Beslutningsprotokol

mandag den 7. maj 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger: Afbud: Susanne Beier
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/21012, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger anlæg.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger på anlæg, samt de hertil hørende noter.


  Samlet søges der om en negativ tillægsbevilling på 6,7 mio. kr., der ønskes tilført de likvide midler i 2012, samt negativ tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2013, 1,4 mio. kr. i 2014 og en positiv tillægsbevilling på 19,6 mio. kr. i 2015, der finansieres af de likvide midler.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger i 2012 vedrørende anlæg (beløb i 1.000 kr.):

  Anlægsprojekt

  TB i 2012 *)

  Notenr.

  Halbyggeri Aabenraa

  -9.000

  3

  Musikskole lokaler

  1.500

  4

  Chipløsning Biblioteket

  800

  5

  ALT I ALT - Skattefinansierede anlæg

  -6.700

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

  4. Tillægsbevillinger, anlæg

  2012

  2013

  2014

  2015

  Halbyggeri Aabenraa

  -9.000

  0

  -1.000

  20.000

  Musikskole

  1.500

  -1.500

  Chipløsning Biblioteket

  800

  -400

  -400

  TILLÆGSBEVILLINGSANSØGNINGER ANLÆG, I ALT

  -6.700

  -1.500

  -1.400

  19.600

  På baggrund af justerede anlægsplaner på halbyggeri i Aabenraa flyttes rådighedsbeløb på 9 mio. kr. fra 2012 til 2015, og 1 mio. kr. fra 2014 til 2015, ligesom der tilføres 10 mio. kr. i 2015 til anlægsbudgettet til ny idrætshal.

  Musikskolen fremrykker renovering af lokaler på 1,5 mio. kr. fra 2013 til 2012.

  Chipløsningen ønskes ligeledes fremrykket til 2012 til en samlet udgift på 0,8 mio. kr. fra 2014 og 2015.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at ansøgningen om negative tillægsbevillinger i 2012 på i alt 6,7 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, anbefales godkendt, og

  at ansøgningen om positive tillægsbevillinger i 2013-2015 på i alt 6,7 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres af de likvide midler, anbefales godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-05-2012

  Drøftet og udsat.

  Afbud: Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/21012, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

  I budgetkontrollen pr. 31.3.2012 foretages der ikke omplaceringer indenfor eget udvalg og der søges ikke tillægsbevillinger, hvortil der ikke kan anvises finansiering.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger og rammekorrektioner finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

  Ønsker/ finansierende udvalg

  TB 2012

  RK 2013

  RK 2014

  RK 2015

  RK 2016

  Notenr.

  Ønsker:

  -

  Kantinedrift i Tinglev

  259

  259

  259

  259

  259

  1

  Særlig flexjob pulje Museum Sønderjylland

  311

  2

  Grænsetrekanten

  220

  3

  Ønsker Kultur- og Fritidsudvalget i alt

  790

  259

  259

  259

  259

  -

  Finansierende udvalg:

  -

  Økonomiudvalg

  -259

  -259

  -259

  -259

  -259

  -

  Økonomiudvalg

  -311

  -

  Økonomiudvalg

  -220

  -

  Finansierende udvalg i alt

  -790

  -259

  -259

  -259

  -259

  -

  Balance

  0

  0

  0

  0

  0

  -

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i vedhæftede bilag (se notenr. i tabellen).

  Det forventes, at udvalget overholder det korrigerede budget, under forudsætning af at de ønskede tillægsbevillinger godkendes.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2012 (netto 0), samt rammekorrektioner i 2013 – 2016 (netto 0), finansieret af andre udvalg, jf. foranstående og vedhæftede bilag, anbefales godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6839, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 31. marts 2012

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede forbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde udgør 25,980 mio. kr. pr. 31. marts 2012, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 30,9 %.

  Det forventes, at driftsområdet overholder det korrigerede budget, under forudsætning af at de ønskede tillægsbevillinger mellem udvalg i budgetkontrollen godkendes.

  Det samlede forbrug vedrørende anlæg på Kultur- og Fritidsudvalget udgør 0,427 mio. kr. pr. 31. marts 2012, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 2,3 %.

