Beslutningsprotokol

torsdag den 31. maj 2012 kl. 08:30

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger: Afbud: Susanne Beier
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/22246, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på møderne 7. maj 2012 og 21. maj 2012 udvalgets budgetbidrag for 2013-2016 og de udfordringer der forbundet hermed.

  På udvalgsmødet den 21. maj blev takster for 2013 godkendt.

  Udvalget skal på mødet færdiggøre udmøntning af rammereduktioner samt investeringsoversigten. Eventuelle yderligere forslag til anlæg i 2016 kan drøftes  

  Den udsendte budgetmappe bedes medbragt til mødet.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsoversigt prioriteres og godkendes,

  at udmøntning af rammebesparelser godkendes, og

  at budgetbemærkninger (basis) godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2012

  1.at og 2. at anbefales godkendt jf. udvalgets prioritering.

  3. at godkendt.

  Afbud: Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/26354, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 21. september 2011 forslag til tids- og procesplan samt sammensætning af politisk styregruppe vedrørende etablering af nyt idrætscenter i Aabenraa.

  Der blev efterfølgende nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra Skole- og Dagtilbudsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, som bl.a. skulle udarbejde en behovsanalyse i forhold til kapaciteten vedrørende idrætsfaciliteter i forbindelse med nedlæggelse af gymnastiksalene på Kongehøjskolen og skolens benyttelse af det nye idrætsanlæg.

  Efterfølgende har Økonomiudvalget den 22. maj 2012 godkendt en forhøjelse af anlægsrammen med 10 mio. kr., således at der nu er afsat 44 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2012-2015.

  Med henblik på at realisere tids- og procesplanen foreslår forvaltningen, at den nuværende politiske styregruppe nedlægges og erstattes med en ny styregruppe med 3-4 repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget samt direktøren for Kultur- og Borgerservice.

  Ligeledes anbefaler forvaltningen, at den politiske styregruppe bemyndiges til at godkende organiseringen, økonomistyringen samt udarbejdelse af tids- og procesplan.

  Ligeledes er det den politiske styregruppe, der godkender alle faser i projektforløbet (prækvalifikationer og tildeling af rådgiver/entreprenøropgaver, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt, udførelse og aflevering) samt orientere, indstiller om ændringer m.v. til Kultur- og Fritidsudvalg.

  I forhold til realiseringen af projektet vil forskellige interessenter løbende blive inddraget i processen.

  Indstilling

  Kultur- og Borgerservice indstiller,

  at den nuværende politiske styregruppe vedrørende nyt idrætscenter nedlægges,

  at der etableres en ny styregruppe på 3-4 medlemmer udpeget fra Kultur- og fritidsudvalget, og

  at den nye politiske styregruppe bemyndiges til at godkende organiseringen, varetage økonomistyringen samt bliver ansvarlig for tids- og procesplanen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2012

  Anbefales godkendt idet 2. at ændres til Kultur- og Fritidsudvalget.

  Afbud: Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/24201, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Ifølge indgået driftsaftale mellem Aabenraa Kommune og de selvejende idrætshaller skal disse indsende et revideret regnskab for det forgangne år.

  Der er udarbejdet en samlet oversigt over de selvejende idrætshallers økonomiske situation og belægning for 2011.

  Af oversigten fremgår det, at en del af de selvejende idrætshaller kommer ud med et forbedret årets resultat før afskrivning i forhold til 2010, men at de fortsat har en presset likviditet.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at oversigten tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2012

  Orientering taget til efterretning.

  Formand og næstformand bemyndiges til at finde en midlertidig løsning vedrørende udfordringen omkring Bylderup idrætscenter.

  Afbud: Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/26373, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udmøntning af effektiviseringsstrategien for 2011-2014 er det forudsat, at Aabenraa Kommune opnår en effektivisering på 1 mio. kr. ved at konkurrenceudsætte kommunale tjenesteydelser.

  Byrådet godkendte den 12. oktober 2011 Aabenraa Kommunes konkurrenceudsættelsespolitik. En politik, der opstiller Aabenraa Kommunes generelle mål for konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver (IKU).

  Målene er fastsat på baggrund af, at Aabenraa Kommunes IKU i 2010 var 23,2 % og at den daværende regering og KL indgik en hensigtserklæring om, at kommunerne skulle opnå en IKU på 31,5 % i 2015. Den nuværende regering har efterfølgende meldt ud, at den ikke har et specifikt måltal for kommunernes fremtidige konkurrenceudsættelse.

