Beslutningsprotokol

mandag den 21. maj 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6839, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 30. april 2012.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede forbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde udgør 32,057 mio. kr. pr. 30. april 2012, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 38,1 %.

  Det forventes, at driftsområdet overholder det korrigerede budget, under forudsætning af at de ønskede tillægsbevillinger mellem udvalg i budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 godkendes.

  Det samlede forbrug vedrørende anlæg på Kultur- og Fritidsudvalget udgør 0,648 mio. kr. pr. 30. april 2012, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 3,4 %.

  I forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 er der fremsendt forslag til justeret investeringsoversigt.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at ledelsesinformationen tages til efterretning

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2012

  Taget til efterretning.

  Tim Wulff og Kurt Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/22246, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på mødet den 7. maj 2012 udvalgets budgetbidrag for 2013-2016, og de udfordringer der er forbundet hermed.

  Udvalget skal på mødet drøfte driftsbudgettet (basis) inkl. bemærkninger samt godkende takster. Endvidere skal der ske 1. behandling af udmøntning af rammereduktioner og oplæg til investeringsoversigt. Investeringsoversigten er lavet med udgangspunkt i de foreslåede ændringer ved budgetkontrollen pr. 31. marts 2012.

  Til brug for udvalgets behandling har Kultur og fritid udarbejdet følgende budgetmateriale:

  • Forslag til rammereduktioner, drift
  • Oplæg til investeringsoversigt 2013-2016
  • Bemærkninger til driftsbudget
  • Takster

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalgets takster godkendes,

  at udvalget drøfter driftsbudget (basis) for 2013-2016,

  at udvalget drøfter udmøntning af rammereduktioner, drift og

  at udvalget drøfter oplæg til investeringsoversigt 2013-2016

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2012

  1.at anbefales godkendt.

  2. at drøftet.

  3. at drøftet jævnfør vedlagte notat og behandles på det ekstraordinære udvalgsmøde den 31. maj 2012.

  4. at anbefales godkendt, idet der søges flyttet 1,000 mio. kr. vedrørende nyt idrætscenter fra 2015 til 2016, så der er samtidighed mellem færdiggørelse af nyt idrætscenter og Hærvejsskolen i samme år (2016).

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/21012, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger anlæg.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger på anlæg, samt de hertil hørende noter.


  Samlet søges der om en negativ tillægsbevilling på 6,7 mio. kr., der ønskes tilført de likvide midler i 2012, samt negativ tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2013, 1,4 mio. kr. i 2014 og en positiv tillægsbevilling på 19,6 mio. kr. i 2015, der finansieres af de likvide midler.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger i 2012 vedrørende anlæg (beløb i 1.000 kr.):

  Anlægsprojekt

  TB i 2012 *)

  Notenr.

  Halbyggeri Aabenraa

  -9.000

  3

  Musikskole lokaler

  1.500

  4

  Chipløsning Biblioteket

  800

  5

  ALT I ALT - Skattefinansierede anlæg

  -6.700

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

  4. Tillægsbevillinger, anlæg

  2012

  2013

  2014

  2015

  Halbyggeri Aabenraa

  -9.000

  0

  -1.000

  20.000

  Musikskole

  1.500

  -1.500

  Chipløsning Biblioteket

  800

  -400

  -400

  TILLÆGSBEVILLINGSANSØGNINGER ANLÆG, I ALT

  -6.700

  -1.500

  -1.400

  19.600

  På baggrund af justerede anlægsplaner på halbyggeri i Aabenraa flyttes rådighedsbeløb på 9 mio. kr. fra 2012 til 2015, og 1 mio. kr. fra 2014 til 2015, ligesom der tilføres 10 mio. kr. i 2015 til anlægsbudgettet til ny idrætshal.

  Musikskolen fremrykker renovering af lokaler på 1,5 mio. kr. fra 2013 til 2012.