  I forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 er der fremsendt forslag til justeret investeringsoversigt.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at ledelsesinformationen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-05-2012

  Taget til efterretning.

  Afbud: Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/22246, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte på mødet den 24. april 2012 de foreløbige rammer for budget 2012.

  Økonomiudvalgets rammeudmelding for Kultur- og Fritidsudvalget fremgår af nedenstående oversigt.

  Driftsramme

  (mio. kr.)

  Budget

  2013

  Budget

  2014

  Budget

  2015

  Budget

  2016

  Kultur- og Fritidsudvalget, basis

  80,066

  80,081

  80,081

  80,081

  Forsikringspræmier udbud

  -0,091

  -0,091

  -0,091

  -0,091

  Bovrup Aktivcenter til Skole og Dagtilbud

  -0,408

  -0,408

  -0,408

  -0,408

  Grundskyldspulje

  0,983

  0,983

  0,983

  0,983

  P/L fremskrivning

  1,322

  1,323

  1,323

  1,323

  Budgetudfordring

  Kulturhovedstad 2017

  0,077

  0,192

  0,693

  0,770

  Budgetudfordring Grænsesamarbejde

  0,200

  0,400

  0,400

  0,400

  Reduktionsramme

  -1580

  -1,580

  -1,580

  -1,580

  Kultur- og Fritidsudvalget, ny ramme

  80,569

  80,899

  81,401

  81,478

  Der er på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsramme indarbejdet en reduktionsramme, der udmøntes i forbindelse med budgetbehandlingen.

  Der skal udarbejdes 2 forslag til reduktioner, svarende til det dobbelt af den udmeldte reduktionsramme.

  Udvalget skal prioriterer forslagene som hørende under forslag 1 eller forslag 2. Begge forslag skal udgøre den udmeldte reduktionsramme. Forslag til reduktioner vil blive behandlet på udvalgsmødet den 21. maj 2012.

  Anlæg

  Der er mulighed for at ”bytte” anlægsbeløb i budget 2013-2015 på tværs af årene mellem udvalgene samt at udvalget indenfor det enkelte år kan justere mellem forskellige anlægsprojekter. Såfremt der ”byttes” anlægsbeløb mellem udvalgene skal der foreligge en aftale udvalgene i mellem.

  Med hensyn til budget 2016 skal anlægsønskerne være prioriteret og der skal udarbejdes projektoplysningsskemaer. Rammen til anlægsønsker i 2016 er på i alt 120 mio. kr. for Aabenraa Kommune men kan ændres som følge af regeringsaftalen eller ændrede forudsætninger.

  Økonomi og afledt drift

  I budgetbidraget skal indgå udfordringer/ønsker som finansieres indenfor udvalgets ramme. Bemærkninger til ønsker/udfordringer samt løsningsforslag fremgå at bilag.

  Ønske/udfordring     (mio. kr.)

  2013

  2014

  2015

  2016

  Aktiv Torv

  0,082

  0,082

  0,082

  Fælles formål Grønne områder

  -0,082

  -0,082

  -0,082

  Indstilling

  Kultur- og Borgerservice indstiller,

  at rammeudmeldingen tages til efterretning,

  at udfordring/løsningsforslag vedrørende Aktiv Torv godkendes og indarbejdes i budget 2013-2016, og

  at udmøntning af rammereduktionen på 1,580/3,160 mio. kr. drøftes med henblik på, hvilke områder der skal inddrages.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-05-2012

  1.-2. at godkendt.

  3. at drøftet.

  Afbud: Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/2096, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 29. februar 2012, at der arbejdes videre med planerne om områdefornyelse i Felsted, herunder erhvervelse og renovering af Damms Gård.

  Byrådet skal i maj 2012 tage endelig stilling til, om bygningen ønskes erhvervet og renoveret til formålet. Det forventes, at bygningen kan ibrugtages i 4. kvartal 2013.

  Den samlede finansiering til etablering forventes at beløbe sig til 8,9 mio. kr. eksklusiv moms. Heraf er der givet tilsagn om 7,569 mio. kr. i bl.a. fondsbidrag og støtte fra LAG Aabenraa.

  Indretning af Damms Gård sker i tæt dialog med repræsentanter fra borgergrupper, som er kommet med en række ønsker til funktioner i huset. Det er på tale, at huset også kan indeholde kommunale aktiviteter, eksempelvis bibliotek.