  Økonomiudvalget behandlede den 24. april en sag vedrørende konkurrenceudsættelse, herunder tidsplan for udmøntning af effektiviseringen på 1 mio. kr.

  Indstillingen lød:

  at der tages stilling til, om målet stadig er en IKU på 31,5% og i givet fald,

  at fordelingen af nettokonkurrenceudsættelse danner grundlag for det videre arbejde på de enkelte fagområder med henblik på udarbejdelse af en konkret plan for konkurrenceudsættelse,

  at det enkelte udvalg inden udgangen af juni har udarbejdet en analyse af de enkelte tjenesteydelser, der potentielt kan konkurrenceudsættes,

  at det enkelte udvalg pr. 1. september har udarbejdet en konkret tidsplan, inklusiv beskrivelse af høringsprocessen, for de tjenesteydelser der skal konkurrenceudsættes, med anvisning af mulig effektiviseringspotentiale, og

  at Økonomiudvalget på oktobermødet 2012 tager stilling til den samlede plan for konkurrenceudsættelse, samt en endelig udmøntning af den forventede effektiviseringsgevinst på 1 mio. kr.

  Beslutningen blev, at Økonomiudvalget anbefalede, at kommunen ikke har et mål på 31,5 %. Denne beslutning er videresendt til Byrådet, men får dog ikke betydning for at der skal udmøntes 1 mio. kr. ved konkurrenceudsættelse.

  Økonomiudvalget godkendte imidlertid 2-5 at, hvilket betyder at Aabenraa Kommune kan igangsætte processen i forhold til afdækning og analyse af, hvilke områder der konkret skal konkurrenceudsættes.

  Denne proces sker sideløbende med budgetprocessen.

  Tidsplan

  31. maj/juni: Fagudvalgsmøde, hvor der skal udarbejdes en analyse af de enkelte tjenesteydelser, der potentielt kan konkurrenceudsættes – herunder beregning af et eventuelt effektiviseringspotentiale.

  29. juni: oversigt over hvilke tjenesteydelser der er analyseret med henblik på konkurrenceudsættelse sendes til staben.

  1. september: Fagudvalget har udarbejdet en konkret tidsplan, inklusiv beskrivelse af høringsprocessen samt anvisning af mulig effektiviseringspotentiale for de tjenesteydelser, der skal konkurrenceudsættes (Skal behandles i de enkelte fagudvalg i september).

  12. oktober: Direktionsbehandling

  23. oktober: Økonomiudvalget behandler den samlede plan for konkurrenceudsættelse, samt anvisning af endelig udmøntning af effektiviseringsgevinsten på 1 mio. kr.

  Forvaltningen bemærker, at der er tale om en inspirationsliste over mulige emner til konkurrenceudsættelse. Forvaltningen har udarbejdet bemærkninger til emnerne på kultur- og fritidsområdet i inspirationslisten. Af bemærkninger fremgår det, at det pt. er vanskeligt at konkurrenceudsætte de foreslåede emner.

  Økonomi og afledt drift

  Hovedkonto – nettokonkurrenceudsættelse

  i 1.000 kr.

  Udvalg

  Veje, kollektiv trafik etc.

  Folke-skoleom-rådet,

  Fritid og kultur

  Sundheds-området

  Beskæf. og integration.

  Dagtilbud.

  Voksen handicap.

  Ældreområdet

  Administra-tion og IT.

  Borgerbetjen.

  I alt

  Teknik og Miljø

  30.000

  30.000

  Plan og trafik

  0

  Social

  48.216

  48.216

  Sundhed

  28.445

  28.445

  Børn og familie

  0

  Skole og dagtilbud

  27.562

  27.562

  Arbejdsmarked

  1.235

  516

  1.751

  Kultur og fritid

  434

  783

  1.217

  Økonomiudvalget

  5.496

  5.496

  I alt

  30.000

  27.996

  28.445

  49.451

  6.795

  142.687

  Fordelingen af nettokonkurrenceudsættelsen på ca. 143 mio. kr., der er nødvendig for at nå en IKU på 31,5 %, er opgjort forholdsvis ud fra andelen af mulige områder for konkurrenceudsættelse inden for det enkelte udvalg og hovedkonto. Jf. bilag 1.