  Chipløsningen ønskes ligeledes fremrykket til 2012 til en samlet udgift på 0,8 mio. kr. fra 2014 og 2015.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at ansøgningen om negative tillægsbevillinger i 2012 på i alt 6,7 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, anbefales godkendt, og

  at ansøgningen om positive tillægsbevillinger i 2013-2015 på i alt 6,7 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres af de likvide midler, anbefales godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-05-2012

  Drøftet og udsat.

  Afbud: Susanne Beier

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2012

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/2096, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 29. februar 2012, at der arbejdes videre med planerne om områdefornyelse i Felsted, herunder erhvervelse og renovering af Damms Gård.

  Byrådet skal i maj 2012 tage endelig stilling til, om bygningen ønskes erhvervet og renoveret til formålet. Det forventes, at bygningen kan ibrugtages i 4. kvartal 2013.

  Den samlede finansiering til etablering forventes at beløbe sig til 8,9 mio. kr. eksklusiv moms. Heraf er der givet tilsagn om 7,569 mio. kr. i bl.a. fondsbidrag og støtte fra LAG Aabenraa.

  Indretning af Damms Gård sker i tæt dialog med repræsentanter fra borgergrupper, som er kommet med en række ønsker til funktioner i huset. Det er på tale, at huset også kan indeholde kommunale aktiviteter, eksempelvis bibliotek.

  Borgerforeningen i Felsted har udarbejdet oplæg, der indeholder to scenarier.

  I scenarie 1 ønsker borgerforeningen hovedbygningen indrettet til mødelokaler og kommunale institutioner, mens rejsestald indrettes til bibliotek, foredrag, kulturelt værksted, m.m.

  I scenarie 2 ønsker borgerforeningen, at rejsestalden og dele af hovedbygningen indrettet til forsamlingshus, mens der i den sydlige del af hovedbygningen indrettes bibliotek. Den øvrige del af hovedbygningen indrettes til lokale aktiviteter for foreningen.

  I dag er der forsamlingshus i Østergade og biblioteksfilial på det tidligere rådhus. Bibliotekschefen har udarbejdet et notat vedrørende forskellige perspektiver med hensyn til at kunne betjene borgerne i Felsted med biblioteksydelser. Bl.a. foreslås, at der kan indrettes åbent bibliotek, hvor borgerne kan benytte biblioteket uden for den betjente åbningstid. Dog vil dette kræve investering i selvbetjeningsgates, udlånsudstyr samt overvågningssystem.

  Det forventes, at Byrådet også tager stilling til husets funktioner, herunder driftsøkonomi ved mødet i maj 2012.

  Driftsmodeller

  Der er udarbejdet 3 modeller for, hvordan Damms Gård kan drives.

  • Driftsmodel 1: Kommunalt drevet hus
  • Driftsmodel 2: Kombineret kommunalt og borgerdrevet
  • Driftsmodel 3: Borgerdrevet medborgerhus

  Lovgrundlag

  Juridisk Afdeling oplyser, at kommunen godt kan stille en bygning til rådighed og drive et medborgerhus, hvori der primært er aktiviteter for borgerne, men hvor der også kan ske udlejning af lokaler til private fester. Der kan dog ikke ske egentlig restaurationsvirksomhed.

  Planmæssige forhold

  De planmæssige forhold behandles i en parallelsag i Plan- og Trafikudvalget og efterfølgende i Økonomiudvalget og Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Afhængig af valg af driftsmodel og borgerforeningens ønsker til borgerhus er den løbende drift og vedligehold af stuehus og rejsestald af forvaltningen skønnet til at koste mellem 0,287 mio. kr. og 0,416 mio. kr. i årlig drift.

  Derudover forventes der etableringsudgifter på 0,280 mio. kr.

  Beregningen af etableringsudgifter samt løbende driftsudgifter tager udgangspunkt i oplysninger fra Kommunale Ejendomme samt budgettal fra eksisterende borgerhuse i kommunen. Der er derfor stor grad af usikkerhed omkring skønnet og en mere præcis beregning over driftsudgifterne vil først kunne udarbejdes, når der er truffet beslutning om anvendelse af bygningerne og renoveringen er gennemført, ligesom borgerforeningens bidrag til driften heller ikke er afklaret.