  Borgerforeningen i Felsted har udarbejdet oplæg, der indeholder to scenarier.

  I scenarie 1 ønsker borgerforeningen hovedbygningen indrettet til mødelokaler og kommunale institutioner mens rejsestald indrettes til bibliotek, foredrag, kulturelt værksted, m.m.

  I scenarie 2 ønsker borgerforeningen, at rejsestalden og dele af hovedbygningen indrettet til forsamlingshus mens der i den sydlige del af hovedbygningen indrettes bibliotek. Den øvrige del af hovedbygningen indrettes til lokale aktiviteter for foreningen.

  I dag er der forsamlingshus i Østergade og biblioteksfilial på det tidligere rådhus. Bibliotekschefen har udarbejdet et notat vedrørende forskellige perspektiver med hensyn til at kunne betjene borgerne i Felsted med biblioteksydelser. Bl.a. foreslås at der kan indrettes åbent bibliotek, hvor borgerne kan benytte biblioteket uden for den betjente åbningstid. Dog vil dette kræve investering i selvbetjeningsgates, udlånsudstyr samt overvågningssystem.

  Det forventes, at Byrådet også tager stilling til husets funktioner, herunder driftsøkonomi ved mødet i maj 2012.

  Driftsmodeller

  Der er udarbejdet 3 modeller for, hvordan Damms Gård kan drives.

  • Driftsmodel 1: Kommunalt drevet hus
  • Driftsmodel 2: Kombineret kommunalt og borgerdrevet
  • Driftsmodel 3: Borgerdrevet medborgerhus

  Lovgrundlag

  Juridisk Afdeling oplyser, at kommunen godt kan stille en bygning til rådighed og drive et medborgerhus, hvori der primært er aktiviteter for borgerne, men hvor der også kan ske udlejning af lokaler til private fester. Der kan dog ikke ske egentlig restaurationsvirksomhed.

  Planmæssige forhold

  De planmæssige forhold behandles i en parallelsag i Plan- og Trafikudvalget og efterfølgende i Økonomiudvalget og Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Afhængig af valg af driftsmodel og borgerforeningens ønsker til borgerhus er den løbende drift og vedligehold af stuehus og rejsestald af forvaltningen skønnet til at koste mellem 0,287 mio. kr. og 0,416 mio. kr. årlig drift.

  Derudover forventes der etableringsudgifter på 0,280 mio. kr.

  Beregningen af etableringsudgifter samt løbende driftsudgifter tager udgangspunkt i oplysninger fra Kommunale Ejendomme samt budgettal fra eksisterende borgerhuse i kommunen. Der er derfor stor grad af usikkerhed omkring skønnet og en mere præcis beregning over driftsudgifterne vil først kunne udarbejdes, når der er truffet beslutning om anvendelse af bygningerne og renoveringen er gennemført, ligesom borgerforeningens bidrag til driften heller ikke er afklaret.

  Borgerforeningen har et ønske om, at rejsestald og dele af hovedbygningen indrettes til forsamlingshuslokaler. Forsamlingshusforeningen har i dag en årlig indtægt på udlejning af det nuværende forsamlingshus i Felsted på cirka 0,090 mio. kr., som i givet fald vil skulle indgå som en indtægt til borgerhusets drift.

  Det er endnu usikkert, hvorvidt der indenfor den eksisterende byggesum kan indrettes et køkken i borgerhuset, som er tilstrækkelig attraktiv til at kunne genere en årlig lejeindtægt på 0,090 mio. kr.

  Der er ikke foretaget beregning på omkostningerne, hvis kommunen ønsker at indrette et åbent bibliotek i medborgerhuset.


  Uanset hvilke driftsmodel kommunen vælger og hvilke ønsker fra borgerforeningen til benyttelse af Damms Gård, kommunen vil imødekomme, har borgerforeningen tilkendegivet, at det er meget begrænset, hvad de kan bidrage med af indtægter udover leje af festlokaler samt arbejde til pasning af bygning og udenomsarealer.