  Udvalget skal derfor tage stilling til, om udvalget ønsker at pege på områder, der skal konkurrenceudsættes, og i givet fald hvilke.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget tager stilling til de foreslåede emner til konkurrenceudsættelse, og

  at udvalget forholder sig til, om der er andre emner som bør konkurrenceudsættes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2012

  1.og 2. at drøftet.

  Kultur- og Fritidsudvalget kan ikke pege på områder til konkurrenceudsættelse.

  Udvalget ønsker, at forvaltningen udarbejder forslag til fremtidig drift og vedligehold af de grønne områder (primært idrætsanlæg), der forelægges udvalget til behandling i efteråret 2012.

  Folke Kryger deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/26072, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  For at understøtte ambitionerne i Aabenraa Kommunes planstrategi Sund Vækst og kommunens Landdistriktspolitik, foreslås det, at fastholde Eliteidræts- og Sundhedskoordinatoren, samt tilknytte en fundraiser med fokus på landdistrikterne i en 3-årig projektansættelse.

  På dialogmødet med landdistriktsforummet den 5. marts 2012, drøftede udvalget perspektiverne i en mere fokuseret indsats på landdistriktsområdet, som udnytter det store potentiale der er i fonde og puljer, som støtter udvikling i landdistrikterne. Ønsket er at afsætte resurser til såvel at hjælpe med selve fundraisingen, som at støtte fremdriften i lokale projekter der opnår kommunal og- /eller ekstern finansiering.

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede i forbindelse med drøftelsen af sundhedsplanerne på mødet den 16. april 2012 fastholdelsen af Eliteidræts- og Sundhedskoordinatoren. For at sikre gennemførsel af flere sundhedsplaner er det en forudsætning, at koordinatorfunktionen bibeholdes. Herved skabes et fundament for i højere grad at integrere sundhed i Kultur- og Fritidsudvalgets kerneområder.

  Elite Aabenraa har haft en mærkbar udvikling og styrkelse i talentudviklingsarbejdet ved ansættelsen af en koordinator. Dette ønskes naturligvis fortsat udviklet. Eksempelvis ved et tværfagligt samarbejde med skoler omkring mere målrettet og specifik idrætsundervisning, samt øget fokus på talentudviklingen af det hele menneske.

  Økonomi og afledt drift

  Til Fundraiseren med fokus på landdistrikter forventes en udgift til løn, kørsel, it, m.m. på 0,400 mio. kr. årligt.

  Fundraiseren forventes at kunne rejse ca. 2 mio. kr. årligt.

  Fra projekterne beregnes et administrationsbidrag på 10 % til medfinansiering af lønudgiften.

  De resterende 0,200 mio. kr. foreslås finansieret med 0,025 mio. kr. fra landdistriktspolitikken og 0,025 mio. kr. fra Kultur- og Fritidspolitikken. De resterende 0,150 mio. kr. genereres ved salg af timer til Interreg-projekter i en forsøgsperiode på ca. 2 år

  Til Eliteidræts- og Sundhedskoordinatoren forventes en udgift på 0,500 mio. kr. årligt.

  Udgiften foreslås finansieret med 0,250 mio. kr. fra Elite Aabenraa puljen og med 0,250 mio. kr. fra handleplaner vedrørende Sundhedspolitikken.

  Høring/udtalelse

  Forslaget om en fundraiser med fokus på landdistrikterne blev drøftet med repræsentanter fra LAG Aabenraa på et møde den 15. maj, hvor LAG’ens repræsentanter tilkendegav deres opbakning til ideen.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der projektansættes en Fundraiser med fokus på Landdistrikter i perioden 1. oktober 2012 til 1. oktober 2014,

  at Eliteidræts- og Sundhedskoordinatoren fastholdes, og

  at finansieringen drøftes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2012

  1.at drøftet og udsat til mødet den 18. juni 2012.

  Eliteidræt- og Sundhedskoordinator fastholdes finansieret, indtil videre, med 0,250 mio. kr. fra Elite Aabenraa puljen, med 0,250 mio. kr. fra handleplaner vedrørende Sundhedspolitikken.

  Folke Kryger deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/14793, Sagsinitialer: hsim

  Sagsfremstilling

  Udvalget blev på mødet den 5. december 2011 orienteret om Fritidspasordningen 2012. Udvalget besluttede, at en midtvejsevaluering skulle foreligge i juni 2012.

