,774 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget godkender forslag til prioritering af opgaver svarende til 1,786 mio. kr., og

  at udvalget prioriterer opgaver fra bruttolisten vedrørende kommunale og selvejende haller- og anlæg svarende til 0,774 mio. kr. og ud fra billigste tilbud.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16-04-2012

  1.at godkendt som indstillet.

  Forvaltningen kontakter Bylderup Idrætscenter med henblik på at iværksætte den mest optimale løsning.

  2. at der bevilges 0,300 mio. kr. til renovering af tag og omklædningsrum samt 0,056 mio. kr. til renovering af toiletter og øvrige vandforbedrende foranstaltninger i Enstedhallen. Der indhentes to tilbud.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/34097, Sagsinitialer: uro

  Sagsfremstilling

  Sandskær Brolaug fremsender en fornyet henvendelse vedrørende tilskud til forbedringer af faciliteter omkring foreningens broer (Waldemarsbroerne) beliggende ved Sandskær Campingplads.

  Waldemarsbroerne er placeret på kommunal matrikel og ejet af Sandskær Brolau.

  Foreningen ønsker bl.a. flere affaldsstativer langs strandområdet, bænke og borde til de besøgende samt et offentligt toilet i nærheden af foreningens broer.

  En brugt toiletvogn indeholdende de nødvendige faciliteter og inklusiv tilslutning af vand med videre, kan anskaffes for ca. 0,060 mio. kr. En primitiv brugt toiletkabine inklusiv vandtilslutning med videre kan anskaffes for ca. 0,030 mio. kr.

  Mulighed for kloaktilslutning vil skulle undersøges nærmere.

  Afledte udgifter til rengøring og vedligehold af toiletfaciliteter skønnes at udgøre 0,025 mio. kr. årligt.

  Opsætning af to sæt borde og bænke samt affaldsstativer udgør ca. 0,012 mio. kr. Den årlige tømning af affaldsstativer skønnes at udgøre 0,005 mio. kr.

  Strandområdet ved Sandskær indgår ikke i de strande, som vedligeholdes af Kultur- og Fritidsudvalget.

  Lovgrundlag

  Eventuel opsætning af toiletvogn skal godkendes i Naturstyrelsen.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke afsat midler i puljen til strandområder til udvidelse af faciliteter ved flere strande.

  Høring/udtalelse

  Såfremt toiletvognen placeres på campingpladsen matrikel, skal campingpladsens ejer høres.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der meddeles afslag på ansøgning om opstilling af borde og bænke, affaldsbeholdere samt toiletvogn i området.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16-04-2012

  Godkendt som indstillet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/2239, Sagsinitialer: shag

  Sagsfremstilling

  - Svar på ansøgning til pulje til forsøgsprojekter i landdistrikter

  - Invitation til indvielse af det nye Bydelscenter

  - Invitation til Tusindbens 10 års jubilæum

  - Højesteretsdom vedrørende opkridtning af kommunale udendørsanlæg

  - Frivillig Fredag

  - Aabenraa Bibliotekerne er åbent hele 1. maj og lukket den 5. juni, Grundlovsdag.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16-04-2012

  Taget til efterretning.