  Der er ikke afsat budgetmidler i Kultur- og Fritidsudvalgets budget til etablering og drift af medborgerhus i Felsted.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget tager stilling til det fremtidige kommunale biblioteks tilbud i Felsted,

  at udvalget tager stilling til oprettelsen af et medborgerhus i Damms Gård for kommunale midler, og

  at udvalget tager stilling til, hvordan finansieringen af etableringsomkostninger og drift af medborgerhus tilvejebringes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-05-2012

  Drøftet og udsat til udvalgets budgetlægning for 2013-2016.

  Afbud: Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/18375, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Det Sønderjyske Koordinationsudvalg har den 1. marts 2012 på foranledning af Sønderborg Kommune drøftet ansøgningen om at Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig bliver europæisk kulturhovedstad 2017.

  Koordinationsudvalget besluttede bl.a., at Sønderborg Kommune udarbejder et notat, der beskriver hvordan partnerskabskommunerne forpligtes i forhold til projektet.

  Partnerskabsaftalen lægger op til et samarbejde om at udvikle, gennemføre og evaluere kulturhovedstadsprojektet i årene 2013-18 som afløsning af det igangværende Interreg-projekt.

  2017-satsningen udføres i et samarbejde mellem Region Syddanmark, delstaten Schleswig-Holstein, Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa Kommuner samt Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg.

  Satsningen skal udvikle regionen til en vækstregion og skabe en model for udvikling af såkaldte udkantsområder i Europa ud fra kodeordene connecting, confronting og celebrating (forbinde, konfrontere og fejre). Satsningen breder sig over såvel erhverv, uddannelse, bosætning, turisme, kultur, infrastruktur og disses indflydelse på regionens demografi.

  Den 24. august 2012 afgør en international jury, om Aarhus eller Sønderborg bliver Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Forudsætningen for at opnå kandidaturen er, at finansieringen er på plads partnerne i mellem. Derfor har Sønderborg fremsendt en partnerskabsaftale til Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner.

  Organisation

  Realiseringen af projektet organiseres gennem en fond, der oprettes den 1. januar 2013 ved tildelingen af kandidaturen. Fonden er underlagt en bestyrelse, hvori samarbejdspartnerne i et endnu ikke beskrevet omfang er repræsenterede. Nærmere definition af fondens organisation sker i en dialog blandt kulturhovedstadspartnerne, når det efter den 24. august 2012 vides, om Sønderborg er blevet valgt til kulturhovedstad 2017.

  Program

  I beskrivelsen af partnerskabskommunernes forpligtelser lægges der op til, at kommunen selv udvikler et kulturprogram i overensstemmelse med kandidaturens vision og koncept og herudfra i dialog med fonden udvælger, videreudvikler og gennemfører aktiviteter.

  Økonomi

  Aabenraa Kommunes bidrag til satsningen fordeler sig på et kontantbidrag svarende til 3,848 mio. kr. Derudover skal kommunen bidrage med et programbidrag svarende til 5,772 mio. kr. Programbidraget skal anvendes til programaktiviteter udført i partnerkommunen. Hvad midlerne til programaktiviteter må bruges til, afgøres i et samarbejde mellem 2017 fondens kunstneriske ledelse og kommunen efter endnu ikke fastlagte principper.

  Ifølge den løbende analyse og afrapportering omkring europæiske kulturhovedstæder, der foretages af et uafhængige konsulentfirma, er der erfaring for, at investeringen typisk kommer tilbage i forholdet 1:7.

  Personaleresurser og intern organisation

  Frem til udpegningen i august måned 2012 er forberedelserne koordineret af et sekretariat nedsat af parterne i Interreg-projektet ”Kulturhovedstad 2017”.

  Efter udpegningen vil kulturhovedstadsprojektet med virkning fra 1. januar 2013 blive organiseret i en uafhængig fond med egen bestyrelse.

  Fondens medarbejdere vil i et vist omfang være medarbejdere udlånt fra kommunerne til at løse de administrative opgaver i forbindelse med at gennemføre en kulturhovedstad, og ikke mindst til at gennemføre aktiviteter i partnerskabs-kommunerne som en del af programindholdet. Det vil sige, at fagmedarbejdere fra bl.a. Aabenraa Kommune kan indgå, også i fondens medarbejderstab.

  Det konkrete oplæg i denne forbindelse vil skulle drøftes i kredsen af kommunaldirektører til indarbejdelse i ansøgningen som skal sendes i juni måned 2012.