  Formålet med midtvejsevalueringen er, at opgøre antal uddelte Fritidspas, få et indblik i baggrunden for uddelingen af Fritidspas og få foreningernes syn på ordningen i praksis. Evalueringen er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse hos foreninger og et fokusgruppeinterview med visitatorerne, som uddeler Fritidspas til børn og unge.

  Formålet med projektet er at aktivere flere børn og unge udenfor det etablerede foreningsliv indenfor kultur og fritid. Samtidig er der et ønske om at udvikle det tværfaglige samarbejde i det kommunale forebyggende sundhedsarbejde.

  Fritidspasordningen har uddelt 98 ud af 150 Fritidspas, svarende til 65%, til børn og unge i alderen 7 til 17 år. Uddelingen sker konsekvent på baggrund af visitation af en SSP konsulent eller Skolesundhedskoordinatoren i samarbejde med andre samarbejdspartnere. Samarbejdspartnerne kan være familiecentret, ungekonsulenter, skolelærere, foreningsinstruktører mv. Baggrunden for uddelingen følger kriterierne opstillet for målgruppen; udsatte børn og unge der er i kontakt med SSP området i Aabenraa Kommune eller skolebørn fra 4. – 7. klasse der ikke er aktive i en organiseret kultur- eller fritidsforening.

  Det tværfaglige samarbejde mellem Børn og Skoles sundhedskoordinator og SSP konsulent og Kultur og Fritid er velfungerende og frugtbart. Samarbejdet er forenet om en fælles forståelse for formålet med Fritidspasordningen, og en interesse for at forbedre rammerne for udsatte børn og unge, samt unge som i dag ikke er en del af foreningslivet. Samarbejdet er afgørende for en fremadrettet fokuseret indsats overfor integration af flere børn og unge i kultur- og fritidsforeningerne via Fritidspasordningen.

  Fritidspasordningen giver i den nuværende formation ikke mulighed for, at forfølge fritidspasmodtageren fra denne har fået udleveret det fysiske Fritidspas. Dette kunne forbedres ved at integrere fritidsvejledere i Fritidspasordningen. Fritidsvejlederen kunne opsøge kontakt med foreninger, og etablere tryghed og gode rammer for, at skabe et godt udgangspunkt for et godt match mellem barnet og foreningen. Der forsøges at integrere Fritidspasvejledere i samarbejde med Ungdomsskolen i efteråret 2012.

  Økonomi og afledt drift

  Fritidspasset finansieres af Fritidspolitikken. Der er afsat 250.000 kr. i 2012.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning, og

  at udvalget sender midtvejsevalueringen til orientering i Skole- og Dagtilbudsudvalget samt i Børn- og Familieudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2012

  Orienteringen taget til efterretning og udvalget sender midtvejsevalueringen til orientering i Skole- og Dagtilbudsudvalget samt Børn- og Familieudvalget.

  Folke Kryger deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/26465, Sagsinitialer: uro

  Sagsfremstilling

  Skarrev Sommerhusforening søger om tilladelse til at anlægge 2 petanquebaner umiddelbart nordvest for campingpladsen på et kommunalt parkeringsareal.

  Parkeringsarealet er opført af grus, og benyttes hovedsageligt på sommerdage til parkering for strandens gæster.

  Udvalget har den 20. juni 2011 behandlet ansøgning fra foreningen om tilladelse til anlæggelse af petanquebaner i et område øst for campingpladsens gamle legeplads. Der kunne i den forbindelse ikke opnås dispensation fra Naturstyrelsen på grund af ændringer i terrænet.

  Det er derfor hensigten, at petanquebanerne etableres i stenmel og i niveau med den eksisterende grusbelægning, således at arealet til enhver tid stadig er anvendelig som parkeringsplads for strandens gæster.

  Skarrev Sommerhusforening opfører anlægget som frivilligt arbejde og uden udgifter for Aabenraa Kommune.

  Der kan henvises til offentlige toiletfaciliteter på Skarrev Camping.

  Såfremt det ikke længere er aktuelt at opretholde petanquebanerne, påhviler det foreningen at reetablere området.

  Lovgrundlag

  Inden opførelse af petanquebanerne skal der indhentes dispensation hos Naturstyrelsen, idet arealet, hvor banerne er søgt placeret, er omfattet af strandbeskyttelseslinje jf. Naturbeskyttelseslovens § 15.