  Borgerforeningen har et ønske om, at rejsestald og dele af hovedbygningen indrettes til forsamlingshuslokaler. Forsamlingshusforeningen har i dag en årlig indtægt på udlejning af det nuværende forsamlingshus i Felsted på cirka 0,090 mio. kr., som i givet fald vil skulle indgå som en indtægt til borgerhusets drift.

  Det er endnu usikkert, hvorvidt der inden for den eksisterende byggesum kan indrettes et køkken i borgerhuset, som er tilstrækkelig attraktivt til at kunne generere en årlig lejeindtægt på 0,090 mio. kr.

  Der er ikke foretaget beregning på omkostningerne, hvis kommunen ønsker at indrette et åbent bibliotek i medborgerhuset.


  Uanset hvilken driftsmodel kommunen vælger og hvilke ønsker fra borgerforeningen til benyttelse af Damms Gård kommunen vil imødekomme, har borgerforeningen tilkendegivet, at det er meget begrænset, hvad de kan bidrage med af indtægter ud over leje af festlokaler samt arbejde til pasning af bygning og udenomsarealer.


  Der er ikke afsat budgetmidler i Kultur- og Fritidsudvalgets budget til etablering og drift af et medborgerhus i Felsted.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget tager stilling til det fremtidige kommunale biblioteks tilbud i Felsted,

  at udvalget tager stilling til oprettelsen af et medborgerhus i Damms Gård for kommunale midler, og

  at udvalget tager stilling til, hvordan finansieringen af etableringsomkostninger og drift af medborgerhus tilvejebringes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-05-2012

  Drøftet og udsat til udvalgets budgetlægning for 2013-2016.

  Afbud: Susanne Beier

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at Aabenraa Kommune erhverver bygningen til det ønskede formål, og

  at den fremadrettede drift drøftes i mellem de involverede parter, herunder finansieringen af de afledte driftsudgifter.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2012

  Det anbefales

  at Aabenraa Kommune erhverver bygningen til det ønskede formål,

  at de afledte driftsudgifter indarbejdes i rammekorrektion, og

  at Damms Gård drives som et borgerdrevet medborgerhus inklusiv biblioteksdelen (værestedsbibliotek)

  Tim Wulff deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/47810, Sagsinitialer: aot

  Sagsfremstilling

  Projektgruppen Teen Town bestående af foreninger og institutioner i Bylderup-området har fremsendt ansøgning vedrørende etablering af en multibane beliggende centralt på en fælles matrikel ved Bylderup Idrætscenters boldbaner og Bylderup Skole.

  Projektet støttes af en række lokale foreninger og institutioner, ligesom Aabenraa Fritidsråd har givet tilsagn om støtte på 0,050 mio. kr.

  Projektgruppen oplyser, at det nu er lykkedes at få økonomien på plads, og at den derfor er klar til at påbegynde anlægsarbejdet. Den samlede udgift til etablering af banen er oplyst til at udgøre ca. 0,400 mio. kr.

  Lovgrundlag

  Der skal inden opførelsen indhentes byggetilladelse hos BYG, som i den sammenhæng vil vurdere, om anlæggelse af en multibane er i overensstemmelse med lokalplanen for området.

  Økonomi og afledt drift

  Det påhviler projektgruppen at afholde alle udgifter i forbindelse med etableringen.

  Høring/udtalelse

  Sagen er sendt til udtalelse hos Børn- og Skoleforvaltningen, da multibanen ønskes placeret på en fælles matrikel.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at ansøgningen imødekommes under forudsætning af, at de fornødne myndighedstilladelser opnås, og

  at alle udgifter forbundet med etableringen og fremtidig drift er Aabenraa Kommune uvedkommende.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2012

  Godkendt som indstillet.