  Fonden, som skal virkeliggøre programmet for kulturhovedstaden, fungerer i armslængde fra den kommunale virksomhed og har ansvaret for udviklingsprojektets indtægter og udgifter fra marts 2013 og frem til og med 2018.

  For at sikre, at programaktiviteterne bliver gennemført i forhold til partnerskabsaftalen og 2017-satsningen, er det nødvendigt med en intern projektorganisation i Aabenraa Kommune på tværs af kommunens fagforvaltninger, således at kompetencerne til at udvikle, afvikle og evaluere projektet er til stede.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede budget for perioden 2013-2018 vedrørende kulturhovedstadssatsningen er 400 mio. kr., jævnfør finansieringsplanen fra interreg-sekretariatet.

  For Aabenraa Kommunes vedkommende fordeler økonomien sig mellem et:

  • kontantbidrag på i alt 3.848 mio. kr. (40 %)
  • bidrag i form af programaktiviteter til værdi af i alt 5.772 mio. kr. (60 %)

  Finansieringsplanen forudsætter, at bidraget fra Aabenraa Kommune overføres til fonden i intervaller som beskrevet i investeringsoversigten jævnfør bilag dateret 25. april 2012 fra Sønderborg Kommune.

  Det forudsættes, at Aabenraa Kommunes programaktiviteter finansieres inden for budgettets rammer til kulturaktiviteter m.v. i perioden 2013 til 2018.

  Der vil for den enkelte partnerskabskommune være et potentiale i at indgå samarbejdsaftaler og sponsorater med det lokale erhvervsliv omkring aktiviteterne, ligesom fundraising kan være med til at realisere projektets målsætninger.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at Aabenraa Kommune tiltræder partnerskabsaftalen om deltagelse i 2017-projektet i perioden 2013-2018 med de dertil knyttede forpligtelser jævnfør bilag dateret 25. april 2012 fra Sønderborg Kommune,

  at de sønderjyske partnerkommuner repræsenteres med mindst én plads hver i fondens bestyrelse og ligeledes i et eventuelt forretningsudvalg,

  at Aabenraa Kommune principgodkender finansieringen af partnerskabsaftalen jævnfør investeringsoversigten i bilag dateret 22. marts 2012 fra Sønderborg Kommune, og

  at den endelige finansiering fastlægges i forbindelse med budgetlægningen for årene 2013 – 2018.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-05-2012

  Afstemning om 1.-4. at med tilføjelse af 5. at:

  at der i forbindelse med budgetlægningen for 2013-2018 tages stilling til de personalemæssige ressourcer til projekter.

  For stemte 5.

  Imod stemte 1, Christian Panbo, med bemærkning, at det er uforsvarligt, når kommunen samtidig skal spare 45,0 mio. kr. og at materialet fra Sønderborg Kommune ikke ser ud til at være gennemarbejdet.

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44513, Sagsinitialer: LHAND

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om fokusgruppeinterview i forbindelse med evaluering af Kultur- og Fritidspolitikken 2009-2012.

  Forvaltningen har sammenskrevet interviewene med opridsning af hovedbudskaberne.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget tager fokusgruppeinterviewene til orientering.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-05-2012

  Taget til orientering.

  Afbud: Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/37948, Sagsinitialer: LHAND

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i evalueringen af Kultur- og Fritidspolitikken 2009-2012 i form af spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview foreslår forvaltningen, at arbejdet med en ny Kultur- og Fritidspolitik igangsættes, så denne er vedtaget ultimo 2012.

  Evalueringen viser, hvordan politikken er blevet modtaget blandt foreningsfolk og øvrige samarbejdspartnere samt hvor politikken har udviklingspotentialer. Resultatet fra evalueringen kan benyttes konstruktivt i udarbejdelsen af en ny politik.

  Evalueringen peger på, at kommunikation og netværksskabelse er vigtige elementer for at realisere politikken. Kommunikation og sprogbrug har betydning for, hvor nemt politikken forstås blandt modtagerne og netværksskabelse har betydning for, om nye ideer eller samarbejdsflader opstår.