  Når der foreligger dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, skal der herefter indhentes landzonetilladelse hos BYG, idet arealet er beliggende i en landzone.

  Økonomi og afledt drift

  Alle udgifter til etablering og myndighedsgodkendelser påhviler foreningen.

  Høring/udtalelse

  Vej og Park har ingen indvendinger mod eventuel anlæggelse af petanquebaner på parkeringsarealet ved Skarrev Strand.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at ansøgningen imødekommes under forudsætning af, at de fornødne myndighedsgodkendelser opnås,

  at arealet til enhver tid er forbeholdt som parkeringsplads for strandens gæster, når det er nødvendigt,

  at den daglige vedligeholdelse af petanquebanerne varetages af Skarrev Sommerhusforening,

  at alle udgifter forbundet med etablering og vedligeholdelse af petanquebanerne er Aabenraa Kommune uvedkommende, og

  at såfremt det ikke længere er aktuelt at opretholde banerne, påhviler det Skarrev Sommerhusforening at reetablere området.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2012

  1.at og 3.-5. at godkendt som indstillet.

  2. at undersøges nærmere.

  Folke Kryger deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/48588, Sagsinitialer: PEG

  Sagsfremstilling

  Det er i den indgåede resultatkontrakt for 2011 mellem Aabenraa Kommune og Turistforeningerne fastsat, at Turistforeningernes Forretningsudvalg senest med udgangen af marts det efterfølgende år leverer en skriftlig afrapportering til Aabenraa Kommune. Afrapporteringen sker med afsæt i handlingsplanen for 2011 og tager sit udgangspunkt i ”SMARTE MÅL”. Afrapporteringen skal afspejle de aktiviteter og tiltag som er gennemført. Efter høring i Turistpolitisk Råd og afleveres rapporten til politisk godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget senest primo maj. Som det fremgår nedenfor har fristen måtte udsættes til ultimo maj.

  Årsrapporten blev fremlagt på Turistpolitisk Råds møde den 12. marts 2012, men da bl.a. 2011 tal fra Danmarks Statistik endnu ikke forelå, var der behov for en drøftelse med administrationen når tallene var til rådighed. Behandlingen blev derfor udsat til det næst berammede møde i Turistpolitisk Råd den 22. maj 2012. Turistforeningerne påpegede her, at det opstillede mål om en øgning i overnatningerne på 5 %, på grund at tidernes ugunst ikke var blevet nået. Den samlede stigning blev dog på 2,37 % og med en stigning på 14,35 % i udenlandske turister. Om udvikling af en ny webportal blev det oplyst, at man af økonomiske grunde ikke nåede målet i 2011. Til gengæld har man indledt et samarbejde med Flensburg Fjord Tourismus om etablering af en fælles bookningsportal.

  Lovgrundlag

  Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme fastsætter i § 13, at kommuner kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, bl.a. indenfor vækst og udvikling i turismeerhvervet. Aktiviteterne kan gennemføres i regi af selvstændige juridiske enheder.

  Aktiviteterne skal være til gavn for en åben kreds af erhvervslivet og må ikke virke konkurrenceforvridende.

  Økonomi og afledt drift

  For 2011 har Aabenraa Kommune betalt 1,553 mio. kr. for de ydelser, der er opstillet i resultatkontrakten. Hertil kommer andelen af puljemidlerne mv. på 0,131 mio. kr., dvs. i alt 1,684 mio. kr. I forhold til 2010 hvor den samlede ydelse var på 1,674 mio. kr. er der tale om en stigning på 0,6 %.

  Høring/udtalelse

  Rapporten blev gennemgået og drøftet på Turistpolitisk Råds møde den 22. maj 2011, med den konklusion, at rapporten var tilfredsstillende med en god form og indhold.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at årsrapporten tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2012

  Taget til efterretning.

  Folke Kryger deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/2239, Sagsinitialer: shag

  Sagsfremstilling

  - Orientering om henvendelse fra Bov Sogns Ringriderforening.

  - Orientering om henvendelse vedrørende badebro på Sønderstrand.

  - Henvendelse fra Danmarks Biblioteksforening vedrørende møde med Kultur- og Fritidsudvalget.

  - Orientering om tilskud til Fælles anliggender i den Sønderjyske Kulturaftale år 2013.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2012

  Taget til efterretning.

  Folke Kryger deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Susanne Beier