  Den gældende politik har for mange samarbejdspartnere været svær at handle på. Forvaltningen foreslår derfor, at kommunikation og netværksskabelse får en væsentlig placering i den næste kultur- og fritidspolitik.

  I forbindelse med gennemførelse af fokusgruppeinterview har politikkens form ligeledes været til debat under evalueringen og anbefalingen herfra lyder, at Kultur- og Fritidspolitikken i sin nuværende form er for overordnet og passer bedst til beslutningstagere.

  Forvaltningen vil derfor arbejde for, at den næste kultur- og fritidspolitik bliver mere tilgængelig og operationel for foreningslivet og samarbejdspartnere.

  Evalueringen peger også på en række forslag til indsatsområder til politikken. Indsatsområderne spænder vidt på såvel kultur- som fritids- og idrætsområdet. Derudover vedtager Byrådet andre politikker og strategier, hvis indsatsområder overlapper eller supplerer kultur- og fritidsområdet, eksempelvis Kommuneplanstrategi og Sundhedspolitikken.

  Forvaltningen foreslår derfor, at politikkens indsatsområder også reflekterer andre kommunale politikker og strategier.

  Endelig anbefaler forvaltningen, at udarbejdelse af den næste politik involverer tre arbejdsgrupper med hver sit ansvarsområde:

  1) indsatsområder, 2) form og 3) PR og høring.

  Høring/udtalelse

  Forvaltningen vil indbyde de samme fokusgrupper fra evalueringen som høringspartnere til politikken, så politikken stemmer overens med foreninger og øvrige samarbejdspartneres forventninger. Forvaltning håber, at metoden sikrer et ejerskab til politikken blandt aktørerne fremadrettet.

  Derudover vil politikken komme i høring blandt udvalgets samarbejdsråd inden endelig vedtagelse.

  Forvaltningen arbejder samtidig med tanken om at afholde et temamøde om kultur- og fritidspolitikken for byrådet i løbet af efteråret 2012.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget drøfter forvaltningens overvejelser omkring udarbejdelsen af en ny Kultur- og Fritidspolitik, og

  at udvalget godkender Tidsplan 2012.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-05-2012

  Godkendt som indstillet.

  Afbud: Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/1505, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Samrådet for Lokalhistoriske arkiver har på generalforsamlingen den 28. marts i år godkendt vedtægtsændringer, som Samrådet efterfølgende ønsker godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget.

  I § 3 stk. 1 foreslås teksten ændret fra:

  Alle lokalhistoriske arkiver i Aabenraa Kommune kan optages som medlemmer.

  til:

  Alle lokalhistoriske arkiver i Aabenraa Kommune kan optages som medlemmer. Anden form for arkivvirksomhed kan optages som ekstraordinære medlemmer.

  I § 7 stk. 1 foreslås teksten ændret fra:

  Samrådets opgaver varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter og 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

  Valgene gælder for 2 år ad gangen, således at 2, henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer, den ene suppleant og den ene revisor, vælges hvert andet år. Revisorsuppleanten vælges hvert år.

  til:

  Samrådets opgaver varetages af en bestyrelse, hvor hvert arkiv er repræsenteret ved 1 medlem, der sammen med en suppleant herfor, indstilles af det respektive arkiv på Samrådets generalforsamling. Indstillingen gælder for 2 år ad gangen. Efter udløb af 2-års perioden kan bestyrelsesmedlemmer og suppleanter indstilles på ny.

  Desuden vælges 2 revisorer for to år ad gangen, hvoraf den ene efter lodtrækning er på valg efter et år.

  Endvidere vælges 1 revisorsuppleant, der er på valg hvert år.

  I § 14 stk. 2 tilføjes, at anvendelse af formue ved eventuel opløsning skal godkende af Aabenraa Kommune.

  § 9 i de eksisterende vedtægter bortfalder.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at vedtægtsændringerne godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-05-2012

  Godkendt som indstillet.

  Afbud: Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/2239, Sagsinitialer: shag

  Sagsfremstilling

  - Orientering om Økonomiudvalgets tidsplan for dialogmøder med fagudvalgene.

  - Turismepolitik udleveret.

  - Orientering om venskabsbybesøg i Ringerike i Norge den 17.-19. maj 2012.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-05-2012

  Taget til efterretning.

  Afbud: Susanne Beier